Anda di halaman 1dari 32

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

PELAN TAKTIKAL
UNIT KURIKULUM
SK SABAK KOTA BHARU
2021-2025

1
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang Kurikulum - PBD (MTM/BMTM)

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman  90% guru mempunyai pengalaman lebih 5  Peratus GPS UPSR 2019 menurun
tahun  Pencapaian band 6 dalam semua mata
2 orang Guru MP terlibat dengan pelajaran amat rendah
penggubalan dan pemeriksa kertas  Peratus pencapaian lulus iaitu melebihi band
peperiksaan ( BM & BI) 3 masih tidak memuaskan
 Guru berbudaya kerja positif dan kerja  Segelintir guru tidak bersikap proaktif
Luaran berpasukan  Tidak cukup guru opsyen terutamanya guru
 Guru komited sentiasa bersedia untuk Bahasa Inggeris dan Sains.
mengadakan kelas tambahan  Kehadiran KURANG memuaskan
 Murid lemah dalam BM & BI
 Sumbangan kewangan daripada PIBG kecil.
 Infrastruktur /Prasarana sekolah

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


 Sokongan daripada pihak agensi
luar dan swasta ( Bank Rakyat/ 1. Meningkatkan pencapaian akademik 2. Meningkatkan peratus pencapaian band 6
IPGKB/DLL) dengan kerjasama antara guru, PIBG, dalam semua mata pelajaran melalui
 Hubungan baik dengan komuniti komuniti setempat, agensi luar, pihak pengiktirafan dan insentif oleh PIBG dan
setempat, PIBG/PIBK / PPD, JPN swasta, PPD, JPN dan KPM agensi luar
dan KPM 3. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
 Murid tinggal berhampiran PdP dan melaksanakan program
dengan sekolah perkembangan staf
4. Meningkatkan motivasi murid secara berkala
 Ibubapa komited & sering turut
serta dalam program sekolah.
 Sokongan kewangan daripada
PIBG

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


2
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

 Ekspektasi ibu bapa/penjaga 5. Memastikan PdP dijalankan dengan 6. Meningkatkan pencapaian akademik
terhadap sekolah tinggi dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran murid dengan mengadakan program
menyerahkan anak mereka 100% dan pengalaman dalam kalangan guru bersama ibu bapa/penjaga
kepada sekolah.

 Terdapat murid dan ibu


bapa/penjaga kurang
mementingkan pencapaian
murid dalam pelajaran.

 85% murid dalam kalangan


keluarga berpendapatan kurang
RM1000

 Ibubapa kurang memotivasikan


anak ke arah kecemerlangan
akademik.

PELAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM


SEKOLAH KEBANGSAAN SABAK KOTA BHARU, KELANTAN
TAHUN 2021-2023

Sasaran (ETR)
Indikator
Isu Masalah Matlamat Strategi *TOV
Pencapaian 2018 2019 2020
2020
Prestasi Peratus Meningkatkan 1. Meningkatkan pencapaian akademik peratus ANALI ANAL BM
akademik murid yang peratus murid dengan kerjasama antara guru, murid SA ISA 56.61%
kurang mendapat yang mendapat PIBG, komuniti setempat dan mendapat PBD PBD
3
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

BI
band 5 &6
band 6 dalam 35.48%
dalam agensi luar
semua mata band 5 & 6
semua mata 2. Meningkatkan peratus pencapaian
pelajaran dalam MATE
pelajaran band 6 dalam semua mata pelajaran
sehingga semua mata 38.71%
tidak melalui pengiktirafan dan insentif
melebihi 30% pelajaran
melebihi KPI oleh PIBG dan agensi luar
menjelang 2021 SN
sekolah
41.94%
BM
3. Meningkatkan penggunaan ICT
43.55%
Peratus semasa PdP dan melaksanakan
cemerlang Meningkatkan
murid yang program perkembangan staf
peratus murid peratus BI
mendapat 4. Meningkatkan motivasi murid secara
yang mendapat murid 41.94%
band 3 ke berkala
band 3 ke atas mendapat
atas dalam 5. Memastikan PdP dijalankan dengan
dalam semua band 3 ke MATE
semua mata berkesan melalui perkongsian
mata pelajaran atas dalam 56.45%
pelajaran kemahiran dan pengalaman dalam
sehingga semua mata
tidak kalangan guru
melebihi 50% pelajaran SN
melebihi KPI 6. Meningkatkan pencapaian akademik
menjelang 2021 53.23%
sekolah murid dengan mengadakan program
bersama ibu bapa/penjaga

*Keputusan PBD pada akhir tahun 2020- Ruj.Analisa PBD

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang Kurikulum

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman  85% guru mempunyai  Peratus pencapaian PBD dari segi semua A
pengalaman lebih 5 tahun belum tercapai
 80% guru berbudaya kerja  Pencapaian MTM/BMTM sederhana
positif  Segelintir guru tidak bersikap proaktif
 Guru bersedia untuk  Tidak cukup guru opsyen dan guru
Luaran mengadakan kelas tambahan
4
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

 Prasarana sekolah mencukupi  terlatih terutamanya guru bahasa Melayu


(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
 Sokongan kewangan daripada PIBG
 Sokongan daripada kolej swasta berdekatan 6. Meningkatkan pencapaian 7. Meningkatkan pencapaian peratus A melalui
 Sokongan daripada komuniti setempat, GO akademik dengan kerjasama pengiktirafan dan insentif oleh PIBG dan NGO
dan NGO antara guru, PIBG, komuniti 8. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
setempat, GO dan NGO P&P dan melaksanakan program
perkembangan staf
9. Meningkatkan motivasi murid secara berkala

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


 Ekspektasi ibu bapa/penjaga terhadap
sekolah tinggi dengan menyerahkan anak 10. Memastikan PdP dijalankan 7. Meningkatkan pencapaian akademik
mereka 100% kepada sekolah dengan berkesan melalui murid dengan mengadakan program
 Pengaruh pusat permainan video dan ‘cyber perkongsian kemahiran dan bersama ibu bapa/penjaga
cafe’ pengalaman dalam kalangan
 Ada Ibu bapa/penjaga kurang mementingkan guru
pelajaran anak-anak mereka
 60% murid tidak mementingkan pelajaran dan
5% murid bekerja selepas waktu
persekolahan
PELAN TAKTIKAL 2021
Bidang Kurikulum (PBD TAHUN 6 )

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru
Indikator
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR
Pencapaian
1 PERMATA Meningkatkan peratus murid K.Panitia dan Mei RM peratus murid 56% 6%
HATI PBD yang mendapat band 6 dalam guru mata Semua panitia mendapat band 6
semua mata pelajaran sehingga pelajaran mata dalam semua
melebihi 50 % menjelang 2021 pelajaran mata pelajaran

5
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

UPSR & PIBG


Meningkatkan peratus murid RM
peratus murid
yang mendapat band 50% K.Panitia dan Semua panitia
GELIGA Februari– mendapat band 6
2 dalam semua mata pelajaran guru mata mata 56% 6%
SAKTI PBD September dalam semua
sehingga melebihi 50% pelajaran pelajaran
mata pelajaran
menjelang 2021 UPSR & PIBG
Meningkatkan peratus murid RM
peratus murid
STANDING yang mendapat band 6 dalam K.Panitia dan Semua panitia
Februari– mendapat band 6
3 ON THE semua mata pelajaran sehingga guru mata mata 56% 6%
September dalam semua
EYES PBS melebihi 50% menjelang 2021 pelajaran pelajaran
mata pelajaran
UPSR & PIBG
Meningkatkan peratus murid RM peratus murid
yang mendapat band 3 ke atas K.Panitia dan Semua panitia mendapat band 3
IT’S EASY Februari–
4 dalam semua mata pelajaran guru mata mata ke atas dalam 10% 30%
PBD September
sehingga melebihi 30% pelajaran pelajaran semua mata
menjelang 2021 UPSR pelajaran
Meningkatkan peratus murid RM peratus murid
yang mendapat band 3 ke atas K.Panitia dan Semua panitia mendapat band 3
YES I CAN Februari–
5 dalam semua mata pelajaran guru mata mata ke atas dalam 10% 30%
PBD September
sehingga melebihi 30% pelajaran pelajaran semua mata
menjelang 2021 UPSR pelajaran

6
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

7
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

PELAN OPERASI
UNIT KURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN SABAK
2021-2023

8
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Pelan Operasi 1 Bidang Kurikulum

Nama Program PERMATA HATI

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 6 dalam semua mata pelajaran sehingga
melebihi 50% menjelang 2021
Tempoh Mei 2021

Kumpulan Sasaran 20% murid tahun 6 yang memperoleh band 3 ke atas dalam PBD 2020

Guru Terlibat Kaunselor dan guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Mei 2021


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PBD 2021
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM …………………

9
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang
program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

10
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Pelan Operasi 2 Bidang Kurikulum

Nama Program GELIGA SAKTI

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 6 dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi
50 % menjelang 2021
Tempoh Februari–Oktober 2021

Kumpulan 20% murid tahun 6 yang memperoleh band 3 ke atas dalam PBS/PBD 2020
Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Januari 2021


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PBS 2021
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM ……………..

11
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang
program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

12
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Pelan Operasi 3 Bidang Kurikulum

Nama Program STANDING ON THE EYES

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 6 dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 50
% menjelang 2021
Tempoh Ogos– Oktober 2021

Kumpulan 20% murid tahun 6 yang memperoleh band 3 ke atas dalam PBD pada pertengahan tahun 2021
Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Julai 2021


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PBD pada pertengahan tahun 2021
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM…………………….

13
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang
program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

14
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Pelan Operasi 4 Bidang Kurikulum

Nama Program IT’S EASY

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 3 ke atas dalam semua mata pelajaran sehingga
melebihi 30% menjelang 2021
Tempoh Ogos– Oktober 2021

Kumpulan 50% murid tahun 6 yang memperoleh band 3 ke bawah dalam PBD pada pertengahan tahun 2021
Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja
1. Taklimat program pada bulan Julai 2021
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PBD pada pertengahan tahun 2021
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM________________

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang
program)
15
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Pelan Operasi 5 Bidang Kurikulum

16
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Nama Program YES I CAN

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 3 ke atas dalam semua mata pelajaran sehingga
melebihi 30% menjelang 2021
Tempoh Ogos– Oktober 2021

Kumpulan 50% murid tahun 6 yang memperoleh band 3 ke bawah dalam PBS pada pertengahan tahun 2020
Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja
1. Taklimat program pada bulan Julai 2021
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PBS pada pertengahan tahun 2021
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM ………………………..

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang
17
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Pelan Operasi 1 Bidang Kurikulum

18
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Nama Program PERMATA HATI

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran UPSR sehingga melebihi 5%
menjelang 2021
Tempoh Mei 2021

Kumpulan 10% murid tahun 6 yang memperoleh A,B dan C dalam PBD 2020
Sasaran
Guru Terlibat Kaunselor dan guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Mei 2021


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM

19
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang
program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Pelan Operasi 2 Bidang Kurikulum (PBD/UPSR)

20
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Nama Program GELIGA SAKTI

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran UPSR sehingga melebihi 5%
menjelang 2021
Tempoh Februari–Oktober 2021

Kumpulan 10% murid tahun 6 yang memperoleh A,B dan C dalam PAT tahun 5 2020
Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja
1. Taklimat program pada bulan Januari 2021
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT 2020
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM…………………………..

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang
21
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Pelan Operasi 3 Bidang Kurikulum

22
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Nama Program STANDING ON THE EYES

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran UPSR sehingga melebihi 5%
menjelang 2021
Tempoh Ogos– Oktober 2021

Kumpulan 10% murid tahun 6 yang memperoleh A,B dan C dalam PPT 2020
Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja
1. Taklimat program pada bulan Julai 2021
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM……………….

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang
23
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Pelan Operasi 4 Bidang Kurikulum


24
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Nama Program IT’S EASY

Objektif Meningkatkan peratus murid lulus UPSR sehingga mencapai 100% tahun 2021

Tempoh Ogos– Oktober 2021

Kumpulan Murid tahun 6 yang memperoleh D, E dan G dalam PPT 2020


Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja

1. Taklimat program pada bulan Julai 2014


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM…………………….

25
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

26
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Pelan Operasi 5 Bidang Kurikulum

Nama Program YES I CAN

Objektif Meningkatkan peratus murid lulus UPSR sehingga mencapai 100% menjelang 2021

Tempoh Ogos– Oktober 2021

Kumpulan Murid tahun 6 yang memperoleh D, E dan G dalam PPT 2020


Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja

1. Taklimat program pada bulan Julai 2021


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM…………………

27
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang
program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut
keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2021 BIDANG KURIKULUM


28
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

Penilaian
Tempoh Tarikh
Bil Program Keberkesanan Cadangan Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan
Program
PERMATA
1
HATI
GELIGA
2
SAKTI
STANDING
3 ON THE
EYES
4 IT’S EASY

5 YES I CAN

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

ULASAN:...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH: .................................................................

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2021 BIDANG KURIKULUM

29
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

PENILAIAN
TEMPOH TARIKH CADANGAN
BIL PROGRAM KEBERKESANAN CATATAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENAMBAHBAIKAN
PROGRAM
PERMATA
1
HATI
GELIGA
2
SAKTI
STANDING
3
ON THE EYES
4 IT’S EASY

5 YES I CAN

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

30
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

SEKOLAH KEBANGSAAN SABAK, KOTA BHARU, KELANTAN


PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KURIKULUM BAHASA MELAYU
TAHUN 2021-2023
( PRASEKOLAH )

ISU STRATEGIK : a) Peratus penguasaan 3M ( membaca , menulis dan mengira ) masih di tahap sederhana.
MATLAMAT STRATEGIK : a) Murid dapat menulis dengan cara yang betul dan kemas.
b) Murid dapat membaca bahan bacaan mudah tanpa bimbingan.
c) Murid dapat mengira bilangan dan nombor asas tanpa bimbingan

BIL. OBJEKTIF KPI PENCAPAIAN (INISIATIF) TANGGUNG


STRATEGI JAWAB.

TOV 2018 2019 2020

1. Murid dapat menulis Murid menulis dalam ● Pelbagai aktiviti


sebarang bentuk buku aktiviti dengan 60% 80% 90% 100% psikomotor halus. Guru prasekolah,
penulisan dengan cepat, kemas dan ● Program ’Satu hari satu
kemas dan betul. betul. ayat’. PPM

2. Murid dapat Peratus murid ● Pelbagai bahan bacaan Guru prasekolah,


membaca sebarang membaca pelbagai 60% 65% 70% 75% mudah. PPM
petikan atau bahan bahan bacaan yang ● Program KALAM
bacaan dengan terdapat di kelas
sebutan yang betul tanpa bimbingan
dan jelas. 90%.

31
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA ______________ 2021-2023

SEKOLAH KEBANGSAAN SABAK, KOTA BHARU, KELANTAN


PELAN TAKTIKAL KURIKULUM BAHASA MELAYU
TAHUN 2021-2023

(PRASEKOLAH )

OBJEKTIF : Murid dapat menulis perkataan dengan cara yang betul dan kemas.
STRATEGIK : Murid dapat menulis dengan cara yang betul dan kemas.

Bil. Aktiviti Pegawai Kos / Sumber Tempoh Masa KPI Out put Catatan / Pelan
Bertanggung kongensi
jawab
Tarikh Tarikh
Jangka Laksana

Program ‘Satu Bahan yang sedia Mac Mac - Jun Murid menulis Murid Buku skrap.
1. Hari Satu Ayat’ Guru Prasekolah. ada. dalam buku diari prasekolah
dengan cepat, kemas
dan betul.

Pertandingan Kurikulum KSPK Febuari Mengikut 90% murid Murid Kad ucapan.
tulisan cantik Guru Prasekolah. takwim menyertai prasekolah
2. panitia. pertandingan
dianjurkan.

Program smart Kurikulum KSPK Jun Jun-Sept. 90% murid Murid Kad Nombor
Maths Guru Prasekolah. menyertai prasekolah
3. pertandingan
dianjurkan.

32

Anda mungkin juga menyukai