Anda di halaman 1dari 3

MARKAH E-PRESTASI OFF-LINE GURU-GURU

( Nama Sekolah )

PENILAIAN KOMPETENSI KEBERHASILAN

JUMLAH KESELURUHAN
D1 PROFESIONALISME D2 TUGASAN TAMBAHAN D3 KEMAHIRAN INSTRUMEN

WAJARAN PENILAIAN

WAJARAN PENILAIAN
KEBERHASILAN

KEBERHASILAN
E5 KESEDIAAN DAN E2 TUGASAN
E1 NILAI PROFESIONAL E2 SAHSIAH E3 POTENSI E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN E1 HUBUNGAN LUAR E1 PERANCANGAN PdP E2 PELAKSANAAN PdP KEBERHASILAN

KOMPETENSI
E3 PENTAKSIRAN PdP
KEWIBAWAAN SAMPINGAN

A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN

A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI


BIL NAMA GURU

A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK

BERWAWASAN DAN MEMBUAT

(NETWORKING AND LINKAGES)


A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN

PENGUASAAN PEMBELAJARAN
A1.1 JALINAN DAN JARINGAN
ARAHAN/ TUGAS- TUGAS LAIN

A2.2 PENGGUNAAN SUMBER


A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT
A2.3 KEMATANGAN EMOSI &

MELAKSANAKAN BIMBINGAN
A1.1 AMALAN PROFESIONAL

A4.3 PENGUASAAN BIDANG

A1.1 PENINGKATAN ILMU /


A3.3 KEINGINAN MENIMBA
A1.2 HUBUNGAN DENGAN

A3.1 PENILAIAN PRESTASI


A2.4 TEKNIK PENYOALAN
A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN

A2.5 PENGLIBATAN DAN


DAN KOMUNIKASI (TMK)
A2.1 MENGUTAMAKAN

A4.2 PERATURAN DAN

PERATUS D1

PERATUS D2

PERATUS D3
A1.2 PERANCANGAN
A1.1 PENGETAHUAN

A1.3 PENGETAHUAN
SELAIN TUGAS HAKIKI

A2.1 PENYAMPAIAN
A2.4 BUDAYA KERJA

A2.5 BERFOKUSKAN

A3.2 PENYESUAIAN
A3.1 KEPIMPINAN

A5.2 KEUPAYAAN

PERATUS
KEYAKINAN DIRI

PENGETAHUAN

PEMENTORAN

PENTAKSIRAN
PENCAPAIAN
PELANGGAN

PELANGGAN

PERUBAHAN

PENDIDIKAN

KEMAHIRAN
KEPUTUSAN
SEPASUKAN

PEKELILING
INOVATIF
PERATUS

PERATUS

PERATUS

PERATUS

PERATUS

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH
MURID

MURID
TUGAS
1 5 5 6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 10 30 5 5 10 5 5 5 20 5 5 5 5 5 30 5 10 60 90 5 100 10 100.00
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
44
43
42
41
40
39
38
37
BIL
NAMA GURU

A1.1 AMALAN PROFESIONAL

A1.2 HUBUNGAN DENGAN


PELANGGAN

0
0
0
0
0
0
0
0
PERATUS
E1 NILAI PROFESIONAL

A2.1 MENGUTAMAKAN
PENCAPAIAN

A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK

A2.3 KEMATANGAN EMOSI &


KEYAKINAN DIRI

A2.4 BUDAYA KERJA


E2 SAHSIAH

SEPASUKAN

A2.5 BERFOKUSKAN
PELANGGAN

0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS

A3.1 KEPIMPINAN
BERWAWASAN DAN MEMBUAT
KEPUTUSAN

A3.2 PENYESUAIAN
PERUBAHAN

A3.3 KEINGINAN MENIMBA


PENGETAHUAN
E3 POTENSI

A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN


INOVATIF
D1 PROFESIONALISME

0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN

A4.2 PERATURAN DAN


PEKELILING

A4.3 PENGUASAAN BIDANG


TUGAS

A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT


DAN KOMUNIKASI (TMK)
0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN


ARAHAN/ TUGAS- TUGAS LAIN

A5.2 KEUPAYAAN
MELAKSANAKAN BIMBINGAN
PEMENTORAN
KEWIBAWAAN

0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS
E5 KESEDIAAN DAN

0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS D1
( Nama Sekolah )

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


(NETWORKING AND LINKAGES)
PENILAIAN KOMPETENSI

E1 HUBUNGAN LUAR

A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN


MARKAH E-PRESTASI OFF-LINE GURU-GURU

SELAIN TUGAS HAKIKI


SAMPINGAN
E2 TUGASAN
D2 TUGASAN TAMBAHAN

0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS D2

A1.1 PENGETAHUAN

A1.2 PERANCANGAN

A1.3 PENGETAHUAN
PENTAKSIRAN
E1 PERANCANGAN PdP

0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

A2.1 PENYAMPAIAN

A2.2 PENGGUNAAN SUMBER


PENDIDIKAN

A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI

A2.4 TEKNIK PENYOALAN


D3 KEMAHIRAN

A2.5 PENGLIBATAN DAN


E2 PELAKSANAAN PdP

PENGUASAAN PEMBELAJARAN
MURID
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

A3.1 PENILAIAN PRESTASI


MURID
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH
E3 PENTAKSIRAN PdP

0
0
0
0
0
0
0
0

PERATUS D3

WAJARAN PENILAIAN
0
0
0
0
0
0
0
0

KOMPETENSI

A1.1 PENINGKATAN ILMU /


KEMAHIRAN
KEBERHASILAN

0
0
0
0
0
0
0
0
INSTRUMEN

PERATUS
KEBERHASILAN

WAJARAN PENILAIAN
0
0
0
0
0
0
0
0
KEBERHASILAN

KEBERHASILAN

JUMLAH KESELURUHAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BIL

3 NAMA GURU
2 NAMA GURU
1 NAMA GURU
NAMA GURU

5
A1.1 AMALAN PROFESIONAL

5
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN

0
0
6
PERATUS
E1 NILAI PROFESIONAL

5
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

5
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK

A2.3 KEMATANGAN EMOSI &


5
5 KEYAKINAN DIRI

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN


E2 SAHSIAH

A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN


0
0
4

PERATUS

A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN


5

MEMBUAT KEPUTUSAN
5

A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN

A3.3 KEINGINAN MENIMBA


5

PENGETAHUAN
E3 POTENSI

A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN


5

INOVATIF
D1 PROFESIONALISME

0
0
4

PERATUS
5

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN


5

A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING


5

A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS

A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN


5

KOMUNIKASI (TMK)
0
0
6
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

PERATUS

A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN/


5

TUGAS- TUGAS LAIN

A5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


5

PEMENTORAN
KEWIBAWAAN

0
0

PERATUS
E5 KESEDIAAN DAN

10

0
0
30

PERATUS D1

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


5

(NETWORKING AND LINKAGES)


LUAR
( Nama Sekolah )

E1 HUBUNGAN
PENILAIAN KOMPETENSI

A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN


5

TUGAS HAKIKI
SAMPINGAN
E2 TUGASAN
D2 TUGASAN TAMBAHAN

0
0
10

PERATUS D2
5

A1.1 PENCAPAIAN MATLAMAT

A1.2 PERANCANGAN DAN


5

PEMBANGUNAN PENGAJARAN
MARKAH E-PRESTASI OFF-LINE GURU PENOLONG KANAN (PTA)

A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN


5

DAN PENGALAMAN
5

A1.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

A1.5 PEMBELAJARAN DAN


5

PENGAJARAN
E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

0
0

JUMLAH
25
5

A2.1 BERFOKUS BIDANG TUGAS


5

A2.2 KEWANGAN
5

A2.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL


5

A2.4 SUMBER MANUSIA


D3 KEMAHIRAN

E2 PENGURUSAN

A2.5 MAKLUMAT
0
0

JUMLAH
25
5

A3.1 HALA TUJU ORGANISASI


5

E3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN


0
0

JUMLAH
10
E3 KEPIMPINAN ORGANISASI

0
0
60

PERATUS D4
0
0

WAJARAN PENILAIAN KOMPETENSI


90

A1.1 PENINGKATAN ILMU /


5

KEMAHIRAN
KEBERHASILAN

0
0
INSTRUMEN

PERATUS
100
KEBERHASILAN

0
0

WAJARAN PENILAIAN KEBERHASILAN


10
KEBERHASILAN

JUMLAH KESELURUHAN
0.00
0.00
100.00