Anda di halaman 1dari 45

GGGE6643 Psikologi Pengajaran & Pembelajaran Matematik

Dr Muhammad Sofwan Mahmud

PENDEKATAN DALAM
PENGAJARAN
MATEMATIK
Here is where your presentationDisediakan
begins oleh
Farah Dina binti Baharuddin P105193
Nur Izzati Amira binti Ridzwan P105204
Suziana binti Basri P105850
01

Pengenalan
Definisi
Pendekatan Strategi Kaedah
Pengajaran Pengajaran Pengajaran
Mengikut Kamus Dewan (1998),
pendekatan merupakan cara atau
langkah-langkah yang diambil bagi
memulakan dan melaksanakan Kaedah pengajaran merupakan
sesuatu tugas. Di dalam konteks cara yang digunakan untuk
Strategi pengajaran adalah suatu mengelolakan dan
pendidikan, konsep pendekatan
kemahiran merancang dan menggunakan teknik, isi
bermakna cara mendekati
menguruskan kaedah dan teknik pelajaran dan alat bantu
sesuatu, misalnya objektif
pengajaran untuk mencapai hasil mengajar untuk mencapai
pelajaran yang ditentukan untuk
pembelajaran. objektif pengajaran.
pengajaran dan pembelajaran,
maka pendekatan adalah merujuk
kepada cara bagaimana sesuatu
mata pelajaran yang diajarkan
untuk mencapai objektifnya.
Pendekatan

Teori Strategi
Kaedah
Pembelajaran Pengajaran

Teknik
02
Pendekatan, Strategi dan
Kaedah Pengajaran
Matematik
PENDEKATAN PENGAJARAN
Pendekatan ialah merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran
diajarkan berdasarkan kepada objektifnya.

Pendekatan Pengajaran

Induktif Deduktif Tematik Integratif Eklektif


Pendekatan Induktif

Spesifik kepada umum

Pelajar membuat kesimpulan


berdasarkan contoh atau
kandungan khusus yang diberikan
Guru menyediakan bahan yang
sesuai membantu pelajar
menemui kesimpulan yang dicari
Pendekatan Induktif
Contoh,

Bahan yang diberikan


Murid membuat
1x1=1 kesimpulan
Murid mengkaji berdasarkan
2x1=2
atau menganalisis bahan yang diberi
3x1=3
nx1=n
4x1=4
Pendekatan Induktif
Contoh, Segitiga Panjang
(unit)
Lebar
(unit)
Jumlah kotak
(unit)

A 4 3 12

B 5 2 10

● Murid mengira unit


panjang dan lebar Murid membuat
bagi sesuatu kesimpulan
Murid mengkaji
segiempat.
atau menganalisis
● Murid mengira Luas segiempat =
jumlah unit kotak panjang x lebar
bagi segiempat.
Pendekatan Deduktif

Umum kepada spesifik

Masalah, teori didedahkan dahulu


pada awal pengajaran.
Guru membimbing
mengaplikasikan rumus melalui
soalan-soalan berkaitan
Pendekatan Deduktif
Contoh: menyelesaikan masalah

Murid
mengaplikasikan
Rumus yang diberikan Bimbingan guru rumus dengan
mengaplikasikan memberi contoh
nx1=n rumus selain yang
diberikan oleh
guru.
Pendekatan Deduktif
Contoh: membentuk kesimpulan baharu

Murid dibimbing
menggunakan
Murid diberikan rumus rumus itu untuk
luas segiempat tepat mendapat rumus
luas segitiga
bersudut tegak.
Pendekatan Deduktif
Contoh: membukti hipotesis

Murid dibimbing
menggunakan
Murid telah
teorem ini untuk
mempelajari teorem
membuktikan
sudut-sudut sudut CAB = sudut ACD = X
hasil tambah tiga sudut ABC = sudut BCE = Y
bersebelahan atas Sudut ACB = Z
sudut dalam
garis lurus
sebuah segitiga Jumlah sudut ACD + ACB + BCE
=X+Z+Y
ialah 180° = 180
Pendekatan Tematik

Peluang kepada murid


Konsep daripada
Mempunyai topik mengalami pelbagai
pelbagai bahagian
umum atau tema yang pengalaman
dalam mata
boleh dikembangkan pembelajaran serta
pelajaran wujud dan
kepada topik-topik menjadikan
dikaitkan dengan
kecil. pengajaran lebih
penggunaan tema.
bermakna.
Pendekatan Integratif

Menggunakan kemahiran
asas, memahami
hubungan antara disiplin Memerlukan murid
Bertujuan untuk akademik yang untuk berfikir,
mewujudkan satu berbeza-beza, mensintesis, dan
persekitaran pengajaran menghargai unsur memberi gerakbalas
yang meransangkan kepelbagaian dan tehadap apa yang
murid-murid berusaha secara diajar.
produktif ke arah
pencapaian satu
matlamat yang sama.
Prinsip Pendekatan Integratif

Pemusatan murid

Pembelajaran aktif

Guru berperanan
sebagai fasilitator

Kerja berpasukan
Pendekatan Eklektif
Menggabungkan dua atau lebih
pendekatan

Induktif + deduktif

Contoh - Generalisasi - Contoh


(mirip induktif)
Generalisasi- Contoh- Penerangan
(mirip deduktif)
Pendekatan Eklektif
Deduktif Induktif

Bina sifir lain untuk


Berikan contoh: mengukuhkan generalisasi
Guru beri
generalisasi konsep 1x2=2 1x3=3
darab
2x2=4 2x3=6
Kumpulan x isi dalam
kumpulan = Jumlah 3x2=6 3x3=9

4x2=8 4 x 3 = 12
STRATEGI PENGAJARAN
Berbentuk pengajaran langsung
Berpusatkan guru bergantung kepada guru untuk mengarah
pemikiran pelajar dan penglibatan.

Menggunakan pelbagai bahan seperti


Strategi Pengajaran

buku, blok-blok binaan, bahan lukisan,


Berpusatkan bahan peralatan saintifik, komputer, pusat
sumber, pusat akses kendiri dan
lain-lain

Pelajar mengambil alih sedikit


Berpusatkan murid tanggungjawab untuk apa yang diajar
dan bagaimana ia dapat mempelajarinya.

Guru melibatkan murid dalam memilih


Berpusatkan aktiviti aktiviti atau mengaplikasikan ilmu yang
telah dipelajari
KAEDAH PENGAJARAN

01 Kuliah 04 Kaedah Inkuiri

02 Perbincangan 05 Kaedah Koperatif

Kaedah
03 06 Kaedah Projek
Penemuan
Kuliah

● Maklumat disampaikan secara lisan


Pengajaran secara ● Suara yang jelas dan intonasi yang
01 lisan sesuai
● Istilah bahasa yang mudah difahami

● Penggunaan bahan yang menarik


Persembahan
● Tulisan yang jelas
02 bahan yang
● Bahan bantu mengajar yang
menarik
berkesan
Perbincangan

● Kaedah dua hala


❖ Guru dengan pelajar
❖ Pelajar dengan pelajar
● Guru sebagai pemerhati, pelajar menjalankan aktviti.
● Guru memerhatikan beberapa aspek
❖ Kerelevanan perbincangan
❖ Ketetapan fakta
❖ Kesesuaian idea
❖ Perjalanan dan suasana perbincangan.
Kaedah Penemuan
● Dipopularkan oleh Jerome Bruner (1960, 1966, 1971).
● Pandangan Bruner adalah sama seperti pandangan Piaget yang
mengatakan bahawa pembelajaran perlu berpusatkan murid.
● Menyediakan pelajar dengan data untuk mereka memproses dan
mendapatkan pengetahuan yang lebih bermakna.
● Pembelajaran sebagai satu proses bukan produk.
Kaedah Penemuan
Jenis Kaedah Penemuan

Tanpa struktur Bimbingan

❏ Dalam situasi bersahaja tanpa ❏ Guru membimbing dan menyusun


dirancang. maklumat.
❏ Menemui konsep atau prinsip ❏ Murid dibimbing dengan aktiviti
dengan sendirinya. soal jawab.
❏ Murid akan mencari kesimpulan
sendiri berdasarkan soal jawab.
Kaedah Penemuan

Contoh: mendapatkan rumus perimeter segiempat iaitu 2(panjang + lebar)


1. Murid mengukur dan merekodkan sempadan sisi suatu segi empat.
Contoh lebar: 4, panjang: 5
2. Murid mencari perimeter dengan menjumlah ukuran semua sisi.
3. Murid mengulang langkah untuk beberapa segi empat dengan pelbagai
ukuran sisi.
4. Murid dibimbing membuat perbandingan panjang + lebar berdasarkan
data yang diperolehi.
5. Murid membuat kesimpulan perimeter segiempat = 2 (panjang + lebar).
Kaedah Inkuiri

● Proses pengajaran dan pembelajaran berorientasikan mencari


maklumat, menyoal dan mengkaji.
Kaedah Inkuiri
Langkah dan peringkat Kaedah Inkuiri
Pembentukan soalan, Membina prosedur dan maklumat yang
percubaan untuk menyusun prinsip digunakan dalam penyelesaian atau
kepada prinsip yang diumumkan situasi
❏ Melibatkan persoalan dengan ❏ Pelajar perlu tahu cara, langkah
pelajar untuk mencari serta teknik terbaik yang
penyelesaian. pelbagai dalam menyelesaikan
❏ Penyoalan yang baik akan masalah.
mendorong pelajar menjadi
penyelesaian masalah yang baik.
Kaedah Inkuiri
Langkah dan peringkat Kaedah Inkuiri
Analisis dan menilai proses inkuiri bagi
Menggunakan langkah kedua untuk
membina proses yang umum untuk
mengembangkan pengetahuan
menyiasat siituasi lain
❏ Pelajar menyusun semula dan ❏ Dijalankan untuk proses
mengembang pengetahuan sedia ada. pemahaman yang lebih baik serta
Pada peringkat ini: memperbaiki kaedah inkuiri.
●Penemuan diterima, ❏ Fokus berubah kepada proses
●Masalah telah diselesaikan, inkuiri itu sendiri.
●Teorem telah dibuktikan. ❏ Beberapa soalan boleh digunakan
●Maklumat baru telah dihasilkan. untuk proses ini.

Kaedah Koperatif
● Melibatkan pelajar dalam kumpulan kecil yang saling membantu.
● Menekankan interaksi dan sifat kerjasama antara rakan sepasukan
● Murid yang lebih berkemahiran boleh memberikan galakan kepada
pelajar yang lemah dan berfikiran negatif terhadapat Matematik.
Kaedah Projek
● Memerlukan lebih daripada satu masa pengajaran.
● Langkah pelaksanaan projek perlu diterangkan dengan jelas oleh guru.
● Lanjutan daripada konsep atau topik yang dipelajari dalam kelas.
● Pelaksanaan kaedah projek perlu mengambil kira aspek umur,
kebolehan murid, lokasi murid serta lokasi projek.
● Contoh aktiviti: kerja praktik, kajian dan lawatan.
03

Kritikan Kaedah
Pengajaran Matematik
Kritikan terhadap kaedah pengajaran
Matematik
Kaedah Kaedah
Kaedah Kuliah
Perbincangan Penemuan

Kelebihan ● Murid lebih ● Komunikasi dua ●Mencipta satu


terkawal. hala antara murid pengalaman baharu
● Murid dan guru atau
untuk murid.
memperolehi murid dan murid.
maklumat yang ● Membina sikap ●Meningkatkan
tidak terdapat di tolak ansur. kepercayaan diri.
dalam buku teks ● Dapat ●Murid mempunyai
dan penerangan menerapkan lebih masa untuk
jelas oleh guru. proses memahami sesuatu
demokrasi kepad penyelesaian.
murid.
Kritikan terhadap kaedah pengajaran
Matematik
Kaedah Kaedah
Kaedah Kuliah
Perbincangan Penemuan

Kekurangan ● Penumpuan ● Murid berpotensi ● Murid akan hilang


pelajar sepanjang untuk fokus akibat masa
masa kuliah tidak membincangkan yang panjang.
kekal. isu luar daripada ● Hasil akan terpesong
● Kurang berlaku topik dari yang asal kerana
komunikasi dua pembelajaran kekurangan
hala antara guru sekiranya tidak
pengetahuan murid.
dan pelajar. dipantau oleh
● Pelajar menjadi guru.
● Penyediaan bahan
pasif. yang banyak kerana
murid adalah berbeza
kemahiran.
Kritikan terhadap kaedah pengajaran
Matematik
Kaedah Inkuiri Kaedah Koperatif Kaedah Projek

Kelebihan ● Murid terlibat ●Meningkatkan ●Mengaplikasikan


secara aktif kemahiran sosial Matematik dalam
dalam proses murid. kehidupan seharian.
pengajaran dan ●Mengembangkan
●Mengurangkan rasa
pembelajaran. potensi murid secara
● Komunikasi dua tersisih.
seimbang dari segi
hala antara ●Menggalakkan intelek, rohani dan
murid dan guru perkongsian idea sosial.
serta murid dan ●Mengurangkan sifat
murid. individualistik.
● Menggalakkan
murid berfikiran
kritis dan kreatif.
Kritikan terhadap kaedah pengajaran
Matematik
Kaedah Inkuiri Kaedah Koperatif Kaedah Projek

Kekurangan ● Murid sekolah ● Berkemungkinan ● Tidak sesuai


rendah sesi untuk murid
cenderung untuk pembelajaran sekolah rendah.
membuat dimonopoli oleh ● Murid yang lemah
rumusan yang murid yang bijak kurang berupaya
salah jika tiada sahaja. membuat
bimbingan rumusan dengan
tepat.
daripada guru.
● Tempoh
pelaksanaan yang
lama.
Aplikasi Kaedah
dalam Pengajaran 04
Matematik
Aplikasi Kaedah Inkuiri dalam
Pengajaran Metamatik

Pendekatan Inkuiri dalam Pembelajaran Matematika


untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
SMP Kelas VII
Nia Jusniani (2016)
Universitas Suryakancana Cianjur
Aplikasi Kaedah Projek dalam
Pengajaran Metamatik

Project Based Learning (PjBL) Model on the


Mathematical Representation Ability
Nining Ratnasari, Nilawati Tadjudin , Muhamad Syazali ,
Mujib , Siska Andriani (2018)
Faculty of Education and Teacher Training, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung
05 Aktiviti
Pindahkan Air http://bit.ly/waterjars
Rujukan
Mok Song Sang. 2008. Pendekatan dan Strategi Pengajaran. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.

Norasiah Abdullah et. al. 2009. Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor:
Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Noraini Idris. 2005. Pedagogi dalam Pendidikan Matematik. Selangor. Utusan Publication &
Distributors Sdn. Bhd.

Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd. Zohor Ahmad. 2007. Pedagogi Strategi dan Teknik
Mengajar Dengan Berkesan. Selangor. PTS Professional.
Sekian,
terima kasih.