Anda di halaman 1dari 4

SMK SERI KOTA PUTERI 2

JALAN PENAGA, TAMAN KOTA PUTERI,


MASAI, JOHOR

MODUL PDPR RBT TINGKATAN 3 2021

TAHAP
PENGUASAA 1.1 REKA BENTUK MEKATRONIK
N

1 Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik

2 Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada

3 Melakar dan melabel gambar rajah blok produk yang hendak diubahsuai

4 Menganalisis elemen mekatronik yang ada pada produk

Menilai kekuatan dan kelemahan produk yang telah diubahsuai serta memberi
5
cadangan untuk penambahbaikan

6 Membuat pengubahsuaian pada produk berdasarkan lakaran secara kreatif

NAMA:_______________________________ KELAS:_________________

BAHAGIAN A

1. Reka bentuk mekatronik adalah gabungan beberapa elemen teknologi yang telah
dipelajari. Apakah elemen yang di maksudkan.
I. Mekanikal
II. Pembuatan
III. Elektrik
IV. Elektronik
a) I,II,III c) I,III,IV
b) I,II,IV d) II,III,IV

Penggunaan meluas reka bentuk elektronik dan seterusnya penggabungan reka


bentuk bagi menghasilkan rekabentuk mekatronik

2. Berdasarkan penyataan diatas ia merujuk kepada revolusi industri


a) Revolusi Industri 1.0
b) Revolusi Industri 2.0
c) Revolusi Industri 3.0
d) Revolusi Industri 4.0
3. Apakah peranan rekabentuk elektrik dalam reka bentuk mekatronik.
a) Membekalkan sumber tenaga bagi peranti menjalankan fungsi.
b) Sebagai penghantar kuasa dari satu tempat ke tempat yang lain
c) Sebagai litar pelengkap bagi membolehkan motor bergerak
d) Sebagai kawalan pergerakan
SMK SERI KOTA PUTERI 2
JALAN PENAGA, TAMAN KOTA PUTERI,
MASAI, JOHOR

MODUL PDPR RBT TINGKATAN 3 2021

4. Yang manakah diantara berikut bukan elemen mekanikal


a) Takal
b) Talisawat
c) Bindu
d) Motor
5. Susun langkah penambahbaikan yang dibuat pada sesuatu produk
i. Memilih bahan
ii. Membuat lakaran
iii. Membuat kemasan
iv. Membina dan memasang
v. Membuat pengaturcaraan
a) i,iv,iii,ii,v
b) ii,i,v,iv,iii
c) iv,v,ii,i,iii
d) ii,v,iv,i,iii

BAHAGIAN B

1. Apakah difinisi Reka Bentuk Mekatronik.

__________________________________________________________________
2. Nyatakan teras bagi industri 4.0

Internet Benda

Simulasi
INDUSTRI
4.0
SMK SERI KOTA PUTERI 2
JALAN PENAGA, TAMAN KOTA PUTERI,
MASAI, JOHOR

MODUL PDPR RBT TINGKATAN 3 2021

3. Diberi produk kipas siling automatik , sila kenal pasti elemen yang terdaoat pada
produk tersebut
Mekanikal:
_________________________________________________________________
Elektrik:
_________________________________________________________________
Elektronik:
_________________________________________________________________

BAHAGIAN C

1. Daripada produk mekatronik yang sediada, kamu dikehendaki untuk memilih salah
satu produk untuk dibuat pengubahsuaian.
a. Apakah nama produk mekatronik yang kamu pilih
____________________________________________________________
b. Berdasarkan produk yang dipilih di (a) lakarkan pengubahsuaian yang dibuat
pada produk tersebut.
SMK SERI KOTA PUTERI 2
JALAN PENAGA, TAMAN KOTA PUTERI,
MASAI, JOHOR

MODUL PDPR RBT TINGKATAN 3 2021

c. Lakar gambarajah blok bagi produk mekatronik yang dipilih termasuk dengan
pengubahsuaian yang dibuat.

Input Proses Output