Anda di halaman 1dari 23

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.

KERAJAAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN CADANGAN


ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN
TAHUN 2022

PERBENDAHARAAN MALAYSIA
KANDUNGAN

PB 1.3 Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran


Perbelanjaan Persekutuan Tahun 2022

1. Tujuan ……………………………………………………………………………. 1

2. Senario Ekonomi dan Fiskal Negara ……………………………………….. 1

3. Perancangan Prestasi dan Cadangan Anggaran Perbelanjaan

Persekutuan 2022 ……………………………………………………………… 2

4. Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Mengurus …………..... 8

5. Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan …….... 9

6. Aliran Tunai Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2022 ….... 12

7. Pengesahan Cadangan Anggaran Perbelanjaan ………………………… 12

8. Perjawatan dan Penggunaan Sumber Manusia ………………………….. 13

9. Penggunaan Aset ……………………………………………………………… 14

10. Penyediaan Laporan Belanjawan Program dan Prestasi ……………….. 15

11. Penutup ………………………………………………………………………….. 15

LAMPIRAN …………………………………………………………………….... 17 - 21

ii
PB 1.3 Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan
Persekutuan Tahun 2022

1. Tujuan

Tujuan Pekeliling ini adalah untuk memberi panduan bagi penyediaan cadangan
anggaran perbelanjaan mengurus dan pembangunan Persekutuan bagi tahun
2022.

2. Senario Ekonomi dan Fiskal Negara

2.1 Pada tahun 2021, ekonomi Malaysia diunjur kembali berkembang pada
kadar antara 6.5% hingga 7.5%1 selepas mengalami pertumbuhan yang
negatif pada tahun 2020 berikutan penularan wabak COVID-19 yang
berpanjangan dan kejatuhan harga minyak mentah dunia. Unjuran ini
adalah sejajar dengan unjuran pemulihan ekonomi global pada tahun 2021
oleh Dana Kewangan Antarabangsa (IMF)2, iaitu Keluaran Dalam Negara
Kasar (KDNK) dunia dianggar meningkat pada kadar 5.5%, manakala
perdagangan dunia dijangka turut berkembang pada kadar 8.1%. Unjuran
pertumbuhan yang signifikan tersebut juga adalah berikutan kesan asas
yang rendah (low base effect) di mana ekonomi dunia telah mengalami
kemerosotan yang ketara pada tahun 2020 dengan Malaysia mencatat
penguncupan pada kadar 5.6%.

2.2 Tindak balas proaktif Kerajaan dalam menangani krisis tersebut secara
berterusan melalui pendekatan Strategi 6R sebagai Strategi Pemulihan
Negara yang terdiri daripada Resolve (Ketegasan), Resilient (Ketahanan),
Restart (Memulakan Semula), Recover (Pemulihan), Revitalise
(Memperkasa) dan Reform (Menyusun Semula) serta pelaksanaan
beberapa Pakej Rangsangan Ekonomi pada tahun 2020 telah membantu
mengurangkan kesan pandemik kepada ekonomi di mana kadar
penguncupan KDNK negara telah berkurang kepada 3.4% pada suku
keempat berbanding -17.1% pada suku kedua tahun 2020. Langkah
proaktif ini diteruskan pada tahun ini dengan pelaksanaan inisiatif
Belanjawan 2021 dan Pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat
Malaysia (PERMAI) serta Program Strategik Memperkasa Rakyat dan
Ekonomi (PEMERKASA) yang bertujuan untuk menyokong proses
pemulihan ekonomi negara dalam jangka pendek sebelum strategi terakhir
reformasi bermula dengan pelaksanaan RMKe-12.

2.3 Dalam jangka panjang, pembaharuan struktur ekonomi, kewangan dan


fiskal yang dilaksanakan oleh Kerajaan selama ini telah menyediakan
penampan yang kukuh untuk Malaysia bertahan dalam menangani
cabaran luar yang tidak menentu. Struktur ekonomi yang lebih pelbagai
serta disokong oleh asas ekonomi yang meluas; sistem kewangan yang
berdaya tahan dan maju; dan struktur perdagangan yang pelbagai dari segi
produk dan pasaran eksport serta kadar pertukaran yang fleksibel terus
mendokong aktiviti ekonomi domestik. Walau bagaimanapun,
Kementerian/Jabatan dan Agensi pelaksana perlu memastikan kecekapan

1 Unjuran MOF, Tinjauan Ekonomi 2021, November 2020


2 Unjuran IMF, World Economic Outlook, Januari 2021

1
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

dan keberkesanan pelaksanaan dasar dan langkah yang telah digubal


supaya dapat mengekalkan momentum pemulihan ekonomi di samping
menjamin kemampanan fiskal negara, khususnya dalam keadaan sumber
kewangan Kerajaan yang terhad.

2.4 Walaupun pertumbuhan ekonomi dan hasil Kerajaan Persekutuan diunjur


lebih baik pada 2021, sebagai sebuah ekonomi terbuka, risiko prospek
pertumbuhan ekonomi Malaysia yang lebih perlahan masih wujud
berikutan faktor ketidaktentuan dalam kadar jangkitan kes COVID-19,
tempoh pelaksanaan langkah pembendungan di peringkat domestik dan
global serta keberkesanan vaksin dalam mengawal penularan pandemik
COVID-19.

2.5 Cabaran lain yang meliputi ketegangan geopolitik, ketidakstabilan dalam


pasaran kewangan dan komoditi serta perang perdagangan dan teknologi
yang berpanjangan dijangka boleh memperlahan kadar pemulihan
pertumbuhan ekonomi negara. Keadaan ini akan memberi cabaran besar
kepada Kerajaan dalam menguruskan kewangan awam di mana Kerajaan
akan menghadapi risiko kutipan hasil yang lebih rendah tetapi perlu
menanggung perbelanjaan yang lebih tinggi untuk merancakkan semula
ekonomi melalui langkah kitaran balas. Sekiranya berterusan, keadaan ini
akan turut menyebabkan peningkatan kepada tahap hutang Kerajaan
Persekutuan dan seterusnya merencatkan langkah konsolidasi fiskal
jangka masa sederhana.

3. Perancangan Prestasi dan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan


2022

3.1 Tahun 2022 merupakan tahun kedua bagi pelaksanaan Rancangan


Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) dan juga Wawasan Kemakmuran
Bersama 2030 (WKB 2030). WKB 2030 merupakan iltizam untuk
menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun
secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama
dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah
dan rantaian bekalan. WKB 2030 telah menetapkan 15 Prinsip Panduan
yang mengambil kira pelbagai kerangka pemikiran, pandangan dan
falsafah yang terangkum dalam konteks sosiobudaya masyarakat
Malaysia yang unik sebagai panduan kepada penyediaan Teras Strategik
dan Pemboleh Daya serta pencapaian sasaran.

3.2 Selaras dengan pembudayaan norma baharu, Kerajaan juga telah


melancarkan inisiatif MyDIGITAL pada 19 Februari 2021. MyDIGITAL
adalah satu inisiatif yang melambangkan aspirasi Kerajaan
mentransformasi Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi yang
berpacukan pendigitalan dan sebagai peneraju serantau dalam ekonomi
digital. MyDIGITAL menggariskan rancangan untuk mempercepat
pencapaian Malaysia sebagai negara ekonomi maju dari segi teknologi,
melalui Rangka Tindakan (Blueprint) Ekonomi Digital Malaysia.

2
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

3.3 Selaras dengan PEMERKASA juga, Kerajaan telah mengenal pasti lima
keutamaan bagi strategi ekonomi jangka pendek seperti berikut:

3.3.1 Fokus Pertama: Mengawal penularan COVID-19 bagi membolehkan


pembukaan ekonomi;

3.3.2 Fokus Kedua: Memacu pemulihan ekonomi demi kemakmuran


negara sementara memelihara kebajikan rakyat dan sektor terjejas;

3.3.3 Fokus Ketiga: Memperkukuh daya saing negara dengan


memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan awam dan
meningkatkan kemahiran tenaga kerja;

3.3.4 Fokus Keempat: Memastikan agenda keterangkuman dengan


mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah dan
ketidaksamaan dalam masyarakat; dan

3.3.5 Fokus Kelima: Mentransformasikan ekonomi kepada aktiviti


berasaskan pengetahuan dan berpaksikan inovasi.

3.4 Oleh itu, Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan


dikehendaki merancang keutamaan projek berdasarkan hala tuju RMKe-
12, WKB 2030 dan fokus utama strategi ekonomi jangka pendek. Semua
perancangan program hendaklah turut mengambil kira pembudayaan
norma baharu bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan
perbelanjaan: (i) memansuhkan program yang tidak kritikal; (ii) menyemak
semula kos bagi setiap output dan outcome sesebuah Program/Aktiviti
Kementerian/Jabatan menggunakan teknik pengekosan selaras dengan
Pekeliling Perbendaharaan (PS) 1.3: Pelaksanaan Perakaunan
Pengurusan; (iii) menyemak skop Program/Aktiviti sedia ada mengikut
keutamaan; dan (iv) mengambil kira keperluan sebenar perbelanjaan
berdasarkan kapasiti pelaksanaan bagi mengelak pembaziran dan
ketirisan. Penjimatan daripada semakan dan pemansuhan Program/Aktiviti
sedia ada yang tidak mencapai outcome dalam menangani masalah
pelanggan boleh digunakan bagi pelaksanaan program baharu yang lebih
efisien.

3.5 Justeru, kerangka keberhasilan Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan


Berkanun/Syarikat Kerajaan bagi tahun 2022 hendaklah menumpukan
kepada core business dan sumbangan kepada keutamaan nasional serta
disediakan mengikut Pekeliling Perbendaharaan PB 1.1: Belanjawan
Berasaskan Outcome (OBB) dengan memberi perhatian kepada
perkara-perkara berikut:

3.5.1 Semakan Semula Program-Aktiviti

Program-Aktiviti sedia ada perlu disemak semula dari segi


sumbangan terhadap pencapaian objektif/outcome/tujuan
penubuhan (purpose in life), kesesuaian dalam membantu
menyelesaikan masalah pelanggan/rakyat, menjaga kelestarian
alam sekitar yang mana bersesuaian atau memenuhi keperluan
pihak berkepentingan lain selain memastikan Program/Aktiviti yang

3
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

dijalankan adalah berada di bawah bidang kuasa


Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan.
Keputusan penilaian Program-Aktiviti hendaklah dilaporkan di
dalam mesyuarat Ministry OBB Implementation Committee (MOIC)
dan dikemukakan kepada Kementerian Kewangan (MOF) selepas
dibincangkan di dalam mesyuarat MOIC.

3.5.2 Semakan Semula Penyampaian Program


Strategi penyampaian program perlu disemak dari segi
keberkesanannya serta mengambil kira sama ada strategi tersebut
boleh ditambah baik atau digantikan dengan strategi baharu.
Program yang tidak lagi relevan perlu digantikan dengan program
baharu yang dapat memberi impak yang lebih signifikan kepada
pelanggan/rakyat dan memelihara kelestarian alam sekitar di mana
bersesuaian. Semakan dan penilaian program sedia ada dan
baharu perlulah menggunakan alat pengurusan (management
tools) yang bersesuaian bagi menjustifikasikan program tersebut
boleh dilaksanakan. Ini bagi menggalakkan proses pembuatan
keputusan berasaskan bukti (evidence-based decision).
Dalam hal ini, prestasi dan pencapaian pelaksanaan
Program/Projek Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/
Syarikat Kerajaan tidak hanya akan dinilai mengikut piawaian dari
segi spesifikasi kerja, tempoh masa, kos dan kualiti output semata-
mata tetapi perlu mencakupi outcome atau impak yang dihasilkan
terhadap golongan sasar/pelanggan/rakyat. Oleh itu,
Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan
perlu melaksanakan penilaian outcome bagi semua Program/Projek
awam berstatus siap dan digunakan untuk mengukur pencapaian
dan keberhasilan, seterusnya kesan Program/Projek selaras
dengan Surat Pekeliling Am (SPA) Bilangan 1 Tahun 2012: Garis
Panduan Pengukuran Pencapaian Program/Projek Pembangunan
Melalui Penilaian Outcome (termasuk addendum Panduan
Penyediaan Kajian Penilaian Outcome Tahun 2020).

3.5.3 Kajian Kos dan Skop Kontrak

Kos dan skop kontrak bagi Locked-in Items sedia ada dan baharu
perlu diteliti bagi memastikan peruntukan disediakan hanya untuk
perkara yang kritikal dan berkeutamaan serta memberi nilai faedah
yang terbaik (best value for money) kepada Kerajaan.

3.5.4 Penelitian Terhadap Kewujudan dan Fungsi Organisasi serta


Perjawatan

Bagi memastikan sumber kewangan dan bukan kewangan Kerajaan


digunakan secara optimum, penelitian perlu dibuat terhadap
kewujudan dan fungsi organisasi serta perjawatan.
Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan
sedia ada dengan fungsi yang tidak lagi relevan atau bertindih
hendaklah dicadang untuk ditutup atau digabungkan. Perjawatan

4
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

sedia ada daripada Kementerian/Jabatan/Agensi yang


dimansuhkan perlu diagihkan semula kepada organisasi lain
dengan fungsi baharu atau yang lebih memerlukan.

3.5.5 Adaptibility atau Penyesuaian Terhadap Situasi Semasa dan


Norma Baharu bagi Menjamin Kebolehlaksanaan Penyampaian
Strategi/Program/Perkhidmatan

Setelah pihak Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/


Syarikat Kerajaan meneliti keperluan strategi serta program yang
paling signifikan untuk dilaksanakan demi kepentingan
negara/rakyat, pihak Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan
Berkanun/Syarikat Kerajaan perlu juga mengkaji semula
kaedah/pendekatan pelaksanaan dengan mengambil kira
perubahan/senario semasa. Matriks penilaian risiko perlu
diterapkan bagi mewujudkan mekanisme untuk memastikan
kebolehlaksanaan strategi serta program yang dirangka.
Penyesuaian serta penambahbaikan sistem penyampaian
perkhidmatan serta proses kerja perlu ditentukan di peringkat
perancangan belanjawan lagi.

3.5.6 Agenda Keterangkuman

Mengambil kira agenda keterangkuman secara menyeluruh dalam


membuat analisis masalah/keperluan pelanggan/pihak
berkepentingan bagi menentukan outcome dan sasaran Petunjuk
Prestasi Utama (Key Performance Indicator -KPI).
Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan
perlu memastikan perkara-perkara berikut turut diambil kira dalam
membuat perancangan prestasi dan penyediaan belanjawan:

(i) memastikan program pembasmian kemiskinan secara


menyeluruh meliputi bandar dan luar bandar dengan mengambil
kira Paras Garis Kemiskinan (PGK) terkini yang ditetapkan oleh
Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE, JPM);

(ii) memperkukuh perlindungan sosial rakyat, terutamanya


golongan yang mudah terjejas serta lebih tertumpu kepada
golongan rentan, kurang upaya, wanita, warga emas dan yang
kehilangan pekerjaan;

(iii) menentukan pengagihan yang seimbang antara wilayah bagi


mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah; dan

(iv) memastikan peluang pembangunan disediakan bagi


perusahaan mikro, Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)
serta perusahaan Bumiputera di sepanjang rantaian bekalan.

Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan


perlu mengemas kini data yang berkaitan dari semasa ke semasa
bagi membantu proses perancangan penyediaan belanjawan,
pemantauan dan pelaporan prestasi serta penilaian program.
Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan

5
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

boleh merujuk kepada manual Analisis Bajet Gender di Malaysia di


laman sesawang rasmi Kementerian Pembangunan Wanita,
Keluarga dan Masyarakat.

3.5.7 Penekanan kepada pencapaian Matlamat Pembangunan


Mampan 2030 (SDG 2030)

Selaras dengan penjajaran dasar, program dan projek di bawah


RMKe-12 kepada pencapaian setiap daripada 17 Matlamat
Pembangunan Mampan (SDG) menjelang tahun 2030,
Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan
juga harus memberi penekanan kepada aspek pencapaian SDG
dalam setiap program dan projek yang hendak dilaksanakan di
dalam perbelanjaan mengurus dan pembangunan masing-masing.
Maklumat lanjut berhubung SDG boleh dilayari seperti pautan
berikut https://sdgs.un.org/goals dan https://www.epu.gov.my/
en/carian? search_api_fulltext=SDG. Mulai Belanjawan 2022,
semua program dan projek akan diberi tag SDG bagi memudahkan
pemantauan pengagihan peruntukan mengikut SDG.

3.6 Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan perlu


menyediakan kerangka keberhasilan yang merangkumi tiga (3) dokumen
strategik, iaitu Ringkasan Eksekutif Kementerian (MES), Kerangka
Pengurusan Prestasi Program (PPMF) dan Kerangka Pengurusan Prestasi
Aktiviti (APMF). Setiap APMF hendaklah disertakan dengan Lembaran
Belanjawan Aktiviti (ABS) yang memperincikan cadangan anggaran
perbelanjaan bagi mencapai keberhasilan yang dirancang.

3.7 Maklumat kerangka keberhasilan bagi tahun Belanjawan 2021 boleh


digunakan semula sebagai rujukan bagi tujuan penyediaan
Belanjawan 2022. Walau bagaimanapun, penambahbaikan data/maklumat
bagi kerangka keberhasilan di setiap peringkat, khususnya data mengenai
profil pelanggan/pihak berkepentingan, kenyataan outcome dan KPI serta
sasaran perlu dikaji dan disemak semula seiring dengan perkembangan
semasa berdasarkan masalah/keperluan pelanggan. Namun, sekiranya
tiada perubahan kepada sasaran kenyataan outcome dan KPI tahun 2021
yang terkandung di dalam buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan
Tahun 2021, maka sasaran tersebut perlu dikekalkan dalam buku
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan Tahun 2022.

3.8 Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan juga


perlu memastikan bahawa outcome dan KPI yang ditetapkan dalam
kerangka keberhasilan pada tahun 2022 adalah selari dengan outcome
dan KPI yang ditetapkan dalam dokumen pelan strategik/blueprint
Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan,
RMKe-12 dan WKB 2030.

3.9 Cadangan anggaran perbelanjaan tahun 2022 hendaklah disediakan


berdasarkan kedudukan dan prestasi kewangan Kementerian/Jabatan/
Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan serta kerangka keberhasilan
yang dipersetujui dengan memberi penekanan kepada perkara-perkara
berikut:

6
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

3.9.1 Keutamaan dalam melaksanakan core business


Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan
agar sejajar dengan kerangka keberhasilan yang dipersetujui;

3.9.2 Keutamaan kepada Program/Aktiviti yang mencapai tahap prestasi


ditetapkan, iaitu berdasarkan kecekapan, keberkesanan dan
sumbangan output/outcome kepada pencapaian impak di peringkat
Kementerian/Jabatan dan Nasional;

3.9.3 Tiada pertindihan Program/Aktiviti sama ada di dalam atau di luar


Kementerian/Jabatan yang menyumbang kepada pencapaian
sesuatu outcome Kementerian/Jabatan dan Nasional;

3.9.4 Keperluan peruntukan lain bagi program dan dasar semasa yang
telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri;

3.9.5 Keperluan sebenar dan keupayaan pelaksanaan Kementerian/


Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan untuk
melaksanakan Program/Aktiviti/Projek bagi memastikan peruntukan
dapat dibelanjakan secara optimum pada tahun yang dirancang dan
memberi manfaat kepada kumpulan sasar;

3.9.6 Tiada elemen penyaluran peruntukan ke Agensi/Badan Berkanun/


Syarikat Kerajaan di bawah Kementerian/Jabatan untuk disimpan
atau ditindik (parking) bagi memastikan perbelanjaan dapat menjana
dan merangsang aktiviti ekonomi pada tahun semasa. Amalan
menyimpan/menindik peruntukan akan merugikan Kerajaan kerana
aktiviti ekonomi tidak berkembang dan tidak memanfaatkan rakyat
sedangkan Kerajaan perlu menanggung kos pembiayaan
peruntukan tersebut. Oleh itu, Kementerian/Jabatan diminta
meningkatkan pengesanan terhadap pematuhan tadbir urus bagi
Badan Berkanun Persekutuan (BBP) di bawah
Kementerian/Jabatan selaras dengan SPA Bilangan 3 Tahun 1998:
Garis Panduan Mengenai Peranan dan Tanggungjawab
Kementerian, Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif Dalam
Pengurusan Badan-Badan Berkanun Persekutuan;

3.9.7 Membuat Perancangan Perolehan Tahunan (PPT) dengan teliti


mengikut keutamaan selaras dengan pekeliling Perbendaharaan
PK 1.1: Punca Kuasa, Prinsip dan Dasar Perolehan Kerajaan bagi
memastikan penyediaan peruntukan yang lebih tepat dan boleh
dibelanjakan. Oleh itu, PPT berkenaan hendaklah turut mengambil
kira perolehan/projek yang benar-benar sedia untuk ditender dalam
tahun tersebut dan bebas daripada isu-isu yang boleh melewatkan
proses pengiklanan tender, terutamanya isu tanah, kerja-kerja
perobohan dan lain-lain. Penyediaan PPT hendaklah mengambil
kira pelaksanaan dasar sosioekonomi dalam perolehan Kerajaan
termasuk Dasar Keutamaan Syarikat Bumiputera, Dasar
Penggunaan Bahan/Barangan dan Perkhidmatan Tempatan,
Program Profesional Training and Education for Growing
Entrepreneurs (PROTÉGÉ), Program Kolaborasi Industri (ICP),

7
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

Perolehan Hijau dan lain-lain. Kementerian/Jabatan dan agensi juga


bertanggungjawab memastikan proses Pengurusan Nilai (Value
Management) dilaksanakan dengan lebih awal selaras dengan
Pekeliling Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri
Bilangan 3 Tahun 2009: Garis panduan Pelaksanaan Pengurusan
Nilai (Value Management) agar PPT yang disediakan dipatuhi
sepenuhnya; dan

3.9.8 Memastikan sebarang penjimatan daripada proses perolehan


hendaklah diambil kira sebagai langkah mengelakkan pertambahan
peruntukan secara incremental. PPT bagi perolehan tender
hendaklah dibentang dalam Lembaga Perolehan Agensi dan
diluluskan oleh Pegawai Pengawal, seterusnya dikunci masuk ke
dalam sistem ePerolehan bagi tujuan rekod dan pemantauan.
3.10 Pegawai Pengawal, Pengurus Program/Aktiviti dan Ketua Aktiviti adalah
bertanggungjawab (accountable) ke atas maklumat prestasi dalam MES,
PPMF, APMF dan ABS yang dipohon.

4. Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Mengurus

4.1 Pegawai Pengawal, hendaklah memberi keutamaan kepada perkara-


perkara berikut semasa menyediakan cadangan anggaran perbelanjaan
mengurus:
4.1.1 Perbelanjaan mengikut keutamaan program yang menyumbang
secara signifikan kepada outcome nasional;

4.1.2 Trend dan varian perbelanjaan berdasarkan analisis Penyata


Kewangan dan Penilaian Risiko Kementerian/Jabatan
sekurang-kurangnya tiga (3) tahun kewangan terkini. Anggaran
perbelanjaan bagi setiap item hendaklah mengambil kira keadaan
politik, ekonomi, sosial, teknologi, kelestarian alam sekitar,
persekitaran serta perundingan yang mempunyai impak secara
langsung kepada Kementerian/Jabatan.
4.1.3 Memastikan keperluan emolumen termasuk keperluan caruman
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Pertubuhan
Keselamatan Sosial (PERKESO) dikira secukupnya bagi
pegawai/kakitangan kontrak perkhidmatan (contract of service)
yang dibayar di bawah Objek Am 10000/Objek Sebagai 29000;

4.1.4 Mengambil kira perbelanjaan komited lain, terutamanya yang


berkontrak setelah semakan semula ke atas skop dan kadar dibuat
serta keperluan bayaran kos kemudahan perubatan bagi pegawai
dan pesara BBP;

4.1.5 Memberi keutamaan kepada penyelenggaraan aset Kerajaan


termasuk bangunan, peralatan dan kelengkapan pejabat;
4.1.6 Bagi perolehan aset baharu atau perolehan yang memberi nilai
tambah kepada aset sedia ada sama ada pertambahan dari segi

8
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

jangka hayat, fungsi atau kapasiti termasuk Aset Tak Ketara (Objek
Sebagai 39000) hendaklah menggunakan kod akaun di bawah
Objek Am 30000;

4.1.7 Memastikan semua permohonan peruntukan mematuhi Pekeliling


Perbendaharaan PS 1.1: Penjenisan Kod Bagi Hasil dan
Perbelanjaan dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Bilangan 10
Tahun 2017: Carta Akaun Asas Akruan supaya olahan perakaunan
transaksi dapat diakaunkan (vot head) dengan tepat dan teratur.
Kaedah ini bagi mengurangkan aktiviti pindah peruntukan supaya
dapat memberikan gambaran yang saksama mengenai
Program/Aktiviti dan operasi yang telah dijalankan oleh
Kementerian/Jabatan dalam penyediaan dan pembentangan
Penyata Kewangan di peringkat Kementerian dan Kerajaan
Persekutuan;

4.1.8 Memastikan semua peruntukan yang disediakan kepada BBP


diletakkan sebagai aktiviti sendiri di bawah Program Dasar Sedia
Ada, manakala Syarikat Terhad Dengan Jaminan (CLBG) yang
menerima peruntukan hendaklah diwujudkan aktiviti sendiri di
bawah Program Khusus; dan

4.1.9 Memastikan komitmen kewangan seperti jaminan pinjaman yang


ditanggung Kerajaan, liabiliti dan komitmen Public Private
Partnership (PPP) termasuk PPP-UKAS dikeluarkan sebagai satu
Program Khusus di bawah Kod 990000 – Komitmen Kewangan.

4.2 Keperluan Dasar Sedia Ada, Dasar Baru dan “One-Off” tahun 2022 perlu
disediakan berdasarkan kepada Siling Indikatif (SI) yang ditetapkan oleh
Pejabat Belanjawan Negara, MOF.

4.3 Cadangan anggaran perbelanjaaan Dasar Sedia Ada, Dasar Baru dan
“One-Off” yang dikemukakan mestilah disertakan justifikasi lengkap
termasuk kelulusan Jemaah Menteri atau keputusan Kerajaan/Agensi
Pusat dan keperluan kewangan yang berbangkit tersebut perlu diambil kira
dalam had SI yang ditetapkan. Justeru, Kementerian/Jabatan hendaklah
menyusun semula keutamaan Program/Aktiviti/Projek sedia ada bagi
mengoptimumkan perbelanjaan Kerajaan.

5. Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

5.1 Penyediaan cadangan projek baharu Rolling Plan Kedua (RP2) oleh
Kementerian/Jabatan hendaklah mengambil kira dasar dan strategi
RMKe-12. Semasa menyediakan projek RP2, Kementerian/Jabatan juga
hendaklah memberikan keutamaan kepada projek sedia ada RP1, projek
kelulusan khas oleh Kerajaan dan projek yang telah diluluskan secara
berfasa. Selain itu, perancangan projek pembangunan RP2 perlu
mematuhi dasar, akta, pekeliling, garis panduan dan peraturan yang masih
berkuat kuasa seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Penyediaan
Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025.

9
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

5.2 Perancangan projek baharu RP2 RMKe-12 hendaklah diuruskan secara


komprehensif dengan mengambil kira pandangan pihak berkepentingan di
peringkat negeri dan keperluan sebenar kumpulan sasar semasa
menyediakan senarai projek baharu. Oleh itu, Kementerian/Kerajaan
Negeri perlu mengambil tindakan seperti berikut:

5.2.1 Kementerian/Jabatan berunding dengan Jabatan/Agensi/Badan


Berkanun/Syarikat Kerajaan di bawah seliaan masing-masing
termasuk di peringkat negeri;

5.2.2 Kementerian/Jabatan hendaklah membincangkan senarai projek


baharu RP2 dengan Kerajaan Negeri menerusi Jawatankuasa
Perancang Negeri (JPN) atau Unit Perancang Ekonomi Negeri
(UPEN) atau Majlis Tindakan Pembangunan Negeri (MTPNg)
untuk memastikan Kementerian/Jabatan mengambil kira
perancangan pembangunan di peringkat negeri dan bagi tujuan
penyelarasan komitmen pejabat tanah negeri, pihak berkuasa
tempatan dan penyedia utiliti;

5.2.3 Kerajaan Negeri perlu mengemukakan cadangan keutamaan


projek negeri kepada Kementerian/Jabatan berkaitan melalui
Bahagian/Unit Perancang Ekonomi Negeri (BPEN/UPEN) atau
Pejabat Pembangunan Negeri (PPN) masing-masing untuk
dipertimbangkan oleh Kementerian/Jabatan sebelum
dikemukakan kepada UPE, JPM; dan

5.2.4 Setiap projek baharu yang dipohon akan dinilai berasaskan


kepada Logical Framework Matrix (LFM), Creativity Index (CI),
dan Public Sector Comparator (PSC) serta sumbangan kepada
SDG. PSC hanya disyaratkan untuk projek pembangunan fizikal
baharu sahaja. Selain itu, penilaian boleh dibuat berdasarkan
Analisis Kos dan Faedah (Cost and Benefit Analysis) selaras
dengan PS 1.3: Pelaksanaan Perakaunan Pengurusan mengenai
Analisis Sumber. Analisis ini akan membantu Kerajaan dalam
mengenal pasti kebolehlaksanaan sesuatu projek baharu
berdasarkan penilaian secara sistematik ke atas anggaran kos
berbanding jangkaan potensi faedah (implikasi positif atau negatif)
yang bakal diperolehi pada masa hadapan, sama ada setimpal
atau melebihi kos yang dilaburkan ke atas projek baharu
berkenaan. Analisis ini akan membantu Kerajaan dalam
mengenal pasti kebolehlaksanaan sesuatu projek baharu
berdasarkan penilaian secara sistematik ke atas anggaran kos
berbanding jangkaan potensi faedah (implikasi positif atau negatif)
yang bakal diperoleh pada masa hadapan sama ada setimpal
atau melebihi kos yang dilaburkan ke atas projek baharu
berkenaan.

5.3 Dari segi pelaksanaan projek fizikal baharu, Kementerian/Jabatan/Agensi/


Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan perlu merujuk kepada Jabatan Teknik
terlebih dahulu selaras dengan pematuhan Arahan Perbendaharaan
(AP) 182. Jabatan Teknik perlu membuat semakan dan perakuan agensi

10
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

pelaksana projek secara dalam talian melalui Modul Jabatan Teknik dalam
Sistem MyProjek dalam tempoh 14 hari selepas senarai lengkap dimuat
naik ke dalam Sistem MyProjek.

5.4 Bagi cadangan projek baharu yang mempunyai tahap kompleksiti yang
tinggi berdasarkan keutamaan, skop, kos dan tempoh pelaksanaan,
mekanisme penilaian Gerbang Nilai 0 (GN0) dan proses Pengurusan Nilai
Strategik (VMS) perlu dilaksanakan sebelum sesuatu projek diluluskan
oleh UPE, JPM. Proses penilaian ini adalah selaras dengan keputusan
Jemaah Menteri melalui Memorandum Perdana Menteri No. M366/2019
supaya pelaksanaan projek melalui fasa VMS atau GN0.

5.5 Kementerian/Jabatan juga perlu memastikan pengurusan penyediaan


tanah/tapak dengan lebih cekap dengan mengamalkan langkah-langkah
seperti berikut:

5.5.1 Memberi keutamaan terhadap penggunaan stok tanah sedia ada


dalam bank tanah Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan
Berkanun/Syarikat Kerajaan bagi memastikan tanah sedia ada
Kerajaan digunakan secara optimum dan dapat mengurangkan
kos perolehan tapak baharu. Sekiranya keperluan perolehan bagi
tapak baharu tidak dapat dielakkan, Kementerian/Jabatan/Agensi/
Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan perlu mendapatkan
pandangan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG);
dan

5.5.2 Memastikan tapak/tanah perlu didaftarkan atas nama


Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP) dengan memperoleh
pengesahan pihak JKPTG bahawa tapak adalah bebas bebanan
dan sedia untuk dimasuki serta tiada isu tapak/tanah projek
seperti setinggan, bantahan penduduk dan lokasi tidak sesuai
apabila membuat permohonan projek fizikal binaan (tidak
melibatkan jajaran) baharu.

5.6 Dalam memohon projek pembangunan, Kementerian/Jabatan/


Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan hendaklah memastikan
penggunaan fasiliti/kemudahan/ruang sedia ada dioptimumkan dan dalam
kebanyakan keadaan hendaklah memberikan cadangan non-asset
solution melalui pengubahsuaian serta naik taraf fasiliti/kemudahan/ruang
sedia ada sebagai langkah penjimatan.

5.7 Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan


hendaklah memastikan projek-projek fizikal binaan berstatus siap dapat
beroperasi dengan optimum selewat-lewatnya dalam tempoh enam (6)
bulan selepas projek siap. Ini bagi memastikan penggunaan dan pengujian
terhadap semua sistem serta kualiti pembinaan dapat diperiksa
sepenuhnya dan pembaikan yang diperlukan dapat dilaksanakan dalam
tempoh tanggungan kecacatan Defect Liability Period (DLP) oleh pihak
kontraktor. Di peringkat ini juga, Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan
Berkanun/Syarikat Kerajaan boleh melaksanakan pengesanan awalan
secara penilaian formatif terhadap keberhasilan projek berdasarkan
sasaran yang ditetapkan di peringkat perancangan.

11
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

5.8 Bagi memastikan keberkesanan dan kecekapan projek penyelidikan dan


pembangunan, pengkomersilan dan inovasi (R&D&C&I), teknologi
komunikasi maklumat (ICT) dan kuarters, semua cadangan projek baharu
akan dinilai dan diperaku kepada UPE, JPM oleh
Kementerian/Agensi/Jawatankuasa berikut:

5.8.1 Jawatankuasa Pelaburan Dana Awam (JKPDA) di bawah


Research Management Agency (RMA), Bahagian Industri
Pembuatan, Sains dan Teknologi (BPIST), UPE, JPM – projek
R&D&C&I;

5.8.2 Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA) di bawah Unit


Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
(MAMPU) – projek ICT; dan

5.8.3 Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri


(BPH, JPM) – projek kuarters.

5.9 Projek-projek satu baris (one-line item projects) adalah tidak dibenarkan
bagi memudahkan pemantauan pelaksanaan projek fizikal dan
memastikan perbelanjaan yang lebih telus. Setiap projek hendaklah
mempunyai butiran tersendiri.

5.10 Pegawai Pengawal hendaklah memastikan semua maklumat mandatori


projek, siling, peruntukan tahunan, tambahan/kurangan siling/peruntukan
tahunan dan perbelanjaan tahunan serta medan baharu SDG perlu diisi
sepenuhnya dengan tepat dan dikemas kini dalam Sistem MyProjek.
Semua permohonan projek 2022 perlu dikemukakan secara dalam talian
melalui modul e-permohonan dalam Sistem MyProjek sebelum atau pada
31 Mac 2021.

6. Aliran Tunai Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2022

Selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 17 Ogos 2018, aliran tunai
perbelanjaan pembangunan akan ditentukan oleh MOF. Proses ini akan diadakan
bersama-sama dengan pihak UPE, JPM, Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri (ICU, JPM) dan Kementerian/Jabatan yang terlibat
bermula pada tahun Belanjawan 2020 dan seterusnya.

7. Pengesahan Cadangan Anggaran Perbelanjaan

7.1 Pegawai Pengawal hendaklah mengemukakan secara rasmi kerangka


keberhasilan dan cadangan anggaran perbelanjaan tahun 2022
Kementerian/Jabatan termasuk Agensi/Badan Berkanun/Syarikat
Kerajaan di bawah kawalan masing-masing kepada M O F dengan
membuat pengesahan (sign off) secara dalam talian melalui aplikasi
MyResults yang boleh dicapai melalui laman sesawang
www.myresults.gov.my. Pengesahan oleh Pegawai Pengawal perlu
disempurnakan sebelum atau pada 5 Mei 2021 seperti perincian di
Lampiran A.

12
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

7.2 Kerangka keberhasilan dan cadangan anggaran perbelanjaan tahun 2022


Kementerian/Jabatan yang tidak lengkap dan tidak dibuat pemetaan
dengan sempurna akan ditolak semula kepada Pegawai Pengawal untuk
Kementerian membuat pindaan sewajarnya.

8. Perjawatan dan Penggunaan Sumber Manusia

8.1 Pendekatan berasaskan outcome yang menjadi teras pelaksanaan di


bawah RMKe-12 bertujuan memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar
dan strategi pembangunan sosioekonomi. Fokus ke arah outcome akan
membolehkan pengurusan perjawatan dan sumber manusia yang lebih
efektif dan memberikan pulangan yang setimpal. Sehubungan dengan itu,
Kerajaan beriltizam meneruskan usaha mengoptimumkan penggunaan
sumber manusia perkhidmatan awam yang telah dilaksanakan sejak tahun
2015.

8.2 Usaha-usaha pembaharuan perkhidmatan awam perlu diteruskan dengan


merasionalisasikan institusi Kerajaan menerusi strategi pewajaran saiz
perkhidmatan awam untuk meningkatkan produktiviti dan prestasi.
Pengurusan perjawatan perlu dilaksanakan dengan mengambil kira
keutamaan untuk mengoptimumkan perbelanjaan Kerajaan. Ini
bermaksud setiap jawatan harus berupaya memberikan outcome
maksimum sejajar dengan objektif penubuhan organisasi dan memberi
nilai faedah yang terbaik kepada Kerajaan.

8.3 Bagi mengoptimumkan perbelanjaan awam, penggunaan sumber manusia


perkhidmatan awam perlu diurus secara cekap dengan mengamalkan
prinsip doing more with less for more yang menyemarakkan budaya kreatif
dan inovatif. Pengoptimuman sumber manusia akan dilaksanakan dengan
memastikan pengisian jawatan secara berhemah mengikut keperluan dan
setiap pegawai awam yang dipertimbangkan untuk mengisi sesuatu
perjawatan adalah kompeten dan keupayaannya dapat dimanfaatkan
untuk memberi impak maksimum kepada organisasi, Kerajaan dan rakyat.

8.4 Setiap agensi awam hendaklah menjadikan audit kendiri (self-audit)


sebagai satu amalan baik yang berterusan dalam aspek pembangunan
organisasi. Dalam hal ini, setiap agensi awam hendaklah melakukan
diagnosis terhadap agensi masing-masing bagi memastikan agensi terus
relevan dengan keperluan semasa dan berupaya mengadaptasi
perubahan persekitaran. Usaha ke arah itu termasuklah dengan meneliti,
menyemak dan menilai semula fungsi/peranan setiap unit/bahagian serta
keperluan perjawatan, menyemak semula kesesuaian skim perkhidmatan,
menghapuskan pertindihan fungsi serta merekayasa proses kerja dan
keperluan struktur untuk memberi outcome yang maksimum dalam
menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat.

13
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

8.5 Sejajar dengan hasrat Kerajaan ke arah pendigitalan perkhidmatan awam,


setiap agensi awam hendaklah mengenal pasti proses kerja yang boleh
dilaksanakan secara digital bagi menambah kepantasan penyampaian
perkhidmatan dan mengoptimumkan penggunaan sumber manusia.
Sehubungan dengan itu, kesediaan dan kemampuan pegawai awam
dalam menghadapi era pendigitalan amat diperlukan dan harus
ditingkatkan. Pegawai awam boleh mengikuti kursus-kursus yang
ditawarkan secara dalam talian menerusi E-Pembelajaran Sektor Awam
(EPSA). Selain itu, keupayaan teknologi Robotic Process Automation
(RPA) dalam mempercepat proses kerja manual wajar dimanfaatkan
agensi awam bagi menjimatkan masa dan kos serta meningkatkan
produktiviti kerja di dalam sesebuah organisasi.

8.6 Pengoptimuman penggunaan sumber manusia dalam perkhidmatan awam


akan diteruskan dengan mengawal pewujudan jawatan baharu tanpa
sebarang implikasi kewangan tambahan melalui kaedah tukar ganti
(trade off) atau pindah butiran perjawatan (redeployment). Kaedah lain
yang diguna pakai ialah:

8.6.1 semakan semula pertindihan fungsi;


8.6.2 penswastaan;
8.6.3 penyumberluaran (outsourcing);
8.6.4 pemutihan jawatan;
8.6.5 penggunaan teknologi;
8.6.6 pengasingan sepenuhnya; dan
8.6.7 Alternative Service Delivery.

8.7 Selain itu, pelantikan pegawai kontrak baharu di bawah peruntukan Objek
Sebagai 29000 (OS29000) tidak digalakkan kecuali bagi penggantian atau
pembaharuan kontrak pegawai.

8.8 Perancangan sumber manusia yang mantap bergantung kepada kualiti


dan keabsahan data perjawatan yang diguna pakai. Justeru itu, bagi
memastikan data perjawatan sentiasa kemas kini, berkualiti dan
berintegriti, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan mengadakan
program pemeriksaan data perjawatan termasuk aktiviti detect and correct
secara berjadual bagi setiap Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan yang
disasarkan.

9. Penggunaan Aset

Pengoptimuman penggunaan aset dalam perkhidmatan awam akan diteruskan


dengan menyemak semula penggunaan dan fungsi aset sedia ada, mengawal
pembangunan atau perolehan aset baharu dan menyelaras penggunaan aset
tanpa sebarang implikasi kewangan tambahan melalui kaedah pindah milik
(transfer) atau pinjaman dari Kementerian/Jabatan lain. Kaedah lain yang boleh
diguna pakai ialah:

9.1 Penyewaan aset kepada organisasi luar atau individu;


9.2 Penyewaan dan bukannya perolehan; dan
9.3 Penyumberluaran (outsourcing).

14
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

10. Penyediaan Laporan Belanjawan Program dan Prestasi

10.1 Laporan Belanjawan Program dan Prestasi tahun 2022 akan meliputi
prestasi sebenar kementerian/jabatan tahun 2020, sasaran bagi
pencapaian tahun 2021 dan 2022. Pegawai Pengawal hendaklah
memastikan pemantauan prestasi dibuat ke atas kerangka keberhasilan
yang telah dikemas kini dan dipersetujui. Kementerian/Jabatan perlu
mengemas kini laporan Program dan Prestasi untuk Belanjawan 2022
melalui sistem MyResults dan juga secara manual mengikut garis panduan
seperti di Lampiran B dan B1.

10.2 Laporan Program dan Prestasi Kementerian/Jabatan juga akan


dibincangkan dalam Jawatankuasa Khas Penetapan KPI Perkhidmatan
Awam KPI (Tier 1) yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara. Ini
kerana Ketua Setiausaha/Ketua Jabatan sebagai Pegawai Pengawal
adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perancangan dan
pencapaian KPI Kementerian/Jabatan yang dipaparkan dalam buku
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan tahunan dan Rancangan Lima Tahun
Malaysia yang diluluskan oleh Parlimen.

11. Penutup

11.1 Cadangan anggaran perbelanjaan hendaklah dibuat dengan teliti mengikut


susunan keutamaan yang secara khususnya berlandaskan kepada core
business dan kerangka keberhasilan Kementerian/Jabatan/
Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan dan secara amnya,
meningkatkan kesejahteraan rakyat di samping memacu pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan negara. Pegawai Pengawal hendaklah
mementingkan perancangan prestasi dibuat berdasarkan keupayaan
sebenar dalam menjana output yang berkualiti dan seterusnya
mencapai sasaran dan outcome yang dikehendaki berbanding hanya
menumpukan kepada prestasi perbelanjaan semata-mata.

11.2 Penekanan hendaklah diberikan kepada strategi perbelanjaan mengikut


keutamaan dan berhemat bagi mengoptimumkan penggunaan sumber,
seterusnya mengelakkan pembaziran yang akan mencerminkan
kelemahan perancangan dan pengurusan sumber sektor awam.

11.3 Pegawai Pengawal juga dikehendaki memberi perhatian serius kepada


teguran audit dan mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki
kelemahan serta memastikan ketidakpatuhan/kelemahan yang sama tidak
berulang pada masa hadapan.

11.4 Pegawai Pengawal perlu meningkatkan keupayaan dan kompetensi


pegawai Kementerian/Jabatan/Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Kerajaan
agar pelaksanaan program dan penyampaian perkhidmatan awam
mencapai kualiti yang ditetapkan disokong oleh amalan tadbir urus yang
baik, serta memenuhi ekspektasi pelanggan dan pihak berkepentingan.

15
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

11.5 Pegawai Pengawal turut diingatkan supaya merancang dan menyediakan


anggaran keperluan tunai dengan teliti bagi mengelak peruntukan
tambahan. Unjuran keperluan aliran tunai perbelanjaan mengurus dan
pembangunan hendaklah disediakan dengan tepat supaya dapat
menggambarkan dengan jelas keperluan sumber bagi pelaksanaan
sesuatu Program/Aktiviti/Projek bagi tahun yang dirancang.
Kementerian/Jabatan hendaklah mengemukakan unjuran keperluan aliran
tunai tahun 2022 sebelum 31 Disember 2021 berdasarkan kepada
anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan oleh Parlimen.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menjalankan amanah,

t.t

(DATO’ ASRI BIN HAMIDON)


Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan Malaysia
Putrajaya

31 Mac 2021

s.k.

YB Setiausaha-Setiausaha Kerajaan Negeri


Ketua-Ketua Badan Berkanun Persekutuan

16
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

LAMPIRAN A

KALENDAR AKTIVITI PENYEDIAAN


CADANGAN ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN/JABATAN BAGI
TAHUN 2022

BIL. AKTIVITI / TINDAKAN TARIKH AKHIR

1. Permohonan projek RP2 2022 dikemukakan secara


dalam talian melalui modul e-permohonan dalam 31 Mac 2021
Sistem MyProjek kepada Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri

2. Mengunci masuk dan mengemas kini maklumat


kerangka keberhasilan tahun 2022 ke dalam sistem 30 April 2021
MyResults

3. Pengesahan (sign-off) Pegawai Pengawal secara


dalam talian bagi kerangka keberhasilan dan 5 Mei 2021
cadangan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan
Tahun 2022

4. Penyampaian Laporan Belanjawan Program dan


Prestasi untuk Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 30 Jun 2021
Tahun 2022 kepada Pejabat Belanjawan Negara,
Kementerian Kewangan

5. Penyampaian Unjuran Keperluan Aliran Tunai 31 Disember 2021


Tahun 2022

17
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

LAMPIRAN B

GARIS PANDUAN BAGI PENYEDIAAN


LAPORAN BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI TAHUN 2022

Tujuan

1. Kertas ini menetapkan garis panduan bagi penyediaan Laporan Belanjawan Program
dan Prestasi Kementerian/Jabatan/Agensi yang akan digunakan sebagai input untuk buku
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan. Pegawai Pengawal adalah diminta untuk memastikan
agar laporan Belanjawan Program dan Prestasi Kementerian/Jabatan/Agensi yang
disediakan adalah selaras dengan garis panduan dan format yang ditetapkan sebelum
mengemukakan kepada Kementerian Kewangan.

Kegunaan Laporan Belanjawan Program dan Prestasi

2. Laporan Belanjawan Program dan Prestasi yang dimasukkan ke dalam buku


Anggaran Perbelanjaan Persekutuan adalah sebagai sumber maklumat mengenai Program
dan Aktiviti setiap Kementerian/Jabatan/Agensi. Laporan ini dapat membantu Ahli Parlimen
untuk memperoleh maklumat serta penerangan terperinci mengenai Program dan Aktiviti
utama Kementerian/Jabatan/Agensi.

3. Selain itu, laporan ini boleh juga digunakan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi


sebagai bahan rujukan untuk mengetahui struktur dan kegiatan Program dan Aktiviti
Kementerian/Jabatan/Agensi yang lain. Maklumat berkenaan dapat menggalakkan
kerjasama dan integrasi kerja di antara Kementerian/Jabatan/Agensi serta membantu
usaha untuk mengesan dan mengelak pertindihan Program dan Aktiviti antara
Kementerian/Jabatan/Agensi selaras dengan dasar semasa untuk mengoptimumkan
perbelanjaan Kerajaan.

4. Maklumat yang terkandung di dalam Laporan Belanjawan Program dan Prestasi juga
adalah penting kerana penekanannya terhadap prestasi yang berdasarkan kerangka
keberhasilan Kementerian/Jabatan/Agensi. Maklumat tersebut dapat digunakan untuk
membuat penilaian awal terhadap prestasi keseluruhan Kementerian/Jabatan/Agensi
dengan merujuk kepada data perbandingan outcome utama untuk tiga (3) tahun.

Format Bagi Penyediaan Laporan Belanjawan Program dan Prestasi

5. Penerangan mengenai setiap aspek laporan untuk Laporan Belanjawan Program


dan Prestasi adalah seperti berikut:

5.1 Visi: Satu penyataan rasmi tentang apa yang hendak dicapai oleh
Kementerian/Jabatan/Agensi dalam jangka masa panjang;

5.2 Misi: Satu penyataan rasmi tentang matlamat Kementerian/Jabatan/Agensi


merangkumi tujuan kewujudan kementerian skop operasi dan mekanisme
pelaksanaan;
18
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

5.3 Pelanggan: Pihak yang akan menerima faedah secara langsung daripada
Program/Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi;

5.4 Outcome Kementerian/Program: Perubahan atau kesan yang dibawa


kepada masalah utama atau keperluan yang dikaitkan dengan pelanggan
atau pihak berkepentingan. Penyataan outcome tidak menggunakan kata
kerja seperti peningkatan, penurunan, pengurangan sebaliknya
menggunakan kata sifat seperti efisien, berkualiti, berkesan, selamat, efektif
berwibawa dan sebagainya;

5.5 Prestasi Outcome: Pelaporan pencapaian prestasi outcome


Kementerian/Program menggunakan KPI yang telah ditetapkan;

5.6 KPI: Maklumat yang digunakan untuk mengukur pencapaian outcome;

5.7 Program dan Aktiviti: Struktur Program dan Aktiviti Kementerian/Jabatan


adalah berdasarkan kepada pendekatan OBB. Program merupakan intervensi
terancang bagi mencapai outcome. Aktiviti merupakan entiti yang
menyumbang kepada pencapaian outcome sesuatu Program; dan

5.8 Fungsi Aktiviti: Menerangkan tugas dan peranan Aktiviti serta sumbangan
kepada Program OBB yang berkenaan.

6. Format asas serta garis panduan bagi penyediaan Laporan Belanjawan Program dan
Prestasi Kementerian bagi buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan adalah seperti di
Lampiran B1.

Penyerahan Laporan Kementerian

7. Satu salinan Laporan Belanjawan Program dan Prestasi Kementerian/Jabatan


hendaklah dikemukakan dalam bentuk softcopy dan hardcopy yang ditandatangani oleh
Pegawai Pengawal kepada:

Ketua Setiausaha Perbendaharaan


Pejabat Belanjawan Negara
Aras 6, Blok Utara
Kompleks Kementerian Kewangan
Presint 2
62592 PUTRAJAYA
(u.p.: Pegawai Pemeriksa Belanjawan [BRO])

Laporan ini hendaklah dikemukakan sebelum atau pada 30 Jun 2021.

19
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

LAMPIRAN B1

VISI: Apa yang hendak dicapai oleh Kementerian/Jabatan/Agensi dalam


jangka masa panjang

MISI: Matlamat Kementerian/Jabatan/Agensi yang merangkumi tujuan


kewujudan Kementerian/Jabatan/Agensi, skop operasi dan
mekanisme pelaksanaan

PELANGGAN: Senarai pihak yang akan menerima faedah secara langsung daripada
Program/Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi (terhad lima (5)
pelanggan mengikut susunan keutamaan)

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

Outcome: (Senarai outcome Kementerian/Jabatan/Agensi)

2020 2021 2022


Petunjuk Pretasi Utama* Sebenar Sasaran Disemak** Sasaran
(*maksimum 3 KPI sahaja mengikut susunan keutamaan)

PROGRAM: (Nama Program di bawah pendekatan OBB)

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome: (Senarai outcome program)

2020 2021 2022


Petunjuk Pretasi Utama* Sebenar Sasaran Disemak** Sasaran
(*maksimum 3 KPI sahaja mengikut susunan keutamaan)

20
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.3

Aktiviti: Senarai Aktiviti di bawah Program OBB

Fungsi: Fungsi Aktiviti menerangkan tugas dan peranan Aktiviti serta sumbangan
kepada Program OBB yang berkenaan
(senarai kenyataan Fungsi utama perlu ringkas dan padat maksimum
800 aksara)

Nota: Disemak ** – untuk tujuan rujukan/justifikasi penetapan sasaran 2022

..………………………………………
(Tandatangan Pegawai Pengawal)

21

Anda mungkin juga menyukai