Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Rabu 5 SAINS

TEMA 1: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK KEMAHIRAN PROSES SAINS


STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.
1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri sepunya.
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.
STANDARD 1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu
PEMBELAJARAN pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperoleh.
1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data.
1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut secara sistematik.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu
PEMBELAJARAN
pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperoleh.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menghasilkan kapal terbang kertas.
Pengenalan:
1. Murid menyatakan dua kemahiran proses sains yang dapat mereka perhatikan dalam situasi dalam buku tek
halaman 1. Cadangkan cara supaya Ana dapat menarik Melia degan mudah.
Aktiviti:
2. Murid berbincang cara melipat kapal terbang kertas.
3. Murid melipat kapal terbang kertasnya mengikut langkah 1 hingga 10 (BT ms 2).
4. Setiap murid berjaya menghasilkan kapal terbang kertas masing-masing.
AKTIVITI PDPC
5. Murid dibawa ke dewan tertutup di sekolah untuk melancarkan kapal terbang kertas yang telah dihasilkan.
(CBA)
6. Murid membincangkan soalan berikut: (KBAT)
• Bagaimanakah saiz dan ketebalan kertas mempengaruhi jarak terbang kapal terbang kertas?
7. Murid membentangkan hasil perbincangan mereka. (PAK21)
Penutup:
6. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Learning Experiences (Pengalaman Peribadi) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan /
Mengelaskan / Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengukur dan menggunakan nombor / Mentafsir data
KPS
Membuat inferens / Mendefinisi secara operasi
Mengawal pemboleh ubah Mengeksperimen
Membuat hipotesis Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 1-5
KBAT/EMK/NILAI Menilai Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Projek Mudah


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Khamis 5 SAINS

TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK MARI UJI: JARAK KAPAL TERBANG KERTAS


STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.
1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri sepunya.
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.
STANDARD 1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu
PEMBELAJARAN pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperoleh.
1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data.
1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut secara sistematik.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu
PEMBELAJARAN
pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperoleh.
Murid berjaya mengkaji hubungan antara panjang gelang getah yang ditarik dengan jarak terbang kapal terbang
KRITERIA KEJAYAAN
kertas.
Pengenalan:
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu. (PAK21)
Aktiviti:
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid menyediakan alat dan bahan seperti dalam buku teks.
AKTIVITI PDPC 4. Murid membaca dan memahami langkah-langkah mari uji.
5. Murid menjalankan aktiviti tersebut. (KBAT)
6. Murid secara dalam kumpulan, membincangkan soalan (a) hingga (f). (PAK21)
7. Murid menyalin semula soalan tersebut dalam buku latihan sains
Penutup:
8. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Recap Group (Mengulangi / mengingat semula) Brainstorming (Sumbangsaran)
Memerhatikan / Meramalkan /
Mengelaskan / Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengukur dan menggunakan nombor / Mentafsir data
KPS
Membuat inferens / Mendefinisi secara operasi
Mengawal pemboleh ubah Mengeksperimen
Membuat hipotesis Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 6-7
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Projek Mudah


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

2 Rabu 5 SAINS

TEMA 1: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK KEMAHIRAN PROSES SAINS UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH


STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa.
1.1.8 Mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data
untuk membuat penerangan.
1.1.9 Mendefinisi secara operasi dengan memerihalkan satu tafsiran tentang perkara yang dilakukan dan
STANDARD
diperhatikan bagi sesuatu situasi mengikut aspek yang ditentukan.
PEMBELAJARAN
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah
pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara
pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data
serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data serta
PEMBELAJARAN membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjalankan eksperimen dengan baik.


Pengenalan:
1. Murid membaca dan memahami situasi dalam dialog.
Aktiviti:
2. Murid secara dalam kumpulan, berbincang tujuan, penyataan masalah, hipotesis dan cara menentukan
pemboleh ubah.
3. Murid menyediakan alatan dan bahan yang diperlukan.
AKTIVITI PDPC 4. Murid membaca dan memahami langkah-langkah sebelum memulakan eksperimen.(PAK21)
5. Murid melakukan eksperimen dengan berpandukan langkah-langkah yang diberi. (PBD)
6. Murid mencatakan data dan mentafsir data.
7. Murid membuat kesimpulan. (KBAT)
8. Murid membentangkan hasil data eksperimen mereka.
Penutup:
9. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Learning Experiences (Pengalaman Peribadi) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan /
Mengelaskan / Menggunakan perhubungan ruang dan masa /
Mengukur dan menggunakan nombor / Mentafsir data /
KPS
Membuat inferens / Mendefinisi secara operasi /
Mengawal pemboleh ubah / Mengeksperimen /
Membuat hipotesis / Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 10-11
KBAT/EMK/NILAI Menilai Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Projek Mudah


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

2 Khamis 5 SAINS

TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK KEMAHIRAN PROSES SAINS UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH


STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa.
1.1.8 Mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data
untuk membuat penerangan.
1.1.9 Mendefinisi secara operasi dengan memerihalkan satu tafsiran tentang perkara yang dilakukan dan
STANDARD
diperhatikan bagi sesuatu situasi mengikut aspek yang ditentukan.
PEMBELAJARAN
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah
pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara
pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data
serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data serta
PEMBELAJARAN membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjalankan eksperimen dengan baik.


Pengenalan:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu.
Aktiviti:
2. Murid secara dalam kumpulan, berbincang hubungan ruang dan masa.
3. Murid mendefinisi secara operasi.
AKTIVITI PDPC
4. Murid secara dalam kumpulan menjawab soalan (a) hingga(e). (PAK21)
5. Murid membincangkan jawapan (KBAT)
6. Murid menjawab semula soalan dalam buku latihan. (PBD)
Penutup:
7. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan /
Mengelaskan / Menggunakan perhubungan ruang dan masa /
Mengukur dan menggunakan nombor / Mentafsir data /
KPS
Membuat inferens / Mendefinisi secara operasi /
Mengawal pemboleh ubah / Mengeksperimen /
Membuat hipotesis / Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 12-13
KBAT/EMK/NILAI Menilai Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Buku Latihan


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

3 Rabu 5 SAINS

TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK SANTAI SAINS


STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa.
1.1.8 Mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data
untuk membuat penerangan.
1.1.9 Mendefinisi secara operasi dengan memerihalkan satu tafsiran tentang perkara yang dilakukan dan
STANDARD
diperhatikan bagi sesuatu situasi mengikut aspek yang ditentukan.
PEMBELAJARAN
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah
pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara
pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data
serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
Membina bot batang ais krim.
PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya membina bot batang ais krim secara dalam kumpulan.

Pengenalan:
1. Murid ditunjukkan contoh bot yang telah siap.
Aktiviti:
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
3. Murid menyediakan alatan dan bahan yang diperlukan.
AKTIVITI PDPC
4. Murid membaca dan memahami langkah-langkah sebelum projek. (PAK21)
5. Murid melakukan projek dengan berpandukan langkah-langkah yang diberi. (KBAT)
6. Murid menguji projek bot batang ais krim mereka di atas permukaan air untuk dinilai oleh guru. (PBD)
Penutup:
6. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Table Talkers (Perbincangan di meja) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan /
Mengelaskan / Menggunakan perhubungan ruang dan masa /
Mengukur dan menggunakan nombor / Mentafsir data /
KPS
Membuat inferens / Mendefinisi secara operasi /
Mengawal pemboleh ubah / Mengeksperimen /
Membuat hipotesis / Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 10-11
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Projek Mudah


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

3 Khamis 5 SAINS

TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK KEMAHIRAN PROSES SAINS UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH


STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa.
1.1.8 Mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data
untuk membuat penerangan.
1.1.9 Mendefinisi secara operasi dengan memerihalkan satu tafsiran tentang perkara yang dilakukan dan
STANDARD
diperhatikan bagi sesuatu situasi mengikut aspek yang ditentukan.
PEMBELAJARAN
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah
pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.11.Membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara
pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data
serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
Menjawab soalan-soalan yang diberikan dalam buku sains.
PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN Murid Berjaya menjawab soalan-soalan yang diberikan dalam buku sains dengan baik.
Pengenalan:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu.
Aktiviti:
2. Murid membaca dan menjawab soalan ‘Asah Minda’ dalam masa yang ditetapkan oleh guru.
3. Murid secara dalam kumpulan, berbincang jawapan.
AKTIVITI PDPC
4. Murid membentangkan jawapan mengikut giliran. (PAK21)
5. Murid memurnikan jawapan (KBAT)
6. Murid menjawab semula soalan dalam buku latihan. (PBD)
Penutup:
7. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan /
Mengelaskan / Menggunakan perhubungan ruang dan masa /
Mengukur dan menggunakan nombor / Mentafsir data /
KPS
Membuat inferens / Mendefinisi secara operasi /
Mengawal pemboleh ubah / Mengeksperimen /
Membuat hipotesis / Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 12-13
KBAT/EMK/NILAI Menilai Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Buku Latihan


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
DAPATKAN RPH PENUH SETAHUN DARI WEBSITE YE NANTI. www.rphsekolahrendah.com

Anda mungkin juga menyukai