Anda di halaman 1dari 12

1.

0 Pengenalan

Alam sekitar merupakan penampung keperluan hidupan dengan membekalkan


sumber makanan, udara dan sumber tenaga. Alam sekitar yang berkualiti pula ialah
alam sekitar yang dapat memenuhi kesemua keperluan hidupan ini dengan bail dan
pencemaran adalah pada paras yang minimum. Keselesaan hidup manusia dan haiwan
akan wujud dalam alam sekitar yang berkualiti. Alam sekitar yang berkualiti juga amat
penting untuk memelihara hubungan antara satu organisma dengan organisma yang
lain. Sebarang kesan buruk daripada persekitaran akan menjejaskan hidupan lain.
Sebagai satu sumber ekonomi dan biologi, kita perlu memastikan kewujudan alam
sekitar yang berkualiti di bumi ini. Tanggungjawab setiap individu di dunia ini untuk
memelihara alam sekitar yang bersih sangat diperlukan untuk menjamin alam sekitar
yang bersih untuk generasi akan datang.

Pendidikan konservasi perlu dilakukan sejak kecil lagi kerana pada usia itulah
pelajar akan diberi pengetahuan untuk mengenal dan memahami pentingnya
konservasi alam. Ini akan membawa kesedaran kepada mereka tentang kewajipan
memelihara dan memulihara alam sekitar, sikap serta tindakan positif terhadap alam.
Alam menghasilkan sumber keperluan untuk manusia. Daripadanya terhasil sumber
makanan, minuman, tenaga, dan alat perhubungan. Alam sekitar yang bersih serta
ekosistem yang terpelihara daripada pencerobohan akan dapat memberikan
keselesaan dalam kehidupan. Oleh itu, manusia hendaklah memelihara alam sekitar
dengan baik dan bertanggungjawab supaya tidak berlaku pencemaran.
2.0 Objektif Pendidikan Konservasi

Pendidikan konservasi merupakan satu usaha yang dilakukan secara


berperingkat-peringkat atau terus-menerus supaya masyarakat mempunyai kesedaran
dan keprihatinan terhadap konservasi alam sekitar dan segala permasalahannya yang
meliputi pengetahuan, sikap, ciri-ciri, motivasi, kaedah dan komitmen untuk manangani
masalah konservasi. Terdapat beberapa objektif Pendidikan Konseversi mengikut
UNESCO 1976.

Tujuan pendidikan konservasi yang pertama ialah untuk memupuk kesedaran


dan kepekaan terhadap alam sekitar dan alam semula jadi termasuk permasalahannya.
Objektif ini akan meningkatkan keprihatinan individu dan kelompok komuniti serta
masyarakat terhadap konservasi alam semula jadi. Contoh isu-isu yang perlu kita ambil
perhatian adalah seperti masalah kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon serta
kenaikan purata suhu.

Seterusnya ialah pengetahuan ‘knowledge’. Pengetahuan yang dimaksudkan


ialah pemahaman dan pengetahuan yang terperinci mengenai alam sekitar,
permasalahan, peranan dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Pengetahuan ini
dapat memberikan peluang kepada semua orang untuk mendapatkan kesedaran,
pengetahuan, dan komitmen untuk bersama-sama berganding bahu melakukan
konservasi alam semula jadi.

Objektif yang seterusnya ialah sikap ‘attitude’. Nilai-nilai moral yang perlu
dipupuk adalah rasa prihatin yang mendalam terhadap alam, motivasi untuk turut serta
dalam usaha-usaha perlindungan alam sekitar serta semangat dalam manghargai alam
secara lestari yang harus ditanam dalam diri pelajar. Pembentukan sikap yang mesra
terhadap alam semula jadi akan menjadikan manusia lebih menghargai sumber-sumber
yang semakin kurang dan generasi yang akan datang tidak akan menghadapi masalah
kekurangan sumber.
Keterampilan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam
konservasi sumber daya alam juga dijadikan sebagai salah satu objektif pendidikan
konservasi. Objektif ini dapat mengembangkan etika konservasi dan memberikan
pengetahuan tentang cara dan kaedah yang betul serta tepat untuk menyelesaikan
masalah pencemaran di alam sekitar.

Seterusnya ialah kemampuan penilaian ‘evaluation ability’. Sekiranya setiap


pelajar mempunyai kemampuan untuk menilai konservasi alam dan program pendidikan
dari segi ekologi, ekonomi, sosial, estetika dan pendidikan, alam sekitar pada masa
depan pasti dapat dipelihara dan masalah pencemaran atau pelupusan haiwan dapat
ditangani dengan mudah.

Objektif yang terakhir ialah mengambil bahagian ‘participation’. Apabila pelajar


mengambil bahagian dalam aktiviti konservasi, mereka dapat meningkatkan rasa
tanggungjawab terhadap sesuatu masalah konservasi alam lalu dapat mengambil
tindakan yang relevan dan sewajarnya untuk mengatasinya. Contohnya mereka yang
mengambil bahagian akan menggunakan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah
kesan rumah hijau dengan cara yang saintifik dengan menggunakan kemajuan
teknologi yang ada.
2.1 Kepentingan Pemuliharaan dan Pemiliharaan Alam Sekitar

Pemuliharaan dan pemiliharaan alam sekitar perlu dilaksanakan kerana alam


sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Segala
pencemaran yang berlaku terhadap alam sekitar sama ada pencemaran air, udara,
bunyi dan sebagainya akan memberi kesan secara langsung dan tidak langsung
kepada alam sekitar.

Air merupakan sumber yang paling penting dalam kehidupan kita. Pencemaran
air seperti membuang sampah dan sisa toksik ke dalam sungai dan sebagainya akan
memberikan kesan buruk kepada kehidupan manusia. Sumber air akan menjadi kotor
dan beracun. Secara tidak langsung, manusia yang menggunakan air yang tercemar
akan mendapat penyakit yang membawa mudarat kepada kita. Oleh itu, kita perlu
menjaga kebersihan sungai agar sumber air yang kita perolehi selamat untuk
digunakan.

Selain itu, aktiviti pembalakan yang berleluasa akan memberikan kesan buruk
kepada alam sekitar dan hutan-hutan. Sekiranya aktiviti ini tidak dapat dikawal, jumlah
tumbuhan hijau akan berkurangan dan ini akan menjadikan cuaca semakin panas dan
tidak stabil. Oleh itu, beberapa usaha telah dilakukan seperti membenteras aktiviti
pembalakan secara haram dan membuat hutan simpan di tempat-tempat tertentu untuk
memastikan flora dan fauna terjaga dengan rapi.

Perkembangan teknologi masa kini dan peningkatan aktiviti manusia telah


memberi banyak sumbangan dan kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik
sejagat. Namun secara tidak langsung,segala proses untuk pelaksanaan objektif
pembangunan tersebut telah menyebabkan pencemaran terhadap alam sekitar.
Pencemaran alam sekitar akan menyebabkan penurunan taraf kesihatan dan
keselamatan penduduk , penipisan lapisan ozon, penghapusan hidupan akuatik serta
kepupusan flora dan fauna.
2.2 Aktiviti Pemuliharaan dan Pemiliharaan Alam Sekitar di Sekolah

2.2.1 Aktiviti Kitar Semula

Pelbagai usaha boleh dilakukan oleh kita sebagai individu dan pelajar untuk
memelihara alam sekitar. Salah satu amalan yang boleh pelajar laksanakan di sekolah
adalah Kitar Semula. Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua, Kitar Semula membawa
bermaksud kaedah atau teknik memproses bahan seperti tin, botol, kertas yang telah
digunakan supaya dapat digunakan semula. Kitar Semula bermaksud mengasingkan,
mengumpul, memproses dan menggunakan bahan yang telah dipakai dalam kehidupan
harian dan diguna atau diproses dengan menghasilkan satu produk baru.

Aktiviti kitar semula ini dapat menghindari pembaziran bahan yang masih boleh
digunakan, mengurangkan penggunaan bahan mentah, mengurangkan penggunaan
tenaga, mengurangkan pencemaran udara (daripada pembakaran) dan air (daripada
pemendaman tapak pembuangan sampah) dengan mengurangkan pembuangan bahan
lazim dan mengurangkan gas kesan rumah hijau, berbanding dengan proses
panghasilan produk menggunakan bahan asas. Kitar Semula adalah satu komponen
daripada pengurusan bahan buangan moden dan juga elemen ketiga daripada carta
buangan 3R; "Reduce, Reuse, Recycle".

Bahan yang boleh dikitar semula termasuk pelbagai jenis kaca (botol-botol kaca),
kertas (majalah, surat khabar), logam (tin minuman), plastik (botol atau bekas plastik),
tekstil dan barangan elektronik. Walaupun hasilnya sama, tetapi kompos atau proses
guna semula bahan buangan biodegrasi seperti makanan atau bahan buangan
berkebun adalah bukan dikategorikan kitar semula. Bahan-bahan yang akan dikitar
semula samada dihantar ke Pusat Kitar Semula oleh pengguna atau dipungut oleh
pihak Pusat Kitar Semula di kawasan yang tertentu mempunyai perkhidmatan tong
sampah kitar semula.
2.2.2 Kempen “Satu Pelajar, Satu Pokok”

Berikutan dengan aktiviti penebangan pokok yang semakin giat dijalankan dan
sukar dibendung, kuantiti hutan di dunia menjadi semakin berkurangan. Untuk
menimbulkan perasaan cinta akan alam sekitar, pihak sekolah boleh menganjurkan
kempen “Satu Pelajar, Satu Pokok”. Kempen ini dapat dilakukan dengan menjemput
seorang penceramah untuk menerangkan tentang kepentingan alam sekitar serta
kesan yang akan berlaku jika tidak menjaganya.

Selepas itu, penceramah akan memberikan penerangan tentang cara menanam


pokok dan menjaganya. Setiap pelajar dikehendaki menanam satu pokok di rumah
masing-masing dan menjaganya dengan sendiri. Setiap bulan, pelajar-pelajar tersebut
dikehendaki memberikan laporan kepada guru kelas masing-masing tentang
perkembangan pokok tersebut atau segala masalah yang berlaku sepanjang penjagaan
pokok tersebut. Guru berperanan untuk membimbing dan menolong pelajar sekiranya
terdapat masalah berkaitan penanaman pokok.

Oleh itu, guru juga perlu mempunyai ilmu berkaitan penanaman dan penjagaan
pokok. Guru juga dapat melakukan pemantauan dengan melawat rumah setiap pelajar
untuk melihat sendiri pokok yang ditanam oleh pelajar. Akhir sekali, ganjaran akan
diberikan kepada pelajar yang berjaya menjaga tanamannya dengan baik dan dalam
keadaan yang baik melalui markah yang diberi oleh guru berdasarkan pemeriksaan
terhadap setiap pokok pelajar.

Melalui kempen ini, setiap pelajar dapat memotivasikan diri mereka untuk
menjaga alam sekitar dan menyedari betapa pentingnya penjagaan alam sekitar.
Pelajar juga dapat memahami bahawa tumbuhan merupakan sumber makanan dan
habitat haiwan. Jikalau pokok-pokok ditebang dan tidak ditanam semula, kehidupan
haiwan dan manusia akan terjejas.
2.3 Pendidikan alam sekitar

Pendidikan berkaitan alam sekitar penting bagi meningkatkan kesedaran tentang


dan kualiti alam sekitar. Pendidikan Alam Sekitar membantu generasi masa hadapan
untuk mengawal kehidupan mereka dan memakmurkan masa hadapan. Satu cara
untuk menjalankan pendidikan alam sekitar ialah dengan mengintegrasikan pendidikan
alam sekitar dalam pengajaran di bilik darjah. Pendidikan Alam Sekitar tidak terhad di
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas sahaja dan perlu dilihat sebagai
suatu bidang pendidikan yang merentas kurikulum dan kokurikulum. Matlamat
Pendidikan Alam Sekitar adalah untuk membentuk masyarakat (pelajar) yang lebih
peka dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar serta memperoleh pengetahuan,
kemahiran, nilai dan komitmen untuk berusaha dan bertindak secara individu atau
bersama ke arah penyelesaian isu-isu alam sekitar.

Objektif pendidikan alam sekitar pula bertujuan agar pelajar-pelajar mendapat


pengalaman, pengetahuan dan kefahaman asas mengenai alam sekitar dan
masalahnya.Selain itu, pelajar akan lebih sedar, peka dan prihatin terhadap alam
sekitar dan  masalah yang berkaitan dengannya. Pelajar juga dapat memperoleh nilai,
memupuk sikap yang positif, cintakan alam sekitar dan bermotivasi untuk terlibat secara
aktif dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Pelajar perlu memahami
bahawa pembangunan negara harus diteruskan dengan menggunakan sumber-sumber
semula jadi yang ada secara terancang. Pelajar dapat menguasai kemahiran yang
diperlukan bagi mengenal pasti masalah alam sekitar dan penyelesaiannya serta
berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar.
Memberi input tentang pengetahuan Pendidikan Alam Sekitar sewaktu kelas
dengan sendirinya telah menyediakan domain kognitif guru-guru dan muridnya dengan
konsep dan fakta berkenaan isu-isu alam sekitar, yang secara langsung mewujudkan
motivasi dalam diri guru-guru untuk melaksanakan tindakan yang sesuai. Seterusnya,
guru-guru dan para murid yang telah dimotivasikan melalui aktiviti pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar sewaktu kelas adalah bertanggungjawab untuk
melakukan tindakan dengan menyepadukan Pendidikan Alam Sekitar dalam
kokurikulum. Usaha penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar yang dilaksanakan oleh
guru-guru sewaktu menjalani aktiviti kokurikulum merupakan pengukuran terhadap
tindakan yang harus diaplikasikan kepada murid berdasarkan pengetahuan dan
kemahiran yang telah dipelajari tentang Pendidikan Alam Sekitar.

Badan beruniform dan dan persatuan pula menawarkan ruang dan peluang
untuk Pendidikan Alam Sekitar disepadukan sewaktu melaksanakan aktivitinya. Setiap
jenis badan beruniform dan persatuan yang terdiri dari Pengakap, Kadet Pandu Puteri,
Pasukan Puteri Islam, Persatuan Bulan Sabit Merah Dan St. John Ambulans
menekankan kepentingan aktiviti perkhemahan kerana wujudnya slot aktiviti
perkhemahan sebagai aktiviti yang wajib dilaksanakan. Hal yang sedemikian tidak
terjadi dalam bidang sukan/permainan. Menerusi peluang yang wujud dalam aktiviti
perkhemahan ini, penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar dalam badan beruniform dan
persatuan dapat dilaksanakan.

Strategi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar dapat


dilakukan melalui pendekatan rohani dan moral, penyerapan dan berpusatkan pelajar.
Maka, pelajar mendapat hasil pembelajaran melalui pengetahuan dan kefahaman
konsep, nilai-nilai murni dan sikap positif, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif dan
penggunaan deria dan aplikasi pengetahuan, nilai dan kemahiran ke dalam situasi yang
baru dan secara tidak langsung dapat dikembangkan.
2.4.1 Flora

2.4.1.1 Jenis tumbuhan

Pokok puding atau Codiaeum variegatum yang juga disebut dengan nama biasa
seperti croton, puding emas, puding perak dan daun segenting adalah sejenis pokok
renek yang mempunyai pelbagai warna daun. Ia lazimnya membentuk sebahagian
lankskap. Pokok puding dikatakan berasal dari kepulauan Fiji, Australia dan Maluku. Ia
berasal daripada keluarga Euphorbiaceae bersama pokok getah dan ubi kayu serta
mempunyai 6 spesis.

Pokok itu tidak berbunga, tetapi daunnya unik dan berwarna warni yang cukup
sesuai untuk hiasan taman yang agak luas. Pokok itu memang mudah diurus dan
mampu menyerlahkan kecantikannya. Harganya murah dan cara menanamnya juga
mudah. Ia boleh ditanam sebagai hiasan dalaman dengan menggunakan pasu tetapi
memerlukan dedahan cahaya yang banyak.
2.4.1.2 Saiz tumbuhan

Tumbuhan ini terdiri dari batang lembut bewarna hijau dengan daun bertompok
kuning, putih dan hijau. Ia merupakan sejenis tumbuhan herba yang tidak bercabang.
Batangnya berwarna hijau dengan belang atau bintik-bintik putih serta berair dan
mempunyai getah. Ketinggian biasa adalah antara 1.2 hingga 2.4 meter dan ada juga
yang tumbuh melebihi 3 meter tinggi. Ia berbentuk bujur dengan ukuran panjang 30 cm
dan lebar 25 cm. Ianya selalu digunakan sebagai pokok hiasan dalam dan luar rumah.
Puding yang mempunyai saiz daun yang lebar di bahagian hujung dan tepian yang licin
dikenali sebagai Platifilum. Daun yang berpintal-pintal, kerinting dan tepi daun yang
beralun dipanggil Krispum. Manakala yang berdaun kecil dengan urat daun utama yang
tertonjol adalah dari jenis Kornutum. Puding jenis Lobatum mempunyai daun yang
bercuping tiga dan lebar di bahagian tengah. Apaendikulatum pula dari jenis daun yang
berbentuk garisan di bahagian tengah.

Pokok yang matang boleh mengeluarkan bunga dalam jambakan sepanjang 10


hingga 25 sentimeter yang dikeluarkan pada aksil (celahan daun) dengan warna putih
atau kuning krim yang tidak menarik untuk hiasan. Puding dari Aucubifolium
mempunyai daun yang kecil berwarna hijau berbintik kuning di mana daunnya
berbentuk tirus ke arah pangkal. Puding Connutum pula menyerlahkan daunnya
seakan-akan bujur panjang dengan kedua-dua sisi yang hampir selari dan tidak simetri.
Hujung daunnya berbentuk dempak dan sesetengahnya membulat. Tepi daunnya
beralun dengan warna hijau muda dan bercampur dengan tompokan warna kuning
terang.
2.4.1.3 Jangka hayat tumbuhan

Tumbuhan ini dapat bertahan lama jika ditanam di tanah yang sesuai serta
dengan penjagaan yang rapi. Oleh kerana cara penjagaannya yang mudah, tumbuhan
ini dapat bertahan sehingga melebihi 50 tahun.

2.4.1.4 Kesesuaian tanah

Secara umumnya, puding gemar akan cahaya matahari penuh, lokasi terbuka
dengan edaran udara yang baik, kelembapan tinggi, bekalan air yang sederhana serta
tanah gembur yang peroi yang mempunyai zat makanan mencukupi, seimbang serta
lembap.

2.4.1.5 Faktor komersial dan sebagainya

Pokok ini sesuai dijadikan sebagai pokok hiasan dengan ditanam di dalam pasu,
atau sebagai pokok pagar atau ditanam secara berkelompok. Puding juga mempunyai
daun berwarna-warni, berbelang atau berbintik dan memiliki bentuk berputar, berjurai
serta berdaun genting. Oleh itu ia boleh memberi tekstur, iaitu bentuk yang diperlukan
untuk mengindahkan lagi taman sebagai tumbuhan hiasan. Spesies tumbuhan
berbatang ini hanya mempamerkan keindahan warna dan reka bentuk daunnya saja. Ia
turut sesuai ditanam secara kelompok sebagai tanaman tumpuan. Sekiranya teknik
kombinasi menjadi pilihan, ia bermanfaat sebagai latar belakang kepada pokok hiasan
lain.

Seni landskap turut mengklasifikasi kesesuaian puding sebagai elemen pagaran,


ditanam di pinggir jalan, taman rekreasi atau di pembahagi jalan di mana ketinggiannya
dikawal secara seragam. Bagi pembiakan pokok ini selalunya ia dilakukan dengan
keratan akar atau secara tut atau cantuman baji. Bagi mendapatkan pokok puding
yang sihat, segar serta dan mengeluarkan daun yang cantik, ia perlulah dibaja dari
masa ke semasa. Ini adalah kerana tumbuhan yang segar dan sihat mempunyai daya
ketahanan untuk mencegah penyakit dan serangga. Oleh itu penjagaan yang
berterusan seperti penyiraman yang teratur dan mencukupi, cantasan yang baik untuk
menentukan sudur pokok mendapat cahaya matahari dan aliran udara, tanah digembur
serta dibaja. Ini semua bagi menjamin kesihatan dan kesegaran pokok.

Selain ditanam sebagai pokok hiasan, spesis Dieffenbachia dilaporkan pernah


digunakan oleh kaum asli di Brazil dan penduduk negara-negara Caribean untuk
meningkatkan kesuburan. Beberapa sumber perubatan lama turut menyebut beberapa
spesis tumbuhan ini digunakan untuk merawat gout (sejenis penyakit sendi). Tumbuhan
ini mempunyai racun yang merbahaya terutama pada daunnya. Sekiranya daun
tumbuhan ini dikunyah, mulut dan lidah mangsa apabila terkena akan mengalami rasa
terbakar, pecah-pecah dan rasa sakit serta-merta. Ini diikuti dengan pengaliran air liur
yang banyak, lidah dan tekak menjadi bengkak hingga menyebabkan sukar untuk
menelan dan bernafas.

Ia juga pernah digunakan dalam campuran sebagai racun anak panah, dan
dikatakan lebih berkesan sekiranya dicampurkan dengan ‘curare’ iaitu sejenis racun
yang boleh melumpuhkan. Diberitakan pada zaman dahulu, tumbuhan ini digunakan
untuk menghukum dan menyeksa hamba sahaya dengna menyapukan pada bahagian
mulut mereka. Terdapat juga laporan yang menyebutkan bahawa pihak Nazi juga
pernah menggunakan tumbuhan ini untuk menyeksa tawanan mereka semasa perang
dunia kedua dahulu.

Cara untuk merawat jika terkena racun tumbuhan ini ialah dengan
membersihkan saki baki tumbuhan dari anggota badan. Kemudian bersihkan dengan
air dan sabun jika terkena bahagian kulit. Berkumur dan minum air atau susu jika
tertelan kerana ia dapat melarutkan racun dalam tumbuhan ini. Menghisap ketulan ais
juga dapat mengurangkan kesakitan pada mulut. Dapatkan rawatan perubatan dengan
segera untuk keselamatan.

Anda mungkin juga menyukai