Anda di halaman 1dari 20

AYAT RUQYAH SYARIAH

M\S 1 \ 20

1) Al-Fatihah

∩∩⊄∩∩⊄⊄∪⊄∪∪∪ ššššÏÏÏϑϑϑÏϑnnn==≈=n=≈≈≈yyyèèyèèøøø999ø9$$$###$# ÅÅÅ

UUÅUUuuu‘‘u‘‘ ¬¬¬!!¬!! ßß߉‰‰ßôôôϑϑϑôϑyyyssyssøøø999ø9$$$###$#

∩∩⊇∩∩⊇⊇∪⊇∪∪∪ ÉÉÉΟΟŠÉΟΟŠŠŠÏÏÏmmÏmm§§§§9999$$$###$# ÇÇÇ≈Ç≈≈≈uuuΗΗuΗΗ÷÷÷qqq÷q§§§§9999$$$###$# «««!!«!!$$$###$# ÉÉÉΟΟÉΟΟóóó¡¡ó¡¡ÎÎÎ00Î00

yyy‚‚y‚‚$$$$−−−ƒƒƒƒÎÎÎ)))Î)uuuρρρuρ ßß߉‰‰ßççç777ç7÷÷÷èè÷èètttΡΡtΡΡ xxx‚‚x‚‚$$$$−−−ƒƒƒƒÎÎÎ)))Î) ∩∩⊆∩∩⊆⊆∪⊆∪∪∪ ÉÉÉÉÏÏÏeeee$$!Ï$$!!!$$$###$# ÏÏÏΘΘΘÏΘöööθθöθθtttƒƒƒtƒ ÅÅÅ77Å77ÎÎÎ==≈=Î=≈≈≈tttΒΒtΒΒ ∩∩⊂∩∩⊂⊂∪⊂∪∪∪ ÉÉÉΟΟŠÉΟΟŠŠŠÏÏÏmmÏmm§§§§9999$$$###$# ÇÇÇ≈Ç≈≈≈uuuΗΗuΗΗ÷÷÷qqq÷q§§§§9999$$$###$#

|||MM|MMôôôϑϑϑôϑyyyèèyèè÷÷÷ΡΡ÷ΡΡrrr&&r&& ttttÏÏÏ%%Ï%%©©©!!©!!$$$###$# xxxÞÞÞxÞ≡≡≡≡uuuŽŽuŽŽÅÅÅÀÀÀÅÀ ∩∩∉∩∩∉∉∪∉∪∪∪ tttΛΛtΛΛÉÉÉ)))É)tttGGGtGóóó¡¡ó¡¡ßßßϑϑϑßϑøøø999ø9$$$###$# xxxÞÞÞxÞ≡≡≡≡uuuŽŽuŽŽÅÅÅ

ÇÇÇÅÇ9999$$$###$#

$$$$tttΡΡtΡΡÏÏω‰‰Ï÷÷÷δδ÷δδ$$$###$# ∩∩∈∩∩∈∈∪∈∪∪∪ ÚÚÚÚÏÏÏèèÏèètttGGGtGóóó¡¡ó¡¡nnnΣΣnΣΣ

∩∩∠∩∩∠∠∪∠∪∪∪ ttttÏÏÏjjjj999Ï9!!!$$$!$āāāÒÒÒāÒ9999$$$###$# ŸŸŸωωωŸωuuuρρρuρ óóóΟΟóΟΟÎÎÎγγγÎγøøø‹‹ø‹‹nnn===n=tttææætæ ÅÅÅUUÅUUθθθθàààÒÒÒàÒøøøóóøóóyyyϑϑϑyϑøøø999ø9$$$###$# ÎÎΎŽÎŽŽööööxxxîîxîî öööΝΝΝöΝÎÎÎγγγÎγøøø‹‹ø‹‹nnn===n=tttããtãã

1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).

5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kami

memohon pertolongan.

6. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus.

7. Iaitu jalan orang-orang Yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan)

orang-orang Yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat.

AYAT RUQYAH SYARIAH

M\S 2 \ 20

2) Al-Baqarah 1-5

ttttÏÏÏ%%Ï%%©©©!!©!!$$$###$# ∩∩⊄∩∩⊄⊄∪⊄∪∪∪ zzzŠzŠŠŠÉÉÉ)))É)−−−FFFFßßßϑϑϑßϑùùù===ù=ÏÏÏjjjj999Ï9 ““““WWW‰‰‰Wèèèδδèδδ ¡¡¡¡ ÏÏϵµ‹µÏµ‹‹‹ÏÏÏùùÏùù ¡¡¡¡ |||==|==÷÷÷ƒƒƒ÷ƒuuu‘‘u‘‘ ŸŸŸωωωŸω ÜÜÜ==Ü==≈≈≈≈tttGGGtGÅÅÅ66Å66øøø999ø9$$$###$# yyy77y77ÏÏÏ99≡9Ï9≡≡≡sssŒŒŒsŒ ∩∩⊇∩∩⊇⊇∪⊇∪∪∪ $$$ΟΟ$ΟΟ!!!999!9####

ttttÏÏÏ%%Ï%%©©©!!©!!$$$###$#uuuρρρuρ

∩∩⊂∩∩⊂⊂∪⊂∪∪∪ tttββθtββθθθààà)))à)ÏÏÏ ΖΖΖΖããッƒãƒ öööΝΝΝöΝßßßγγ≈γßγ≈≈≈uuuΖΖuΖΖøøø%%%ø%yyy———yuuu‘‘u‘‘ $$$$®®®ÿÿ®ÿÿÊÊÊΕΕÊΕΕuuuρρρuρ nnnοοnοο444θθ4θθnnn===n=¢¢¢ÁÁÁ¢Á9999$$$###$# tttββθtββθθθãããΚΚ‹ãΚΚ‹‹‹ÉÉÉ)))É)ããッƒãƒuuuρρρuρ ÍÍÍ==Í==øøø‹‹ø‹‹tttóótóóøøø999ø9$$$$$$$$ÎÎÎ///Î/ tttββθtββθθθãããΖΖãΖΖÏÏÏΒΒÏΒΒ÷÷÷σσσ÷σããッƒãƒ

Ï

∩∩⊆∩∩⊆⊆∪⊆∪∪∪ tttββθtββθθθãããΖΖãΖΖÏÏÏ%%θ%Ï%θθθããッƒãƒ ööö//ö//ãããφφφãφ ÍÍÍοοÍοοttttÅÅÅzzÅzzFFFψψFψψ$$$$$$$$ÎÎÎ///Î/uuuρρρuρ yyy77y77ÎÎÎ===Î=ööö777ö7sss%%%s% ÏÏÏΒΒÏΒΒ tttΑΑtΑΑÌÌÌ“““ÌΡΡΡΡééé&&é&& !!!$$$!$tttΒΒtΒΒuuuρρρuρ yyy77y77øøø‹‹ø‹‹sss999s9ÎÎÎ)))Î) tttΑΑtΑΑÌÌÌ“““ÌΡΡΡΡééé&&é&& !!!$$$!$oooÿÿoÿÿÏÏÏ33Ï33 tttββθtββθθθãããΖΖãΖΖÏÏÏΒΒÏΒΒ÷÷÷σσσ÷σããッƒãƒ

∩∩∈∩∩∈∈∪∈∪∪∪ šššχχθšχχθθθßßßssßssÎÎÎ===Î=øøø ßßßϑϑϑßϑøøø999ø9$$$###$# ãããΝΝΝãΝèèèδδèδδ yyy77y77ÍÍÍ××Í××‾‾‾≈≈≈sss999s9'''ρρρ'ρééé&&é&&uuuρρρuρ (((( öööΝΝΝöΝÎÎÎγγγÎγÎÎÎnnnn///Î/§§§‘‘§‘‘ ÏÏÏiiiiΒΒÏΒΒ ““““WWW‰‰‰Wèèèδδèδδ 444’’4’’nnn??n??tttããtãã yyy77y77ÍÍÍ××Í××‾‾‾≈≈≈sss999s9'''ρρρ'ρééé&&é&&

ø

1. Alif, Laam, Miim.

2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang

sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa;

3. Iaitu orang-orang Yang beriman kepada perkara-perkara Yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki Yang Kami berikan kepada mereka.

4. dan juga orang-orang Yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" Yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab Yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya).

5. mereka itulah Yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang

Yang berjaya.

AYAT RUQYAH SYARIAH

M\S 3 \ 20

3) Al-Baqarah 102

ßßß≈ß≈≈≈yyyϑϑϑyϑøøø‹‹ø‹‹nnn===n=ßßß™™™ßttttxxx ŸŸŸ22Ÿ22 $$$$tttΒΒtΒΒuuuρρρuρ (((( zzz≈z≈≈≈yyyϑϑϑyϑøøø‹‹ø‹‹nnn===n=ßßß™™™ßÅÅÅ77Å77ùùù===ù=ãããΒΒãΒΒ 444’’4’’nnn??n??tttããtãã ßßßßÏÏÏÜÜÏÜÜ≈≈≈≈uuu‹‹u‹‹¤¤¤±±¤±±9999$$$###$# (((###(#θθθθèèè===è=÷÷÷GGG÷Gsss??s?? $$$$tttΒΒtΒΒ ÉÉÉ(((###É(#θθθθãããèèãèèttt777t7¨¨¨??¨??$$$###$#uuuρρρuρ

x

’’’’nnn??n??tttããtãã tttΑΑtΑΑÌÌÌ“““ÌΡΡΡΡééé&&é&& !!!$$$!$tttΒΒtΒΒuuuρρρuρ ttttóóóssóssÅÅÅbbbb¡¡Å¡¡9999$$$###$# }}}¨¨$}¨¨$$$¨¨¨ΨΨ9¨ΨΨ999$$$###$# tttββθtββθθθßßßϑϑϑßϑÏÏÏkkkk===Ï=yyyèèyèèããッƒãƒ (((###(#ρρρρãã㍍㍍xxx x xxx

x. ššššÏÏÏÜÜÏÜÜ≈≈≈≈uuu‹‹u‹‹¤¤¤±±¤±±9999$$$###$# ££££ÅÅÅ33≈Å33≈≈≈sss999s9uuuρρρuρ

IIIωωθωIωθθθààà)))à)tttƒƒƒtƒ 4444®®®LL®LLyyymmymm >>>‰‰‰>tttnnntnrrr&&r&& ôôôôÏÏÏΒΒÏΒΒ ÈÈÈββÈββ$$$$yyyϑϑϑyϑÏÏÏkkkk===Ï=yyyèèyèèããッƒãƒ $$$$tttΒΒtΒΒuuuρρρuρ 4444 šššVVšVVρρρρãã㍍㍍≈≈≈≈tttΒΒtΒΒuuuρρρuρ |||NNN|Nρρρρãã㍍㍍≈≈≈≈yyyδδyδδ ŸŸŸ≅≅≅ŸÎÎÎ//$/Î/$$$ttt666t6ÎÎÎ///Î/ ÈÈÈÈ÷÷÷÷xxx66x66nnn===n=yyyϑϑϑyϑøøø999ø9$$$###$#

tttt÷÷÷÷ttt///t/ ÏÏϵµµÏµÎÎÎ///Î/ šššχχθšχχθθθèèè%%%è%ÌÌÌhhhhÌxxx ããッƒãƒ $$$$tttΒΒtΒΒ $$$$yyyϑϑϑyϑßßßγγγßγ÷÷÷ΨΨ÷ΨΨÏÏÏΒΒÏΒΒ tttββθtββθθθßßßϑϑϑßϑ‾‾‾====yyyèèyèètttGGGtGuuuŠŠŠuŠsssùùsùù (((( ööööààà õõõ33õ33sss??s?? ŸŸŸξξξŸξsssùùsùù ×××πππ×πoooΨΨoΨΨ÷÷÷GGG÷GÏÏÏùùÏùù ßßßßøøøttøttwwwΥΥwΥΥ $$$$yyyϑϑϑyϑ‾‾‾ΡΡΡΡÎÎÎ)))Î)

x

à

Å

tttββθtββθθθçççΗΗçΗΗ©©©>>©>>yyyèèyèètttGGGtGtttƒƒƒtƒuuuρρρuρ 4444 «««!!«!!$$$###$# ÈÈÈββÈββøøøŒŒŒøŒÎÎÎ***Î*ÎÎÎ///Î/ āāāωωωāωÎÎÎ)))Î) >>>‰‰‰>yyymmymmrrr&&r&& ôôôôÏÏÏΒΒÏΒΒ ÏÏϵµµÏµÎÎÎ///Î/ ttttÍÍÍhhhh‘‘Í‘‘!!!$$$!$ŸŸŸÒÒÒŸÒÎÎÎ///Î/ ΝΝΝΝèèèδδèδδ $$$$tttΒΒtΒΒuuuρρρuρ 4444 ÏÏϵµµÏµÅÅÅ

÷÷÷ρρρ÷ρyyy———yuuuρρρuρ ÏÏÏÏööööyyyϑϑϑyϑøøø999ø9$$$###$#

ÍÍÍοοÍοοttttÅÅÅzzÅzzFFFψψFψψ$$$###$# ’’’’ÎÎÎûûûÎû …………çççµµµçµsss999s9 $$$$tttΒΒtΒΒ çççµµµçµ1111uuuŽŽuŽŽtttIItIIôôô©©ô©©$$$###$# ÇÇÇÇyyyϑϑϑyϑsss999s9 (((###(#θθθθßßßϑϑϑßϑÎÎÎ===Î=tttããtãã ôôô‰‰‰ôsss)))s)sss999s9uuuρρρuρ 4444 öööΝΝΝöΝßßßγγγßγãããèèãèèxxx ΖΖΖΖtttƒƒƒtƒ ŸŸŸωωωŸωuuuρρρuρ öööΝΝΝöΝèèèδδèδδ”””àààÒÒÒàÒtttƒƒƒtƒ $$$$tttΒΒtΒΒ

x

šššχχθšχχθθθßßßϑϑϑßϑnnn===n=ôôôèèôèètttƒƒƒtƒ (((###(#θθθθçççΡΡçΡΡ$$$$ŸŸŸ22Ÿ22 öööθθöθθsss999s9 4444 öööΝΝΝöΝßßßγγγßγ|||¡¡|¡¡ààà ΡΡΡΡrrr&&r&& ÿÿÿÿÏÏϵµµÏµÎÎÎ///Î/ (((###(#÷÷÷ρρρ÷ρttttxxx©©x©© $$$$tttΒΒtΒΒ ššš[[š[[øøø♥♥ø♥♥ÎÎÎ666Î6sss999s9uuuρρρuρ 4444 999,,≈9,,≈≈≈nnn===n=yyyzzyzz ïïï∅∅ï∅∅ÏÏÏΒΒÏΒΒ

à

∩∩⊇∩∩⊇⊇⊃⊇⊃⊃⊄⊃⊄⊄∪⊄∪∪∪

102. mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir Yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan Dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir Yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah Yang kafir (dengan amalan sihirnya); kerana merekalah Yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa Yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya Dengan berkata:

"Sesungguhnya Kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah Engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)". Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua: ilmu sihir Yang boleh menceraikan antara seorang suami Dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) Dengan sihir itu seseorang pun melainkan Dengan izin Allah. dan sebenarnya mereka mempelajari perkara Yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. dan Demi Sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui Bahawa sesiapa Yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian Yang baik di akhirat. Demi Sesungguhnya amat buruknya apa Yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.

AYAT RUQYAH SYARIAH

M\S 4 \ 20

4) Al-Baqarah 163-164

ÈÈÈ,,È,,ùùù===ù=yyyzzyzz ’’’’ÎÎÎûûûÎû ¨¨¨ββ¨ββÎÎÎ)))Î) ∩∩⊇∩∩⊇⊇∉⊇∉∉⊂∉⊂⊂∪⊂∪∪∪ ÞÞÞΟΟŠÞΟΟŠŠŠÏÏÏmmÏmm§§§§9999$$$###$# ßßß≈ß≈≈≈yyyϑϑϑyϑôôômmômm§§§§9999$$$###$# uuuθθuθθèèèδδèδδ āāāωωωāωÎÎÎ)))Î) tttµµ≈µtµ≈≈≈sss999s9ÎÎÎ)))Î) HHHωωωHω (((( ÓÓÓ‰‰‰ÓÏÏÏnnnÏn≡≡≡≡uuuρρρuρ ×××µµ≈µ×µ≈≈≈sss999s9ÎÎÎ)))Î) ö////äää33ä33ßßßγγ≈γßγ≈≈≈sss999s9ÎÎÎ)))Î)uuuρρρuρ

ÌÌ̍Ìóóóssóssttt777t7øøø999ø9$$$###$# ’’’’ÎÎÎûûûÎû ““““ÌÌ̍ÌøøøggøggrrrBBBrB ÉÉÉLLÉLL©©©999©9$$$###$# ÅÅÅ77Å77ùùù===ù=ààà øøø999ø9$$$###$#uuuρρρuρ ÍÍÍ‘‘$Í‘‘$$$yyyγγγy㨨¨ΨΨ9¨ΨΨ999$$$###$#uuuρρρuρ ÈÈÈ≅≅≅ÈøøøŠŠŠøŠ©©©999©9$$$###$# ÉÉÉ##≈#É#≈≈≈nnn===n=ÏÏÏGGGÏG÷÷÷zz÷zz$$$###$#uuuρρρuρ ÇÇÇÚÚÇÚÚööö‘‘ö‘‘FFF{{F{{$$$###$#uuuρρρuρ ÏÏÏNNNÏN≡≡≡≡uuuθθ≈uθθ≈≈≈yyyϑϑϑyϑ¡¡¡¡¡¡¡¡9999$$$###$#

à

uuuÚÚuÚÚööö‘‘ö‘‘FFF{{F{{$$$###$# ÏÏϵµµÏµÎÎÎ///Î/ $$$$uuuŠŠŠuŠôôômmômmrrr'''r'sssùùsùù &&&&!!!$$$!$¨¨¨ΒΒ¨ΒΒ ÏÏÏΒΒÏΒΒ ÏÏÏÏ!!!$$$!$yyyϑϑϑyϑ¡¡¡¡¡¡¡¡9999$$$###$# zzzzÏÏÏΒΒÏΒΒ ªªª!!ª!!$$$###$# tttΑΑtΑΑttt“““tΡΡΡΡrrr&&r&& !!!$$$!$tttΒΒtΒΒuuuρρρuρ }}}¨¨$}¨¨$$$¨¨¨ΖΖ9¨ΖΖ999$$$###$# ßßßìììßìxxx ΖΖΖΖtttƒƒƒtƒ $$$$yyyϑϑϑyϑÎÎÎ///Î/

x

ÉÉÉ>>$É>>$$$yyyssyss¡¡¡¡¡¡¡¡9999$$$###$#uuuρρρuρ ËËËxxxËx≈≈≈≈tttƒƒƒtƒÌÌÌhhhhÌ9999$$$###$# ÉÉÉ##ƒ#É#ƒƒƒÎÎΎŽÎŽŽóóóÇÇÇóÇsss??s??uuuρρρuρ 777πππ7π−−−////!!!###!#yyyŠŠŠyŠ ÈÈÈeeee≅≅≅Èààà22à22 ÏÏÏΒΒÏΒΒ $$$$pppκκŽκpꎎŽÏÏÏùùÏùù £££]]]£]ttt///t/uuuρρρuρ $$$$pppκκκpκÌÌÌEEÌEEöööθθöθθtttΒΒtΒΒ yyy‰‰‰y÷÷÷èè÷èèttt///t/

∩∩⊇∩∩⊇⊇∉⊇∉∉⊆∉⊆⊆∪⊆∪∪∪ tttββθtββθθθèèè===è=ÉÉÉ)))É)÷÷÷èè÷èètttƒƒƒtƒ 555ΘΘΘ5Θöööθθöθθsss)))s)ÏÏÏjjjj999Ï9 ;;;MM;MM≈≈≈≈tttƒƒƒtƒUUUψψUψψ ÇÇÇÚÚÇÚÚööö‘‘ö‘‘FFF{{F{{$$$###$#uuuρρρuρ ÏÏÏÏ!!!$$$!$yyyϑϑϑyϑ¡¡¡¡¡¡¡¡9999$$$###$# tttt÷÷÷÷ttt///t/ ÌÌ̍Ì¤¤¤‚‚¤‚‚|||¡¡|¡¡ßßßϑϑϑßϑøøø999ø9$$$###$#

163. dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain

dari Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

164. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan siang; dan

(pada) kapal-kapal Yang belayar di laut Dengan membawa benda-benda Yang bermanfaat kepada manusia; demikian juga (pada) air hujan Yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan Yang tunduk (kepada Kuasa Allah) terapung-apung di antara langit Dengan bumi; Sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya, kebijaksanaanNya, dan keluasan rahmatNya) bagi kaum Yang (mahu) menggunakan akal fikiran.

AYAT RUQYAH SYARIAH

M\S 5 \ 20

5) Al-Baqarah (255 - Ayatul Kursi)

’’’’ÎÎÎûûûÎû $$$$tttΒΒtΒΒ …………çççµµµçµ©©©999©9 4444 ×××ΠΠΠ×ΠöööθθöθθtttΡΡtΡΡ ŸŸŸωωωŸωuuuρρρuρ ×××πππ×πuuuΖΖuΖΖÅÅÅ™™™Å…………çççννçννäää‹‹ä‹‹èèè{{è{{ùùù'''ù'sss??s?? ŸŸŸωωωŸω 4444 ãããΠΠθΠãΠθθθ•••‹‹‹‹sss)))s)øøø999ø9$$$###$# ÷÷÷÷yyy∏∏y∏∏øøø999ø9$$$###$# uuuθθuθθèèèδδèδδ āāāωωωāωÎÎÎ)))Î) tttµµ≈µtµ≈≈≈sss999s9ÎÎÎ)))Î) IIIωωωIω ªªª!!ª!!$$$###$#

ãããΝΝΝãΝnnn===n=÷÷÷èè÷èètttƒƒƒtƒ 4444 ÏÏϵµµÏµÏÏÏΡΡÏΡΡøøøŒŒŒøŒÎÎÎ***Î*ÎÎÎ///Î/ āāāωωωāωÎÎÎ)))Î) ÿÿÿ………ÿçççννçννyyy‰‰‰yΨΨΨΨÏÏÏããÏãã ßßßìììßìxxx ôôô±±ô±±ooo„„„o„ ““““ÏÏÏ%%Ï%%©©©!!©!!$$$###$# ####sssŒŒŒsŒ tttΒΒtΒΒ 3333 ÇÇÇÚÚÇÚÚööö‘‘ö‘‘FFF{{{F{$$$###$# ’’’’ÎÎÎûûûÎû $$$$tttΒΒtΒΒuuuρρρuρ ÏÏÏNNNÏN≡≡≡≡uuuθθ≈uθθ≈≈≈yyyϑϑϑyϑ¡¡¡¡¡¡¡¡9999$$$###$#

x

$$$$yyyϑϑϑyϑÎÎÎ///Î/ āāāωωωāωÎÎÎ)))Î) ÿÿÿÿÏÏϵµµÏµÏÏÏϑϑϑÏϑùùù===ù=ÏÏÏããÏãã ôôôôÏÏÏiiiiΒΒÏΒΒ &&&&óóóóyyy´´y´´ÎÎÎ///Î/ tttββθtββθθθäääÜÜäÜÜŠŠŠŠÅÅÅssÅssããッƒãƒ ŸŸŸωωωŸωuuuρρρuρ (((( öööΝΝΝöΝßßßγγγßγxxx ùùù===ù=yyyzzyzz $$$$tttΒΒtΒΒuuuρρρuρ óóóΟΟóΟΟÎÎÎγγƒγÎッƒÏÏω‰‰Ï÷÷÷ƒƒƒ÷ƒrrr&&r&& šššš÷÷÷÷ttt///t/ $$$$tttΒΒtΒΒ

x

uuuθθuθθèèèδδèδδuuuρρρuρ 4444 $$$$uuuΚΚuΚΚßßßγγγßγÝÝÝààÝààøøø ÏÏÏmmÏmm …………çççννçννßßߊŠŠßŠθθθθäää↔↔ä↔↔tttƒƒƒtƒ ŸŸŸωωωŸωuuuρρρuρ (((( uuuÚÚuÚÚööö‘‘ö‘‘FFF{{F{{$$$###$#uuuρρρuρ ÏÏÏNNNÏN≡≡≡≡uuuθθ≈uθθ≈≈≈yyyϑϑϑyϑ¡¡¡¡¡¡¡¡9999$$$###$# çççµµµçµ•••‹‹‹‹ÅÅÅ™™™Åööööäää yyyìììyìÅÅÅ™™™Åuuuρρρuρ 4444 uuuu!!!$$$!$xxx©©x©©

ø

ä.

∩∩⊄∩∩⊄⊄∈⊄∈∈∈∈∈∈∪∈∪∪∪ ÞÞÞΟΟŠÞΟΟŠŠŠÏÏÏààÏààyyyèèyèèøøø999ø9$$$###$# ÷÷÷’’÷’’ÍÍÍ??Í??yyyèèyèèøøø999ø9$$$###$#

255. Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang tetap hidup, Yang kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi. tiada sesiapa Yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan Dengan izinNya. Yang mengetahui apa Yang ada di hadapan mereka dan apa Yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa Yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. dan Dia lah Yang Maha tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha besar (kekuasaanNya)

AYAT RUQYAH SYARIAH

M\S 6 \ 20

6) Al-Baqarah 285-286

«««!!«!!$$$$$$$$ÎÎÎ///Î/ zzzztttΒΒtΒΒ####uuuu<<<≅≅≅<äää ä. 4444 tttββθtββθθθãããΖΖãΖΖÏÏÏΒΒÏΒΒ÷÷÷σσσ÷σßßßϑϑϑßϑøøø999ø9$$$###$#uuuρρρuρ ÏÏϵµµÏµÎÎÎnnnn///Î/§§§‘‘§‘‘ ÏÏÏΒΒÏΒΒ ÏÏϵµµÏµøøø‹‹ø‹‹sss999s9ÎÎÎ)))Î) tttΑΑtΑΑÌÌÌ“““ÌΡΡΡΡééé&&é&& !!!$$$!$yyyϑϑϑyϑÎÎÎ///Î/ ãããΑΑθãΑΑθθθßßß™™™ß§§§§9999$$$###$# ÉÉÉzzzÉztttΒΒtΒΒ####uuuu

(((###(#θθθθäää999ä9$$$$sss%%%s%uuuρρρuρ 4444 ÏÏÏ&&&Ï&ÎÎÎ##Î##ßßß™™™ß•••‘‘‘‘ ÏÏÏiiiiΒΒÏΒΒ 777‰‰‰7yyymmymmrrr&&r&& šššš÷÷÷÷ttt///t/ äää−−−äÌÌÌhhhhÌxxx çççΡΡçΡΡ ŸŸŸωωωŸω ÏÏÏ&&&Ï&ÎÎÎ##Î##ßßß™™™ßâââ‘‘â‘‘uuuρρρuρ ÏÏϵµµÏµÎÎÎ777Î7çççFFFçFäää

x

ä.uuuρρρuρ

ÏÏϵµµÏµÏÏÏFFFÏFsss33s33ÍÍÍ××Í××‾‾‾≈≈≈nnn===n=tttΒΒtΒΒuuuρρρuρ

ªªª!!ª!!$$$###$# ßßß###ß#ÏÏÏkkkk===Ï=sss33s33ããッƒãƒ ŸŸŸωωωŸω

∩∩⊄∩∩⊄⊄∇⊄∇∇∈∇∈∈∪∈∪∪∪ çç玎玎ÅÅÅÁÁÁÅÁyyyϑϑϑyϑøøø999ø9$$$###$# ššššøøø‹‹ø‹‹sss999s9ÎÎÎ)))Î)uuuρρρuρ $$$$oooΨΨoΨΨ−−−////uuu‘‘u‘‘ yyy77y77tttΡΡtΡΡ####ttttøøø äääîîäîî (((( $$$$oooΨΨoΨΨ÷÷÷èè÷èèsssÛÛsÛÛrrr&&r&&uuuρρρuρ $$$$uuuΖΖuΖΖ÷÷÷èè÷èèÏÏÏϑϑϑÏϑyyy™™™y

ø

!!!$$$!$tttΡΡtΡΡõõõ‹‹õ‹‹ÏÏÏ{{#Ï{{###xxxσσσxσèèè??è?? ŸŸŸωωωŸω $$$$oooΨΨoΨΨ−−−////uuu‘‘u‘‘ 3333 ôôôMMôMMttt666t6|||¡¡|¡¡tttFFFtFøøø $$$$tttΒΒtΒΒ $$$$pppκκκpκöööŽŽŽöŽnnn===n=tttããtããuuuρρρuρ ôôôMMôMMttt666t6|||¡¡|¡¡xxx $$$$tttΒΒtΒΒ $$$$yyyγγγyγsss999s9 4444 $$$$yyyγγγyγyyyèèyèèóóó™™™óãããρρρãρ āāāωωωāωÎÎÎ)))Î) $$$$²²²¡¡²¡¡øøø ø tttΡΡtΡΡ

ø.$$$###$#

x.

’’’’nnn??n??tttããtãã …………çççµµµçµtttFFFtFùùù===ù=yyyϑϑϑyϑyyymmymm $$$$yyyϑϑϑyϑxxx x. ####\\\\ôôô¹¹ô¹¹ÎÎÎ)))Î) !!!$$$!$uuuΖΖuΖΖøøøŠŠŠøŠnnn===n=tttããtãã ööö≅≅≅öÏÏÏϑϑϑÏϑóóóssósssss??s?? ŸŸŸωωωŸωuuuρρρuρ $$$$oooΨΨoΨΨ−−−////uuu‘‘u‘‘ 4444 $$$$tttΡΡtΡΡùùù'''ù'sssÜÜsÜÜ÷÷÷zz÷zzrrr&&r&& ÷÷÷ρρρ÷ρrrr&&r&& !!!$$$!$uuuΖΖŠuΖΖŠŠŠÅÅÅ¡¡Å¡¡®®®ΣΣ®ΣΣ ββββÎÎÎ)))Î)

$$$$¨¨¨ΨΨ¨ΨΨtttããtãã ßßß###ß#ôôôããôãã$$$###$#uuuρρρuρ (((( ÏÏϵµµÏµÎÎÎ///Î/ $$$$oooΨΨoΨΨsss999s9 sssπππsπsss%%%s%$$$$sssÛÛsÛÛ ŸŸŸωωωŸω $$$$tttΒΒtΒΒ $$$$oooΨΨoΨΨùùù===ù=ÏÏÏddddϑϑϑÏϑyyyssyssèèè??è?? ŸŸŸωωωŸωuuuρρρuρ $$$$uuuΖΖuΖΖ−−−////uuu‘‘u‘‘ 4444 $$$$uuuΖΖuΖΖÎÎÎ===Î=ööö666ö6sss%%%s% ÏÏÏΒΒÏΒΒ ššššÏÏÏ%%Ï%%©©©!!©!!$$$###$#

ššššÍÍ͍ÍÏÏÏ ≈≈≈≈xxx66x66øøø999ø9$$$###$# ÏÏÏΘΘΘÏΘöööθθöθθsss)))s)øøø999ø9$$$###$# ’’’’nnn??n??tttããtãã $$$$tttΡΡtΡΡööööÝÝÝÁÁÁÝÁΡΡΡΡ$$$$$$$$sssùùsùù $$$$uuuΖΖuΖΖ9999sss999s9öööθθöθθtttΒΒtΒΒ |||MM|MMΡΡΡΡrrr&&r&& 4444 !!!$$$!$uuuΖΖuΖΖôôôϑϑϑôϑyyymmymmööö‘‘ö‘‘$$$###$#uuuρρρuρ $$$$oooΨΨoΨΨsss999s9 ööööÏÏÏ øøøîîøîî$$$###$#uuuρρρuρ

Ï

Ï

∩∩⊄∩∩⊄⊄∇⊄∇∇∉∇∉∉∪∉∪∪∪

285. Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga

orang-orang Yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang

Dengan Yang lain Rasul-rasulnya". mereka berkata lagi: Kami dengar dan Kami taat (Kami pohonkan) keampunanMu Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali".

286. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. ia mendapat pahala

kebaikan Yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya. (Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan Kami salah jika Kami lupa atau Kami tersalah. Wahai Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya memikulnya. dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kafir".

AYAT RUQYAH SYARIAH

M\S 7 \ 20

7) Ali-Imran 18-19

4444 ÅÅÅÝÝÅÝÝóóó¡¡ó¡¡ÉÉÉ)))É)øøø999ø9$$$$$$$$ÎÎÎ///Î/ $$$$JJJϑϑϑJϑÍÍÍ←←←Í!!!$$$!$sss%%%s% ÉÉÉΟΟÉΟΟùùù===ù=ÏÏÏèèÏèèøøø999ø9$$$###$# (((###(#θθθθäää999ä9'''ρρρ'ρééé&&é&&uuuρρρuρ èèèπππèπsss33s33ÍÍÍ××Í××‾‾‾≈≈≈nnn===n=yyyϑϑϑyϑøøø999ø9$$$###$#uuuρρρuρ uuuθθuθθèèèδδèδδ āāāωωωāωÎÎÎ)))Î) tttµµ≈µtµ≈≈≈sss999s9ÎÎÎ)))Î) IIIωωωIω …………çççµµµçµ‾‾‾ΡΡΡΡrrr&&r&& ªªª!!ª!!$$$###$# yyy‰‰‰yÎÎÎγγγÎγxxx©©x©©

3333 ÞÞÞΟΟ≈ÞΟΟ≈≈≈nnn===n=óóó™™™óMMM}}}M}$$$###$# «««!!«!!$$$###$# yyy‰‰‰yΨΨΨΨÏÏÏããÏãã ššššÏÏÏeeee$$!Ï$$!!!$$$###$# ¨¨¨ββ¨ββÎÎÎ)))Î) ∩∩⊇∩∩⊇⊇∇⊇∇∇∪∇∪∪∪ ÞÞÞΟΟŠÞΟΟŠŠŠÅÅÅ66Å66yyy⇔⇔y⇔⇔øøø999ø9$$$###$# âââ“““⃃ƒƒÍÍÍ––Í––yyyêêyêêøøø999ø9$$$###$# uuuθθuθθèèèδδèδδ āāāωωωāωÎÎÎ)))Î) tttµµ≈µtµ≈≈≈sss999s9ÎÎÎ)))Î) IIIωωωIω

$$$$JJJ‹‹J‹‹øøøóóøóóttt///t/ ÞÞÞΟΟÞΟΟùùù===ù=ÏÏÏèèÏèèøøø999ø9$$$###$# ãããΝΝΝãΝèèèδδèδδuuuu!!!%%%!%yyy```y` $$$$tttΒΒtΒΒ ÏÏω‰‰Ï÷÷÷èè÷èèttt///t/

.ÏÏÏΒΒÏΒΒ

āāāωωωāωÎÎÎ)))Î) |||==|==≈≈≈≈tttGGGtGÅÅÅ33Å33øøø999ø9$$$###$# (((###(#θθθθèèè??è??ρρρρééé&&é&& ššššÏÏÏ%%Ï%%©©©!!©!!$$$###$# yyy###y#nnn===n=tttFFFtF÷÷÷zz÷zz$$$###$# $$$$tttΒΒtΒΒuuuρρρuρ

∩∩⊇∩∩⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÉÉÉ>>$É>>$$$|||¡¡|¡¡ÏÏÏttÏttøøø::ø::$$$###$# ßßßìììß샃ƒƒÎÎΎŽÎŽŽ|||€€€|€ ©©©!!©!!$$$###$# €€€χχ€χχÎÎÎ***Î*sssùùsùù «««!!«!!$$$###$# ÏÏÏMMÏMM≈≈≈≈tttƒƒƒtƒ$$$$ttt↔↔t↔↔ÎÎÎ///Î/ ööööààà õõõ33õ33tttƒƒƒtƒ tttΒΒtΒΒ