Anda di halaman 1dari 9

Pembangunan Koridor merupakan salah satu langkah kerajaan bagi

membangunkan kawasan luar bandar serta mengurangkan kadar ketaksamaan wilayah. Di

Sarawak, Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak (SCORE) sudah giat dipromosikan

dan dilaksanakan untuk membantu membangunkan kawasan luar bandar disamping

meningkatkan taraf hidup dan sosio ekonomi penduduk Sarawak. Pelbagai strategi

dilaksanakan bagi memastikan matlamat SCORE tercapai. Diantaranya adalah dengan

pembangunan lima Nod Pertumbuhan Baru. Maka, kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Tanjung Manis sebagai salah satu Nod

Pertumbuhan Baru dalam SCORE serta memfokuskan kepada kriteria dan masalah yang

dihadapi semasa proses pembangunan dilaksanakan. Data primer dan data sekunder di

kumpul dan dianalisis menggunakan kaedah kualitatif. Hasil kajian menunjukkan beberapa

faktor yang sama seperti lokasi dan ketersediaan sumber. Faktor-faktor ini telah membawa

kepada pemilihan Tanjung Manis yang dianggap bersesuaian dan strategik. Disamping itu

terdapat beberapa cabaran seperti masalah kewangan yang dialami semasa proses

pembangunan dijalankan. Oleh itu pelbagai langkah perlu diambil dan antara cadangan

penyelesaian penulis ialah penyediaan pelan perancangan pelaburan serta mengenalpasti

program pembangunan untuk pelaksanaan bagi tahun akan datang di mana hasilnya akan

mengukuhkan usul pelaburan Tanjung Manis dan memacu perkembangan sektor Halal dan

Marin. Perancangan yang rapi dalam sesuatu pembangunan nod pertumbuhan baru bukan

sahaja memberi hasil kepada masyarakat tetapi juga memudahkan perancangan yang

dilaksanakan oleh kerajaan negeri.


Malaysia kini menghadapi pelbagai cabaran berikutan usaha untuk menjadi

negara membangun sepenuhnya. Dengan meningkatnya persaingan kesan daripada kuasa-

kuasa globalisasi dan liberalisasi, adalah penting ekonomi Malaysia menjadi kuat dan

tetap serta fleksibel bagi menghadapi cabaran-cabaran ini. Pelbagai usaha perlu dilakukan

untuk meningkatkan daya tarikan pelaburan negara kita. Sumber-sumber baru ekonomi

harus dikenalpasti dan dikembangkan. Malaysia adalah negara yang kaya dengan sumber

alam dan banyak lagi yang boleh ditawarkan sekiranya kekuatan sumber asli dan aset ini

digunakan secara optimum dan diberi peluang untuk bercambah dengan lebih meluas.

Dengan ini, daya saing negara akan lebih diperkasakan dan kemewahan itu mampu

dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan

(RMK8), semua negeri telah mencatat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan dalam

pendapatan isi rumah bulanan purata. Kualiti hidup di kawasan luar bandar dan bandar

juga telah meningkat. Walau bagaimanapun, dari segi keseimbangan wilayah, tidak

banyak 2 kemajuan dicapai dalam mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah,

negeri serta kawasan luar bandar dengan bandar. Oleh demikian, pembangunan wilayah

yang seimbang akan kekal sebagai salah satu objektif utama pembangunan negara seperti

dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9).

Pelbagai langkah diambil bagi mengurangkan ketidakseimbangan

pembangunan antara wilayah dan negeri serta kawasan luar bandar dengan bandar.

Sehubungan itu, pembangunan merentasi sempadan antara negeri akan diberi penekanan

manakala pembangunan di pusat pertumbuhan sedia ada akan dipergiatkan lagi.

Penekanan juga akan diberikan kepada pembangunan pusat pertumbuhan luar bandar dan

konurbasi bandar dengan menjana aktiviti yang menghasilkan pendapatan dan dapat
meningkatkan kualiti hidup. Penduduk setempat dijangka mendapat faedah daripada

peningkatan infrastruktur, peluang pekerjaan mahir dan aktiviti keusahawanan. Sejajar

dengan RMK9 dan Pelan Induk Industri Ketiga (IMP3), beberapa koridor pembangunan

wilayah di serata ceruk negara telah dilancarkan. Salah satu daripadanya adalah Sarawak

Corridor Development Plan (SCDP) atau pelan pembangunan koridor Sarawak yang

dikenali sebagai Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE).

SCORE telah dilancarkan pada 11 Februari 2008 dan telah rasmikan oleh Perdana

Menteri Malaysia ketika itu, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji

Ahmad Badawi. Kini usia Koridor Sarawak hampir 3 tahun dan telah mula menempa

nama dengan pembangunan di wilayah tengah tersebut semakin rancak dengan siapnya

stesen Janakuasa Arang Batu dan kilang aluminum di Mateding Mukah, majlis pecah

tanah bangunan pentadbiran RECODA di Mukah, majlis pelancaran Taman Halal di

Tanjung Manis serta pembangunan infrastruktur yang lain seperti laluan pantai Tanjung

Batu-ABF, lebuhraya dan lain-lain. Malah hampir setiap minggu dapat dilihat tentang

perkembangan SCORE dan bagaimana ianya telah menarik minat ramai pelabur dalam

dan luar negara di dada akhbar utama seperti Utusan Malaysia, Utusan Sarawak dan

Borneo Post.

Konsep pembangunan ekonomi koridor wilayah sebagaimana yang terkandung

dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010) dan Misi Nasional (2006-2010)

merupakan salah satu daripada strategi kerajaan untuk mencapai 2 kemajuan dicapai

dalam mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah, negeri serta kawasan luar
bandar dengan bandar. Oleh demikian, pembangunan wilayah yang seimbang akan kekal

sebagai salah satu objektif utama pembangunan negara seperti dalam tempoh Rancangan

Malaysia Kesembilan (RMK9). Pelbagai langkah diambil bagi mengurangkan

ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah dan negeri serta kawasan luar bandar

dengan bandar. Sehubungan itu, pembangunan merentasi sempadan antara negeri akan

diberi penekanan manakala pembangunan di pusat pertumbuhan sedia ada akan

dipergiatkan lagi. Penekanan juga akan diberikan kepada pembangunan pusat

pertumbuhan luar bandar dan konurbasi bandar dengan menjana aktiviti yang

menghasilkan pendapatan dan dapat meningkatkan kualiti hidup.

Penduduk setempat dijangka mendapat faedah daripada peningkatan

infrastruktur, peluang pekerjaan mahir dan aktiviti keusahawanan. Sejajar dengan RMK9

dan Pelan Induk Industri Ketiga (IMP3), beberapa koridor pembangunan wilayah di

serata ceruk negara telah dilancarkan. Salah satu daripadanya adalah Sarawak Corridor

Development Plan (SCDP) atau pelan pembangunan koridor Sarawak yang dikenali

sebagai Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE). SCORE telah dilancarkan

pada 11 Februari 2008 dan telah rasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, iaitu

Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Kini usia Koridor

Sarawak hampir 3 tahun dan telah mula menempa nama dengan pembangunan di wilayah

tengah tersebut semakin rancak dengan siapnya stesen Janakuasa Arang Batu dan kilang

aluminum di Mateding Mukah, majlis pecah tanah bangunan pentadbiran RECODA di

Mukah, majlis pelancaran Taman Halal di Tanjung Manis serta pembangunan

infrastruktur yang lain seperti laluan pantai Tanjung Batu-ABF, lebuhraya dan lain-lain.

Malah hampir setiap minggu dapat dilihat tentang perkembangan SCORE dan bagaimana
ianya telah menarik minat ramai pelabur dalam dan luar negara di dada akhbar utama

seperti Utusan Malaysia, Utusan Sarawak dan Borneo Post. Konsep pembangunan

ekonomi koridor wilayah sebagaimana yang terkandung dalam Rancangan Malaysia

Kesembilan (2006-2010) dan Misi Nasional (2006-2010) merupakan salah satu daripada

strategi kerajaan untuk mencapai 3 pembangunan seimbang di negeri ini.

Perancangan strategik koridor ini bakal menjadikan sumber-sumber alam yang

kaya di wilayah tengah Sarawak dan kawasan-kawasan sekitarnya diteroka dan

dibangunkan sepenuhnya untuk manfaat pembangunan ekonomi sehingga tahun 2020 dan

tahun-tahun akan datang. SCORE yang terletak di wilayah tengah Sarawak meliputi

kawasan sepanjang 320 kilometer di kawasan persisiran dari Tanjung Manis di Mukah

sehingga ke Samalaju di Bintulu dan meliputi kawasan sekitarnya serta kawasan

pedalaman. Ini termasuklah kawasan penempatan dan pusat bandar di Sibu, Bintulu,

Mukah, Sarikei dan Kapit. Projek pembangunan berskala besar ini adalah sebuah

perancangan pembangunan jangka panjang sehingga tahun 2030 yang berkeluasan 70,709

km persegi dan melibatkan populasi penduduk seramai 607,800 orang.

Secara umumnya, kawasan wilayah tengah Sarawak masih belum diteroka

dan dibangunkan sepenuhnya jika dibandingkan dengan wilayah selatan (Kuching) dan

wilayah utara (Miri). SCORE merupakan inisiatif utama yang dilaksanakan bagi

membangunkan wilayah tengah dan menjadikan Sarawak negeri membangun menjelang

2020. Matlamatnya adalah mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi negara sekaligus

meningkatkan kualiti hidup di Sarawak.


Menurut Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi,

Koridor Sarawak merupakan antara koridor pembangunan yang terbesar di negara ini dan

menjadi mutiara baru ekonomi Malaysia selepas Iskandar Malaysia (IM), Wilayah

Ekonomi Koridor Utara (NCER), Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) dan Koridor

Pembangunan Sabah (SDC). Keseluruhannya, sebanyak RM833 bilion akan dilaburkan

dalam koridor-koridor pembangunan itu dalam tempoh 18 hingga 25 tahun dengan

SCORE menerima RM334 bilion, WPI mendapat RM105 bilion, NCER memperoleh

RM177 bilion, ECER menjana pelaburan RM112 bilion dan SDC dimajukan dengan

pelaburan RM105 bilion. Tenaga merupakan teras utama Koridor Sarawak dan menjadi

elemen terpenting bagi menjayakan pembangunan koridor ini. Sesungguhnya

pembangunan tenaga hidro, arang batu, petroleum dan gas mempunyai potensi besar

untuk dibangunkan. Pembangunan sektor perindustrian dapat memoden dan

mempelbagaikan ekonomi Sarawak. Di samping itu ia membolehkan ekonomi Sarawak

untuk meningkatkan rantaian nilai (Berita Harian, 12hb Februari 2008). Ketua Menteri

Sarawak, Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)

dijangka akan tumbuh tiga kali ganda dalam 10 tahun akan datang, dan lima kali ganda

pada tahun 2030, kerana pelaksanaan SCORE. Ini adalah selaras dengan Wawasan 2020

untuk meningkatkan ekonomi nasional dari pendapatan pertengahan kepada ekonomi

pendapatan tinggi. Beliau yang juga Menteri Perancangan dan Pengurusan Sumber

berkata, SCORE mampu menarik pelaburan bernilai kira-kira RM30 bilion dan mampu
mencipta lebih daripada 1.5 juta peluang pekerjaan pada tahun 2030 (Borneo Post, March

30, 2010). Antara langkah-langkah strategik yang perlu diambil dalam memastikan

SCORE membuahkan hasilnya adalah pembangunan industri utama, pembangunan

kawasan nod pertumbuhan baru, pembangunan infrastruktur dan prasarana, pembangunan

modal insan serta institusi terlibat. Pembahagian pelaburan adalah RM267 bilion (80%)

dalam industri dan elektrik, RM67 bilion (20%) dalam bidang infrastruktur fizikal,

sumber manusia dan infrastruktur institusi. Kegiatan industri dan ekonomi baru di koridor

ini akan mencipta pekerjaan langsung dan tidak langsung di pelbagai peringkat

kepakaran. Anggaran keperluan tenaga kerja untuk pelbagai industri dan anggaran

pekerjaan secara tidak langsung menunjukkan bahawa jumlah keseluruhan 836.000 kerja

akan diwujudkan dalam koridor pada 2030. Pelbagai usaha dilakukan oleh pihak kerajaan

negeri bagi menarik pelabur asing melabur dalam projek-projek di bawah SCORE bagi

memastikan perkara ini menjadi kenyataan (Borneo Post, 31hb Ogos 2010).

Dapat dilihat bahawa Sarawak masih mampu membangun seperti negerinegeri

di wilayah utara dan wilayah tengah. Terutamanya dengan perlaksanaan SCORE.

Sehubungan itu, terdapat sepuluh industri strategik yang telah dikenalpasti amat

berpotensi dan menjadi pemacu dalam pembangunan wilayah SCORE. Industri-indsutri

tersebut adalah industri berasaskan minyak (petroleum dan gas), industri aluminium,

industri keluli, industri kaca, industri berasaskan minyak kelapa sawit, industri perikanan

dan akuakultur, industri penternakan, industri berasaskan kayu, kejuruteraan marin dan

industri pelancongan. Bagi memfokuskan usaha pelaburan dalam Koridor Sarawak, lima
nod pertumbuhan utama telah dikenalpasti. Nod pertumbuhan baru ini merupakan elemen

utama pelan pembangunan strategik koridor.

Nod pertumbuhan Tanjung Manis merupakan salah satu nod pertumbuhan baru

yang paling cepat membangun dalam SCORE. Tanjung Manis akan muncul sebagai

Bandar Raya Industri Pelabuhan dan juga menekankan kepada industri makanan halal.

Namun demikian terdapat beberapa masalah dalam proses pembangunan di Tanjung

Manis iaitu masalah dalam pembangunan kemudahan dan infrastruktur yang menjadi

tunggak utama setiap pembangunan. Peruntukan diberikan bagi menampung perbelanjaan

pembinaan infrastruktur bagi tujuan menyokong pembangunan SCORE. Persoalannya,

adakah Tanjung Manis betul-betul bersesuaian dibangunkan sebagai nod pertumbuhan

jika masih wujud masalah ini? Industri Halal telah menjadi satu perniagaan yang bernilai

tinggi, dengan menghasilkan sekitar US $ 2,1 trilion setahun. Malaysia bermatlamat

untuk menjadi Hub Makanan Halal global pada tahun 2010, dengan kadar peningkatan

saham 1% menjadi 5% pada 2010 pelbagai usaha, strategi dan langkah-langkah yang

dilakukan untuk menyokong pembangunan industri Halal sebagaimana dinyatakan di

dalam pelan induk Industri Kedua 1996 - 2005, Dasar Pertanian Nasional, 1998 - 2010,

RMKe-9, 2006 - 2010,dan Pelan Induk Industri Ketiga (IMP3), 2006 - 2020. Bagi

menampung keperluan inilah Halal Hub dibangunkan di Tanjung Manis.


Dengan arus ekonomi global yang menghadapi persekitaran baru, Sarawak perlu

terus meningkatkan kemampuannya untuk menampung kesan penurunan global 7

ekonomi. Dengan memasuki pembangunan Hub Halal, ekonomi Sarawak akan tertumpu

ke arah makanan dan minuman Muslim global dimana saiz pasaran yang dianggarkan

USD639 bilion (2009) dan tumbuh pada CAGR 45% selama 5 tahun terakhir. Oleh itu,

bagi memastikan perlaksanaan SCORE pada masa akan datang menjadi lebih lancar dan

berjaya, kajian perlu dilakukan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang timbul

semasa perlaksanaan SCORE. Ia penting untuk dijadikan batu loncatan dan panduan bagi

pihak-pihak yang terlibat dalam industri ini terutamanya pihak kerajaan dan pelabur.