Anda di halaman 1dari 86

Versi 2018TS25

Dasar dan Hala Tuju


2018 – 2020

SJK Chung Hua Bau

Pelan TAKTIKAL
2018

1
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara


Sejahtera”

2
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu;


keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua


peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan


mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains
dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan
Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat
pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai
pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.

3
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan
dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris, digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau
status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak
Malaysia.

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang (SMKST) berusaha atau giat membangun (memajukan
atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional.
Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SMKSS dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik
kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan
menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna
ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

4
NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif Semua warga SMKST mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama
dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana dan
menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SMKST akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam


amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SMKST akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SMKST akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SMKST menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga SMKST mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam
tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas
dilaksanakan.

5
MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
KRA3 murid KRA2
Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan sahsiah terpuji
& kokurikulum oleh semua
yang tinggi murid
oleh semua KRA4
murid Pencapaian
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

6
OBJEKTIF
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Biik Darjah Tahun 6 (PBD)

1.1. Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Band 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tahun 6 pada tahun 2018.
1.2. Kurang daripada 4.00 peratus Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan
Minimum Sekurang-kurangnya ‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2018
1.3. Lebih daripada 18.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2018.

1B Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.3 Lebih daripada 70.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘D’ semua mata pelajaran) dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2018.
1.4 Kurang daripada 28.20 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan
minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2018.
1.5 Kurang daripada 1.80 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2018.
1.6 Lebih daripada 2.50 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2018.
1.7 Kurang daripada 2.40 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2018.

1C Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 (PST3)

1.8. Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Band 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2018
1.9. Kurang daripada 4.00 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya ‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2018
1.10. Lebih daripada 18.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2018

1D Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 (PT3)

1.10 Lebih daripada 94.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘E’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2018.
1.11 Kurang daripada 4.30 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2018.
1.12 Kurang daripada 1.70 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2018.
1.13 Lebih daripada 3.75 peratus murid memperoleh pencapaian ‘A’ (Tahap Cemerlang)
semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2018.

7
1.14 Kurang daripada 5.23 Gred Purata Sekolah dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3
pada tahun 2018.

1E Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) – Tingkatan 5

1.15 Lebih daripada 95.50 peratus murid layak mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu,
Sejarah) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2018.
1.16 Lebih daripada 1.25 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2018.
1.17 Kurang daripada 5.25 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2018.

1F Literasi dan Numerasi

1.18 Lebih daripada 98.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Melayu pada tahun
2018.
1.19 Lebih daripada 97.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Inggeris pada
tahun 2018.
1.20 Lebih daripada 99.00 peratus murid menguasai numerasi pada tahun 2018.

1G Kemahiran Dwibahasa

1.21 Lebih daripada 71.00 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran
bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2018.

2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

2A Pentaksiran Psikometrik, Ujian Aptitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai, IKeP)

2.1 Lebih daripada 30.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Verbal Lingustik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.2 Lebih daripada 56.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Logik
Matematik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.3 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Intrapersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.4 Lebih daripada 49.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Visual Ruang Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.5 Lebih daripada 69.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Naturalistik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.6 Lebih daripada 74.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Interpersona Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.7 Lebih daripada 60.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Kinestetik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.8 Lebih daripada 34.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Muzik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.
2.9 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Eksistensial Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2018.

2B Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill)

2.10 Lebih daripada 94.00 peratus mengamalkan sekurang-kurangnya 8 daripada 13


sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan boleh diteladani (berdasarkan senarai
semak Pembangunan Kemahiran Insaniah – Soft Skill) pada tahun 2018.

[1 - Tanggungjawab Sosial; 2 - Menghargai Alam Sekitar; 3 - Etika, Moral dan


Profesionalisme; 4 - Kerohanian / Spiritual; 5 - Komunikasi; 6 - Berfikiran Kritikal &

8
Menyelesaikan Masalah; 7 - Kepemimpinan; 8 - Kerja Sepasukan; 9 -
Keusahawanan; 10 – Pengurusan; 11 - Teknologi Maklumat dan Komunikasi; 12 -
Pembelajaran Sepanjang Hayat; 13 - Globalisasi;.]

2C Salah Laku Disiplin

2.11 Lebih daripada 97.25 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada
tahun 2018.
2.12 Lebih daripada 98.25 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada
tahun 2018.
2.13 Lebih daripada 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun
2018.

2D Kehadiran Ke Sekolah

2.14 Lebih daripada 92.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2018.
2.15 Lebih daripada 95.50 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 95.00 peratus
kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2018.

2E Ujian PAFA

2.16 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2018.

3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3A Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, PAJSK

3.1 Lebih daripada 97.60 peratus murid mencapai gred A atau B atau C pada tahun
2018.

3B Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, SEGAK

3.2 Lebih daripada 97.50 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap
normal pada tahun 2018.
3.3 Lebih daripada 94.00 peratus murid memperoleh tahap Kecergasan Sangat Tinggi
atau Tinggi atau Cergas dalam Ujian Kecergasan Fizikal Murid pada tahun 2018.

3C Pencapaian Sukan dan Permainan

3.5 3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam sukan


dan permainan pada tahun 2018.
3.6 1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan permainan
pada tahun 2018.

3D Pencapaian Ko-Akademik

3.7 3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam ko-


akademik pada tahun 2018.
3.8 1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun
2018.

3E Pencapaian Badan Beruniform

3.9 1 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam badan


beruniform pada tahun 2018.

9
3.10 Tiada pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam badan bernuform
pada tahun 2018 (sedang dalam pembentukan pasukan yang mantap).

4. Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2

4.1 Lebih daripada 91.20 peratus skor Taraf Sekolah berdasarkan SKPMg2 pada
tahun 2020.
4.2 Taraf Sekolah Baik berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2018.

4B Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh Guru

4.3 95.00 peratus guru memperolehi tahap cemerlang pengajaran dan pembelajaran
(berdasarkan instrumen pencerapan PdP) pada tahun 2018.

4C Penilaian Pusat Sumber Sekolah

4.4 Pusat Sumber Sekolah memperoleh markah penilaian lebih daripada 70.00 peratus
markah berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan
pada tahun 2018.

4D Prestasi Kewangan

4.5 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran Memuaskan pada tahun 2018.

4E Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin / Dapur Asrama

4.6 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap


memuaskan pada tahun 2018.
4.7 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Dapur Asrama pada tahap
memuaskan pada tahun 2018.

4F Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

4.8 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada tahap baik pada tahun
2018.

4G Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

4.9 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap memuaskan pada
tahun 2018.

4H Kepuasan Pelanggan

4.10 Kurang daripada 15 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada tahun
2018.
4.11 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor >3.80 pada tahun 2018.

4I Penglibatan Ibu Bapa

4.12 Lebih daripada 50.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun
2018.

10
4J Hubungan Luar

4.13 Lebih daripada 2 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada tahun
2018.

4K Sarana Sekolah

Sekolah memperolehi ...

4.14 Tahap Sederhana aspek Iklim Sekolah pada tahun 2018.


4.15 Tahap Sederhana aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2018.
4.16 Tahap Sederhana aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2018.
4.17 Tahap Sederhana aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2018.
4.18 Tahap Sederhana aspek Keputusan Bersama pada tahun 2018.
4.19 Tahap Sederhana aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2018.

4L Sarana Ibu Bapa

Sekolah memperolehi ...

4.20 Kurang daripada 40.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2018.
4.21 45.00 peratus tahap Sederhana penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-
anak pada tahun 2018.
4.22 Lebih daripada 15.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2018.

4M Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice)

4.23 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2018
4.24 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2018
4.25 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah pada tahun
2018

11
Jadual 1A_2018

SJK CHUNG HUA BAU 2018

ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan

Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan


ASPIRASI MURID
Kerohanian; Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif


Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

1. Pencapaian 1A Pentaksiran % Murid Mencapai 82.00 - - >96.00 1 Fokus Jelas dan Dikongsi – Memastikan guru-kakitangan, murid dan
prestasi Bilik Darjah Tahap ibu bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah
akademik yang Tahun 6 (PBD) Penguasaan untuk mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan
tinggi oleh Minimum mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan
semua murid. (Sekurang- daripada kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, mewujudkan arah yang
kurangnya ‘Band 3’ konsisten untuk semua yang terlibat.
Semua Mata
Pelajaran) a. Sekolah ini mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju) yang jelas.
b. Guru-guru dan kakitangan mempunyai kefahaman yang jelas tentang
% Murid Belum 8.00 - - <4.00 apa yang sekolah sedang cuba mencapainya.
Mencapai Tahap c. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman tentang apa yang
Penguasaan pihak sekolah ingin mencapainya.
Minimum d. Guru-guru dan kakitangan adalah komited (menunjukkan sikap
Sekurang- memberikan sepenuh tenaga dan perhatian) untuk mencapai
kurangnya ‘Band 2’ matlamat sekolah.
atau ‘Band 1’ Satu e. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan matlamat sekolah di
Mata Pelajaran’ fikiran mereka apabila membuat keputusan penting.
f. Penekanan utama sekolah adalah meningkatkan pembelajaran
% Murid Mencapai 2.00 - - >18.00 murid.
‘Band 6’ Semua
Mata Pelajaran 2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid – Membina
kepercayaan guru-guru dan kakitangan bahawa semua murid boleh
1B Ujian % Murid Mencapai 50.00 >56.00 >62.00 >70.00 belajar dan mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira bahawa
Penilaian Tahap beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang ketara,
Sekolah Penguasaan halangan-halangan ini tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi. Murid
Rendah Minimum ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.
(UPSR) (Sekurang-
kurangnya ‘D’ a. Semua murid dijangkakan mencapai standard yang tinggi.
Semua Mata b. Guru-guru buat apa sahaja untuk membantu semua murid mencapai
Pelajaran) standard akademik yang tinggi.

12
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
c. Guru-guru percaya semua murid boleh belajar konsep-konsep yang
% Murid Belum 40.00 <38.00 <34.00 <28.20 kompleks.
Mencapai Tahap d. Semua murid sentiasa dicabar oleh kurikulum yang rapi dan ketat.
Penguasaan e. Guru-guru menggunakan strategi yang berkesan untuk membantu
Minimum murid berprestasi rendah mencapai standard akademik yang tinggi.
Sekurang-
kurangnya Satu 3 Kepimpinan Sekolah Berkesan – Membangunkan kepimpinan
Mata Pelajaran ‘E’ pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk
melaksanakan proses perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif
% Murid Belum 10.00 <7.00 <4.00 <1.80 mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program
Mencapai Tahap pengajaran dan budaya sekolah yang kondusif untuk pembelajaran dan
Penguasaan perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya
Minimum Semua dan peranan yang berbeza – guru dan kakitangan lain.
Mata Pelajaran ‘E’
a. Guru-guru dan kakitangan menunjukkan gaya kepimpinan mereka
% Murid 1.20 >1.60 >2.00 >2.50 dalam beberapa cara.
Memperoleh ‘A’ b. Pemimpin sekolah menyokong pengajaran yang berkesan untuk
Semua Mata semua murid.
Pelajaran c. Mereka yang memimpin bertindak dengan integriti.
d. Pentadbir sekolah mengambil kira pelbagai pandangan apabila
Gred Purata 4.00 <3.60 <3.20 <2.80 membuat keputusan.
Sekolah e. Pemimpin sekolah memastikan guru-guru bertanggungjawab untuk
meningkatkan pembelajaran murid.
% Murid Mencapai 50.00 - - >96.00 f. Guru-guru dan kakitangan berasa suka dengan kepimpinan sekolah
Tahap kerana mengambil berat tentang mereka.
1C Pentaksiran Penguasaan
Bilik Darjah Minimum 4 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi – Membina kerjasama
Tingkatan 3 (Sekurang- yang kuat di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan
(PBD) kurangnya ‘Band 3’ kakitangan yang lain. Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu
Semua Mata sama lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal pasti
Pelajaran) masalah dan bekerja terhadap penyelesaian.

% Murid Belum a. Sekolah ini menggunakan sistem bagi mendapatkan pelbagai


Mencapai Tahap perspektif apabila membuat keputusan.
Penguasaan b. Guru-guru membincangkan isu-isu pengajaran secara tetap.
Minimum c. Guru-guru dan kakitangan bekerja bersama-sama untuk
Sekurang- menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu
kurangnya ‘Band 2’ sekolah.
atau ‘Band 1’ Satu d. Guru-guru dan kakitangan bekerja dalam pasukan di semua
Mata Pelajaran’ peringkat gred untuk membantu murid meningkatkan pembelajaran.
e. Guru-guru dan kakitangan secara tetap kerja bersama-sama untuk
% Murid Mencapai 7.00 - - >18.00 merancang apa yang akan diajar.
‘Band 6’ Semua f. Guru-guru berkomunikasi secara kerap dengan keluarga murid-murid
Mata Pelajaran mereka.
g. Guru-guru dan kakitangan mempercayai satu sama lain

% Murid Mencapai 5 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard –

13
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Tahap 61.00 >72.00 >83.00 >94.00 Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
1D Pentaksiran Penguasaan pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-bahan
Pusat Minimum yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami peranan
Tingkatan 3 (Sekurang- penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana
(PT3) kurangnya ‘E’ kerja murid dinilai.
Semua Mata
Pelajaran) a. Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar dengan standard
kebangsaan (kurikulum kebangsaan).
% Murid Belum b. Guru-guru memahami dengan baik standard kebangsaan (kurikulum
Mencapai Tahap 36.60 <25.80 <15.00 <4.30 kebangsaan) dalam bidang yang mereka mengajar.
Penguasaan c. Bahan-bahan pengajaran yang sejajar dengan standard kebangsaan
Minimum (kurikulum kebangsaan) disediakan untuk guru.
Sekurang- d. Pengajaran diasaskan kepada apa yang murid-murid sudah tahu.
kurangnya Satu e. Kerja sekolah adalah bermakna kepada murid-murid.
Mata Pelajaran ‘F’ f. Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan aktiviti untuk
membantu murid belajar.
% Murid Belum g. Aktiviti-aktiviti di bilik darjah merangsang intelektual.
Mencapai Tahap 2.40 <2.20 <2.00 <1.70 h. Guru-guru tahu penyelidikan yang menjadi asas strategi pengajaran
Penguasaan yang digunakan.
Minimum Semua i. Guru-guru menggunakan keputusan penilaian pembelajaran murid
Mata Pelajaran ‘F’ untuk membantu merancang aktiviti pengajaran.

% Murid 6 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap – Melaksanakan


Memperoleh ‘A’ 1.20 >2.00 >2.80 >3.75 satu kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti murid yang
Semua Mata memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa pengajaran
Pelajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar waktu
persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan pemantauan
Gred Purata kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan penilaian
Sekolah 6.20 <5.90 <5.60 <5.23 digunakan untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program
pengajaran.
% Murid Layak
Mendapat Sijil 75.60 82.23 88.86 >95.50 a. Murid-murid menerima maklum-balas secara tetap mengenai apa
1E Sijil (Lulus BM, SJ) yang mereka perlu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran
Pelajaran mereka.
Malaysia, % Murid b. Murid-murid menerima bantuan lebih daripada biasa jika mereka
Tingkatan 5 Memperoleh ‘A’ 0.00 >0.42 >0.83 >1.25 memerlukannya.
(SPM) Semua Mata c. Guru-guru mengubahsuai amalan pengajaran mereka berdasarkan
Pelajaran maklumat penilaian bilik darjah.
d. Guru-guru menerima maklum-balas secara tetap mengenai
Gred Purata bagaimana mereka lakukan dalam pengajaran.
Sekolah 5.50 5.42 >5.34 <5.25 e. Pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi fokus pemerhatian
dan penilaian kepada guru-guru.
% Murid f. Guru-guru memberi maklum balas antara satu sama lain untuk
Menguasai Literasi 85.50 >89.62 >93.74 >98.00 membantu memperbaiki amalan pengajaran.
1F Linus Bahasa Melayu g. Hasil kerja yang berkualiti tinggi dijangka daripada orang dewasa
yang bekerja di sekolah.
% Murid

14
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Menguasai Literasi 56.60 >70.07 >83.54 7 Memberi Fokus Pembangunan Profesional – Memberi penekanan
Bahasa Inggeris >97.00 pada latihan guru-guru dan kakitangan dalam bidang yang paling
memerlukan. Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus
% Murid penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan itu
Menguasai 84.50 >89.33 >94.16 juga sejajar dengan misi-visi dan objektif sekolah atau daerah.
Numerasi >99.00
a. Keputusan penilaian akan digunakan untuk menentukan aktiviti
% Murid pembelajaran profesional.
Menguasai Bahasa b. Guru-guru dan kakitangan akan mendapatkan bantuan dalam bidang
1G Kemahiran Melayu dan 70.00 >70.30 >70.60 yang diperlukan untuk mempertingkatkan keupayaan mereka.
Dwibahasa Bahasa Inggeris >71.00 c. Aktiviti-aktiviti pembangunan profesional adalah konsisten dengan
(Tahap Minimum) matlamat sekolah.
d. Saya mempunyai cukup peluang untuk berkembang secara
% Murid profesional.
2. Pencapaian Memperoleh e. Guru-guru dan kakitangan yang berbeza dari masa ke semasa
sahsiah terpuji 2A Pentaksiran mengetuai aktiviti pembangunan profesional untuk guru-guru dan
oleh semua Psikometrik, 1 Verbal Linguistik kakitangan lain.
murid Ujian Aptitud Tahap Tinggi f. Guru-guru melihat diri mereka sebagai orang yang belajar dan juga
(Inventori Sederhana N/A - - guru.
Kecerdasan Rendah N/A - - >26.00
Pelbagai, IKeP) 2 Logik Matematik N/A - - >30.00 8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah
Tahap Tinggi <44.00 mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
Sederhana N/A - - merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai
Rendah N/A - - >52.00 hubungan dengan guru-guru dan kakitangan dan terlibat dalam
3 Intrapersonal N/A - - >32.00 pembelajaran. Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran
Tahap Tinggi <16.00 pembelajaran yagng kecil meningkatkan hubungan murid dengan guru.
Sederhana N/A - -
Rendah N/A - - >79.00 a. Murid-murid berasa selamat berada di sekolah sewaktu sesi
4 Visual Ruang N/A - - >16.00 persekolahan.
Tahap Tinggi <5.00 b. Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk pembelajaran.
Sederhana N/A - - c. Guru-guru menunjukkan sikap mengambil berat semua murid
Rendah N/A - - >45.00 mereka.
5 Naturalistik N/A - - >34.00 d. Guru-guru dan kakitangan menghormati warisan budaya murid.
Tahap Tinggi <21.00 e. Murid-murid menghormati murid lain yang berbeza daripada mereka.
Sederhana N/A - - f. Pengajaran disesuaikan untuk memenuhi keperluan individu murid.
Rendah N/A - - >65.00 g. Masalah disiplin murid adalah diurus dengan baik.
6 Interpersonal N/A - - >24.00 h. Guru-guru dan kakitangan berasa bebas untuk menyatakan idea dan
Tahap Tinggi <11.00 pendapat sesama mereka.
Sederhana N/A - -
Rendah N/A - - >70.00 9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi – Membangunkan
7 Kinestetik N/A - - >22.00 rasa yang semua mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid,
Tahap Tinggi <8.00 bukan hanya guru-guru dan kakitangan sekolah. Keluarga, ahli
Sederhana N/A - - perniagaan, agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej /
Rendah N/A - - >56.00 universiti semuanya memainkan peranan yang penting dalam usaha ini.
N/A - - >29.00
<15.00 a. Guru-guru dan kakitangan yakin yang murid-murid akan belajar
8 Muzik dengan lebih baik melalui sokongan keluarga yang berkesan.

15 14
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Tahap Tinggi N/A - - b. Sekolah ini bekerjasama dengan banyak organisasi komuniti untuk
Sederhana N/A - - >30.00 menyokong muridnya.
Rendah N/A - - >25.00 c. Sekolah membuat usaha khas untuk menghubungi keluarga murid
9 Eksistensial <45.00 yang sedang berhadapan masalah.
Tahap Tinggi N/A - - d. Guru-guru kerap berhubung dengan ibu bapa murid mereka.
Sederhana N/A - - >79.00 e. Sekolah ini menyediakan maklumat yang mencukupi untuk keluarga
Rendah N/A - - >15.00 murid mengenai cara untuk membantu anak-anak mereka berjaya di
<6.00 sekolah.
% Murid f. Ramai ibu bapa terlibat sebagai sukarelawan di sekolah.
mengamalkan 92.00 - -
2B Sikap dan sekurang- >94.00 10 Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill)
Perlakuan kurangnya 8 Murid
Positif Murid daripada 13 sikap
(Pembangunan dan perlakuan 10.1 Tanggungjawab Sosial
Kemahiran positif yang terpuji
Insaniah - soft dan boleh a. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri.
skill) diteladani b. Bertanggungjawab terhadap orang lain.
(berdasarkan c. Prihatin terhadap masalah sendiri.
senarai semak d. Prihatin terhadap masalah orang lain.
Pembangunan e. Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan.
Kemahiran f. Menghormati orang lain.
Insaniah - soft skill) g. Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.

1. Tanggungja- 10.2 Menghargai Alam Sekitar


wab Sosial
2. Menghargai a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam
Alam Sekitar sekitar.
3. Etika, Moral b. Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar.
dan c. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.
Profesional- d. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara
isme berterusan.
4. Kerohanian /
Spiritual; 10.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
5. Komunikasi;
6. Berfikiran a. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan.
Kritikal & b. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya.
Menyelesai- c. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah.
kan Masalah; d. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri.
7. Kepimpinan; e. Mengurus dan menepati masa.
8. Kerja
Sepasukan; 10.4 Kerohanian / Spiritual;
9. Keusaha-
wanan; a. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak sekolah.
10. Pengurusan; b. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama (contoh:
11. Teknologi sabar, bersopan, lemah lembut dan tabah)
Maklumat dan c. Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.
Komunikasi; d. Memberi respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian.

16
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
12. Pembelajar-an
Sepanjang 10.5 Komunikasi;
Hayat;
13. Globalisasi;. a. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh
dan nada suara).
% Murid Tidak b. Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan pada
Tercatat setiap peringkat melalui saluran yang sedia ada (melalui peti aduan
Melakukan Kes dll.)
Ringan 97.00 100.00 >98.62 c. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.
2C Salah Laku >97.25 d. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.
Disiplin % Murid Tidak e. Membuat pembentangan secara menyakinkan dan berkesan.
Tercatat f. Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat yang
Melakukan Kes dikehendaki.
Sederhana 98.00 100.00 >99.12 g. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan.
>98.25 h. Membuat rumusan dengan berkomunikasi.
% Murid Tidak
Tercatat 10.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;
Melakukan Kes
Berat 98.75 100.00 >99.50 a. Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses menyatukan pelbagai
>99.00 unsur, bahagian, bahan, dsb menjadi suatu kesatuan atau
% Kehadiran keseluruhan yg kompleks, penyatuan, penggabungan, pemaduan;)
* Indeks KPM masalah dengan tepat.
b. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan
% Murid Hadir Ke 90.23 100.00 >96.00 menyeluruh.
2D Kehadiran Sekolah Melebihi *95.00 *95.00 *95.00 >92.00 c. Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.
Ke Sekolah 95.00 Peratus *95.00 d. Mengenal pasti konteks serta skop isu / permasalahan yang dikaji
Kehadiran Setahun 95.00 100.00 >97.75 dengan jelas.
>95.50 e. Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan atau bias.
% Lulus f. Membuat keputusan dengan tepat.
g. Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.
% Murid Mencapai h. Mempersembahkan maklum balas terhadap keputusan secara
Gred A, B atau C 98.00 >98.67 >99.34 objektif.
2E PAFA 100.00
3. Pencapaian >Penglibatan; 97.40 - - 10.7 Kepimpinan;
prestasi 3A Pentaksiran >Penyertaan >97.60
kokurikulum Aktiviti Jasmani >Prestasi a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab
yang tinggi Sukan dan yang diberikan sehingga selesai).
oleh semua Kokurikulum >Nama Jawatan b. Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.
murid. (PAJSK) >Anugerah Khas c. Berkebolehan merancang dan mengurus dengan cekap dan berfokus
>Khidmat Masy.; pada matlamat kumpulan organisasi.
Sukan / >Program Nilam d. Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan mengagihkan tugas
Permainan; dengan baik.
Kelab / e. Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana sehingga
Persatuan; mencapai persetujuan.
Badan Gred A f. Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan bersama.
Beruniform Gred B g. Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan potensi ahli
Ekstra Gred C yang dipimpin.

17
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Kurikulum Gred D 5.60 - - h. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi
Gred E 68.90 - - >5.80 dimensi.
Gred / Markah TL 22.90 - - >68.90
A 80 - 100 2.40 - - >22.90 10.8 Kerja Sepasukan;
B 60 - 79 0.20 - - <2.40
C 40 - 59 % Murid 0.00 - - 0.00 a. Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai matlamat
D 20 - 39 Memperoleh 0.00 yang disepakati.
E 00 - 19 Indeks Jisim b. Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut
Badan (BMI) 97.00 - >97.25 kesesuaian konteks.
3B Pentaksiran Tahap Normal >97.50 c. Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan orang lain.
Standard d. Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau pasukan.
Kecergasan % Murid e. Berkebolehan menyumbang kepada perancangan serta
Fizikal Memperoleh menyelaraskan usaha kumpulan atau pasukan.
Kebangsaan Tahap Kecergasan f. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.
SEGAK Sangat Tinggi atau 92.20 g. Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap positif dengan
Tinggi atau Cergas >93.20 merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal
Gred / Markah Ujian Kecergasan daripada jangkaan akan berlakunya sesuatu perkara atau kejadian).
A 18 – 20 KcST Fizikal
B 15 – 17 KcT 10.9 Keusahawanan;
C 12 – 14 C Kecergasan STg
D 08 – 11 KC Kecergasan Tg a. Mencambahkan idea atau cadangan atau perancangan setelah
E 04 – 07 TC Cergas meneliti pelbagai pilihan.
Kurang Cergas 9.50 - - b. Mencadangkan idea atau inovasi baharu.
Tidak Cergas 38.80 - - 9.70 c. Memilih maklumat yang sesuai dan mengaplikasikannya dalam
Tidak Lengkap 43.90 - - >38.80 kertas cadangan.
6.20 - - >44.70 d. Membentangkan cadangan yang menyakinkan berasaskan fakta dan
Bilangan 0.80 - - <6.20 penghujahan.
Pencapaian 0.80 - - <0.60 e. Mempamerkan kebabasan dalam mengurus sumber dan
Sekurang- 0.00 melaksanakan perancangan.
kurangnya Tempat 3 2 1 f. Menilai pulangan atau hasil kepada cadangan dan perancangan yang
3C Pencapaian Ke Tiga Di Bola 3 dibuat.
Sukan dan Peringkat Daerah Sepak
Permainan Dalam Tempoh 3 Bola 10.10 Pengurusan;
(Ruj. Lamp. XX) Tahun Jaring
Hoki a. Pempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan aktiviti
Bilangan secara sistematik.
Pencapaian b. Mempamerkan kemampuan untuk menyusun aktiviti dan tugasan
Tempat Pertama yang diberi.
Di Peringkat 1 1 c. Penurunan kuasa dan kebertanggungjawaban kepada individu lain.
Daerah Dalam Sepak 1 d. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten bersesuaian
Tempoh 3 Tahun Takraw dnegan perancangan atau objektif.
e. Mengkoordinasi aktiviti atau individu untuk membolehkan
pelaksanaan tugasan secara berkesan.
f. Membentangkan idea atau cadangan atau perancangan secara
Bilangan yegas berasaskan fakta serta penghujahan.
Pencapaian
Sekurang-

17
18
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
kurangnya Tempat 2 2 1 10.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
3d Pencapaian Ke Tiga Di Pantun 3
Ko-Akademik Peringkat Daerah Bahas a. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi.
(Ruj. Lamp. XX) Dalam Tempoh 3 BI b. Mengamalkan penggunaan komputer secara berkesan.
Tahun c. Menguruskan fial elektronik secara cekap dan berkesan.
d. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.
Bilangan e. Menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan penyelidikan
Pencapaian elektronik.
Tempat Pertama f. Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan perisian-perisian
Di Peringkat 1 1 - Microsoft.
Daerah Dalam Bahas 1 g. Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian penerbitan mesa
Tempoh 3 Tahun BM (Microsoft Publisher).
h. Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan teknologi
Bilangan maklumat dan komunikasi.
Pencapaian
Sekurang- 10.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat;
kurangnya Tempat 1 1 -
3E Pencapaian Ke Tiga Di Penga- 1 a. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan.
Badan Peringkat Daerah kap b. Meneroka isu atau masalah yang memerlukan penyelesaian
Beruniform Dalam Tempoh 3 masalaah secara kendiri.
(Ruj. Lamp. XX) Tahun c. Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.
d. Memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara kendiri.
Bilangan e. Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi utuk menyokong
Pencapaian kesimpulan.
Tempat Pertama f. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.
Di Peringkat - - - g. Membina struktur koheren (ada kesinambungan; keterikatan antara
Daerah Dalam - satu ayat dengan ayat yang lain supaya mudah difahami) dan
Tempoh 3 Tahun berfokus.
h. Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan dan
Penarafan Sekolah penyelesaian.
Berdasarkan i. Menyusun semula maklumat penting supaya mudah dicapai bagi
SKPMg2 meningkatka kefahaman.

4. Pencapaian 4A Penarafan Taraf Sekolah 10.13 Globalisasi;


prestasi Sekolah
kepimpinan dan Berdasarkan a. Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan selesa
pengurusan SKPMg2 % Standard 1 – Baik - - berhadapan dengan khalayak.
sekolah yang Kepimpinan 85.20 - - Baik b. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan.
cemerlang Cemerlang >87.20 c. Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran pelbagai budaya.
(90 – 100%) % Standard 2 – 90.00 - - d. Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.
Baik Pengurusan >92.00 e. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa
(80 – 89%) Oganisasi gentar dan gementar.
Sederhana 86.00 - - f. Menjangkakan tekanan pada maa akan datang dan menyesuaikan
(50 – 79%) % Standard 3 – >88.00 perancangan untuk menghadapinya.
Lemah Pengurusan Kuri.,
(20 – 49%) Koku. Dan HEM
Sangat Lemah

18
19
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
(00 – 19%) % Standard 4 – 87.00 - - Mengupayakan Guru Menggunakan Amalan Guru Berprestasi Tinggi
Pembelajaran dan >89.00
Pemudahcaraan 1 Kualiti Pengajaran – Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang
mudah difahami, mudah dingati dan menyeronokkan murid.
% Standard 5 – 83.00 - -
Kemenjadian >85.00 a. Guru merancang pengajaran terlebih dahulu.
Murid b. Guru pelbagai kaedah pengajaran.
c. Guru mengaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman
% Peratus Guru 80.00 - - lepas murid.
Memperolehi >82.00 d. Guru menggunakan pelbagai alat bantu mengajar.
Tahap Cemerlang e. Guru mempastikan ketepatan isi pelajaran.
PdPc (berdasarkan 80.00 - - f. Guru memantau kemajuan dan kefahaman murid.
4B PdPc Guru instrumen >85.00 g. Guru menyampaikan isi pelajaran secara sistematik, jelas dan mudah
pencerapan PdP) difahami.
h. Pengajaran guru dapat menarik minat dan menyeronokkan murid
% Markah untuk terus belajar.
(Berdasarkan i. Guru banyak memberi latihan dan kerja rumah.
Instrumen j. Kesemua isi pelajaran dalam sukatan pelajaran atau buku teks diajar
Penilaian Pusat 65.00 >70.00 >80.00 oleh guru.
4C Penilaian Sumber Sekolah >70.00 k. Guru mereka bentuk dan melaksanakan rancangan pengajaran
Pusat Sumber Kebangsaan) supaya murid menggunakan pelbagai kemahiran berfikir seperti
Sekolah menganalisis dll.
Laporan Audit
2 Aras Pengajaran yang Sesuai –Melaksanakan pengajaran-
T_TM – pembelajaran bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid.
Berteguran, Tidak T_TM - -
4D Prestasi Memuaskan TT_M a. Guru mengajar mengikut aras kebolehan murid.
Kewangan T_KM – b. Guru mempraktikkan murid untuk cepat memahami konsep dan
Berteguran, menguasai kemahiran asas.
Kurang c. Guru memastikan murid mempunyai sikap mahu belajar.
Memuaskan d. Guru mengumpulkan murid berdasarkan kebolehan dan penguasaan
TT_M – Tanpa sesuatu kemahiran.
Teguran, e. Guru memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran asas.
Memuaskan f. Guru memastikan ketepatan dan mempunyai pengetahuan yang
TT_B – Tanpa terkini mengenai isi kandungan mata pelajaran yang diajar dan
Teguran, Baik penguasaan bahan yang berkaitan.
TT_SB – Tanpa g. Guru meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian murid
Teguran, Sangat
Baik 3 Insentif – Memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dan
menyiapkan kerja-kerja yang diberi.

a. Guru memberitahu murid supaya belajar sampai ke universiti.


b. Guru memberi ganjaran atau pujian kepada murid yang berusaha
Status mencapai kejayaan.
Keselamatan c. Guru memberi dendaan kepada murid yang malas belajar.
Makanan Kantin d. Guru memberi semangat supaya murid belajar bersungguh-sungguh.

20
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Status Bahay Memu- Memu- 4 Masa – Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk
4E Penarafan Keselamatan a askan askan Memu- murid mempelajari sesuatu pengetahuan dan kemahiran (time-on-task,
Prestasi Makanan Dapur askan guru memberi pelbagai latihan dan cukup masa untuk menyiapkan
Keselamatan Asrama tugasan dan engaged time, guru menggunakan masa sepenuhnya
Makanan Memu- Memu- seperti mana yang diperuntukkan untuk mengajar).
Kantin / Dapur Status Kebersihan Berisi- askan askan Memu-
Asrama Tandas ko askan a. Guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana yang
diperuntukan untuk mengajar.
b. Guru memberi pelbagai latihan/kerja dan cukup masa untuk
Memu- Baik menyiapkan latihan/kerja rumah.
Status Sekolah Memu- askan Baik c. Guru masuk kelas untuk mengajar tepat pada waktunya.
4F Penarafan Selamat askan d. Guru keluar selepas mengajar tepat pada waktunya.
Prestasi
Kebersihan
Tandas Memu- Memu-
Bilangan Aduan Berisi- askan askan Memu-
4G Penarafan Pelanggan ko askan
Prestasi
Sekolah Skor Tahap
Selamat Kepuasan - -
Pelanggan 20 <15
4H Kepuasan
Pelanggan % Kehadiran - -
Ibubapa Ke 3.75 >3.80
Program Sekolah

Bilangan Sekolah - -
Luar Hadir 40.00 >50.00
4I Penglibatan Melaksanakan
Ibubapa Penandaarasan
- -
Tahap Pencapaian Tiada >2
4J Hubungan Aspek Iklim
Luar Sekolah

Tahap Pencapaian - -
Aspek Komunikasi Asas Seder-
4K Sarana Berkesan hana
Sekolah
Tahap Pencapaian - -
Aspek Sokongan Asas Seder-
Terhadap hana
Kejayaan Murid
- -
Tahap Pencapaian Asas Seder-
Aspek hana
Tanggungjawab

21
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Bersama
- -
Tahap Pencapaian Asas Seder-
Aspek Keputusan hana
Bersama

Tahap Pencapaian - -
Aspek Kerjasama Asas Seder-
Dengan Komuniti hana

% Tahap Asas - -
Penglibatan Ibu Asas Seder-
Bapa Dalam hana
Pembelajaran
Anak-anak. - -
50.00 <40.00
4L Sarana Ibu % Tahap
Bapa Sederhana
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran - -
Anak-anak. 45.00 >45.00

% Tahap
Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran - -
Anak-anak. 5.00 >15.00

Skor Persepsi
Guru Terhadap
Iklim Sekolah

Skor Persepsi - -
Murid Terhadap 3.74 >4.00
4M Suara- Iklim Sekolah
suara Guru,
Murid dan Ibu Skor Persepsi Ibu - -
Bapa Terhadap Bapa Terhadap 3.90 >4.00
Iklim Sekolah Iklim Sekolah
(Teachers,
Students, - -
Parents Voice) 1 – Sangat 3.93 >4.00
Rendah
2 – Rendah
3 – Sederhana

22
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
4 – Tinggi
5 – Sangat Tinggi

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula) AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)
ETR: Expected Targeted Result (Sasaran Keputusan Dianggarkan)

23
OTR: Operational Targeted Result (Sasaran Keputusan Operasional)
PELAN TAKTIKAL 1 / 2018
Fokus Jelas dan Dikongsi – Memastikan warga sekolah dan ibu bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
STRATEGI mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada
kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk semua yang terlibat

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 1-1 Pembangunan Dasar dan PK November – Tiada JK Penghasilan Pelan Pembangunan Penghasilan
Hala Tuju Sekolah (DHTS) 2018 Pentadbiran Disember Pembangunan Sekolah 3 Tahun Pelan
- 2020 2017 Sekolah, Pembangunan
Semua guru- Sekolah
kakitangan,
wakil PIBG dan
wakil murid

1-2 Perkongsian DHTS kepada PK Januari – Tiada Semua guru- Peningkatan tahap pengetahuan Skor tahap
semua warga sekolah melalui Pentadbiran Februari kakitangan, Ahli dan kefahaman murid, guru, pengetahuan
mesyuarat, taklimat khas, surat setiap tahun PIBG, murid kakitangan dan ibu bapa terhadap dan
berita dll. dan PPD Dasar dan Tuju Sekolah melebiihi kefahaman
sebagai skor 4.00 terhadap
pemegang 5 - Amat Tinggi Dasar dan
taruh (stake 4 - Tinggi Tuju Sekolah
holder) 3 - Sederhana
2 - Rendah
1 - Amat Rendah

1-3 Kajian Semula DHTS PK Jun, Disember Tiada JK Penghasilan laporan keberhasilan Penghasilan
Pentadbiran (2 kali Pembangunan dan pelan tindakan Laporan
setahun) Sekolah penambahbaikan Keberhasilan

Penghasilan
Pelan
Tindakan
Penambah-
baikan

2 2-1 Sebar luas perkara-perkara PK Dalam Tiada Ikut keperluan Peningkatan tahap pengetahuan Skor tahap
berkaitan dengan dasar-dasar Pentadbiran Tempoh 2 dan kefahaman murid, guru, pengetahuan
KPM (Dasar-dasar Baru dll.) Minggu kakitangan dan ibu bapa terhadap dan
Selepas Dasar-dasar KPM kefahaman
- Pentaksiran PT3 Mandat terhadap
- PAJSK Diterima Dasar-dasar
- SEGAK KPM
- Ujian Psikometrik
- Kurikulum Baru, 2017

24
1-1
Fokus Jelas dan Dikongsi – Memastikan warga sekolah dan ibu bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
STRATEGI mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada
kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk semua yang terlibat

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

3 3-1 Dialog Prestasi Bersama PK Hal Ehwal 3 Kali Setahun RM 500.00 / Ibu bapa Peningkatan peratus kehadiran Peratus
Ibu Bapa (Meningkatkan Murid Peruntukan Khas (Kehadiran murid ke sekolah mencapai indeks kehadiran
kesedaran ibu bapa tentang murid di bawah KPM melebihi 95 peratus murid ke
kehadiran, menggunakan media 90 peratus) sekolah
dan mengukuhkan hubungan
pelbagai agensi, menyokong Ibu bapa Peningkatan peratus murid Peratus murid
sekolah melalui garis panduan (pencapaian mencapai sekurang-kurangnya mencapai
yang jelas mengenai kuasa- murid tidak Band 3 dalam pembelajaran sekurang-
kuasa berkaitan ketidakhadiran) mencapai kurangnya
tahap Band 3 dalam
minimum, pembelajaran
sekurang-
kurangnya
Band 3)

4 4-1 Memastikan murid memiliki Guru Mac Tiada Semua murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
cita-cita yang jelas, di mana Bimbingan mulai 2018 mempunyai dan dapat mempunyai
mereka akan pergi. Tahu dan dan menyatakan cita-cita mereka dan dapat
faham mengapa serta Kaunseling dengan jelas, tahu dan faham menyatakan
bagaimana untuk sampai ke mengapa serta bagaimana mereka cita-cita
sana. 1 Murid 1 Cita-cita akan lalui mereka
dengan jelas

25
PELAN TAKTIKAL 2 / 2018 1-2

Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid – Membina kepercayaan guru dan kakitangan bahawa semua murid boleh belajar dan
STRATEGI mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira bahawa beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang ketara, halangan-halangan ini
tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi. Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 1-1 Dialog Profesional – PK Mac, RM 1,000.00 / Semua guru Peningkatan tahap komitmen kerja Skor tahap
Pemantapan Cara Gaya Pentadbiran September Peruntukan Khas dan AKP guru dan AKP terhadap tugas komitmen
Bekerja melebihi skor 4.00 kerja guru dan
5 - Amat Tinggi AKP terhadap
a. Tanggungjawab Guru dan 4 - Tinggi tugas melebihi
AKP (Anggota Kumpulan 3 - Sederhana skor 4.00
Pelaksana) Dalam 2 - Rendah
Membangunkan Potensi 1 - Amat Rendah
Individu Murid
b. Etika Kerja Perkhidmatan
Awam

2 2-1 Motivasi Belajar Murid Guru Januari – Jun RM 5,000.00 / Semua murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
Bimbingan & Peruntukan Khas yang memiliki tahap motivasi belajar memiliki tahap
a. Kemahiran Belajar Kaunseling dikenalpasti melebihi skor 3.00 motivasi
b. Kesedaran Kendiri memiliki 5 - Amat Tinggi belajar
c. Lawatan ke Pusat Pengajian motivasi belajar 4 - Tinggi melebihi skor
Tinggi, Pusat-pusat Latihan pada tahap 3 - Sederhana 3.0
dsb. Amat Rendah 2 - Rendah
d. Anugerah Kecemerlangan November atau Rendah 1 - Amat Rendah
Akademik,
Semua murid Peningkatan peratus kehadiran Peratus
yang peratus murid melebihi 90.00 peratus kehadiran
ketidakhadiran setahun setiap murid murid melebihi
ke sekolah 90.00 peratus
kurang setahun setiap
daripada 90 murid
peratus

3 Program Pembimbing: Coach Guru Tiada Semua murid Peningkatan tahap komitmen kerja Skor tahap
(Guru) – Coachee (Murid). Guru Bimbingan Sepanjang Semua guru guru terhadap tugas melebihi skor komitmen
akan menjadi pembimbing dan tahun 4.00 kerja guru
kepada murid berkaitan dengan Kaunseling 5 - Amat Tinggi terhadap
pembelajaran dan sahsiah 4 - Tinggi tugas melebihi
murid. 5 murid : 1 guru 3 - Sederhana skor 4.00
2 - Rendah
1 - Amat Rendah

26
2-1
Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid – Membina kepercayaan guru dan kakitangan bahawa semua murid boleh belajar dan
STRATEGI mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira bahawa beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang ketara, halangan-halangan ini
tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi. Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

Peningkatan peratus murid Peratus murid


memperlihatkan 13 sikap dan memperlihat-
tingkah laku positif secara kan 13 sikap
dominan (berdasarkan senarai dan tingkah
semak Pembangunan Kemahiran laku positif
Insaniah - soft skill) secara
dominan

4 Menyusun atur kelas dengan PK HEM Tiada Semua murid di Peningkatan tahap fokus murid Skor tahap
meletak murid yang perlu di beri Minggu semua kelas dalam pembelajaran melebihi skor fokus murid
perhatian lebih dekat dengan pertama awal yang 3.00 dalam
guru dan menguatkuasa secara tahun dikenalpasti 5 - Amat Tinggi pembelajaran
berterusan menghadapi 4 - Tinggi melebihi skor
masalah fokus 3 - Sederhana 3.00
terhadap 2 - Rendah
pembelajaran, 1 - Amat Rendah
mata dll.

5 Menggalakkan murid untuk PK Hal Ehwal RM 10,000.00 / Semua murid Peningkatan peratus kehadiran Peratus
datang ke sekolah dengan Murid Sepanjang Peruntukan Khas murid ke sekolah peningkatan
mengadakan Kempen Hadir Ke tahun kehadiran
Sekolah dan menyambut murid ke
kehadiran dan memaparkan sekolah
rasa sayang warga sekolah
terhadap keberadaan murid di
sekolah melalui program
Sekolah Penyayang

6 Menyusunatur penglibatan atau PK RM 10,000.00 / Semua murid Peningkatan peratus penglibatan Peratus
penyertaan murid secara Kokurikulum Sepanjang Peruntukan Khas atau penyertaan murid dalam penglibatan
maksimum ke pertandingan tahun pertandingan atau
atau program peringkat sekolah, penyertaan
daerah atau negeri dalam murid dalam
aktiviti kelab / persatuan, pertandingan
sukan / permainan, badan
beruniform – 1 Murid, 1 Peningkatan peratus murid Peratus murid
Penglibatan, mencapai purata nilai gred mencapai
1 Penyertaan kumulatif (CGPA) sekurang- purata nilai
kurangnya 60.00 dalam gred kumulatif
pentaksiran PAJSK (CGPA)

27 2-2
Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid – Membina kepercayaan guru dan kakitangan bahawa semua murid boleh belajar dan
STRATEGI mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira bahawa beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang ketara, halangan-halangan ini
tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi. Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
sekurang-
kurangnya
60.00 dalam
pentaksiran
PAJSK

7 PK Tiada Semua guru Program kecemerlangan Skor tahap


Pengurusan Program Kokurikulum Setiap minggu penasihat, kokurikulum memperolehi Tahap 4 tindakan
Kecemerlangan Kokurikulum – semua murid Tahap Tindakan dan Kualitii
Merancang dan melaksanakan seperti standard yang terkandung Skor tahap
latihan dan program dalam SKPMg2 kualiti
kecemerlangan kelab /
persatuan, badan beruniform Peningkatan peratus murid Peratus murid
dan sukan / permainan mencapai purata nilai gred mencapai
mengikut keperluan, secara kumulatif (CGPA) sekurang- purata nilai
kreatif dan inovatif, menyeluruh kurangnya 60.00 dalam gred kumulatif
dan berterusan. pentaksiran PAJSK (CGPA)
sekurang-
a. Merancang dan kurangnya
melaksanakan latihan 60.00 dalam
peningkatan kemahiran pentaksiran
dengan menyediakan PAJSK
Jadual Latihan dan
Kurikulum Latihan (Pelan
Strategik) dan Program
Latihan Intensif
b. Merancang dan
melaksanakan program
pemantapan dengan
menyediakan Latihan Pusat,
Perlawanan Persahabatan
atau Persembahan Olok-
olok (Mock)
c. Menyediakan Log
Pelaksanaan bagi tujuan
pemantauan
8 PK Tiada Semua murid Pengurusan pentaksiran Skor tahap
Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum Sepanjang koikurikulum memperolehi Tahap tindakan
Kokurikulum – Merancang dan tahun 4 Tahap Tindakan dan Kualitii
melaksanakan pentaksiran, seperti standard yang terkandung Skor tahap
menganalisis data dan dalam SKPMg2 kualiti
maklumat kokurikulum serta

28
Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid – Membina kepercayaan guru dan kakitangan bahawa semua murid boleh belajar dan
STRATEGI mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira bahawa beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang ketara, halangan-halangan ini
tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi. Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
mengambil tindakan susulan
mengikut arahan yang berkuat
kuasa, keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.
2-3
9 PK RM 3,000.00 Murid yang Peratus murid mencapai gred A, B Peratus murid
Anugerah Kecemerlangan Kourikulum November mencapai atau C dalam PAJSK meningkat mencapai
Kokurikulum kejayaan dalam gred A, B atau
penglibatan, C dalam
penyertaan. PAJSK

Murid yang
memperolehi
Gred A dalam
PAJSK atau
Kecergasan
Fizikal

2-4
29
PELAN TAKTIKAL 3 / 2018
Kepimpinan Sekolah Berkesan – Membangunkan kepimpinan pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk melaksanakan proses
perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program pengajaran dan budaya sekolah
STRATEGI
yang kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya dan peranan yang berbeza – guru
dan kakitangan lain.
Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Bengkel Kerja Pemantapan PK Januari, April, RM 1,000.00 / Semua Peningkatan peratus guru yang Peratus guru
Kemahiran Kepimpinan Pentadbiran Julai, Oktober Peruntukan Khas Penolong kompeten bagi setiap kemahiran yang
a. Perancangan Strategik Kanan, Guru kepimpinan (berdasarkan kompeten
(Strategic Planning) Kanan Mata penilaian kendiri) kemahiran
b. Penyelesaian Masalah Pelajaran, 4 - Kompeten kepimpinan
(Problem Solving) Ketua Panitia 3 - Baik
c. Kesedaran Kendiri (Self- dan Guru 2 - Purata
awareness Penasihat 1 - Perlu Penambahbaikan
d. Coaching dan Mentoring Persatuan,
– Kemahiran Kelab dan Unit
Membimbing (Coaching Beruniform
and Mentoring)
e. Kemahiran Interpersonal
(Interpersonal Skills)
f. Pemberian / Penurunan
Kuasa kepada orang lain
(Empowering others)
g. Memotivasi orang lain
(Motivates others)
h. Motivasi Diri (Self
Motivation)
i. Mencipta Visi (Creates
vision)
j. Mengurus Perubahan
(Manages Change)
k. Emotional Intelligence
(Kecerdasan Emosi)
l. Membina Pasukan (Builds
Teams)
m. Pengurusan Konflik
(Conflict Management)
n. Mengenar secara Aktif
(Active Listening)
o. Membuat Keputusan
(Makes Decisions)
p. Mewakilkan atau
Menyerahkan kepada
orang lain (Delegates to
othares)
3-1
30
Kepimpinan Sekolah Berkesan – Membangunkan kepimpinan pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk melaksanakan proses
perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program pengajaran dan budaya sekolah
STRATEGI
yang kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya dan peranan yang berbeza – guru
dan kakitangan lain.
Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
q. Mengurus Masa (Manage
Time)
r. Menetap Matlamat (Goal
Setting)
s. Memahami orang lain
(Understands People)
t. Kepimpinan Merentasi
Budaya (Cross-cultural
Leadership)
u. Kemahiran Manusia
(People Skills)
v. Memacu Keputusan
(Drives Results)

Kursus Kepimpinan Abad ke 21


2 – Pendedahan kepada semua PK Mac RM 200.00 / Semua Guru Guru tahu dan faham asas Skor tahap
guru berhubung dengan apakah Pentadbiran Peruntukan Khas kepimpinan abad ke 21 pengetahuan
ciri-ciri kepimpinan abad ke 21 5 - Amat Tinggi dan
4 - Tinggi kefahaman
3 - Sederhana asas
2 - Rendah kepimpinan
1 - Amat Rendah abad ke 21
Bengkel Kerja Pemantapan
3 Pengurusan Kurikulum – PK Februari Tiada Semua Pengurusan Kurikulum Skor tahap
a. Ketetapan Pelaksanaan Pentadbiran memperolehi Tahap 4 Tahap tindakan
Kurikulum Tindakan dan Kualitii seperti
b. Pengurusan Mata Pelajaran standard yang terkandung dalam Skor tahap
c. Pengurusan Masa SKPMg2 kualiti
Instruksional
d. Pengurusan Penilaian Murid

Kursus Psikologi Remaja


4 PK Hal Ehwal April RM 200.00 / Semua guru Guru tahu dan faham konsep dan Skor tahap
Murid Peruntukan Khas langkah-langkah menangani isu- pengetahuan
isu remaja dan
5 - Amat Tinggi kefahaman
4 - Tinggi konsep dan
3 - Sederhana langkah-
2 - Rendah langkah
1 - Amat Rendah menangani
isu-isu remaja
Bengkel Kerja Pemantapan
3-2
31
Kepimpinan Sekolah Berkesan – Membangunkan kepimpinan pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk melaksanakan proses
perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program pengajaran dan budaya sekolah
STRATEGI
yang kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya dan peranan yang berbeza – guru
dan kakitangan lain.
Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
5 Pengurusan Hal Ehwal Murid – PK Hal Ehwal Januari RM 200.00 / Semua Ketua- Pengurusan Unit-unit Hal Ehwal Skor tahap
berkaitan dengan Dasar, Murid Peruntukan Khas ketua Unit / Murid memperolehi Tahap 4 tindakan
Prosedur Kualiti Standard, Setiausaha Tahap Tindakan dan Kualitii
Perancangan, Pelaksanaan dan seperti standard yang terkandung Skor tahap
Penilaian Program dalam SKPMg2 kualiti

a. Pengurusan Disiplin Murid;


b. Pengurusan Keselamatan;
c. Pengurusan Kesihatan;
d. Pengurusan Bantuan
Pelajaran Murid;
e. Pengurusan Perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling.

Bengkel Kerja Pemantapan


6 Pengurusan Kokurikulum – PK Januari RM 200.00 / Semua Ketua Pengurusan Kokurikulum Skor tahap
berkaitan dengan Dasar, Kokurikulum Peruntukan Khas dan Guru memperolehi Tahap 4 Tahap tindakan
Prosedur Kualiti Standard, Penasihat Tindakan dan Kualitii seperti
Perancangan, Pelaksanaan dan Sukan dan standard yang terkandung dalam Skor tahap
Penilaian Program Permainan, SKPMg2 Kualiti
Kelab dan
a. Sukan Permainan Persatuan,
b. Kelab dan Persatuan, Badan
c. Badan Beruniform Beruniform

Coaching Kepimpinan
7 Pengetua / Sepanjang Tiada Penolong- Peningkatan peratus guru yang Peratus guru
Guru Besar, Tahun penolong kompeten bagi setiap kemahiran yang
PK Kanan, Guru kepimpinan (berdasarkan kompeten
Pentadbiran Kanan Mata penilaian kendiri)
Pelajaran, 4 - Kompeten
Ketua Panitia 3 - Baik
2 - Purata
1 - Perlu Penambahbaikan

3-3
32
Kepimpinan Sekolah Berkesan – Membangunkan kepimpinan pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk melaksanakan proses
perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program pengajaran dan budaya sekolah
STRATEGI
yang kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya dan peranan yang berbeza – guru
dan kakitangan lain.
Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

PELAN TAKTIKAL 4 / 2018 3-4

33
Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi – Membina kerjasama yang kuat di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan kakitangan
STRATEGI yang lain. Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu sama lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal pasti masalah
dan bekerja terhadap penyelesaian.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 1-1 Mewujudkan dan PK 4 kali setahun Tiada Guru mengikut Penghasilan pelan tindakan Penghasilan
melaksanakan komuniti Pentadbiran kepakaran, menangani masalah pembelajaran pelan tindakan
pembelajaran profesional bagi wakil ibu bapa di kalangan murid dapat dihasilkan menangani
menangani masalah kelompok dan melaksanakannya. masalah
pembelajaran di kalangan murid keperluan pembelajaran
di kalangan
a. Ketidakhadiran Ke Sekolah murid
b. Rendahnya Motivasi Belajar
c. Kurangnya Sokongan Ibu Peningkatan peratus kehadiran Peratus
Bapa murid ke sekolah kehadiran
murid ke
sekolah

Peningkatan skor sarana ibu bapa Skor sarana


ibu bapa

1-2 Mewujudkan dan PK Hal Ehwal 4 kali setahun Tiada Guru mengikut Penghasilan pelan tindakan Penghasilan
melaksanakan komuniti Murid kepakaran, menangani masalah salah laku pelan tindakan
pembelajaran profesional bagi wakil ibu bapa displin murid yang berkesan dapat menangani
menangani masalah salah laku kelompok dihasilkan dan melaksanakannya. masalah salah
displin murid keperluan laku displin
murid
a. Merokok
b. Ponteng Sekolah Penurunan peratus salah laku Peratus salah
c. Salahlaku Penggunaan disiplin murid laku disiplin
Dadah murid
d. Buli

2 Kem Bina Pasukan PK 2 Kali setahun RM 10,000 / Semua guru Peningkatan tahap kerja Tahap kerja
Pentadbiran Peruntukan Khas sepasukan di kalangan guru dan sepasukan
AKP
5 - Amat Tinggi
4 - Tinggi
3 - Sederhana
2 - Rendah
1 - Amat Rendah

3 Mewujudkan media-media yang PK Sepanjang Tiada Semua guru, Media-media dihasilkan dan Penghasilan

34
Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi – Membina kerjasama yang kuat di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan kakitangan
STRATEGI yang lain. Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu sama lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal pasti masalah
dan bekerja terhadap penyelesaian.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
boleh menyampaikan maklumat Pentadbiran tahun setahun murid, ibu bapa digunakan dalam menyampaikan media
secara cekap dan berkesan maklumat

a. Laman Sesawang;
b. Kumpulan Whatsapp;
c. Buletin Bulanan Sekolah

PELAN TAKTIKAL 5 / 2018 4-2

35
Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard – Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
STRATEGI pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami
peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana kerja murid dinilai.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Pelaksanaan PAK 21 dalam


PdP

1-1 Bengkel Kerjaya Asas PK Januari RM 200.00 / Semua guru Peningkatan tahap pengetahuan Skor tahap
“Pengajaran dan Pembelajaran Pentadbiran Peruntukan Khas dan kefahaman guru tentang asas- pengetahuan
Abad Ke 21 (PA21)” asas PAK21 . dan
5 - Amat Tinggi kefahaman
4 - Tinggi guru tentang
3 - Sederhana asas-asas
2 - Rendah PAK21
1 - Amat Rendah

1-2 Menyusun atur bilik darjah PK Sepanjang RM 5,000.00 / Semua Guru Kesediaan persekitaran bilik Tahap
berasaskan PAK21 dan Pentadbiran Tahun Peruntukan Khas Kelas (Semua darjah produktif bagi Kesediaan
memantau secara berterusan Kelas membolehkan murid Bilik Darjah
Tingkatan 1) membangunkan kemahiran yang
diperlukan mereka di tempat kerja
di abad ke-21
5 - Amat Tinggi
4 - Tinggi
3 - Sederhana
2 - Rendah
1 - Amat Rendah

1-3 Bengkel Kerja Pemantapan PK Februari RM 200.00 / Semua Ketua Guru tahu, faham dan boleh Skor tahap
Teknik Penyoalan dan Pentadbiran Peruntukan Khas Panitia, semua menggunakan kemahiran berfikir pengetahuan,
Pembinaan Item bagi guru aras tinggi dalam pengajaran dan kefahaman
mengupayakan murid untuk pembinaan item ujian dan
Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 5 - Amat Tinggi pengunaan
4 - Tinggi kemahiran
3 - Sederhana berfikir aras
2 - Rendah tinggi guru
1 - Amat Rendah

1-4 Pelaksanaan Peraturan PK 4 Kali Setahun Tiada Semua Ketua Murid berupaya untuk berfikir aras Peratus Murid
Ujian / Peperiksaan, 80 peratus Pentadbiran Panitia, semua tinggi Berjaya
adalah item / soalan yang guru Menjawab
diklasifikasi soalan KBAT Soalan KBAT

1-5 Bengkel Kerja PdP PK Sepanjang Tiada Semua guru Peningkatan peratus penglibatan Peratus

36
Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard – Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
STRATEGI pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami
peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana kerja murid dinilai.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
Berpusatkan Murid dan Bengkel Pentadbiran Tahun murid dalam pembelajaran Penglibatan
Kerja Guru Sebagai Fasilitator Murid dalam
Peningkatan kemahiran Pembelajaran
komunikasi yang berkesan di
kalangan murid

Guru tahu, faham dan boleh Skor tahap


menggunakan pendekatan guru pengetahuan,
sebagai fasilitor (bukan sebagai kefahaman
pensyarah) dalam PdP dan keboleh-
5 - Amat Tinggi upayaan guru
4 - Tinggi menggunakan
3 - Sederhana pendekatan
2 - Rendah PdP
1 - Amat Rendah berpusatkan
murid dan
guru sebagai
fasilitor (bukan
sebagai
pensyarah)
dalam PdP

1-6 Bengkel Kerja Kemahiran PK Julai RM 200.00 / Semua Guru Guru tahu dan faham berkaitan Skor tahap
Pemikiran Komputasional Pentadbiran Peruntukan Khas pengetahuan teknologi (di tempat pengetahuan
(Computational Thinking Skills kerja dalam abad ke-21) dan
ataupun CT skills) dalam PdP kefahaman
Guru tahu, faham dan boleh guru berkaitan
mengaitkan kurikulum agar pengetahuan
relevan dengan apa yang murid teknologi (di
akan alami di tempat kerja di abad tempat kerja
ke-21 masih rendah dalam abad
ke-21)
Peningkatan penggunaan pelbagai
sumber, termasuk teknologi untuk
mencari dan mengumpul
maklumat yang mereka perlukan
(Buku-buku teks masih lagi
sebagai sumber utama maklumat.)
5 - Amat Tinggi
4 - Tinggi
3 - Sederhana
2 - Rendah
5-2

37
Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard – Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
STRATEGI pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami
peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana kerja murid dinilai.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
1 - Amat Rendah

1-7 Bengkel Kerja Kurikulum PK Ogos RM 200.00 / Semua Guru Guru tahu, faham dan boleh Skor tahap
Berasaskan Projek dan Kaedah Pentadbiran Peruntukan Khas melaksanakan secara kolaboratif pengetahuan,
Inkuiri dalam PdP kurikulum berasaskan projek kefahaman
dan keboleh-
Peningkatan pelaksanaan bilik upayaan guru
darjah berpusatkan murid (tidak melaksanakan
berpusatkan guru) oleh guru Kurikulum
Berasaskan
Guru tahu, faham dan boleh Projek dan
melaksanakan PdP kaedah Kaedah Inkuiri
siasatan (inkuiri) dalam PdP

Peningkatan kerjasama guru atau


dengan orang lain dalam PdP

Pelaksanan PdP berasaskan


kumpulan murid dibentuk secara
fleksibel mengikut keperluan
individu

Guru melaksanakan penilaian


keperluan pengajaran kepada
murid dan gaya pembelajaran dan
kemudian memanfaatkan pelbagai
kaedah pengajaran dan
pembelajaran

Murid belajar dengan cara


melakukan (berasaskan projek)

Guru menggunakan pelbagai


penilaian berasaskan prestasi
bukan hanya berdasarkan ujian
dan peperiksaan ditetapkan

Guru bersama-mengajar,
mengajar secara pasukan menjadi
budaya.

3 Bengkel Kerja Pemantapan PK Mac RM 200.00 / Semua Guru Peningkatan tahap keupayaan Skor tahap
5-3

38
Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard – Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
STRATEGI pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami
peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana kerja murid dinilai.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
Teknik Penandaan Kertas Pentadbiran Peruntukan Khas guru untuk melaksanakan keupayaan
penandaan soalan peperiksaan guru untuk
selaras dengan standard melaksanakan
peperiksaan awam. penandaan
5 - Amat Tinggi soalan
4 - Tinggi peperiksaan
3 - Sederhana selaras
2 - Rendah dengan
1 - Amat Rendah standard
peperiksaan
awam.

PELAN TAKTIKAL 6 / 2018


5-4

39

5-4
Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap – Melaksanakan satu kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti murid yang
memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa pengajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar waktu
STRATEGI
persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan penilaian digunakan
untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program pengajaran.
Pelan
Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Kontingensi
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi
Kekerapan

1 1-1 Bengkel Kerja Pemantapan PK Januari RM 200.00 / PK Akademi, Guru tahu, faham dan boleh Skor tahap
Pencerapan Berkesan Pentadbiran Peruntukan Khas Guru Kanan melaksanakan pencerapan bilik pengetahuan,
(Coaching dan Mentoring dalam Mata Pelajaran, darjah dengan baik kefahaman
Pencerapan Bilik Darjah) Ketua Panitia 5 - Amat Tinggi dan keboleh-
4 - Tinggi upayaan guru
a. Pencerapan PdP 3 - Sederhana melaksanakan
b. Pencerapan Buku Latihan 2 - Rendah pencerapan
1 - Amat Rendah bilik darjah

1-2 Pencerapan PdP dan PK Sepanjang Tiada Semua Guru Peningkatan peratus skor Peratus guru
Melaksanakan Coaching dan Pentadbiran Tahun penilaian pencerapan setiap guru melebihi skor
Mentoring melebihi 90 peratus penilaian 90
peratus

2 2-1 Melaksanakan Post- PK 2 Minggu Tiada Semua Panitia Penghasilan dan pelaksanaan Penghasilan
mortem setiap kali Ujian / Pentadbiran Selepas pelan tindakan penambahbaikan dan
Peperiksaan dan membuat Ujian / pelaksanaan
pelan tindakan Peperiksaan pelan tindakan
penambahbaikan penambah-
baikan

2-2 Kelas Pemulihan PK RM 2,000.00 / Semua murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
Pentadbiran 2 Kali Selepas Peruntukan Khas yang tidak menguasai tahap minimum menguasai
Ujian / menguasai tahap
Peperiksaan tahap minimum minimum
lulus bagi
setiap mata
pelajaran di
setiap tingkatan

2-2 Kelas Pengkayaan PK RM 2,000.00 / Semua murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
Pentadbiran 2 Kali Selepas Peruntukan Khas yang tidak menguasai tahap cemerlang menguasai
Ujian Formatif menguasai tahap
tahap cemerlang
kecemerlangan
bagi setiap
mata pelajaran
di setiap
tingkatan (ianya
merujuk
kepada mereka

40
Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap – Melaksanakan satu kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti murid yang
memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa pengajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar waktu
STRATEGI
persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan penilaian digunakan
untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program pengajaran.
Pelan
Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Kontingensi
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi
Kekerapan
yang
disasarkan
cemerlang
pada tahun
peperiksaan
SPM)

6-2
PELAN TAKTIKAL 7 / 2018

41
Memberi Fokus Pembangunan Profesional – Memberi penekanan pada latihan guru dan kakitangan dalam bidang yang paling memerlukan.
STRATEGI Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan itu juga sejajar
dengan misi-visi dan objektif sekolah atau daerah.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Pengurusan Aset: Memberi PK Disember RM 200.00 / Semua Peningkatan tahap kecemerlangan Skor tahap
latihan pemantapan bagi Pentadbiran Peruntukan Khas Penolong- dalam pengurusan aset kecemerlang-
menyedia, mengguna, penolong (berdasarkan Standard Kualiti an dalam
menyelenggara aset alih dan Kanan, guru Pemantauan Pengurusan Aset pengurusan
aset tak alih, merekod dan dan APK yang Alih Kerajaan) aset
mengambil tindakan susulan terlibat dengan
hasil pemeriksaan mengikut menjaga aset
prosedur yang ditetapkan,
berdasarkan keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

2 Pengurusan Kewangan: PK Disember RM 200.00 / Semua Peningkatan tahap kecemerlangan Status


Memberi latihan pemantapan Pentadbiran Peruntukan Khas Penolong- dalam pengurusan kewangan Laporan Audit
bagi menyediakan anggaran penolong (berdasarkan Tatacara Audit Kewangan
perbelanjaan, melaksanakan Kanan, guru Kewangan)
perbelanjaan dan mengambil dan APK yang
tindakan susulan hasil terlibat dengan
pemantauan perbelanjaan pengurusan
dengan mematuhi peraturan, kewangan
mengikut keperluan dan secara
menyeluruh.

3 Bengkel kerja pemantapan PK Julai RM 200.00 / Penyelaras dan Pengurusan Sumber Pendidikan Skor tahap
pengurusan sumber pendidikan Pentadbiran Peruntukan Khas Guru Pusat memperolehi Tahap 4 Tahap tindakan
berkaitan dengan: Sumber, Guru Tindakan dan Kualitii seperti
ICT standard yang terkandung dalam Skor tahap
a. menyediakan alat / bahan, SKPMg2 Kualiti
bahan cetak / elektronik
dan TMK
b. imenyimpan dan
menyusun atur alat /
bahan, bahan cetak /
elektronik dan TMK
c. imenggunakan alat /
bahan, bahan cetak /
elektronik dan TMK
d. merekodkan penggunaan
alat / bahan, bahancetak /
elektronik dan TMK
e. melaksanakan penyeliaan
penggunaanalat / bahan,
7-1

42
Memberi Fokus Pembangunan Profesional – Memberi penekanan pada latihan guru dan kakitangan dalam bidang yang paling memerlukan.
STRATEGI Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan itu juga sejajar
dengan misi-visi dan objektif sekolah atau daerah.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
bahan cetak / elektronik
dan TMK.

PELAN TAKTIKAL 8 / 2018 7-2

43
Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
STRATEGI merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar dengan guru.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Pengurusan Keselamatan Murid PK Hal Ehwal Sepanjang RM 1,000.00 / Semua guru, Penarafan prestasi sekolah Status
– Menyebar luas dan Murid Tahun Peruntukan Khas murid dan ahli selamat pada tahap baik Sekolah
menguatkuasakan peraturan PIBG Selamat
dan prosedur operasi standard
keselamatan, merancang dan Mengurangkan rekod kemalangan, Peratus
melaksanakan program kecederaan, buli dan gangguan kemalangan,
pencegahan dan kesedaran seksual dll. kecederaan,
keselamatan dengan buli dan
mekanisme yang sesuai, gangguan
mematuhi ketetapan, mengikut seksual
keperluan sekolah, secara
menyeluruh dan berterusan. Pengurusan keselamatan murid Skor tahap
memperolehi Tahap 4 Tahap tindakan
a. Kempen Sekolah Selamat Tindakan dan Kualitii seperti
(Bersama Polis, JPJ, AAD standard yang terkandung dalam Skor tahap
Kebangsaan) SKPMg2 kualiti
b. Pemantauan Berterusan
(Sekolah, PIBG dan
Komuniti Setempat /
NGO)
c. Pengurusan Aktiviti Murid
 Keselamatan
Murid Dari Aspek
Pergi Dan Balik
Sekolah
 Keselamatan Murid
Semasa Pengajaran
& Pembelajaran dan
Waktu Rehat
 Keselamatan Murid
Semasa Aktiviti
Kokurikulum, Sukan
Dan Permainan
 Keselamatan Murid
Semasa Aktiviti
Lawatan dan
Perkhemahan
d. Pengurusan Keselamatan
Infrastruktur Sekolah
e. Pengurusan Sosial
f. Pengurusan Krisis /

44
Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
STRATEGI merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar dengan guru.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
Bencana
g. Pengurusan Risiko
h. Pengurusan
Perkhidmatan Kawalan
Keselamatan

Tandas Bersih dan Ceria

2 a. Naik Taraf Tandas PK Hal Ehwal Sepanjang RM 10,000 / Semua Tandas Penarafan prestasi kebersihan Status
b. Pemantauan Berterusan Murid Tahun Peruntukan Khas Sekolah dan tandas pada tahap baik prestasi
Asrama kebersihan
Kantin Ceria tandas

3 a. Ubahsuai Peraturan PK Hal Ehwal Sepanjang Tiada Kantin Sekolah Penarafan prestasi keselamatan Status
Berurusan di Kantin Murid Tahun dan Asrama makanan kantin / dapur asrama prestasi
b. Tingkatkan Keceriaan pada tahap baik keselamatan
makanan
kantin

Status
prestasi
keselamatan
makanan
Pusat Sumber Gemilang dapur asrama

4 PK Sepanjang RM 2,000.00 / Bilik Media dan Penarafan prestasi Pusat Sumber Tahap
Pentadbiran Tahun Peruntukan Khas Perpustakaan Sekolah prestasi
Penarafan
5 Bintang (85 – 100 %) Bintang
4 Bintang (70 – 84 %)
3 Bintang (60 – 69 %)
2 Bintang (45 – 59 %)
Bilik Darjah 5 Bintang 1 Bintang (00 – 44 %)

5 PK Hal Ehwal Sepanjang RM 500.00 / Semua Guru Penarafan Bilik Darjah Tahap
Murid Tahun Peruntukan Khas Kelas, prestasi
Semua Kelas 5 Bintang (85 – 100 %) Penarafan
4 Bintang (70 – 84 %) Bintang
3 Bintang (60 – 69 %)
2 Bintang (45 – 59 %)
Pembinaan Pondok Rehat 1 Bintang (00 – 44 %)
8-2

45
Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
STRATEGI merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar dengan guru.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
6 PK Hal Ehwal Mac RM 10,000.00 / - Pondok rehat dapat dibina Terbina
Program Bimbingan; Coach Murid Peruntukan Khas
(Guru) – Coachee (Murid)
7 Guru Januari – Tiada Semua Guru, Peningkatan tahap motivasi Tahap
Bimbingan & November Semua Murid belajar murid (1 – Sangat Rendah; motivasi
Kaunseling 5 – Sangat Tinggi) belajar murid
Guru Muda

8 PK Januari – RM 500.00 / 5 Peratus Murid Peningkatan peratus murid Peratus murid


Pentadbiran November Peruntukan Khas Cemerlang, kelompok cemerlang kelompok
10 Peratus cemerlang
Murid Potensi
Naik Taraf Padang Sekolah Cemerlang

9 PK Januari – Mac RM 10,000.00 / - Peningkatan tahap kepuasan Skor tahap


Kokurikulum Peruntukan Khas pelanggan terhadap padang kepuasan
sekolah pelanggan
terhadap
padang
Suasana yang selesa dan sekolah
harmoni diwujudkan
10 secara terancang. PK Hal Ehwal Sepanjang RM 1,000.00 / Semua warga Suasana dan selesa memperolehi Skor tahap
Murid Tahun Peruntukan Khas sekolah Tahap 4 Tindakan dan Kualitii tindakan
a. Sekolah Penyayang seperti standard yang terkandung
dalam SKPMg2 Skor tahap
Menyusun atur setiap murid kualiti
akan menganggotai 1 kelab /
11 persatuan, 1 sukan / permainan PK Sepanjang Tiada Semua murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
dan 1 badan beruniform dan Kokurkulum Tahun mencapai purata nilai gred mencapai
menguatkuasa keterlibatan dan kumulatif (CGPA) sekurang- purata nilai
kehadiran perjumpaan dan kurangnya 60.00 dalam gred kumulatif
aktiviti pentaksiran PAJSK (CGPA)
sekurang-
kurangnya
60.00 dalam
pentaksiran
PAJSK

Persekitaran fizikal
diselenggara secara sistematik
12 dan terancang: Pengetua Sepanjang RM 10,000.00 / - Penyelenggaraan persekitaran Skor tahap
8-3

46

8-3
Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
STRATEGI merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar dengan guru.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
Tahun Peruntukan Khas fizikal memperolehi Tahap 4 tindakan
a. Memastikan pihak Tahap Tindakan dan Kualitii
kontraktor pembersihan seperti standard yang terkandung Skor tahap
kawasan membersihkan dalam SKPMg2 kualiti
kawasan, bangunan dan
kemudahan sekolah secara
teratur dan sistem
pemantauan berkala
diwujudkan
b. Menceriakan kawasan,
bangunan dan kemudahan
sekolah – menanam pokok
peneduh di kawasan tepi
padang
c. Memulihkan kawasan,
bangunan dan kemudahan
sekolah – saliran longkang
tidak berfungsi dengan baik
d. Mewujudkan ciri-ciri
keselamatan – bilik-bilik
khas

Pengurusan Perpaduan -
Pemahaman, penerimaan dan
12 penghayatan terhadap PK Hal Ehwal Januari, Mac, RM 1,000.00 / Semua murid Pengurusan perpaduan Skor tahap
kepelbagaian masyarakat Murid April Peruntukan Khas memperolehi Tahap 4 Tahap tindakan
Malaysia diurus secara Tindakan dan Kualitii seperti
terancang. standard yang terkandung dalam Skor Tahap
SKPMg2 kualiti
a. Menyebarluaskan maklumat
tentang agama, bangsa,
budaya dan bahasa –
Kempen Perpaduan
b. Merancang dan
melaksanakan program
yang berteraskan
perpaduan dan silang
budaya – Hari Perpaduan
c. Merancang dan
melaksanakan program
jaringan / jalinan yang
berteraskan perpaduan dan
8-4

47
Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
STRATEGI merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar dengan guru.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
silang budaya – RIMUP

Pengurusan Sukan untuk


Semua – Merancang dan
13 melaksanakan aktiviti Sukan PK Januari – Jun RM 5,000.00 / Semua murid Sukan untuk semua memperolehi Skor tahap
Untuk Semua Kokurikulum Peruntukan Khas Tahap 4 Tahap Tindakan dan tindakan
dengan mematuhi ketetapan Kualitii seperti standard yang
kokurikulum, terkandung dalam SKPMg2 Skor tahap
mengikut keperluan, secara kualiti
kreatif dan inovatif serta
menyeluruh.

a. Kejohanan merentas desa


b. Sukan tara
c. Kejohanan tahunan
olahraga sekolah
d. Pertandingan antara
tingkatan / kelas / rumah /
dorm asrama / kelab sukan
Sekolah

Pengurusan Disiplin Murid –


Menyebar luas dan
14 menguatkuasakan peraturan PK Hal Ehwal Sepanjang Tiada Semua murid Pengurusan disiplin memperolehi Skor tahap
sekolah, menganalisis dan Murid Tahun Tahap 4 Tahap Tindakan dan tindakan
memanfaatkan data disiplin Kualitii seperti standard yang
serta merancang dan terkandung dalam SKPMg2 Skor tahap
melaksanakan program kualiti
pendidikan disiplin dengan
mekanisme yang sesuai,
mematuhi arahan yang berkuat
kuasa, secara jelas dan
berterusan.

Pengurusan Kesihatan Murid –


Menyelaras pemeriksaan
15 kesihatan, merancang dan PK Hal Ehwal Sepanjang RM2,000.00 / Semua murid Pengurusan kesihatan murid Skor tahap 8-5

48
Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
STRATEGI merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar dengan guru.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
melaksanakan program Murid Tahun Peruntukan Khas memperolehi Tahap 4 Tahap tindakan
pencegahan dan kesedaran Tindakan dan Kualitii seperti
kesihatan dan mewujudkan standard yang terkandung dalam Skor tahap
persekitaran yang bermaklumat SKPMg2 kualiti
dengan mekanisme yang
sesuai, mematuhi arahan yang
berkuat kuasa, secara
menyeluruh dan berterusan.

a. Aedes-Denggi
b. Pemakanan Sihat
c. Kecergasan Fizikal
d. Suntikan Pelalian
e. Keselamatan Makanan
Kantin Sekolah dan Asrama
f. Penyakit Berjangkit

Pengurusan Bantuan
Pembelajaran Murid - Mengenal
16 pasti jenis bantuan dan murid PK Hal Ehwal Sepanjang Tiada Semua murid Pengurusan bantuan Skor tahap
yang layak, menyelaras proses Murid Tahun berkeperluan pembelajaran murid memperolehi tindakan
bantuan, merekodkan maklumat khas yang Tahap 4 Tahap Tindakan dan
dan memantau prestasi murid dikenalpasti Kualitii seperti standard yang Skor tahap
dengan mekanisme yang terkandung dalam SKPMg2 kualiti
sesuai, mematuhi ketetapan,
mengikut keperluan murid dan
secara berterusan.

a. Biasiswa
b. Cermin Mata
c. Orang Kurang Upaya

Pengurusan Perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling –
17 Merancang dan melaksanakan Guru Sepanjang RM 2,000.00 / Semua murid Pengurusan perkhidmatan Skor tahap
sesi dan program bimbingan Bimbingan Tahun Peruntukan Khas bimbingan dan kaunseling tindakan
dan kaunseling dengan dan memperolehi Tahap 4 Tahap
mekanisme yang sesuai, Kaunseling Tindakan dan Kualitii seperti Skor tahap
mengikut arahan yang berkuat standard yang terkandung dalam kualiti
kuasa, keperluan, secara SKPMg2
menyeluruh dan berterusan.
8-6

49
Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
STRATEGI merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar dengan guru.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

8-7

50
Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
STRATEGI merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar dengan guru.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

PELAN TAKTIKAL 9 / 2018 8-8

51
Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi – Membangunkan rasa yang semua mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid, bukan
STRATEGI hanya guru-guru dan kakitangan sekolah. Keluarga, ahli perniagaan, agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej / universiti semuanya
memainkan peranan yang penting dalam usaha ini.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Permuafakatan strategik Permuafakatan strategik Skor tahap


diusahakan secara terancang. memperolehi Tahap 4 Tahap tindakan
Tindakan dan Kualitii seperti
a. Merancang program yang standard yang terkandung dalam Skor tahap
melibatkan ibu bapa, SKPMg2 kualiti
komuniti dan pihak swasta
b. Melaksanakan program
yang melibatkan ibu bapa,
komuniti dan pihak swasta
c. Mendapatkan sumbangan /
sokongan / khidmat
kepakaran
d. Mewujudkan rangkaian
komuniti.

1-1 Seminar Keibubapaan PK Hal Ehwal 4 Kali Setahun RM 2,000.00 / Semua ibu Peningkatan skor Sarana Ibu Bapa Skor Sarana
Murid Peruntukan PIBG bapa Ibu Bapa

1-2 Mengelola penglibatan ahli PK Hal Ehwal Sepanjang - Semua murid Peningkatan tahap motivasi Tahap
perniagaan, agensi-agensi Murid Tahun miskin belajar murid motivasi
perkhidmatan sosial dalam belajar murid
membantu murid dari keluarga
miskin

1-3 Mengelola penglibatan ibu PK Sepanjang Tiada Pasukan Pencapaian pasukan yang Pencapaian
bapa atau pihak luar sebagai Kokurkulum Tahun sekolah yang bertanding pertandingan
jurulatih dalam pasukan- akan menyertai
pasukan sukan / permainan pertandingan
atau pasukan akademik

52
Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi – Membangunkan rasa yang semua mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid, bukan
STRATEGI hanya guru-guru dan kakitangan sekolah. Keluarga, ahli perniagaan, agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej / universiti semuanya
memainkan peranan yang penting dalam usaha ini.

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

9-2
PELAN TAKTIKAL 10.1 / 2018

53
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Tanggungjawab Sosial

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Pembimbing Rakan Sebaya – Guru Sepanjang Tiada Murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
Melatih murid sekolah sebagai Bimbingan Tahun Berprestasi memiliki kemahiran insaniah memiliki
para belia dan remaja agar dan Tinggi, dalam tanggungjawab sosial yang kemahiran
dapat menguasai kemahiran Kaunseling Murid tinggi insaniah
membantu supaya mereka Berprestasi 5 - Amat Tinggi dalam
dapat membantu rakan murid Rendah di 4 - Tinggi tanggungja-
yang memerlukan pertolongan Semua 3 - Sederhana wab sosial
dari segi mental, sosial atau Tingkatan 2 - Rendah yang tinggi
emosional, di samping melatih 1 - Amat Rendah
mereka membantu diri sendiri.
a. Murid bertanggungjawab
2 Kem Jati Diri – Menyediakan PK Hal Ehwal Julai RM 1,500.00 / Murid Tahun 4, terhadap diri sendiri.
murid dengan sifat jati diri / Murid Peruntukan Khas 5 dan b. Murid bertanggungjawab
glokal yang mampu berdaya Tingkatan 1, 3, terhadap orang lain.
saing di peringkat global 5 c. Murid prihatin terhadap
(antarabangsa), tetapi berakar masalah sendiri.
umbi atau berpegang teguh d. Murid prihatin terhadap
pada jati diri lokal (tempat masalah orang lain.
tumpah darah sendiri). e. Murid bersemangat patriotik
dengan menyertai aktiviti
3 Sambutan Bulan PK Hal Ehwal Ogos – RM 1,000.00 / Semua Warga yang berkaitan.
Kemerdekaaan dan Hari Murid September Peruntukan Khas Sekolah f. Murid menghormati orang
Malaysia – Menyediakan murid lain.
dengan semangat patriotik. g. Murid bertoleransi terhadap
kepelbagaian budaya.
4 Menganjurkan aktiviti kejiranan PK Hal Ehwal Jun, Oktober RM 1,000.00 / Murid Tahun 5
atau komuniti bagi Murid Peruntukan Khas dan Tingkatan
meningkatkan kesedaran murid 3
terhadap tanggungjawab sosial
a. Lawatan ke rumah orang
tua
b. Lawatan ke rumah anak
yatim
c. Mengadakan gotong royong
membantu penduduk
setempat

5 Bimbingan secara individu atau Guru Sepanjang Tiada Murid yang Penurunan peratus salah laku Peratus salah 10.1-1

54
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Tanggungjawab Sosial

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
berkelompok berdasarkan salah Bimbingan tahun dikenalpasti disiplin murid laku disiplin
laku disiplin dan melakukan murid
Kaunseling salah laku
merokok,
ponteng
sekolah,
penyalahguna-
an dadah dan
buli

PELAN TAKTIKAL 10.2 / 2018 10.1-2

55
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Menghargai Alam Sekitar

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Program Kesedaran Alam PK April RM 500.00 / Semua murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
Sekitar Kokurikulum Peruntukan Khas memiliki kemahiran insaniah memiliki
menghargai alam sekitar yang kemahiran
a. Ceramah Kesedaran Alam tinggi insaniah
Sekitar oleh Pegawai 5 - Amat Tinggi menghargai
Penguatkuasa 4 - Tinggi alam sekitar
Perbadanan Pengurusan 3 - Sederhana
Sisa Pepejal dan 2 - Rendah
Pembersihan Awam) 1 - Amat Rendah
b. Hari Kitar Semula
a. Murid menyokong aktiviti-
2 Menyertai Sambutan Minggu PK Oktober Tiada Semua murid aktiviti berkaitan dengan
Alam Sekitar Malaysia Kokurikulum penghargaan alam sekitar.
b. Murid memberi respons
a. Kem Kesedaran Alam positif terhadap keperluan
Sekitar menjaga alam sekitar.
b. Program Wira Alam c. Murid menjaga alam sekitar.
c. Program Sekolah Lestari- d. Murid melibatkan diri dengan
Anugerah Alam Sekitar aktiviti menjaga alam sekitar
d. Program Pertandingan secara berterusan.
berkaitan Alam Sekitar

3 Mengadakan gotong-royong PK Julai RM 500.00 / Semua murid


menghijaukan kawasan Kokurukulum Peruntukan Khas
sekolah. Program penghijauan
ini dilakukan dengan menanam
pokok-pokok di sekitar kawasan
sekolah.

4 Mengenakan peraturan bagi PK Sepanjang Tiada Semua warga


penggunaan air dan elektrik di Pentadbiran tahun sekola
sekolah. Hal ini bertujuan bagi
mengawal penggunaan elektrik
dan air daripada terus
dibazirkan.

5 Melaksanakan program Kitar PK Hal Ehwal Sepanjang Tiada Semua warga


Semula Murid tahun sekolah

56
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Menghargai Alam Sekitar

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

10.2-2
PELAN TAKTIKAL 10.3 / 2018
57
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Etika, Moral dan Profesionalisme

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Kursus Protokol dan Etiket PK Hal Ehwal Sepanjang Tiada Semua Murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
Murid Tahun Tingkatan 4 memiliki kemahiran insaniah etika, memiliki
moral dan profesionalisme yang kemahiran
2 Melantik murid menjadi urus PK Hal Ehwal Sepanjang Tiada 20 Murid (yang tinggi insaniah etika,
setia protokol dan etiket bagi Murid Tahun dikenalpasti moral dan
setiap majlis di sekolah di guru a. Murid menampilkan profesional-
bawah bimbingan guru sebagai berhadapan pemakaian santun dan sesuai isme
mentor dengan dengan keperluan.
masalah
disiplin diri b. Murid menunjukkan tingkah
berkaitan laku profesional sesuai
dengan dengan etika kerjaya.
kepatuhan
dalam majls) c. Murid melaksanakan
tanggungjawab dengan
integriti dan amanah.

d. Murid menerima teguran


secara positif dan
memperbaiki diri.

e. Murid mengurus dan


menepati masa.

10.3-1
58
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Etika, Moral dan Profesionalisme

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

PELAN TAKTIKAL 10.4 / 2018 10.3-2

59
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kerohanian / Spiritual (Sifat-sifat Rohani)

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 1-1 Melaksanakan bacaan Doa PK Hal Ehwal Sebelum Tiada Semua Murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
Pagi setiap hari sebelum kelas Murid Kelas Bermula memiliki kemahiran kerohanian memiliki
bermula Setiap Hari atau spritual yang tinggi kemahiran
kerohanian
1-2 Melaksanakan Bacaan PK Hal Ehwal Jumaat / Tiada Semua murid a. Murid mengikuti aktiviti atau spritual
Yasin setiap hari Jumaat Murid Sepanjang kerohanian yang diluluskan (berdasarkan
Tahun oleh pihak sekolah. peratus murid
yang
1-3 Melaksanakan Solat Hajat PK Hal Ehwal September RM 1,000.00 / Semua Murid b. Murid bertingkah laku selaras konsisten
setiap kali sebelum peperiksaan Murid Peruntukan Khas Tahun 6 dengan nilai kerohanian hadir atau
awam bermula agama (contoh: sabar, terlibat)
Oktober RM 1,000.00 / Semua Murid bersopan, lemah lembut dan
UPSR: 11 – 14, 18 Sept 18 Peruntukan Khas T3 tabah)
PT3: 9 – 12 Okt 18
SPM: 6 Nov – 4 Dis 18 November RM 1,000.00 / Semua Murid c. Murid bertingkah laku secara
Peruntukan Khas T5 jujur dalam semua keadaan.

1-4 Melaksanakan Solat PK Hal Ehwal Sepanjang Tiada Semua Murid d. Murid memberi respons
Berjemaah setiap kali waktu Murid Tahun secara positif terhadap aktiviti
zohor kerohanian.

2 1-5 Melaksanakan Kursus PK Hal Ehwal Mac RM 500.00 / 10 Peratus Peratus murid
Imam Perdana Murid Peruntukan Khas Murid (Ang Murid berupaya menjadi imam berupaya
Mewakili Darjah menjadi imam
4, 5, 6 dan
Setiap
Tingkatan

3 Melaksanakan Kursus PK Hal Ehwal Julai RM 1,000.00 / Semua Murid Peratus murid
Pengurusan / Mandi Jenazah Murid Peruntukan Khas Darjah 6 dan Murid berupaya melaksanakan berupaya
Perdana Tingkatan 5 solat jenazah melaksanakan
solat jenazah

4 Sambutan Perayaan Islam PK Hal Ehwal RM 2,000.00 / Semua Murid Peratus murid
a. Laylat Ul Isra dan Mikraj Murid April Peruntukan Khas Murid tahu dan faham perayaan- tahu dan
b. Bulan Ramadhan dan Hari Mei, Jun perayaan Islam faham
Raya Aidil Fitri Mei, Jun perayaan-
c. Nuzul Al Quran Jun perayaan
d. Laylat al-Qadr Jun Islam
e. Qurban dan Hari Raya September
Aidil Adha

60
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kerohanian / Spiritual (Sifat-sifat Rohani)

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
f. Maal Hijrah September
g. Ashura September
h. Sambutan Maulidur Rasul Disember

PELAN TAKTIKAL 10.5 / 2018 10.4-2

61
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Komunikasi

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Menganjur pertandingan di PK Sepanjang RM 5,000.00 / Semua Murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
peringkat sekolah yang Kokurikulum Tahun Peruntukan Khas memiliki kemahiran berkomunikasi memiliki
memberi peluang kepada dengan baik kemahiran
semua murid untuk terlibat dan komunikasi
menyertai pertandingan di a. Murid menunjukkan
peringkat daerah atau lain-lain kemahiran bukan lisan yang
berkesan (gerak tubuh dan
Rendah nada suara).

Pidato b. Murid berupaya memberi


Pantun maklum balas terhadap isu-
Bercerita Tahap 1 isu yang dikemukakan pada
Bercerita Tahap 2 setiap peringkat melalui
Sahibba saluran yang sedia ada
Syarahan (melalui peti aduan dll.)
Mencari Perkataan
Tersembunyi c. Murid berupaya
Bicara Berirama menyampaikan idea secara
lisan dengan berkesan.
Story Telling
Action Song d. Murid berupaya
Public Speaking menyampaikan idea secara
Choral Speaking bertulis dengan berkesan.
Scrabble
Poetry e. Murid berupaya membuat
pembentangan secara
Tarian menyakinkan dan berkesan.
Koir
f. Murid berupaya melakukan
Saintis Muda perundingan sehingga
Bercerita Sains Dlm. B. Inggeris mencapai matlamat yang
EUREKA dikehendaki.

National Robotic Competition g. Murid berupaya menunjukkan


F1 In Schools kebolehan berinteraksi secara
berkesan.

h. Murid berupaya membuat


rumusan dengan
berkomunikasi.
Menengah

62
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Komunikasi

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

Bahas B. Melayu Ala Parlimen


Pantun
Forum Remaja
Drama Komsas
Sahibba
Pidato
Deklamasi Puisi dan Syair
Bicara Berirama

Bahasa B. Inggeris Ala


Parlimen
Drama Bahasa Inggeris
Public Speaking
Choral Speaking

Pertandingan Kombo Sekolah


Pertandingan Nyanyian Solo
Kuiz Sejarah & Patriotisme

Dapur Solar
Bot Solar
Kereta Solar
Pelancaran Roket
Saintis Muda
Inovasi Sains & Kejuruteraan

National Robotic Competition


F1 In Schools

Lain-lain

Tilawah Al-Quran
Bercerita Dari Kisah Al-Quran
Hafazan
Syarahan Agama
Nasyid

PELAN TAKTIKAL 10.6 / 2018 10.5-2

63
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Menganjur pertandingan di PK Sepanjang RM 15,000.00 / Semua Murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
peringkat sekolah yang Kokurikulum Tahun Peruntukan Khas memiliki kemahiran berfikiran memiliki
memberi peluang kepada kritikal & menyelesaikan masalah kemahiran
semua murid untuk terlibat dan berfikiran
menyertai pertandingan di a. Murid berupaya mengenal kritikal &
peringkat daerah atau lain-lain pasti dan mensintesiskan menyelesai-
(proses menyatukan pelbagai kan masalah
Rendah unsur, bahagian, bahan, dsb
menjadi suatu kesatuan atau
Pidato keseluruhan yg kompleks,
Pantun penyatuan, penggabungan,
Bercerita Tahap 1 pemaduan;) masalah dengan
Bercerita Tahap 2 tepat.
Sahibba
Syarahan b. Murid berupaya menjana
Mencari Perkataan bukti dan data yang
Tersembunyi menyokong dengan tepat dan
Bicara Berirama menyeluruh.

Story Telling c. Murid berupaya membezakan


Action Song dengan jelas fakta dengan
Public Speaking pendapat.
Choral Speaking
Scrabble d. Murid berupaya mengenal
Poetry pasti konteks serta skop isu /
permasalahan yang dikaji
Tarian dengan jelas.
Koir
e. Murid berupaya mengenal
Saintis Muda pasti kemungkinan berlaku
Bercerita Sains Dlm. B. Inggeris ketidakadilan atau bias.
EUREKA
f. Murid berupaya membuat
National Robotic Competition keputusan dengan tepat.
F1 In Schools
g. Murid berupaya menjelaskan
implikasi keputusan yang
dibuat

h. Murid berupaya
Menengah mempersembahkan maklum

64
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
balas terhadap keputusan
Bahas B. Melayu Ala Parlimen secara objektif.
Pantun
Forum Remaja
Drama Komsas
Sahibba
Pidato
Deklamasi Puisi dan Syair
Bicara Berirama

Bahasa B. Inggeris Ala


Parlimen
Drama Bahasa Inggeris
Public Speaking
Choral Speaking

Pertandingan Kombo Sekolah


Pertandingan Nyanyian Solo
Kuiz Sejarah & Patriotisme

Dapur Solar
Bot Solar
Kereta Solar
Pelancaran Roket
Saintis Muda
Inovasi Sains & Kejuruteraan

National Robotic Competition


F1 In Schools

Lain-lain

Tilawah Al-Quran
Bercerita Dari Kisah Al-Quran
Hafazan
Syarahan Agama
Nasyid

10.6-2
PELAN TAKTIKAL 10.7 / 2018

65
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kepimpinan

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Menyusun atur setiap murid PK Sepanjang Tiada Semua Murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
menjawat satu jawatan dalam Kokurikulum Tahun memiliki kemahiran kepimpinan memiliki
kepimpinan atau pengurusan di masa depan kemahiran
sekolah (Sama ada Kelab / kepimpinan
Persatuan atau Pasukan Badan a. Murid memiliki ciri-ciri
Beruniform atau Sukan / kepimpinan yang tinggi
Permainan atau Ekstra
Kurikulum) - 1 Murid 1 Jawatan b. Murid bersedia menerima
tanggungjawab
2 2-1 Kursus Kepimpinan PK Hal Ehwal Februari RM 500.00 / Ketua Murid, (melaksanakan
Pengawas Sekolah Murid Peruntukan Khas Penolong tanggungjawab yang
Ketua Murid diberikan sehingga selesai).
dan semua
Pengawas c. Murid berupaya menerima
dan mengambil kira
2-2 Kursus Kepimpinan Ketua- PK Hal Ehwal Februari RM 500.00 / Ketua Asrama, pandangan orang lain.
ketua dan Penolong-penolong Murid Peruntukan Khas Penolong
Asrama dan Dorm Ketua Asrama, d. Murid berupaya merancang
Ketua-ketua dan mengurus dengan cekap
Dorm dan berfokus pada matlamat
kumpulan organisasi.
2-3 Kursus Kepimpinan PK Februari RM 500.00 / Ketua PSS,
Pengawas Pusat Sumber Pentadbiran Peruntukan Khas Penolong e. Murid berupaya memberi
Sekolah Ketua PSS dan arahan dengan jelas dan
Semua mengagihkan tugas dengan
Pengawas PSS baik.

2-4 Kursus Kepimpinan Ketua- PK Hal Ehwal Februari RM 500.00 / Semua Ketua f. Murid berupaya memimpin
ketua dan Penolong-penolong Murid Peruntukan Khas dan Penolong perundingan secara bijaksana
Ketua Kelas Ketua Kelas sehingga mencapai
persetujuan.
2-5 Kursus Kepimpinan Ketua- PK Februari RM 500.00 / Semua Ketua
ketua dan Penolong-penolong Kokurikulum Peruntukan Khas dan Penolong g. Murid berupaya membuat
Kelab dan Persatuan Ketua Kelab keputusan untuk kepentingan
dan Persatuan bersama.

2-6 Kursus Kepimpinan Ketua- PK Februari RM 500.00 / Semua Ketua h. Murid berupaya mengenal
ketua dan Penolong-penolong Kokurikulum Peruntukan Khas dan Penolong pasti dan mengembangkan
Pasukan Sukan / Permainan Ketua Pasukan potensi ahli yang dipimpin.
Sukan /
Permainan i. Murid berupaya

66
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kepimpinan

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
melaksanakan tugasan
2-7 Kursus Kepimpinan Ketua- PK Februari RM 500.00 / Semua Ketua kumpulan atau
ketua dan Penolong-penolong Kokurikulum Peruntukan Khas dan Penolong menyelesaikan masalah multi
Pasukan Badan Beruniform Ketua Pasukan dimensi.
Badan
Beruniform

2-8 Kursus Kepimpinan Guru Februari RM 500.00 / Semua


Pembimbing Rakan Sebaya Bimbingan Peruntukan Khas Pembimbing
dan Rakan Sebaya
Kaunseling

10.7-2
PELAN TAKTIKAL 10.8 / 2018
67
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kerja Sepasukan

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 1.1 Melaksana program Guru Sepanjang Tiada Murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
Pembimbing Rakan Bimbingan Tahun Berprestasi memiliki kemahiran kerja memiliki
Sebaya (PRS) dan Tinggi, Murid sepasukan kemahiran
brerdasarkan kumpulan Kaunseling Berprestasi kerja
belajar. Murid berprestasi Rendah a. Murid berupaya membina sepasukan
tinggi akan membimbing kerja sepasukan untuk
murid berprestasi rendah mencapai matlamat yang
disepakati.

b. Murid berupaya menjadi


pemimpin atau menjadi
pengikut mengikut
kesesuaian konteks.

c. Murid benghormati
pandangan, pendirian dan
kepercayaan orang lain.

d. Murid boleh menerima


kepelbagaian ahli kumpulan
atau pasukan.

e. Murid berupaya menyumbang


kepada perancangan serta
menyelaraskan usaha
kumpulan atau pasukan.

f. Murid bertanggungjawab
terhadap keputusan
kumpulan.

g. Murid berupaya membantu


rakan-rakan secara proaktif
(bersikap positif dengan
merangka dan mengawal
tindakan yang dilakukan jauh
lebih awal daripada jangkaan
akan berlakunya sesuatu
perkara atau kejadian).

10.8-1
68
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kerja Sepasukan

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

10.8-2
PELAN TAKTIKAL 10.9 / 2018
69
Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Keusahawanan
STRATEGI Keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu, organisasi, alam sekitar (environment) dan
proses, dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan, pendidikan dan kelembagaan (institution).

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 1-1 Kursus Asas PK Januari RM 500.00 / Murid yang Peningkatan peratus murid Peratus murid
Keusahawanan Kokurikulum Peruntukan Khas dikenalpasti memiliki kemahiran memiliki
berminat dan keusahawanan kemahiran
1-2 Bengkel Penyediaan PK Januari RM 500.00 / 20 orang murid keusahawan-
Rancangan Perniagaan & Idea Kokurikulum Peruntukan Khas yang a. Murid berupaya an
Perniagaan berpencapaian mencambahkan idea atau
prestasi cadangan atau perancangan
1-3 Lawatan Perniagaan PK Februari RM 500.00 / akademik setelah meneliti pelbagai
Kokurikulum Peruntukan Khas rendah pilihan.

1-4 Kem Jati diri PK Mac RM 500.00 / b. Murid berupaya


Keusahawanan Kokurikulum Peruntukan Khas mencadangkan idea atau
inovasi baharu.
1-5 Bengkel Pembangunan PK April RM 500.00 /
Usahawan Fotografi Kokurikulum Peruntukan Khas c. Murid memilih maklumat yang
sesuai dan
1-6 Bengkel Rawatan SPA & PK Mei RM 500.00 / mengaplikasikannya dalam
Kecantikan Kokurikulum Peruntukan Khas kertas cadangan.

1-7 Dialog Bersama Usahawan PK Jun Tiada d. Murid berupaya


Berjaya Kokurikulum membentangkan cadangan
yang menyakinkan
berasaskan fakta dan
penghujahan.

e. Murid berupaya
mempamerkan kebebasan
dalam mengurus sumber dan
melaksanakan perancangan.

f. Murid berupaya menilai


pulangan atau hasil kepada
cadangan dan perancangan
yang dibuat

10.9-1
70
Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Keusahawanan
STRATEGI Keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu, organisasi, alam sekitar (environment) dan
proses, dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan, pendidikan dan kelembagaan (institution).

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

PELAN TAKTIKAL 10.10 / 2018 10.9-2

71
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Pengurusan

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Menyusun atur setiap murid PK Sepanjang Tiada Semua Murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
menjawat satu jawatan dalam Kokurikulum Tahun memiliki kemahiran pengurusan memiliki
kepimpinan atau pengurusan di kemahiran
sekolah (Sama ada Kelab / a. Murid berupaya pengurusan
Persatuan atau Pasukan Badan mempamerkan kemampuan
Beruniform atau Sukan / untuk membuat perancangan
Permainan atau Ekstra aktiviti secara sistematik.
Kurikulum) - 1 Murid 1 Jawatan
b. Murid berupaya
2 2-1 Kursus Setiausaha dan PK Februari RM 500.00 / Semua mempamerkan kemampuan
Bendahari Kokurikulum Peruntukan Khas Setiausaha, untuk menyusun aktiviti dan
Penolong tugasan yang diberi.
Badan Pengawas Sekolah Setiausaha,
Badan Pengawas Asrama Bendahari Unit- c. Murid berupaya
Badan Pusat Sumber Sekolah unit Dalam melaksanakan penurunan
Pengurusan Kelas Kelab / kuasa dan
Kelab dan Persatuam Persatuan, kebertanggungjawaban
Pasukan Sukan / Permainan Pasukan Sukan kepada individu lain.
Pasukan Badan Beruniform / Permainan,
Pasukan Badan d. Murid berupaya memastikan
Beruniform dan pelaksanaan tugasan secara
Ekstra konsisten bersesuaian
Kurikulum dnegan perancangan atau
objektif.

e. Murid berupaya
mengkoordinasi aktiviti atau
individu untuk membolehkan
pelaksanaan tugasan secara
berkesan.

f. Murid berupaya
membentangkan idea atau
cadangan atau perancangan
secara yegas berasaskan
fakta serta penghujahan.

10.10-1
72
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Pengurusan

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

PELAN TAKTIKAL 10.11 / 2018 10.10-2

73
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Melaksanakan Pembelajaran PK Sepanjang Tiada Semua Murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
dan Pemudahcaraan Pentadbiran Tahun memiliki kemahiran menggunakan memiliki
menggunakan teknologi teknologi maklumat dan kemahiran
maklumat dan komunikasi komunikasi secara berkesan: menggunakan
dalam latihan yang diberikan teknologi
kepada murid a. Murid berupaya maklumat dan
menggunakan istilah komunikasi
teknologi maklumat dan
komunikasi.

b. Murid berupaya
mengamalkan penggunaan
komputer secara berkesan.

c. Murid berupaya menguruskan


fail elektronik secara cekap
dan berkesan.

d. Murid berupaya
menggunakan internet secara
cekap dan berkesan.

e. Murid berupaya
menggunakan teknik yang
berkesan semasa melakukan
penyelidikan elektronik.

f. Murid berupaya
menghasilkan dokumen atau
bahan menggunakan
perisian-perisian Microsoft.

g. Murid berupaya
menghasilkan penerbitan
menggunakan prisian
penerbitan mesa (Microsoft
Publisher).

h. Murid berupaya menjelaskan


isu kesahihan, sosial dan
10.11-1
74
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
etika berkaitan teknologi
maklumat dan komunikasi.

PELAN TAKTIKAL 10.12 / 2018 10.11-2

75
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Pembelajaran Sepanjang Hayat

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Menganjur atau menyertai Guru Mac RM 1,000.00 / Semua murid / Peningkatan peratus murid Peratus murid
mana-mana Summit / Bimbingan Peruntukan Khas murid-murid di memiliki kemahiran memiliki
Konferens / Simposium / dan daerah pembelajaran sepanjang hayat. kemahiran
Konvensyen / Persidangan / Kaunseling pembelajaran
Kolokium a. Murid berupaya merancang sepanjang
2 PK Februari – Jun RM 1,000.00 / Semua murid / strategi untuk mendapatkan hayat.
Menganjur atau menyertai Kokurikulum Peruntukan Khas murid-murid di bahan-bahan rujukan.
Seminar / Bengkel / Kursus / daerah
Wacana / Diskusi / Dialog / b. Murid berupaya meneroka isu
Sayembara / Debat / Bual atau masalah yang
Bicara / Ceramah / Forum memerlukan penyelesaian
3 PK Julai - RM 1,000.00 / Murid masalah secara kendiri.
Penyelidikan Bersama / Projek Kokurikulum November Peruntukan Khas Tingkatan 4, 5
Bersama / Pertukaran Amalan bersama c. Murid berupaya mengaitkan
Terbaik / Perkongsian Pintar / dengan murid keperluan maklumat dengan
Kajian Kes / Kajian Tindakan sekolah terbaik sumber.
daerah /
sekolah d. Murid berupaya memilih
berprestasi sumber yang berkualiti
tinggi dengan cekap secara kendiri.

e. Murid berupaya menentukan


maklumat yang diperoleh
mencukupi utuk menyokong
kesimpulan.

f. Murid berupaya mengumpul


dan mengurus maklumat
secara kendiri.

g. Murid berupaya membina


struktur koheren (ada
kesinambungan; keterikatan
antara satu ayat dengan ayat
yang lain supaya mudah
difahami) dan berfokus.

h. Murid berupaya
menggabungkan maklumat
untuk membut keputusan dan
10.12-1
76
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Pembelajaran Sepanjang Hayat

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan
penyelesaian.

i. Murid berupaya menyusun


semula maklumat penting
supaya mudah dicapai bagi
meningkatka kefahaman.

PELAN TAKTIKAL 10.13 / 2018 10.12-2

77
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Globalisasi;

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

1 Menyertai atau menganjurkan PK Sepanjang RM 2,000.00 / Semua murid Peningkatan peratus murid Peratus murid
Pertandingan atau Perlawanan Kokurikulum Tahun Peruntukan Khas memiliki kemahiran menghadapi memiliki
Persahabatan / Sukan / dunia globalisasi kemahiran
Pertandingan (kurikulum & menghadapi
kokurikulum) Karnival / Kerja a. Murid memiliki dunia
Amal / Konsert (e.g prog. kecekapan pertuturan globalisasi
Kerjasama Kebudayaan) dalam Bahasa Inggeris
dan selesa berhadapan
2 Menyertai atau menganjurkan PK Hal Ehwal Sepanjang RM 2,000.00 / Semua murid dengan khalayak.
Attachment / Homestay / Murid Tahun Peruntukan Khas
Pertukaran Pelajar atau Staf / b. Murid berupaya
Apparentis membina struktur ayat
yang bermakna dalam
penulisan.

c. Murid berupaya
menyesuaikan diri
dalam persekitaran
pelbagai budaya dengan
segara.

d. Murid gigih meneroka


ilmu baharu secara
kendiri.

e. Murid berupaya
menyatakan pendapat
sendiri sepenuhnya
secara bebas tanpa
gentar dan gementar.

f. Murid berupaya
menjangkakan tekanan
pada masa akan datang
dan menyesuaikan
perancangan untuk
menghadapinya.

10.13-1
78
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Globalisasi;

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung Kos / Petunjuk Pelan
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome
Tindakan jawab Sumber Prestasi Kontingensi
Kekerapan

10.13-2

79
Dasar dan Hala Tuju
2018 – 2020

SJK CHUNG HUA BAU

Pelan Operasi
2018

80
81
PELAN OPERASI

Strategi : Fokus Jelas dan Dikongsi – Memastikan warga sekolah dan ibu
bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus
adalah untuk mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua
memahami peranan mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus
dan misi-visi dibangunkan daripada kepercayaan dan nilai-nilai
yang sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk semua yang
terlibat

Nama Program / Projek : Perkongsian DHTS kepada semua warga sekolah

Objektif Program / Projek : 100 peratus warga sekolah dan ibu bapa melebihi skor 4.0
(Bersetuju dan Sangat Bersetuju) persepsi terhadap DHTS

Tanggungjawab : Guru Akademik

Tempoh / Hari : Jan - Feb

Tempat : Sekolah

Sasaran : Guru, Kakitangan, Murid, Ibu Bapa dan Pegawai PPD

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 1,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua Pengerusi


Penolong Kanan Akademik Timbalan Pengerusi 1
Penolong Kanan HEM Timbalan Pengerusi 2
Penolong Kanan Kokurikulum Timbalan Pengerusi 3
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU
Guru 1
Guru 2
Guru 3

Ringkasan Program : Sesi penerangan khas berfokus kepada DHTS dilaksanakan


mengikut kelompok.

Kelompok Tarikh Catatan


Guru 10 Januari Taklimat Khas
Kakitangan 12 Januari Taklimat Khas
Murid 19 Januari Perhimpunan Khas
Ibu Bapa 21 Februari Semasa Mesyuarat Agung PIBG
PPD 26 Januari Taklimat Khas

Kajian Persepsi Terhadap DHTS, 6 Bulan Selepas Taklimat

1 Sangat Tidak Bersetuju


2 Tidak Bersetuju
3 Kurang Bersetuju
4 Bersetuju
5 Sangat Bersetuju

82
1. Sekolah ini mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju)
yang jelas.
2. Saya mempunyai kefahaman yang jelas tentang apa yang
sekolah sedang cuba mencapainya.
3. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman tentang
apa yang pihak sekolah ingin mencapainya.
4. Semua guru dan kakitangan adalah komited (menunjukkan
sikap memberikan sepenuh tenaga dan perhatian) untuk
mencapai matlamat sekolah.
5. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan matlamat
sekolah di fikiran mereka apabila membuat keputusan
penting.
6. Penekanan utama sekolah ini adalah meningkatkan
pembelajaran murid.

83
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK Pentadbiran 5 Jan 17 Kertas cadangan Pengetua
diluluskan PK Pentadbiran
- Bentang kertas kerja PK HEM
- Lantikan J/Kuasa PK Kokurikulum
- Tetapkan tarikh Guru B & K
- Anggaran kos AJK Perancangan
- Agihan tugas Sekolah
2 Taklimat kepada yang terlibat - - - -

3 Mempromosikan program Guru B & K 6 Jan 17 Surat makluman Guru


diedarkan Kakitangan
- surat pemberitahuan Murid
- surat jemputan Ibu Bapa
Pegawai PPD
4 Penyediaan bahan AJK 7 Jan 17 Siap untuk Tiada
digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 9, 19 & 26 Jan ; 20 Siap untuk Tiada
Feb 17 digunakan

6 Pelaksanaan Program Guru B & K Keakuran jadual


Taklimat Khas kepada Kelompok
Guru 10 Jan 17 Guru
Kakitangan 12 Jan 17 Kakitangan
Murid 19 Jan 17 Murid
Pegawai PPD 26 Jan 17 Pegawai PPD
Ibu Bapa 21 Feb 17 Ibu Bapa

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program Kajian Persepsi


Kajian 1 – 5 Jun 17 Terhadap DHTS Pengetua
Mesyuarat Pelaporan dan Post Mortem 29 Jun 17 PK Pentadbiran
PK HEM
PK Kokurikulum
Guru B & K
AJK Perancangan
Sekolah

84
85
SENARAI SEMAK INTERVENSI SEKOLAH DENGAN ASPIRASI MURID

INTERVENSI
ASPIRASI MURID
(Program / Aktiviti)
1 Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan 1. Gerak Gempur Kecemerlangan
dapat membaca, menulis dan mengira, 2. …
menguasai mata pelajaran teras seperti
Matematik dan Sains dan mempunyai
pengetahuan kukuh mengenai Malaysia,
Asia da Dunia.

2 Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak 1. Kajian lapangan


akan belajar cara mendapat pendidikan 2. Pertandingan Reka Cipta
sepanjang hayat, cara untuk menghubung 3. …
kait pelbagai pengetahuan yang berbeza
dan cara untuk menjana pengetahuan baru.

3 Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak 1. Aktiviti Persatuan-persatuan


akan dapat mencapai potensi diri 2. Pertandingan Sukan dan Permainan, Ko
sepenuhnya melalui peluang bekerja Akademik
berkumpulan dan memegang peranan 3. Kursus Kepimpinan
kepimpinan formal dan informal. 4. 1 Murid 1 Jawatan
5. …
4 Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak- 1. Pertandingan Choral Speaking
kanak pada tahap minimum akan dapat 2. Kem Bahasa
menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa 3. Kelas Bahasa Arab dan Bahasa Mandarin
Ingggeris, digalakkan mempelajari bahasa 4. Pertandingan Syarahan Bahasa Melayu dan
tambahan. Bahasa Inggeris
5. …
5 Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak 1. Solat Hajat
akan mempunyai asas moral yang kukuh 2. Gotong Royong (Bulanan)
untuk mendepani pelbagai cabaran 3. …
kehidupan dan membantu mereka, dengan
berani membuat keputusan yang tepat.

6 Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak 1. Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari


tanpa mengira agama, etnik atau status Malaysia
sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali 2. …
sebagai anak Malaysia.

Anda mungkin juga menyukai