Anda di halaman 1dari 8

KEKUATAN ( S) KELEMAHAN (W)

S1 Terdapat guru-guru berpengalaman W1 Kehadiran murid yang lemah dalam


DALAMAN sekurang-kurang 6 tahun mengajar kemahiran matematik kurang menggalakkan
matapelajaran matematik semasa kelas tambahan/ bimbingan
S2 Pencapaian sekurang-kurang 3 kelas terbaik dijalankan
berminat dan berpotensi mencapai prestasi W2 Terdapat sebahagian besar murid kurang
yang cemerlang. minat dalam penguasaan kemahiran
S3 Kehadiran pelajar yang cemerlang melebihi matematik kerana matapelajaran matematik
LUARAN 90% tidak wajib lulus.
S4 Terdapat guru-guru berpengalaman dalam W3 Kemudahan meriso lembaran kerja
menanda kertas peperiksaan awam sebagai murid
pakar rujuk W4 Kekangan masa menjalankan kelas
bimbingan kerana bercanggah dengan
aktivtiti sekolah
W5 Beban tugas guru yang pelbagai
PELUANG( O ) S–O W–O
O1 Peruntukan kewangan dari PCG Panitia S1+S4+O1+O2 W1+W2+W4+O4
Matematik ST1 Meningkatkan kuantiti pencapaian ST3 Tingkat kehadiran semasa kelas
O2 Sumber kewangan PIBG boleh digunakan melalui kerjasama antara pentadbir, PIBG dan tambahan
untuk menampung aktiviti panitia guru W3+O1+O2
O3 Kemudahan dan kepakaran ICT boleh di ST4 Memberi latih tubi yang mengikut tahap
dapati dengan mudah S2+S3+O3+O4 pencapian murid untuk meningkatan prestasi
O4 Barisan pentadbir yang banyak memberi ST2 Meningkatkan kualiti pencapaian W2+O3
sokongan motivasi mengguna kemudahan ICT melalui program ST4 Meningkat minat murid yang lemah
yang dirancang dalam P&P matematik

CABARAN / ANCAMAN( C) S- C W- C
C1 Perbezaan tahap pencapaian murid dalam satu S1+S4 +C1 W5 +C2
kelas menyukarkan keberkesanan P&P ST6 Menyediakan modul mengikut tahap ST7 Meningkatkan tahap profesionalisme
C2 Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian murid guru dan mengurangkan beban guru.
pencapaian anak mereka.
PELAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK TAHUN 2011-2015

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

• Untuk mencapai kualiti gred cemerlang dalam mata • Menjadikan sekolah sebagai sekolah yang berkesan dan
pelajaran Matematik di peringkat PMR dan SPM ke tahap cemerlang dalam mata pelajaran Matematik
yang lebih membanggakan

OBJEKTIF

• Meningkatkan kualiti gred cemerlang hingga 34.0% dalam


mata pelajaran Matematik SPM, 28.0% Matematik Tambahan
dan 24.0% dalam Matematik PMR.

• Mencapai 91.0% lulus mata pelajaran Matematik SPM,


86.0% Matematik Tambahan dan 90.0% lulus Matematik
PMR.

• Memperolehi gred purata mata pelajaran 3.17 bagi


peperiksaan PMR dan 5.0 bagi SPM .
PERINGKAT BIDANG – PANITIA MATEMATIK

Sasaran
(2011-2015) Strategi
KPI Pelan Taktikal
(C/TOWS matriks)
TOV 2011 2012 2013 2014 2015

% A PMR 24.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 Strategi A PT1,


Strategi B PT2, PT3, PT4
% Lulus Strategi C PT5
90.0 90.0 95.0 100.0 100.0 100.0
PMR
% A1 &
34.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0
A2 SPM
% Lulus
91.0 91.0 96.0 100.0 100.0 100.0
SPM

Strategi A: Meningkatkan kualiti gred cemerlang dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM.

Strategi B: Meningkatkan kuantiti pencapaian Matematik dalam peperiksaan PMR dan SPM.

Strategi C: Memupuk minat terhadap mata pelajaran Matematik.

PELAN TAKTIKAL 2011


Pelan Taktikal Output/ Catatan/
Bil Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Pelan Kontigensi
(PT) Hasil Status
Strategi A

1. Program Berset 1. Ketua panitia Januari – Tiada 1. Bilangan 5 kali Pengedaran


matematik November 2011 kali seminggu modul-modul
pelaksanaan semasa sebagai
program
2. Tiga orang p& p. pengkayaan
guru yang kepada pelajar.
mengajar 5SN, 2. Bilangan Semua
5SI, 5PA pelajar yang pelajar dari
mengikuti 5SN, 5SI,
program 5PA

3. Peratus 34.0 % A
gred A dalam
SPM
meningkat

Pelan Taktikal Output/ Catatan/


Bil Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Pelan Kontigensi
(PT) Hasil Status
Strategi B

2. Program Teknik 1. Ketua panitia Julai 2011 PMR: RM500 1. Bilangan Sekali Bengkel dan
Menjawab PMR matematik kali selama 4 pengedaran
dan SPM SPM: RM500 pelaksanaan jam modul latihan
2. Guru mata program dalam Teknik
pelajaran (PCG Menjawab Soalan
Matematik matematik) 2. Semua PMR dan SPM.
Pengetahuan pelajar
yang tingkatan 3
diperolehi dan 5
mengetahui
teknik
menjawab
peperiksaan

3. Peratus PMR:
lulus PMR 24.0% A
dan SPM 90.0% lulus
meningkat. SPM:
34.0% A
91.0% lulus

4. Motivasi 100%
pelajar bermotivasi

5. Jumlah 100%
perbelanjaan dibelanjakan

Pelan Taktikal Output/ Catatan/


Bil Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Pelan Kontigensi
(PT) Hasil Status
3. Kelas 1. Ketua panitia Februari – Ogos PMR: 1. Bilangan Sekali setiap Pengedaran
Tambahan matematik 2011 RM 1700 kali minggu koleksi soalan
PMR dan SPM pelaksanaan PMR, SPM dan
2. Semua guru SPM: program soalan percubaan
yang mengajar RM 1700 Semua negeri lain
tingkatan 3 dan 5 (PCG 2. Bilangan pelajar sebagai latih-tubi.
matematik) pelajar tingkatan 3
mengikuti dan 5
kelas mengambil
tambahan bahagian.

PMR:
3. Peratus 90.0% lulus
lulus PMR SPM:
dan SPM 91.0% lulus
meningkat.
Dapat
3. membuat
Pengetahuan ulangkaji
yang soalan
diperolehi format PMR
dan SPM
lebih awal.

Bil Pelan Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Output/ Pelan Kontigensi Catatan/
(PT) Hasil Status
4. Program 1. Ketua panitia Februari PMR: 1. Bilangan Dua kali Pengedaran
Topikal matematik – Oktober 2011 RM 400 kali setiap koleksi soalan
pelaksanaan minggu PMR, SPM dan
2. Semua guru SPM: program soalan percubaan
yang mengajar RM 400 negeri lain
tingkatan 3 dan 5 (PCG 2. Bilangan Semua sebagai latih-tubi.
matematik) pelajar pelajar
mengikuti tingkatan 3
program dan 5
mengambil
bahagian.

3. Peratus PMR:
lulus PMR 90.0% lulus
dan SPM SPM:
meningkat. 91.0% lulus

3. Pelajar
Pengetahuan mahir dalam
yang topik
diperolehi tertentu
yang mudah
supaya lulus

Pelan Taktikal Output/ Catatan/


Bil Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Pelan Kontigensi
(PT) Hasil Status
Strategi C

5. Minggu Sains 1.GKMP sains April 2011 RM 1500 1. Bilangan Satu kali Aktiviti-aktiviti
Dan Matematik dan matematik (PCG kali selama satu yang
matematik) pelaksanaan minggu dilaksanakan
2. Ketua panitia program dalam Minggu
matematik Sains Dan
2. Bilangan 5 aktiviti Matematik.
3.Semua guru aktiviti dilaksanakan
matematik
3. Bilangan 90% pelajar
pelajar mengambil
mengambil bahagian.
bahagian
dalam
aktiviti

4. 100%
Peningkatan pelajar
minat dapat
terhadap memupuk
matematik minat dan
dan nilai semangat
murni yang bekerjasama
diperolehi di dalam
dan di luar
bilik darjah