Anda di halaman 1dari 110

Versi 2021_02

Dasar dan Hala Tuju


2021 – 2023

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang

ABDUL RAZAK ALIAS


0199810618
srikemuningindah@gmail.com
srikemuningindah.blogspot.com

1
RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA PANJANG JANGKA MASA PENDEK


(3 – 5 TAHUN) (1 TAHUN)

Matlamat / Bidang Pelan Operasi 1


Keberhasilan Utama Objektif 1 …
Inisiatif / Strategi 1 (Program, Projek,
(KRA) 1 Aktiviti, Tindakan)

Pelan Operasi 2
Matlamat / Bidang (Program, Projek,
Keberhasilan Utama Objektif 2 … Inisiatif / Strategi 2 Pelan Taktikal Aktiviti, Tindakan)
(KRA) 2
Operasi 1
Operasi 2
Inisiatif /Strategi 3 Pelan Operasi 3
Matlamat / Bidang Operasi 3
dan … (Program, Projek,
Keberhasilan Utama Objektif 3 … Operasi 4 Aktiviti, Tindakan)
(KRA) 3

Pelan Operasi 4
(Program, Projek,
Aktiviti, Tindakan)

2
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi


Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera”

3
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025
Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

1  Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan standard antarabangsa. Melancarkan
Menyediakan Kesamarataan Akses Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang
Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf disemak semula pada 2017
Antarabangsa  Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) untuk meningkatkan secara
berperingkat peratusan soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.
 Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik
 Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan, bermula dengan pendidikan vokasional
 Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat menjelang 2020
 Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran untuk murid berkeperluan khusus
 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula pada umur 6 tahun
2  Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis Kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang
Memastikan Setiap Murid Menguasai intensif bagi murid yang memerlukan
Kemahiran Dalam Bahasa Malaysia  Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris
Dan Bahasa Inggeris Dan Digalakkan  Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris
Mempelajari Bahasa Tambahan  Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus peringkat SPM dan memperluaskan peluang bagi
pendedahan terhadap bahasa Inggeris
 Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025
3  Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan lebih tumpuan kepada perpaduan dan
Melahirkan Rakyat Yang Menghayati memupuk persefahaman yang erat antara murid
Nilai  Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam 1Sukan,
1Kelab, dan 1Badan Beruniform
 Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah
4  Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri daripada kalangan graduan 30% teratas
Mentransformasi Profesion Keguruan  Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang 2020
Menjadi Profesion Pilihan  Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) mulai 2013
 Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran mulai 2013
 Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi menjelang 2016
 Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran, dan pakar bidang khusus menjelang
2016
 Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas dan proses pensijilan mulai 2025
5  Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013
Memastikan Kepimpinan Berprestasi  Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua / Guru Besar yang baharu secara berperingkat, dengan lebih sokongan
Tinggi Ditempatkan Di Setiap Sekolah dan kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid

4
6  Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di
Mengupaya JPN, PPD Dan Sekolah semua negeri menjelang 2014
Untuk Menyediakan Penyelesaian  Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi kepada sekolah yang memenuhi
Khusus Berasaskan Keperluan kriteria prestasi minimum
 Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan
Sarawak
 Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima sokongan kewangan yang saksama
7  Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000
Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan sekolah
Kualiti Pembelajaran Di Malaysia  Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video
guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam Sains, Matematik, Bahasa Malaysia, dan Bahasa Inggeris
 Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran kadar kendiri untuk
memperluas akses kepada pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap kemahiran murid
8  Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan tentang bajet dan personel mulai
Mentransformasi Kebolehan Dan 2013, serta meningkatkan kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Keupayaan Penyampaian Kementerian  Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN ditempatkan di PPD untuk memberi lebih
sokongan kepada sekolah menjelang 2014
 Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan kepimpinan utama mulai 2013
 Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013, dan pelaksanaan mulai 2016
9  Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa
Bekerjasama Dengan Ibu Bapa, dan akses dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah
Komuniti, Dan Sektor Swasta Secara  Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru
Meluas mulai 2016
 Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni
dan NGO yang berpotensi sebagai penaja
10  Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasional program berimpak rendah
Memaksimumkan Keberhasilan Murid pada setiap tahun
Bagi Setiap Ringgit  Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan kepada bidang paling penting seperti
peningkatan kemahiran dan latihan guru
11  Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan
Meningkatkan Ketelusan Untuk Malaysia mulai 2013
Kebertanggungjawaban Awam Secara  Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025
Langsung

5
ASPIRASI SISTEM

Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020

Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka
mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari
peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang 2020.

Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan
setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam
kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang
akan datang (TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti
lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat
antarabangsa.

Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan
geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid
bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020.

Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian

Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi
bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan
menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan
Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan
aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.

Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan
dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa,
Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.

6
ASPIRASI MURID

Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi
setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am
yangmenyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga digalakkan
mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.

Kemahiran Berfikir Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan
mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu
yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta
inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir
secara kritis di luar konteks akademik.

Kemahiran Memimpin Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah
amat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang
yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan,
kepimpinan merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi
dengan berkesan.

Kemahiran Dwibahasa Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris
sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas
menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran
kerja. Di samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan.

Etika dan Kerohanian Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam
kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada
prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk
membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.

Identiti Nasional Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap
murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosio ekonomi. Semangat patriotik
perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan
negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional
akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.

7
PROGRAM TS25
(TRANSFORMASI SEKOLAH 2025)

KEMENJADIAN MURID SEKOLAH BERKUALITI


[BERFOKUSKAN MURID] [BERFOKUSKAN BUKAN MURID]

8
Pencapaian prestasi Pencapaian sahsiah Pencapaian prestasi Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan
akademik yang tinggi terpuji oleh semua murid. kokurikulum yang tinggi sekolah yang cemerlang
oleh semua murid oleh semua murid.
• Pentaksiran Bilik • Ujian Aptitud, • Pentaksiran • Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2
Darjah Tahun 6 Psikometrik (PPsi) Aktiviti Jasmani Sukan • Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) oleh
• Ujian Penilaian • Sikap dan dan Kokurikulum Guru
Sekolah Rendah Perlakuan Positif Murid (PAJSK) • Penilaian Pusat Sumber Sekolah
(UPSR) (Pembangunan • Pentaksiran • Prestasi Kewangan
• Pentaksiran Bilik Kemahiran Insaniah - Standard Kecergasan • Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan
Darjah Tingkatan 3 soft skill) Fizikal Kebangsaan Kantin / Dapur Asrama
• Pentaksiran Pusat • Salah Laku Disiplin (SEGAK) • Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas
Tingkatan 3 (PT3) • Kehadiran Ke • Pencapaian Sukan • Penarafan Prestasi Sekolah Selamat
• Sijil Pelajaran Sekolah dan Permainan • Kepuasan Pelanggan
Malaysia (SPM) – • Ujian PAFA • Pencapaian Ko- • Penglibatan Ibu Bapa
Tingkatan 5 Akademik • Hubungan Luar (Jaringan / Jalinan)
• Literasi dan • Pencapaian Badan • Sarana Sekolah
Numerasi Beruniform • Sarana Ibu Bapa
• Kemahiran • Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa
Dwibahasa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice)
• dll.

AMALAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

9
STRATEGI / INISIATIF ditentukan dan dipilih berdasarkan apa dan bagaimana amalan sekolah berprestasi tinggi lakukan. Amalan-amalan
(spesifikasi) inilah yang sekolah rancang, laksanakan, pantau dan ambil tindakan seterusnya bagi mencapai keberhasilan prestasi yang tinggi
berterusan.

BERFOKUSKAN PENGURUSAN-PENTADBIRAN BERFOKUSKAN MURID

1 Pemimpin Di Sekolah Sebagai Pemimpin dan Pengurus Berkesan 6 Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid
2 Guru Berkualiti Dalam PdPc, Pengurusan Kokurikulum, Pengurusan
Hal Ehwal Murid. 6.1 Tanggungjawab Sosial
3 Kurikulum, Pengajaran Dan Penilaian Selaras Dengan Standard 6.2 Menghargai Alam Sekitar
4 Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna 6.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
5 Sokongan PIBG Dan Komuniti 6.4 Kerohanian / Spiritual
6.5 Komunikasi
6.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah
6.7 Kepimpinan
6.8 Kerja Sepasukan
6.9 Keusahawanan
6.10 Pengurusan
6.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi
6.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat
6.13 Globalisasi

10
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

KECEMERLANGAN
KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN
KECEMERLANGAN AKADEMIK KEPIMPINAN DAN
SAHSIAH KOKURIKULUM
PENGURUSAN

KEMENJADIAN KEMENJADIAN KEMENJADIAN KEMENJADIAN SEKOLAH


MURID MURID MURID MURID BERKUALITI
Pentaksiran Bilik Pentaksiran Pusat Psikometrik (PPsi); Pentaksiran Aktiviti Standard Kualiti
Darjah (PP) Kehadiran; Salah Jasmani Sukan Dan Pendidikan Malaysia
(PBD) Laku Disiplin Kokurikulum (SKPMg2)
(PAJSK);
Pentaksiran
Standard
Kecergasan Fizikal
Kebangsaan
(SEGAK)

6. Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill)


1 Kepimpinan dan Pengurusan Berkesan
Murid

Tanggungjawab Sosial
2 Kualiti Guru
Menghargai Alam Sekitar
Etika, Moral dan Profesionalisme
Kerohanian / Spiritual 3 Kesejajaran antara Pedagogi dengan Dokumen Standard (Kurikulum) dan
Komunikasi Pentaksiran
Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah
Kepimpinan 4 Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna
Kerja Sepasukan
Keusahawanan
Pengurusan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi 5 Sokongan PIBG dan Komuniti

11
MISI
12
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu; keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15
tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik
dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait
pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.

13
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan
dan memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris,
digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan
dan membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai
anak Malaysia.

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang (SMKST) berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk
mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan
dibangunkan oleh SMKST dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang
mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

14
NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif Semua warga SMKST mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SMKST akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam


amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SMKST akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SMKST akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SMKST menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga SMKST mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
15
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas dilaksanakan.

MATLAMAT STRATEGIK
16
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
KRA3 murid KRA2
Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan sahsiah terpuji
& kokurikulum oleh semua
yang tinggi murid
KRA4
oleh semua
Pencapaian
murid
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

17
1A Pentaksiran Biik Darjah Tahun 6 (PBD)

1.1. 100.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya ‘Tahap 3’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tahun 6 pada tahun 2023.
1.2. Sifar murid belum mencapai tahap penguasaan minimum Sekurang-kurangnya ‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2023.
1.3. Lebih daripada 20.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2023.

1B Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.3 Lebih daripada 74.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya ‘D’ semua mata pelajaran dalam Ujian
Pencapaian Sekolah Rendah pada tahun 2023.
1.4 Kurang daripada 24.60 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian
Pencapaian Sekolah Rendah pada tahun 2023.
1.5 Kurang daripada 1.40 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum semua mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Pencapaian
Sekolah Rendah pada tahun 2023.
1.6 Lebih daripada 2.60 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah pada tahun 2023.
1.7 Kurang daripada 2.40 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah pada tahun 2023.

1C Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 (PBD)

1.8. 100.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya ‘Tahap 3’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2023
1.9. Sifar murid belum mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya ‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 36 pada tahun 2023.
1.10. Lebih daripada 20.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2023

1D Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 (PT3)

1.11 Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya ‘E’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran
Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2023.
1.12 Kurang daripada 2.50 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘F’ dalam dalam
Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2023.
1.13 Kurang daripada 1.50 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum semua mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2023.
1.14 Lebih daripada 4.25 peratus murid memperoleh pencapaian ‘A’ (Tahap Cemerlang) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2023.
1.15 Kurang daripada 5.19 Gred Purata Sekolah dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2023.

1E Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) – Tingkatan 5

18
1.16 Lebih daripada 96.00 peratus murid layak mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu, Sejarah) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada
tahun 2023.
1.17 Lebih daripada 1.75 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2023.
1.18 Kurang daripada 4.75 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2023.

1F Literasi dan Numerasi (LINUS)

1.19 100.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Melayu pada tahun 2023.
1.20 Lebih daripada 99.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Inggeris pada tahun 2023.
1.21 100.00 peratus murid menguasai numerasi pada tahun 2023.

1G Kemahiran Dwibahasa

1.22 Lebih daripada 73.00 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2023.

2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

2A Pentaksiran Psikometrik, Ujian Aptitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai, IKeP)

2.1 Lebih daripada 60.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Verbal Lingustik Inventori Kecerdasan
Pelbagai pada tahun 2023.
2.2 Lebih daripada 88.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Logik Matematik Inventori Kecerdasan
Pelbagai pada tahun 2023.
2.3 Lebih daripada 97.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Intrapersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai
pada tahun 2023.
2.4 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dan sederhana dalam konstruk Visual Ruang Inventori Kecerdasan Pelbagai
pada tahun 2023.
2.5 Lebih daripada 93.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Naturalistik Inventori Kecerdasan Pelbagai
pada tahun 2023.
2.6 Lebih daripada 96.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Interpersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai
pada tahun 2023.
2.7 Lebih daripada 89.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Kinestetik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada
tahun 2023.
2.8 Lebih daripada 59.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Muzik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada
tahun 2023.
2.9 Lebih daripada 96.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Eksistensial Inventori Kecerdasan Pelbagai
pada tahun 2023.

2B Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill)

19
2.11 Lebih daripada 98.00 peratus murid mengamalkan sekurang-kurangnya 8 daripada 13 sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan boleh
diteladani (berdasarkan senarai semak Pembangunan Kemahiran Insaniah – Soft Skill) pada tahun 2023.
[1 - Tanggungjawab Sosial; 2 - Menghargai Alam Sekitar; 3 - Etika, Moral dan Profesionalisme; 4 - Kerohanian / Spiritual; 5 - Komunikasi; 6 - Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Masalah; 7 - Kepemimpinan; 8 - Kerja Sepasukan; 9 - Keusahawanan; 10 – Pengurusan; 11 - Teknologi Maklumat dan Komunikasi; 12 - Pembelajaran Sepanjang Hayat; 13 -
Globalisasi;.]
2.12 100.00 peratus murid menunjukkan Amalan Baik (Berdasarkan SSDM) pada tahun 2023.

2C Salah Laku Disiplin

2.13 Lebih daripada 97.75 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada tahun 2023.
2.14 Lebih daripada 98.75 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada tahun 2023.
2.15 Lebih daripada 99.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun 2023.

2D Kehadiran Ke Sekolah

2.16 Lebih daripada 96.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2023.
2.17 Lebih daripada 96.00 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 95.00 peratus kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2023.

2E Ujian PAFA

2.18 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2023.

3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3A Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, PAJSK

3.1 Lebih daripada 99.00 peratus murid mencapai gred A atau B atau C pada tahun 2023.

3B Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, SEGAK

3.2 Lebih daripada 98.50 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap normal pada tahun 2023.
3.3 Lebih daripada 94.00 peratus murid memperoleh tahap Kecergasan Sangat Tinggi atau Tinggi atau Cergas dalam Ujian Kecergasan Fizikal
Murid pada tahun 2023.

3C Pencapaian Sukan dan Permainan

3.4 9 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam sukan dan permainan pada tahun 2021 – 2023.
3.5 5 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan permainan pada tahun 2021 – 2023.

3D Pencapaian Ko-Akademik
20
3.6 9 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun 2021 – 2023.
3.7 4 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun 2021 – 2023.

3E Pencapaian Badan Beruniform

3.8 4 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam badan beruniform pada tahun 2021 – 2023.
3.9 2 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam badan beruniform pada tahun 2021 – 2023.

4 Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2

4.1 Lebih daripada 91.20 peratus skor Taraf Sekolah berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2023.
4.2 Taraf Sekolah Cemerlang berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2023.

4B Pengajaran dan Pemudahan Cara (PdPc) oleh Guru

4.3 95.00 peratus guru memperolehi Taraf Cemerlang dalam PdPc (berdasarkan instrumen pencerapan PdPc atau Standard 4 SKPMg2 pada
tahun 2023.

4C Penilaian Pusat Sumber Sekolah

4.4 Pusat Sumber Sekolah memperoleh markah penilaian lebih daripada 90.00 peratus markah berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber
Sekolah Kebangsaan pada tahun 2023.

4D Prestasi Kewangan

4.5 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran Sangat Baik pada tahun 2023.

4E Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin / Dapur Asrama

4.6 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap Baik pada tahun 2023.
4.7 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Dapur Asrama pada tahap Baik pada tahun 2023.

4F Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

4.8 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada tahap Baik pada tahun 2023.

4G Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

21
4.9 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap Baik pada tahun 2023.

4H Kepuasan Pelanggan

4.10 Kurang daripada 5 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada tahun 2023.
4.11 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor 3.90 pada tahun 2023.

4I Penglibatan Ibu Bapa

4.12 Lebih daripada 70.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun 2023.

4J Hubungan Luar

4.13 Lebih daripada 4 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada tahun 2023.

4K Sarana Sekolah

Sekolah memperolehi ...

4.14 Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada tahun 2023.


4.15 Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2023.
4.16 Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2023.
4.17 Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2023.
4.18 Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama pada tahun 2023.
4.19 Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2023.

4L Sarana Ibu Bapa

Sekolah memperolehi ...

4.20 Kurang daripada 5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2023.
4.21 45.00 peratus tahap Sederhana penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2023.
4.22 Lebih daripada 50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2023.

4M Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students, Parents Voice)

4.23 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023
4.24 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023
4.25 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023

22
4N Penarafan Pembudayaan KBAT dalam PdPc

4.26 Penarafan CEMERLANG dengan skor 90.00 peratus atau lebih dalam Standard 1, Kepimpinan SKPMg2 pada tahun 2023
4.27 Penarafan CEMERLANG dengan skor 90.00 peratus atau lebih dalam Standard 2, Pengurusan Organisasi SKPMg2 pada tahun 2023
4.28 Penarafan CEMERLANG dengan skor 90.00 peratus atau lebih dalam Standard 3.1, Pengurusan Kurikulum SKPMg2 pada tahun 2023
4.29 Penarafan CEMERLANG dengan skor 90.00 peratus atau lebih dalam Standard 3.2, Pengurusan Kokurikulum SKPMg2 pada tahun 2023
4.30 Penarafan CEMERLANG dengan skor 90.00 peratus atau lebih dalam Standard 4, PdPc SKPMg2 pada tahun 2023

ATAU

4.31 Penarafan CEMERLANG dengan skor 95.00 peratus atau lebih Membudayakan KBAT dalam Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan pada
tahun 2023
4.32 Penarafan CEMERLANG dengan skor 95.00 peratus atau lebih Membudayakan KBAT dalam Pengajaran dan Pembelajaran pada tahun 2023
4.33 Penarafan CEMERLANG dengan skor 85.00 peratus atau lebih Membudayakan KBAT dalam Kokurikulum pada tahun 2023

23
24
Jadual 1_2021 - 2023

SMK SRI TERBILANG 2021 – 2023

ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan

Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan Kerohanian;
ASPIRASI MURID
Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif


Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

1. Pencapaian 1A Pentaksiran % Murid Mencapai 94.00 96.00 98.00 100.00 STRATEGI UTAMA
prestasi akademik Bilik Darjah Tahun Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ]
yang tinggi oleh 6 (PBD) Minimum Sekurang- S1 Meningkatkan Keberkesanan Kepimpinan dan Pengurusan
semua murid. kurangnya ‘Tahap 3’ S2 Meningkatkan Kualiti Guru
Semua Mata Pelajaran S3 Menjajarkan antara Pedagogi dengan Kurikulum dan
Pentaksiran
% Murid Belum 6.00 4.00 2.00 - S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] Bermakna
Penguasaan Minimum S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti
Sekurang-kurangnya S6 Membangunkan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid
‘Tahap 2’ atau ‘Tahap [Tanggungjawab Sosial; Menghargai Alam Sekitar; Etika, Moral dan
1’ Satu Mata Pelajaran’ Profesionalisme; Kerohanian / Spiritual; Komunikasi; Berfikiran
Kritikal & Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja Sepasukan;
% Murid Mencapai 17.00 18.00 19.00 20.00 Keusahawanan; Pengurusan; Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
‘Tahap 6’ Semua Mata [ ] [ ] [ ] Pembelajaran Sepanjang Hayat; Globalisasi]
Pelajaran
NOTA TAMBAHAN
1B Ujian % Murid Mencapai 68.13 70.00 72.00 74.00
Pencapaian Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ] A. CIRI-CIRI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
Sekolah Rendah Minimum Sekurang-
(UPSR) kurangnya ‘D’ Semua 1. Fokus Jelas dan Dikongsi [PB]
Mata Pelajaran 2. Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid [PPB]
3. Kepimpinan Sekolah Berkesan [PB]
% Murid Belum 30.32 28.50 26.55 24.60 4. Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi [PB, GQ, PPB, SIBK]
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] 5. Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard
Penguasaan Minimum [PKPS, GQ]
Sekurang-kurangnya 6. Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap [PB, GQ]
Satu Mata Pelajaran ‘E’ 7. Memberi Fokus Pembangunan Profesional [PB, GQ]
8. Persekitaran Pembelajaran Menyokong [PPB]
9. Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi [SPIBK]

25
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
PB - Pemimpin (dan Pengurusan ) Berkesan
% Murid Belum 1.55 1.50 1.45 1.40 GQ - Guru Berkualiti
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] PKPS - Menjajarkan Pedagogi, Kurikulum dan Pentaksiran
Penguasaan Minimum PPB - Persekitaran Pembelajaran Bermakna
Semua Mata Pelajaran SIBK - Sokongan Ibu Bapa dan Komuniti
‘E’
1 Fokus Jelas dan Dikongsi – Memastikan guru-kakitangan dan ibu
% Murid Memperoleh 2.08 2.50 2.55 2.60 bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
‘A’ Semua Mata [ ] [ ] [ ] mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka
Pelajaran dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada
kepercayaan dan nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten
Gred Purata Sekolah 3.00 2.80 2.60 2.40 untuk semua yang terlibat.
[ ] [ ] [ ]
a. Sekolah mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju) jelas.
1C Pentaksiran % Murid Mencapai 94.00 96.00 98.00 100.00 b. Guru-guru dan kakitangan mempunyai kefahaman yang jelas tentang
Bilik Darjah Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ] apa yang sekolah sedang cuba mencapainya.
Tingkatan 3 (PBD) Minimum Sekurang- c. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman tentang apa yang
kurangnya ‘Tahap 3’ pihak sekolah ingin mencapainya.
Semua Mata Pelajaran d. Guru-guru dan kakitangan adalah komited (menunjukkan sikap
memberikan sepenuh tenaga dan perhatian) untuk mencapai
% Murid Belum 6.00 4.00 2.00 - matlamat sekolah.
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] e. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan matlamat sekolah di
Penguasaan Minimum fikiran mereka apabila membuat keputusan penting.
Sekurang-kurangnya f. Penekanan utama sekolah adalah meningkatkan pembelajaran
‘Tahap 2’ atau Tahap murid.
1’ Satu Mata Pelajaran’
2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid –
% Murid Mencapai 17.00 8.00 19.00 20.00 Membina kepercayaan guru-guru dan kakitangan bahawa semua murid
‘Tahap 6’ Semua Mata [ ] [ ] [ ] boleh belajar dan mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira
Pelajaran bahawa beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang
ketara, halangan-halangan ini tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi.
1D Pentaksiran % Murid Mencapai 93.00 94.00 95.00 96.00 Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.
Pusat Tingkatan 3 Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ]
(PT3) Minimum a. Semua murid dijangkakan mencapai standard yang tinggi.
Sekurang-kurangnya b. Guru-guru buat apa sahaja untuk membantu semua murid mencapai
‘E’ Semua Mata standard akademik yang tinggi.
Pelajaran c. Guru-guru percaya semua murid boleh belajar konsep-konsep yang
kompleks.
% Murid Belum 5.20 4.30 3.40 2.50 d. Semua murid sentiasa dicabar oleh kurikulum yang rapi dan ketat.
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] e. Guru-guru menggunakan strategi yang berkesan untuk membantu
Penguasaan Minimum murid berprestasi rendah mencapai standard akademik yang tinggi.
Sekurang-kurangnya
Satu Mata Pelajaran ‘F’ 3 Kepimpinan Sekolah Berkesan – Membangunkan kepimpinan
pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk
melaksanakan proses perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif
mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program
pengajaran dan budaya sekolah yang kondusif untuk pembelajaran dan

26
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
% Murid Belum 1.80 1.70 1.60 1.50 perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] dan peranan yang berbeza – guru dan kakitangan lain.
Penguasaan Minimum
Semua M.Pelajaran ‘F’ a. Guru-guru dan kakitangan menunjukkan gaya kepimpinan mereka
dalam beberapa cara.
% Murid Memperoleh 3.50 3.75 4.00 4.25 b. Pemimpin sekolah menyokong pengajaran yang berkesan untuk
‘A’ Semua Mata [ ] [ ] [ ] semua murid.
Pelajaran c. Mereka yang memimpin bertindak dengan integriti.
5.25 5.23 5.21 5.19 d. Pentadbir sekolah mengambil kira pelbagai pandangan apabila
Gred Purata Sekolah [ ] [ ] [ ] membuat keputusan.
e. Pemimpin sekolah memastikan guru-guru bertanggungjawab untuk
1E Sijil Pelajaran % Murid Layak 95.00 95.50 95.75 96.00 meningkatkan pembelajaran murid.
Malaysia, Mendapat Sijil [ ] [ ] [ ] f. Guru-guru dan kakitangan berasa suka dengan kepimpinan sekolah
Tingkatan 5 (SPM) (Lulus BM, SJ) kerana mengambil berat tentang mereka.

% Murid Memperoleh 1.00 1.25 1.50 1.75 4 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi – Membina kerjasama
‘A’ Semua Mata [ ] [ ] [ ] yang kuat di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan
Pelajaran kakitangan yang lain. Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu
sama lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal
Gred Purata Sekolah 5.50 5.25 5.00 4.75 pasti masalah dan bekerja terhadap penyelesaian.
[ ] [ ] [ ]
1F Linus % Murid Menguasai a. Sekolah ini menggunakan sistem bagi mendapatkan pelbagai
Literasi Bahasa Melayu 97.00 98.00 99.00 100.00 perspektif apabila membuat keputusan.
[ ] [ ] [ ] b. Guru-guru membincangkan isu-isu pengajaran secara tetap.
% Murid Menguasai c. Guru-guru dan kakitangan bekerja bersama-sama untuk
Literasi Bahasa 96.00 97.00 98.00 99.00 menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu
Inggeris [ ] [ ] [ ] sekolah.
d. Guru-guru dan kakitangan bekerja dalam pasukan di semua
% Murid Menguasai 98.00 99.00 100.00 100.00 peringkat gred untuk membantu murid meningkatkan pembelajaran.
Numerasi [ ] [ ] [ ] e. Guru-guru dan kakitangan secara tetap kerja bersama-sama untuk
merancang apa yang akan diajar.
1G Kemahiran % Murid Menguasai 70.00 71.00 72.00 73.00 f. Guru-guru berkomunikasi secara kerap dengan keluarga murid-murid
Dwibahasa Bahasa Melayu dan [ ] [ ] [ ] mereka.
Bahasa Inggeris g. Guru-guru dan kakitangan mempercayai satu sama lain
(Tahap Minimum)
5 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard –
2. Pencapaian 2A Pentaksiran % Murid Memperoleh Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
sahsiah terpuji Psikometrik, Ujian Tahap pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-
oleh semua murid Aptitud (Inventori bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami
Kecerdasan 1 Verbal Linguistik peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan
Pelbagai, IKeP) Tinggi 24.20 26.00 28.00 30.00 bagaimana kerja murid dinilai.
[ ] [ ] [ ]
Sederhana 29.00 30.00 30.00 30.00 a. Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar dengan standard
[ ] [ ] [ ] kebangsaan (kurikulum kebangsaan).
Rendah 44.00 42.00 40.00 b. Guru-guru memahami dengan baik standard kebangsaan (kurikulum
46.80 [ ] [ ] kebangsaan) dalam bidang yang mereka mengajar.
[ ]
c. Bahan-bahan pengajaran yang sejajar dengan standard kebangsaan

27
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
2 Logik Matematik (kurikulum kebangsaan) disediakan untuk guru.
Tinggi 52.00 54.00 56.00 d. Pengajaran diasaskan kepada apa yang murid-murid sudah tahu.
50.30 [ ] [ ] [ ] e. Kerja sekolah adalah bermakna kepada murid-murid.
Sederhana 32.00 32.00 32.00 f. Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan aktiviti untuk
31.10 [ ] [ ] [ ] membantu murid belajar.
Rendah 16.00 14.00 12.00 g. Aktiviti-aktiviti di bilik darjah merangsang intelektual.
[ ] [ ] [ ] h. Guru-guru tahu penyelidikan yang menjadi asas strategi pengajaran
3 Intrapersonal 18.60 yang digunakan.
Tinggi 79.00 81.00 83.00 i. Guru-guru menggunakan keputusan penilaian pembelajaran murid
[ ] [ ] [ ] untuk membantu merancang aktiviti pengajaran.
Sederhana 77.30 16.00 15.00 14.00
[ ] [ ] [ ] 6 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap –
Rendah 5.00 4.00 3.00 Melaksanakan satu kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti
16.70
[ ] [ ] [ ] murid yang memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa
4 Visual Ruang pengajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar
Tinggi 6.00 45.00 47.00 49.00 waktu persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan
[ ] [ ] [ ] pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan
Sederhana 34.00 34.00 34.00 penilaian digunakan untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program
43.40 [ ] [ ] [ ] pengajaran.
Rendah 1.00 19.00 17.00
[ ] [ ] [ ] a. Murid-murid menerima maklum-balas secara tetap mengenai apa
5 Naturalis 33.60 yang mereka perlu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran
Tinggi 65.00 67.00 69.00 mereka.
23.00 [ ] [ ] [ ] b. Murid-murid menerima bantuan lebih daripada biasa jika mereka
Sederhana 24.00 24.00 24.00 memerlukannya.
[ ] [ ] [ ] c. Guru-guru mengubahsuai amalan pengajaran mereka berdasarkan
Rendah 63.20 11.00 9.00 7.00 maklumat penilaian bilik darjah.
[ ] [ ] [ ] d. Guru-guru menerima maklum-balas secara tetap mengenai
6 Interpersonal bagaimana mereka lakukan dalam pengajaran.
Tinggi 22.90 70.00 72.00 74.00 e. Pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi fokus pemerhatian
[ ] [ ] [ ] dan penilaian kepada guru-guru.
Sederhana 13.90 22.00 22.00 22.00 f. Guru-guru memberi maklum balas antara satu sama lain untuk
[ ] [ ] [ ] membantu memperbaiki amalan pengajaran.
Rendah 8.00 6.00 4.00 g. Hasil kerja yang berkualiti tinggi dijangka daripada orang dewasa
[ ] [ ] [ ] yang bekerja di sekolah.
68.90
7 Kinestetik
Tinggi 56.00 58.00 60.00 7 Memberi Fokus Pembangunan Profesional – Memberi penekanan
20.50 [ ] [ ] [ ] pada latihan guru-guru dan kakitangan dalam bidang yang paling
Sederhana 29.00 29.00 29.00 memerlukan. Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus
10.60 [ ] [ ] [ ] penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan
Rendah 15.00 13.00 11.00 itu juga sejajar dengan misi-visi dan objektif sekolah atau daerah.
[ ] [ ] [ ]
a. Keputusan penilaian akan digunakan untuk menentukan aktiviti
54.40 pembelajaran profesional.
b. Guru-guru dan kakitangan akan dapat bantuan dalam bidang
27.90 diperlukan untuk mempertingkatkan keupayaan mereka.
c. Aktiviti-aktiviti pembangunan profesional adalah konsisten dengan

28
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
8 Muzik 17.70 matlamat sekolah.
Tinggi 30.00 32.00 34.00 d. Saya mempunyai cukup peluang untuk berkembang secara
[ ] [ ] [ ] profesional.
Sederhana 25.00 25.00 25.00 e. Guru-guru dan kakitangan yang berbeza dari masa ke semasa
[ ] [ ] [ ] mengetuai aktiviti pembangunan profesional untuk guru-guru dan
Rendah 45.00 43.00 41.00 kakitangan lain.
[ ] [ ] [ ] f. Guru-guru melihat diri mereka sebagai orang yang belajar dan juga
9 Eksistensial guru.
Tinggi 79.00 81.00 83.00
28.60 [ ] [ ] [ ] 8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah
Sederhana 15.00 14.00 13.00 mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
24.10 [ ] [ ] [ ] merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai
Rendah 6.00 5.00 4.00 hubungan dengan guru-guru dan kakitangan dan terlibat dalam
[ ] [ ] [ ] pembelajaran. Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran
47.30
pembelajaran yang kecil meningkatkan hubungan murid dengan guru.
2B Sikap dan % Murid mengamalkan 94.00 96.00 98.00
Perlakuan Positif sekurang-kurangnya 8 [ ] [ ] [ ] a. Murid-murid berasa selamat berada di sekolah sewaktu sesi
Murid daripada 13 sikap dan 77.70 persekolahan.
(Pembangunan perlakuan positif yang ] b. Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk pembelajaran.
Kemahiran terpuji dan boleh 14.70 c. Guru-guru menunjukkan sikap mengambil berat semua murid
Insaniah - soft diteladani (berdasarkan mereka.
skill) senarai semak 7.60 d. Guru-guru dan kakitangan menghormati warisan budaya murid.
Pembangunan e. Murid-murid menghormati murid lain yang berbeza daripada mereka.
Kemahiran Insaniah - f. Pengajaran disesuaikan untuk memenuhi keperluan individu murid.
soft skill) g. Masalah disiplin murid adalah diurus dengan baik.
1. Tanggungjawab 92.00 h. Guru-guru dan kakitangan berasa bebas untuk menyatakan idea dan
Sosial pendapat sesama mereka.
2. Menghargai Alam
Sekitar 9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi –
3. Etika, Moral dan Membangunkan rasa yang semua mempunyai tanggungjawab untuk
Profesionalisme mendidik murid, bukan hanya guru-guru dan kakitangan sekolah.
4. Kerohanian / Keluarga, ahli perniagaan, agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan
Spiritual; komuniti kolej / universiti semuanya memainkan peranan yang penting
5. Komunikasi; dalam usaha ini.
6. Berfikiran Kritikal
& Menyelesaikan a. Guru-guru dan kakitangan yakin yang murid-murid akan belajar
Masalah; dengan lebih baik melalui sokongan keluarga yang berkesan.
7. Kepimpinan; b. Sekolah ini bekerjasama dengan banyak organisasi komuniti untuk
8. Kerja Sepasukan; menyokong muridnya.
9. Keusahawanan; c. Sekolah membuat usaha khas untuk menghubungi keluarga murid
10. Pengurusan; yang sedang berhadapan masalah.
11. Teknologi d. Guru-guru kerap berhubung dengan ibu bapa murid mereka.
Maklumat dan e. Sekolah ini menyediakan maklumat yang mencukupi untuk keluarga
Komunikasi; murid mengenai cara untuk membantu anak-anak mereka berjaya di
12. Pembelajaran sekolah.
Sepanjang Hayat; f. Ramai ibu bapa terlibat sebagai sukarelawan di sekolah.
13. Globalisasi;.

29
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
B. CIRI-CIRI MURID BERPRESTASI TINGGI
% Murid Menunjukkan 98.00 99.00 100.00
Amalan Baik [ ] [ ] [ ] Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skill) Murid
(Berdasarkan SSDM)
6.1 Tanggungjawab Sosial
2C Salah Laku % Murid Tidak Tercatat 97.25 97.50 97.75
Disiplin Melakukan Kes Ringan [ ] [ ] [ ] a. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri.
b. Bertanggungjawab terhadap orang lain.
% Murid Tidak Tercatat 98.25 98.50 98.75 c. Prihatin terhadap masalah sendiri.
Melakukan Kes [ ] [ ] [ ] d. Prihatin terhadap masalah orang lain.
Sederhana 97.00 e. Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan.
f. Menghormati orang lain.
% Murid Tidak Tercatat 99.00 99.25 99.50 g. Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.
Melakukan Kes Berat [ ] [ ] [ ]
97.00 6.2 Menghargai Alam Sekitar
2D Kehadiran Ke % Kehadiran 92.00 94.00 96.00
Sekolah * Indeks KPM *95.00 *95.00 *95.00 a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam
98.00 [ ] [ ] [ ] sekitar.
b. Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar.
% Murid Hadir Ke 95.50 95.75 96.00 c. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.
Sekolah Melebihi 95.00 [ ] [ ] [ ] d. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara
% Kehadiran Setahun 98.75 berterusan.

2E PAFA % Lulus 100.00 100.00 100.00


90.23 [ ] [ ] [ ] 6.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
*95.00
3. Pencapaian 3A Pentaksiran % Murid Mencapai 97.60 97.80 98.00 a. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan.
prestasi Aktiviti Jasmani Gred A, B atau C [ ] [ ] [ ] b. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya.
kokurikulum yang Sukan dan >Penglibatan; 95.00 c. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah.
tinggi oleh semua Kokurikulum >Penyertaan d. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri.
murid. (PAJSK) >Prestasi e. Mengurus dan menepati masa.
>Nama Jawatan
Sukan / >Anugerah Khas 98.00 6.4 Kerohanian / Spiritual;
Permainan; >Khidmat Masy.
Kelab / Persatuan; >Program Nilam a. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak sekolah.
Badan Beruniform Gred A 97.40 5.80 6.00 6.20 b. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama (contoh:
Ekstra Kurikulum [ ] [ ] [ ] sabar, bersopan, lemah lembut dan tabah)
Gred / Markah Gred B 68.90 68.90 69.10 c. Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.
[ ] [ ] [ ] d. Memberi respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian.
A 80 - 100 Gred C 22.90 22.90 22.70
B 60 - 79 [ ] [ ] [ ] 6.5 Komunikasi;
C 40 - 59 Gred D 2.40 2.20 2.00
D 20 - 39 [ ] [ ] [ ] a. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh
E 00 – 19 Gred E - - - dan nada suara).
5.60 [ ] [ ] [ ] b. Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan pada
TL - - - setiap peringkat melalui saluran yang sedia ada (melalui peti aduan
68.90 [ ] [ ] [ ] dll.)

30
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
‘ c. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.
3B Pentaksiran % Murid Memperoleh 22.90 65.00 70.00 75.00 d. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.
Standard Indeks Jisim Badan [ ] [ ] [ ] e. Membuat pembentangan secara menyakinkan dan berkesan.
Kecergasan (BMI) Tahap Normal 2.40 f. Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat yang
Fizikal dikehendaki.
Kebangsaan % Murid Memperoleh 0.20 93.20 93.40 93.60 g. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan.
SEGAK Tahap Kecergasan [ ] [ ] [ ] h. Membuat rumusan dengan berkomunikasi.
Sangat Tinggi atau -
Tinggi atau Cergas 6.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;
Ujian Kecergasan
Fizikal 63.40 a. Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses menyatukan pelbagai
unsur, bahagian, bahan, dsb menjadi suatu kesatuan atau
Gred / Markah Kecergasan STg 9.70 9.90 10.10 keseluruhan yg kompleks, penyatuan, penggabungan, pemaduan;)
A 18 – 20 KcST [ ] [ ] [ ] masalah dengan tepat.
B 15 – 17 KcT Kecergasan Tg 92.20 38.80 38.80 38.80 b. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan
C 12 – 14 C [ ] [ ] [ ] menyeluruh.
D 08 – 11 KC Cergas 44.70 44.70 44.70 c. Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.
E 04 – 07 TC [ ] [ ] [ ] d. Mengenal pasti konteks serta skop isu / permasalahan yang dikaji
Kurang Cergas 6.20 6.20 6.20 dengan jelas.
[ ] [ ] [ ] e. Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan atau bias.
Tidak Cergas 0.60 0.40 0.20 f. Membuat keputusan dengan tepat.
9.50 [ ] [ ] [ ] g. Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.
Tidak Lengkap - - - h. Mempersembahkan maklum balas terhadap keputusan secara
38.80 [ ] [ ] [ ] objektif.

Bilangan Pencapaian 43.90 3 3 3 6.7 Kepimpinan;


3C Pencapaian Sekurang-kurangnya [ ] [ ] [ ]
Sukan dan Tempat Ke Tiga Di 6.20 a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab
Permainan Peringkat Daerah yang diberikan sehingga selesai).
(Ruj. Lamp. XX) Dalam Tempoh 3 0.80 b. Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.
Tahun c. Berkebolehan merancang dan mengurus dengan cekap dan
0.80 berfokus pada matlamat kumpulan organisasi.
d. Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan mengagihkan tugas
Bilangan Pencapaian 1 2 2 dengan baik.
Tempat Pertama Di 8 [ ] [ ] [ ] e. Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana sehingga
Peringkat Daerah Bola mencapai persetujuan.
Dalam Tempoh 3 Sepak f. Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan bersama.
Tahun Bola g. Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan potensi ahli
Jaring yang dipimpin.
Bilangan Pencapaian Hoki 3 3 3 h. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi
Sekurang-kurangnya Sepak [ ] [ ] [ ] dimensi.
3D Pencapaian Tempat Ke Tiga Di Takraw
Ko-Akademik Peringkat Daerah 6.8 Kerja Sepasukan;
(Ruj. Lamp. XX) Dalam Tempoh 3 1
Tahun Sepak a. Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai matlamat
Takraw yang disepakati.
b. Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut

31
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
kesesuaian konteks.
Bilangan Pencapaian 1 1 2 c. Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan orang lain.
Tempat Pertama Di 2 [ ] [ ] [ ] d. Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau pasukan.
Peringkat Daerah Pantun e. Berkebolehan menyumbang kepada perancangan serta
Dalam Tempoh 3 Bahas BI menyelaraskan usaha kumpulan atau pasukan.
Tahun Pidato f. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.
Bahas g. Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap positif dengan
Bilangan Pencapaian BM 1 1 2 merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal
3E Pencapaian Sekurang-kurangnya [ ] [ ] [ ] daripada jangkaan akan berlakunya sesuatu perkara atau kejadian).
Badan Beruniform Tempat Ke Tiga Di
(Ruj. Lamp. XX) Peringkat Daerah 6.9 Keusahawanan;
Dalam Tempoh 3 Bahas BM
Tahun a. Mencambahkan idea atau cadangan atau perancangan setelah
meneliti pelbagai pilihan.
Bilangan Pencapaian - 1 1 b. Mencadangkan idea atau inovasi baharu.
Tempat Pertama Di [ ] [ ] [ ] c. Memilih maklumat yang sesuai dan mengaplikasikannya dalam
Peringkat Daerah kertas cadangan.
Dalam Tempoh 3 1 d. Membentangkan cadangan yang menyakinkan berasaskan fakta dan
Tahun Penga-kap penghujahan.
e. Mempamerkan kebabasan dalam mengurus sumber dan
4. Pencapaian Penarafan Sekolah melaksanakan perancangan.
prestasi 4A Penarafan Berdasarkan SKPMg2 f. Menilai pulangan atau hasil kepada cadangan dan perancangan
kepimpinan dan Sekolah yang dibuat.
pengurusan Berdasarkan Taraf Sekolah Baik aik Cem.
sekolah yang SKPMg2 - 87.20 89.20 91.20 6.10 Pengurusan;
cemerlang [ ] [ ] [ ]
Cemerlang [ ] [ ] [ ] a. Pempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan aktiviti
(90 – 100%) secara sistematik.
Baik % Standard 1 – 92.00 94.00 96.00 b. Mempamerkan kemampuan untuk menyusun aktiviti dan tugasan
(80 – 89%) Kepimpinan [ ] [ ] [ ] yang diberi.
Sederhana c. Penurunan kuasa dan kebertanggungjawaban kepada individu lain.
(50 – 79%) % Standard 2 – 88.00 90.00 92.00 d. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten bersesuaian
Lemah Pengurusan Oganisasi [ ] [ ] [ ] dnegan perancangan atau objektif.
(20 – 49%) Baik e. Mengkoordinasi aktiviti atau individu untuk membolehkan
Sangat Lemah (00 % Standard 3 – 85.20 89.00 91.00 93.00 pelaksanaan tugasan secara berkesan.
– 19%) Pengurusan Kuri., [ ] [ ] [ ] f. Membentangkan idea atau cadangan atau perancangan secara
Koku. dan HEM yegas berasaskan fakta serta penghujahan.

% Standard 4 – 90.00 85.00 87.00 89.00 6.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
Pembelajaran dan [ ] [ ] [ ]
Pemudahcaraan a. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi.
86.00 b. Mengamalkan penggunaan komputer secara berkesan.
% Standard 5 – 82.00 84.00 86.00 c. Menguruskan fial elektronik secara cekap dan berkesan.
Kemenjadian Murid [ ] [ ] [ ] d. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.
87.00 e. Menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan
penyelidikan elektronik.
f. Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan perisian-perisian

32
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Microsoft.
% Peratus Guru 83.00 85.00 90.00 95.00 g. Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian penerbitan mesa
4B PdPc Guru Memperolehi Tahap [ ] [ ] [ ] (Microsoft Publisher).
Cemerlang PdPc h. Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan teknologi
(berdasarkan maklumat dan komunikasi.
instrumen pencerapan 80.00
PdP) 6.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat;
70.00 80.00 90.00
4C Penilaian % Markah [ ] [ ] [ ] a. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan.
Pusat Sumber (Berdasarkan b. Meneroka isu atau masalah yang memerlukan penyelesaian
Sekolah Instrumen Penilaian masalaah secara kendiri.
Pusat Sumber Sekolah 80.00 c. Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.
Kebangsaan) d. Memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara kendiri.
TT_M TT_B TT_SB e. Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi utuk menyokong
Laporan Audit [ ] [ ] [ ] kesimpulan.
4D Prestasi f. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.
Kewangan T_TM – Berteguran, g. Membina struktur koheren (ada kesinambungan; keterikatan antara
Tidak Memuaskan 65.00 satu ayat dengan ayat yang lain supaya mudah difahami) dan
T_KM – Berteguran, berfokus.
Kurang Memuaskan h. Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan dan
TT_M – Tanpa penyelesaian.
Teguran, Memuaskan i. Menyusun semula maklumat penting supaya mudah dicapai bagi
TT_B – Tanpa meningkatka kefahaman.
Teguran, Baik T_TM
TT_SB – Tanpa 6.13 Globalisasi;
Teguran, Sangat Baik
Memuas. Baik Baik a. Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan selesa
Status Keselamatan [ ] [ ] [ ] berhadapan dengan khalayak.
4E Penarafan Makanan Kantin b. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan.
Prestasi Memuas. Baik Baik c. Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran pelbagai budaya.
Keselamatan Status Keselamatan [ ] [ ] [ ] d. Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.
Makanan Kantin / Makanan Dapur e. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa
Dapur Asrama Asrama gentar dan gementar.
Baik Baik Baik f. Menjangkakan tekanan pada maa akan datang dan menyesuaikan
Status Kebersihan [ ] [ ] [ ] perancangan untuk menghadapinya.
4F Penarafan Tandas
Prestasi Bahaya
Kebersihan
Tandas Memuas. Baik Baik
Status Sekolah Berisiko [ ] [ ] [ ]
4G Penarafan Selamat
Prestasi Sekolah
Selamat 15 10 5
Bilangan Aduan Memuas. [ ] [ ] [ ]
4H Kepuasan Pelanggan
Pelanggan 3.80 3.85 3.90
Skor Tahap Kepuasan [ ] [ ] [ ]

33
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Pelanggan
Berisko 50.00 60.00 70.00
% Kehadiran Ibubapa [ ] [ ] [ ]
4I Penglibatan Ke Program Sekolah
Ibubapa 2 3 4
Bil. Sekolah Luar Hadir 20 [ ] [ ] [ ]
4J Hubungan Luar Penandaarasan
Seder. Seder. Baik
Tahap Pencapaian 3.75 [ ] [ ] [ ]
4K Sarana Aspek Iklim Sekolah
Sekolah Seder. Seder. Baik
Tahap Pencapaian 40.00 [ ] [ ] [ ]
Aspek Komunikasi
Berkesan
Tiada Seder. Seder. Baik
Tahap Pencapaian [ ] [ ] [ ]
Aspek Sokongan
Terhadap Kejayaan Asas
Murid
Seder. Seder. Baik
Tahap Pencapaian Asas [ ] [ ] [ ]
Aspek Tanggungjawab
Bersama
Seder. Seder. Baik
Tahap Pencapaian Asas [ ] [ ] [ ]
Aspek Keputusan
Bersama
Seder. Seder. Baik
Tahap Pencapaian [ ] [ ] [ ]
Aspek Kerjasama Asas
Dengan Komuniti
40.00 30.00 20.00
% Tahap Asas [ ] [ ] [ ]
4L Sarana Ibu Penglibatan Ibu Bapa Asas
Bapa Dalam Pembelajaran
Anak-anak.
45.00 45.00 45.00
% Tahap Sederhana Asas [ ] [ ] [ ]
Penglibatan Ibu Bapa
Dalam Pembelajaran
Anak-anak.
50.00 15.00 25.00 35.00
% Tahap Cemerlang [ ] [ ] [ ]
Penglibatan Ibu Bapa
Dalam Pembelajaran
Anak-anak.
45.00

34
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

4.00 4.25 4.50


Skor Persepsi Guru [ ] [ ] [ ]
4M Suara-suara Terhadap Iklim
Guru, Murid dan Sekolah 5.00
Ibu Bapa 4.00 4.25 4.50
Terhadap Iklim Skor Persepsi Murid [ ] [ ] [ ]
Sekolah Terhadap Iklim
(Teachers, Sekolah
Students, Parents 4.00 4.25 4.50
Voice) Skor Persepsi Ibu [ ] [ ] [ ]
Bapa Terhadap Iklim 3.74
Sekolah

1 – Sangat Rendah
2 – Rendah 3.90
3 – Sederhana
4 – Tinggi
5 – Sangat Tinggi B B C
3.93 [ ] [ ] [ ]
4N Penarafan 80.00 85.00 90.00
Pembudayaan [ ] [ ] [ ]
KBAT dalam 1.1 Standard 1
PdPc – KBAT [Kepimpinan] B B C
Cemerlang [ ] [ ] [ ]
80.00 85.00 90.00
[ ] [ ] [ ]
1.2 Standard 2
[Pengurusan S
Organisasi] [ ] B B C
70.00 [ ] [ ] [ ]
[ ] 80.00 85.00 90.00
[ ] [ ] [ ]
1.3 Standard 3.1 S
[Pengurusan [ ]
Kurikulum] 70.00 B B C
[ ] [ ] [ ] [ ]
80.00 85.00 90.00
[ ] [ ] [ ]
1.4 Standard 3.2 S
[Pengurusan [ ] B B C
Kokurikulum] 70.00 [ ] [ ] [ ]
[ ] 80.00 85.00 90.00
[ ] [ ] [ ]
1.5 Standard 4
[PdPc] S
[ ]

35
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
70.00
[ ]

S
[ ]
Peratus Skor 70.00
[ ]
90.00 – 100.00
[C – Cemerlang]
80.00 – 89.99
[B – Baik]
50.00 – 79.99
[S – Sederhana]
20.00 – 49.99
[L – Lemah]
00.00 – 19.99 MTM C C
[SL – Sangat Lemah] [ ] [ ] [ ]
80.00 91.00 95.00
[ ] [ ] [ ]
Taraf (Peratus)
Membudayakan KBAT
dalam Pengurusan MTM C C
dan Kepimpinan [ ] [ ] [ ]
Pendidikan 80.00 90.00 95.00
[ ] [ ] [ ]
Taraf (Peratus) TMTM
Membudayakan KBAT [ ] MTM C C
dalam Pengajaran dan 68.00 [ ] [ ] [ ]
Pembelajaran [ ] 60.00 80.00 85.00
[ ] [ ] [ ]
Taraf (Peratus)
Membudayakan KBAT TMTM
dalam Kokurikulum [ ]
69.00
[ ]
Pengurusan dan
Kepimpinan TMTM
[ ]
Peratus Skor / Taraf 59.00
[ ]
00.00 – 68.99
[TMTM – Tidak
Memenuhi Tahap
Minimum]
69.00 – 90.99
[MTM – Telah
mencapai tahap

36
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
minimum]
91.00 – 100.00
[C – Cemerlang Dan
Layak Diberi
Penarafan]

Pengajaran dan
Pembelajaran

Peratus Skor / Taraf

00.00 – 69.99
[TMTM – Tidak
Memenuhi Tahap
Minimum]
70.00 – 89.99
[MTM – Telah
mencapai tahap
minimum]
90.00 – 100.00
[C – Cemerlang Dan
Layak Diberi
Penarafan]

Kokurikulum

Peratus Skor / Taraf

00.00 – 59.99
[TMTM – Tidak
Memenuhi Tahap
Minimum]
60.00 – 79.99
[MTM – Telah
mencapai tahap
minimum]
80.00 – 100.00
[C – Cemerlang Dan
Layak Diberi
Penarafan]

37
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

Versi 2021_02

Dasar dan Hala Tuju


2021 – 2023

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang

Pelan Tahunan
2021

38
ABDUL RAZAK ALIAS
0199810618
srikemuningindah@gmail.com
srikemuningindah.blogspot.com

MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi


Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera”
39
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu;


keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15
tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
40
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik
dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait
pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan
dan memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris,
digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan
dan membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai
anak Malaysia.

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang (SMKST) berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk
mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan
dibangunkan oleh SMKSS dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
41
selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang
mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif Semua warga SMKST mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SMKST akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam


amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SMKST akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SMKST akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SMKST menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga SMKST mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima

42
kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami

Murid

7. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
8. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

9. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
10. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

11. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
12. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas dilaksanakan.

43
MATLAMAT STRATEGIK

5. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


6. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
7. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
8. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
KRA3 murid KRA2
Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan sahsiah terpuji
& kokurikulum oleh semua
yang tinggi murid
KRA4
oleh semua
Pencapaian
murid
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

44
Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Biik Darjah Tahun 6 (PBD)

1.4. Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum (sekurang-kurangnya ‘Tahap 3’ semua mata pelajaran) dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2021.
1.5. Kurang daripada 4.00 peratus Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan Minimum Sekurang-kurangnya ‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata
Pelajaran’ dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2021
1.6. Lebih daripada 18.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2021.

1B Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.3 Lebih daripada 70.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum (sekurang-kurangnya ‘D’ semua mata pelajaran) dalam Ujian
Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2021.
1.4 Kurang daripada 28.20 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian
Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2021.
1.5 Kurang daripada 1.80 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum semua mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2021.
1.6 Lebih daripada 2.50 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2021.
1.7 Kurang daripada 2.40 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2021.

1C Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 (PST3)

1.11. Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum (sekurang-kurangnya ‘Tahap 3’ semua mata pelajaran) dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2021
1.12. Kurang daripada 4.00 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya ‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata
Pelajaran’ dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2021
1.13. Lebih daripada 18.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2021

1D Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 (PT3)

1.10 Lebih daripada 94.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum (sekurang-kurangnya ‘E’ semua mata pelajaran) dalam
Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2021.
1.11 Kurang daripada 4.30 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘F’ dalam dalam
Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2021.
45
1.12 Kurang daripada 1.70 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum semua mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2021.
1.13 Lebih daripada 3.75 peratus murid memperoleh pencapaian ‘A’ (Tahap Cemerlang) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2021.
1.14 Kurang daripada 5.23 Gred Purata Sekolah dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2021.

1E Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) – Tingkatan 5

1.15 Lebih daripada 95.50 peratus murid layak mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu, Sejarah) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada
tahun 2021.
1.16 Lebih daripada 1.25 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2021.
1.17 Kurang daripada 5.25 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2021.

1F Literasi dan Numerasi

1.18 Lebih daripada 98.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Melayu pada tahun 2021.
1.19 Lebih daripada 97.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Inggeris pada tahun 2021.
1.20 Lebih daripada 99.00 peratus murid menguasai numerasi pada tahun 2021.

1G Kemahiran Dwibahasa

1.21 Lebih daripada 71.00 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2021.

2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

2A Pentaksiran Psikometrik, Ujian Aptitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai, IKeP)

2.1 Lebih daripada 30.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Verbal Lingustik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun
2021.
2.2 Lebih daripada 56.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Logik Matematik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun
2021.
2.3 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Intrapersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.4 Lebih daripada 49.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Visual Ruang Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.5 Lebih daripada 69.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Naturalistik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.6 Lebih daripada 74.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Interpersona Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.7 Lebih daripada 60.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Kinestetik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.8 Lebih daripada 34.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Muzik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.9 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Eksistensial Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.

46
2B Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill)

2.10 Lebih daripada 94.00 peratus mengamalkan sekurang-kurangnya 8 daripada 13 sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan boleh diteladani
(berdasarkan senarai semak Pembangunan Kemahiran Insaniah – Soft Skill) pada tahun 2021.
1 - Tanggungjawab Sosial; 2 - Menghargai Alam Sekitar; 3 - Etika, Moral dan Profesionalisme; 4 - Kerohanian / Spiritual; 5 - Komunikasi; 6 - Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Masalah; 7 - Kepemimpinan; 8 - Kerja Sepasukan; 9 - Keusahawanan; 10 – Pengurusan; 11 - Teknologi Maklumat dan Komunikasi; 12 - Pembelajaran Sepanjang Hayat; 13 -
Globalisasi;.]

2.19 100.00 peratus murid menunjukkan Amalan Baik (Berdasarkan SSDM) pada tahun 2023.

2C Salah Laku Disiplin

2.12 Lebih daripada 97.25 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada tahun 2021.
2.13 Lebih daripada 98.25 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada tahun 2021.
2.14 Lebih daripada 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun 2021.

2D Kehadiran Ke Sekolah

2.15 Lebih daripada 92.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2021.
2.16 Lebih daripada 95.50 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 95.00 peratus kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2021.

2E Ujian PAFA

2.17 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2021.

3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3A Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, PAJSK

3.1 Lebih daripada 97.60 peratus murid mencapai gred A atau B atau C pada tahun 2021.

3B Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, SEGAK

3.2 Lebih daripada 97.50 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap normal pada tahun 2021.
3.3 Lebih daripada 94.00 peratus murid memperoleh tahap Kecergasan Sangat Tinggi atau Tinggi atau Cergas dalam Ujian Kecergasan Fizikal
Murid pada tahun 2021.

3C Pencapaian Sukan dan Permainan

47
3.5 3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam sukan dan permainan pada tahun 2021.
3.6 1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan permainan pada tahun 2021.
3D Pencapaian Ko-Akademik

3.7 3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun 2021.
3.8 1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun 2021.

3E Pencapaian Badan Beruniform

3.9 1 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam badan beruniform pada tahun 2021.
3.10 Tiada pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam badan bernuform pada tahun 2021 (sedang dalam pembentukan pasukan yang
mantap).

4. Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2

4.34 Lebih daripada 91.20 peratus skor Taraf Sekolah berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2023.
4.35 Taraf Sekolah Baik berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2021.

4B Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh Guru

4.3 95.00 peratus guru memperolehi tahap cemerlang pengajaran dan pembelajaran (berdasarkan instrumen pencerapan PdP) pada tahun 2021.

4C Penilaian Pusat Sumber Sekolah

4.4 Pusat Sumber Sekolah memperoleh markah penilaian lebih daripada 70.00 peratus markah berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber
Sekolah Kebangsaan pada tahun 2021.

4D Prestasi Kewangan

4.5 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran Memuaskan pada tahun 2021.

4E Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin / Dapur Asrama

4.6 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap memuaskan pada tahun 2021.
4.7 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Dapur Asrama pada tahap memuaskan pada tahun 2021.

4F Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

48
4.8 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada tahap baik pada tahun 2021.

4G Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

4.9 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap memuaskan pada tahun 2021.

4H Kepuasan Pelanggan

4.10 Kurang daripada 15 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada tahun 2021.
4.11 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor >3.80 pada tahun 2021.

4I Penglibatan Ibu Bapa

4.12 Lebih daripada 50.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun 2021.

4J Hubungan Luar

4.13 Lebih daripada 2 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada tahun 2021.

4K Sarana Sekolah

Sekolah memperolehi ...

4.14 Tahap Sederhana aspek Iklim Sekolah pada tahun 2021.


4.15 Tahap Sederhana aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2021.
4.16 Tahap Sederhana aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2021.
4.17 Tahap Sederhana aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2021.
4.18 Tahap Sederhana aspek Keputusan Bersama pada tahun 2021.
4.19 Tahap Sederhana aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2021.

4L Sarana Ibu Bapa

Sekolah memperolehi ...

4.20 Kurang daripada 40.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2021.
4.21 45.00 peratus tahap Sederhana penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2021.
4.22 Lebih daripada 15.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2021.

4M Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students, Parents Voice)

49
4.23 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2021
4.24 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2021
4.25 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2021

4N Penarafan Pembudayaan KBAT dalam PdPc

4.26 Penarafan BAIK dengan skor 80.00 peratus atau lebih dalam Standard 1, Kepimpinan SKPMg2 pada tahun 2021
4.27 Penarafan BAIK dengan skor 80.00 peratus atau lebih dalam Standard 2, Pengurusan Organisasi SKPMg2 pada tahun 2021
4.28 Penarafan BAIK dengan skor 80.00 peratus atau lebih dalam Standard 3.1, Pengurusan Kurikulum SKPMg2 pada tahun 2021
4.29 Penarafan BAIK dengan skor 80.00 peratus atau lebih dalam Standard 3.2, Pengurusan Kokurikulum SKPMg2 pada tahun 2021
4.30 Penarafan BAIK dengan skor 80.00 peratus atau lebih dalam Standard 4, PdPc SKPMg2 pada tahun 2021

ATA

4.31 Penarafan Mencapai Tahap Minimum (MTM) dengan skor 80.00 peratus atau lebih Membudayakan KBAT dalam Pengurusan dan
Kepimpinan Pendidikan pada tahun 2021
4.32 Penarafan Mencapai Tahap Minimum (MTM) dengan skor 80.00 peratus atau lebih Membudayakan KBAT dalam Pengajaran dan
Pembelajaran pada tahun 2021
4.33 Penarafan Mencapai Tahap Minimum (MTM) dengan skor 60.00 peratus atau lebih Membudayakan KBAT dalam Kokurikulum pada tahun
2021

50
Jadual 1A_2021

SMK SRI TERBILANG 2021

ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan

Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan Kerohanian;
ASPIRASI MURID
Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif


Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]

1. Pencapaian 1A Pentaksiran % Murid Mencapai 82.00 - - 96.00 STRATEGI UTAMA


prestasi akademik Bilik Darjah Tahun Tahap Penguasaan [ ]
yang tinggi oleh 6 (PBD) Minimum Sekurang- S1 Meningkatkan Keberkesanan Kepimpinan dan Pengurusan
semua murid. kurangnya ‘Tahap 3’ S2 Meningkatkan Kualiti Guru
Semua Mata Pelajaran S3 Menjajarkan antara Pedagogi dengan Kurikulum dan
Pentaksiran
% Murid Belum 8.00 - - 4.00 S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran
Mencapai Tahap [ ] Bermakna
Penguasaan Minimum S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti
Sekurang-kurangnya S6 Membangunkan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid
‘Tahap 2’ atau ‘Tahap
1’ Satu Mata Pelajaran’ NOTA TAMBAHAN

% Murid Mencapai 2.00 - - 18.00 A. CIRI-CIRI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI


‘Tahap 6’ Semua Mata [ ]
Pelajaran 10. Fokus Jelas dan Dikongsi [PB]
11. Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid [PPB]
1B Ujian % Murid Mencapai 50.00 56.00 62.00 70.00 12. Kepimpinan Sekolah Berkesan [PB]
Pencapaian Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ] 13. Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi [PB, GQ, PPB, SIBK]
Sekolah Rendah Minimum Sekurang- 14. Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard
(UPSR) kurangnya ‘D’ Semua [PKPS, GQ]
Mata Pelajaran 15. Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap [PB, GQ]
16. Memberi Fokus Pembangunan Profesional [PB, GQ]
% Murid Belum 40.00 38.00 34.00 28.20 17. Persekitaran Pembelajaran Menyokong [PPB]
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] 18. Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi [SPIBK]
Penguasaan Minimum
Sekurang-kurangnya PB - Pemimpin (dan Pengurusan ) Berkesan
Satu Mata Pelajaran ‘E’ GQ - Guru Berkualiti
PKPS - Menjajarkan Pedagogi, Kurikulum dan Pentaksiran
PPB - Persekitaran Pembelajaran Bermakna
SIBK - Sokongan Ibu Bapa dan Komuniti
51
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]

% Murid Belum 10.00 7.00 4.00 1.80


Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] 1 Fokus Jelas dan Dikongsi – Memastikan guru-kakitangan dan ibu
Penguasaan Minimum bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
Semua Mata Pelajaran mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka
‘E’ dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada
kepercayaan dan nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten
% Murid Memperoleh 1.20 1.60 2.00 2.50 untuk semua yang terlibat.
‘A’ Semua Mata [ ] [ ] [ ]
Pelajaran g. Sekolah mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju) jelas.
h. Guru-guru dan kakitangan mempunyai kefahaman yang jelas tentang
Gred Purata Sekolah 4.00 3.60 3.20 2.80 apa yang sekolah sedang cuba mencapainya.
[ ] [ ] [ ] i. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman tentang apa yang
pihak sekolah ingin mencapainya.
1C Pentaksiran % Murid Mencapai 50.00 - - 96.00 j. Guru-guru dan kakitangan adalah komited (menunjukkan sikap
Bilik Darjah Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ] memberikan sepenuh tenaga dan perhatian) untuk mencapai
Tingkatan 3 (PBD) Minimum Sekurang- matlamat sekolah.
kurangnya ‘Tahap 3’ k. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan matlamat sekolah di
Semua Mata Pelajaran fikiran mereka apabila membuat keputusan penting.
l. Penekanan utama sekolah adalah meningkatkan pembelajaran
% Murid Belum 6.00 5.00 4.50 4.00 murid.
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ]
Penguasaan Minimum 2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid –
Sekurang-kurangnya Membina kepercayaan guru-guru dan kakitangan bahawa semua murid
‘Tahap 2’ atau Tahap boleh belajar dan mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira
1’ Satu Mata Pelajaran’ bahawa beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang
ketara, halangan-halangan ini tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi.
% Murid Mencapai 7.00 - - 18.00 Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.
‘Tahap 6’ Semua Mata [ ] [ ] [ ]
Pelajaran f. Semua murid dijangkakan mencapai standard yang tinggi.
g. Guru-guru buat apa sahaja untuk membantu semua murid mencapai
1D Pentaksiran % Murid Mencapai 61.00 72.00 3.00 94.00 standard akademik yang tinggi.
Pusat Tingkatan 3 Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ] h. Guru-guru percaya semua murid boleh belajar konsep-konsep yang
(PT3) Minimum kompleks.
Sekurang-kurangnya i. Semua murid sentiasa dicabar oleh kurikulum yang rapi dan ketat.
‘E’ Semua Mata j. Guru-guru menggunakan strategi yang berkesan untuk membantu
Pelajaran murid berprestasi rendah mencapai standard akademik yang tinggi.

% Murid Belum 36.60 25.80 15.00 4.30 3 Kepimpinan Sekolah Berkesan – Membangunkan kepimpinan
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk
Penguasaan Minimum melaksanakan proses perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif
Sekurang-kurangnya mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program
Satu Mata Pelajaran ‘F’ pengajaran dan budaya sekolah yang kondusif untuk pembelajaran dan
perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya
dan peranan yang berbeza – guru dan kakitangan lain.

g. Guru-guru dan kakitangan menunjukkan gaya kepimpinan mereka

52
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]
dalam beberapa cara.
h. Pemimpin sekolah menyokong pengajaran yang berkesan untuk
% Murid Belum 2.40 2.20 2.00 1.70 semua murid.
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] i. Mereka yang memimpin bertindak dengan integriti.
Penguasaan Minimum j. Pentadbir sekolah mengambil kira pelbagai pandangan apabila
Semua Mata Pelajaran membuat keputusan.
‘F’ k. Pemimpin sekolah memastikan guru-guru bertanggungjawab untuk
meningkatkan pembelajaran murid.
% Murid Memperoleh 1.20 2.00 2.80 3.75 l. Guru-guru dan kakitangan berasa suka dengan kepimpinan sekolah
‘A’ Semua Mata [ ] [ ] [ ] kerana mengambil berat tentang mereka.
Pelajaran
4 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi – Membina kerjasama
Gred Purata Sekolah 6.20 5.90 5.60 5.23 yang kuat di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan
[ ] [ ] [ ] kakitangan yang lain. Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu
sama lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal
1E Sijil Pelajaran % Murid Layak 75.60 82.23 88.86 95.50 pasti masalah dan bekerja terhadap penyelesaian.
Malaysia, Mendapat Sijil [ ] [ ] [ ]
Tingkatan 5 (SPM) (Lulus BM, SJ) h. Sekolah ini menggunakan sistem bagi mendapatkan pelbagai
perspektif apabila membuat keputusan.
% Murid Memperoleh 0.00 0.42 0.83 1.25 i. Guru-guru membincangkan isu-isu pengajaran secara tetap.
‘A’ Semua Mata [ ] [ ] [ ] j. Guru-guru dan kakitangan bekerja bersama-sama untuk
Pelajaran menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu
sekolah.
Gred Purata Sekolah 5.50 5.42 5.34 5.25 k. Guru-guru dan kakitangan bekerja dalam pasukan di semua
[ ] [ ] [ ] peringkat gred untuk membantu murid meningkatkan pembelajaran.
l. Guru-guru dan kakitangan secara tetap kerja bersama-sama untuk
1F Linus % Murid Menguasai 85.50 89.62 93.74 98.00 merancang apa yang akan diajar.
Literasi Bahasa Melayu [ ] [ ] [ ] m. Guru-guru berkomunikasi secara kerap dengan keluarga murid-murid
mereka.
% Murid Menguasai 56.60 70.07 83.54 7.00 n. Guru-guru dan kakitangan mempercayai satu sama lain
Literasi Bahasa [ ] [ ] [ ]
Inggeris 5 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard –
Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
% Murid Menguasai 84.50 89.33 94.16 99.00 pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-
Numerasi [ ] [ ] [ ] bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami
peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan
1G Kemahiran % Murid Menguasai 70.00 70.30 70.60 71.00 bagaimana kerja murid dinilai.
Dwibahasa Bahasa Melayu dan [ ] [ ] [ ]
Bahasa Inggeris j. Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar dengan standard
(Tahap Minimum) kebangsaan (kurikulum kebangsaan).
k. Guru-guru memahami dengan baik standard kebangsaan (kurikulum
kebangsaan) dalam bidang yang mereka mengajar.
l. Bahan-bahan pengajaran yang sejajar dengan standard kebangsaan
(kurikulum kebangsaan) disediakan untuk guru.
m. Pengajaran diasaskan kepada apa yang murid-murid sudah tahu.
n. Kerja sekolah adalah bermakna kepada murid-murid.
o. Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan aktiviti untuk

53
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]
membantu murid belajar.
2. Pencapaian 2A Pentaksiran % Murid Memperoleh p. Aktiviti-aktiviti di bilik darjah merangsang intelektual.
sahsiah terpuji Psikometrik, Ujian Tahap q. Guru-guru tahu penyelidikan yang menjadi asas strategi pengajaran
oleh semua murid Aptitud (Inventori yang digunakan.
Kecerdasan 1 Verbal Linguistik r. Guru-guru menggunakan keputusan penilaian pembelajaran murid
Pelbagai, IKeP) Tinggi N/A - - 26.00 untuk membantu merancang aktiviti pengajaran.
[ ]
Sederhana N/A - - 30.00 6 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap –
[ ] Melaksanakan satu kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti
Rendah N/A - - 44.00 murid yang memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa
[ ] pengajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar
2 Logik Matematik waktu persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan
Tinggi N/A - - 52.00 pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan
[ ] penilaian digunakan untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program
Sederhana N/A - - 32.00 pengajaran.
[ ]
Rendah N/A - - 16.00 h. Murid-murid menerima maklum-balas secara tetap mengenai apa
[ ] yang mereka perlu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran
3 Intrapersonal mereka.
Tinggi N/A - - 9.00 i. Murid-murid menerima bantuan lebih daripada biasa jika mereka
[ ] memerlukannya.
Sederhana N/A - - 16.00 j. Guru-guru mengubahsuai amalan pengajaran mereka berdasarkan
[ ] maklumat penilaian bilik darjah.
Rendah N/A - - 5.00 k. Guru-guru menerima maklum-balas secara tetap mengenai
[ ] bagaimana mereka lakukan dalam pengajaran.
4 Visual Ruang l. Pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi fokus pemerhatian
Tinggi N/A - - 45.00 dan penilaian kepada guru-guru.
[ ] m. Guru-guru memberi maklum balas antara satu sama lain untuk
Sederhana N/A - - 34.00 membantu memperbaiki amalan pengajaran.
[ ] n. Hasil kerja yang berkualiti tinggi dijangka daripada orang dewasa
Rendah N/A - - 21.00 yang bekerja di sekolah.
[ ]
5 Naturalistik 7 Memberi Fokus Pembangunan Profesional – Memberi penekanan
Tinggi N/A - - 45.00 pada latihan guru-guru dan kakitangan dalam bidang yang paling
[ ] memerlukan. Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus
Sederhana N/A - - 24.00 penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan
[ ] itu juga sejajar dengan misi-visi dan objektif sekolah atau daerah.
Rendah N/A - - 11.00
[ ] g. Keputusan penilaian akan digunakan untuk menentukan aktiviti
6 Interpersonal pembelajaran profesional.
Tinggi N/A - - 70.00 h. Guru-guru dan kakitangan akan dapat bantuan dalam bidang
[ ] diperlukan untuk mempertingkatkan keupayaan mereka.
Sederhana N/A - - 22.00 i. Aktiviti-aktiviti pembangunan profesional adalah konsisten dengan
[ ] matlamat sekolah.
Rendah N/A - - 8.00 j. Saya mempunyai cukup peluang untuk berkembang secara
[ ] profesional.
k. Guru-guru dan kakitangan yang berbeza dari masa ke semasa

54
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]
mengetuai aktiviti pembangunan profesional untuk guru-guru dan
7 Kinestetik kakitangan lain.
Tinggi N/A - - 56.00 l. Guru-guru melihat diri mereka sebagai orang yang belajar dan juga
[ ] guru.
Sederhana N/A - - 29.00
[ ] 8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah
Rendah N/A - - 15.00 mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
[ ] merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai
8 Muzik hubungan dengan guru-guru dan kakitangan dan terlibat dalam
Tinggi N/A - - 30.00 pembelajaran. Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran
[ ] pembelajaran yang kecil meningkatkan hubungan murid dengan guru.
Sederhana N/A - - 25.00
[ ] i. Murid-murid berasa selamat berada di sekolah sewaktu sesi
Rendah N/A - - 45.00 persekolahan.
[ ] j. Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk pembelajaran.
k. Guru-guru menunjukkan sikap mengambil berat semua murid
9 Eksistensial mereka.
Tinggi N/A - - 79.00 l. Guru-guru dan kakitangan menghormati warisan budaya murid.
[ ] m. Murid-murid menghormati murid lain yang berbeza daripada mereka.
Sederhana N/A - - 15.00 n. Pengajaran disesuaikan untuk memenuhi keperluan individu murid.
[ ] o. Masalah disiplin murid adalah diurus dengan baik.
Rendah N/A - - 6.00 p. Guru-guru dan kakitangan berasa bebas untuk menyatakan idea dan
[ ] pendapat sesama mereka.

2B Sikap dan % Murid mengamalkan 92.00 - - 94.00 9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi –
Perlakuan Positif sekurang-kurangnya 8 [ ] Membangunkan rasa yang semua mempunyai tanggungjawab untuk
Murid daripada 13 sikap dan mendidik murid, bukan hanya guru-guru dan kakitangan sekolah.
(Pembangunan perlakuan positif yang Keluarga, ahli perniagaan, agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan
Kemahiran terpuji dan boleh komuniti kolej / universiti semuanya memainkan peranan yang penting
Insaniah - soft diteladani (berdasarkan dalam usaha ini.
skill) senarai semak
Pembangunan g. Guru-guru dan kakitangan yakin yang murid-murid akan belajar
Kemahiran Insaniah - dengan lebih baik melalui sokongan keluarga yang berkesan.
soft skill) h. Sekolah ini bekerjasama dengan banyak organisasi komuniti untuk
menyokong muridnya.
14. Tanggungja-wab i. Sekolah membuat usaha khas untuk menghubungi keluarga murid
Sosial yang sedang berhadapan masalah.
15. Menghargai Alam j. Guru-guru kerap berhubung dengan ibu bapa murid mereka.
Sekitar k. Sekolah ini menyediakan maklumat yang mencukupi untuk keluarga
16. Etika, Moral dan murid mengenai cara untuk membantu anak-anak mereka berjaya di
Profesional-isme sekolah.
17. Kerohanian / l. Ramai ibu bapa terlibat sebagai sukarelawan di sekolah.
Spiritual;
18. Komunikasi; B. CIRI-CIRI MURID BERPRESTASI TINGGI
19. Berfikiran Kritikal
& Menyelesai-kan Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skill) Murid
Masalah;

55
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]
20. Kepimpinan; 6.1 Tanggungjawab Sosial
21. Kerja Sepasukan;
22. Keusaha-wanan; h. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri.
23. Pengurusan; i. Bertanggungjawab terhadap orang lain.
24. Teknologi j. Prihatin terhadap masalah sendiri.
Maklumat dan k. Prihatin terhadap masalah orang lain.
Komunikasi; l. Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan.
25. Pembelajar-an m. Menghormati orang lain.
Sepanjang Hayat; n. Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.
26. Globalisasi;.
6.2 Menghargai Alam Sekitar
% Murid Menunjukkan 97.00 97.25 97.50 98.00
Amalan Baik [ ] [ ] [ ] e. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam
(Berdasarkan SSDM) sekitar.
f. Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar.
2C Salah Laku % Murid Tidak Tercatat 97.00 100.00 98.62 97.25 g. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.
Disiplin Melakukan Kes Ringan [ ] [ ] [ ] h. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara
berterusan.
% Murid Tidak Tercatat
Melakukan Kes 98.00 100.00 99.12 98.25
Sederhana [ ] [ ] [ ]

% Murid Tidak Tercatat


Melakukan Kes Berat 98.75 100.00 99.50 99.00 6.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
[ ] [ ] [ ]
f. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan.
2D Kehadiran Ke % Kehadiran 90.23 100.00 96.00 92.00 g. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya.
Sekolah * Indeks KPM *95.00 *95.00 *95.00 *95.00 h. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah.
[ ] [ ] [ ] i. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri.
j. Mengurus dan menepati masa.
% Murid Hadir Ke 95.00 100.00 97.75 95.50
Sekolah Melebihi 95.00 [ ] [ ] [ ] 6.4 Kerohanian / Spiritual;
Peratus Kehadiran
Setahun e. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak sekolah.
f. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama (contoh:
2E PAFA % Lulus 8.00 98.67 99.34 100.00 sabar, bersopan, lemah lembut dan tabah)
[ ] [ ] [ ] g. Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.
h. Memberi respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian.
3. Pencapaian 3A Pentaksiran % Murid Mencapai 97.40 - - 97.60
prestasi Aktiviti Jasmani Gred A, B atau C [ ] 6.5 Komunikasi;
kokurikulum yang Sukan dan
tinggi oleh semua Kokurikulum >Penglibatan; i. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh
murid. (PAJSK) >Penyertaan dan nada suara).
>Prestasi j. Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan pada
Sukan / >Nama Jawatan setiap peringkat melalui saluran yang sedia ada (melalui peti aduan
Permainan; >Anugerah Khas dll.)
Kelab / Persatuan; >Khidmat Masy. k. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.

56
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]
Badan Beruniform >Program Nilam l. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.
Ekstra Kurikulum m. Membuat pembentangan secara menyakinkan dan berkesan.
n. Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat yang
Gred / Markah Gred A 5.60 - - 5.80 dikehendaki.
A 80 - 100 [ ] o. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan.
B 60 - 79 Gred B 68.90 - - 68.90 p. Membuat rumusan dengan berkomunikasi.
C 40 - 59 [ ]
D 20 - 39 Gred C 22.90 - - 22.90 6.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;
E 00 - 19 [ ]
Gred D 2.40 - - 2.40 i. Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses menyatukan pelbagai
[ ] unsur, bahagian, bahan, dsb menjadi suatu kesatuan atau
Gred E 0.20 - - - keseluruhan yg kompleks, penyatuan, penggabungan, pemaduan;)
[ ] masalah dengan tepat.
TL 0.00 - - - j. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan
[ ] menyeluruh.
k. Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.
3B Pentaksiran % Murid Memperoleh 97.00 - - 97.50 l. Mengenal pasti konteks serta skop isu / permasalahan yang dikaji
Standard Indeks Jisim Badan [ ] dengan jelas.
Kecergasan (BMI) Tahap Normal m. Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan atau bias.
Fizikal n. Membuat keputusan dengan tepat.
Kebangsaan % Murid Memperoleh o. Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.
SEGAK Tahap Kecergasan 92.20 - - 93.20 p. Mempersembahkan maklum balas terhadap keputusan secara
Sangat Tinggi atau [ ] objektif.
Tinggi atau Cergas
Ujian Kecergasan 6.7 Kepimpinan;
Gred / Markah Fizikal
A 18 – 20 KcST i. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab
B 15 – 17 KcT Kecergasan STg 9.50 - - 9.70 yang diberikan sehingga selesai).
C 12 – 14 C [ ] j. Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.
D 08 – 11 KC Kecergasan Tg 38.80 - - 38.80 k. Berkebolehan merancang dan mengurus dengan cekap dan
E 04 – 07 TC [ ] berfokus pada matlamat kumpulan organisasi.
Cergas 43.90 - - 44.70 l. Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan mengagihkan tugas
[ ] dengan baik.
Kurang Cergas 6.20 - - 6.20 m. Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana sehingga
[ ] mencapai persetujuan.
Tidak Cergas 0.80 - - 0.60 n. Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan bersama.
[ ] o. Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan potensi ahli
Tidak Lengkap 0.80 - - 0.00 yang dipimpin.
[ ] p. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi
dimensi.
Bilangan Pencapaian 3 2 1 3
3C Pencapaian Sekurang-kurangnya Bola [ ] [ ] [ ] 6.8 Kerja Sepasukan;
Sukan dan Tempat Ke Tiga Di Sepak
Permainan Peringkat Daerah Bola h. Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai matlamat
(Ruj. Lamp. XX) Dalam Tempoh 3 Jaring yang disepakati.
Tahun Hoki i. Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut
kesesuaian konteks.

57
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]
j. Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan orang lain.
Bilangan Pencapaian 1 - 1 k. Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau pasukan.
Tempat Pertama Di 1 [ ] [ ] [ ] l. Berkebolehan menyumbang kepada perancangan serta
Peringkat Daerah Sepak menyelaraskan usaha kumpulan atau pasukan.
Dalam Tempoh 3 Takraw m. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.
Tahun n. Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap positif dengan
merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal
Bilangan Pencapaian 2 1 3 daripada jangkaan akan berlakunya sesuatu perkara atau kejadian).
3D Pencapaian Sekurang-kurangnya 2 [ ] [ ] [ ]
Ko-Akademik Tempat Ke Tiga Di Pantun 6.9 Keusahawanan;
(Ruj. Lamp. XX) Peringkat Daerah Bahas BI
Dalam Tempoh 3 g. Mencambahkan idea atau cadangan atau perancangan setelah
Tahun meneliti pelbagai pilihan.
h. Mencadangkan idea atau inovasi baharu.
Bilangan Pencapaian 1 - 1 i. Memilih maklumat yang sesuai dan mengaplikasikannya dalam
Tempat Pertama Di 1 [ ] [ ] [ ] kertas cadangan.
Peringkat Daerah Bahas BM j. Membentangkan cadangan yang menyakinkan berasaskan fakta dan
Dalam Tempoh 3 penghujahan.
Tahun k. Mempamerkan kebabasan dalam mengurus sumber dan
melaksanakan perancangan.
Bilangan Pencapaian 1 - 1 l. Menilai pulangan atau hasil kepada cadangan dan perancangan
3E Pencapaian Sekurang-kurangnya 1 [ ] [ ] [ ] yang dibuat.
Badan Beruniform Tempat Ke Tiga Di Penga-kap
(Ruj. Lamp. XX) Peringkat Daerah 6.10 Pengurusan;
Dalam Tempoh 3
Tahun g. Pempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan aktiviti
secara sistematik.
Bilangan Pencapaian - - - h. Mempamerkan kemampuan untuk menyusun aktiviti dan tugasan
Tempat Pertama Di - [ ] yang diberi.
Peringkat Daerah i. Penurunan kuasa dan kebertanggungjawaban kepada individu lain.
Dalam Tempoh 3 j. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten bersesuaian
Tahun dnegan perancangan atau objektif.
k. Mengkoordinasi aktiviti atau individu untuk membolehkan
4. Pencapaian Penarafan Sekolah pelaksanaan tugasan secara berkesan.
prestasi 4A Penarafan Berdasarkan SKPMg2 l. Membentangkan idea atau cadangan atau perancangan secara
kepimpinan dan Sekolah yegas berasaskan fakta serta penghujahan.
pengurusan Berdasarkan Taraf Sekolah - - Baik
sekolah yang SKPMg2 Baik - - 87.20 6.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
cemerlang 85.20 [ ][
Cemerlang ] i. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi.
(90 – 100%) j. Mengamalkan penggunaan komputer secara berkesan.
Baik % Standard 1 – - - 92.00 k. Menguruskan fial elektronik secara cekap dan berkesan.
(80 – 89%) Kepimpinan 90.00 [ ] l. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.
Sederhana m. Menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan
(50 – 79%) % Standard 2 – - - 88.00 penyelidikan elektronik.
Lemah Pengurusan Oganisasi 86.00 [ ] n. Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan perisian-perisian
(20 – 49%) Microsoft.

58
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]
Sangat Lemah (00 o. Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian penerbitan mesa
– 19%) % Standard 3 – - - 89.00 (Microsoft Publisher).
Pengurusan Kuri., 87.00 [ ] p. Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan teknologi
Koku. dan HEM maklumat dan komunikasi.

% Standard 4 – - - 85.00 6.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat;


Pembelajaran dan 83.00 [ ]
Pemudahcaraan j. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan.
k. Meneroka isu atau masalah yang memerlukan penyelesaian
% Standard 5 – - - 82.00 masalaah secara kendiri.
Kemenjadian Murid 80.00 [ ] l. Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.
m. Memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara kendiri.
% Peratus Guru - - 85.00 n. Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi utuk menyokong
Memperolehi Tahap 80.00 [ ] kesimpulan.
4B PdPc Guru Cemerlang PdPc o. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.
(berdasarkan p. Membina struktur koheren (ada kesinambungan; keterikatan antara
instrumen pencerapan satu ayat dengan ayat yang lain supaya mudah difahami) dan
PdP) berfokus.
- - 70.00 q. Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan dan
% Markah 65.00 [ ] penyelesaian.
4C Penilaian (Berdasarkan r. Menyusun semula maklumat penting supaya mudah dicapai bagi
Pusat Sumber Instrumen Penilaian meningkatka kefahaman.
Sekolah Pusat Sumber Sekolah
Kebangsaan) 6.13 Globalisasi;
- - TT_M
Laporan Audit T_TM [ ] g. Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan selesa
berhadapan dengan khalayak.
4D Prestasi T_TM – Berteguran, h. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan.
Kewangan Tidak Memuaskan i. Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran pelbagai budaya.
T_KM – Berteguran, j. Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.
Kurang Memuaskan k. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa
TT_M – Tanpa gentar dan gementar.
Teguran, Memuaskan l. Menjangkakan tekanan pada maa akan datang dan menyesuaikan
TT_B – Tanpa perancangan untuk menghadapinya.
Teguran, Baik
TT_SB – Tanpa
Teguran, Sangat Baik
Memuas. Memuas. Memuas.
Status Keselamatan Bahaya [ ] [ ] [ ]
Makanan Kantin
4E Penarafan Memuas. Memuas. Memuas.
Prestasi Status Keselamatan Berisiko [ ] [ ] [ ]
Keselamatan Makanan Dapur
Makanan Kantin / Asrama
Dapur Asrama

59
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]

Memuas. Baik Baik


Status Kebersihan Memuas. [ ] [ ] [ ]
4F Penarafan Tandas
Prestasi
Kebersihan
Tandas Memuas. Memuas. Memuas.
Status Sekolah Berisiko [ ] [ ] [ ]
4G Penarafan Selamat
Prestasi Sekolah
Selamat - - 15
Bilangan Aduan 20 [ ]
4H Kepuasan Pelanggan
Pelanggan - - 3.80
Skor Tahap Kepuasan 3.75 [ ]
Pelanggan
- - 50.00
% Kehadiran Ibubapa 40.00 [ ]
4I Penglibatan Ke Program Sekolah
Ibubapa - - 2
Bil. Sekolah Luar Hadir Tiada [ ]
4J Hubungan Luar Penandaarasan
- - Sederha.
Tahap Pencapaian Asas [ ]
4K Sarana Aspek Iklim Sekolah
Sekolah - - Sederha.
Tahap Pencapaian Asas [ ]
Aspek Komunikasi
Berkesan
- - Sederha.
Tahap Pencapaian Asas [ ]
Aspek Sokongan
Terhadap Kejayaan
Murid
- - Sederha.
Tahap Pencapaian Asas [ ]
Aspek Tanggungjawab
Bersama

Tahap Pencapaian - - Sederha.


Aspek Keputusan Asas [ ]
Bersama

Tahap Pencapaian - - Sederha.


Aspek Kerjasama Asas [ ]
Dengan Komuniti

60
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]

- - 40.00
% Tahap Asas 50.00 [ ]
4L Sarana Ibu Penglibatan Ibu Bapa
Bapa Dalam Pembelajaran
Anak-anak.
- - 45.00
% Tahap Sederhana 45.00 [ ]
Penglibatan Ibu Bapa
Dalam Pembelajaran
Anak-anak.
- - 15.00
% Tahap Cemerlang 5.00 [ ]
Penglibatan Ibu Bapa
Dalam Pembelajaran
Anak-anak.
- - 4.00
Skor Persepsi Guru 3.74 [ ]
4M Suara-suara Terhadap Iklim
Guru, Murid dan Sekolah - - 4.00
Ibu Bapa 3.90 [ ]
Terhadap Iklim Skor Persepsi Murid
Sekolah Terhadap Iklim - 4.00
(Teachers, Sekolah 3.93 [ ]
Students, Parents
Voice) Skor Persepsi Ibu
Bapa Terhadap Iklim
Sekolah

1 – Sangat Rendah
2 – Rendah
3 – Sederhana B
4 – Tinggi S [ ]
4N Penarafan 5 – Sangat Tinggi [ ] 80.00
Pembudayaan 70.00 [ ]
KBAT dalam 1.1 Standard 1 [ ]
PdPc – KBAT [Kepimpinan] B
Cemerlang S [ ]
[ ] 80.00
70.00 [ ]
1.2 Standard 2 [ ]
[Pengurusan
Organisasi] B
S [ ]
[ ] 80.00
70.00 [ ]
1.3 Standard 3.1 [ ]

61
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]
[Pengurusan
Kurikulum] B
S [ ]
[ ] 80.00
70.00 [ ]
1.4 Standard 3.2 [ ]
[Pengurusan B
Kokurikulum] S [ ]
[ ] 80.00
70.00 [ ]
1.5 Standard 4 [ ]
[PdPc]

Peratus Skor

90.00 – 100.00
[C – Cemerlang]
80.00 – 89.99
[B – Baik]
50.00 – 79.99
[S – Sederhana]
20.00 – 49.99
[L – Lemah] MTM
00.00 – 19.99 TMTM [ ]
[SL – Sangat Lemah] [ ] 80.00
68.00 [ ]
Taraf (Peratus) [ ]
Membudayakan KBAT
dalam Pengurusan MTM
dan Kepimpinan TMTM [ ]
Pendidikan [ ] 80.00
69.00 [ ]
Taraf (Peratus) [ ]
Membudayakan KBAT MTM
dalam Pengajaran dan TMTM [ ]
Pembelajaran [ ] 60.00
59.00 [ ]
Taraf (Peratus) [ ]
Membudayakan KBAT
dalam Kokurikulum

Pengurusan dan
Kepimpinan

Peratus Skor / Taraf

62
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]

00.00 – 68.99
[TMTM – Tidak
Memenuhi Tahap
Minimum]
69.00 – 90.99
[MTM – Telah
mencapai tahap
minimum]
91.00 – 100.00
[C – Cemerlang Dan
Layak Diberi
Penarafan]

Pengajaran dan
Pembelajaran

Peratus Skor / Taraf

00.00 – 69.99
[TMTM – Tidak
Memenuhi Tahap
Minimum]
70.00 – 89.99
[MTM – Telah
mencapai tahap
minimum]
90.00 – 100.00
[C – Cemerlang Dan
Layak Diberi
Penarafan]

Kokurikulum

Peratus Skor / Taraf

00.00 – 59.99
[TMTM – Tidak
Memenuhi Tahap
Minimum]
60.00 – 79.99
[MTM – Telah
mencapai tahap
minimum]
80.00 – 100.00
[C – Cemerlang Dan
Layak Diberi

63
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2020] [AR] [AR] [AR]
Penarafan]
TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula) AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)
ETR: Expected Targeted Result (Sasaran Keputusan Dianggarkan)
OTR: Operational Targeted Result (Sasaran Keputusan Operasional)
PELAN TAKTIKAL 1 / 2021

STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Bi Tanggung- Kos / Pelan
Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
l jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Pelaksanaan Dasar-dasar Sekolah dan KPM

1.1 Pembangunan, Perkongsian dan Pengetua Disember Tiada Semua warga Sasaran mengetahui, memahami dan
Penilaian Semula Dasar dan Hala Tuju sekolah melaksanakan DHTS secara bersama-
Sekolah (DHTS) 2021 - 2023 sama.

1.2 Sebar luas perkara-perkara berkaitan Warga sekolah yang Sasaran mengetahui, memahami dan
dengan dasar-dasar KPM (Dasar-dasar Baru dikenal pasti melaksanakan dasar-dasar KPM yang
dll.) baru.

a. Pentaksiran PT3
b. PAJSK
c. SEGAK
d. Ujian Psikometrik
e. Kurikulum Baru, 2017
f. Sekolah Tanpa Streaming Kelas
g. Pemansuhan Peperiksaan Tahap 1

4 Dialog Profesional – Pemantapan Cara Pengetua Januari RM 200.00 / Semua guru dan Sasaran berupaya melaksanakan kerja
Gaya Bekerja XXX AKP dengan penuh integriti, cekap dan
berkesan
a. Tanggungjawab Guru dan AKP (Anggota
Kumpulan Pelaksana) dalam
Membangunkan Potensi Individu Murid
b. Etika Kerja Perkhidmatan Awam

5 Latihan – Pemantapan Kemahiran PK Pentadbiran Januari RM 200.00 / Pengetua, Semua Sasaran berupaya membimbing
Kepimpinan dalam Coaching dan Mentoring XXX Penolong Kanan, subordinat dengan cekap dan berkesan
Guru Kanan Mata
Contoh Lain-lain Kemahiran Pelajaran, Guru
yang dikenalpasti
a. Perancangan Strategik (Strategic yang akan menjadi
64
STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Bi Tanggung- Kos / Pelan
Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
l jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
Planning) pembimbing
b. Penyelesaian Masalah (Problem
Solving)
c. Kesedaran Kendiri (Self- awareness
d. Coaching dan Mentoring – Kemahiran
Membimbing (Coaching and Mentoring)
e. Kemahiran Interpersonal (Interpersonal
Skills)
f. Pemberian / Penurunan Kuasa kepada
orang lain (Empowering others)
g. Memotivasi orang lain (Motivates
others)
h. Motivasi Diri (Self Motivation)
i. Mencipta Visi (Creates vision)
j. Mengurus Perubahan (Manages
Change)
k. Emotional Intelligence (Kecerdasan
Emosi)
l. Membina Pasukan (Builds Teams)
m. Pengurusan Konflik (Conflict
Management)
n. Mengenar secara Aktif (Active
Listening)
o. Membuat Keputusan (Makes Decisions)
p. Mewakilkan atau Menyerahkan kepada
orang lain (Delegates to othares)
q. Mengurus Masa (Manage Time)
r. Menetap Matlamat (Goal Setting)
s. Memahami orang lain (Understands
People)
t. Kepimpinan Merentasi Budaya (Cross-
cultural Leadership)
u. Kemahiran Manusia (People Skills)
v. Memacu Keputusan (Drives Results)

6 Latihan – Kepimpinan Abad ke 21; Pengetua Januari RM 200.00 / Pengetua, Semua Sasaran berupaya memimpin sekolah
Pendedahan kepada pemimpin sekolah XXX Penolong Kanan, dengan cekap dan berkesan.
berhubung dengan apakah ciri-ciri Guru Kanan Mata
kepimpinan abad ke 21 Pelajaran

7 Latihan – Pemantapan Pengurusan PK Pentadbiran Januari RM 200.00 / PK Pentadbiran, JK Sasaran berupaya mengurus unit
Kurikulum XXX Kurikulum Kurikulum dengan cekap dan berkesan.
a. Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum
65
STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Bi Tanggung- Kos / Pelan
Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
l jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
b. Pengurusan Mata Pelajaran
c. Pengurusan Masa Instruksional
d. Pengurusan Penilaian Murid

8 Latihan – Pemantapan Pengurusan Hal PK Hal Ehwal Januari RM 200.00 / PK Hal Ehwal Murid, Sasaran berupaya mengurus unit Hal
Ehwal Murid – berkaitan dengan Dasar, Murid XXX Ketua Unit / JK Hal Ehwal Murid dengan cekap dan berkesan.
Prosedur Kualiti Standard, Perancangan, Ehwal Murid
Pelaksanaan dan Penilaian Program

a. Pengurusan Disiplin Murid;


b. Pengurusan Keselamatan;
c. Pengurusan Kesihatan;
d. Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid;
e. Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling.
9 Latihan – Pemantapan Pengurusan PK Kokurikulum Januari RM 200.00 / PK Kokurikulum, Sasaran berupaya mengurus unit
Kokurikulum – berkaitan dengan Dasar, XXX Ketua Unit / JK Kokurikulum dengan cekap dan berkesan.
Prosedur Kualiti Standard, Perancangan, Kokurikulum
Pelaksanaan dan Penilaian Program

a. Sukan Permainan
b. Kelab dan Persatuan,
c. Badan Beruniform
10 Pengurusan Aset Ketua Pembantu Januari RM 200.00 / JK Aset Sasaran berupaya mengurus aset dengan
Tadbir XXX cekap dan berkesan
Latihan – Pemantapan bagi menyedia,
mengguna, menyelenggara aset alih dan
aset tak alih, merekod dan mengambil
tindakan susulan hasil pemeriksaan
mengikut prosedur yang ditetapkan,
berdasarkan keperluan, secara menyeluruh
dan berterusan.
11 Pengurusan Kewangan Ketua Pembantu Januari RM 200.00 / JK Kewangan Sasaran berupaya mengurus kewangan
Tadbir XXX dengan cekap dan berkesan
Latihan – Pemantapan bagi menyediakan
anggaran perbelanjaan, melaksanakan
perbelanjaan dan mengambil tindakan

66
STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Bi Tanggung- Kos / Pelan
Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
l jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
susulan hasil pemantauan perbelanjaan
dengan mematuhi peraturan, mengikut
keperluan dan secara menyeluruh.

12 PK Pentadbiran Januari RM 200.00 / Sasaran berupaya mengurus PSS dengan


Latihan - Pemantapan pengurusan sumber XXX JK PSS cekap dan berkesan
pendidikan berkaitan dengan:

a. menyediakan alat / bahan, bahan


cetak / elektronik dan TMK
b. imenyimpan dan menyusun atur alat /
bahan, bahan cetak / elektronik dan
TMK
c. imenggunakan alat / bahan, bahan
cetak / elektronik dan TMK
d. merekodkan penggunaan alat / bahan,
bahan cetak / elektronik dan TMK
e. melaksanakan penyeliaan
penggunaanalat / bahan, bahan cetak /
elektronik dan TMK.
13 PK Hal Ehwal Januari Tiada Sasaran berupaya meningkatkan
Pembentukan JK Menangani Ketidakhadiran Murid JK Menangani kehadiran murid ke sekolah
Murid Ke Sekolah dan melaksanakan Ketidakhadiran
intervensi menanganinya Murid Ke Sekolah

Murid yang tidak


hadir ke sekolah
melebihi 10 hari
setahun
14 PK Kokurikulum Januari Tiada Sasaran berupaya meningkatkan
Pembentukan JK Menangani Ketidakhadiran JK Menangani kehadiran murid ke aktiviti kokurikulum
Murid Ke Aktiviti Kokurikulum Sekolah dan Ketidakhadiran sekolah
melaksanakan intervensi menanganinya Murid Ke Aktiviti
Kokurikulum
Sekolah

Murid yang tidak


hadir ke sekolah
melebihi 3 kali
setahun

67
PELAN TAKTIKAL 2 / 2021

STRATEGI S2 Meningkatkan Kualiti Guru

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Pembudayaan PAK21 (KBAT) dalam PdPc


(Bermula sepenuhnya dengan Tingkatan 1, 2)

1.1 Penerangan tentang “Mengapa PAK21”?. PK Januari Tiada Semua guru Sasaran mengetahui dan memahami
Pentadbiran serta komit dengan pelaksanaan
pendekatan pengajaran berasaskan
PAK21

1.2 Perkongsian amalan oleh guru yang PK Januari RM 200.00 / Semua guru -sda-
dikenal pasti melaksanakan PAK21 dalam PdPc Pentadbiran XXX

1.3 Menyusun atur bilik darjah berasaskan PK Hal Januari Tiada Semua kelas T1, T2 Susun atur bilik darjah sasaran
PAK21 dan memantau secara berterusan Ehwal Murid menggunakan susun atur PAK21

1.4 Latihan – Kaedah dan Teknik Pengajaran PK Februari, RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengamalkan
PAK21 (Baru) Pentadbiran Mei XXX pendekatan pengaran PAK21

1.5 Mewujudkan Kumpulan Peer Coaching PK Mac Tiada Semua guru T1, T2 -sda-
bagi membantu meningkatkan keupayaan PdPc Pentadbiran
menggunakan PAK21

2 Pengupayaan KBAT

2.1 Latihan – Pemantapan teknik penyoalan PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya menyediakan item
dan pembinaan item bagi mengupayakan murid Pentadbiran XXX soalan-soalan KBAT dengan baik
untuk Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

2.2 Pelaksanaan peraturan ujian / peperiksaan, PK Januari RM 200.00 / Semua guru -sda-
80 peratus adalah item / soalan yang Pentadbiran XXX
diklasifikasi soalan KBAT

3 Bengkel Kerja Pemantapan Teknik Penandaan PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya menanda kertas
Kertas Pentadbiran XXX latihan / ujian / peperiksaan mengikut
68
STRATEGI S2 Meningkatkan Kualiti Guru

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
prosedur yang ditetapkan

4 Melaksanakan Post-mortem setiap kali Ujian / PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya menggunakan data
Peperiksaan dan membuat pelan tindakan Pentadbiran XXX keputusan ujian / peperiksaan dalam
penambahbaikan mengenalpasti isu dan intervensi yang
diperlukan

5 Latihan – Pemantapan Pengurusan Bilik Darjah PK Hal Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengurus kelas
(Rekod kehadiran, peraturan bilik darjah, Ehwal Murid XXX dengan cekap dan berkesan.
kawalan kelas, susun atur kelas dan keceriaan)

6 Latihan – Psikologi Remaja PK Hal Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran mengetahui dan memahami
Ehwal Murid XXX psikologi remaja dan berupaya mengurus
murid dengan bijak dan berkesan

7 Latihan – Pengurusan Disiplin (Undang-undang PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengurus disiplin
berkaitan, surat-surat pekeliling dan tatacara Kokurikulum XXX murid dengan cekap dan berkesan.
pengurusan disiplin murid dll)

8 Latihan – Pemantapan Pengurusan Unit / Kelab PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengurus unit / kelab /
/ Persatuan untuk Kokurikulum Kokurikulum XXX persatuan unit beruniform dengan cekap
dan berkesan.

9 Latihan – Menyediakan guru-guru dengan sijil PK Januari RM 200.00 / Guru yang dikenal Sasaran boleh menjadi ketua untuk
kejurulatihan sukan permainan atau unit Kokurikulum XXX pasti mengurus unit / kelab / persatuan unit
beruniform yang dikenal pasti (satu unit / beruniform dengan cekap dan berkesan.
pasukan : satu guru yang memiliki sijil
kejurulatihan)

10 Latihan – Pemantapan Pengurusan Kewangan Ketua Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran berupaya mengurus kewangan
(penyediaan anggaran belanja mengurus setiap Pembantu XXX dengan cekap dan berkesan
unit yang berkaitan, pungutan / kutipan wang, Tadbir
pesanan dan pembelian barang dll.

69
PELAN TAKTIKAL 3 / 2021

STRATEGI S3 Menjajarkan Antara Pedagogi dengan Kurikulum Dan Pentaksiran

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Pencerapan Bilik Darjah bagi memastikan PdPc


berkesan dan sejajar dengan dasar KPM

1.1 Pencerapan PdPc dan dikuti dengan PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran melaksanakan PdPc sejajar
melaksanakan sesi Coaching dan Mentoring Pentadbiran XXX dengan Kurikulum (Dokumen Standard)
dan Pentaksiran

1.2 Bengkel kerja pemantapan pencerapan PK Januari RM 200.00 / Semua pencerap Sasaran berupaya melaksanakan
berkesan (coaching dan mentoring dalam Pentadbiran XXX yang dikenal pasti pencerapan dan sesi coaching mentoring
pencerapan bilik darjah) dengan cekap dan berkesan

a. Pencerapan PdP
b. Pencerapan Buku Latihan

2 Pengupayaan pembinaan item KBAT Nota


Rujuk dalam
2.1 Latihan – Pemantapan teknik penyoalan Strategi 2
dan pembinaan item bagi mengupayakan murid
untuk Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

2.2 Pelaksanaan peraturan ujian / peperiksaan,


80 peratus adalah item / soalan yang
diklasifikasi soalan KBAT

70
71
PELAN TAKTIKAL 4 / 2021

STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Memastikan murid memiliki cita-cita yang jelas, Guru Januari RM 200.00 / Semua murid Sasaran memiliki cita-cita yang jelas tahu
di mana mereka akan pergi. Tahu dan faham Bimbingan XXX hala tuju masa depan dalam menjadikan
mengapa serta bagaimana untuk sampai ke dan pembelajaran bermakna
sana. 1 Murid 1 Cita-cita Kaunseling

2 Motivasi Belajar Murid

2.1 Kemahiran Belajar Guru Januari RM 200.00 / Semua murid Sasaran memiliki kemahiran belajar
Bimbingan XXX tingkatan 1 dan 4 dalam menjadikan pembelajaran
dan bermakna
Kaunseling

2.2 Kesedaran Kendiri – Motivasi Belajar Guru Januari RM 200.00 / Semua murid yang Sasaran bermotivasi untuk terus belajar
Bimbingan XXX dikenal pasti dengan baik
dan pencapaian masih
Kaunseling tahap rendah (gagal
melebihi 3 mata
pelajaran)

Semua murid yang


dikenal pasti
ketidakhadiran lebih
daripada 10 hari
pada tahun sebelum

3 2.3 Lawatan ke Pusat Pengajian Tinggi, Pusat- Guru Januari RM 200.00 / Murid yang dikenal Sasaran bermotivasi untuk terus belajar
pusat Latihan dsb. Bimbingan XXX pasti berdasarkan dengan baik dan mencapai cita-cita
dan potensi kerjaya
Kaunseling

2.4 Anugerah Kecemerlangan Akademik PK Januari RM 200.00 / Semua murid Sasaran bermotivasi untuk terus belajar
Pentadbiran XXX dengan baik dan mencapai cita-cita
4 Program Pembimbing:Coach (Guru) – Coachee PK Hal Januari RM 200.00 / Semua guru dan Sasaran bermotivasi untuk terus belajar

72
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
(Murid). Guru akan menjadi pembimbing Ehwal Murid XXX murid dengan baik
kepada murid berkaitan dengan pembelajaran
dan sahsiah murid. 5 murid : 1 guru

5 Menyusun atur kelas dengan meletak murid PK Hal Januari RM 200.00 / Semua kelas, Sasaran dapat fokus dalam pembelajaran
yang perlu di beri perhatian lebih dekat dengan Ehwal Murid XXX semua murid yang dan kawalan kelas dapat dilaksanakan
guru dan menguatkuasa secara berterusan dikenal pasti perlu dengan baik
perhatian yang lebih

6 Menggalakkan murid untuk datang ke sekolah PK Hal Sepanjang Tiada Semua guru dan Meningkatkan kualiti hubungan
dengan memantapkan Kempen Hadir Ke Ehwal Murid tahun murid interpersonal di antara murid, guru, dan
Sekolah dan menyambut kehadiran dan kakitangan
memaparkan rasa sayang warga sekolah
terhadap keberadaan murid di sekolah melalui
program Sekolah Penyayang

7 Menyusun atur penglibatan atau penyertaan PK Januari Tiada Semua murid Sasaran memiliki peluang yang seimbang
murid secara maksimum ke pertandingan atau Kokurikulum antara penglibatan dan penyertaan dalam
program peringkat sekolah, daerah atau negeri kokurikulum bagi memberi peluang
dalam aktiviti kelab / persatuan, sukan / mendapat skor yang tinggi dalam PAJSK
permainan, badan beruniform – 1 Murid, 1
Penglibatan, 1 Penyertaan

8 Anugerah Kecemerlangan Akademik, Hal Ehwal PK Hal Januari RM 200.00 / Semua murid Sasaran menerima pengiktirafan di atas
Murid dan Kokurikulum Ehwal Murid XXX sumbangan, penglibatan, penyertaan dan
pencapaian dan bermotivasi dalam
pembelajaran, perlakuan dan menyertai
sebarang aktiviti kokurikulum.

9 Kem Bina Pasukan PK Januari RM 200.00 / Semua guru Sasaran dapat menjalinkan hubungan
Pentadbiran XXX kerjasama, semangat kerja pasukan yang
kuat dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab.

10 Mewujudkan media-media yang boleh PK Januari RM 200.00 / Warga sekolah Warga sekolah dapat menerima maklumat
menyampaikan maklumat secara cekap dan Pentadbiran XXX secara cepat dan tepat.
berkesan

a. Laman Sesawang;
b. Kumpulan Whatsapp;
c. Buletin Bulanan Sekolah

73
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

11 Pengurusan Keselamatan Murid – Menyebar


luas dan menguatkuasakan peraturan dan
prosedur operasi standard keselamatan,
merancang dan melaksanakan program
pencegahan dan kesedaran keselamatan
dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi
ketetapan, mengikut keperluan sekolah, secara
menyeluruh dan berterusan.

a. Kempen Sekolah Selamat (Bersama Polis, PK Hal Sepanjang RM 200.00 / Semua murid
JPJ, AAD Kebangsaan)\ Ehwal Murid tahun XXX Skor tahap keselamatan sekolah berada
pada tahap cemerlang
b. Pemantauan berterusan berkaitan PK Hal Sepanjang RM 200.00 / Sekolah, PIBG,
keselamatan sekolah dengan kerjasama Ehwal Murid tahun XXX Komuniti Setempat / -sda-
Sekolah, PIBG dan Komuniti Setempat / NGO yang dikenal
NGO. pasti

c. Pemantapan pengurusan aktiviti murid PK Hal Januari Tiada Guru, murid, ibu
dengan melihat semula pekeliling sedia ada Ehwal Murid bapa penjaga -sda-
dan membuat hebahan kepada semua guru,
murid, ibu bapa penjaga

a. Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi


Dan Balik Sekolah
b. Keselamatan Murid Semasa
Pengajaran & Pembelajaran dan
Waktu Rehat
c. Keselamatan Murid Semasa Aktiviti
Kokurikulum, Sukan Dan Permainan
d. Keselamatan Murid Semasa Aktiviti
Lawatan dan Perkhemahan

d. Pengurusan Keselamatan Infrastruktur PK Sepanjang Tiada Bangunan dan


Sekolah – Menyediakan jadual Pentadbiran tahun infrastruktur sekolah -sda-
pemantauan berkala

e. Pengurusan Sosial – Mewujudkan sosial PK Hal Januari Tiada Semua warga


media yang boleh membantu mengawal Ehwal Murid sekolah dan pihak -sda-
keselamatan murid. Menjadikan facebook yang dikenal pasti
74
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
sebagai medium yang akan digunakan dan
dihebahkan kepada warga sekolah dan
pihak luar yang dikenal pasti. [Social
management techniques exist on two very
distinct levels. First, in the corporate world,
they refer to the process of getting
stakeholders, the community and media
involved in hearing from clients and the
public. At the same time, social
management is also a form of social
manipulation where companies use
resources at their disposal (such as
Facebook, newspaper ads or web pages)
to justify certain projects to the public that
cause anxiety such as genetic
engineering, nuclear power or waste
disposal.]
12 PK Hal Sepanjang Tiada Sekolah, PIBG,
Pengurusan Krisis / Bencana – Mewujudkan Ehwal Murid tahun Komuniti Setempat / Sasaran akan mengurus krisis atau
Pasukan Pengurusan Krisis Sekolah yang akan NGO yang dikenal bencana yang dihadapi sekolah
menangani setiap krisis atau bencana. pasti
Draw up a crisis intervention and support
Crisis management is the identification of plan
threats to an organization and its stakeholders, a. Evaluate the impact of the crisis on
and the methods used by the organization to the school
deal with these threats. b. Collect and disseminate updated
a. Safety: to ensure the immediate safety of all information and clarify whenever
students and staff. necessary
b. Stability: to re-establish the stability of the c. Coordinate all resources, in and
school routine as soon as possible. outside school, and provide timely
c. Consistency: to control the flow of and appropriate intervention and
information in order to eliminate the spread support as needed
of rumor. d. Provide support to teachers, students
d. Identification of needs: to identify at-risk and parents
students and staff for necessary e. Monitor the progress of crisis
intervention to address feelings of distress. intervention and support
e. Psychological Support: to provide f. Evaluate the crisis intervention and
appropriate counselling support to facilitate support plan
adjustment of individuals and groups, and to g. Coordinate the follow up work
mitigate crisis reactions.
f. Empowerment: to enhance students’ and
staff’s personal growth through adaptive
coping with the crisis situation.
75
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

12 ATAU 13
13 PK Hal Sepanjang Tiada Sekolah, PIBG,
Pengurusan Risiko – Mewujudkan Pasukan Ehwal Murid tahun Komuniti Setempat / Sasaran akan mengurus krisis atau
Pengurusan Risiko Sekolah yang akan NGO yang dikenal bencana yang dihadapi sekolah
menangani setiap risiko. pasti
[Pengurusan risiko adalah mengenal pasti,
menilai, dan mengatur kepentingan risiko diikuti
oleh penggunaan sumber secara teratur dan
ekonomi bagi mengurangkan, memantau dan
mengawal kemungkinan dan/ kesan peristiwa
tidak diingini atau bagi memaksimakan
penzahiran peluang]
14 PK Hal Januari RM 200.00 / Tandas Blok A
Pemajuan Tandas Bersih dan Ceria Ehwal Murid XXX Penarafan tandas mencapai tahap
cemerlang
a. Naik Taraf Tandas
b. Pemantauan Berterusan
15 PK Hal Januari RM 1,000.00 Kantin
Pemajuan Kantin Ceria Ehwal Murid / XXX Penarafan kantin mencapai tahap
cemerlang
a. Ubahsuai Peraturan Berurusan di Kantin
b. Tingkatkan Keceriaan
16