Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SIVIK ( BAHASA MELAYU )

BULAN JULAI

( NILAI TERAS : HORMAT MENGHORMATI )


Mata Pelajaran Pendidikan Sivik (Bahasa Melayu)
Kelas Tahun 1
Masa / Hari / Tarikh
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.
Standard Kandungan
1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.

Nilai Teras Hormat-menghormati


Tajuk Hormati Keluarga
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menyatakan tigaadab terhadap keluarga. (Pengetahuan)
2. Mengekspresikan tigaperasaan bangga terhadap keluarga yang telah berjaya
Objektif Pembelajaran berdasarkan situasi. (Sosioemosi)
3. Menunjukkan sekurang-kurangnya duacara menghormati ahli keluarga
berdasarkan situasi yang diberikan. (Tindakan)

1. Murid memerhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru.

2. Secara berpasangan, bersoal jawab tentang gambar.( pengetahuan ) (PAK 21)

3. Menyatakan perasaan sekiranya ahli keluarga yang berjaya.


Aktiviti
4. Secara berkumpulan, murid melakonkan adab-adab yang perlu diamalkan
terhadap keluarga. (sosioemosi)(KBAT)

5. Murid membuat rumusan tentang adab-adab terhadap keluarga.( tindakan )

Nilai : Hormat
Ilmu : TMK
Pengisian Kurikulum
KP : Kontekstual, verbal inguistik

Murid dapat menyatakan adab-adab yang perlu diamalkan terhadap keluarga dengan
Penilaian / Pentaksiran betul.

Impak /
Refleksi

Lampiran
Nyatakan adab-adab berdasarkan gambar di bawah.
Langkah 2

Tandakan ( √ ) bagi perasaan yang betul dalam situasi di bawah.

Sedih
Abang kamu telah mendapat tempat
pertama dalam peperiksaan akhir
tahun. Gembira

Marah
Ayah kamu telah dinaikkan pangkat
oleh majikannya
Bangga

Kecewa
Kakak kamu mendapat hadiah
daripada gurunya.
Suka
Langkah 3

Tandakan ( √ ) bagi cara yang betul untuk menghormati ahli keluarga kamu.

Bersalaman
Ibu bapa
Berpeluk tubuh

Mengucapkan
salam
Abang
Menjerit-jerit
Mata Pelajaran Pendidikan Sivik (Bahasa Melayu)
Kelas Tahun 2
Masa / Hari /
Tarikh
Standard 1.2 Bertutur untuk menyampaikanmaklumat dan idea bagi pelbagaitujuan.
Kandungan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut konteks.
Nilai Teras Hormat-menghormati
Tajuk Hormati Warga Sekolah
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menyatakan tiga cara menghormati warga sekolah (Pengetahuan).
Objektif 2. Menzahirkan tiga cara menyatakan perasaan hormat antara warga sekolah (Sosioemosi)
Pembelajaran 3. Mengamalkan pertuturan dan pelakuan yang hormat-menghormati antara warga sekolah dengan
menyatakan sekurang-kurangnya satu perlakuan yang sesuai.(Tindakan)

1. Murid ditayangkan video suasana di sekolah (di dalam kelas). Murid dikehendaki menyatakan tiga cara
menghormati guru.

2. Murid membentuk lima kumpulan dan setiap kumpulan diberikan watak warga sekolah, iaitu guru, murid,
pekerja pembersihan, pekerja kantin dan kakitangan sekolah. Berdasarkan situasi yang diberikan, murid
menzahirkan perasaan selepas berurusan dengan pihak tertentu di sekolah.
Aktiviti
3. Secara berkumpulan, murid-murid menyatakan perlakuan yang sesuai berdasarkan situasi yang berlaku di
sekolah.
Contoh situasi 1: Terlanggar rakan secara tidak sengaja
Contoh sitausi 2: Berselisih dengan guru
Contoh situasi 3: Menyambut ibu bapa yang datang ke sekolah

Nilai : bersopan santun


Pengisian Ilmu : Pendidikan Moral
Kurikulum KP : Kontekstual, verbal linguistik

Murid dapat menyatakan cara menghormati guru, menzahirkan perasaan selepas berurusan dan menyatakan
Penilaian /
pelakuan yang sesuai berdasarkan situasi yang diberi.
Pentaksiran
Impak /
Refleksi

Langkah 1

https://www.youtube.com/watch?v=hRdZiJY8ZdI
Langkah 2

Guru membantu Kerani Pekerja sekolah


kamumenyelesaikan mengambilkan memungut dan
masalah pembelajaran barang yang kamu membersihkan
kehendaki. sampah sarap di
kawasan sekolah.

Langkah 3

Secara berkumpulan, murid-murid menyatakan perlakuan yang sesuai berdasarkan situasi yang berlaku di
sekolah:

Contoh situasi 1: Terlanggar rakan secara tidak sengaja

Contoh sitausi 2: Berselisih dengan guru

Contoh situasi 3: Menyambut ibu bapa yang datang ke sekolah

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik (Bahasa Melayu)


Kelas Tahun 3
Masa / Hari /
Tarikh
Standard 2.2 Membaca, memahami, danmenaakul bahan grafik dan bukangrafik.
Kandungan 2.2. Membaca, memahami, dan menerangkan;
(i) maksud kosa kata
(ii) idea keseluruhan
(iii) idea utama dan idea sampingan
Nilai Teras Hormat-menghormati
Tajuk 2.7 Mematuhi Undang-undang Jalan Raya
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menerangkan tiga implikasi tidak mematuhi undang-undang jalan raya (Pengetahuan).
Objektif 2. Menyatakan sekurang-kurangnya dua punca kemalangan jalan raya sebagai tanda kesedaran pentingnya
Pembelajaran mematuhi undang-undang jalan raya (Sosioemosi).
3. Menyatakan tiga cara mematuhi undang-undang jalan raya (Tindakan)

1. Murid-murid membaca berita kemalangan jalan raya dan menyatakan tiga implikasi tidak mematuhi
peraturan jalan raya.

2. Murid-murid membaca rencana kemalangan jalan raya di Malaysia. Secara berkumpulan, murid-murid
membuat peta bulatan bagi merumuskan punca kemalangan jalan raya.
Aktiviti
3. Murid-,murid menyaksikan tayangan video kempen keselamatan jalan raya di Youtube. Murid-murid
menyatakan langkah-langkah mencegah kemalangan dan kesan tindakan tersebut.

Nilai : berhati-hati
Pengisian Ilmu : PKJR/TMK
Kurikulum KP : Kontekstual, verbal linguistik

Penilaian / Murid menerangkan implikasi tidak mematuhi peraturan jalan raya.


Pentaksiran
Impak /
Refleksi

Langkah 1
Langkah 2

Punca
Kemalangan
Jalan Raya

Langkah 3

https://www.youtube.com/watch?v=N2j1hzdzxbw

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik ( Bahasa Melayu )

Kelas 4
Masa/Hari/Tarikh
Standard 1.4: Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
Kandungan daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
1.4.2: Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
Nilai Teras Hormat--menghormati
Tajuk 2.4: Hormati Warga Sekolah
Objektif 1. Mengenalpasti hak dan tanggungjawab sebagai warga sekolah
Pembelajaran untuk dihormati dan menghormati(pengetahuan).
2. Menzahirkan perasaan hormat antara warga sekolah
(sosioemosi).
3.Mengamalkan pertuturan dan perlakuan yang hormat-
menghormati antara warga sekolah (tindakan).
Aktiviti 1. Murid menonton tayangan video tentang situasi di kantin sekolah.
Murid menyatakan gelaran yang sesuai untuk pekerja dan pengusaha
kantin
2. Murid melengkapkan peta bulatan tentang kata gelaran yang digunakan
dalam kalangan warga sekolah. (PAK 21)
3. Murid bersoaljawab tentang gelaran yang sesuai digunakan dalam
kalangan warga sekolah.
4. Murid melakonkan situasi ketika berjumpa dengan warga sekolah sebagai
menzahirkan perasaan hormat kepada mereka.Pertuturan dan perlakuan yang
hormat – menghormati antara warga sekolah.
5. Murid membuat rumusan tentang penggunaan kata gelaran
secara bertatasusila
Pengisian Nilai : Menghormati
Kurikulum Ilmu: TM
KP: Kontekstual, verbal linguistik
Penilaian/ Murid dapat berbual tentang sesuatu perkara dengan
Pentaksiran menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila
dalam kalangan warga sekolah.
Impak/Refleksi

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik ( Bahasa Melayu )

Kelas 5
Masa/Hari/Tarikh
Standard 2.3: Membacakuatpelbagaibahanbacaandenganlancar, sebutan yang
Kandungan jelasdanintonasi yang betul.
2.3.1:Membaca pelbagaibahan yang
mengandungipelbagairagamayatsecaramekanisdenganlancar, sebutan yang
jelasdanintonasi yang betul.
Nilai Teras Hormat--menghormati
Tajuk 2.4: HormatiWargaSekolah
Objektif 1. Menyatakan cara menghormati warga sekolah (pengetahuan).
Pembelajaran 2. Menzahirkan perasaan hormat menghormati antara warga
sekolah(sosioemosi).
3. Mengamalkan pertuturan dan perlakuan yang hormat
menghormati (tindakan).
Aktiviti 1. Murid membacateksdengansebutandanintonasi yang betulsecaramekanis.
2. Murid mengenalpastiragamayat yang terdapatdalamteks.
3. Murid menyatakanjenisragamayat yang
telahdikenalpastidaripadatekstersebut
4. Murid melakonkansituasi di
kantinketikaberjumpadenganwargasekolahdenganmenggunakanragamayat yang
sesuai.
5. Murid membuatrumusantentangpenggunaanragamayat yang
betul.

PengisianKurikulu Nilai : Menghormati


m Ilmu: Pendidikan Moral
KP: Kontekstual, verbal linguistik, bacaanmekanis
Penilaian/ Murid dapatmembacateks yang
Pentaksiran mengandungipelbagaijenisragamayatdenganbetulsecaramekanis.
Impak/Refleksi 25/25 orang murid dapatmembacateks yang
mengandungipelbagaijenisragamayatsecaramekanisdenganbetul.

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik ( Bahasa Melayu )


Kelas 6
Masa/Hari/Tarikh
Standard 3.8: Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.
Kandungan 3.8.2: Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Nilai Teras Hormat--menghormati


Tajuk 2.4: Hormati Warga Sekolah
Objektif 1. Menghuraikan 3 kepentingan menghormati warga sekolah.
Pembelajaran 2. Menzahirkan perasaan hormat antara warga
sekolah(sosioemosi)
3.Mengamalkan pertuturan dan perlakuan yang hormat-
menghormati antara warga sekolah (tindakan).
Aktiviti 1. Murid membaca teks yang diberi secara mekanis.
2. Murid bersoaljawab tentang kepentingan menghormati warga sekolah yang
terdapat dalam teks.
3. Murid menunjukkan perasaan sayang terhadap warga sekolah dengan
melakukan simulasi berdasarkan teks.
4. Murid mengedit dan memurnikan teks berkaitan pertuturan dan perlakuan
yang hormat menghormati antara warga sekolah

Pengisian Nilai : Menghormati


Kurikulum Ilmu: Pendidikan Moral
KP: Kontekstual, verbal linguistik, bacaan mekanis
Penilaian/ Murid dapat mengedit dan memurnikan teks dengan kemas dan
Pentaksiran betul.
Impak/Refleksi 25/25 orang murid dapat mengedit dan memurnikan teks dengan
kemas dan betul