Anda di halaman 1dari 12

BAHAGIAN A

(60 markah)
Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Penyataan berikut adalah tentang satu bahan bukan logam.


 Boleh didapati pelbagai warna dan ketebalan
 Digunakan untuk membuat cenderamata, bekas air dan plat kenderaan
Berdasarkan penyataan di atas, tandakan () bagi bahan yang betul dan (X) bagi yang salah pada
petak yang disediakan.

Aluminium

Perspek

Keluli lembut

( 3 markah )

2. Rajah di bawah ini menunjukkan sebuah lakaran projek.

Berdasarkan rajah di atas, padankan A, B, dan C bagi menunjukkan lukisan yang betul
pada petak yang disediakan
A
B
C

Lakaran lukisan 2D

Lakaran lukisan 3D

Lakaran lukisan perspektif

( 3 markah )

1
3. Berdasarkan rajah di atas, padankan simbol-sombol tersebut dengan keterangannya yang
betul dengan menulis A, B, dan C di petak yang disediakan.

Terdapat dua jenis yang biasa digunakan, iaitu berkarbon dan lilitan dawai

Voltan dan arus yang dibekalkan untuk komponen ini tidak boleh melebihi had
yang dibenarkan.

Nilai rintangnya boleh dilaraskan daripada sifar hingga ke nilai maksimum

(3 markah )

4. Lengkapkan jadual yang berikut dengan menulis gred pensel yang betul untuk
membuat garisan berdasarkan ciri yang diberi di petak yang disediakan.

Ciri-ciri Pensel Gred Pensel


Sesuai digunakan untuk membuat garisan binaan

Sesuai untuk membuat garisan ringan

Sesuai untuk membuat penghurufan dan garisan objek

(3 markah )

2
5. Rajah di bawah ini adalah tentang kegunaan alatan tangan.

Kegunaan Alatan Tangan

A Memotong dan menanggalkan penebat wayar


B Menyedut pateri cair yang berlebihan

C Memotong kaki komponen selepas dipateri

Padankan kegunaan alatan tangan tesebut dengan nama alatan yang betul dengan menandan A, B,
dan C di petak yang disediakan.
Penjalur wayar

Pemotong Sisi

Penyedut pateri

(3 markah )
6. Rajah di bawah ini adalah tentang langkah-langkah memateri.

Langkah-langkah Memateri

Salutkan lapisan timah cair pada hujung permukaan


1
bit sebelum memulakan kerja memateri.
Potong kaki komponen yang berlebihan dengan
11 kemas menggunakan playar pemotong Sisi selepas
selesai memateri.
Pasangkan bod litar berkomponen pada pemegang
III bod litar. Pegang alat pemateri dan mulakan aktiviti
memateri dengan betul.
IV Uji tahap kepanasan bit alat pemateri dengan
mengenakannya pada span lembap.

Susun semula langkah tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis I, II, dan III di petak
yang disediakan. Langkah IV telah diberi.

( 3 markah)

7. Rajah yang berikut menunjukkan suatu lakaran objek.


3
Berdasarkan jenis pandangan dalam unjuran ortografik, nyatakan jenis pandangan yang berlabel A,
B, dan C dalam rajah di atas.

A. ______________________________________________________

B. ______________________________________________________

C. ______________________________________________________

( 3 markah )

8. Tandakan (/) bagi alatan menghidang yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

( 3 markah )

9. Tandakan (./) bagi adat dan sopan yang betul semasa makan dan (X) bagi yang salah di petak yang
disediakan.

Mengambil sajian secukupnya dengan cermat

Berdiri untuk mencapai makanan yang jauh

Berbual mengenai perkara yang baik semasa makan

( 3 markah )

10. Rajah menunjukkan ciri tanaman hiasan yang perlu pemasuan semula.
4
A B C

Padankan keterangan berikut berdasarkan Ciri tanaman hiasan yang perlu pemasuan semula yang
betul dengan menulis A, B, dan C di petak yang disediakan. Ciri tanaman hiasan yang perlu
pemasuan semula

Tanaman hiasan kurang subur

Akar terkeluar dari lubang saliran

Pasu telah retak

( 3 markah )
11. Rajah di bawah ini menunjukkan langkah-langkah memasu semula tanaman hiasan.

Cara-cara Memasu Semula Tanaman Hiasan

I Masukkan medium ke dalam pasu

II Masukkan tanaman dan tambahkan medium

III Pangkas akar dan '/3 bahagian medium lama

IV Keluarkan tanaman hiasan

Susun langkah-langkah tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis II, III, dan IV di petak
yang disediakan. Cara I diberi pada petak yang disediakan.

( 3 markah )

5
12.Rajah menunjukkan suatu jenis perniagaan.

Tandakan bagi tiga ciri perniagaan di atas pada petak yang disediakan.

Milikan perniagaan perseorangan

Mengamalkan sistem layanan diri

Memerlukan modal perniagaan yang kecil

Menanggung kos overhed yang rendah

Membeli secara pukal daripada pengeluar

( 3 markah )

13.Maklumat di bawah menunjukkan jenis perniagaan runcit besar-besaran.

Padankan jenis perniagaan runcit besar-besaran berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B,
dan C pada petak yang disediakan.

Nama perniagaan runcit besar-besaran

Kedai sejaras

Francais

Pasar raya

( 3 markah )

6
14.Tandakan (  ) pada bank badan berkanun pada petak yang disediakan.

Agro Bank

Bank Rakyat

Bank Simpanan Nasional

Bank Islam Malaysia Berhad

Bank Pembangunan Malaysia Berhad


( 3 markah )

15.Tandakan (,/) bagi pernyataan yang betul dan (X) bagi pernyataan yang salah mengenai
perkhidmatan dalam perbankan Islam pada petak yang disediakan.

Melalui Al-Wadiah, pihak bank akan melaburkan produk yang diterima daripada
penyimpan dan akan berkongsi keuntungan dengan penyimpan sekiranya pelaburan
memperoleh pulangan.

AI-Musyakarah bermaksud pemilikan saham secara perkongsian ke atas modal


yang dilaburkan dalam perniagaan yang diperoleh

Al-Mudharabah ialah pelaburan satu pihak yang menyerahkan hartanya kepada satu
pihak yang lain dan keuntungan yang diperoleh dimiliki oleh pihak yang
melaburkan hartanya sahaja.

( 3 markah )

16.Tandakan () bagi pernyataan yang benar tentang usahawan dan (X) bagi pernyataan yang salah
pada petak yang disediakan.

(a) Mementingkan keuntungan jangka pendek

(b) Sanggup menghadapi risiko yang lebih besar

(c) Berusaha mewujudkan pasaran baharu

( 3 markah )
17.Namakan cabang bidang pengeluaran pada ruang yang disediakan. Satu jawapan diberi.

i. Ekstraktif

ii. ___________________________________________

iii. ___________________________________________

iv. ___________________________________________

( 3 markah )

18.Tandakan (,/) pada urus niaga ambilan pada petak yang disediakan.
7
Mengambil barang untuk kegunaan sendiri

Mengambil barang untuk kegunaan perniagaan

Mengambil tunai untuk membayar sewa kedai

Mengeluar cek untuk bayar yuran sekolah anak


Mengeluar tunai untuk kegunaan peribadi

( 3 markah )
19.Tandakan () pada pengelasan aset dan liabiliti yang betul pada petak yang disediakan.

Aset Liabiliti

Kenderaan Pemiutang

Perabot Pinjaman bank

Pemiutang Bank

Penghutang Overdraf

Pinjaman bank Komisen diterima

( 3 markah )
20.Luqman merupakan penghutang perniagaan. Pada awal bulan, didapati Luqman masih
berhutang sebanyak RM3 750.
Berdasarkan pernyataan di atas, tandakan () pada urus niaga yang dicatatkan dalam lejar dengan
betul dan ( × ) pada catatan yang salah pada petak yang disediakan.

(3
markah )

BAHAGIAN B
8
[40 markah]
Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan.
21.Rajah menunjukkan hasil pemasuan semula tanaman hiasan.

a) Berdasarkan rajah di atas, senaraikan tiga alatan tangan yang


digunakan untuk pemasuan semula tanaman hiasan tersebut.
i. ___________________________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________________________
iii. ___________________________________________________________________________
( 3 markah)
b) Huraikan langkah untuk proses pemasuan semula tanaman hiasan
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
( 6 markah)

c) Nyatakan satu langkah keselamatan yang perlu dipatuhi semasa melakukan pemasuan semula
tanaman hiasan itu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

( 1 markah )

9
22. Maklumat di bawah dipetik daripada buku Perniagaan Kuntum.
RM
Mac 1 Baki tunai di tangan 2000
Baki tunai di bank 6500
4 Behan perabot 1000
5 Jualan tunai dibankkan 2000
7 [ualan kepada Farhan dan terima cek 2900
14 Terima tunai daripada penghutang Azman 4500
15 Memindah wang tunai di tangan ke bank 1 800
17 Bayar sewa dengan cek 1 700

a) Apakah kegunaan Buku Tunai?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

( 1 markah)

b) Rekodkan urus niaga ke dalam Buku Tunai dua ruangan.

Buku Tunai
Tarikh Butiran F Tunai . Bank Tarikh Butiran F Tunai Bank
RM RM RM RM

- -

( 9 markah)

10
23. Rajah di bawah menunjukkan satu lakaran bagi produk yang akan digunakan dalam bilik dapur.

Tempat le!ak pisau

MDF

Berdasarkan rajah di atas,

a) Nyatakan lima masalah yang mungkin timbul pada produk itu daripada
aspek rekabentuk

Lima masalah yang mungkin timbul pada produk itu daripada aspek reka bentuk.

1. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(5 markah)

b)Cadangkan penyelesaian bagi setiap masalah yang dinyatakan di a).

1. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

( 5 markah)

24. Rajah 10(a) dan rajah 10(b) menunjukkan kaedah memateri.

11
Berdasarkan rajah 10(a) dan rajah 10(b),
a) i) Pilih dan tentukan kaedah yang betul dalam memateri. (1 markah)

____________________________________________________________________
( 1 markah)

ii) Terangkan alasan pemilihan jawapan and a di a) i) dengan membuat perbandingan antara
kedua-dua kaedah.
Rajah IO(a) Rajah IO(b)
-

( 6 markah)
b) Nyatakan tiga langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu melakukan kerja
itu di bengkel sekolah.
i)__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ii)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
iii)________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(3 markah)

12

Anda mungkin juga menyukai