Anda di halaman 1dari 31

TEORI

PEMBELAJARAN
KONSTRUKTIVISME
ISI KANDUNGAN
1. Apakah konstruktivisme?
2. Prinsip-prinsip asas konstruktivisme.
3. Jenis-jenis konstruktivisme.
4. Idea teoris utama.
5. Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme.
6. Implikasi daripada pengertian konstruktivisme.
7. Kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme.
8. Peranan guru dan murid serta cabaran kelas konstruktivis.
9. Perbandingan pembelajaran secara tradisional dan konstruktivisme.
10. Implikasi konstruktivisme.
11. Kritikan terhadap teori pembelajaran konstruktivisme.
12. Aplikasi pembelajaran secara konstruktivisme.
13. Aktiviti.
Apakah Konstruktivisme?
Pengetahuan dibina sendiri oleh
Kognitivisme murid secara aktif berdasarkan Behaviorisme
pengetahuan sedia ada
McBrien & Brandt, 1997
Konstruktivisme adalah satu
pendekatan pengajaran berdasarkan
kepada penyelidikan tentang
bagaimana manusia belajar. Nik Azis Nik Pa, 1999
Kebanyakan penyelidik berpendapat Konstruktivisme adalah tidak lebih
setiap individu membina daripada satu komitmen terhadap
pengetahuan dan bukannya hanya pandangan bahawa manusia membina
menerima pengetahuan daripada pengetahuan sendiri. Ini bermakna
orang lain bahawa sesuatu pengetahuan yang
dipunyai oleh seseorang individu adalah
Briner, M., 1999 hasil daripada aktiviti yang dilakukan
oleh individu tersebut, dan bukan
Murid membina pengetahuan sesuatu maklumat atau pengajaran yang
mereka dengan menguji idea dan diterima secara pasif daripada luar.
pendekatan berdasarkan Pengetahuan tidak boleh dipindahkan
pengetahuan dan pengalaman sedia daripada pemikiran seseorang individu
ada, mengaplikasikannya kepada kepada pemikiran individu yang lain.
situasi baru dan mengintegrasikan Sebaliknya, setiap insan membentuk
pengetahuan baru yang diperoleh pengetahuan sendiri dengan
dengan bahan intelektual yang sedia menggunakan pengalamannya secara
wujud terpilih
Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid
membina sendiri pengetahuan atau konsep secara
aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman
sedia ada. Dalam proses ini, murid akan
menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan
pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan
baru.
PRINSIP-PRINSIP ASAS KONSTRUKTIVISME
Jenis-jenis Konstruktivisme
01 02 03

Eksogenus Edogenus Dialektikal

Pengetahuan
Pengetahuan Pengetahuan
yang dipelajari
yang dipelajari yang dipelajari
hasil dari
dari dari
interaksi
persekitaran, pengalaman
dengan orang di
dunia luar. sedia ada.
sekeliling.
Lev Vygotsky
John Dewey Pembelajaran berlaku
Pembelajaran melalui interaksi
datang daripada dengan orang lain
pengalaman. (sosial) dan diintegrasi
ke dalam struktur
mental pelajar.

Jean Piaget
IDEA TEORIS UTAMA
Pembelajaran berlaku
melalui adaptasi
kepada interaksi
dengan persekitaran Jerome Burner
melalui proses
Pembelajaran merupakan
asimilasi dan
proses sosial yang aktif di
akomodasi yang
mana pelajar membina idea
berkembang melalui
atau konsep baru
tahap perkembangan
berdasarkan pengetahuan
kognitif tertentu
sedia ada.
KELEBIHAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME

LEBIH BERFIKIR LEBIH INGAT LEBIH BERKEMAHIRAN


SOSIAL
Membina pengetahuan baru,
Mengingati dengan Bekerjasama dengan orang
menjana idea, membuat
keputusan bijak lebih lama lain dalam menghadapi
cabaran dan masalah

LEBIH FAHAM LEBIH YAKIN LEBIH SERONOK


Memahami konsep dan Membina keseronokan
idea lebih jelas Membina keyakinan diri
untuk terus belajar secara
dan berani
aktif
PERANAN MURID DAN GURU SERTA CABARAN DALAM
KELAS KONSTRUKTIVIS

● Terdapat beberapa perubahan dalam bilik


darjah khususnya tentang peranan murid dan
guru serta cabaran yang mungkin akan
dihadapi oleh mereka dalam pembelajaran
konstruktivisme
PERANAN MURID
Mengambil inisiatif
Mengemukakan
mengemukakan soalan
dan isu dan dengan pendapat dan
sendiri membuat analisis mendengar idea
dan menjawab soalan itu orang lain

Bertanggungjawab Mencabar dan menguji


terhadap pembelajaran hipotesis melalui
mereka dan boleh perbincangan dalam
menyelesaikan masalah kumpulan

Selalu berbincang Menggunakan data dan


dengan guru dan bahan fizikal,manipulatif atau
sesama mereka interaktif untuk membantu
menjana idea dan
pengetahuan
PERANAN GURU
Membantu murid sedar Guru sebagai pembimbing, Menggalakkan
kerelevanan kurikulum pemudahcara, perancah dan pembelajaran kooperatif
dalam kehidupan mereka fasilitator dalam pdp

Menggalakkan murid Menggalakkan murid membuat


menerangkan idea serta tugasan berbentuk
menghargai pandangan penyelesaian, menganalisis,
mereka meramal, meneroka dan
membuat hipotesis
Menstruktur pelajaran
untuk mencabar Menggalakkan
persepsi murid penemuan oleh murid
melalui soalan bercapah
Mentaksir
pembelajaran melalui
aktiviti harian dalam Memberi masa
kelas bukan hanya ujian secukupnya untuk murid
bertulis menjawab soalan
CABARAN GURU KONSTRUKTIVIS

Guru merasa mereka tidak


01 mengajar.

Amalan yang diterapkan dalam


02 pembelajaran secara konstruktivisme
dianggap tidak realistik.

03 Guru merasa bahawa penerangan


mereka tidak penting.

04 Kawalan kelas agak merosot


PERBANDINGAN PEMBELAJARAN TRADISIONAL DAN
KONSTRUKTIVISME
PEMBELAJARAN TRADISIONAL PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME
Berpusatkan guru Berpusatkan pelajar

Guru membuat pembentangan/ penerangan di Murid menyelesaikan masalah mengikut


depan dan murid mendengar dengan diam kebolehan masing-masing

Murid bekerja secara individu di tempat duduk Pembelajaran koperatif yang membolehkan
masing-masing murid belajar dari murid lain

Guru memberi contoh penyelesaian dan murid


Pelbagai strategi penyelesaian masalah
membuat latihan berulang dengan
berpandukan penyelesaian guru digalakkan

Guru memberi maklum balas positif kepada Melibatkan pengetahuan sedia ada dan
jawapan yang betul kemahiran berfikir pelajar
PERBEZAAN PEMBELAJARAN TRADISIONAL DENGAN
PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME

Penerokaan
Pengenalan kepada konsep Murid menghadapi situasi
Konsep diperkenalkan secara atau masalah baru
deduktif kepada murid
Soalan daripada murid
Murid mengajukan beberapa soalan yang
Latihan berkaitan situasi atau masalah yang dihadapi
Bagi mengukuhkan konsep, murid
diberi banyak latihan supaya dapat Penyiasatan dan kajian saintifik
memahami sesuatu dengan Murid memilih satu daripada soalan yang
mudah. diajukan dan menjalankan penyiasatan penuh

Refleksi
Aplikasi Murid mencari hubungan antara soalan-soalan
Murid mengaplikasikan konsep dan masalah yang dijanakan dan membuat
yang dipelajari dalam situasi baru generalisasi. Murid mungkin menemui situasi
atau masalah baru untuk diterokai atau disiasat
Implikasi Teori Konstruktivisme Dalam Pembelajaran (Peranan Guru)

1 2 3

Memberi Arahan yang Kaitkan Pembelajran


Galakkan bermakna dengan Pengalaman
Sebenar

4 5
Galakkan Memberi Pujian
bercakap yang jelas &
sistematik
Implikasi Teori Konstruktivisme Dalam Pembelajaran (Peranan Murid)
Pembelajaran Mencabar hipotesis
Aktif Murid digalakkan
Berpusatkan
membuat ramalan
murid

Murid Menjana Bertanggunjawab


Pengetahuan terhadap
PERANANMURID
Menggunakan pembelajaran
data dan bahan
fizikal
mereka sendiri

Perbincangan Membuat Refleksi


digalakan Murid mencari hubungan
Berpeluang antara soalan-soalan dan
mengemukakan sebarang masalah yang
pendapat dan dijanakan dan membuat
mendengar idea generalisasi
orang lain.
Kritikan Terhadap Aplikasi Konstruktivisme

2
3

5
APLIKASI TEORI DALAM PDPC MATEMATIK
KUIZ
https://gamilab.com/play/c7ea453d-21f9-492d-a180-5cbd438393b9

Anda mungkin juga menyukai