Anda di halaman 1dari 21

NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010

BAB 1: BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1.1 KONSEP ASAS BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1) Apakah DEFINISI bimbingan, kaunseling dan psikoterapi?

 Bimbingan ialah suatu proses bantuan yang disediakan kepada individu yang memerlukan
panduan ke arah pemahaman, pengetahuan dan kemahiran dengan menentukan matlamat
jangka pendek atau jangka panjang, merancang cara-cara bertindak dan mengubah tingkah
laku ke arah yang positif.

 Kaunseling ialah suatu proses interaksi antara seorang kaunselor yang terlatih dengan
seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan bersama-sama
memikirkan beberapa alternatif yang sesuai bagi mengatasi kekeliruan tersebut seterusnya
melaksanakan alternatif yang dipilih

 Psikoterapi ialah suatu proses rawatan yang membawa seseorang untuk menyemak dan
mengatur persepsinya terhadap diri dan persekitarannya seterusnya bersedia menerima
reality hidup dunianya.

2) Perbandingan KONSEP bimbingan dengan kaunseling.

 Persamaan
- Bimbingan dan kaunseling bermatlamat memberi klien peluang untuk melihat pelbagai
opsyen penyelesaian yang sedia ada, seterusnya membantu klien membuat keputusan
yang bijak.

 Perbezaan (pendekatan yang digunakan)


Bimbingan Semasa proses bimbingan, masalah Semasa bimbingan diberikan, klien telah
klien diberikan tumpuan dan pun membuat keputusan terhadap
layanan yang rapi; sesuatu isu; klien hanya memerlukan
kemudian maklumat atau nasihat maklumat lanjut dan nasihat terhadap
dibekalkan oleh seseorang pakar keputusannya itu.
(pembimbing/guru)
Kaunseling Semasa proses kaunseling, masalah Kaunseling dijalankan dalam dua situasi:
klien dibincangkan bersama klien 1. Membantu klien mempertimbangkan
dan kaunselor; satu-satu pilihan yang berpotensi dari
Di akhir sesi diharap klien mendapat pelbagai sudut sebelum membuat
celik akar dalam mencari cara pilihan
penyelesaian serta berupaya 2. Membantu klien mengubahsuai ,
membuat keputusan yang baik. mengukuh atau mengetepikan satu-
satu pilihan yang telah dibuat.

1
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010
3) Perbandingan KONSEP kaunseling dan psikoterapi.

Aspek Kaunseling Psikoterapi


Pendekatan Tidak tertumpu kepada satu pendekatan Berasaskan pendekatan psikodinamik
khusus sahaja. Frued, di mana salah satu fokus latihan
adalah terhadap masa silam pesakit.
Tempoh Tempoh latihan singkat dan kos yang Mengambil masa yang lama.
latihan lebih murah. Syarat pertama, terapis perlu
Kaunseling tidak bercorak terlalu menjalankan sesi bersama pesakit
akademik dan berbentuk pendidikan sebenar di bawah penyeliaan terapis
inklusif. Sesiapa sahaja berpeluang berpengalaman.
mengikuti kursus ini. Syarat kedua, terapis perlu memiliki
kelayakan akademik sarjana muda.
Fokus isu Isu-isu masa kini untuk membantu Tertumpu kepada punca masa lampau
individu berkembang dan mencapai berhubung dengan masalah neorosis
potensi menangani isu yang timbul. dan psikosis yang melibatkan perubahan
personaliti secara mendadak.
Seting Pejabat atau pusat kaunseling Klinik atau hospital
(bukan perubatan) (bersifat perubatan)
Tempoh sesi Satu hingga beberapa sesi Mengambil masa yang panjang dan
bertahun-tahun mengikut kes-kes
tertentu.

4) Perbandingan ASPEK antara bimbingan , kaunseling dan psikoterapi.

Aspek Bimbingan Kaunseling Psikoterapi


Konsep asas Proses bantuan kepada Proses interaksi antara Proses rawatan psikologi
individu ke arah kaunselor terlatih dengan yang dijalankan oleh
pengetahuan, klien yang mengalami pakar kepada pesakit ke
pemahaman dan kekeliruan kepada arah perubahan persepsi
kemahiran memahami diri dan terhadap dunia realiti
persekitaran.
Matlamat Memberi nasihat, Mengatasi dan menangani Memulihkan kekeliruan,
panduan dan pengajaran kekeliruan, kebuntuan kecelaruan mental dan
kepada pelajar yang dan kekusutan fikiran dan emosi dalam
memerlukan perasaan klien pembentukan semula
jiwa.
Seting Sekolah, kolej, institusi Sekolah, kolej, institusi Hospital, klinik, pusat
pengajian tinggi. pengajian tinggi, pejabat, perubatan.
kilang dll.
Tempoh Masa yang singkat dan Satu hingga lapan sesi Lebih daripada 6 bulan
ringkas
Jenis Masalah peribadi, Masalah peribadi, Masalah neorosis dan
masalah akademik, keluarga akademik, keluarga psikosis
kerjaya, hubungan kerjaya, hubungan
interpersonal. interpersonal.
Kaedah Kaedah pengajaran dan Kaedahn perbincangan Kaedah rawatan
nasihat dan pendidikan
Pihak Guru biasa, guru mata Guru bimbingan dan Pakar psikologi kaunseling
profesional pelajaran, guru bimbingan kaunseling, pakar klinikal psikatris,
dan kaunseling psikologi kaunseling psikoanalisis
Sasaran Individu, kelompok kecil Individu, kelompok kecil Individu yang mengalami
atau besar masalah psikologi
2
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010
1.2 MATLAMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

5) Apakah MATLAMAT bimbingan dan kaunseling?


Ramli suka berlumba motor scr haram. Kaunseling blh mbantu beliau
1.Membantu klien mengubah tingkah laku
mengubah t/laku kpd galakan minat Ali blumba di litar perlumbaan
kepada kehidupan yg lebih produktif
motosikal
&memuaskan
2. Membantu klien memulakan dan Ramlah rasa marah & kecewa dgn rakan2nya. Kaunseling dpt mbantu
meneruskan perhubugan yg positif dgn org Ramlah utk berkomunikasi dgn rakan2 ttg perasaannya tanpa
lain mengeruhkan keadaan & capai penyelesaian
Ranjit magalami kecacatan akibat kemalangan. Dia berasa rendah diri &
3. Membantu klien mengurus diri dengan
tiada harapan utk maju. Kaunseling dpt mbantu Ranjit menerima
lebih efektif apabila dlm kesulitan
kekurangannya sbg bukan penghalang utk berdikari.
4. Membantu klien membuat keputusan Ramlan keliru dlm memilih kerjaya masa depannya. Kaunseling blh
dengan rasional mbantu Ramlan mengenali minat & kerjayanya.

5. Membantu klien berkembang secara Rita minat melukis. Ibu bapanya memintanya mengambil kursus
positif kedoktoran yg x diminatinya. Kaunseling dpt mancari penyelesaian Rita
dgn ibu bapanya.

1.3 PRINSIP DAN FALSAFAH BIMBINGAN DAN KAUNSELING

6) Huraikan PRINSIP-PRINSIP Bimbingan dan Kaunseling.

Kandungan Huraian
1. Bimbingan dan Kaunseling adalah Bimbingan dan kaunseling disediakan sepanjang tempoh
suatu proses pendidikan yang persekolahan dan individu pada semua peringkat dan tahap sekolah.
terancang dan berterusan Dengan kata lain, semua kanak-kanak boleh menggunakan
perkhidmatan yang ditawarkan serta melibatkan diri dalam semua
aktiviti berkaitan yang diiaksanakan. Mereka dibimbing untuk
memperoleh pengalaman dan memupuk nilai, sikap, perlakuan dan
kemahiran yang sesuai dengan kehendak masyarakat majmuk di
negara kita.
2. Bimbingan dan Kaunseling adalah Segala aktiviti bimbingan dan kaunseling yang terangkum dalam
untuk semua kanak-kanak perancangan tahunan terbuka kepada semua kanak-kanak tanpa
mengira latar belakang, kaum etnik, agama atau kepercayaan
masing-masing. Maka jelas bahawa aktiviti-aktiviti yang dikendalikan
bersifat menyeluruh dan dapat memenuhi keperluan semua
golongan kanak-kanak, mahupun bijak, sederhana atau lemah.
3. Semua kanak-kanak mempunyai Guru bimbingan dan kaunseling hendaklah sentiasa bersedia untuk
hak untuk mendapatkan membantu kanak-kanak yang mungkin memerlukan bantuan
bantuan apabila mereka sokongan dan bimbingan dalam proses perkembangan dirinya.
memerlukan Walau bagaimanapun, perkhidmatan tersebut hendaklah terhad
kepada waktu pejabat, melainkan timbul kecemasan atau krisis yang
memerlukan bantuan serta merta.
4. Bimbingan dan kaunseling adalah Program bimbingan dan kaunseling yang dirancang dan dikendalikan
untuk memenuhi keperluan hendaklah bertujuan untuk melayan keperluan kanak-kanak agar
kanak-kanak bagi dapat berkembang dengan kadar optimum mengikut tahap
mengembangkan potensi dan perkembangan masing-masing.
kebolehan mereka.
5. Bimbingan dan kaunseling Segala usaha bimbingan dan kaunseling untuk membantu kanak-
berorientasikan masa kini dan kanak bersifat lebih tegas diri, cekap menyesuaikan diri dan
masa hadapan. memahami implikasi tindakan mereka pada masa ini akan
diteruskan sehingga masa depan.

3
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010

6. Bimbingan dan kaunseling dapat Kanak-kanak yang menjalani sesi perlu memainkan aktif dalam
membantu kanak-kanak proses bimbingan dan kaunseling; bukan duduk secara pasif dan
memahami diri dan orang lain. menunggu arahan daripada guru bimbingan dan kaunseling sahaja.
Perlakuan kanak-kanak sedemikian akan membolehkan mereka
berpeluang untuk menjelajah tujuan-tujuan dan matlamat hidup, di
samping berupaya untuk memilih serta merancang hidup mereka
dengan lebih berkesan. Selain itu, mereka juga akan menyedari
tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing.
7. Bimbingan dan kaunseling adalah Dalam mengendalikan program dan aktiviti bimbingan dan
tanggungjawab bersama kaunseling, semua warga sekolah termasuk pihak pentadbir, guru-
guru lain, ibubapa dan kanak-kanak seharusnya bekerjasama dan
menyumbangkan masa, tenaga dan kepakaran demi kejayaan dan
keberkesanan aktiviti tersebut.

1.4 KEPENTINGAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

7) Nyatakan KEPENTINGAN Bimbingan dan Kaunseling terhadap pelajar.

1. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dalam membantu klien menguasai kemahiran


disiplin diri.
2. Menyumbang kepada keberkesanan pendidikan inklusif.
3. Membimbing murid menghadapi masalah pembelajaran.
4. Mengembangkan potensi murid dalam semua bidang.
5. Membantu membentuk iklim bilik darjah.
6. Memotivasikan murid.
7. Dapat membantu murid membuat pilihan & persediaan kerjaya

4
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010

BAB 2 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

2.1 JENIS PERKHIDMATAN BIMBINGAN

1) Senaraikan JENIS perkhidmatan bimbingan yang disediakan di sekolah.

1. Inventori, taksiran dan rekod


2. Bimbingan
3. Kaunseling
4. Penempatan dan tindakan susulan
5. Konsultasi dan rujukan
6. Penilaian

2) Nyatakan MAKSUD Inventori, Taksiran dan Rekod.

Inventori merujuk kepada pengumpulan maklumat mengenai kanak-kanak secara keseluruhan,


dan klien secara spesifik.
Contoh: teknik ujian dan teknik bukan ujian

Taksiran merujuk kepada usaha guru bimbingan dan kaunseling untuk menganalisis dan
menggunakan pelbagai jenis data murid termasuk peribadi, psikologikal dan sosial yang
diperoleh daripada pelbagai jenis inventori di atas.
Contoh: taksiran berbentuk objektif dan subjektif.

Rekod merujuk kepada sistem fail sebagai indikator perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
yang sistematik dan berkesan.
Contoh: rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, rekod sesi bimbingan dan
kaunseling dan rekod program bimbingan dan kaunseling.

3) Huraikan INVENTORI/ CARA PENGUMPULAN DATA/TEKNIK yang digunakan oleh guru


bimbingan dan kaunseling untuk mengumpul maklumat murid.
Teknik Ujian Teknik Bukan Ujian
1. Ujian Kecerdasan 1. Soal Selidik
Untuk menguji IQ murid Sesi temubual antara kaunselor dengan pelajar untuk
mendapatkan maklumat seperti butir diri.
2. Ujian Minat 2. Pemerhatian
Untuk mengetahui minat murid Untuk mengenalpasti ciri-ciri pelajar dalam aspek
terhadap sesuatu aktiviti. kognitif, afektif dan psikomotor.
3. Ujian Personaliti 3. Kajian dokumen utama dan sekunder
Untuk mengetahui aspek bukan kognitif Mengandungi kajian dokumen utama (autobiografi,
seperti motivasi dan afektif. anekdot, kad kumulatif) dan kajian dokumen sekunder
Contoh: The survey of Personal Values (biografi, laporan guru, senarai semak)
(SPV)
4. Ujian Saringan 4. Rekod anekdot
Untuk mengasingkan merid-murid Laporan berdasarkan permerhatian terhadap sesuatu
cerdas dengan kurang cerdas. kajian atau peristiwa oleh guru atau kaunselor.
5. Ujian Diagnostik 5. Sosiometri

5
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010
Untuk mengesan punca kelemahan Kaedah penelitian bertujuan memerhati hubungan
pembelajaran murid sosial dan psikologi pelajar yang berinteraksi dalam
kumpulan mereka.
4) Nyatakan JENIS REKOD dan KANDUNGANNYA yang perlu disediakan oleh guru bimbingan dan
kaunseling.

Jenis Rekod Kandungan


1. Rekod Perkhidmatan  Rancangan Tahunan Aktiviti Bimbingan dan Kaunseling
Bimbingan dan  Jadual Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
Kaunseling  Laporan aktiviti harian
 Analisis Rekod Mingguan Sesi Bimbingan dan Kaunseling
Individu; Analisis Rekod Mingguan Sesi Bimbingan dan
Kaunseling Kelompok
 Analisis Rekod Bulanan Sesi Bimbingan dan Kaunseling
Individu; Analisis Rekod Bulanan Sesi Bimbingan dan
Kaunseling Kelompok
 Analisis Rekod Tahunan Sesi Bimbingan dan Kaunseling
Individu; Analisis Rekod Tahunan Sesi Bimbingan dan
Kaunseling Kelompok
 Anggaran pembelanjaan program yang dirancang
2. Rekod sesi Bimbingan  Masa perkhidmatan diberikan
dan Kaunseling  Nombor rujukan klien
 Jantina dan bangsa klien
 Jenis kes bimbingan dan kaunseling
3. Rekod Program  Masa aktiviti
Bimbingan dan  Bidang aktiviti
Kaunseling  Objektif aktiviti
 Jenis aktiviti
 Kumpulan sasaran

5) Nyatakan 3 DOMAIN UMUM yang bersifat perkembangan dalam perkhidmatan BIMBINGAN


di sekolah.

1. Perkembangan peribadi dan sosial


2. Perkembangan akademik
3. Perkembangan kerjaya

6) Nyatakan 3 KATEGORI klien untuk kaunseling individu atau ahli kaunseling kelompok dalam
perkhidmatan KAUNSELING di sekolah.

1. Sukarela
2. Dijemput
3. Dirujuk

6
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010

7) Apakah PROSES yang perlu dilalui oleh seseorang klien bagi kategori SUKARELA/DIJEMPUT/
DIRUJUK dalam perkhidmatan KAUNSELING.

Klien yang datang Sukarela Klien yang dijemput Klien yang dirujuk
I) Isi borang temujanji I) Guru BK mengisi Borang I) Guru BK mengisi Borang
(Permohonan Khidmat Kaunseling Rujukan Perkhidmatan
Mendapatkan Khidmat Individu/ Kelompok Kaunseling
Kaunseling) II) Menyerahkan Surat II) Menyerahkan Surat
II) Serahkan borang kepada Kebenaran Menghadiri Kebenaran Menghadiri
guru BK Khidmat Kaunseling Khidmat Kaunseling
III) Dapatkan surat Individu/ Kelompok Individu/ Kelompok
kebenaran III) Sesi dijalankan III) Sesi dijalankan
(Surat Kebenaran
Meninggalkan Kelas)
IV) Sesi dijalankan

8) Apakan TUJUAN perkhidmatan bimbingan berasaskan PENEMPATAN DAN TINDAKAN


SUSULAN?

Guru bimbingan dapat membantu kanak-kanak membuat keputusan mengenai aliran


persekolahan yang akan diikuti sambil mereka melalui transisi daripada satu peringkat
persekolahan ke peringkat yang lain.

Penempatan melibatkan taksiran kanak-kanak perkhidmatan maklumat, dan bantuan


kaunseling yang releven dengan pilihan mereka.
Tindakan susulan melibatkan perancangan yang sistematik bagi mengekalkan hubungan
dengan bekas murid.

9) Apakah TUJUAN perkhidmatan bimbingan berasaskan KONSULTASI DAN RUJUKAN?

Guru bimbingan dan kaunseling dapat mengatur sesi perbincangan dan rundingcara antara guru
dengan ibubapa atau pihak-pihak tertentu yang mengikuti kes seperti doktor perubatan,
psikatris, polis dan pegawai kebajikan masyarakat.

10) Terangkan KEPENTINGAN 3 JENIS PENILAIAN dalam perkhidmatan Bimbingan di sekolah.

Jenis Penilaian Penerangan


1. Penilaian Jenis penilaian ini menggambarkan penilaian terhadap guru
Personalia bimbingan dan kaunseling melalui data proses yang dikumpulkan.

Ia merangkumi semakan fail dan rekod yang disimpan seperti:


- bilangan klien bagi kaunseling individu atau krisis;
- bilangan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok;
- bilangan konferens ibubapa;
- bilangan panggilan telefon kepada ibubapa/penjaga
atau agensi luar.
2. Penilaian Jenis penilaian ini menggambarkan status program bimbingan dan
Program kaunseling sekolah berbanding dengan piawaian program yang telah
ditetapkan.
7
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010

Untuk tujuan pengumpulan data persepsi, beberapa teknik boleh


digunakan.
Contohnya:
- skala pemeringkatan diedarkan atau tinjauan pendek
dilaksanakan ke atas guru dan/atau kanak-kanak;
- temubual dijalankan secara rawak dengan guru-guru
atau kanak-kanak tentang keberkesanan satu-satu
aktiviti yang telah dikendalikan; dan sebagainya
3. Penilaian hasil Jenis penilaian ini menjawab soalan, “Sejauh manakah impak
program (aktiviti dan perkhidmatan) bimbingan dan kaunseling
terhadap kejayaan kanak-kanak, khususnya pencapaian akademik
mereka?"
Antara data hasil yang di kutip termasuk kadar penambaikan dari
segi:
- kehadiran murid,
- markah dan gred,
- skor pencapaian, dan
- tingkah laku dalam bilik darjah kadar penurunan kes
disiplin, dan sebagainya.

6.1 JENIS KAUNSELING

11) Huraikan JENIS KAUNSELING INDIVIDU / Pendekatan Orientasi B&K di sekolah.

Kaunseling  Kes-kes kritikal spt bertumbuk dgn tujuan mencedera,


Krisis / percubaan bunuh orang/diri, masalah mental,
Pemulihan penyalahgunaan dadah.
Kaunseling  Kes-kes penempatan dalam bidang kerjaya, penyelesaian
Penyediaan masalah kemudahan berkaitan kokurikulum & kurikulum.
Kemudahan
Kaunseling  Pendekatan untuk mencegah/menyekat kemungkinan
Pencegahan berlaku aktiviti-aktiviti yang tak diingini seperti
penyalahgunaan dadah, AIDS, kelakuan tak bermoral.
Kaunseling  Aktiviti-aktivit yang berusaha untuk memotivasikan individu
Perkembangan supaya bentuk personaliti & konsep kendiri yang positif ke
arah mencapai prestasi yang lebih baik.

6.3 ETIKA KAUNSELOR


12) Jelaskan PRINSIP-PRINSIP Etika Kaunselor
Prinsip Penjelasan
Autonomi  Menghormati hak klien untuk membuat keputusan atau
(Autonomy) bertindak sendiri tanpa sebarang pergantungan kepada atau
gangguan daripada guru bimbingan dan kaunseling.
Kemurahan Hati  Berbuat baik kepada klien
(Beneficience)  Membantu klien mencapai hasil positif akibat hasil kaunseling.
Tidak Berniat Jahat  Tidak melakukan sesuatu yang mencederakan atau
(Nonmaleficience) memudaratkan klien atau orang lain
Keadilan  Membekalkan akses atau layanan yang sama dan asil kepada
(Justice) semua kanak-kanak
Kejujuran  Bersifat jujur dan ikhlas;
(Vedelity)  Elakkan sebarang penipuan atau eksploitasi terhadap klien
8
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010
 Kotai perjanjian dan komitmen yang dibuat.

13) Huraikan KOD TATALAKU yang wajib dipatuhi oleh guru bimbingan dan kaunseling.

A. Tanggungjawab terhadap  mengutamakan kepentingan klien


klien  menghormati privasi klien
 Memahami dan menghormati latar belakang sosio-budaya klien.
 Mencapai persetujuan klien mengenai batasan unsur kerahsiaan.
B. Tanggungjawab terhadap  Menghormati, bersikap adil dan terbuka terhadap rakan
Rakan Profesional profesional
 Sedia mempertahankan, membantu & membela rakan profesional
yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang
tidak beretika.
C. Tanggungjawab terhadap  Memahami & menghormati unsur sosio-budaya masyarakat di
masyarakat mana beliau berkhidmat
 Mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya
berlandaskan undang-undang tersebut.
D. Tanggungjawab terhadap  Mematuhi persetujuan komitmen yg ditandatangani dgn
organisasi & majikan organisasi tempat beliau berkhidmat.
 Menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan
profesionalnya.
 Tidak menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya.

14) Kaunselor berperanan untuk menggunakan kemahiran kaunseling membantu klien menjaga
kesejahteraan keseluruhan individu.
Apakah ASPEK PERANAN Kaunselor sepanjang hidup individu berkenaan?

1. Kesihatan Fizikal - membantu individu menjaga kesihatan, amalkan tabiat positif dan
gaya hidup sihat
2. Keperluan Sosial - perhubungan individu dengan orang lain seperti hubungan keluarga
persekitaran tempat kerja, persahabatan dan kejiranan.
3. Kesihatan Mental - kaunselor perlu merangsang pemikiran klien supaya lebih rasional
dalam menyelesaikan masalah.
4. Keperluan Emosi - meningkatkan kesejahteraan emosi klien supaya dapat menyatakan
masalah dan perasaannya terhadap kehidupan.
5. Keperluan Rohani - mendorong klien supaya bertindak berlandaskan sesuatu kepercayaan
dan ajaran agama.

15) Nyatakan CIRI-CIRI Kaunselor Profesional

1. Mempercayai bahawa klien adalah individu yang unik dan berharga


2. Mempercayai bahawa klien berupaya untuk berubah
3. Memahami dan mengetahui bagaimana individu yang efekttif berfungsi
4. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membantu individu yang
terbatas kefungsiannya.
5. Mempunyai kesanggupan melibatkan dirinya dalam proses interpersonal.
6. Mengenal diri sendiri dan kemahiran yang ada serta batasannya.

9
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010

BAB 3 PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU KAUNSELING

3.1 MENGUMPUL MAKLUMAT MURID

1) Huraikan PERANAN Guru Biasa sebagai guru pembimbing / dalam mengumpul maklumat
murid.

Peranan Guru Huraian


1. Mengumpul maklumat Guru bimbingan perlu manjalankan kerja pentadbiran
pelajar termasuklah menguruskan fail pelajar, menyimpan rekod,
surat-menyurat, penubuhan dan pengelolaan kelab
bimbingan atau kelab kerjaya dan melaporkan aktiviti
bimbingan dan kaunseling kepada pentadbir.
2. Mengurus program Di antara pengurusan yang boleh dibuat:
bimbingan dan  Perancangan
kaunseling Guru bimbingan merancang program di sekolahnya.
 Pengelolaan
Menggunakan prosedur kaunseling untuk mengelola
program tersebut
 Penentuan halatuju
Menentukan halatuju dan perlu melaksanakan
perancangan, membuat keputusan, membuat garis
panduan dan peraturan.
 Menilai
Menilai keberkesanan program mengenalpasti
kelemahan dan kekuatan program dan mengambil
tindakan seterusnya.
3. Mengenalpasti pelajar Guru bimbingan membuat rujukan kepada kaunselor atau
bermasalah dari segi pihak tertentu.
disiplin
4. Menjadi perunding di Guru bimbingan harus mewujudkan satu kerjasama yang baik
antara pihak sekolah dengan ibu bapa pelajar berkaitan perkembangan pelajar
dengan ibu bapa. sama ada dari segi pencapaian kurikulum atau kokurikulum.
5. Mengesan masalah Guru bimbingan bertanggungjawab untuk menangani
akademik pelajar kelemahan ini melalui beberapa perancangan dan program.
6. Memupuk pelajar Guru bimbingan harus memupuk pelajar dengan tabiat belajar
dengan tabiat belajar dan melakukan kerja dengan baik.
dan baik

2) Bagaimanakan KAEDAH PENGUMPULAN MAKLUMAT MURID dilakukan oleh guru biasa


menggunakan Teknik Ujian?

Jenis Ujian Tujuan Contoh/Aspek


1. Ujian  Mengukur apa yang diketahui  Tahap pembelajaran
Pencapaian oleh kanak-kanak berhubung (tinggi, sederhana, rendah)
dengan satu-satu mata pelajaran.  Kadar Pembelajaran
 Untuk mengenalpasti potensi (cepat, sederhana lembab)
kanak-kanak yang mengalami  Perbandingan pencapaian antara
masalah pembelajaran kanak-kanak lain

10
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010
 Ramalan mengenai mutu
pembelajaran masa depan
2. Ujian Aptitud  Ciri yang menunjukkan  Bateri Ujian
kebolehan seseorang untuk (penakulan verbal, kebolehan
mencapai kejayaan dalam satu- makanikal, kefasihan bahasa)
satu bidang tertentu.  Scholastic Aptitude Test (SAT)
 Untuk mengukur kebolehan (skor sebagai satu criteria untuk
pembelajaran seseorang ke university/kolej)
3. Inventori Minat  Untuk memperoleh profil awal  Strong-Campbell Interest
Kerjaya satu kumpulan kanak-kanak yang Inventory (SCII)
boleh digunakan sebagai bahan  Self-directed search (SDS)
perbincangan dalam sesi  Ohio Vocational Interest Survey
kaunseling individu. (OVIS)
 Menentukan minat terhadap  Kuder Occupational Interest
satu-satu bidang atau kerjaya. Survey (KOIS)
4. Inventori  Mengdiagnosis masalah emosi  Bersifat objektif dan merangkumi
Personaliti yang sedang dialami aspek:
- Konsep kendiri
- Penyesuaian social
- Gaya penyelesaian
- Masalah
 Bersifat subjektif dan tidak
berstruktur
- Teknik projektif
- Draw-a-person Test
- Thermatic Acerception
Test (TAT)
5. Ujian Sikap  Menentukan fikiran atau tindak 
balas semula jadi terhadapo
sesuatu onjek, peristiwa, dan
jenis tingkahlaku seseoarnag
atau kelompok.

3.2 MENGENALPASTI MASALAH KANAK-KANAK

3) Apakah MASALAH yang dihadapi oleh kanak-kanak?

1. Konflik Interpersonal
Konflik yang belaku dengan orang lain

2. Konflik Intrapersonal
Konflik dalam diri

3. Kurang pengetahuan tentang diri sendiri


Ingin tahu tentang kebolehan, kekuatan, minat dan nilai-nilai diri.

4. Kurang informasi tentang persekitaran


Tidak tahu bagaimana cara untuk berjaya di sekolah

5. Kurang Kemahiran
Perlu kemahiran tertentu seperti cara berfikir yang efektif dan tingkah laku yang asertif.
11
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010

4) Jelaskan FAKTOR-FAKTOR pelajar bermasalah?

Faktor Penjelasan
Faktor Pengajaran dan - Perkembangan kognitif pelajar tidak selaras dengan kurikulum
Pembelajaran - Pedagogi pengajaran guru lemah
- Bahan pengajaran kurang menarik minat pelajar
Faktor peribadi - Masalah kemiskinan dan kewangan
- Masalah perhubungan, pengaruh rakan sebaya dan persekitaran
- Hilang minat
- Masalah kritik kendiri, helah bela diri
- Masalah komunikasi
Faktor mental - Factor warisan kelahiran tidak normal
- Kecederaan otak akibat kemalangan, lemah otak akibat kurang
zat makanan
- Masalah kemahiran membaca, menulis, mengira,
- Masalah lupa, malas berfikir dan menyelesaikan masalah
- Masalah pengurusan diri
Faktor fizikal - Kurang sihat akibat kekurangan zat makanan
- Kekurangan tenaga akibat mencari nafkah hidup
- Masalah kecatatan seperti pekak, bisu buta, cacat anggota dan
seumpamanya.
Faktor psikologi - Masalah emosi seperti pobia, trauma, benci, takut, penggeli,
dendam, rendah diri, mnyendiri, keliru dan skizifrenia.

5) Bagaimanakah KESILAPAN PEMIKIRAN berlaku?

1. Pemikiran yang rigid - melihat sesuatu situasi hanya dalam 2D


2. Overgeneralization - melihat sesuatu peristiwa secara umum
3. Mind reading - percaya dia tahu apa yang orang lain fikir tentang dirinya
4. Alas an berdasarkan emosi - mengandai perasaan / tindak balas emosi menggambarkan situasi sebenar
5. Menolak perkara positif - tidak menerima pengalaman positif hanya kerana pandangan negatif
6. Meramal - menjangka situasi masa depan adalah negatif
7. Menyalahkan diri sendiri - menganggap diri sendiri adalah punca negatif
8. Mesti harus
9. Buat perbandingan
10. Menjadi pilihan.

12
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010

13
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010

BAB 4 TEORI-TEORI KAUNSELING

PERBANDINGAN TEORI-TEORI KAUNSELING

Sifat Semula Jadi Manusia Konsep Utama / Matlamat Teknik / Proses Peranan Kaunselor Peranan Klien
 Sikap, kebiasaan, tabiat  Ssuatu t/laku blh ditiru dgn Proses  Sbg pakar, sorg guru yg aktif  Harus komited kpd startegi
ditentukan olh t/laku ssuatu cara pemerhatian &  Definisi masalah kerana mempunyai & tatacara terapi tingkah
organisma. peneguhan.  Perkembangan sejarah kemahiran saintifik yg blh laku
 Perkembangan personaliti  Individu bermasalah apabila sosial digunakan bg mengubti  Haru smmepunyai motivasi
ditentukan olh pengalaman melakukan t/laku yg  Menyatakan matlamat maslaah2 kaunseling utk mengubah apa juga
& interaksi individu & menyeleweng di dlm t/laku  Hendaklah amhir dgn semua t/laku yg lazim.
persekitarannya masyarakat  Strategi mengubah t/laku teknik yg digunakan dlm  Sedia melakukan apa yg
  Teori ini menyediakan teori t/laku’
TEORI MODIFIKASI TINGKAH LAKU

Individu berbeza disebabkan Teknik dipersetujui dr percubaaan2


perbezaan pengalamannya. keadaan persekitaran agar  Latihan istirehat  ‘harus mpunyai orientasi yg terapi.
t/laku dipengaruhi olh sgl t/laku yg x sesuai blh  Penghapusan deria scr baik ke arah oenyelidikan &
rangsanagn prsekitaran diahpuskan & membimbing bersistem statistik agar ia dpt
 Personaliti individu klien menguasaai t/laku  Terapi implosive melaksanakan penilaian dgn
terbentuk dsebabkan olh baru yg sesuai bg  Teknik terapi yg objektif
peneguhan2 ug diterima mneggantikan t/laku yg x menyakitkan / oversif
sama ada +ve / -ve. Sikap sesuai  Token ekonomi
diubah dgn cara melemah / Matlamat  Teknik2 kognitif
menahan peneguhan @  Menyediakan keadaan2 &
proses pelupusan persekitaran agar apa jua
t/laku yg x sesuai blh
dihapuakan & klien akn
diajar menguasai t/laku yg
baru yg sesuai
 Klien hendaklah memilih
t/laku baru yg
dikehendakinya, matlamat
nak dicapainya.

14
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010

 Msia adalah baik & blh  Berkonsep psikologi Teknik  Batu klien tumpukan kpd  Klien perlu meluahkan
dipercayai kemanusiaan (humanistic)  Tumpuan kpd keupayaan perasaan klien sndr perasaan scr lisna
 Manusia blh dipercayai  Beri suasana teraputik kpd kaunselor utk mbina hbgn  Perassan itu dibias spy klien  Klien tumpukan pd diri dulu,
berdasarkan konsep positif klien untuk merasai dirinya memudah cara: dpt mendengar & dpt baru lain & dunia
 t/laku manusia terhasil dr sndr - Refleksi perasaan melihat masalahnya persekitarannya
dlm diri individu tiu sndr. Ia  Meneylesaikan isu masa kini - Menggalakkan klien  Menggalakkan luahan  Klien yg berada dlm keadaan
sndr mbuat pilihan tgkh laku  Menerima diri secara +ve mnyatakan mslh scr perasaan yg me,bawa kpd x kongruen – persepsi x
 menerima manusia tanpa  Lebih realistik terbuka celik akal. sama dgn pengalaman perlu
syarat (no judgement)  Lebih matang - Perhubungan penuh mengurangkan ketegangan
 konsep kendiri terbentuk dr: kemesraan & agr diri kongruen dn
- ‘positive regard’ dr org Matlamat kefahaman persekitaran.#
lain  Klien akn mjadi lbh realistik, - Kaunselor letak t/jwb pd
- Penerimaan kendiri +ve objektif, & lebih tepat dlm stp tindakan, pemikiran
– rasa dihormati, tanggapannya & lebih & buat keputusan
TEORI PEMUSATAN INSAN

diterima, mesra berkesan dlm penyelesaian - Toleransi


- Cenderung ke arah masalahnya. Proses
kesempurnaan kendiri  Klien buat keputusan
 t/laku dilihat dr sudut perlukan kaunselor
persepsi.  Kaunselor jelaskan apa yg
berlaku dlm sesi kaunseling
 Kanselor tlg klien nyatakan
perasaan
 Kaunselor x buat penilaian
tp terima perasaan klien
 Susuli pernyatan –VE ialah
kemunculan perasaan +ve
yg menunjukkan
perkembangan
 Kaunselor terima aspek
kendiri yg baik & krg baik
 Klien faham pilihan yg ada &
kaunselor tlg klien menilai &
faham pilihan2 yg ada
 Klien mampu buat pilihan &
15 ambil tindakan
NIA AMALINA  Klien sedia menamatkan sesi
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010

 Insan dilahirkan dgn potensi Konsep / Prinsip  A  Perlu ada satu sistem bg  Klien lbh kpd pelajar yg ingin
utk bersifat rasional. Insan  A – (avent) peristiwa Peristiwa, fakta, t/laku yg membuktikan sistem mempelajari ssuatu drp
mampu memilih yg baik /  B – (believe system) dialami olh klien kepercayaan yg x rasional kaunselor
jahat, yg slaah / betul Sistem kepercaaan  B klien sering dipengaruhi oleh  Klien x perlu cerita cerita
 Msia mempunyai  C – (consequence) emosi Sistem kepercayaan yg ‘’mesti’ sepatutnya ‘harus’ lampau, ttp perlu berbicara
TERI RASIONAL EMOTIF TERAPI

kecenderungan s/jadi utk  D –(dispute) cabaran / Hujah dianuti  Mencabar klien & ttg keadaan masa kini dr sg
memelihara diri, mengasihi  E – (New Emotion)  C mengarahnya utk melinbat pemikiran
& berkomunikasi dgn org Emosi Normal Emosi yg lahir dr penilaian A altiviti2 yg mencabar  Klien harus menyedari &
lain. dan B kepercayaan yg x rasional mengenali sistem yg x
 Msia sndr yg menyebabkan Matlamat  D  Menunjukkan kpd klien bhw rasional yg wujud dlm diri yg
timbul masalah, & maslah  Membantu klien Strategi g digunaka utk masalahnya disebabkan olh mengganggu emosi &
itu bkn dtg dr luar. memperkembangkan berhujah, mencabar 7 klien sndr yg sntiasa percaya kepercayaannya
pemikiran yg rasional & membetulkan sistem dgn kepercayaan x logik
logikal dgn menggalakkan kepercayaan yg x rasional  Mencabar klien menggubal
mereka memikir &  E pemikiran yg x rasional &
memahami pemikiran x Individuyg tlh jd normal menghindar drp mnjadi
rasional yg diwarisi masa akibat dr penilaian semula mangsa
lalu sbg punca utama yg yg rasional & +ve  Kaunselor bersikap
membawa kpd masalah mengarah
psikologikal masa kini

16
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010
BAB 5 KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING

5.1 TAHAP-TAHAP DALAM KAUNSELING


1) Senaraikan TAHAP-TAHAP dalam proses kaunseling

1. Tahap Membina Hubungan - Kaunselor perlu membina hubungan agar klien berasa
selesa dan membina sifat kepercayaannya terhadap kaunselor
2. Tahap Penerokaan - kaunselor perlu bersama-sama menerokai, memahami dan
menganalisis permasalahan klien.
3. Tahap Membuat Keputusan- kaunselor dan klien perlu bersetuju untuk menentukan matlamat
dan menentukan pendekatan dan srategi untuk capai matlamat
4. Tahap Pelaksanaan - Kaunselor membimbing dan membantu klien untuk berfungsi
dengan lebih efektif.
5. Tahap Penamatan Sesi - Kaunselor perlu menentukan kesediaan klien untuk sesi ditamatkan.
Penilaian keseluruhan sesi dilakukan oleh kaunselor dan klien.

2) TAHAP MEMBINA HUBUNGAN


Apakah TUGAS Kaunselor ?

1. Mewujudkan suasana yang menggalakkan hubungan


(selamat, mesra, selesa, wujud minat dan hormat perasaan klien)

2. Menentukan matlamat awal kaunseling


(Kaunselor dank lien bersama-sama menentukan dan menyetujui matlamat yang hendak
dicapai )

3. Menstruktur hubungan
(menjelaskan perjalanan/proses kaunseling, penstrukturan sesi: konsep kaunseling,
proses kaunseling, jangkamasa sesi, aspek kerahsiaan)

4. Membina kepercayaan
(kaunselor berpegang pada etika professional kaunseling, beri penekanan pada aspek
kerahsiaan klien, nyatakan peranan kaunselor, ada tat etika kaunselor yang tinggi)

3) TAHAP PENEROKAAN
Apakah ASPEK yang perlu diberi tumpuan untuk memahami masalah klien?
1. Skop permasalahan  Mengenalpasti masalah yang dikemukakan adalah masalah
yang sebenarnya
 Mengenalpasti konteks dan persekitaran permasalahan yang
berlaku
 Menilai keadaan. Mengenalpasti penglibatan orang yang
signifikan dengan klien
2. Tahap Kefungsian  Klien telah dapat memenuhi keperluan psikologikal,
Klien fisiologikal dan sosial dengan baik
 Berfungsi pada aras yang sesuai
 Mempunyai perhubungan yang positif dengan orang yang
signifikan
 Dapat melalui konflik, dan cabaran hidup dengan berkesan
17
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010
3. Memahami Corak  Apakah klien berani mengambil risiko dalam permasalahan
Klien Berfikir dan yang lepas mahupun pada masa akan datang?
Bertindak  Apakah corak atau gaya penyelesaian masalah klien pada
masa lalu?
4. Memahami Kekuatan  Kaunselor perlu memahami kekuatan yang ada pada klien
Klien  Klien disedarkan tentang tanggungjawabnya untuk
menangani masalah yang dihadapi.

4) TAHAP MEMBUAT KEPUTUSAN


Nyatakan FAKTOR yang boleh mempengaruhi matlamat dan strategi kaunseling?

1. Faktor Klien  Jenis permasalahan klien


 Cara gaya klien menghadapi masalah
 Demografi klien
 Tret personality klien
 Budaya dan latar belakang klien
2. Faktor Kaunselor  Pengalaman dan pengetahuan kaunseling
 Aras kognitif
 Aras kemahiran komunikasi
 Prinsip dan pegangan teori
3. Faktor Persekitaran  Tempat
 Suasana
 Keadaan

5) TAHAP PELAKSANAAN.
Apakah FAKTOR yang mempengaruhi keberkesanan proses kaunseling?

1. Orang yang signifikan  Orang yang banyak mempengaruhi klien


 Jika perlu mereka ini dilibatkan
2. Sumber lain yang  Institusi lain sebagai sumber bantuan
signifikan  Institusi lain sebagai sumber rujukan
 Bantuan dari segi kepakaran dan kemahiran
3. Risalah dan artikel  Klien didedahkan kepada artikel dan bahan bacaan tentang
yang berkaitan kaunseling
 Klien didedahkan kepada artikel atau buku berkaitan dengan
hubungan menolong.
4. Pengalaman dan  Mendalami ilmu, kemahiran dan kepakaran
pengetahuan  Mengkaji dan meneliti kaedah dan strategi
kaunselor  Mendapatkan maklumat

6) Apakah KEMAHIRAN ASAS yang penting dalam kaunseling


1. Kemahiran melayan
2. Kemahiran mendengar
3. Kemahiran memerhati
4. Kemahiran menyoal
5. Kemahiran member respon
6. Kemahiran merumus
7. Kemahiran merefleksi
8. Kemahiran konfrontasi
9. Kemahiran memprafasa
18
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010
7) Huraikan KEMAHIRAN ASAS yang perlu dikuasai oleh seorang kaunselor.

1. Kemahiran Fungsi:
menyoal Soalan Terbuka
a. Untuk mendapatkan maklumat awal
b. Memerlukan jawapan yang lebih luas dan bebas
c. Membantu menerangkan dengan lebih terperinci tentang sesuatu
d. Membantu kaunselor memahami perkara yang lebih khusus
e. Klien bebas member jawapan
f. Menggalakkan klien berkonsi maklumat
Soalan Tertutup
a. Untuk mendapatkan fakta yang tepat dan ringkas
b. Memenuhi keperluan ingin tahu sahaja
c. Kurang memberikan refleksi kepada klien
2. Kesenyapan Tujuan:
Memberi ruang kepada klien berfikir dan mengemaskan idea membuat
seseorang berucap, membuat refleksi.

Kepentingan:
a. Memberi peluang kepada klien melihat perasaan, sikap, nilai dan
perbuatannya sendiri
b. Memberi ruang kepada klien berfikir sejenak dan memberi respon
c. Klien diberi peluang untuk bercakap dan berkata-kata
d. Klien memerlukan masa untuk mengimbas kembali dan memproses
apa yang telah dibincangkan sebelum itu
e. Menandakan kaunselor menghormati dan menghargai perkara yang
difikirkan oleh klien.
f. Kesenyapan itu penting untuk perhubungan
3. Kemahiran Kepentingan:
mendengar a. Mempunyai nilai teraputik yang tinggi kerana dapat member
gambaran kepada klien bahawa kaunselor sentiasa bersama-sama
klien
b. Mendengar secara aktif dan dapat member maklum balas dengan
tepat
c. Mendengar dengan teliti
d. Dapat member tafsiran yang tepat
e. Dapat membuat refleksi isi, perasaan dengan tepat
f. Klien merasakan dirinya dihargai dan perasaannya diberi keutamaan
4. Kemahiran Maksud:
prafasa Kaunselor member maklum balas kepada klien apa yang dicakapkan dengan
menggunakan perkataan kaunselor sendiri sebagai tanda kaunselor telah
mendengar dengan teliti.
Kepentingan:
a. Kaunselor menyatakan semula intipati maklumat menandakan
kaunselor mendengar dengan teliti
b. Menggalakkan klien untuk bercakap dengan lebih lanjut
c. Meringkaskan apa yang dikatakan oleh klien dengan lebih jelas
d. Member gambaran kepada klien bahawa kaunselor memahaminya.
e. Menyemak persepsi.

Contoh:
Klien: “Saya tidak suka dan bosan apabila guru meyoal saya bertubi-tubi
seolah-oleh saya melakukan kesalahan”

19
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010
Kaunselor: “Anda bosan apabila anda disoal dan dituduh”.
5. Kemahiran Merefleksi Perasaan:
merefleksi a. Menyatakan semula perasaan yang mungkin dialami oleh klien
mengikut persepsi kaunselor
b. Bertujuan untuk menyemak perasaan klien ketika itu
c. Menggambarkan kepada klien bahawa kaunselor memahami
perasaanya
d. Akan menggalakkan lagi klien untuk meluahkan perasaan

Klien: “Saya sungguh tidak berpuas hati dengan layanan kawan saya. Dia
tidak adil,”
Kaunselor: “Jadi, anda berasa kecewa terhadap perhatian rakan anda?”

Merefleksi Isi:
a. Menyatakan semula isi kandungan perkara yang telah dibincangkan
b. Bertujuan untuk menyemak isi perkara yang dinyatakan oleh klien.
c. Menggambarkan kepada klien bahawa kaunselor sentiasa mengikuti
jalan cerita atau perkara yang dinyatakan.
d. Menggalakkan klien bercakap dengan lebih mendalam lagi.

Klien: “Isteri saya mengizinkan saya berkahwin lagi. Beliau tidak sanggap
mengikut saya berpindah ke tempat lain”
Kaunselor: ”nampaknya isteri anda rela bermadu asalkan beliau tidak
dipaksa untuk berpindah”.
6. Kemahiran a. Kaunselor dan klien membuat rumusan tentang perkara yang telah
merumus dibincangkan
b. Bertujuan untuk menyemak apa yang telah dibincangkan
c. Member gambaran kepada klien bahawa kaunselor sentiasa
mengikuti dan memahami apa yang dialami oleh klien.
d. Mengimbas kembali perkara penting yang telah dibincangkan
e. Menjelaskan kembali perkara penting telah dinyatakan oleh klien.
f. Kaunselor menjelaskan semula apa yang telah berlaku.

5.2 KEMAHIRAN MELAYAN DAN MENDENGAR


5.3 KEMAHIRAN MENGINTERPRETASI TINGKAH LAKU BUKAN LISAN

8) Nyatakan JENIS-JENIS dan CONTOH-CONTOH perlakuan BUKAN LISAN.

1. Anggota Badan a. Mata:


(berlinang, terkelip-kelip, sayu, besinar, kuyu, lelap)
b. Penumpuan Mata:
(jeling, pandang ke bawah, liar tidak bertentang mata)
c. Cara Duduk:
(bersedia, menyandar,tegak,bertenaga, bergoyang)
d. Riak Air Muka:
(ceria, senyum ketawa, gigit bibir, masam, manis)
e. Gerakan Badan dan Tangan:
(menggeliat, mendepakan tangan, menggaru, menggosok)
2. Nada Suara a. Kelajuan percakapan:
(laju, sederhana, perlahan)
b. Nada:
(tinggi, sederhana, rendah)
c. Bahasa:
20
NIA AMALINA
NAMA: PISMP 7C AMBILAN JANUARI 2010
(kasar, halus, slaga, teratur)
3. Persekitaran a. Jarak:
(jauh, sederhana, rapat)
b. Keadaan dan kedudukan fizikal:
(kemas, bersepah,teratur,bersih,ceria, berabuk, tersusun)
c. Pakaian:
(menjolok mata, kemas teliti, bergaya, bersih, kotor, mahal)

9) Bagaimanakan untuk MENTAFSIR perlakuan BUKAN LISAN?

1. Tafsiran hanya perlu dibuat hanya sebagai gambaran tentang perasaan, pemikiran dan
motif klien
2. Tafsiran tidaklah muktamad
3. Perlakuan hanya sebagai sumber kedua dan panduan kaunselor untuk meneroka dengan
lebih mendalam tentang diri klien
4. Kaunselor perlu mahir untuk mengesan apa yang dinyatakan klien tidak selaras dengan apa
yang dilihat
5. Dengan memahami perlakuan bukan lisan klien dapat member kesan rasa empati terhadap
klien.
6. Kesan ini sangat penting dalam hubungan menolong.

10) Bagaimanakah seorang kaunselor menunjukkan perlakuan BUKAN LISAN?

1. Fokus mata
2. Kedudukan badan menunjukkan penerimaan
3. Menghadap klien atau kedudukan sisi
4. Badan condong ke hadapan
5. Riak air muka kea rah kemesraan
6. Tenang

5.4 KEMAHIRAN MEMBERI TINDAK BALAS


5.5 KEMAHIRAN MENGENALPASTI MASALAH
5.6 KEMAHIRAN MELAKSANAKAN INTERVENSI

21
NIA AMALINA

Anda mungkin juga menyukai