Anda di halaman 1dari 114

Kata Pengantar

Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik


merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping
memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran,
Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan
dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya
mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang
berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran
menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat
berkembang.

Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah


menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping
penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan
pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang
berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru
melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan
Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR.

Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik
KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar
mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik,
teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk
latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan
tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan
meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Muzik.

Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha
menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN


Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia
Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik


KBSR, pada peringkat aw al persekolahan.

Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam


menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada
beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural - kemahiran mendengar melalui lagu yang


dipelajari.
b) Fizikal - pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal.
c) Verbal - kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan
penguasaan bahasa.
d) Daya ingatan - kebolehan mengingat bunyi muzik dan
muzikal menghasilkannya semula.
e) Persembahan - menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan
peka dan tepat.
f) Interaksi sosial - berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam
kumpulan.
g) Komunikasi - menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui
nyanyian.

1
Pengenalan Rekoder

1. T EKNIK NYANYIAN

1.1 SEBUTAN

Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Organ yang terlibat dalam


menghasilkan sebutan ialah mulut, bibir, lidah dan rahang. Kejelasan sesuatu
sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut.
Dalam nyanyian, sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. Bentuk
mulut yang betul akan menghasilkan sebutan, kualiti ton dan intonasi yang
baik. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas.
Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten.

Bentuk mulut bagi bunyi vokal:

AH (a) A E (e) OO (u)

EE (i) OH (o)

2
Pengenalan Rekoder

1.2 POSTUR

Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang


bermutu. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran
suara semasa menyanyi.

1.2.1 Postur Berdiri

Secara konvensionalnya, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika


menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut:

Kaki - berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit.

Lutut - dilonggarkan (rileks), tidak kaku.

Badan - belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus.

Dada - dinaikkan.

Bahu - ditarikkan ke belakang sedikit.

Dagu - selari dengan lantai.

Tangan - di sisi.

1.2.2 Postur Duduk

Secara konvensionalnya, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika


menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut:

Bahagian badan hingga kepala - keadaannya sama seperti postur


berdiri.

Belakang badan - tidak bersandar.

Punggung - terletak di tengah kerusi.

Kaki - diletak di atas lantai dengan satu kaki


ke hadapan sedikit.

Tangan - diletak di atas paha.

3
Pengenalan Rekoder

1.3 PERNA FASAN

Dengan pengurusan pernafasan yang baik, seseorang dapat menghasilkan


ton yang berkualiti, sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. Di
samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa.
Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk, abdomen
dan diafragma. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui
latihan. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau
latihan persediaan. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh
dijalankan. Antaranya adalah seperti berikut:-

a) Menghembus dan menarik nafas


Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda
diperlukan udara. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang.
b) Bernafas secara cepat
Biasanya apabila kita ter kejut, kita akan menarik nafas dengan cepat.
Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali.
c) Pernafasan staccato
Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang
sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat
dalam proses pernafasan. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot
tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan.
d) Hiss/Hoo
Sambil menar ik nafas secara perlahan, angkat kedua-dua tangan ke
atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”.
Contoh latihan:

hiss ss ss ss hiss
hoo hoo hoo hoo hoo

4
Pengenalan Rekoder

1.4 PENGHASILA N TON

Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ
vokal ( mulut, bibir, rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara.

Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut:


a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a, e, i, o, u).
b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat.
c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. Kemudian beransur-ansur
dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang.
Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong
terbuka.
Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah:
a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya.
b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’.
c) Mengajuk bunyi siren, angin, keretapi dan siulan.
d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut:
“Hee hee hee ! Apa khabar ?”

2. KAEDAH M ENGAJAR LAGU

Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. Kaedah-
kaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote
learning). Melalui kaedah ini, murid mempelajari sesebuah lagu secara
mengajuk. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural
memory) murid.

5
Pengenalan Rekoder
Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah:
a) Kaedah keseluruhan lagu
b) Kaedah baris demi baris
c) Kaedah solfege

2.1 Kaedah keseluruhan lagu


Sesuai untuk mengajar lagu pendek.
Langkah-langkah:

a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya.


b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik.
c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau
sebutan vokal a,e,i,o,u) berulang-ulang.
d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya.
e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.

2.2 Kaedah baris demi baris


Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran
lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa, kemudiannya diikuti
dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir, dan menyanyi
keseluruhan lagu.

Langkah-langkah:

a) Memperdengar keseluruhan lagu.


b) Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara
humming.
c) Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris
demi baris.
d) Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is.
e) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik.
f) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.

6
Pengenalan Rekoder
2.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan

Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan


bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan
sebagai sebutan pic. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak
(movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu.
Misalnya dalam nada C major- minor, pic ‘do’ ialah not C. Manakala bagi
nada D major- minor, pic ‘do’ ialah not D.

Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu


pengajaran secara solfege. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat
tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi
muzik.

Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut:

• sm
• l s m
• l s m r
• l s m r d
• l s m r d l
• l s m r d l s
• l s f m r d
• t l s f m r d
• d` t l s f m r d
• d r m f s l t d`

7
Pengenalan Rekoder

3. SOL FA ISYARAT TANGAN

Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada
di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’
atas yang terletak di paras kepala.

Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah :

do re mi

Fa So La

Ti Do’

8
Pengenalan Rekoder
Contoh Latihan Solfa

Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan.

a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu.


b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. Ini dilakukan
secara baris demi baris.

4. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN

Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi, guru perlulah mengambil kira beberapa


perkara seperti berikut:

a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid.
b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud, tempo, bentuk irama, ekspresi
dan lirik lagu.
c) Memastikan postur, pernafasan, penghasilan ton, ekspresi yang betul
sew aktu menyanyi.
d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama,
melodi, ekspresi dan sistem notasi ).
e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. (Rujuk
perkara 2.1; 2.2; 2.3)

9
Pengenalan Rekoder

5. NOTA TAMBAHAN

5.1 Lagu Pusingan

Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 , 2 atau


4 bar kemudian, nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep
harmoni.

Langkah-langkah mengajar lagu pusingan:

a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat.

b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik.

c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan.

- Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari.


- Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1
selesai menyanyikan *frasa yang pertama. Aktiviti ini diteruskan
secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti.

Contoh lagu:

Anak Itik Tok Wi

Kumpulan 1 Kumpulan 2

Anak Itik Tok Wi ( rehat )


Mandi Dalam Kolam Anak Itik Tok Wi
Sakit Apa Tok Wi Mandi Dalam Kolam
Sakit Sendi Tulang Sakit Apa Tok Wi
……………………… Sakit Sendi Tulang
(hingga akhir lagu) ……………………
(hingga akhir lagu)

* Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3.

10
Pengenalan Rekoder

5.2 Ostinato Melodi

Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi
bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu.

Langkah-langkah mengajar ostinato melodi:

a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari.

b) Guru mengir ingi nyanyian murid- murid.

c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.

d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan:

Kumpulan 1 - menyanyi lagu

Kumpulan 2 - menyanyi ostinato

(Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik
yang bermelodi, seperti glokenspiel, tone-block, melodian dan rekoder).

11
Pengenalan Rekoder

12
Pengenalan Rekoder
Modul Nyanyian Tahun 1
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 1
Masa 2 x 30 minit
Aspek Pengalaman Muzikal
Item 2.2 Pengalaman Muzik
2.2.1 Menyanyi secara Muzikal
• Pic – solfa so dan mi

Hasil 1. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu.
Pem belajaran
Pengetahuan Murid pernah menepuk detik lagu.
Sedia Ada

Aktiviti 1. Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama.


2. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo..’ tanpa isyarat tangan.
3. Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan.
4. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’.
5. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang
terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan.
6. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat.

Elemen Strategi Kontekstual


Kecerdasan Pelbagai

Bahan Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’, pita lagu, pemain pita lagu.

13
Pengenalan Rekoder
Modul Nyanyian Tahun 2

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik


Tahun 2
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.3 Ekspresi:
1.3.1 Dinamik
- kuat ( f )
- lembut ( p )

Hasil Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada
Pem belajaran lagu yang diperdengar.

Pengetahuan Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat


Sedia Ada danlembut dalam pembelajaran yang lalu.

Aktiviti 1 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming.


2 Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar.
3 Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan.
Contoh gerakan :

Dinamik lembut ( p )
• menggoyangkan kepala dengan lembut.
• duduk sambil menguncupkan badan.

Dinamik kuat ( f ).
• mengangkat tangan tinggi
• bangun sambil mendepakan tangan.
4 Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat
pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f

Elemen Strategi KBKK


• Membanding beza

Bahan Pita lagu, kibod dan carta lagu, radio-kaset, lagu- lagu pilihan guru.

14
Pengenalan Rekoder
Modul Nyanyian Tahun 3

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik


Tahun 3
Masa 2 x 30 minit
Aspek Pengalaman Muzikal
Item 2.2 Pengalaman Muzik
2.2.1 Menyanyi :
- irama
- melodi
- ekspresi

Hasil Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama,


Pem belajaran melodi dan ekspresi.

Pengetahuan Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang
Sedia Ada betul secara berpandu.

Aktiviti 1. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman.


2. Latihan menepuk irama lagu yang didengar.
3. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk.
4. Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu.
5. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan.
7. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang
Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang
sama.
8. Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan
ekspresi yang ditetapkan.

Elemen Strategi Kemahiran Berfikir


• Membuat gambaran mental

Belajar Cara Belajar


• Mengingat kembali

Kecerdasan Pelbagai
• Kinestetik
• Verbal linguistik

Bahan Penyedut minuman, kerincing, pita lagu dan radio kaset.

15
Pengenalan Rekoder
Modul Nyanyian Tahun 4
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 4
Masa 2 x 30 minit
Aspek Pengalaman Muzikal
Item 2.2 Pengalaman Muzik
2.2.1 Menyanyi solfa – la, so,fa, mi, re, do

Hasil Menyanyikan pic la, so, fa, mi, re, do dengan betul secara
Pem belajaran berpandu.

Pengetahuan Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la, so, mi,
Sedia Ada re, do.

Aktiviti 1. Mengulangkaji solfa dengan pic la, so, mi, re, do


dengan iringan kibod.
2. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen.
3. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi
pic la, so, fa, mi, re, do.
4. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah
menggunakan pic la, so, fa, mi, re, do.

Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai


• Muzik
• Interpersonal

Pemikiran Kritis
• Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun

Bahan Pita lagu, carta lagu, kad imbasan solfa, carta isyarat tangan
Curwen.

16
Pengenalan Rekoder
Modul Nyanyian Tahun 5
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 5
Masa 4 x 30 minit
Aspek Pengalaman Muzikal
Item 2.1 Pengetahuan Teknik
2.1.1 Teknik dalam nyanyian
• Aplikasi Teknik - Sebutan
2.2.1 Menyanyi
• Kemahiran menyanyi – pic; tempo; dinamik

Hasil 1. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.


Pem belajaran 2. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic,
tempo dan dinamik, dengan bimbingan.

Pengetahuan Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru.


Sedia Ada
Aktiviti 1. Perdengarkan lagu Malaysia Baru.
2. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul.
3. Menyanyikan melodi lagu:
• baris demi baris
• rangkap demi rangkap
4. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan
lagu.
5. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang
betul.
6. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil:
Kum pulan 1
Menyanyi dengan melodi yang betul
Kum pulan 2
Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu
yang dinyanyikan.

Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai


• Muzik
• Kinestetik

Konstruktivis me
• Mengingat

Bahan Pita lagu, kibod dan carta/ skor lagu.

17
Pengenalan Rekoder
Modul Nyanyian Tahun 6
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 6
Masa 6 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
1.1.4 Corak Irama
• Ostinato irama
1.2 Melodi
1.2.4 Har moni
• Lapisan suara – dron dan ostinato melodi

Pengalaman Muzikal
2.1 Pengalaman Muzik
2.2.1 Menyanyi secara muzikal
• Kemahiran menyanyi

Hasil 1. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang


Pem belajaran diperdengar dengan betul.
2. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik
nyanyian dan instrumental dengan betul.
3. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic, tempo dan
dinamik secara berpandu.

Pengetahuan Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’.


Sedia Ada

Aktiviti 1. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic,
tempo dan dinamik.
2. Latihan menyanyikan dron - do
3. Latihan menyanyikan ostinato - mi, re, do :
Kum pulan 1
Menyanyikan melodi lagu.
Kum pulan 2
Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do.
Kum pulan 3
Menyanyikan ostinato melodi - mi, re, do.
4. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan
panduan guru.
5. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik.
6. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi- do, so, do
7. Bertukar aktiviti antara kumpulan.

Elemen Strategi KBKK


• Membanding beza dan menghubung kait

Belajar Cara Belajar


• Kemahiran mengingat
Bahan Carta lagu dan kad imbasan.

18
Pengenalan Rekoder

19
Pengenalan Rekoder

20
Pengenalan Rekoder

21
Pengenalan Rekoder

22
Pengenalan Rekoder

23
Pengenalan Rekoder

23
Pengenalan Rekoder

24
Pengenalan Rekoder

25
Pengenalan Rekoder

26
Pengenalan Rekoder

27
Pengenalan Rekoder

PERKUSI

PENGENALAN

Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id
sekolah rendah. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui
pengalaman ber main muzik. Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk
mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari.

Di samping itu, per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan
anggota badan mur id. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka
kreativiti mereka. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk
semangat kerjasama dan toleransi, disiplin, dan rasa tanggung jaw ab. Oleh yang
demikian, guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat
perkusi.

Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan
bunyi yang estetik. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan
sesuatu alat perkusi. Bagi mencapai tujuan itu, guru perlu menunjukkan cara
memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat
membina biasaan yang baik dari aw al lagi.

1
Pengenalan Rekoder

1. TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI

Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting
bagi menghasilkan bunyi yang estetik. Murid perlu dilatih mengamalkan teknik
memainkan alat-alat per kusi yang betul.

1.1 Kastanet
(a) Rupa bentuk
Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. Alat ini mempunyai dua
bahagian yang diikat dengan tali atau getah.

(b) Cara memegang dan memainkan kastanet


i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah
dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri.
ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan.

2
Pengenalan Rekoder

1.2 Loceng

(a) Rupa bentuk


Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai.
Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng
logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut. Loceng-loceng ini akan
menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang.

(b) Cara memegang dan memainkan loceng


Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang
tidak berloceng. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang.
Genggam pemegang loceng dengan tangan kiri. Kemudian ketuk
pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan yang menggenggam
loceng.

3
Pengenalan Rekoder

1.3 Tik-Tok (Double-tone Block)


(a) Rupa bentuk
Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu. Ia mempunyai pemegang
dan sebatang pengetuk. Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut.
Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan
bunyi daripada bahagian kiri.

(b) Cara memegang dan memainkan tik-tok


( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan
tangan kanan.
(ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir.

4
Pengenalan Rekoder

1.4 Tam borin

(a) Rupa bentuk


Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu
atau plastik. Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang
menghasilkan bunyi apabila digoncang. Lazimnya terdapat dua jenis
tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit.

Tamborin Berkulit Tambor in Tanpa Kulit

(b) Cara memegang dan memainkan tamborin


Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu:
i) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke
kanan.
ii) Pegang tamborin dengan tangan kir i. Ketuk tepi tamborin atau kulit
tamborin dengan hujung jari tangan kanan.

5
Pengenalan Rekoder

1.5 Kerincing
(a) Rupa bentuk
Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga.
Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya.
Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk. Apabila diketuk, ia
menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring.

(b) Cara memegang dan memainkan kerincing


i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di
tangan yang sebelah lagi. Pastikan tangan yang memegang tali
kerincing tidak menyentuh ker incing.
ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran
segitiganya dengan pengetuk kerincing. Ketukan boleh di sebelah luar
kerincing atau dalam kerincing.

Paluan Luar Paluan Dalam

6
Pengenalan Rekoder

1.6 Dram Getar


(a) Rupa bentuk
Dram getar mempunyai dua per mukaan. Per mukaan baw ahnya terdapat
gegetar yang bergetar apabila diketuk. Sepasang kayu pemukul digunakan
untuk memainkannya.

(b) Cara mengendali dan memainkan dram getar


i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Berdiri dengan selesa
dan pastikan badan tidak rapat dengan dram, atau
ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. (Untuk
posisi di samping sahaja)
iii) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu
tersebut.
iv) Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir.

7
Pengenalan Rekoder

(c) Teknik Memegang Kayu Dram

(i) Genggaman Tradisional

Tangan Kanan Tangan Kiri

(ii) Genggaman Sepadan

Tangan Kiri Tangan Kanan

8
Pengenalan Rekoder
1.7 Dram Tenor
(a) Rupa bentuk
Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit. Saiz dram tenor adalah
besar sedikit daripada dram getar. Sepasang pemukul digunakan untuk
memainkannya. Dram tenor tidak mempunyai gegetar.

(b) Cara mengendali dan memainkan dram tenor


(i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Berdiri dengan selesa
dan tidak rapat dengan badan dram, atau
(ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang.
( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut.
(iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah
atas.

9
Pengenalan Rekoder
1.8 Sim bal
(a) Rupa bentuk
Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan
bahagian tengahnya bercembul. Tali yang diperbuat daripada kulit diikat
pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang. Apabila diketuk, simbal
menghasilkan bunyi lanjut.

(b) Cara memegang dan memainkan simbal

Suspended Cymbal Crash Cymbal

(i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal
dengan tangan kanan. Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram
samping digunakan untuk memukul simbal.
(ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang
mengarah ke atas bergilir-gilir.

10
Pengenalan Rekoder

1.9 Glokenspiel

(a) Rupa bentuk


Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam
yang berpic diatonik. Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam
kumpulan alat perkusi kibod. Bagi menghasilkan bunyi, sepasang pemukul
digunakan untuk mengetuknya. Glokenspiel menghasilkan bunyi yang
lanjut apabila diketuk.

(b) Cara memainkan Glokenspiel


Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan
ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk
(mallet ).

11
Pengenalan Rekoder

1.10 Tone Block


(a) Rupa bentuk
Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic
diatonik. Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan
diperbuat daripada plastik ataupun kayu.

(b) Cara memegang dan memainkan tone block


Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara.
(i) Dimainkan secara satu set
(ii) Diceraikan mengikut pic yang diperlukan.
(iii) Untuk menghasilkan bunyi, ketuk per mukaan logam pada tone block
menggunakan mallet yang ditetapkan.

12
Pengenalan Rekoder
1.11 Cowbell
(a) Rupa bentuk
Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang
berbentuk corong empat segi. Kayu dram digunakan bagi mengetuk
badan alat ini. Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila
diketuk.

(b) Cara memegang dan memainkan cowbell


Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk
badan cowbell menggunakan kayu dram.

13
Pengenalan Rekoder

2. PENYENGGARAAN
2.1 Cara Menjaga Alat Perkusi

(a) Dram
(i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak.
(ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan.
(iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang
tajam.
(iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram.

(b) Tamborin
(i) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di
atas.
(ii) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin.
Alat-alat perkusi yang lain seperti :
- Kastanet, kayu tik-tok, kerincing
- Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai.

2.2 Penyelenggaraan
i) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam
sebuah almari khas.
ii) Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan
betul selepas menggunakannya.
iii) Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab
terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang
kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan.

14
Pengenalan Rekoder

15
Pengenalan Rekoder
Modul Perkusi Tahun 1

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik


Tahun 1
Masa 2 x 30 minit
Aspek Pengalaman Muzikal
Item 2.1 Pengetahuan Teknik
2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi
• Memegang dan mengendalikan
• Memainkan

Hasil 1. Memegang kastanet dengan betul.


Pem belajaran 2. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul.

Pengetahuan 1. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’.


Sedia Ada 2. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon.

Aktiviti 1. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet.


2. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik
sambil menepuk detik.
3. Memperkenal kastanet. Murid diberi peluang merasai
bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas
dengan iringan muzik.
4. Dengan bimbingan guru, murid memegang dan memainkan
kastanet dengan teknik yang betul.
5. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan
lagu ‘Telefonku’.
6. Latihan memainkan detik menggunakan kastanet.
Contoh aktiviti kumpulan:

Kum pulan 1
memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam
lagu ‘Telefonku’.

Kum pulan 2
menyanyikan lagu.

(Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti).


Elemen Strategi Kontekstual
• Mengaplikasikan

Bahan Keratan gambar telefon, rakaman lagu ‘Telefon Ku’, kastanet dan
beberapa alat perkusi ringan lain.

16
Pengenalan Rekoder
Modul Perkusi Tahun 2
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 2
Masa 2 x 30 minit
Aspek Pengalaman Muzikal
Item 2.1 Pengetahuan Teknik
2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi
• Memegang dan mengendali
• Memainkan.

Hasil Pembelajaran 1. Memegang loceng dengan teknik yang betul.


2. Memainkan loceng mengikut teknik yang betul.

Pengetahuan Sedia 1. Murid pernah memegang dan memainkan kastanet.


Ada 2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun
Dua’.

Aktiviti 1. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’.


2. Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas.
3. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara
memegang dan memainkannya.
4. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik
yang betul.
5. Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng.
6. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan
bimbingan guru.
7. Aktiviti kumpulan:
Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan.
• Kum pulan 1 - Kastanet
• Kum pulan 2 - Loceng
• Kum pulan 3 - Menyanyikan lagu
( Kumpulan 1, 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti )
8. Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi.

Elemen Strategi Kontekstual


• Mengaplikasi

Bahan Kastanet, kerincing, loceng, kad ikon corak irama, rakaman lagu
‘Kami Murid Tahun Dua’

17
Pengenalan Rekoder
Modul Perkusi Tahun 3
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 3
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.2 Melodi
1.2.2 Warna ton
- Alat perkusi
Hasil Pembelajaran Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang
sesuai.
Pengetahuan Sedia 1. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’.
Ada 2. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi,
kastanet dan kerincing.

Aktiviti 1. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari.


2. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan :
a) q q q q :

b) h h :

3. Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan


dengan bimbingan guru.
Kastanet q q q q \ q q q q }

Kerincing h h \ h h }

3. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan


corak irama yang diberi:
Kastanet – berjalan jengket
Kerincing – burung terbang
( dengan iringan muzik )
5. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan :
Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet.
Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not
minim.
6. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan.
Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi
Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’
Kum pulan 3 – membuat pergerakan
i. Berjalan jengket
ii. Burung terbang
Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai
• Muzik
• Kinestetik
• Visual Ruang
Bahan Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’, kastanet, kerincing dan
kad imbasan.

18
Pengenalan Rekoder
Modul Perkusi Tahun 4
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 4
Masa 2 x 30 minit
Aspek Pengalaman Muzikal
Item 2.2 Per mainan Alat Perkusi
2.2.2 Ber main alat perkusi secara muzikal
- Kemahiran ber main alat perkusi ringan; dram getar;
dram tenor.

Hasil Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet
Pem belajaran dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan.

Pengetahuan 1. Murid telah mempelajari


Sedia Ada
- Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h )

- Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’

Aktiviti 1. Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’


2. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim.
3. Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan
irama Perancis.
i) Krocet - ta
ii) Minim - ta-a
4. Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi.
i) Dram getar – krocet
ii) Dram tenor – minim
5. Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik
dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan
skor perkusi:

Dram getar – q q q q }
< -

Dram tenor – h h }
<
6. Aktivit kumpulan:
Kum pulan 1 – Dram getar
Kum pulan 2 – Dram tenor
Kum pulan 3 – Nyanyian
( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti )

Elemen Strategi Kontekstual


- Mengaplikasi

Konstruktivis me
• Seronok
Bahan Dram getar, dram tenor, kad imbasan, kibod, skor per kusi.

19
Pengenalan Rekoder
Modul Perkusi Tahun 5
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 5
Masa 2 x 30 minit
Aspek Pengalaman Muzikal
Item 2.2 Per mainan Alat Perkusi
2.2.2 Ber main alat perkusi secara muzikal
- Kemahiran ber main alat perkusi.

Hasil Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan dan
Pem belajaran tempo.

Pengetahuan 1. Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor.


Sedia Ada 2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’.

Aktiviti 1. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik.


2. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik
pertama berpandukan skor lagu.
3. Murid menepuk detik lagu mengikut tempo :
i) cepat
ii) lambat
4. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik, tekanan dan
tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’.
(kastanet, kerincing, dram getar, dram tenor)

Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai


• Muzikal

Konstruktivis me
• Seronok

Bahan Skor lagu, alat perkusi, kibod dan pita rakaman.

20
Pengenalan Rekoder
Modul Perkusi Tahun 6
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 6
Masa 2 x 30 minit
Aspek Ekspresi Kreatif
Item 3.3 Reka Cipta
3.31 Mencipta corak irama
• Ostinato irama

Hasil Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk
Pem belajaran iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not
dan tanda rehat yang dipelajari.

Pengetahuan Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’.


Sedia Ada

Aktiviti 1. Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’.


2. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat
perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 )
4
- Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet
( rangkap 1 dan 2 )
- Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing.
( rangkap 3 dan 4 )
3. Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 )
4
- Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet
( baris 1 dan 2 )
- Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing.
( baris 3 dan 4 )
4. Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan
mengikut lagu yang ditetapkan. ( Tanjung Katong )
5. Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta
dengan irama lagu yang ditetapkan.

Elemen Strategi Kontekstual


• Mengaplikasi

KBKK
• Menjana idea

Bahan Dram tenor, kastanet, tambor in, kerincing, rakaman lagu, kad
imbasan detik lagu.

21
Pengenalan Rekoder

REKODER

PENGENALAN

Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik.
Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan. Antaranya adalah rekoder
sopranino, soprano, alto, tenor dan bes. (Gambarajah 1)

Gambarajah 1

Bes

Tenor
Alto

Soprano

Sopranino

Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan
memberi pengalaman muzikal secara hands-on. Pada masa yang sama pelajar
mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal.

Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan


kemahiran dan penguasaan bermain rekoder.

1
Pengenalan Rekoder

1. STRUKTUR REKODER

Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2.

Gambarajah 2

2. TEKNIK BERMAIN REKODER

Untuk bermain rekoder dengan baik, teknik permainan rekoder yang betul
perlu diamalkan.

2.1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder

2.1.1 Postur
• Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa
memegang rekoder.

2
Pengenalan Rekoder
• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan.
(Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau
membongkokkan badan.)

Gambarajah 3(a) Gambarajah 3(b)

2.1.2 Cara Memegang Rekoder

Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan


memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder.

a. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian


pangkal.
b. Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder.
c. Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan.

3
Pengenalan Rekoder

2.1.3 Penjarian
Gambarajah 4

Tangan Kiri Tangan Kanan

3 2 5 6
1 7
4

Sistem Nombor Penjarian Rekoder

(a) Tangan Kiri

ƒ Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder.


ƒ Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama.
ƒ Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua.
ƒ Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga.

(b) Tangan Kanan

ƒ Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat.


ƒ Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima.
ƒ Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam.
ƒ Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh.
ƒ Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7, terdapat dua lubang kecil.
Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet.

4
Pengenalan Rekoder

Gambarajah 5

Susunan jari pada lubang rekoder

Carta Penjarian Rekoder

5
Pengenalan Rekoder
REKODER TAHUN 4
Penjarian Not B, A, G, C’, D’

Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G

Penjarian not C' Penjarian not D'

1
Pengenalan Rekoder

LATIHAN PENJARIAN

Latihan dengan tempo lambat, cepat dan sederhana.


Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f).

Latihan 1 NOT B

Latihan 2 NOT A

Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b)

Latihan 4 NOT G

Latihan 5(a) NOT B, A dan G Latihan (b)

Latihan 6(a) NOT B , A dan G

Latihan 6(b)

2
Pengenalan Rekoder

Latihan 7 NOT C'

Latihan 8 NOT D'

Latihan 9 NOT C' dan D'

Latihan 10 NOT B, A, G, C' dan D'

3
Pengenalan Rekoder

Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B, A dan G

Lagu 1

MARY HAD A LITTLE LAMB

Moderato Lagu Kanak-kanak

Lagu 2
LULLABY

Lagu Kanak-kanak
Andante

4
Pengenalan Rekoder

Lagu 3

WAU BULAN

Lagu Rakyat
Andante

Lagu 4
HELLO MY KIDS

Lagu Rakyat
Andante

5
Pengenalan Rekoder

Lagu 7
BERGEMBIRA

Sam
Allegro

Lagu 8
INANG GEMBIRA

Moderato Arifin Razak

7
Pengenalan Rekoder

Lagu 9
JONG JONG INAI

Allegro Lagu Rakyat

Lagu 10
DOWN BY THE BAY

Swing. Moderato Lagu Rakyat

8
Pengenalan Rekoder
REKODER TAHUN 5

PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B, A, G, C' dan D'

Untuk penjarian not B, A, G, C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4.

CADANGAN AKTIVITI

Pengukuhan untuk not B, A, G, C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal
berikut.

1. Mengajuk pic

1.1 Guru membunyikan pic B, A, G, C' atau D'


1.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder.

2. Mengajuk melodi 1 bar.

2.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan,
rekoder atau vokal.
2.2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder.
(Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan. Lagu : Selamat Tinggal
Rakanku.)

1
Pengenalan Rekoder

Lagu 1

SELAMAT TINGGAL RAKAN KU


(GOOD BYE MY FRIEND)

Lagu Rakyat German

Arahan

Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1.

a) frasa 2 bar
b) tempat bernafas (, )
c) dinamik f dan p

4. Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1

4.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder
dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1).
Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid
dengan menggunakan rekoder.

2
Pengenalan Rekoder

Penjarian Not F dan E

Penjarian Not F Penjarian Not E

CADANGAN AKTIVITI

1. Murid menamakan not yang terlukis pada baluk.

2. Tuliskan kedudukan not pada baluk.

3
Pengenalan Rekoder
3. Tandakan penjarian not-not rekoder.

Penjarian not A Penjarian not G

Penjarian not C’ Penjarian not D’

CADA NGAN AKTIVITI

Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut.-

a) Dinyanyikan secara solfa dahulu.


b) Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat, cepat, sederhana
c) Dimainkan dengan dinamik p dan f

4
Pengenalan Rekoder

LATIHAN PENJARIAN

Latihan 1: NOT F

Latihan 2: NOT E

Latihan 3: NOT F dan E

Latihan 4

Latihan 5: NOT G, F dan E

Latihan 6

Latihan 7

5
Pengenalan Rekoder

Lagu 2

DAMAI

Yusri Hussain

PENJARIAN NOT D dan C

Penjarian Not D Penjarian Not C

6
Pengenalan Rekoder
Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut.

a) Dinyanyikan secara solfa dahulu.


b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat, cepat, sederhana.
c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f.

LATIHAN PENJARIAN

Latihan 8: NOT G F, E, D dan C


, ,

Latihan 9: NOT E, D dan C


, ,

Latihan 10
, ,

Latihan 11
, ,

Latihan 12
, ,

7
Pengenalan Rekoder
Lagu 3

LA VOLTA
Bryd

CADA NGAN AKTIVITI

a) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi.


b) Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

8
Pengenalan Rekoder

Lagu 4

ETUDE

Moderato

9
Pengenalan Rekoder
Latihan Pengukuhan Untuk Not C, D, E dan F

Latihan 13

Latihan 14

Lagu 5
GOOSEY, GOOSEY, GANDER

Lagu Kanak-kanak

10
Pengenalan Rekoder

Lagu 6

THE PHEASANT AND THE BEAR

Lagu Kanak-kanak

11
Pengenalan Rekoder
PENJARIAN NOT F #

Penjarian Not F#

CADA NGAN AKTIVITI

Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut.

a) Tempo yang berbeza: lambat, cepat.


b) Cara memainkan: legato.

Latihan Penjarian

Latihan 15: NOT G, F# dan E

12
Pengenalan Rekoder
Latihan 16: NOT D, E dan F#

Latihan 17: NOT D, E, F# , G dan A

Lagu 8

BUNYI ALAM

Moderato Hj Abu Hassan

13
Pengenalan Rekoder
Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato

Latihan 18: Staccato

NOT D, E, F# , G dan A

Latihan 19: Staccato dan Legato

Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton

NOT G, F, F# dan A

Latihan 21: NOT G, F# dan D

14
Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI

a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder.


b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON

Moderato Moritz Hauptmann

15
REKODER TAHUN 6

PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G# Penjarian Not C#

Latihan Penjarian

CADA NGAN AKTIVITI

Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan
bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not
seterusnya adalah diperlukan.

Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut:


(a) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana.
(b) cara: legato.
(c) dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1
Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5: Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6: Not C# dan D

2
Latihan 7: Not A, C#, D’ dan B

CADA NGAN AKTIVITI

a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.


b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi

Lagu 1

LAVENDER’S BLUE

Lagu Rakyat England

3
Lagu 2

AKU BURUNG TIONG

Hamid Baharudin

4
PENJARIAN NOT E’ DAN F’

Penjarian Not E’ Penjarian Not F’

PENJARIAN NOT G’ DAN F#

Penjarian Not G’ Penjarian Not F#

5
Lagu 3
AYAM DIDIK

Lagu Rakyat

6
Lagu 4

BURUNG KAKAK TUA

Lagu Rakyat

7
Lagu 6

WAKTU FAJAR

Tradisional

9
Lagu 7

HUNGARIAN DANCE NO. 5

Johannes Brahms

10
Lagu 8

WAU BULAN

Lagu Rakyat

11
Lagu 5
LARGO

Lagu Rakyat

8
Lagu 6

WAKTU FAJAR

Tradisional

9
Lagu 7

HUNGARIAN DANCE NO. 5

Johannes Brahms

10
Lagu 8

WAU BULAN

Lagu Rakyat

11
12
MODUL REKODER TAHUN 4
MATA Pendidikan Muzik
PELAJARAN
Tahun 4
Masa 2 x 30 minit
Aspek Pengalaman Muzikal
Item 2.3 Per mainan Rekoder
2.3.2 Bermain rekoder secara muzikal
• Kemahiran ber main dan membaca notasi

Hasil Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi
Pem belajaran menggunakan penjarian yang ditetapkan.

Pengetahuan Murid telah mempelajari :


Sedia Ada
1. Meter 2 3 4
4 4 4

2. Nilai not ; q h

3. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G ,A , B , C’,


D’.

4. Dinamik p dan f . Mur id pernah menyanyi solfa.

Aktiviti 1. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak


irama.
2. Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’.
diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru.
3. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut
dinamik dengan iringan muzik.
4. Aktiviti kumpulan:
Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam
kiraan minim.
Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor.
(Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti)
5. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut
skor.
6. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu
‘ Inang Gembira’.

13
Elemen Strategi Kontekstual
Kemahiran Berfikir.
• Mereka cipta – membuat pengubahsuaian.

Bahan Rakaman lagu, rekoder dan alat perkusi ringan.

14
Modul Rekoder Tahun 5
MATA Pendidikan Muzik
PELAJARAN
Tahun 5
Masa 2 x 30 minit
Aspek Pengalaman Muzikal
Item 2.3 Per mainan Rekoder
2.3.2 Ber main rekoder secara muzikal.
• Kemahiran ber main dan membaca notasi.

Hasil Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul.


Pem belajaran
Pengetahuan 1. Pernah menepuk corak irama.
Sedia Ada

2. Murid telah mempelajari nilai not ; q q. h h.

Aktiviti 1. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan :


- menepuk , mengetuk atau petik jari mengikut corak irama
lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu, bar demi bar dan
frasa lagu).
2. Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru.
3. Kenalkan penjarian not F# dan Bb .
4. Murid membaca notasi pada skor.
5. Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor
yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru.
6. Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder
dengan iringan muzik.
7. Aktiviti kumpulan:

Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor.


Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk
mengiringi lagu.

Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai


• Muzikal

Kemahiran Belajar
• Membaca notasi
Bahan Alat perkusi, rekoder dan carta penjarian not rekoder, skor lagu.

15
MODUL REKODER TAHUN 6
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 6
Masa 2 x 30 minit
Aspek Ekspresi Kreatif
Item 3.1 Penerokaan
3.1.1 Pelbagai bunyi.

Hasil Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai


Pem belajaran kesan bunyi yang ditetapkan.

Pengetahuan Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian.


Sedia Ada

Aktiviti 1. Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman


atau law atan persekitaran.
2. Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar.
3. Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi
menghasilkan pelbagai bunyi seperti:
i. Bunyi kicauan burung
ii. Bunyi angin
iii. Bunyi semboyan kapal
4. Aktiviti kumpulan:
Kumpulan A – bunyi kicauan burung
Kumpulan B – bunyi angin, dan
Kumpulan C - bunyi semboyan kapal

5. Persembahan kumpulan secara ensembel, hasil gubahan


daripada rekoder.

Elemen Strategi Kontekstual


- Mengaplikasi

KBKK
- Kreativiti

Bahan Pita rakaman , rekoder dan kibod

16
BAHASA MUZIK

PENGENALAN

Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR, Bahasa Muzik adalah perkara-perkara


yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik,
konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik, kosa kata dan istilah muzik,
dan konvensi penulisan muzik. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara
tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca, menulis,
menganalisis dan menilai karya muzik.

1. KONSEP-KONSEP MUZIK

1. Irama, melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti.
2. Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah
konsep-konsep utama tersebut.

Konsep Utam a Konsep Berkaitan

Detik
Meter
Irama Tekanan
Tempo
Corak irama
Tempoh masa (Nilai not)

Pic
Skel
Melodi Frasa
Har moni
Warna ton

Tekstur
Bentuk

Ekspresi Mud
Dinamik

1
1.1 IRAMA

Irama merangkumi faktor detik, meter, tekanan, tempoh masa (duration) dan
tempo. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi.
1.1.1 Detik

Dalam muzik, detik adalah unit denyutan. Denyutan yang berulang dan
berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik.
Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik
seperti dalam carta 1, 2 dan 3.
1.1.2 Meter

Secara konvensionalnya, detik dihimpukan dalam kumpulan 2, 3, 4 dan


seterusnya. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar.
Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan
dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut:

2 3 4 6 3 2 4
4 4 4 8 8 2 2

Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar.
Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik
berkenaan sama ada not krocet(4), minim(2), kuaver(8) dan sebagainya.
Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim

(a) Meter lazim

3
Meter 2 , dan 4 dikenali sebagai meter lazim.
4 4 4

Dalam meter lazim duaan


2
4
, setiap bar mengandungi dua detik krocet ( q ).

Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( q= e e ).

2
(b) Meter Tak Lazim

6
Meter merupakan meter tak lazim duaan. Setiap detik mempunyai
8
persamaan nilai masa tiga kuaver. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik
asas yang dinotasikan sebagai q. q . Setiap krocet bertitik ( q. ) mew akili tiga
kuaver ( e e e ).

Contoh:

 1.1.3 Tekanan

Semasa menyanyi atau memainkan sesuatu corak irama seringkali


terdapatdetik yang dirasakan lebih kuat atau lebih diberi penegasan
yang lebih daripada detik-detik lain. Menguatkan detik tertentu

diertikan sebagai memberi tekanan. Simbol ( ^ dan > ) digunakan


sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan.

Contoh:

1.1.4 Tempo

Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah
lagu. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat, lambat atau
sederhana. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti
Allegro, Andante dan Moderato. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk
digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut:

q = 114 ; h = 80 ; q. = 60

3
1.1.5 Corak Iram a

Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun


menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata.
Semasa menulis corak irama, pembahagian meter adalah penting sebagai
panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik
yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan.

Contoh :

Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter
3 6
seperti dan .
4 8

( a ) Corak Irama Rentak

Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk


mengiringi lagu. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah
lagu sebagai lagu berentak Mac, Waltz, Inang, Masri, Asli, Sumazau
dan Joget. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti
berikut :

i) Rentak Mac

atau

ii) Rentak Waltz

4
iii) Rentak Inang

iv) Rentak Masri

v) Rentak Zapin

vi) Rentak Joget

vii) Rentak Sumazau

( b ) Corak Irama Ostinato

Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental


berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan
harmoni.

5
1.1.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not

Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk
x e q h w
g
seperti . Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan
dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti
Carta 1

Nama not Lambang Not Lambang Rehat Persamaan Nilai


Krocet

Semibrif
w 4 krocet

Minim
h 2 krocet

Krocet q 1 krocet

Kuaver e ½ krocet

Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut.
Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal.

Carta 2

Lambang Not Lambang Rehat Persamaan Nilai


Nama not
Krocet

Minim bertitik h. 3 Krocet

Krocet bertitik q. 1½ krocet

6
Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut.

Carta 3

Not & Tanda Perbandingan Nilai Masa


Rehat
w 4 bit

h
2 bit

q
1 bit

e
1bit
2

Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat.

Contoh: h boleh diw akili lambang


q boleh diw akili lambang

1.2 MELODI

Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik, menurun
atau mendatar. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek
yang membentuk irama melodi yang berkontur. Melodi berubah apabila pic
dan not diubah.

Contoh melodi:
Lenggang Kangkung

7
1.2.1 Pic

Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau
bunyi rendah.

Contoh:

Q
& q
Pic rendah Pic tinggi

Pic bergerak secara bertangga, melompat dan mendatar.


(i) Pergerakan
bertangga

(ii) Pergerakan
melompat

(iii) Pergerakan
mendatar

1.2.2 Skel
Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun
mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti. Dalam
muzik KBSR, hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major
dan skel minor (harmonik).

(i) Skel Major


menaik

(ii) Skel minor


menaik

8
1.2.3 Frasa
Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik
yang signifikan atau satu keratan lagu. Dalam penulisan skor muzik, frasa
ditanda dengan simbol berikut:

Contoh:

1.2.4 Harm oni


Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau
lebih not yang berbunyi serentak. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri
daripada dua lapisan suara, dalam bentuk kaunter melodi, kord, dron dan
ostinato.

Contoh :

1.2.5 Warna ton


Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh
sesuatu alat muzik atau suara, sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.

Contoh :
i) Dram bes - bunyi berat
ii) Kastanet - bunyi ringan

9
1.2.6 Tekstur

Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam


sesebuah lagu. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada
bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan.

1.2.7 Bentuk

Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik.


Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif, frasa dan seksyen. Segmen-
segmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk
sesebuah karya muzik.

1.3 EKSPRESI

Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan
oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat
disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan.

1.3.1 Mud

Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Ia selalu


dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. Mud
lazimnya dinyatakan sebagai riang, sedih, bersemangat dan sebagainya.

1.3.2 Dinam ik

Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang
dihasilkan. Dalam skor Iagu, dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat
dan istilah seperti beransur lembut ( ) dan beransur kuat
( ).

10
11
Modul Bahasa M uzik Tahun 1

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik


Tahun 1
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.3 Ekspresi

(p )
1.3.1 Dinamik
• Lembut

• Kuat ( f )
Hasil Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar
Pem belajaran dengan betul.

Pengetahuan 1. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”,


Sedia Ada “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”.

Aktiviti 1. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat


atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar.
2. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut.
3. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat
dan lembut.
4. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik
kuat dan lembut.
5. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi
kuat dan lembut .
6. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”, berpandukan
kad-kad yang melambangkan dinamik:

( p) - lembut ( f ) - kuat

Contoh:
i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang.
ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa
7. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan
lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”.
8. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang
melambangkan dinamik yang berbeza.

Contoh:
Watak-w atak kartun yang biasa ditonton.

Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai


• Kinestetik

Bahan Rakaman bunyi haiw an, rakaman muzik dan gambar w atak kartun.

12
Modul Bahasa Muzik Tahun 2

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik


Tahun 2
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
1.1.3 Corak irama
• Rentak – Mac; Masri
1.2 Melodi
1.2.2 Warna Ton
• Alat perkusi

Hasil 1. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar
Pem belajaran dengan betul.
2. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi
yang dimainkan secara terasing.

Pengetahuan Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami


Sedia Ada Murid Darjah Dua”.

Aktiviti 1. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung”


dan “Kami Murid Darjah Dua”.
2. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu
“Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.
3. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu
tersebut yang berentak Mac dan Masri.
4. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain
berentak Mac dan Masri yang diperdengar.
5. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid
Darjah Dua” dengan alat per kusi. (tamborin, kayu tik-tok dan
kastanet)
6. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi
tamborin, kayu tik-tok dan kastanet.

Elemen Strategi Belajar Cara Belajar


• Kemahiran mengingat

Kontekstual
• memindahkan

Bahan Rakaman lagu, tamborin, kayu tik-tok dan kastanet.

13
Modul Bahasa Muzik Tahun 3

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik


Tahun 3
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
1.1.2 Tempo
• Perubahan tempo – lambat, cepat

Hasil Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang


Pem belajaran diperdengar dengan betul.

Pengetahuan 1. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”.


Sedia Ada 2. Murid pernah menepuk detik.

Aktiviti 1. Murid menyanyikan lagu “Sungai”.


2. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu
lambat dan cepat.
3. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut.
(lambat dan cepat)
4. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat
kepada mur id.
5. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar.
6. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu
“Sungai”.
7. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan
tempo cepat lagu “ Sungai “.
8. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang
berjalan lambat dan cepat pada
lembaran kerja.

Elemen Strategi Kontekstual


• Mengaplikasi

Bahan Pita rakaman muzik, lembaran kerja dan kibod.

14
Modul Bahasa M uzik Tahun 4

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik


Tahun 4
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.4 Notasi
1.4.1 Simbol
• Not Minim

Hasil Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul,
Pem belajaran tanpa skor.

Pengetahuan 1. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan


Sedia Ada irama Perancis.
2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’.

Aktiviti 1. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing.


2. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan.
3. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad
imbasan yang ditunjukkan.
4. Memperkenal not minim dan nilainya.
5. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet.
6. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis.
7. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan
iringan lagu ‘Pengakap Muda’.
8. Murid membuat latihan menulis not minim.

Elemen Strategi Kontekstual


• Mengaplikasi
Kemahiran Berfikir
• Membanding beza

Bahan Kastanet, kerincing dan kad imbasan

15
Modul Bahasa M uzik Tahun 5

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik


Tahun 5
Masa 1 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.3 Ekspresi
1.3.2 Mud
• Riang, sedih, bersemangat

Hasil Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar, dengan
Pem belajaran betul.

Pengetahuan Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”, “Geylang Si Paku


Sedia Ada Geylang”, “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”.

Aktiviti 1. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si


Tanggang.
2. Perbincangan mengenai suasana riang, sedih dan
bersemangat di dalam cerita tersebut.
3. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi
riang, sedih dan bersemangat.
4. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”, :Geylang Si Paku
Geylang”, “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah”
mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ).
5. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud
lagu-lagu tersebut.
6. Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang
menunjukkan mud yang berbeza.

Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai


• Kinestetik

KBKK
• Membanding beza

Bahan Rakaman Lagu

16
M odul Bahasa Muzik Tahun 6
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 6
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
1.1.2 Meter
• 3 dan 4
4 4
Hasil Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas.
Pem belajaran 4 4
Pengetahuan 1. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4
Sedia Ada 4 4
2. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an.

Aktiviti 1. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”.


2. Murid menyanyikan lagu tersebut.
3. Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan.

3 q q q
4 >

4. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”.


5. Murid menyanyikan lagu tersebut.
6. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan.

4 q q q q
4 > -

7. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan:


Kumpulan A - menepuk detik lagu meter 3 an
“ Waktu Fajar”
Kumpulan B - menepuk detik lagu meter 4 an
“Ayam Didik”

(Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti)


8. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu
dan murid mencatatkan meter lagu-lagu
tersebut di dalam lembaran kerja.
(meter 3 dan 4 )
4 4
Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai
• Muzik

Kemahiran Berfikir
• Membanding beza

Bahan Skor Lagu, rakaman muzik, lembaran ker ja dan kibod.

17