Anda di halaman 1dari 25

1.

0 Kepentingan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pengajian


Sosial

Unsur pelbagaikan Media


Sumber
kaedah & teknik komunikasi
pengalaman
pengajaran

Kepentingan Sumber
Pengajaran & Pembelajaran dalam Pengajian Sosial

Rangsangan Membantu guru


menjelaskan isi
pelajaran & membantu
murid memahami
pengajaran guru

Penjelas makna
Pendorong
Penggerak
kepada
pelbagai deria
pengajaran
terancang

Rajah 1 : Kepentingan Sumber Pengajaran & Pembelajaran dalam


Pengajian Sosial

1
i. Kepentingan sumber sebagai media komunikasi dalam pengajaran
dan pembelajaran Pengajian Sosial.

Komunikasi melibatkan penyampaian dan penerimaan maklumat. Dalam


pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial di sekolah, guru bertindak
sebagai pengirim atau penyampai maklumat dan penerimanya ialah murid.
Sementara mesejnya ialah maklumat, fakta, konsep, kemahiran atau nilai yang
disampaikan. Sumber ialah saluran atau media yang digunakan untuk
menyampaikan maklumat tersebut.

ii. Kepentingan sumber sebagai rangsangan dalam pengajaran dan


pembelajaran Pengajian Sosial.

Murid akan lebih berminat belajar tentang sesuatu tajuk sekiranya dia
dapat melihat, mendengar atau menyentuh objek yang menjadi isi pelajaran.
Dengan adanya bahan rangsangan ini, murid akan dapat memahami sesuatu
perkara dengan lebih mendalam lagi. Oleh itu mereka dapat mengeluarkan idea
dengan lebih cepat dan bermakna. Bahan merupakan satu faktor utama bagi
mempelbagaikan rangsangan murid di samping mengalihhalakan tumpuan
mereka kepada perkara-perkara yang menarik, bermakna dan penting dalam
pembelajaran.

iii. Kepentingan sumber sebagai penjelasan makna dan konsep


dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial.

Dalam pengajaran sesuatu topik, terdapat perkataan dan frasa yang


maknanya tidak dapat dihurai dengan perkataan sahaja. Maknanya akan lebih
jelas jika diterangkan dengan contoh-contoh tertentu yang memerlukan bahan
audio visual atau kedua-duanya sekali. Penerangan guru yang diiringi dengan
bahan yang dipilih dengan rapi dan sesuai dapat memperkembangkan corak
pemikiran murid serta membantu mereka memahami sesuatu dengan lebih jelas.

2
iv. Kepentingan sumber sebagai penggerak penggunaan pelbagai
deria dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial.

Secara semulajadi, kita belajar melalui berbagai-bagai deria iaitu rasa,


dengar, lihat, sentuh dan bau. Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik
darjah juga, guru perlu menggunakan berbagai-bagai bentuk dan jenis bahan
supaya deria-deria ini boleh digunakan.

Kajian telah menunjukkan bahawa manusia mengingati 10% daripada apa


yang mereka dengar sahaja, 20% daripada apa yang mereka lihat sahaja dan
65% daripada apa yang mereka dengar dan lihat1.

Kajian ini jelas membuktikan bahawa lebih banyak deria dilibatkan dalam
aktiviti pembelajaran, lebih teguh pula daya ingatannya. Untuk memastikan apa
yang disampaikan itu kekal lama dalam ingatan murid, guru patut
mempelbagaikan bahan pengajaran.

v. Kepentingan sumber sebagai sumber pengalaman dalam


pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial.

Terdapat bahan yang memberikan pengalaman secara langsung dan


tidak langsung kepada murid. Alam sekitar boleh memberikan pengalaman
langsung. Contohnya, apabila murid membuat lawatan ke sesuatu tempat, dia
akan memahami dan mengetahui apakah bahan maujud yang ada di situ, di
samping mengetahui proses menghasilkan bahan-bahan tersebut.

Pengalaman ini akan memberi kesan yang mendalam kepada proses


pembelajaran murid-murid tersebut. Kita lebih banyak belajar melalui
1
http://notapismp.blogspot.com/2011/02/sumber-pengajaran-dan-pembelajaran.html

3
pengalaman sendiri daripada maklumat yang diberi oleh orang lain. Murid-murid
juga akan lebih memahami dan mengingati pelajaran yang diterima sekiranya
mereka diberi peluang untuk mencuba, mengkaji dan meneliti bahan-bahan yang
digunakan.

Filem, video atau gambar boleh mengayakan pengalaman seseorang


murid. Misalnya, semasa menonton tayangan filem tentang kejadian dan
perubahan musim di negara beriklim sejuk dengan pemandangan yang
berlainan, murid-murid akan berasa seolah-olah mengalaminya sendiri. Ini akan
meningkatkan dan mengukuhkan pemahaman mereka tentang perubahan
musim yang mereka tidak pernah mengalami secara langsung.

vi. Kepentingan sumber mempelbagaikan kaedah dan teknik dalam


pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial.

Setiap bahan mempunyai cara penggunaannya yang tersendiri. Ini


memberi kesan terhadap kaedah dan teknik pengajaran. Dengan menggunakan
berbagai-bagai bahan yang ada, kaedah dan teknik pengajaran juga boleh
dipelbagaikan misalnya oral-aural ataupun bercerita. Kemahiran yang sama
boleh dikuasai mengikut cara dan teknik yang berlainan berdasarkan jenis alat
dan bahan yang digunakan. Misalnya pengetahuan tentang fungsi dan
kepentingan rumah boleh disampaikan melalui tayangan video, teks bacaan atau
pengalaman langsung murid.

vii. Kepentingan sumber sebagai pendorong pengajaran terancang


dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial.

4
Penggunaan sumber perlu dirancang dari segi kesesuaian, tujuan, masa
dan cara menggunakannya. Ini melibatkan perancangan keseluruhan pengajaran
dari awal hingga akhir. Dengan cara ini, guru akan merancang sesuatu pelajaran
dengan lebih sempurna.

Secara tuntasnya, pembinaan perisian media pengajaran ini adalah


selaras dengan kehendak pentingnya sumber pengajaran dan pembelajaran
dalam Pengajian Sosial melalui mata pelajaran Kajian Tempatan di sekolah
rendah agar seiring dengan dokumen baharu Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR)2 yang ingin membentuk satu transformasi kurikulum melalui
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif dan elemen nilai tambah Teknologi Maklumat
dan Komunikasi (TMK).

2
http://www.moe.gov.my/bpk/kssr_docs/mula.htm

5
Pengukur, peneguh kepada
prestasi dan darjah kepuasan

Kadar keupayaan belajar dan tahap belajar seseorang individu Dorongan semula jadi dalam diri yang wujud
pembelajaran dapat diketahui melalui tingkah setelah melalui proses jangkaan dan harapan untuk maju dan
laku yang dicerminkan pembelajaran berkembang serta dapat memberi kepuasan

7. Fasa Perlakuan 8. Fasa Maklum Balas 1. Fasa Motivasi

8 Fasa Teori
6. Fasa Generalisasi Pemprosesan Maklumat 2. Fasa Kefahaman
Robert M. Gagne
Keupayaan menggunakan pembelajaran Memberi perhatian kepada apa yang dialami dan
yang tersimpan dalam stor ingatan jangka dapat memberi tumpuan serta boleh
panjang untuk keadaan yang seakan-akan 4. Fasa Penahanan
mendiskriminasikan persepsi
serupa
Bahagian yang berupaya menerima
dan menyimpan sebanyak mana
3. Fasa Pemerolehan
maklumat atau data yang diperoleh
5. Fasa Mengingat Kembali tanpa had Segmen yang menyimpan segala rangsangan
yang telah dikodkan dalam stor ingatan jangka
Keupayaan mencari dan mengingat semula
pendek dan boleh dipanjangkan ke stor ingatan
data yang telah tersimpan dalam stor ingatan
jangka panjang
jangka panjang

6
Rajah 2 : 8 Fasa dalam proses pembelajaran menurut Teori Pemprosesan Maklumat Robert M. Gagne
Cadangan Aktiviti
1 Fasa Motivasi
Guru menayangkan kartun keluar masuk rumah
Jangkaan
sebagai menimbulkan rangsangan murid untuk
belajar dan naluri ingin tahu tentang apa yang
2 Fasa Kefahaman bakal dipelajari.
Guru juga menayangkan keratan rentas rumah
Pemerhatian - Simpanan Persepsi sambil penggabungjalinan berlaku dengan guru
mengajak murid menyebut bersama-sama
3 Fasa Perolehan ruang-ruang rumah di dalam bahasa Inggeris.

Pengekodan - Simpanan Awal Murid bersoal jawab dalam diri tentang


pengalaman sedia ada mereka seperti ‘Adakah
4 Fasa Penahanan rumah saya mempunyai bentuk dan ruang seperti
rumah tadi?’
Penyimpanan - Stor Ingatan
Guru meminta murid mengingat kembali
pelajaran lepas dan murid perlu menyebut dan
5 Fasa
Fasa Ingatan
Ingatan Kembali
Kembali menyenaraikan ruang-ruang yang ada di dalam
rumah menggunakan borang pengurusan grafik
Mengingat Kembali - Mencari (GO).

Murid tahu dan jelas bahawa ruang-ruang


6 Fasa
Fasa Generalisasi
Generalisasi dalam rumah dibina mengikut fungsi dan
ada kepentingannya.
Pindahan
Murid respons pengajaran guru dengan

7 menjawab soalan berbentuk perbincangan


Fasa Prestasi
dan membentangnya di hadapan kelas.

Gerak Balas

Peneguhan positif dan negatif


8 Fasa Maklum Balas berlaku apabila murid menjawab
pantun teka-teki berkaitan fungsi
Peneguhan
dan kepentingan rumah.

Rajah 3 : Kaitan Teori Pemprosesan Maklumat Robert M. Gagne dengan Media 7


Pengajaran Kajian Tempatan SK Tahun 4
2.0 Relevan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dengan Media Pengajaran

Dalam memastikan sumber bahan pengajaran dan pembelajaran atau


Alat Bantu Mengajar (ABM) yang disediakan oleh guru benar-benar berkesan
dan bermanfaat untuk pelajar, lebih-lebih lagi bagi penyediaan ABM yang
menggunakan perisian media pengajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK), guru seharusnya perlu tahu akan reka bentuk pengajaran bilik darjah
yang melibatkan tugas guru untuk merancang, memilih dan menilai media
pengajaran tersebut.

Selaras dengan pandangan Gagne (1985) menurut Noriati A. Rashid,


et.al (45:2009) dalam Siri Pendidikan Guru Teknologi dalam Pengajaran dan
Pembelajaran3, pembelajaran berlaku sebagai satu proses yang berkembang
secara berperingkat yang mana penyampaian pengajaran perlu disusun secara
berperingkat-peringkat. Gagne telah membahagikan proses penyampaian
pengajaran kepada sembilan peringkat yang dikenali sebagai Events of
Instruction. Peringkat-peringkat berkenaan adalah sebagaimana yang berikut:

1 Tarik perhatian pelajar


2 Beritahu pelajar objektif pembelajaran
3 Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar
4 Sampaikan isi pelajaran/bahan pengajaran-pembelajaran
5 Bimbing pembelajaran pelajar
6 Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti
7 Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar
8 Taksir pencapaian pembelajaran
9 Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran

3
Noriati A. Rashid et.al. (2009). ‘Siri Pendidikan Guru Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran’.
Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

8
Reka bentuk pengajaran berasaskan bilik darjah yang akan diaplikasikan
menggunakan media pengajaran perlu mengambil kira proses penyampaian
pengajaran yang dikemukakan oleh Gagne. Model ASSURE dapat membantu
guru merancang pengajaran yang dapat memanfaatkan penggunaan media.
Proses penyampaian yang sempurna akan bermula dengan menganalisis
keperluan pelajar untuk menjamin penyampaian yang boleh membawa kepada
pencapaian matlamat.

Model ASSURE telah diperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell


(1989) dalam Chin Yoon Poh (2009). ASSURE bermaksud memastikan
sesuatu berlaku. Singkatan akronim ASSURE bermaksud:

A - Analyse learner (analisis pelajar)


S - State objective (nyatakan objektif)
S - Select, modify or make media (pilih, baiki atau bina media)
U - Use media (gunakan media)
R - Require learner response (keperluan tindakan)
E - Evaluate materials (menilai)

Analyse learner (analisis pelajar)

Mengenalpasti kumpulan sasaran atau pelajar adalah penting untuk


membantu guru merancang pengajaran pembelajaran yang sesuai buat mereka.
Pelajar dapat dianalisis berdasarkan aspek-aspek seperti ciri-ciri umum pelajar,
pengalaman sedia ada dan gaya belajar. Ciri-ciri umum pelajar termasuklah
umur, tahun/tingkatan, kelas, aliran, jantina, taraf sosioekonomi,
petempatan,budaya dan seumpamanya. Melalui ciri-ciri umum, contohnya
pelajar yang kurang meminati mata pelajaran tertentu dapat dirangsang
pembelajaran melalui aktiviti kinestetik termasuk drama, simulasi dan teater
pembaca.

9
Bagi aspek pengalaman sedia ada, setiap pelajar membawa entry point
tertentu ke dalam bilik darjah. Guru boleh mengenalpasti pengetahua sedia ada
pelajar dengan cara memberi ujian praunit, mengkaji pencapaian pembelajaran
unit terdahulu, sesi soal jawab dalam kelas dan pelbagai lagi.

Aspek gaya belajar pula, memperlihatkan setiap pelajar mempunyai gaya


pembelajaran tersendiri. Gaya pembelajaran adalah trait psikologi berkaitan
dengan cara dan gaya individu menanggap, berinteraksi dan bertindak balas
secara emosi dengan persekitaran pembelajaran. Oleh itu, gaya pembelajaran
murid merupakan cara yang paling sesuai dan berkesan untuk murid itu
menguasai pembelajaran manakala pengetahuan tentangnya memudahkan guru
merancang pengajaran-pembelajaran efektif.

State objective (nyatakan objektif/hasil pembelajaran)

Nyatakan objektif dengan khusus berdasarkan pencapaian yang


dirancangkan, iaitu pelajar mesti boleh buat selepas menjalani proses
pembelajaran. Objektif mesti spesifik, contohnya ‘Murid dapat menyenaraikan
fungsi rumah dalam mewujudkan kemesraan keluarga’.

Guru perlu menyatakan objektif pengajaran-pembelajaran agar boleh


membantu guru memilih media dan kaedah penyampaian yang sesuai. Dengan
demikian, guru dapat menentukan langkah aktiviti pengajaran-pembelajaran
serta boleh menyediakan suasana persekitaran yang kondusif dan
memberangsangkan semasa belajar.

10
Select, modify or make media (pemilihan kaedah, baiki atau bina media)

Pemilihan kaedah hendaklah sesuai dengan objektif pengajaran yang


hendak dicapai. Kaedah selalunya tidak ada yang paling baik melainkan
sekiranya guru menggabungkan gabungan pelbagai kaedah pengajaran disertai
dengan teknik-teknik tertentu dan berasaskan kepada ciri-ciri umum pelajar,
pengetahuan sedia ada dan gaya belajar mereka.

Pemilihan format media pula merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu


maklumat yang dipaparkan. Format media termasuklah kertas sebak, video,
grafik, audio, petikan dan slaid. Untuk memilih format media, guru perlulah
mengambil kira beberapa kriteria seperti bentuk audiens, keupayaan pelajar
domain objektif serta bentuk maklum balas yang akan dihasilkan.

Kemudian, guru hendaklah memilih media yang sedia ada disesuaikan


dengan objektif pengajaran. Sekiranya media itu rosak atau kurang sesuai
hendaklah dibaiki dahulu. Tetapi jika media yang sedia ada tidak bersesuaian
dengan objektif pengajaran, guru hendaklah membina media yang baru
bersesuaian dengan tajuk dan objektif pengajaran.

Use media (penggunaan media dan bahan)

Rancangkan bagaimana media itu hendak digunakan. Sediakan alat


kemudahan untuk persembahan. Rancangkan aktiviti-aktiviti yang menarik minat
murid serta yang memberi motivasi kepada murid supaya murid berasa seronok.
Adakan juga aktiviti susulan bagi tujuan pengayaan.

Bagi memastikan kejayaan penggunaan media dan bahan sumber,


tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru:

11
1 Semak/pratonton/kaji bahan sumber sebelum menggunakannya di
dalam kelas
2 Sediakan bahan untuk peggunaan dalam kelas misalnya pelan alternatif
sekiranya masalah tidak terjangka berlaku
3 Sediakan persekitaran yang sesuai untuk penggunaan bahan sumber
seperti mudah alih atau mudah dicapai.
4 Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber
seperti memberi gambaran menyeluruh tentang isi pelajaran yang akan
dipelajari
5 Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar dengan melibatkan
pelajar secara aktif dan langsung

Require learner response (memerlukan penglibatan pelajar dan keperluan


tindak balas)

Tindak balas dari pelajar seperti membuat latihan hasil dari pembelajaran
yang berlaku. Adakan juga pengukuhan supaya tindak balas yang betul
diperolehi. Selain itu, menurut Noriati A. Rashid et.al (2009), libatkan murid
dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat
memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. Peneguhan
positif dan negatif juga perlu diselitkan agar pelajar belajar untuk meningkatkan
keyakinan dan membaiki kesilapan.

Evaluate materials (penilaian dan semakan)

Menilai dan menyemak semula bahan yang telah digunakan. Adakah


objektif tercapai?, Bahan yang digunakan membantu P&P?, Adakah semua
pelajar gunakan cara yang betul?, Adakah suasana P&P selesa?, Adakah
peluang-peluang pemerhati individu diberi? Atau soalan yang dikemukakan
dapat dijawab?

12
Kesimpulannya di sini, model ASSURE memberikan fokus kepada
perancangan pengajaran dan pembelajaran sebenar dalam bilik darjah. Model ini
juga dijadikan penanda aras bagi guru merancang pengajaran berasaskan media
dalam bilik darjah mahupun untuk kegunaan pelajar sendiri. Dengan erti kata
lain, model ASSURE amat berguna untuk guru menyediakan Rancangan
Pengajaran Harian (RPH) bagi mata pelajaran yang diajar.

13
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI RAMPAI,
53300 SETAPAK, KUALA LUMPUR

Tarikh : 20 SEPTEMBER 2010 (Isnin)


Masa : 60 minit
Tema : Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia
Topik : 1.4 Kepentingan Rumah
Subtopik : a. Fungsi
Tahun : 4 Aydan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kepentingan rumah kepada manusia.
2. Menjelaskan kepentingan fungsi rumah sebagai tempat perlindungan.
3. Menghuraikan fungsi rumah sebagai tempat yang dapat mewujudkan kemesraan ahli keluarga.

14
Isi pelajaran :
Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia
1.4 Kepentingan Rumah
a. Fungsi
i. Memberikan perlindungan
ii. Menyediakan keselesaan
iii. Mewujudkan kemesraan anggota keluarga

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengenali pelan dan ruang rumah melalui subtopik yang telah dipelajari, iaitu
pembinaan rumah.

Penerapan Nilai Murni : Menjaga kebersihan dan keceriaan rumah.


Bekerjasama semasa membuat kerja kumpulan.

Unsur-unsur Patriotisme : Bersyukur dan berbangga kerana mempunyai rumah untuk didiami.
Hormat-menghormati antara satu sama lain.

15
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP):

Bil. Sumber Kuantiti


1. Video Keluarga Santai, Video Lagu Rumah dan Tayangan Gambar 2 video dan seunit tayangan gambar rumah
Rumah
2. Majalah, risalah, gambar, kertas sebak 6 unit
3. Laptop dan LCD (Sekiranya tidak menggunakan makmal komputer) Seunit
4. Marker pen 6 unit
5. Kertas Sebak 10 unit
6. Carta lagu 1 unit
7. Gam, selofon tape,gunting 6 unit
8. Tamborin 1 unit
9. Lagu Rumah Cantik Saya 1 unit
10. Buku Latihan 1 unit setiap murid

Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan Pembelajaran Catatan (Penerapan Nilai Murni/Nilai


Bestari/Kemahiran Generik Alam Sekitar/Unsur
Patriotisme/Sumber Pengajaran
Pembelajaran

16
Set Induksi/Masa 5 minit
Pendekatan: Deduktif
1. Murid diminta melihat tayangan
gambar rumah dan video lagu Kaedah: Oral-Aural Alat Pandang Dengar : video
rumah serta memerhati
kemudahan yang terdapat di TKP: Verbal- Linguistik, Naturalis, Bersyukur
dalam tayangan rumah Interpersonal, Intrapersonal
tersebut. CD Pembelajaran Interaktif
2. Murid diminta menyebut TMK
kemudahan tersebut dan
menerangkan kepentingannya.
Jawapan murid dikaitkan KBKK: Menghubungkaitkan,
dengan pembelajaran lepas dan Membandingbeza
tajuk hari ini.

Langkah 1/Masa 15 minit


Aktiviti 1
Alat Pandang Dengar : video
1. Guru mendedahkan sepintas Pendekatan: Induktif, Deduktif
lalu tentang fungsi dan
kepentingan rumah kepada Kaedah: Oral-Aural Bekerjasama, hormat-menghormati
murid.
2. Murid boleh menonton video
’Keluarga Santai’ untuk TMK Borang Pengurusan Grafik
menambah input.
3. Selesai menonton, murid
dikehendaki mengisi borang
pengurusan grafik lima fungsi
dan kepentingan rumah. Strategi: Penggabungjalinan,
4. Murid dipilih secara rawak untuk Pemusatan Bahan
mengisi borang pengurusan

17
grafik lima fungsi dan
kepentingan rumah di laptop KBKK: Mencirikan
guru kemudian ditayangkan BCB: Menyenaraikan
pada skrin. CD Pembelajaran Interaktif

Aktiviti 2 TKP: Kinestetik, Verbal-


1. Murid menjawab soalan di peta Linguistik,Interpersonal, Intrapersonal
minda interaktif menggunakan
buku latihan. TMK
2. Pilihan jawapan untuk peta
minda disediakan untuk Pembelajaran Individu
membantu pembelajaran murid.
Kaedah: Terus

Teknik: Permainan Bahasa


Langkah 2/Masa 20 minit
Aktiviti 1

1. Murid menonton sedutan video


’Keluarga Santai’. Murid ditanya Pembelajaran Koperatif
apakah kemudahan yang ada di Bekerjasama, hormat-menghormati
dalam video tersebut. Pendekatan: Deduktif
2. Murid dibahagikan kepada lima CD Pembelajaran Interaktif
kumpulan. TMK
3. Murid berbincang tentang
kemudahan yang ada di dalam Teknik: Perbincangan
rumah serta kepentingannya
dan bagaimana rumah dapat
meningkatkan nilai kemesraan Strategi: Pemusatan Bahan dan
keluarga. Murid boleh merujuk Pemusatan Murid
kepada video..

18
4. Wakil kumpulan akan
membentangkan hasil
perbincangan kumpulan yang
dicatat pada kertas sebak.
5. Guru bertindak sebagai KBKK: Mencirikan,
fasilitator. menghubungkaitkan, membuat
gambaran mental
Aktiviti 2

1. Murid menjawab 5 soalan kuiz TKP: Verbal-Linguistik,


berbentuk pantun dan lagu yang Interpersonal,Intrapersonal
berkaitan dengan fungsi,
kepentingan dan ruang di dalam
rumah. TMK

Kaedah: Terus

Teknik: Kuiz
Langkah 3/Masa 15 minit

1. Murid diminta menyediakan KBKK: Mereka cipta, menjana idea Gambar dari pelbagai sumber, gam,
gambar rumah dari majalah, gunting, kertas sebak dan selofon tape
risalah, poster dan pelbagai
sumber yang sesuai untuk Pembelajaran koperatif
menunjukkan fungsi setiap Bekerjasama,hormat-menghormati
rumah.
2. Hasil tugasan kumpulan TKP: Visual-Ruang, Kinestetik,
dipamerkan di dinding bilik Interpersonal, Verbal-linguistik
darjah. Strategi: Pemusatan Bahan
3. Murid diarah bergerak secara
kumpulan berbaris secara ‘one

19
stray three stay’ sambil
melambai tangan di hadapan
dan menyebut ’Kami Datang
Nak Melawat’.
Penutup/masa 5 minit

1. Murid-murid menyanyikan lagu Strategi: Penggabungjalinan Berbangga, bersyukur dan menghargai


‘Rumah Cantik Saya’ dalam Pemusatan Bahan
versi ‘Can Ma Li Can’
2. Murid-murid membuat rumusan Pembelajaran Koperatif dan Carta lagu berserta rakaman nyanyian
tentang topik pelajaran yang Pembelajaran Kolaboratif
dialami dengan bantuan guru.
TMK Tamborin

TKP: Muzik CD Pembelajaran Interaktif

20
3.0 Penghasilan Perisian Media Pengajaran TMK yang Berkesan
Menggunakan Prinsip Reka Letak Casper (CASPER).

Reka letak dalam perisian persembahan elektronik merupakan ilmu atau


kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun media pada paparan
bagi membentuk persembahan yang menarik. Keupayaan meletak dan
menyusun elemen media yang baik dalam media pengajaran Teknologi
Maklumat dan Komunikasi (TMK) mampu memberi impak yang positif terhadap
persembahan serta menjadikan persembahan perisian lebih efektif kepada
pengguna terutamanya murid-murid sekolah. Oleh itu, berikut merupakan
ringkasan kepada prinsip reka letak CASPER :

21
Contrast – Perbezaan yang ketara : warna gelap
dengan warna terang, unsur dengan latar belakang paparan &
C menambah tarikan terhadap sesuatu reka bentuk. Selain itu, fon, objek
kecil dengan besar, garis halus dengan kasar, unsur datar dengan tegak
@ grafik kecil dengan besar.

Alignment – Susunan lurus : item dalam muka perisian


perlulah seimbang dengan muka perisian agar menarik & kepandaian
A menyusun item yang ingin dipersembah agar menarik & item perlu
disusun agar tidak kelihatan janggal & item perlu ada kaitan secara visual
antara satu sama lain.

Simplicity – Mudah : grafik & animasi perlu ringkas & pengguna dapat
memahami maksud persembahan. Ia mesti mudah diteroka dan dapat
S
merangsang pemikiran. Visual juga perlu bersesuaian & sekeping
gambar misalnya lebih bermakna daripada teks yang panjang lebar.

Proximity – Berhampiran : item yang digunakan perlulah dikumpulkan


P dalam satu kawasan agar pengguna dapat melihat ia sebagai item
yang berkaitan & berkesinambungan dan tidak terpisah-pisah .

Emphasis – Penekanan : item yang penting perlulah

E diberikan penekanan seperti visual yang penting diuang-ulang @ ayat-


ayat yang penting di bold @ italic @ underline. Namun demikian,
pembangunan perisian tidaklah terlalu banyak menggunakannya agar
pengguna tidak melebihkan tumpuannya kepada elemen sampingan.

Repitition – Pengulangan : membantu pemahaman


R pengguna kerana mereka cenderung terhadap media pembangunan
perisian boleh menggunakan pengulangan media teks, audio, grafik &
video untuk menyampaikan mesej sama.

22
Rajah 4 :Penghasilan Perisian Media Pengajaran TMK yang Berkesan Menggunakan Prinsip
Reka Letak Casper (CASPER)
4.0 Refleksi

Tugasan KKBI mula diedarkan oleh pensyarah pembimbing, Cik Norsidah


Binti T Mohamed pada tarikh 14 Februari 2011, dan penerangan dilakukan
serentak di bilik kuliah PISMP Pengajian Sosial C-2-14. Tugasan KKBI yang
diberikan adalah berkisarkan tentang projek yang perlu disediakan oleh murid
pendidikan guru, iaitu satu perisian media pengajaran TMK berkesan untuk
langkah-langkah dalam RPH bagi mata pelajaran Pengajian Sosial (Kajian
Tempatan dan Pendidikan Sivik Kewarganegaraan).

Pelbagai pertanyaan berkenaan dengan KKBI diajukan dan pensyarah


pembimbing memberi kelonggaran untuk memilih mana-mana langkah dalam
RPH disediakan perisian media pengajaran TMK. Namun, sebagai murid
pendidikan guru yang masih bertatih dan mendapat latihan keguruan di
IPGKTAA, saya memilih untuk merelevankan keseluruhan RPH saya bermula
daripada set induksi sehingga penutup menggunakan perisian media pengajaran
TMK.

Hari demi hari yang dilalui sepanjang 14 Februari 2011 sehingga 9 Mac
2011 menjayakan KKBI ini secara individu seperti yang termaktub dalam tugasan
ini, setiap perjumpaan untuk berkolaborasi dengan pensyarah pembimbing
diadakan bagi merujukkan rangka jawapan KKBI kepada pensyarah pembimbing
dan mendapatkan lagi input-input serta nilai tambah yang perlu bagi
mempertingkatkan dan memperhalusi tugasan KKBI ini. Bukti berkolaborasi pula
disertakan bersama-sama borang kolaborasi setiap kali kolaborasi diadakan.

Apa yang dikisarkan adalah penyediaan media pengajaran yang


menggunakan perisian Power Point dan tugasan yang perlu mengaitkan satu
teori pembelajaran sebagai relevannya sumber yang disediakan untuk
pengajaran yang efektif. Alhamdulillah, syukur kerana kerjasama yang diberikan
oleh pensyarah pembimbing tidaklah bertepuk sebelah tangan kerana saya

23
dapat meneruskan pembinaan media pengajaran dengan mendasari Teori
Pembelajaran Pemprosesan Maklumat Robert M. Gagne.

Dalam mendapatkan maklumat berkaitan dengan teori yang sesuai


digunakan dalam penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran, saya
banyak melayari internet, meminjam buku dari perpustakaan, merujuk buku
KBSR Teks dan Latihan mata pelajaran Kajian Tempatan SK dan merujuk
kembali hasilan tugasan-tugasan saya berkaitan dengan teknologi dalam
pengajaran dan pembelajaran pada semester-semester lepas. Alhamdulillah,
semua rujukan yang dibuat amat membantu saya dalam menyiapkan perisian
media pengajaran ini dan diharap mendapat perhatian sewajarnya daripada
pensyarah pembimbing. InsyaAllah.

Dalam penyediaan perisian media pengajaran ini, tema Rumah Sebagai


Keperluan Asas Manusia, topik Kepentingan Rumah memerlukan saya arif
dalam memilih imej dan audio serta melaksanakan video yang sesuai untuk
pengajaran topik ini yang mana audiens saya adalah murid-murid sekolah
kebangsaan Tahun 4. Pelbagai rintangan dan cabaran saya lalui untuk membina
perisian ini dengan merakamkan suara, memasukkan imej, memasukkan audio
dan memautkan pautan ke video-video yang saya lakonkan sendiri. Saya
menggunakan kesempatan tugasan KKBI ini dengan menggabungkan elemen
kekreatifan saya sebagai murid pendidikan guru untuk pendidikan di sekolah
kelak. Alhamdulillah, video saya berjaya ditayangkan setelah saya berjaya
memautkan pautannya. Di samping itu, sebagai nilai tambah pengayaan untuk
murid-murid saya, saya masukkan unsur pautan ke alamat URL internet yang
telah saya sediakan sebagai ‘warm up’ pembelajaran mereka bermula.

Selesai sahaja pembinaan perisian, proses ‘burn’ CD/DVD perisian media


pengajaran serta ‘folder’ tugasan KKBI ini pula melalui prosesnya. Saya turut
memperelokkan CD/DVD saya dengan mencipta ‘cover’ menggunakan perisian
‘NERO’. Alhamdulillah, segalanya telah selesai ditambah pula dengan

24
pencetakan ‘hardcopy’ tugasan KKBI ini. Saya bangga kerana dapat
menghabiskan tugasan KKBI PSS 3109 tepat pada masanya dan berharap agar
saya dapat menggunakannya untuk Praktikum Fasa 1 di SK Kechau 1, Kuala
Lipis. InsyaAllah, diharapkan agar topik Kepentingan Rumah dalam mata
pelajaran Kajian Tempatan masih belum dipelajari oleh murid-murid Tahun 4
sekolah ini supaya saya dapat mempraktikkan perisian media pengajaran TMK
saya buat hadiah kepada pensyarah JSS yang meninjau latihan praktikum saya.

25