Anda di halaman 1dari 11

1.

1 Pernyataan masalah

Tidak dapat dinafikan segelintir murid masih menghadapi masalah lemah penulisan.

Senario ini dapat dikenal pasti sejak awal tahun lagi melalui latihan-latihan yang

diberikan kepada murid-murid kelas ini. Kebanyakan murid tidak menghantar buku

latihan untuk disemak oleh guru. Ini kerana mereka gagal menyiapkan latihan yang

diberikan mengikut tempoh masa yang diberikan. Berdasarkan buku latihan mereka,

didapati mereka lambat menulis dan ada yang tidak tahu memulakan penulisan,

latihan yang diberikan juga tidak dapat disiapkan dalam tempoh masa yang agak

panjang. Murid yang bermasalah penulisan juga sering memandang papan hitam

berulang kali. Keadaan ini menyebabkan mereka lambat untuk menyalin latihan yang

diberikan.

Karangan ialah gubahan fikiran yang terjelma secara lisan atau tulisan.

Gubahan fikiran yang ringkas ialah satu perkataan. Guru yang baik mengajarkan

karangan secara bertatatingkat, iaitu menulis perkataan, frasa, satu ayat, beberapa

ayat dan seterusnya beberapa perenggan. Maka wujudlah beberapa teknik. Antaranya

termasuklah karangan berpandu, karangan terkawal dan mengarang secara bebas.

Setiap teknik ini ada subtekniknya yang tersendiri. Amat malang jikalau murid

membawa kebiasaan lisan (terutamanya dalam situasi tidak formal) dalam penulisan

mereka. Perkara ini sudah berlaku dan kelihatannya masih terus berlaku. Aspek

penguasaan ejaan dan kosa kata amat penting. Dari segi pedagogi, sebelum

mengarang murid mesti menguasai aspek tulisan mekanis . Aspek itu ialah

kemahiran menulis huruf, suku kata dan perkataan. Hal ini dapat dilihat dari

berbagai-bagai sudut. Antaranya termasuklah ketepatan bentuk, jarak, tekanan,


2
kecondongan, kekemasan dan kepantasan. Aspek mekanis yang lain ialah kemahiran

menggunakan huruf kecil, huruf besar dan tanda baca.

Masalah yang sering murid hadapi ialah menulis ayat-ayat mudah bagi

membentuk sebuah karangan pendek. Kesukaran memilih perkataan serta tatabahasa

yang sesuai dalam membentuk ayat mudah. Oleh itu, saya memfokuskan kajian ini

kepada meningkatkan penguasaan kemahiran menulis perkataan, frasa, ayat dan

petikan mudah melalui kaedah konstruktivisme. Sehubungan itu, melalui

pemerhatian yang dilakukan berdasarkan ujian diagnostik dan latihan yang dibuat

oleh  murid-murid ini, kami dapati kelemahan mereka dalam aspek tulisan berpunca

daripada ketiadaan  latihan menulis yang terancang dan pengabaian guru terhadap

aspek tulisan murid-murid ini sejak awal persekolahannya  terutama semasa berada

di dalam kelas prasekolah . Dengan pengabaian inilah yang menyebabkan keciciran

murid-murid dalam teknik penulisan dan   seterusnya mengakibatkan mereka jauh

ketinggalan dan gagal untuk menulis dengan betul.

Oleh itu sekiranya masalah ini berpanjangan, pencapaian murid-murid ini

akan terjejas dan seterusnya akan memberikan impak  yang kurang memuaskan

terhadap pencapaian keputusan peperiksaan  yang bakal dihadapi. Guru seharusnya

mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memperbaiki situasi yang wujud

sekarang. Oleh itu kajian ini dijalankan bagi mengatasi masalah penulisan supaya

tidak berlarutan.

3
1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu.

Seperti biasa, sebagai seorang guru saya mempunyai beberapa harapan terhadap

murid saya. Antaranya ialah saya mengharapkan mereka boleh lulus dalam

peperiksaan khususnya bagi subjek yang saya ajar iaitu Bahasa Melayu. Murid-murid

Tahun 5 yang saya ajar terdiri daripada 30 orang murid daripada pelbagai latar

belakang keluarga. Terdapat beberapa orang murid kelas ini yang seringkali tidak

hadir ke sekolah atas pelbagai alasan termasuklah terlibat dengan aktiviti ko-

kurikulum. Tetapi pada saya secara keseluruhannya, saya melihat ramai antara

mereka yang berpotensi dan menunjukkan kesungguhan untuk berubah agar mereka

boleh lebih berjaya. Harapan dan hasrat saya menjadi goyah apabila melihat

keputusan ujian mereka. Markah mereka masih belum cukup kuat untuk mendapat

gred yang baik . Saya menilai semula pencapaian murid-murid tersebut dan saya

didapati markah mereka untuk kertas penulisan adalah sangat rendah. Bahkan ada

antara mereka yang mendapat markah kurang daripada 10. Hal ini disebabkan

kurangnya penguasaan kosa kata yang luas dan murid tidak mengetahui cara-cara

menulis ayat mudah. Apabila saya menemu bual murid-murid tersebut dengan

bertanyakan perihal penulisan karangan, sering kali mereka menyatakan bahawa

mereka tidak tahu menulis karangan yang lengkap. Ada juga yang member alasan

bahawa mereka tidak tahu apa yang hendak ditulis.

4
1.3 Kerangka Konsep

1.3.1 Sampel Kajian

Peserta kajian terdiri daripada dua orang guru dan 20 orang murid di sekolah

Kebangsaan Bundu. Sampel merupakan murid-murid yang mempunyai pencapaian

sederhana dan lemah dalam subjek Bahasa Melayu. Pemilihan sampel kajian adalah

bedasarkan markah ujian dan peperiksaan Semester 1 yang telah dijalankan oleh guru

Bahasa Melayu. Sampel kajian ini terdiri daripada enam wanita dan empat peserta

lelaki. Mereka berasal daripada pelbagai latar belakang keluarga. Kesemua peserta

adalah daripada keluarga petani.

1.3.2 Kaedah dan Teknik Kajian

Kajian ini menggunakan kaedah kajian kes secara kualitatif untuk

mengumpul dan menganalisis data. Untuk tujuan tersebut, tiga teknik utama

digunakan, iaitu pemerhatian kelas, temu bual, dan bukti dokumen (Spradley 1980;

Bogdan and Biklen 1982; Merriam 1988). Penggunaan pelbagai teknik pengutipan

data tersebut dapat memberi triangulasi atau pengukuhan antara teknik-teknik yang

digunakan (Van Maanen 1983; Norrizan 1992; Razali 1994) pacla sepanjang tempoh

pelaksanaan kajian. ebagaimana yang dinyatakan oleh Van Maanen (1983: 136) tiga

teknik tersebut dapat digunakan sebagai "...a vehicle for cross validation ... ". Bagi

mempercapatkan gambaran kegiatan pengajaran guru di dalam kelas, pemerhatian

kelas dilakukan sebanyak 3 kali dalam tempoh satu tahun masa persekolahan.

5
Pemerhatian kelas tersebut dilakukan terhadap empat buah kelas tahun tiga yang

memakan masa selama 30 minit bagi setiap pemerhatian.

Dalam pemerhatian kelas tersebut, penyelidik bertindak sebagai pemerhati

tanpa penglibatan diri dalam pengajaran guru. Pemerhatian dibuat berdasarkan

peringkat penulisan karangan, iaitu: (a) sebelum menulis karangan, (b) semasa

menulis karangan, dan (c) selepas menulis karangan. Dalam masa pemerhatian

kelas, tema yang berikut menjadi garis panduan pemerhatian: (a) kegiatan yang

dijalankan di dalam kelas, (b) tempoh masa, dan (c) orang-orang yang terlibat dalam

kegiatan yang berlaku bagi membantu penyelidik membuat pemerhatian kelas

catatan lapangan dibuat. Selain itu, teknik temu bual digunakan bagi memperkukuh

dan memperlengkap data yang diperoleh daripada pemerhatian kelas. Dalam usaha

memperkukuh dan memperlengkap data, temu bual bukan sahaja dijalankan dengan

peserta kajian tetapi juga meliputi beberapa murid yang terlibat dalam pengajaran

dua guru yang merupakan dua peserta kajian utama dalam kajian ini. Bentuk temu

bual yang dijalankan ialah bentuk tidak formal (Spradley 1980) clan lebih

menyerupai "conversation interview" (Patton 1980) atau "conversation with a

purpose" ( Marshall and Rossman 1989). Temu bual yang dijalankan juga adalah

tidak distrukturkan. Penyusunan soalan dan cara soalan dikemukakan tidak diatur

terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, tajuk soalan temu bual berkisar di sekitar

aspek umum seperti (a) latar belakang guru, pendidikan, pengalaman, dan keluarga,

dan (b) persepsi guru terhadap murid, pengajaran, pendekatan, dan falsafah

pengajaran kemahiran mengarang.

6
Teknik pengutipan dan pengumpulan data ketiga merupakan bukti dokumen.

Bukti dokumen diperlukan untuk membuat penilaian dan memberi bukti dengan

memperlengkap bukti daripada sumber lain. Dalam kajian ini dokumen bertulis

seperti maklumat latar belakang sekolah, majalah tahunan, rekod guru, dan murid di

teliti penyelidik. Selain itu, rangka dan draf karangan murid juga dikutip untuk

membandingkan dan memperkukuh data yang diperoleh daripada teknik lain. Dalam

kajian ini, analisis data dijalankan pada dua peringkat, iaitu semasa pengutipan data

dan selepas pengutipan data. Untuk tujuan menganalisis data, teknik yang disyorkan

oleh Miles dan Huberman (1984) digunakan. Yang berikutnya, perbincangan

dapatan kajian tentang bentuk pengajaran guru akan dibentangkan. Perbincangan ini

akan dijalankan mengikut dua dapatan utama tentang bentuk pengajaran guru, iaitu

(a) bentuk linear pengajaran guru dan (b) pendekatan pengajaran guru.

1.3.3 Tujuan Kajian

Kajian yang akan dijalankan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengajaran

penulisan melalui kaedah konstruktivisme dapat membantu murid-murid(subjek

kajian) mempertingkatkan kebolehan mereka dalam kemahiran menulis karangan

mudah secara berperingkat-peringkat.

1.4 Objektif Kajian

Kajian ini bertujuan untuk

i. Meningkatkan kebolehan murid-murid menghasilkan ayat-ayat mudah bagi


membentuk sebuah karangan pendek melalui kaedah konstruktivisme.

7
ii. Mengkaji masalah-masalah dalam penulisan ayat dikalangan murid-murid.

iii. Menganalisis faktor-faktor yang menyokong dan menghalang usaha-usaha


membantu murid-murid lemah dalam penguasaan kemahiran penulisan.

1.5 Persoalan Kajian

Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian, pengkaji akan mendapat jawapan kepada

soalan-soalan kajian berikut:

i. Bagaimanakah kaedah konstruktivisme dapat meningkatkan kebolehan

murid-murid menghasilkan ayat-ayat mudah bagi membentuk sebuah

karangan pendek.

ii. Apakah Masalah-masalah yang menjadi kekangan kepada murid-murid untuk

menguasai kemahiran menulis.

iii. Apakah faktor-faktor yang menyokong dan menghalang usaha-usaha

membantu murid-murid lemah dalam penguasaan kemahiran penulisan.

1.6 Definisi

Berikut adalah merupakan definisi kepada istilah-istilah yang digunakan dalam

kajian ini:

i. Kemahiran menulis

Menurut Mohd Isa (2009), dari segi bahasa, perkataan tulis ialah perkataan asli

Bahasa Melayu. Tulis bermakna mewarnai, mencoret atau melukis dengan cat atau

dakwat. Tulisan ialah hasil perlakuan menulis dengan menggunakan tulisan.

Perlakuan menulis pula boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu

8
1. Menulis atau menyalin semula tanpa menggunakan fikiran atau hanya

menggunakan sedikit sahaja fikiran.

2. Menulis dengan erti kata mengarang.

Dari segi istilah, tulisan dapat ditakrifkan sebagai gambaran grafik sesuatu bahasa.

Gambaran grafik terdiri daripada satu sistem yang menunjukkan unit-unitsesuatu

bahasa yang boleh difahami oleh pembaca. Pada hakikatnya bahasa itu ialah

oral(pertuturan), maka boleh dikatakan tulisan ialah sistem kod sebutan sesuatu

bahasa.

Kemahiran menulis juga merupakan sebahagian daripada kemahiran literasi.

Apabila kanak-kanak menulis, mereka bukanlah penerima bahasa yang pasif yang

saling bertindak dengan bahasa yang digunakan(Atan, 1984). Menulis

jugamemerlukan kemahiran bahasa seperti bertuturmembaca mengeja dan

memahami.Penulisan juga memerlukan pelbagai peraturan, kemahiran dan proses

seperti tingkah laku kompleks yang lain (Abdullah, 1987).

ii. Kaedah Konstruktivisme

Menurut Borich dan Tambari (1997), dalam bukunya Educational Psychology a

Contemporary Approach ( ms.177), pendekatan pembelajaran kontruktivisme ialah:

“Contructivism is an approach to learning in which learners are provided the


Opportunity to construct their own sense of what in being learned by building
Internal connections or relationships among the ideas and facts being taught”.

9
Dalam definisi ini, mereka menjelaskan bahawa konstruktivisme adalah pendekatan

pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman

terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam

,minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. Oleh itu konstruktivisme juga

dikenali sebagai fahaman “binaan”.

Menurut Woolfolk (1998), dalam bukunya Educational Psychology,”

Constructuvim persespectives – View that Emphasizes the active role of the learner

in building understanding and making sebse of information,” Dari kenyataan-

kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konstruktivisme, murid

perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada

maklumat atau pengetahuan yang dipelajari.

Perspektif kontruktivisme menjadi suatu paradigma yang dominant dalam

bidang psikologi kognitif. Menurut Wittrock ( 1985), dalam dekad ini terjadi anjakan

kepada pengkaji pembelajaran manusia daripada mengkaji aspek-aspek luaran

kepada aspek-aspek dalaman. Mereka lebih berminat untuk mengkaji aspek-aspek

dalaman diri murid-murid seperti pengetahuan sedia ada, muatan ingatan, motivasi

dan kognitif mereka.

iii. Pengajaran

Daripada kajian Wan Zah Wan Ali (2000) terhadap sekumpulan guru pelatih di

kampus Universiti Putra Malaysia, pengajaran didapati mempunyai banyak erti dan

ia boleh diketegori kepada empat kategori, iaitu pengajaran sebagai:

a. Menyampaikan maklumat.

b. Memindakan maklumat.
10
c. Mendorong pembelajaran.

d. Membina manusia yang lebih baik.

Ertinya, pengajaran tertumpu kepada guru. Guru adalah orang yang

bertanggungjawab untuk menyampaikan dan memindahkan segala maklumat ke

dalam minda murid. Maka merupakan unsur pasif, sekadar menerima sahaja apa

yang diberikan.

iv. Pembelajaran

Pembelajaran biasanya didefinisikan sebagai perubahan individu yang

disebabkan oleh pengalaman (Slavin, 1997; Mazur, 1990; Rocklin1987). Perubahan

akibat perkembangan (sepert mengalami pertambahan ketinggian) bukanlah

pembelajaran. Stalling (1973) berpendapat bahawa pembelajaran berlaku

berdasarkan tiga kriteria yang penting iaitu:

1. Pembelajaran harus menampakkan perubahan dalam tingka laku.

2. Pembelajaran harus melibatkan sesuatu pemikiran dan;

3. Pembelajaran harus menghasilkan perubahan melalui pengalaman atau


latihan.

Menurut Crow dan Crow (1983), pembelajaran adalah pemerolehan tabiat,

pengetahuan dan sikap. Pembelajaran melibatkan cara baru membuat sesuatu kerja.

Ia berlaku dalam percubaan individu untuk mengatasi rintangan atau untuk

mneyesuaikan diri kepada situasi baru.

11
1.7 Kesimpulan

Bab ini menjelaskan tentang objektif kajian, tujuan, kepentingan, batasan kajian dan

istilah kajian ini. Bab ini juga menjelaskan tentang pengajaran dan pembelajaran

dengan menggunakan kaedah kontruktivisme serta peranan guru untuk meningkatkan

pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran.

12

Anda mungkin juga menyukai