Anda di halaman 1dari 6

PELUANG SUATU KEJADIAN

Padasuatupercobaan, himpunansemuakejadian yang mungkinterjadidisebutRuangSampel (Sampel).


Himpunanbagiandariruangsampel yang diharapkanterjadidisebutKejadian.
Definisi: PeluangkejadianAyaitubanyaknyakejadian A dibagidenganbanyaknyaruangsampel.

n ( A)
P ( A) 
n(S )

Di manaP(A) : peluangkejadian A
n(A) : banyaknyakejadian A
n(S) : banyaknyaruangsampel

Karena n ( A)  n ( S ) makakisaransuatupeluangkejadian A yaitu : 0  p ( A)  1


P(A) = 0 disebutkejadianmustahil
P(A) = 1 disebutkejadianpasti

Contoh 1: Tentukanpeluangmunculnyamatadadu prima padapelemparan 1 dadusekali !

Jawab : S : {.........................................................} sehingga n(S) = .....


P :munculnyamatadadu prima
P : {........................} sehingga n(P) = ......
n( P )
P( P)  .......
Jadi n(S )

FrekuensiHarapansuatukejadianAyaitupeluangkejadian A dikalikanbanyaknyapercobaan

n( A )
F( A )= xn
Jadi : n(S )

Contoh 2: Tentukanfrekuensiharapanmunculnyajumlahmatadadu 5 padapelemparan 2 dadusebanyak 10


kali

Jawab : S: {............................................................................} maka n(S) = ....


L: jumlahduamatadadu 5
L:{...................................................} maka n(L) = .....
SehinggaF(L) = ................. = ............... kali

LATIHAN SOAL

1. Sebuahdadudilemparsekali. Tentukanpeluangkejadiankeluarnya :
a. matagenap b. mata 5

2. Duadadudilemparsekali. Tentukanpeluangmunculnya :
a. jumlahmatadadu 10 b. jumlahmatadadukurangdari 11

3. Satu kartu diambil dari seperangkat kartu Bridge. Tentukan peluang terambilnya :
a. kartu As b. kartukeriting c. kartumerah
4. Pada suatu kotak terdapat 5 bola biru dan 4 hijau. Diambil 3 bola sekaligus. Tentukan peluang
terambilnya :
a. 2 bola biru 1 hijau
b. 1 bola biru 2 hijau
c. 3 bola biru

5. Padakantong Ali terdapat 6 lembar uang Rp 1.000 dan 5 lembar uang Rp 500. Diambil 3 lembar
sekaligus. Tentukan peluang terambilnya jumlah uang :
a. Rp 1.500 b. Rp 2.500 c. Rp 2.000

6. Satu kartu diambil dari seperangkat kartu Bridge sebanyak 26 kali. Tentukan frekuensi harapan
terambilnya :
a. kartu as b. kartukeriting

7. Dari 1000 kaleng sari buahterdapat 4 buah yang rusak. Bila diambil 2 kaleng sari buah tersebut
secara acak, berapakah peluang keduanya rusak ?

8. Dari 100 mahasiswaterdaftar, 45 orang mengikutikuliahBahasa Indonesia, 50 orang


mengikutikuliahSejarahdan 25 orang mengikutikuliahkeduamatakuliahitu.
Dipanggilseorangmahasiswa.Berapapeluangmahasiswa yang dipanggilitutidakmengikutikuliahBahasa
Indonesia maupunSejarah ?

9. Doorprizedari 100 tiketpertunjukanberjumlahduabuahhadiah. Jikaseseorangmempunyai 3 tiket,


berapapeluangmendapatkansalahsatuhadiahtersebut !

10. 4 priadan 3 wanitadalamacaramakanmalamdudukmelingkar. Jikamerekaduduksecaraacak,


berapapeluangpriadanwanitadudukberselang-seling ?

2.1 PeluangKomplemenSuatuKejadian

S
A Ac

n ( A)  n ( Ac ) ........... : n ( S )
n ( A)
.....................
n(S )
P(A) + ......... = .......

Jadi P ( A
c
) ...........

Contoh 1: Duadadudilemparsekali. Tentukanpeluangmunculnyajumlahmatadadubukan 12

Jawab : A = Jumlahmatadadu 12
A : {..........................} maka n(A) = .....
Ac : jumlahmatadadubukan 12
P ( Ac ) ...........
2.2 KejadianSalingLepas

DuakejadianAdan B dikatakansalinglepas, jikapadawaktu yang samaantara A dan B


dapatterjadisecarabersama-sama. JikasebaliknyadikatakanAdan B tidaksalinglepas.

S Kejadian A dan B salinglepas.


A B Jadi n ( A  B )  n ( A)  n ( B )
Sehingga :

P ( A  B )  P ( A)  P ( B )

S Kejadian A dan B tidaksalinglepas


A B Jadi n ( A  B )  n ( A)  n ( B )  n ( A  B )
Sehingga :

P ( A  B )  P ( A)  P ( B )  P ( A  B )

Contoh 2: Duadadudilemparsekali. Tentukanpeluangmunculnya :


a) duamatadaduberjumlah 10 atau 12
b) duamatadaduberjumlahgenapatau prima

Jawab : a) Termasukkejadian ............


A :jumlahmatadadu 10
A : {.................................................} maka n(A) = .......
B :jumlahmatadadu 12
B : {................................................} maka n(B) = .....
P ( A  B ) ..............................

b) Termasukkejadian .................
G :duamatadaduberjumlahgenap
G : {..............................................................} maka n(G) = .......
P :duamatadaduberjumlah prima
P : {..........................................................................} maka n(P) = .......
P ( G  P ) ..............................
LATIHAN SOAL

1. Sebuahdadudilemparsekali. Tentukanpeluangmunculnyamatadadu :
a. bukan 6
b. genapatauganjil
c. prima atauganjil

2. Duadadudilemparsekali. Tentukanpeluangmunculnyajumlahmatadadu :
a. bukan 11 c. 10 atau 11
b. bukan 10 atau 11 d. lebihdari 4

3. Sebuahkartudiambildariseperangkatkartu Bridge. Tentukanpeluangterambilnyakartu :


a. bukan As e. As ataukeriting
b. bukankeriting f. merahataudaun
c. As atau King g. bukan King ataumerah
d. As ataumerah

3. Padasuatupertemuan yang dihadirioleh 50 ibu-ibu PKK, terdapat 24 orang mempunyai hobby


menjahitdan 30 orang mempunyai hobby memasak. Jikadipilihsecaraacakseorangdariibu-ibutadi,
berapapeluang yang terpilihadalahibu yang mempunyai hobby memasakataumenjahit ?

4. Dalamsuatugudangterdapat 30 komputer, 5 diantaranyarusak. Jikadiambil 5 komputersecaraacak,


berapapeluangmendapatkansedikitnya 2 komputertidakrusak ?

2.3 KejadianSalingBebas

Duakejadian A dan B dikatakansalingbebas, jikaterjadiatautidaknya A


tidakmempengaruhiterjadiatautidaknya B. Jikasebaliknya, makadikatakan A dan B
tidaksalingbebas (kejadianbikondisional/bersyarat)

S1 S2
A B Kejadian A dan B dikatakan
Salingbebas

P ( A  B )  P ( A) xP ( B )

Contoh 1: Padasebuahkotakterdapat 5 bola merahdan 3 biru. Diambil 1 bola secaraberturut-


turutdenganpengembalian bola pertama.Tentukanpeluangterambilnya bola
merahpadapengambilanpertamadan bola bolabirupadapengambilankedua !

Jawab : P (1 M  1B )  P (1 M ) xP (1B )

S1 S2/S1 Kejadian A danB tidak


A B/A salingbebas
B/A :kejadian B
terjadisetelah A
P ( A  B )  P ( A) xP ( B / A)

Contoh 2: Padasebuahkotakterdapat 3 bola merahdan 4 bola biru. Diambil 1 bola berturut-


turuttanpapengembalian bola pertama.Tentukanpeluangterambilnya bola merahlalubiru !

Jawab : P (1 M  1B )  P (1 M ) xP (1B / 1 M )

LATIHAN SOAL

1. Padasebuahkotakterdapat 6 bola merahdan 5 bola biru. Diambil 1 bola berturut-


turutdenganpengembalian bola pertama.Tentukanpeluangterambilnya :
a. bola merahdanbiru
b. bola biru, merahdanmerah

2. Padasebuahkotakterdapat 6 bola merah, 4 birudan 5 putih. Diambil 1 bola secaraberturut-


turuttanpapengembalian bola pertama.Tentukanpeluangterambilnyabola :
a. merahdanbiru
b. biru, merahdanmerah
c. biru, merahdanputih

3. Padasebuahkotakterdapat 6 bola putihdan 4 bola hitam. Diambil 2 bola berturut-


turuuttanpapengembalian bola pertama.tentukanpeluangterambilnya :
a. 2 bola putihdan 2 bola hitam
b. 4 bola putih

4. Padaseperangkatkartu bridge diambil 2 kartuberturut-turuttanpapengembalian.


Tentukanpeluangterambilnya :
a. 2 kartuAsdan 2 King
b. 2 kartuhitamdan 2 kartumerah

5. Padasatu set kartu Bridge diambilsecaraacak 3 kartusebanyak 2 kali berturut-


turutdenganpengembalian. Berapapeluangpadapengambilanpertamamendapatkan 3 King
danpadapengambilankeduamendapatkan 3 Queen ?

6. Dalamsuatuboksterdapat 3 disketpaket WS, 4 disket LOTUS dan 5 disket Dbase.


Semuadiskettidakberlabel.Diambil 1 disketberturut-turutsebanyak 2 kali
tanpapengembalian.Berapapeluangmendapatkan :
a. disketpertamadankeduapaketnyasama-sama LOTUS
b. disketkeduapaket Dbase

7. Padasuatukolamberisi 5 ekorikanmasdan 6 ekorikanmujaer. Tentukanpeluangterpancingnya:


a. 1 ekorikanemasdan 2 mujaer.
b. 2 ekorikanemasdan 2 mujaer
c. 3 ekorikan mas