Anda di halaman 1dari 14

PANDUAN MENYEDIAKAN RPH DAN SPPK

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU (KSSR) 2011

1.Sediakan ‘Ring File’ yang bersaiz tebal.

2.Muka depan fail – tulis:


DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU
2011

NAMA
SEKOLAH:_______________________
KELAS:______________________________
_
NAMA
GURU:_________________________

3.Buat helaian pemisah (page breaker) bagi perkara-perkara berikut:

1. DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU

2. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU

3. STANDARD PRESTASI BIDANG AL-QURAN

4. STANDARD PRESTASI BIDANG AKIDAH

5. STANDARD PRESTASI BIDANG IBADAH

6. STANDARD PRESTASI BIDANG SIRAH

7. STANDARD PRESTASI BIDANG ADAB

8. STANDARD PRESTASI BIDANG JAWI

9. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


1. Masukkan helaian kosong borang Rancangan Pengajaran Harian
2. Gunakan tulisan Jawi untuk menulis Rancangan Pengajaran Harian
3. Borang Rancangan Pengajaran Harian kosong dikepilkan bersama
4. Perbanyakkan borang tersebut
5. Contoh RPH bagi bidang al-Quran dan Jawi dikepilkan bersama
6. Masukkan Bahan Bantu Mengajar yang digunakan bagi p&p seperti
lembaran kerja,contoh
Carta,kad imbasan,kad huruf dan sebagainya dalam lakaran saiz A4

4.Sediakan sebuah lagi ‘ring file’ untuk Laporan Pentaksiran Sumatif Murid
5.Contoh Standard Prestasi bagi setiap bidang disertakan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari:________________________
Tarikh:_____________________

Bidang:______________________ Tahun:__________________
Masa:______________________

Standard
Kandungan:_____________________________________________________________________

STANDARD PROSES PENGAJARAN DAN HASIL


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MENGIKUT 4 PEMBELAJARAN /
FASA TERARAH LEARNING OUTCOMES

ELEMEN SPPK

PENGISIAN KURIKULUM IMPAK / REFLEKSI


ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM:

NILAI MURNI:

KBBK:

BBM:
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari: ISNIN
Tarikh: 10 IANUARI 2011

Bidang:AL-QURAN Tahun: 1 JAYA


Masa: 8.40 – 9.40 PAGI

Standard Kandungan: 1.1.1 Menyebut dan membaca huruf hijaiyah tunggal


berbaris satu di atas

STANDARD PROSES PENGAJARAN DAN HASIL


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MENGIKUT 4 PEMBELAJARAN /
FASA TERARAH LEARNING OUTCOMES
1.1.1.1 Menyebut 1.1)Guru pamer kad imbasan jenis- Murid dapat membaca
dan jenis baris Buku
membaca huruf bersoal jawab dengan murid dan Iqra’ Satu (m.s 1-3)
dengan
hijaiyah tunggal kaitkan dengan tajuk. betul dan fasih (‫) ا – ث‬.
berbaris
satu di atas (‫) ا – ي‬ 1.2)Guru perkenalkan huruf-huruf
berbaris
satu di atas (‫ ) ا – ث‬di dalam carta
huruf.
1.1.1.2 Membanding 2.1)Guru melatih tubi bacaan murid
secara
beza bunyi huruf kelas,kumpulan dan individu secara
rawak
hijaiyah yang menggunakan carta huruf.
hampir
sama bunyi (‫) ا – ي‬ 2.2)Murid diberi kad-kad huruf
secara rawak
dan menyebut di hadapan kelas ELEMEN SPPK
.Semua
murid mengikut secara kelas dan Pentaksiran Formatif:
kumpulan.
Guru membetulkan bacaan murid. 1.Soal jawab (contoh
soalan)
3.1)Guru menerangkan mengenai -Pernahkah kamu lihat
kuiz ‘Ada baris-
Beza’ kepada murid dan baris ini?
membahagikan
murid kepada tiga kumpulan. 2.Kuiz ‘Ada Beza’
3.2)Murid menampal dan menyebut
huruf
pada kad huruf yang Pentaksiran Sumatif:
diberi.Kumpulan yang
paling banyak menampal dan 1.Senarai Semak di
menyebut dalam Buku
dengan betul dikira sebagai Rekod Bacaan Murid dan
pemenang. Fail
4.1)Murid membaca Buku Iqra’ Rekod Bacaan Guru
secara
individu dan merekodkan bacaan
murid
4.2)Guru menggalakkan murid
supaya rajin
membaca al-Quran.

PENGISIAN KURIKULUM IMPAK / REFLEKSI


ELEMEN MERENTAS 90% murid dapat
KURIKULUM: membaca
Elemen Kreativiti dan Inovatif: Buku Iqra’ Satu (m.s 1-3)
secara
-hubungkait kad imbasan dengan individu dengan betul. (‫ا‬
tajuk ‫)–ث‬
10% murid dapat
membaca
NILAI MURNI: Buku Iqra’ Satu (m.s. 1-3)
Rajin membaca al-Quran secara individu dengan
bimbingan guru.Murid ini
KBBK: akan diberi bimbingan
secara
Pembelajaran secara konstruktif berterusan dalam waktu
Tasmik.
BBM:
1.Kad imbasan jenis-jenis baris
2.Carta huruf berbaris satu di atas (
‫)ا–ث‬
3.Kad-kad huruf (‫ ) ا – ث‬berbaris
satu di atas

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari: ISNIN
Tarikh: 10 JANUARI 2011

Bidang:JAWI Tahun: 1 MAJU


Masa: 11.00 – 12.00 TGH.

Standard Kandungan: 6.1 Mengenal,menyebut dan menulis huruf-huruf Jawi


tunggal

STANDARD PROSES PENGAJARAN DAN HASIL


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MENGIKUT 4 PEMBELAJARAN /
FASA TERARAH LEARNING OUTCOMES
6.1.1 Mengenal, 1.1) Guru mempamerkan gambar Murid dapat mengenal,
perahu
menyebut dan dan bersoal jawab dengan murid menyebut,membezakan
menulis dan
huruf-huruf Jawi 1.2)Guru mengaitkan dengan tajuk menulis huruf ( , ‫ ت‬, ‫ب‬
tunggal ‫)ث‬
dengan betul 2.1)Guru memilih murid secara dengan betul.
rawak untuk
memegang kad huruf di hadapan
kelas satu
6.1.2 Membezakan persatu dan murid mengikut
sebutan guru
huruf-huruf yang 2.2)Murid menyebut secara latih
hampir tubi huruf
sama bunyi dan yang diberi sambil menulis di udara
bentuk
dengan betul 3.1)Murid diminta mengkelaskan
huruf yang
diberi mengikut kumpulannya ELEMEN SPPK
dengan betul
menggunakan kad huruf yang diberi Pentaksiran Formatif:
dalam
Pertandingan ‘Cepat dan Tepat’ 1.Soal jawab (contoh
soalan)
3.2)Guru melatih tubi sebutan - Gambar apakah
murid secara ini?
kelas,kumpulan dan individu. - Pernahkah kamu
lihat
4.1)Murid diberi penerangan untuk benda ini?
membuat latihan di dalam 2.Lembaran kerja
lembaran kerja
yang diedarkan 3.Pemerhatian guru
4.2)Guru membuat pemerhatian 3.Senarai Semak
dan
menanda Senarai Semak
pencapaian murid
bagi huruf ( ‫ ث‬, ‫ ت‬, ‫) ب‬
berdasarkan lembaran
kerja yang telah dijawab oleh
murid.

PENGISIAN KURIKULUM IMPAK / REFLEKSI


ELEMEN MERENTAS 70% murid dapat
KURIKULUM: membezakan
Elemen Keusahawanan: Dan menulis huruf yang
diberi
-berani mencuba dan berdaya saing Dengan betul
20% murid dapat
membezakan
NILAI MURNI: Dan menulis huruf yang
diberi
Mensyukuri nikmat Allah Dengan betul.
10% murid tidak dapat
KBBK: membezakan dan
menulis
Pembelajaran secara konstruktif Huruf yang diberi dengan
bimbingan guru.Murid ini
BBM: akan dihantar kepada
1.Gambar perahu Guru Pemulihan Jawi.
2.Kad huruf
3.Lembaran kerja
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari:________________________
Tarikh:_____________________

Bidang:______________________ Tahun:__________________
Masa:______________________

Standard
Kandungan:_____________________________________________________________________

STANDARD PROSES PENGAJARAN DAN HASIL


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MENGIKUT 4 PEMBELAJARAN /
FASA TERARAH LEARNING OUTCOMES

ELEMEN SPPK

PENGISIAN KURIKULUM IMPAK / REFLEKSI


ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM:

NILAI MURNI:

KBBK:

BBM:
CONTOH STANDARD PRESTASI BIDANG AL-QURAN

BAN
STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN
D
Standard Murid dapat mengenal,
Kandungan: menyebut dan membaca huruf Laporan oleh
hijaiyyah tunggal guru di dalam
1.1 Bacaan ( ‫ ۑ‬- ‫ )ا‬berbaris satu di atas Buku Rekod
dengan sebutan makhraj Bacaan Murid
1.1.1 Menyebut dan huruf yang tepat serta dapat dan Fail Rekod
membaca huruf membanding beza bunyi huruf Bacaan Murid
6 hijaiyyah tunggal hijaiyah yang hampir sama yang disimpan
berbaris satu di dengan sempurna tanpa oleh guru.
atas. bimbingan guru.Murid
beradab ketika membaca al-
Standard Quran serta dapat memberi
Pembelajaran : bimbingan kepada rakan.
EMK:
1.1.1.1 Menyebut Elemen Keusahawanan
dan membaca huruf - Berdaya saing
hijaiyyah tunggal - Berani mencuba
berbaris satu di atas
( ‫ ۑ‬- ‫)ا‬ Murid dapat mengenal,
menyebut dan membaca huruf
5 1.1.1.2 hijaiyyah tunggal ( ‫ ۑ‬- ‫)ا‬
Membanding beza berbaris satu di atas dengan
bunyi huruf hijaiyah sebutan makhraj huruf yang
yang hampir sama tepat serta dapat
bunyi membanding beza huruf yang
( ‫ ۑ‬- ‫)ا‬ hampir sama bunyi dengan
sempurna tanpa bimbingan
guru dan beradab ketika
membaca al-Quran.
EMK:
Elemen Keusahawanan
- Berdaya saing
- Berani mencuba

Murid dapat mengenal,


4 menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal
( ‫ ۑ‬- ‫ )ا‬berbaris satu di atas
dengan sebutan makhraj
huruf yang betul serta dapat
membanding beza bunyi huruf
yang hampir sama dengan
betul tanpa bimbingan guru
dan beradab ketika membaca
al-Quran .
EMK:
Elemen Keusahawanan
- Berdaya saing
- Berani mencuba Laporan oleh
guru di dalam
Buku Rekod
Bacaan Murid
dan Fail Rekod
Bacaan Murid
Standard yang disimpan
Kandungan: oleh guru.
Murid dapat mengenal,
3 1.2 Bacaan menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal
1.1.1 Menyebut dan ( ‫ ۑ‬- ‫ )ا‬berbaris satu di atas
membaca huruf dengan sebutan makhraj
hijaiyyah tunggal huruf yang betul tanpa
berbaris satu di bimbingan guru.
atas.
EMK:
Standard Elemen Keusahawanan
Pembelajaran: - Berdaya saing
- Berani mencuba
1.1.1.1 Menyebut
dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal
2 berbaris satu di atas Murid dapat mengenal,
( ‫ ۑ‬- ‫)ا‬ menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal
1.1.1.2 ( ‫ ۑ‬- ‫ )ا‬berbaris satu di atas
Membanding beza dengan bimbingan guru.
bunyi huruf hijaiyah
yang hampir sama EMK:
bunyi Elemen Keusahawanan
( ‫ ۑ‬- ‫)ا‬ - Berdaya saing
- Berani mencuba

1 Murid dapat mengenal dan


menyebut huruf hijaiyyah tunggal
( ‫ث‬-‫ )ا‬berbaris satu di atas
dengan mengikut bacaan guru.

EMK:
Elemen Keusahawanan
- Berdaya saing
- Berani mencuba
CONTOH STANDARD PRESTASI BIDANG JAWI

BAND STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN

6 Standard Kandungan: Murid dapat mengenal,menyebut dan menulis huruf- Senarai Semak
6.1. Mengenal,menyebut dan huruf Jawi tunggal serta dapat membezakan huruf- pencapaian
menulis huruf-huruf huruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan tepat murid yang
Jawi tunggal tanpa bimbingan guru.Murid juga boleh menjadi telah
contoh kepada murid lain dan dapat membimbing dilengkapkan
Standard Pembelajaran: rakan sebaya.
6.1.1 Mengenal,menyebut EMK:
dan menulis huruf-huruf Elemen Keusahawanan
Jawi tunggal dengan - berani mencuba dan berdaya saing
betul

5 6.1.2 Membezakan huruf- Murid dapat mengenal,menyebut dan menulis huruf-


huruf yang hampir huruf Jawi tunggal serta dapat membezakan huruf-
sama bunyi dan bentuk huruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan tepat
dengan betul tanpa bimbingan guru.Murid juga boleh menjadi
contoh kepada murid lain.
EMK:
Elemen Keusahawanan
- berani mencuba dan berdaya saing

4 Murid dapat mengenal,menyebut dan menulis huruf-


huruf Jawi tunggal serta dapat membezakan huruf-
huruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan
betul tanpa bimbingan guru..
EMK:
Elemen Keusahawanan
- berani mencuba dan berdaya saing

3 Murid dapat mengenal,menyebut dan menulis huruf-


huruf Jawi tunggal serta dapat membezakan huruf-
huruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan
betul dengan bimbingan guru.
EMK:
Elemen Keusahawanan
- berani mencuba dan berdaya saing
2 Murid dapat mengenal,menyebut dan menulis huruf-
huruf Jawi tunggal dengan bimbingan guru.
EMK:
Elemen Keusahawanan
- berani mencuba dan berdaya saing

1 Murid dapat mengenal dan menyebut huruf-huruf Jawi


tunggal dengan bimbingan guru.
EMK:
Elemen Keusahawanan
- berani mencuba dan berdaya saing

CONTOH : LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF


UNTUK BIDANG AL-QURAN (2011)
NAMA PELAJAR :NUR ANIS SALIMI BINTI MOHD.ARIFF
KELAS :1 ARIF
AKADEMIK BAND
Murid ini telah berjaya mengenal, menyebut huruf hijaiyyah
tunggal berbaris satu di atas.Murid ini dapat
mengenal,menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal
‫ ث‬-‫ ا‬berbaris satu di atas dengan sebutan makhraj huruf 6
yang tepat dan beradab ketika membaca Al-Quran tanpa
bimbingan guru serta dapat membimbing rakan yang lain.

SAHSIAH
Murid ini adalah seorang pelajar yang menunjukkan minat dalam bacaan
Al-Quran dan beradab sopan ketika membaca Al-Quran. Beliau juga
seorang pelajar yang cepat menguasai topik yang disampaikan oleh guru.

SOSIAL
Murid ini sentiasa beradab terhadap guru dan mempunyai hubungan
yang baik dengan rakan sebaya serta sentiasa bersedia
membimbing rakan-rakan

PENGGUNAAN EMK
Murid ini sentiasa memberi kerjasama, berdaya saing serta berani
mencuba
di dalam sesi pembelajaran

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

----------------------------- -------------------------------
Guru kelas Guru P.Kanan/Guru Besar

CONTOH : LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF


UNTUK TOPIK ADAB TERHADAP GURU
NAMA PELAJAR :NUR ANIS SALIMI BINTI MOHD.ARIFF
KELAS :1 ARIF
AKADEMIK BAND

Murid ini telah belajar adab-adab terhadap guru,


kelebihan beramal dengan adab terhadap guru serta
akibat tidak mengamalkannya. Murid ini dapat 3
mengamalkan adab terhadap guru dengan bimbingan
guru.

TINDAKAN SUSULAN

Murid ini akan diberi bimbingan secara berterusan di sekolah


sehingga dapat mengamalkan adab terhadap guru dengan betul
tanpa bimbingan guru.Bimbingan ibu bapa secara berterusan di
rumah akan dapat membantu murid ini.

SAHSIAH

Murid ini adalah seorang yang pemalu dan pendiam tetapi patuh
pada arahan guru.

SOSIAL

Murid ini perlu dimotivasikan agar dapat bergaul dengan rakan


sekelas dan bersikap lebih terbuka.

PENGGUNAAN EMK

Murid ini sentiasa menghormati guru dan rakan sebaya.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,


----------------------------- -------------------------------
Guru kelas Guru P.Kanan/Guru Besar
CONTOH : LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF BIDANG IBADAH
UNTUK TOPIK: WUDUK
NAMA PELAJAR :NUR AMINAH BINTI ADAM
KELAS :1 AKTIF
AKADEMIK BAND
Dapat menyatakan pengertian, tujuan, lafaz, rukun,
perkara-perkara sunat,makruh dan membatalkan wuduk
6
serta melakukan cara berwuduk dengan sempurna dan
dapat membimbing rakan-rakan.
SAHSIAH

Seorang murid yang berketrampilan, berwibawa serta menjadi


contoh kepada murid-murid lain.

SOSIAL

Murid ini mempunyai hubungan yang baik dengan rakan sebaya


dan guru serta dapat menjalankan aktiviti dengan baik dan
cemerlang.

PENGGUNAAN EMK

Murid dapat mengaplikasikan kaedah berjimat cermat dalam


penggunaan air ketika berwuduk.
Disediakan oleh, Disahkan oleh,

----------------------------- -------------------------------
Guru kelas Guru P.Kanan/Guru Besar

CONTOH:LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF UNTUK TAJUK:


Salasilah Keturunan Nabi Muhammad S.A.W dan Tanda-Tanda Kenabian
Baginda
NAMA PELAJAR : MD AZLAN BIN MAT SABU

KELAS : 1 WIBAWA

AKADEMIK BAND
Murid ini telah belajar mengenai salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Beliau 6
berjaya menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W sebelah ibu dan
bapa dengan mengikut susunan yang betul serta dapat menyatakan keistimewaan
keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Disamping itu, beliau juga dapat menyatakan
tanda-tanda kenabian baginda berdasarkan peristiwa semasa dan selepas baginda
dilahirkan tanpa bimbingan guru dan mampu membimbing rakan-rakan yang lain.

SAHSIAH
Murid ini menunjukkan minat dalam mengetahui sirah Nabi Muhammad S.A.W dan berusaha
untuk mencontohi sifat-sifat Nabi Muhammad S.A.W.

SOSIAL
Murid ini sentiasa beradab terhadap guru dan mempunyai hubungan yang baik dengan rakan
sebaya serta bersedia membimbing rakan-rakan.

PENGGUNAAN EMK
Murid ini adalah seorang murid yang bertanggugjawab, berdaya saing, bekerjasama dan berani
mencuba di dalam sesi pembelajaran.
Disediakan oleh, Disahkan oleh,

…………………………………… …………………………….

Guru Kelas Guru P.Kanan/GB