Anda di halaman 1dari 9

Teori pengajaran konstruktif

Teori pengajaran konstruktif

Definisi Teori Konstruktivisme menurut McBrien & Brandt (1997) menyatakan konstruktivisme adalah satu
pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar.
Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya menerima
pengetahuan daripada orang lain. Manakala Briner, M. (1999) pula menyebut pelajar membina sendiri
pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman
sedia ada, mengaplikasikannya kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang
diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud.

Teori konstruktif atau konstruktivisme merupakan suatu teori yang digunakan sebagai panduan dalam
pendidikan. Dalam pendidikan konstruktivis, terdapat beberapa prinsip asas iaitu pengetahuan dibina
oleh para pelajar, setiap pelajar memiliki idea dan pengetahuan asas, proses pembinaan pengetahuan
melibatkan aspek sosial, dan guru merupakan fasilitator dalam pembinaan pengetahuan pelajar.

Model pengajaran ini menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran
mereka dan guru pula merupakan pemimpin untuk memandu murid-murid menjalankan aktiviti
pembelajaran (Mok Soon Sang, 1993). Dewey sebagai ahli pendidik menjelaskan proses berorientasi-
pelajar mempastikan pelajar-pelajar menganalisa pengalaman-pengalaman mereka dan menggalakkan
pelajar-pelajar menjadi lebih bertanggungjawab pada diri sendiri dan terarah (Withall, 1991).

Di dalam proses pembelajaran kontruktif, pelajar membina ilmu pengetahuan dengan melibatkan diri
secara aktif, menggunakan cara membandingkan maklumat baharu dengan pengetahuan sedia ada
untuk menyelesaikan sebarang masalah dan mencapai kefahaman terhadap maklumat baru. Maksudnya
pelajar yang hadir ke bilik darjah tidak dianggap sebagai tin kosong yang perlu dipenuhi tetapi sebagai
individu yang membawa pelbagai pengalaman dan pengetahuan sedia ada yang mereka bawa ke bilik
darjah. Premis asas konstruktivisme adalah:

 murid membangun, meruntuh (deconstruct) , dan mambina semula pengetahuan mereka sendiri
 murid meruntuh dan membina semula sesuatu makna, ialah pembelajaran
 pembelajaran berlaku apabila murid menstruktur semula idea yang sedia ada dengan
menghubungkaitkan idea baru dengan yang lama.

Teori ini juga mengenai pembelajaran yang terbentuk hasil daripada pembinaan pengetahuan
berdasarkan pengalaman. Pembelajaran terbina hasil pencantuman maklmat dengan pengetahuan sedia
ada. Contoh dalam mata pelajaran perdagangan, manusia mempunyai keperluan dan kehendak. bagi
keperluan, Manusia perlu tahu keperluan utama dalam menjalani kehidupan (pengetahuan sedia ada)
seperti makanan.Makanan diperlukan oleh manusia untuk terus hidup.

Teori ini mengetengahkan pendapat bahawa murid mempelajari sesuatu itu berdasarkan pengalaman
sedia ada mereka. Oleh yang demikian, menurut teori ini, guru perlu menyediakan aktiviti yang sesuai
dengan pengalaman sedia ada murid serta dapat mengaitkan pengalaman itu dengan pembelajaran yang
bakal diajar.

Piaget menganggap pembelajaran sebagai satu proses konstruktif kerana individu dikehendaki
menyusun semula pemahaman dan minda mereka terlebih dahulu.

Konstruktif diambil dari perkataan bahasa Inggeris ‘konstruktivisme’ yang membawa maksud falsafah
membina.Di bawah konteks pembelajaran teori konstruktif menganggap bahawa ilmu pengetahuan tidak
boleh wujud diluar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar iaitu pengetahuan
dibina melalui proses pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang
berkaitan.Para pelajar membina ilmu pengetahuan dengan aktif dalam merialisasikan teori ini.

Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) pula berdasarkan konstruktif ini menyeimbangkan peranan guru
dan pelajar untuk saling bersandar di antara satu sama lain. Peranan guru hanya dilihat sebagai
pengawal bilik darjah selain mereka seharusnya menerima murid-murid sebagai individu yang
mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza.Melalui teori ini, ia dapat membuka ruang serta peluang
kepada guru untuk memilih kaedah yang sesuai dalam memperolehi sesuatu konsep dan pengetahuan.

Konstruktif adalah pendekatan yang memberi hak dan peluang untuk murid-murid belajar untuk belajar
(learn how to learn) dengan membina makna dan kefahaman yang tinggi dalam kerangka minda masing-
masing. Berdasarkan kepada pengalaman dan persekitaran yang sedia ada.Keadaan ini menuntut agar
guru lebih prihatin terhadap keperluan dan kehendak pelajar secara individu.

Konstruktif boleh dilakukan dalam perbagai bentuk. Ia terdiri daripada Kognitif Bersituasi, Scaffolding,
Perintisan Kognitif, Tutoring, pembelajaran Koperatif dan juga Pembelajaran Kolaboratif.
__
Implikasi Teori Konstruktivisme dalam Pengajaran dan Pembelajaran

 Di dalam P&P, mengikut Teori Konstuktivisme,peranan guru merupakan penolong, pemudahcara dan
perancang; sedangkan pelajar memainkan peranan utama dalam aktiviti pembelajaran

 Model pengajaran-pembelajaran yang sesuai sekali digunakan ialah pembelajaran secara koperatif dan
kolaborasi
 Guru perlu menggalakkan interaksi di kalangan pelajar.Interaksi dan pertukaran idea-idea antara pelajar
memudahkan pembinaan pengetahuan mereka.
 Bilik darjah perlu disediakan dengan pelbagai jenis bahan dan media pembelajaran yang boleh
menggalakkan dan merangsangkan pembelajaran pelajar-pelajar. Bahan-bahan pembelajaran yang
mencukupi dan mencabar akan memudahkan pelajar-pelajar membina pengetahuan.

Implikasi Daripada Pengertian Konstruktivisme

 Pengajaran dan pembelajaran akan berpusatkan murid


 Pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid tersebut
dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif
 Guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan
masalah
 Guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan merancang kaedah pengajarannya dengan
sifat asas pengetahuan tersebut
 Guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada murid
untuk membina pengetahuan baru

PERANAN GURU KONSTRUKTIVISME


Menurut Chaille C. dan Britain L, dalam buku The Young Child as Scientist,peranan guru konstruktivisme
adalah seperti berikut:

1. Guru sebagai penyampai aktiviti, idea dan pilihan kepada kanak-kanak


2. Guru merangsangkan pembinaan pengetahuan melalui soalan-soalan yang dikemukakan
3. Guru sebagai pengelola persekitaran yang menggalakkan eksperimen, uji kaji dan arahan diri
4. Guru sebagai pemerhati yang peka
5. Guru sebagai pemantau pembelajaran pelajar-pelajar
6. Guru sebagai penggalak dalam pembinaan pengetahuan dan teori

Peranan Pelajar Dalam Pendidikan Konstruktivis


Perubahan ke atas peranan pelajar dalam pembelajaran secara konstrutivis melibatkan sikap
bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan boleh menyelesaikan masalah.
Pelajar juga perlu mempunyai inisiatif mengemukakan soalan-soalan dan isu membuat analisis
dan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Perbincangan juga penting dalam membantu
pelajar mengubah atau mengkuhkan idea-idea mereka, mengemukakan pendapat dan mendengar
idea orang lain dan membina asa pengetahuan yang mereka faham.
Selain itu, pelajar juga perlu mencabar hipotesis yang telah dibuat dan digalakkan untuk
membuat ramalan. Pelajar juga perlu mempunyai kemahiran maklumat dan kemahiran
penggunaan teknologi di mana mereka dapat menggunakan data dan bahan-bahan fizikal,
manipulatif atau interaktif (misalnya akses kepada internet) bagi menolong mereka menjana idea
dan pengetahuan baru.
Pembelajaran konstruktivis berlaku apabila pelajar menggabungkan pengetahuan sedia ada
dengan konsep-konsep serta pengetahuan yang baru untuk membentuk pengetahuan yang baru.
Guru hanya sebagai agen penggalak dan pembantu pelajar semasa proses pembelajaran dimana
guru akan menjawab persoalan yang dikemukakan oleh pelajar. Kelebihan pembelajaran ini
adalah lebih banyak berfikir, lebih faham, lebih ingat, lebih yakin, lebih berkemahiran sosial dan
lebih seronok. Dalam teori konstruktivis, pelajar tidak lagi dianggap belajar membina realiti
mereka sendiri dan pada masa yang sama mengubah susai realiti tersebut. Teori ini juga
beranggapan bahawa pelajar mampu untuk membuat penyelidikan, menganalisis dan
mempersembahkan maklumat.

Home|Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget

Menurut Piaget yang lebih dikenali dengan teori cognitive constructivism melihat bagaimana murid dapat
memahami sesuatu perkara melalui empat peringkat utama pertumbuhan Kognitif yang bermula sejak
dilahirkan hingga berumur 14-16 tahun. Piaget percaya bahawa semua kanan-kanak dilahirkan bersama
kecenderungan dalaman untuk berinteraksi dengan persekitaran mereka. Beliau merujuk cara atas
menyusun dan memproses maklumat sebagai struktur kognitif yang dinamakan sebagai skema. Skema
digunakan untuk meneroka persekitaran menggunakan deria sentuhan, perasaan, rasa dan pemerhatian.
Murid seterusnya akan berkembang melalui proses pengubahsuaian skema sedia ada melalui dua cara
iaitu asimilasi dan akomodasi.

Menurut Lev Vigotsky iaitu seorang ahli falsafah dan psikologi Rusia pada tahun 1930-an yang dikatakan
dengan teori konstruktivis sosial. Sosial Constructivisim menekankan bagaimana makna dan
pemahaman tentang sesuatu perkara itu dibina melalui interaksi sosial. Vygotsky menekankan pengaruh
konteks budaya dan hubungan sosial dalam pembelajaran serta menyokong model pembelajaran inkuri-
penemuan. Model ini menekankan peranan aktif guru manakala murid pula akan membina kebolehan
minda mereka secara nyata melalui penemuan maklumat-maklumat baru.
Perbandingan Model Dan Strategi Pengajaran-Pembelajaran

Perkara Pengajaran Pembelajaran Pembelajaran Perbincangan Strategi

langsung kooperatif penyelesaian pembelajaran

masalah

Fahaman Psikologi Teori Teori kognitif; Teori Teori

teori tingkahlaku; pembelajaran teori kognitif; pemprosesan

teori sosial; Teori konstruktivisme teori interaksi maklumat

pembelajaran konstruktivisme sosial

sosial

Pelopor Bandura; Dewey; Vygotsky; Dewey; Bruner; Bruner;

utama Hunter Slavin Vygotsky Cazden; Ausubel;

Vygotsky Vygotsky

Hasil Penerangan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran

pengajaran pengetahuan akademik dan akademik dan berbincang kognitif dan

asas; kemahiran sosial inkuiri dan berfikir metakognitif

akademik

Kaedah Bahan Kerja kumpulan Projek Perbincangan Pengajaran

pengajaran pembentangan dengan manfaat berasaskan dalam explisit ,

dan demontrasi kooperatif dan inkuiri yang kumpulan pengajaran

yang jelas dan struktur tugas dilaksanakan dua hala

objektif dalam
tingkahlaku kumpulan

Ciri-ciri Struktur yang Fleksibel, Fleksibel, Refleksi, Refleksi,

persekitaran erat, pengajaran demokrasi, pengajaran penekanan penekanan

berpusatkan pengajaran berpusatkan terhadap terhadap cara

guru berpusatkan inkuiri perbualan belajar

pelajar terbuka

TEORI PENGAJARAN KONTRUKTIF


Pendekatan Kontruktivisme Sosial

Pendekatan kontruktisvisme sosial tertumpu di dalam bilik darjah. Perubahan kea rah inovasi-inovasi
dilihat sebagai pemangkin dalam mewujudkan konteks social pembelajaran antara guru dengan pelajar
atau pelajar dengan pelajar yang lain. Ilmu pengetahuan dibina dan dikontruk bersama dengan
penglibatan orang lain. Dalam situasi ini, pelajar didedahkan kepada peluang-peluang untuk menilai dan
mengakomodasi maklumat dan ilmu pengetahuan kea rah pemahaman yang kukuh. Justeru, pendekatan
kontruktivisme social membantu pelajar kea rah perkembangan pemikiran pelajar. Dengan cara ini,
pelajar berkesempatan membina hubungan-hubungan social, belajar kemahiran pemprosesan informasi
untuk menguasai sesuatu ilmu pengetahuan yang dipelajari didalam situasi bilik darjah.

Ciri-ciri pembelajaran konstruktif :


 Pembelajaran berdasarkan masalah
 Pembelajaran menerusi penyelidikan
 Menitikberatkan kerjasama dalam pembelajaran
 Kaya dengan persekitaran
 Kaedah pentaksiran yang sah
 Menitikberatkan tujuan secara global

Pendekatan Pengajaran Konstruktivisme


Mengikut pendekatan pengajaran konstruktivisme, pelajar tidak boleh menjadi pasif dalam menerima ilmu
yang dibekalkan oleh guru ( Fosnot, 1996 ). Menurut beliau juga, guru pula harus menjadi penyampai
ataupun penyalur ilmu dan menguruskan kelas.
Brooks & Brooks ( 1993 ) menggariskan lima prinsip penting dalam pendekatan pengajaran
konstruktivisme. Pertama, pengajaran seharusnya bermula dengan memberi masalah yang relevan
kepada pelajar. Masalah yang diberikan seharusnya menarik dan mencabar minda pelajar. Kedua, aktiviti
dan masalah seharusnya berteraskan konsep-konsep yang perlu dipelajari. Dengan cara ini pelajar lebih
memahami konsep melalui konteks masalah yang ingin diselesaikan. Ketiga, guru-guru juga perlu
menyediakan peluang kepada pelajar serta mengemukakan pandangan dan idea mereka berkaitan
aktiviti yang dibuat. Keempat, selepas mencungkil idea awal pelajar, guru perlu menyesuaikan
pengajaran dengan pemikir pelajar. Kelima, guru-guru juga digalakkan membina soalan-soalan yang
mencabar bagi menguji pemikiran pelajar pada aras kognitif yang tinggi. Teknik penyoalan ini akan
merangsang pembelajaran dan memastikan pembelajaran bermakna berlaku.
Sehubung dengan itu, pendekatan pengajaran yang sesuai dengan perspektif konstruktivisme ini perlu
melibatkan pelajar dalam aktiviti-aktiviti penyiasatan hands-on dan minds-on ( Zuraida Ismail, Syarifah
Norhaidah Syed Idros & Mohd Ali Samsudin, 2006 ). Menurut mereka juga, aktiviti yang sesuai adalah
melalui aktiviti inkuiri yang memerlukan pelajar mencari penyelesaian kepada masalah.

PERANAN DALAM PENGAJARAN KONSTRUKTIVISME


Oleh sebab pembelajaran secara konstrukivisme adalah merupakan pendekatan berpusatkan murid tentunya
peranan murid dan guru akan berubah. Begitu juga persekitaran bilik darjah perlu diubah supaya sesuai dan
dapat menyokong pembelajaran konstruktivisme.
Mari kita lihat dahulu apakah peranan guru dalam pembelajaran jenis ini. Di antaranya;
 Guru mungkin akan berperanan sebagai pelajar atau penyelidik. Dengan cara ini, guru akan lebih
memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. Justeru itu guru akan memperolehi
kemahiran untuk membina dan mengubahsuai kefahaman serta berkomunikasi dengan orang lain.
 Menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta menghargai pandangan mereka.
 Guru bertanggung jawab membimbing dan membantu murid mempelajari sesuatu pelajaran dengan
bermakna. Guru tidak boleh belajar untuk murid. Murid yang membina fahaman sendiri.
 Membantu murid menyedari kerelevanan kurikulum kepada kehidupan seharian mereka
 Menggalakkan murid membuat tugasan yang berbentuk penyelesaian, menganalisis, meramal, meneka
dan membuat hipotesis.
 Memberi masa secukupnya kepada murid untuk membuat perkaitan antara idea-idea yang telah dijanakan.
 Menggalakkan pembelajaran koperatif dalam menjalankan tugasan tertentu.
 Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan murid bertanggung jawab dalam membuat
rancangan, proses, dan penelitian.
Manakala murid pula perlu memainkan peranan yang tertentu juga sekiranya pembelajaran konstruktivisme
boleh berlangsung. Di antaranya;
 Setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. Mereka perlu
berinisiatif mengemukakan soalan-soalan dan isu, kemudian secara individu mereka membuat analisis
menentukan kemahiran dan pengetahan di mana mereka menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka
dengan kegunaan masa depan.
 Murid menganggap peranan guru sebagai salah satu sumber pengetahuan dan bukan sebagai seorang yang
tahu segala-galanya.
 Mereka juga sedar bahawa mereka bertanggungjawab terhadap diri sendiri untuk menggunakan pelbagai
cara bagi memproses maklumat dan menyelesaikan masalah.
 Murid selalu berbincang dengan guru dan sesama mereka. Perbincangan itu akan dapat membantu murid
mengukuhkan atau mengubah idea mereka.
 Murid mencabar hipotesis yang telah mereka buat dan digalakkan berbincang untuk membuat ramalan.
Seterusnya mereka berpeluang untuk menguji hipotesis mereka.
 Murid menggunakan data dan bahan-bahan fizikal untuk menolong mereka menjana idea dan
pengetahuan.
Selain daripada peranan guru dan murid yang perlu berubah, teknik pentaksiran juga perlu turut berubah.
Selalunya ujian digunakan. Murid akan diuji sama ada dia dapat memberikan jawapan yang dikehendaki oleh
penggubal soalan. Mereka juga dianggap mempunyai tafsiran yang sama dengan penggubal soalan tentang
apa yang dikehendaki dalam soalan. Oleh yang demikan, soalan-soalan ujian tidak sebenarnya menguji
kefahaman dan pengetahuan murid, tetapi hanya menguji kemahiran murid untuk membekalkan jawapan
yang dikehendaki oleh penggubal soalan sahaja. Cara pentaksiran harus merangkumi cara menyelesaikan
masalah dengan munasabah dan pengetahuan. Antara teknik-teknik pentaksiran yang boleh digunakan ialah
peta konsep, rajah Venn, portfolio, ujian prestasi dan ujian berpasukan.
Pandangan ahli konstruktivisme terhadap disiplin di dalam kelas adalah berbeza dengan ahli
objektivisme. Ahli konstruktivisme menganggap peranan guru adalah sebagai pengurus kelas dan boleh
menangani hal-hal disiplin murid dengan sempurna. Murid diterima sebagi individu yang mempunyai ciri-
ciri perlakuan yang berbeza di mana setiap individu itu dianggap penting dalam proses pembelajaran dan
perlu diberi perhatian yang wajar. Mereka diberikan peluang untuk membuat keputusan sendiri tentang
perkara-perkara yang akan mereka pelajari. Melalui proses ini, mereka akan lebih prihatin,
bertanggungjawab dan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran mereka.

Pendekatan Kognitif Bersituasi (Situated Cognition) untuk pembelajaran di dalam kelas.


Kognitif bersituasi (situated cognition) merujuk kepada suatu pemikiran idea yang terletak dalam
konteks sosial dan fizikal dan bukan dalam minda individu (Santrock, 2004). Kognitif bersituasi
mempunyai beberapa implikasi untuk sistem pembelajaran dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Pendekatan ini merangkumi kemahiran-kemahiran pemikiran yang tinggi,
mewujudkan kesedaran dalam meningkatkan daya penaakulan ke arah penyelesaian masalah,
menggunakan kemahiran-kemahiran metakognitif untuk melihat masalah pembelajaran, berfokus
pada pertumbuhan kognitif pelajar.
Di dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah saya telah menggunakan
pendekatan yang sama iaitu dengan menayangkan video interaktif untuk kali kedua kepada
pelajar. Video interaktif ini berbeza daripada video yang pertama tadi di mana video interaktif ini
menayangkan aktiviti-aktiviti yang biasa dilakukan oleh seseorang usahawan seperti penghasilan
produk-produk baru dan pengubahsuaian barangan yang hendak dijual. Video tersebut
menayangkan En Ali seorang usahawan barangan permainan kanak-kanak yang mengeluarkan
produk mainan yang baru di pasaran iaitu permainan ikan terbang menggunakan alat kawalan
jauh. En Ali merupakan seorang usahawan yang telah membuat pengubahsuaian kepada produk-
produk mainan kanak-kanak yang berada di pasaran sebelum ini.
Pendekatan kognitif bersituasi menyebabkan pelajar berasa pembelajaran adalah efektif dan
menyeronokkan. Pendekatan ini berfokus kepada keperluan-keperluan pelajar berhubung
pembelajaran dan kurang berfokus pada isi kandungan (content) semata-mata.
Pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar dan guru mengalami ilmu pengetahuan baru atas
pemahaman persekitaran (situasi) pembelajaran. Bagi mewujudkan satu situasi yang melibatkan
aktiviti pelajar di dalam kelas, pelajar diberikan bahan-bahan seperti straw, surat khabar, kotak
ubat gigi dan sebagainya. Pelajar diminta mencipta sesuatu produk menggunakan bahan yang
diberi. Melalui kaedah ini pelajar dapat membina pengetahuan mereka tentang rekacipta
berdasarkan video yang ditayangkan dan kemudian menggunakan bahan-bahan tersebut untuk
mencipta sesuatu yang baru. Melalui pendekatan ini, secara tidak langsung saya dapat melihat
ciri-ciri seperti kreatif dan inovatif dikalangan pelajar.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, saya menerangkan kembali hubung kait di antara video
pertama dan video kedua yang telah ditayangkan kepada pelajar. Saya membuat pengukuhan
dengan bertanya kepada pelajar apakah perbezaan yang terdapat di dalam kedua-dua video
tersebut. Pelajar mula mengingat kembali lakonan yang telah di buat di dalam kelas. Pelajar telah
mula menyenaraikan ciri –ciri seorang peniaga berdasarkan kepada ingatan jangka panjang yang
telah disimpan. Kemudian, pelajar dapat membezakan ciri-ciri seorang usahawan berdasarkan
aktiviti rekacipta yang telah dibuat bersama dengan guru di dalam kelas. Saya telah membuat
kesimpulan bahawa, masalah pembelajaran di mana pelajar tidak dapat membezakan konsep
peniaga dan konsep usahawan telah berjaya di atasi. Pelajar telah dapat memahami konsep
peniaga dan usahawan dan dapat membezakan di antara kedua-duanya hasil
daripada penggunaan Teori Peniruan Bandura dan Pendekatan Konstruktivisme Sosial.
TEORI PENGAJARAN KONSTRUKTIF

DEFINISI TEORI KONSTRUKTIF


Sebelum kita membincangkan masalah yang di utarakan ini,terlebih dahulu kita perlu
mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan konstruktif.Konstruktif di ambil dari perkataan
bahasa Inggeris „konstruktivisme‟ yang membawa maksud falsafah membina.Di bawah konteks
pembelajaran teori konstruktif menganggap bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud diluar
minda tetapi dibina dalam
minda berdasarkan pengalaman sebenar iaitu pengetahuan dibina melalui proses pengaruh di
antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan.Para pelajar
membina ilmu pengetahuan dengan aktif dalam merealisasikan teori ini. Menurut Borich &
Tombari (1997)-Educational Phychology,A Contemporary Approach halaman 177 menyebut
“Constructivisme...an approach to learning in which learners are provided the opportunity to
construct their own sense of what is being learned by building internal or relationship among the
ideas and fact being taught”. Petikan ini dapat difahami sebagai pendekatan pembelajaran yang
menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang
dipelajari dengan mewujudkan jaringan antara idea serta fakta yang sedang diajar atau dipelajari.
Apabila kita merujuk kembali kepada persoalan yang ditimbulkan ini iaitu untuk melancarkan
proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan fahaman 2 konstruktif tidak boleh tidak dua
pihak perlu diberi tumpuan iaitu murid dan guru. Setiap kumpulan ini mempunyai peranan
mereka yang tersendiri bagi merealisasikan perjalanan teori ini.
PERANAN GURU
Pengamal teori konstruktif berpendapat bahawa guru adalah sebagai pengurus bilik darjah. Guru
seharusnya menerima murid sebagai individu yang mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza
di mana setiap individu itu penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran tanpa menafikan
hak mereka di dalam mengutarakan sebarang pendapat mahupun idea yang berkaitan dengan
pembelajaran pada waktu itu..keadaan ini secara tidak langsung menjadi penyokong kepada
minat murid dalam pembelajaran dan akan terhapusnya situasi keterasingan di kalangan pelajar
dan murid-murid sendiri.Kefahaman murid terhadap fakta akan lebih berkesan dan mantap
dengan mengabung jalinkan antara pengalaman sedia ada dan fakta yang sedang dibina. Selain
dari itu guru perlu mengelakan diri dari beranggapan bahawa minda murid sebagai tin kosong
yang hanya cukup diisi dengan fakta dan pengetahuan baru sebaliknya mengambil
kira,menilai,mengukur keterlibatan dan kefahaman mereka dalam mengembangkan maklumat
yang disampaikan sewaktu proses P&P.Peranan guru sebagai pembimbing dan fasilitator juga
dapat membantu dalam mengawal disiplin para pelajar dengan baik. Di dalam menghadapi
situasi di mana kewujudan murid yang enggan melibatkan diri di dalam aktiviti P&P,Golongan
pendidik seharusnya lebih kreatif dalam 3 mempelbagaikan aktiviti serta mengajukan pelbagai
persoalan sebagai ransangan terbaik sebagai jaminan keterlibatan aktif murid-murid dalam
menemukan idea-idea terbaru.Melaui teori konstruktif ini kita tidak lagi melihat aktiviti P&P
berpusatkan murid.
PERANAN MURID
Perbincangan teori konstruktif menyatakan bahawa murid sekali-kali tidak menganggap guru
hanya sebagai pembekal maklumat tetapi sebagai sesuatu dari sumber pengetahuan untuk
membantu mereka mencari maklumat dan peransang bagi mereka berfikir dan
berkomunikasi.Ilmu baru yang terbentuk adalah berasakan kepada inisiatif diri individu dan
perkongsian pandangan dikalangan mereka selain mengadaptasi setiap pengalaman yang dilalui
dengan alam sekeliling sewaktu sesi P&P berjalan.Dengan wujudnya lontaran-lontaran idea dan
pengalaman murid ini secara tidak langsung berjaya memecahkan suasana „dingin‟ di kalangan
pelajar itu sendiri.

Anda mungkin juga menyukai