Anda di halaman 1dari 6

c c

   


 c  
Padahakekatnyageomorfologidapatdidefinisikansebagaiilmutentang
roman mukabumibesertaaspek-aspek yang mempengaruhinya. Kata
Geomorfologi (Geomorphology) berasalbahasaYunani, yang terdiridaritiga
kata yaitu: Geos (erath/bumi), morphos (shape/bentuk),logos (knowledge
atauilmupengetahuan). Berdasarkandari kata-kata tersebut,
makapengertiangeomorfologimerupakanpengetahuantentangbentuk-
bentukpermukaanbumi.
Pengertian Geomorphic Processes semata-matadijiwaiolehenergi /
proses yang berasaldariluarbumi, denganalasanadalah:
1. Energi yang berasaldaridalambumi (gaya endogen)
lebihcenderungsebagaifaktoryang membangun, sepertipembentukandataran,
plateau, pegunungankubah, pegununganlipatan, pegununganpatahan,
dangunungapi.
2. Energi yang berasaldariluarbumi (gayaeksogen)
lebihcenderungmerubahbentukataustrukturbentangalam.
Kajianmengenaigeomorfologi yang
pertamakalinyadilakukanyaitukajianuntukpedologi,
satudariduacabangdalamilmutanah.Bentangalammerupakanresponterhadapko
mbinasiantara proses alamdanantropogenik.
Bentangalamterbentukmelaluipengangkatantektonikdanvolkanisme,
sedangkandenudasiterjadimelaluierosidan mass wasting.Hasildari proses
denudasidiketahuisebagaisumberbahansedimen yang
kemudiandiangkutdandiendapkan di daratan, pantaimaupunlautan.
Bentangalamdapatjugamengalamipenurunanmelaluiperistiwaamblesan yang
disebabkanoleh proses tektonikatausebagaihasilperubahanfisik yang
terjadidibawahendapansedimen. Proses
prosestersebutsatudanlainnyaterjadidandipengaruhiolehperbedaaniklim,
ekologi, danaktivitasmanusia.
Model geomorfik yang pertama kali diperkenalkanadalah model
tentangsiklusgeomorfikatausikluserosi, dikembangkanoleh William Morris
Davis (1884.1899).Siklusgeomorfikterinspirasidariteoriuniformitarianisme
yang pertamakalinyadikenalkanoleh James Hutton (1726-
1797).Berkaitandenganbentuk-bentuklembah yang terdapatdimukabumi,
siklusgeomorfikmampumenjelaskanurut-urutandarisuatusungai yang
mengikislembah yang
mengakibatkankedalamansuatulembahmenjadilebihdalamlagi, sedangkan
proses erosi yang terjadipadakeduasisilembah yang
terjadisecarateraturakanmembuatlembahmenjadilandaikembalidanelevasinya
menjadisemakinlebih pula.
Siklusiniakanbekerjakembaliketikaterjadipengangkatandaridaratan.

   


‡
Praktikandapatmengetahuidanmengenalgeomorfologibaiksecaraumummaup
unkhusus.
‡ Praktikandapatmenegetahuijenis-jenisbentangalamberdasarkan proses
terbentuknya.
‡ Praktikandapatmengenal proses terjadinyabentangalam.
‡ Praktikandapatmengetahuiterbentuknyabentangalam.

  
Ruanglingkupdibagidua, yaitu :
‡Substansial : Jambi
‡ Spasial : Sungai Batangharic c
 

Hutan DAS Batanghari Tinggal 3,5Persen


LaporanwartawanKOMPAS Irma Tambunan
Selasa, 23 November 2010 | 16:49 WIB
JAMBI, KOMPAS.com BadanPengelola Daerah Aliran Sungai Batanghari
Provinsi Jambi mendatahutan di sepanjangaliransungaiini yang
masihdalamkondisibaiktinggal 3,5persen. Sebanyak
4,9jutahektarhutandalamkeadaansangatkritishinggapotensialkritis.
Berdasarkan data BP DAS Batanghari, kawasanhutan yang
kondisinyatidakkritishanya 173.300 hektar, dari total 5,1 jutahektar di sepanjang
DAS Batanghari. Lahan yang
kondisinyamasihbaikiniberadapadakawasanhutankonservasiseluas 83.725 hektar,
hutanproduksiterbatas 48.165 hektar, hutanlindung 20.967 hektar,
hutanmasyarakat 14.490 hektar, danhutanproduksi 5.959 hektar.
Sedangkankondisilahan yang sangatkritisdankritis di sepanjang DAS
Batanghari telahmencapai 662.297 hektar.Selainitu, lahan yang
agakkritisdanpotensialkritissebanyak 4,2jutahektar.
Hutan yang
kondisinyatelahkritistersebutsebagianbesardalamkondisikritisdansangatkritisberad
apadahutanmasyarakatseluas 302.000 hektar, danhutanproduksiseluas 236.000
hektar.
"Lahanmenjadikritiskarenatelahberalihfungsi," ujar Misran, Kepala BP DAS
Batanghari.
Misran melanjutkan, luasnyahutan yang
beralihfungsilebihdisebabkanfaktormanusia, dantumbuhnyaeuforiaakankomoditi.
Akibatnya,
banyakhutantidaklagidapatberfungsimaksimaldanbahkanmeningkatkanfrekuensib
encanasepertibanjirdanlongsor.
Untukmenekankeluasanlahankritis, pihaknyasejauhiniterusmelaksanakan
program penanamanpohon. Pihaknyatengahmenyiapkanpenanamanpohonpada
131 unit kebunrakyat di Jambi.Iniuntukmendukungprogram
nasionalataspenanaman 1,6jutahektarlahankritis. Selainitu,
pihaknyajugamengupayakansetiapkegiatan yang
digelarkalanganpemerintahanmaupunswasta,
diikutidengangerakanmenanampohon."Setiapkegiatanperludiikutigerakanmenana
mpohon agar semakinbanyaklahanhijau," tuturnya.
!   
DosenFakultasPertanianInstitutPertanian Bogor Prof
NaikSinukabanmengatakan,
masifnyapengalihfungsianlahanpertanianmembuatkondisinyasemakinkritis."Hal
itumengakibatkanmanusia yang
tinggaldalamlahankritistidakdapatbanyakbergantunguntukmengelolasumberpengh
idupannyadarilahan.Lahansudahterdegradasiberat," tuturnya.
Naikmencatatlahan di Indonesia yang sudahkritismencapailebihdari 30
jutahektar.Selainmenimbulkandampakbencanaalam,
lahanmenjaditidakmampumemberikanproduktivitas yang maksimalpadatanaman.
MenurutNaik,
pemerintahperlusegeramengupayakanterobosanefektifuntukmenyelamatkanlahan-
lahanpertaniansebelumkondisinyatelanjurmenjadikritis. Salah
satunyadenganmelakukanupayakonservasitanah yang
mengarahpadaterciptanyasistempertanianberkelanjutan.Hal
itudapatdilakukanmelaluipemanfaatanteknologidanpeningkatanfungsikelembagaa
nuntukmeningkatkankesejahteraandanpelestariansumberdayalahandanlingkungan.
http://sains.kompas.com/ (diaksestanggal 24-11-2010 pukul 5:40pm)
http://www.docstoc.com/docs/DownloadDoc.aspx?doc_id=47947432&ref_url=
(diaksestanggal 24-11-2010 pukul 8:15pm)

c c"
c  # 

Geomorfologi Fluvial adalahSemuabentuklahan yang terjadiakibatadanya
proses aliran air baik yang terkonsentrasi yang berupaaliransungaimaupun yang
tidakterkonsentrasi yang berupalimpasanpermukaan.
Sungaimerupakanjalanairalami.mengalirmenujuSamudera, Danauataulaut,
ataukesungai yang lain.
Padabeberapakasus,
sebuahsungaisecarasederhanamengalirmeresapkedalamtanahsebelummenemukanb
adan air lainnya. Denganmelaluisungaimerupakancara yang biasabagi air hujan
yang turun di daratanuntukmengalirkelautatautampungan air yang
besarsepertidanau. Sungai terdiridaribeberapabagian, bermuladarimata air yang
mengalirkeanaksungai.Beberapaanaksungaiakanbergabunguntukmembentuksunga
iutama. Aliran air biasanyaberbatasandengankepadasalurandengandasardantebing
di sebelahkiridankanan.Penghujungsungai di
manasungaibertemulautdikenalisebagaimuarasungai.
Sungai merupakansalahsatubagiandarisiklushidrologi. Air
dalamsundaiumumnyaterkumpuldaripresipitasi, sepertihujan,embun, mata air,
limpasan bawahtanah, dan di beberapanegaratertantu air
sungaijugaberasaldarilelehanes / salju. Selain air,
sungaijugamengalirkansedimendanpolutan.
Padakasus di atas Sungai
mengalamiperluasandisebabkandarifaktormanusiadantumbuhanyaeuforiaakankom
iditi yang
berakibatbanyakhutantidaklagidapatberfungsimaksimaldanbahkanmeningkatkanfr
ekuensibencanasepertibanjirdanlongsor.Untukmenekankeluasanlahankritis,
pihaknyasejauhiniterusmelaksanakan program penanamanpohon.