Anda di halaman 1dari 2

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : SUKARIM GHALE

Tempat, Tanggal Lahir : Ngaloroga, 25 Juli 1978

Alamat : Ende / Flores

No KTP : 2171122507780001

Memberikan kuasa kepada,

Nama : SITI RAHMAN BELA

Tempat, Tanggal Lahir : Wolonawa, 24 Januari 1980

Alamat : Perum Pluto Blok B9 No. 02 Tanjung Uncang - Batam

No KTP : 2171126401800001

Dengan ini saya, Sukarim Ghale memberikan kuasa sepenuhnya kepada istri saya Siti Rahman
Bela untuk menjual satu unit rumah, yang beralamatkan di Perumahan Pluto Blok B9
No. 02 Tanjung Uncang – Batam.

Surat Kuasa ini dibuat oleh Sukarim Ghale selaku suami dari Siti Rahman Bela, dan dibuat
dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat, agar dapat di pergunakan dengan sebaik-baiknya.
Ende, 14 Juni 2010_

Yang diberi Kuasa Yang memberi Kuasa,

SITI RAHMAN BELA SUKARIM GHALE