Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KOKURIKULUM

Mata Pelajaran : Kokuriulum – Unit Berunifom (Tunas Kadet Remaja Sekolah)

Kelas : 4 Bestari, 5 Bestari dan 6 Bestari

Bilangan Murid : 59 Orang

Tarikh : 17 Mac 2021

Masa : 2.00 petang – 4.00 petang

Tajuk : Kawad Kaki Statik dan Ikatan –Bunga Keti dan Ikatan Serong

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat aktiviti kawad kaki dan ikatan asas – Buku Sila

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Psikomotor : Melakukan aktiviti kawad kaki statik dan menghasilkan dua ikatan
atau simpulan dengan betul.
Kognitif : Mengenal pasti sekurang-kurangnya dua bahasa kawad kaki statik dan menyenaraikan
dua nama ikatan atau simpulan dengan betul.

Afektif : Merakam video kawad kaki dengan suara yang kuat dan berani

Nilai : Kerjasama, Berdisiplin dan rajin

KBKK : Menjana, menghasilkan idea dan mengaplikasi

Bahan Bantu Mengajar : Tali 2 meter seorang, 2 batang ais krim, gambar-gambar ikatan dan simpulan

1
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Upacara Pelaporan / Menaikkan Bendera
Permulaan a. Nyanyian lagu Negaraku Nilai :
b. Nyanyian lagu KRS  Kerjasama
(10 minit) b. Bacaan Doa daripada wakil murid  Berdisiplin.
e. Guru menerangkan aktiviti pembelajaran pada
hari ini. Fasa Imaginasi
 Kawad kaki statik
 Ikatan Buku Sila, Bunga Keti dan Ikatan Aktiviti di luar bilik darjah BBM :
Serong  Laptop
 Murid menonton video aktiviti kawad Teknik:
Perkembangan 1. Aktiviti Kawad Kaki Statik statik yang disediakan oleh guru.  Tunjuk cara
 Murid membuat latihan kawad statik
(25 minit) a. Masuk Baris. secara bersendirian secara dalam Nilai:
Arahan masuk baris. talian.  Berdisiplin
 Setelah selesai menonton video
“ Dengar sini semua sekali, apabila mendapat aktiviti kawad statik, murid BBM:
hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak, dikehendaki merakam video kawad  Video aktiviti kawad
skuad hendaklah sedia, berlari, berbaris dalam statik berdasarkan arahan: kaki statik
tiga barisan, di hadapan, di tengah –tengah, di o Sedia
mana saya mengadap. Faham itu skuad.”. o Senang diri
o Berpusing ke kanan
b. Membetulkan Barisan.
o Berpusing ke kiri
“ Ke kanan…….Lurus”
o Menghadap ke belakang
“ Pandang ……..depan “
o Menghadap ke hadapan
“ Luruskan ……..barisan”

2
 Guru menonton rakaman video murid
c. Nombor. dan memeriksa pergerakan badan
“Dari kanan ……Nombor” murid.
 Guru akan membetulkan kesalahan
d. Sedia, Senang Diri murid dalam perjumpaan seterusnya.
“ Baris … Baris Sedia”
“ Senang Diri”
“ Rehatkan Diri”.

e. Berpusing
“Bergerak ke kanan … ke kanan pusing”
“Bergerak ke kiri … ke kiri pusing”
“baris akan menghadap ke belakang … ke
belakang pusing”
“baris akan menghadap ke hadapan … ke
hadapan pusing”
Ulangan aktiviti kawad kaki sehingga sempurna.
Aktiviti Kemahiran ikatan Tali.  Murid diminta meneliti cara guru Nilai :
membuat ikatan ‘Bunga Keti.  Kerjasama,
15 minit Ikatan Bunga Keti  Setelah ditunjukkan, murid KBKK :
a. Tali kuning dibuat seperti gelung. dikehendaki mencuba untuk  Menjana dan
b. Masukkan punca tali biru ke dalam menghasilkan ikatan tersebut dalam menghasilkan idea.
gelung dan buat lilitan pada tali kuning. kumpulan. Alatan :
c. Masukkan punca tali biru dibawah tali  Guru membimbing murid-murid  Tali panjang
biru dan tarik punca biru. sekiranya mengalami kesukaran BBM :
Seterusnys ketatkan ikatan. dalam menghasilkan ikatan ‘Buku  Gambar ikatan

3
Keti’.
Kegunaan Ikatan Bunga Keti.  Guru menerangkan kegunaan ikatan
a. Menyambung 2 tali yang tidak Bunga Keti selepas semua murid
sama saiznya atau satu tali licin. dapat menghasilkannya

Ikatan Serong  Murid diminta meneliti cara guru KBKK :


a. Mulakan dengan simpulan manok. membuat Ikatan Serong.  Menjana dan
15 minit b. Belitkan membujur kemudian melintang  Setelah ditunjukkan, murid menghasilkan idea.
c. Matikan dengan simpulan manok. dikehendaki mencuba untuk Alatan :
menghasilkan ikatan tersebut dalam  Tali panjang
Kegunaan Ikatan Serong kumpulan. BBM :
a. Untuk merapatkan dan mengikat dua batang  Guru membimbing murid-murid  Gambar ikatan
kayu yang bersilang berbentuk ‘X’. sekiranya mengalami kesukaran
dalam menghasilkan Ikatan Serong
 Guru menerangkan kegunaan Ikatan
Serong selepas semua murid dapat

4
menghasilkannya.

Pertandingan Membuat Ikatan Bunga Keti dan  Murid diminta membuat latihan Nilai :
Kemuncak Ikatan Serong membuat ikatan dan simpulan  Kerjasama
secara atas talian.
(15 minit) 1. Pertandingan mengikut kumpulan  Muri dikehendaki merakam video KBKK :
a. Murid dikehendaki menghantar rakaman video cara penghasilan ikatan dan  Menjana
penghasilan ikatan atau simpulan. simpulan dan menghantar kepada  Mengaplikasi
b. Pemenang dipilih berdasarkan cara penghasilan guru.
yang betul dan kemas.  Guru menilai penghasilan murid
berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

2. Pertandingan individu.  Murid membuat latihan kawad kaki Teknik:


individu secara atas talian.  Latih tubi

5
a. Murid dikehendaki menghantar rakaman video  Guru memastikan murid membuat
kawad kaki. pergerakan badan yang betul melalui Nilai:
b. Pemenang dipilih berdasarkan pergerakan badan rakaman video yang dihantar oleh  Berdisiplin
yang betul ketika kawad kaki. murid.

Rumusan  Murid disoal oleh guru tentang apa


Penutup yang telah dipelajari.
 Murid diminta menerangkan kembali
(10 minit) bahasa-bahasa hukum kawad kaki
statik juga menyatakan nama- nama
ikatan yang telah dipelajari.
 Guru membuat rumusan tentang
hukuman kawad kaki yang betul
serta cara membuat ikatan Bunga
Keti, Buku Sila serta Ikatan Serong
dengan betul.
 Murid diterapkan nilai berdisiplin dan
kerajinan dalam kehidupan seharian.

Ulasan Pelajar :

Ulasan Pensyarah :

6
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________