Anda di halaman 1dari 18

PEMETAAN KANDUNGAN (BUKU TEKS BM TINGKATAN 4 )

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR


STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

a) Dengar (imbas kod qr audio)dan kenal pasti perbezaan sebutan


perkataan, rangkai kata, istilah, dan ungkapan dalam bahan ‘Sorak-
1.1 1.1.1 sorai Semangat’ dengan jelasnya dan betulnya. Kemudian, 3
Mendengar, mengenal, menyebut dan
Mendengar, persembahkannya mengikut kreativiti anda.
mengenal pasti perbezaan sebutan
mengenal dan b) Kemukakan pendapat anda tentang pasukan sorak.
perkataan, rangkai kata, istilah dan
menyebut perkataan, ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan c) Cipta sorakan untuk rumah sukan anda dan persembahkannya.
rangkai kata, istilah jelas dan betul. a) Berdasarkan bahan ‘ Nutrien Untuk Minda’, dengar (imbas kod qr audio)
dan ungkapan serta dan kenal pasti perkataan yang berbeza sebutan.Kemudian, ujarkan ayat
intonasi ayat dalam yang menggunakan perkataan tersebut.
pelbagai ujaran. b) Kenal pasti rangkai kata, istilah, dan ungkapan yang terdapat dalam
17
bahan dan gunakannya dalam perbualan.
c) Terokai perkataan-perkataan lain yang berbeza sebutan dan bina dua
1.
ayat yang menunjukkan perbezaan makna dengan perkataan tersebut.

a) Dengar (imbas kod qr audio) , fahami dan tuturkan bahan ‘Lautan Api
Kurenangi’ dalam pelbagai ujaran dengan betulnya.
9
b) Terokai maklumat lanjut tentang panduan asas berenang dan laporkan
1.1.2
secara lisan.
a) Dengar bahan (imbas kod qr audio) dengan telitinya dan huraikan impak
Mendengar, memahami dan
pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Kota Buku Dunia.
menuturkan ayat dalam pelbagai
b) Berbuallah dengan rakan anda tentang aktiviti-aktiviti yang diadakan
ujaran dengan betul.
semasa program Kota Buku Dunia. 23
c) Cadangkan aktiviti galakan membaca yang boleh diadakan di sekolah
anda.

1.2 1.2.1 a) Dengar (imbas kod qr audio) dan berikan respons berdasarkan bahan
Mendengar dan ‘Kerjaya di Awan Biru’ dengan mengutamakan aspek kejelasan, nada, dan
Mendengar dan memberikan respons
memahami perkataan, dengan mengutamakan aspek kejelasan, kefasihan yang betul.
29
b) Pilih satu daripada laluan kerjaya dalam bidang industri penerbangan dan
rangkai kata, istilah, nada, dan kefasihan dengan betul.
2. ungkapan dan ayat berikan respons anda.
c) Terokai maklumat kerjaya yang lain dalam bidang penerbangan.
dalam pelbagai ujaran.
Dengar (imbas kod qr audio) dan berikan respons dengan mengutamakan
aspek kejelasan, nada, dan kefasihan dengan betulnya-‘ Wanita Berjiwa 51
Perkasa’

1
STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

a) Dengar (imbas kod qr audio) dan sebut semula fakta serta hujah berdasarkan bahan
1.3.1 ‘Semerah Rozel’
45
Mendengar, menyebut semula dan b) Susun fakta dan hujah daripada pelbagai situasi.
1.3 menyusun fakta serta hujah c) Buat pembentangan tentang rozel dalam bentuk multimedia.
Mendengar dan daripada pelbagai situasi dengan a) Dengar (imbas kod qr audio) dan sebut semula fakta serta hujah berdasarkan bahan
memahami maklumat, betul, tepat dan bermakna. ‘Tekstil Warisan’
109
fakta, idea dan hujah b) Susun fakta dan hujah daripada pelbagai situasi.
dalam pelbagai wacana c) Rancang dan adakan pameran mini tentang tekstil warisan di bilik darjah anda
3. dan memberikan respons. a) Dengar (imbas kod qr audio) dan analisis maklumat dalam kedua-dua bahan ‘ Sistem
Binaan Berindustri’
1.3.2
b) Jelaskan maklumat tentang pembinaan pasang siap yang anda dengar kepada kelas. 59
Mendengar, menganalisis dan
c) Kumpulkan gambar binaan yang menggunakan Sistem Binaan Berindustri dan jelaskan
menerangkan maklumat daripada
keunikan binaan tersebut.
pelbagai wacana dengan betul dan
a) Dengar (imbas kod qr audio) dan analisis maklumat dalam bahan ‘ NIOSH
bermakna.
Menyantuni Sekolah’. Kemudian, jelaskan maklumat tersebut.
87
b) Kenal pasti tanda-tanda ancaman atau bahaya yang ada di kawasan persekitaran dan
cadangkan langkah untuk mengatasinya
a) Berdasarkan bahan ‘Pelancongan Gastronomi ’ , kemukakan pendapat anda dalam
perbualan santai secara bertatasusila. 73
1.4.1 b) Lengkapkan itinerari pelancongan gastronomi bagi negeri-negeri lain di Malaysia.
Menyampaikan pendapat tentang
sesuatu perkara dalam perbualan Analisis bahan ‘ Akuarium dan Muzium Marin ’ dan kemukakan pendapat anda
181
santai secara bertatasusila. dalam perbualan santai secara bertatasusila.

a) Berdasarkan bahan, sampaikan pendapat anda melalui ceramah tentang peluang


dalam industri yang berasaskan bidang teknikal dan vokasional.
1.4 1.4.2 ‘ Maju dalam Perusahaan Kecil dan Sederhana’ 65
Berbicara tentang sesuatu Menyampaikan pendapat tentang
4. sesuatu perkara melalui ceramah, b) Jika anda ingin menceburi industri yang berasaskan bidang teknikal dan vokasional,
perkara dalam pelbagai
syarahan dan forum dengan yakin apakah industri yang akan anda ceburi? Mengapa?
situasi formal dan tidak
secara bertatasusila. a) Berdasarkan maklumat dalam bahan ‘Ciri-ciri Pelancongan Hijau’ sampaikan
formal.
pendapat anda dengan yakinnya secara bertatasusila dalam bentuk syarahan.
79
b) Cari maklumat tambahan tentang pertubuhan yang menyokong gerakan
ekopelancongan.
a) Baca bahan ‘Gema Belantara’ dan persembahkannya semula dalam bentuk forum
dengan yakinnya secara bertatasusila.
b) Anda dan rakan-rakan akan mengikuti program jelajah hutan. Sebagai persediaan, 93
cadangkan tiga jenis latihan yang diperlukan serta jelaskan sebab-sebabnya.

2
STANDARD STANDARD MUKA
BIL TAJUK
KANDUNGAN PEMBELAJARAN SURAT

a) Berdasarkan bahan ‘ Rumah Pusaka Sutan Mengatas’ dan ‘ Rumah


Pusaka Chow Kit’,dengar (imbas kod qr audio) dan kenal pasti soalan
1.5.1
dari segi jenis, kesesuaian soalan, dan kesesuaian masa.
b) Jalankan sesi temu bual dengan menggunakan soalan yang sesuai 103
Mengenal pasti jenis, kesesuaian soalan
mengikut situasi.
dan kesesuaian masa untuk
c) Kumpulkan gambar dan keterangan tentang bangunan warisan dan
mengemukakan soalan terhadap individu
buat buku skrap.
atau kelompok secara bertatasusila.
a) Berdasarkan bahan ‘ Kerana Habuk’ , bina dan senaraikan soalan yang
sesuai dari segi jenis dan situasi. Kemudian, jalankan sesi soal jawab.
197
1.5 b) Bagaimanakah cara anda membasmi habuk di rumah? Buktikan cara
Bersoal jawab tersebut berkesan.
tentang sesuatu a) Teliti bahan ‘ Karya Seni dan Patriotisme’ dan ‘Pesan Pak Dollah’.
perkara dengan Kemudian, dengar (imbas kod qr audio) dan nilai soalan dengan
menggunakan 1.5.2 menggunakan borang yang disediakan
117
pelbagai soalan. b) Berikan respons terhadap soalan secara berhemah dan bertatasusila.
Mendengar dan menilai keseluruhan c) Rancang satu projek karya seni yang bertemakan patriotisme dan
soalan serta memberikan respons yang pamerkannya di dalam kelas.
betul secara berhemah dan bertatasusila. a) Berdasarkan bahan ‘ Karya Untuk Semua’, dengar soalan (imbas kod
qr audio) dan nilai maksud keseluruhan soalan serta berikan respon
5.
yang sesuai. 137
b) Jalankan aktiviti berbalas pantun (imbas kod qr audio) yang
bertemakan kesusasteraan Melayu
a) Bersoal jawab tentang keistimewaan diri yang perlu dimiliki untuk
memohon program budaya peringkat antarabangsa- ‘Menjulang
Potensi Diri’ 35
1.5.3 b) Simulasikan gaya berpakaian, berjalan, dan duduk yang betul
semasa sesi temu duga dan nilaikan
Bersoal jawab dalam situasi untuk a) Berdasarkan bahan ‘ Penulis Skrip Drama’ , bincangkan soalan-soalan
meningkatkan kebolehpasaran diri dalam yang mungkin ditanya dalam sesi pemilihan penulis skrip drama.
bidang pendidikan dan kerjaya dengan yakin. b) Jalankan simulasi bersoal jawab dalam sesi pemilihan penulis
131
skrip drama tersebut.
c) Gambarkan keistimewaan drama televisyen yang menjadi kegemaran
anda dalam bentuk infografik
a) Kenal pasti maklumat yang terdapat dalam bahan ‘Kolej Vokasional’
b) Hasilkan simulasi temu duga antara majikan dengan pencari
pekerjaan , iaitu bekas pelajar kolej vokasional. 153
c) Jelaskan bagaimana kemahiran insaniah dapat meningkatkan
kebolehpasaran diri anda dalam bidang kemahiran yang anda pilih.
3
STANDARD STANDARD TAJUK MUKA
BIL
KANDUNGAN PEMBELAJARAN SURAT

a) Berdasarkan bahan ‘ Restoran MyRasa, Perth’ dan ‘ Kafe Rasa Malaysia,


London’ , buat pembentangan tentang dua buah restoran Malaysia di luar
1.6.1
1.6 negara. 123
b) Pada pendapat anda, sejauh manakah makanan dapat menonjolkan jati diri?
Menyampaikan maklumat yang betul dan
Mempersembahkan c) Bina blog untuk mempromosikan makanan tradisional
6. tepat dalam bentuk pembentangan serta
maklumat secara lisan a) Teliti maklumat yang terdapat dalam bahan ‘Belanjawan Dinamik’
perbahasan dengan jelas dan intonasi yang
tentang sesuatu perkara b) Bahaskan maklumat tersebut dengan jelasnya menggunakan intonasi yang
sesuai secara bertatasusila
dalam pelbagai situasi. sesuai dan bertatasusila. 147
c) Rancangkan agihan peruntukan yang wajar diberikan dalam sesuatu
sektor. Kemudian, bincangkan.
a) Analisis bahan ‘Seni Jalanan: Mural dan Grafiti’. Kemudian, kemukakan idea
1.7.1 yang bernas dan rasional dalam perbincangan secara bertatasusila.
b) Berbincanglah dengan guru dan rakan anda tentang idea lukisan mural 3D. 161
Berbincang dengan mengemukakan idea
yang bernas dan rasional tentang Kemudian, laksanakan projek melukis mural 3D di sekolah.
1.7 sesuatu perkara secara bertatasusila. a) Dengan berdasarkan bahan ‘ Kembara ke Masa Hadapan’ , kemukakan idea
Berbincang dan
yang bernas dan rasional tentang bahan secara bertatasusila.
berunding tentang 211
b) Berbincanglah dengan rakan anda tentang satu projek sains yang akan
sesuatu perkara.
dijalankan.
a) Kenal pasti masalah yang terdapat dalam bahan ‘Apakah Terarium’.
7. Kemudian, berunding dengan ahli kumpulan anda untuk menyelesaikan
masalah secara kritis dan rasional menggunakan bahasa yang santun.
169
b) Berunding dalam kumpulan tentang cadangan pelaksanaan projek terarium.
1.7.2
Kemudian, bentangkan cadangan tersebut untuk memilih cadangan yang
terbaik.
Berunding untuk menyelesaikan masalah
a) Fahami situasi dalam bahan ‘Celik Akal 1 & 2’ . Kemudian, berundinglah untuk
secara kritis dan rasional menggunakan
menyelesaikan masalah secara kritis dan rasional menggunakan bahasa yang
bahasa yang santun.
santun.
175
b) Pilih satu situasi dan hasilkan inovasi bagi menyelesaikan masalah dalam
situasi tersebut.

4
STANDARD STANDARD MUKA
BIL TAJUK
KANDUNGAN PEMBELAJARAN SURAT

a) Teliti dan jelaskan isu yang terkandung dalam bahan ‘ Isu


1.8.1 Pendermaan Organ’
Merumus isu semasa dengan kritis dan b) Rumuskan isu tersebut dengan jelasnya, kritisnya, dan bernasnya
191
bernas secara jelas menggunakan ayat menggunakan ayat yang gramatis.
yang betul dan gramatis c) Hasilkan iklan untuk menyedarkan orang ramai tentang kepentingan
pendermaan organ dan tisu.
a) Teliti bahan yang diberikan ‘ Belia Harapan Negara ’ dan buat
rumusan secara kritis dengan ayat yang betul dan gramatis.
b) Hujahkan pendapat anda tentang potensi diri belia untuk diteladani
1.8 dengan bernasnya. 219
8. Mengulas sesuatu
c) Huraikan potensi diri anda yang mampu menjadi pemangkin
perkara, isu atau
pembangunan belia negara.
topik.
Hayati karya ‘ Aku Ingin Menjadi Seperti Daun’. Kemudian, ulas
1.8.2 kekuatan dan kelemahan karya secara jelas, bernas dan kritis
205
Mengulas karya dengan menyatakan menggunakan ayat yang betul dan gramatis.
kekuatan dan kelemahan secara jelas,
Kenal pasti kekuatan dan kelemahan karya ‘Dikir Pemimpin Unggul’
bernas dan kritis menggunakan ayat yang
(imbas kod qr audio). Kemudian, sampaikan ulasan dengan bahasa
betul dan gramatis. 225
yang gramatis.

5
KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

a) Baca syarahan ‘Kepentingan Sukan Air’ dengan sebutan dan intonasi


yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar.
2.1.1 5
b) Terokai maklumat lanjut tentang kepentingan sukan air kepada negara dan
Membaca teks syarahan dan pidato persembahkannya dalam bentuk syarahan.
2.1 dengan sebutan dan intonasi yang betul,
a) Baca teks pidato ‘ Bilik Darjah Masa Hadapan’ dengan sebutan dan
Membaca secara mekanis nada yang sesuai serta kepantasan yang
wajar. intonasi yang betul, nada yang sesuai, serta kepantasan yang wajar.
pelbagai bahan prosa dan 25
b) Gambarkan suasana pembelajaran yang anda gemari kepada rakan-
1. puisi. rakan anda.
a) Baca skrip drama ‘ Bukan Halangan’ dengan intonasi yang betul dan nada 11
2.1.2 yang sesuai.
Membaca skrip drama dengan intonasi b) Kemukakan pandangan peribadi anda yang bersesuaian dengan
yang betul dan nada yang sesuai. persoalan yang terdapat dalam drama tersebut.
Baca skrip drama dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai - ‘Arnab 49
Si Pencuri Hati’. Lakonkan skrip drama ini.

a) Baca bahan ‘Bahasa Melayu di Persada Dunia’ dengan telitinya.


Kemudian, kenal pasti dan jelaskan maklumat yang terkandung dalam
bahan tersebut.
b) Berdasarkan bahan, huraikan pandangan anda tentang pengajaran bahasa 19
2.2 2.2.1 Melayu di luar negara.
Membaca untuk memahami c) Lakonkan aktiviti promosi untuk menggalakkan murid mempelajari
Membaca, mengenal pasti dan
makna perkataan, rangkai bahasa asing dengan menggunakan bahasa yang menarik.
menjelaskan maklumat tersurat dan
kata, istilah, serta ungkapan a) Baca bahan ‘Kanta Forensik’ dan kenal pasti maklumat
tersirat dengan betul daripada pelbagai
dan ayat dalam pelbagai b) Sejauh manakah kerjaya forensik dapat membantu menyelesaikan
bahan primer. 31
bahan. masalah jenayah?
2.
c) Bagaimanakah kemajuan sains dapat membantu bidang forensik?
a) Baca, kenal pasti, dan jelaskan maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan
bahan ‘Mengintai Habitat Udang Harimau’
47
b) Bincangkan potensi penternakan udang harimau pada masa hadapan
c) Terokai maklumat tentang jenis-jenis udang yang lain
a) Baca, kenal pasti, dan jelaskan maklumat tersurat dan tersirat daripada
bahan ‘Pos Kuala Mu-Jom Berkelah’
b) Laksanakan kajian lapangan untuk mengenal pasti kegiatan pelancongan 81
yang menarik di tempat anda. Kemudian, cadangkan usaha-usaha untuk
mempromosikannya.
6
STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

a) Baca dan nilai bentuk serta kandungan teks ‘Karnival Kerjaya’


b) Kenal pasti kerjaya berdasarkan potensi diri anda. 37

a) Baca dan teliti bahan ‘Arang Kayu Bakau di Kuala Sepetang’.


2.3.1 Kemudian, nilai bentuk serta kandungan teks bahan tersebut
Membaca dan menilai bentuk serta dengan betulnya dan tepatnya dengan menggunakan Borang
kandungan teks daripada pelbagai bahan Penilaian Kendiri. (Contoh borang di muka surat 37) 61
dengan betul dan tepat. b) Pada pendapat anda, adakah arang kayu bakau masih digunakan
pada masa akan datang? Berikan alasan

a) Baca bahan ‘ Panggilan Tahan’. Kemudian, nilai bentuk serta


kandungan teks bahan tersebut dengan betulnya dan tepatnya
2.3 dengan menggunakan Borang Penilaian Kendiri.
75
Membaca untuk b) Terokai maklumat tentang keistimewaan Gunung Tahan dan
3. memproses maklumat sediakan brosur yang dapat dijadikan panduan oleh pelancong.
daripada pelbagai
bahan.
a) Baca, analisis, dan cari persamaan serta perbezaan maklumat
dalam bahan ‘ Modus Operandi Sindiket Penipuan’ .Kemudian,
catat maklumat dalam bentuk pengurusan grafik banding beza. 89
2.3.2 b) Kenal pasti teknik yang digunakan oleh penjenayah digital untuk
Membaca dan membanding beza memerangkap mangsa dan bincangkannya
maklumat daripada pelbagai bahan teks
dengan betul. a) Baca kedua-dua bahan dengan menggunakan teknik QUACK.
Kemudian, banding dan bezakan kisah Fort Margherita dengan
peristiwa Singapura Diserang Todak.
105
b) Terokai maklumat yang berkaitan dengan penentangan
terhadap penjajah dan ceritakannya kembali.

7
STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

a) Baca bahan ‘Taiping Bandar Warisan’ dengan telitinya dan


senaraikan maklumat yang terkandung dalam bahan tersebut.
111
Kemudian, buat kesimpulan.
2.3.3 b) Tulis puisi tentang keistimewaan bandar tempat tinggal anda.
Membaca dan membuat kesimpulan
daripada bahan dengan betul. a) Baca bahan ‘ Evolusi Kad Pengenalan’ dengan telitinya.
Kemudian, buat kesimpulan tentang evolusi kad pengenalan.
b) Gambarkan penggunaan kad pengenalan pada masa akan 119
datang dan ceritakan ramalan tersebut.

a) Berdasarkan bahan, catatkan kelebihan karya Azizi bin Abdullah.


b) Buat kesimpulan tentang hasil karya Azizi bin Abdullah
133
c) Tulis sinopsis sebuah novel yang pernah anda baca

a) Baca dan kenal pasti masalah yang terdapat dalam bahan


‘Koperasi Sekolah di Puncak Jaya’
b) Berikan justifikasi penyelesaian masalah yang terdapat dalam
bahan. 149
c) Kenal pasti masalah yang dihadapi oleh koperasi sekolah anda
dan cadangkan langkah penyelesaian

a) Baca dan kenal pasti masalah dalam kedua-dua bahan


2.3.4 ‘Caklempong’ . Kemudian, berbincanglah dengan rakan anda
Membaca dan mendapatkan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah secara rasional.
masalah secara rasional. 163
b) Berbincanglah dengan ahli kumpulan anda untuk merancang satu
projek yang berkaitan dengan caklempong.

a) Baca dan analisis bahan ‘Adiwira 5G’ untuk mengenal pasti


punca masalah. Kemudian, kemukakan cadangan penyelesaian
secara rasional.
213
b) Berdasarkan bahan, cipta bahagian kesudahan cerita
menggunakan pelbagai jenis ayat.

8
STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

a) Baca bahan ‘Burung Botak Upeh’ . Kemudian, ulas pandangan


penulis secara rasional.Anda juga dikehendaki menerokai
2.3.5 maklumat lanjut tentang bahan daripada pelbagai sumber. 177
Membaca dan mengulas pandangan penulis b) Kemukakan pendapat tentang usaha-usaha yang dijalankan untuk
secara rasional. memelihara haiwan yang terancam.
a) Baca teks ‘Mitos Perubatan’ dengan telitinya. Kemudian, ulas
pandangan penulis.
193
b) Dengan merujuk pelbagai bahan, jelaskan perbandingan antara
perubatan alternatif dengan perubatan moden.
a) Baca bahan ‘Elegi Hujung Mac’ dengan telitinya dan senaraikan
kosa kata baharu yang anda pelajari. Kemudian, berikan makna
perkataan tersebut dengan merujuk kamus. 139
b) Cari dan baca cerpen lain yang bertemakan bahasa dan sastera.
2.4 2.4.1 Senaraikan kosa kata baharu daripada cerpen tersebut pula.
Membaca secara ekstensif Membaca dan menghayati pelbagai bahan a) Baca dan hayati bahan ‘Simpan, Labur dan Untung!’. Pilih kosa
pelbagai bahan untuk fiksyen dan bukan fiksyen untuk kata khusus berdasarkan bidang dan jelaskan maksudnya
mengukuhkan penguasaan meningkatkan penguasaan kosa kata dalam dengan merujuk kamus.
155
bahasa dan meluaskan pelbagai bidang. b) Kenal pasti maklumat tentang bentuk-bentuk pelaburan yang
pengetahuan bagi dijamin oleh pihak kerajaan dan kongsikan maklumat tersebut
pembangunan diri. dengan rakan anda.
Senaraikan kosa kata sukar yang terdapat dalam bahan ‘Taman
4. Georimba Langkawi’ dan cari maksud kosa kata tersebut.
183
Kemudian, bina ayat dalam perenggan dengan menggunakan kosa
kata tersebut.
Berdasarkan kedua-dua bahan ‘Pencipta Teknologi’ , baca dan
senaraikan kosa kata yang sukar ditemukan. Kemudian, cari 207
maksud kosa kata tersebut.
a) Baca bahan ‘Dakwat Ungu di Jari Telunjuk’ dengan telitinya dan
senaraikan kosa kata baharu yang anda pelajari. Kemudian,
berikan makna perkataan tersebut dengan merujuk pelbagai
221
sumber.
b) Terokai pelbagai maklumat untuk mengetahui proses pilihan
raya di Malaysia dengan lebih lanjut.

9
KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

3.1 3.1.1 a) Analisis maklumat dalam bahan ‘E-Sukan’ dan kenal pasti
kata, istilah, rangkai kata, dan ungkapan dengan betulnya
Menulis untuk menerangkan makna Menulis untuk membina ayat dengan mengikut konteks.
1 7
kata dan istilah, rangkai kata, membezakan makna kata, istilah, maksud b) Bina ayat bagi membezakan makna kata, istilah, rangkai kata, dan
ungkapan dan ayat. rangkai kata, dan ungkapan dengan betul ungkapan dengan betulnya mengikut konteks yang berbeza.
mengikut konteks. c) Terokai maklumat lanjut tentang e-sukan dan tulis laporan

3.2 3.2.1 a) Berdasarkan bahan ‘Pendidikan Tanpa Batasan’, tulis ramalan


tentang cara manusia menuntut ilmu pada masa hadapan
Menulis untuk mengemukakan Menulis untuk meramal sesuatu perkara dengan memberikan justifikasi yang sesuai. 21
maklumat tentang sesuatu perkara. yang dibaca, didengar dan ditonton b) Terokai maklumat lanjut berkaitan dengan persekolahan
2 dengan memberikan justifikasi alternatif di Malaysia dan bentangkan maklumat tersebut.
menggunakan ayat yang gramatis
Berdasarkan bahan ‘Daripada Kartun Kepada Animasi ’, tulis
ramalan tentang kerjaya pada masa hadapan. 33

a) Dengan merujuk pelbagai bahan, lengkapkan maklumat


3.3 3.3.1 tentang keperluan untuk menjadi penternak yang berjaya
‘ Sinar Baharu Penternak Jaya’.
Menulis untuk melengkapkan Menulis dan melengkapkan maklumat b) Berikan penilaian tentang kertas cadangan yang disediakan
53
maklumat dalam pelbagai bahan. dalam pelbagai bahan mengikut situasi berdasarkan borang penilaian.
dan keperluan. c) Tulis kertas cadangan untuk satu projek penternakan yang
3 ingin dilaksanakan di sekolah

a) Berdasarkan bahan dan pelbagai bahan rujukan , lengkapkan


maklumat tentang kek lapis Sarawak.
63
b) Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk
memajukan industri kek lapis Sarawak.

10
STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

a) Berdasarkan bahan, analisis dan senaraikan isi-isi penting karangan


3.4.1 tentang kepentingan industri 4.0 – ‘ Revolusi Industri’
Menulis kerangka karangan dengan b) Tulis kerangka karangan berdasarkan isi-isi penting yang telah anda
67
menyusun dan menganalisis isi senaraikan.
penting secara terancang. c) Bayangkan dan ceritakan kehidupan manusia yang sangat bergantung
pada robot.
a) Analisis maklumat dalam bahan ‘ Taman Negara Mulu’ . Kemudian, tulis
3.4.2 perenggan pendahuluan jenis sejarah , suasana dan peribahasa.
Menulis pelbagai jenis perenggan b) Terokai tempat pelancongan yang menawarkan aktiviti yang unik dan luar 77
3.4 pendahuluan yang menepati tema biasa.Kemudian, persembahkannya dalam bentuk kreatif.
Menulis untuk menggunakan laras bahasa yang sesuai
menghasilkan dan gramatis. a) Berdasarkan maklumat dalam bahan ‘Geruh-gerah Badan Air’ ,tulis
sesuatu perenggan pendahuluan jenis suasana, persoalan, statistik, dan gabungan.
penulisan 91
b) Terokai punca-punca yang menyebabkan berlakunya kemalangan di badan
secara air dengan mengambil kira pelbagai faktor. Kemudian, persembahkannya
terancang. a) Analisis maklumat dalam bahan ‘Misi Suci Bulan Sabit Merah Malaysia
3.4.3 (BSMM) ‘ dan tulis perenggan isi dengan huraian yang jelas dan kritis
Menulis perenggan isi dengan menggunakan bahasa yang gramatis.
95
huraian yang jelas dan kritis b) Tulis pendapat tentang punca kurangnya penglibatan murid dalam kerja
4.
menggunakan bahasa yang gramatis. khidmat masyarakat dan cadangkan langkah mengatasinya.

3.4.4 a) Teliti bahan ‘Kepentingan Mempelajari Sejarah’ dan tentukan jenis


kesimpulan yang sesuai mengikut tema daripada bahan tersebut. Kemudian,
Menulis untuk membuat kesimpulan tulis perenggan kesimpulan tersebut dengan menggunakan ayat yang
107
yang lengkap dan menepati tema gramatis dan ungkapan yang menarik.
menggunakan ayat yang gramatis dan b) Apakah peristiwa penting yang tidak dapat dilupakan dalam hidup anda?
ungkapan yang menarik. Mengapakah anda menganggap peristiwa tersebut penting?

a) Analisis bahan ‘Kejiranan Alaf Baharu’ dan sediakan rangka karangan yang
mengandungi ungkapan menarik dan urutan isi yang lengkap.
3.4.5
b) Tulis karangan lengkap berdasarkan rangka yang telah disediakan. 121
c) Rancang satu aktiviti untuk mengeratkan hubungan kejiranan dan
Menulis untuk menghasilkan karangan
bentangkannya.
dengan wacana yang lengkap, bahasa
a) Teliti maklumat yang dipaparkan ‘Tunaikan Tanggungjawabmu’ . Hasilkan
yang gramatis dan ungkapan yang
karangan dengan wacana yang lengkap.
menarik. 151
b) Reka risalah tentang cukai yang menarik dan kreatif untuk diedarkan kepada
rakan-rakan anda

11
STANDARD STANDARD MUKA
BIL TAJUK
KANDUNGAN PEMBELAJARAN SURAT

a) Teliti dan olah bahan ‘ Bahasa Pakaian Budaya’ yang diberikan untuk
menghasilkan karangan yang lengkap.
3.5.1 b) Tangkap skrin dan cetak penggunaan bahasa yang salah dalam media sosial. 135
Kemudian, betulkan.
Mengolah pelbagai bahan
menggunakan ayat yang gramatis Analisis bahan ‘Pais Ikan Patin Tempoyak’ . Kemudian, olah bahan
dan penanda wacana yang sesuai. menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. 167
3.5
Analisis dan olah bahan ‘ Karisma Pemimpin’ untuk menghasilkan penulisan
Menulis untuk mengolah dengan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. 223
maklumat bagi
menghasilkan pelbagai a) Baca bahan dengan menggunakan teknik ACID. Kemudian, olah maklumat
bentuk penulisan dan daripada bahan ‘Indahnya Terapeutik ’ dalam bentuk grafik yang sesuai dan
5. grafik. menarik.
165
3.5.2 b) Cari maklumat tentang urutan tradisional kaum lain yang terdapat di negara
kita dan persembahkan maklumat dalam bentuk grafik yang menarik.
Mengolah maklumat daripada pelbagai
bahan dalam bentuk grafik yang sesuai a) Analisis maklumat yang terdapat dalam bahan ‘Kuasa Graviti’ . Kemudian,
dan menarik. olah maklumat dalam bentuk grafik yang sesuai dan menarik.
b) Terokai maklumat tentang teknologi hijau dan persembahkan maklumat 179
tersebut dalam bentuk yang kreatif

a) Baca teks ‘ Marah, Jangan Engkau Marah’ dan senaraikan maklumat yang
terkandung dalam teks tersebut.
b) Olah maklumat tersebut dalam bentuk grafik yang sesuai dan menarik. 199
c) Cadangkan cara lain untuk menenangkan diri dan kongsikannya dengan rakan.

12
STANDARD STANDARD MUKA
BIL TAJUK
KANDUNGAN PEMBELAJARAN SURAT

a) Analisis kesalahan bahasa dalam teks ‘ Yayasan Salam’ dan betulkannya.


b) Terokai maklumat tentang badan kebajikan yang lain dan buat buku skrap
125
berkaitan dengan badan tersebut.

a) Analisis perenggan teks ‘ Vektor Pembawa Penyakit ’ sama ada mempunyai


kejituan idea atau tidak. Berikan alasan.
b) Bagi perenggan yang ideanya tidak jitu, betulkan dan tulis teks tersebut
195
semula. Kemudian, bandingkan jawapan anda dengan jawapan rakan anda.
c) Huraikan aspek kebersihan yang sering diabaikan oleh masyarakat.
3.6 3.6.1
a) Kenal pasti kesalahan bahasa dalam bahan ‘ Harga Teknologi’. Kemudian,
6 Mengedit dan memurnikan Menganalisis kesalahan bahasa dan betulkan kesalahan tersebut.
pelbagai teks. kejituan idea dalam pelbagai teks. b) Analisis bahan untuk menentukan kejituan idea bahan tersebut
209
c) Terokai maklumat tentang dron daripada pelbagai bahan dan analisis
kejituan idea dalam bahan tersebut.

a) Baca dan analisis kesalahan bahasa dalam bahan ‘ SEAMEO’ . Kemudian


betulkan kesalahan tersebut.
b) Analisis rencana ‘ SEAMEO RECSAM: Impak Terhadap Dunia Pendidikan’
untuk menentukan kejituan idea dan kesalahan bahasa dalam rencana tersebut. 227
c) Terokai maklumat tentang pusat serantau lain yang beroperasi di bawah
SEAMEO. Bentangkan hasil dapatan anda kepada rakan-rakan.

13
KEMAHIRAN SENI BAHASA

STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

4.1.1 Sambung skrip drama ‘ Bukan Halangan’ dan persembahkannya mengikut kreativiti
11
Memahami dan mengapresiasi anda.
4.1 prosa moden dan prosa tradisional
Memahami dan mengapresiasi dengan menyatakan respons peribadi Sampaikan pandangan peribadi anda berdasarkan bahan( Prosa Tradisonal –
21
karya sastera yang sesuai terhadap karya sastera Berguru dengan Aria Putera)
1.
4.1.2 Deklamasikan sajak ‘Sang Animator’ dan nyatakan maksudnya. 33
Memahami dan mengapresiasi puisi
moden dan puisi tadisional dengan a) Dendangkan gurindam secara kreatif dan jelaskan maksud yang terkandung dalam
menyatakan respons peribadi yang setiap rangkap –‘ Gurindam Hati Waja’
51
sesuai terhadap karya. b) Cipta gurindam tentang sumbangan peladang dan persembahkannya

4.2 Nyatakan lima peribahasa yang sesuai berdasarkan kandungan bahan


Memahami dan 4.2.1 65
‘Menghadapi Rintangan’ . Kemudian, bina ayat dengan peribahasa tersebut
menggunakan peribahasa Menggunakan peribahasa dan
2. dalam lisan dan penulisan. menghubung kait maksudnya
dengan betul mengikut konteks. Analisis penggunaan peribahasa dalam bahan ‘Tahan Menghijau’ . Kemudian,
bina perenggan berdasarkan peribahasa yang sesuai dan hubung kaitkan maksudnya 75
dengan betulnya mengikut konteks.

Berdasarkan bahan ‘ Apabila Sang Monyet Berhenti Mengerih’ , tulis skrip drama
4.3.1 93
dengan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dan menarik
4.3 Menghasilkan skrip drama secara
Menghasilkan karya kreatif berpandu dengan menggunakan Hasilkan skrip drama tentang pengalaman menjalankan usaha untuk
109
dalam bentuk prosa dan gaya bahasa yang sesuai dan menarik menghidupkan tekstil warisan.
3. puisi. 4.3.2 Berdasarkan bahan ‘ Bahasa Murni, Wajah Peribadi’ , tulis seloka tentang
Menghasilkan seloka menggunakan 135
penggunaan bahasa dalam media sosial.
idea yang kreatif serta bahasa yang
indah dan bertatasusila. Hasilkan seloka tentang ‘ Tunaikan Tanggungjawabmu’ menggunakan idea yang
151
kreatif serta bahasa yang indah.

14
STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

4.4.1 Persembahkan sketsa tentang kejiranan dalam bentuk multimedia


121
Mempersembahkan sketsa dalam secara kreatif.
bentuk multimedia secara kreatif
dan menarik.
Berdasarkan bahan ‘ Dari Dapur Bonda’ , persembahkan sketsa
167
dalam bentuk multimedia secara kreatif dan menarik.

4.4 4.4.2 Persembahkan syair ‘Syair Burung Botak Upeh’ dengan nada dan
177
Mempersembahkan pelbagai Mempersembahkan syair dan pantun intonasi yang sesuai melalui pelbagai media secara kreatif.
4. prosa dan puisi secara kreatif. dengan nada dan intonasi yang
sesuai menggunakan pelbagai media Persembahkan pantun ‘ Bahaya Habuk ’ dengan nada dan intonasi
secara kreatif. 197
yang sesuai melalui pelbagai media secara kreatif.

Persembahkan cerpen ‘Pencipta Teknologi’ secara kreatif dan


4.4.3 207
menarik.
Mempersembahkan cerpen secara
langsung dengan kreatif dan menarik. Persembahkan cerpen ‘ Dakwat Ungu di Jari Telunjuk’ dengan
menggunakan bahan multimedia seperti video dan audio secara kraetif 221
dan menarik.

15
KEMAHIRAN ASPEK TATABAHASA

STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

5.1.1
Mengenal pasti dan menggunakan bentuk Kenal pasti bentuk kata tunggal dan kata majmuk dalam bahan
kata tunggal dan kata majmuk dengan ‘Kepentingan Sukan Air’ .Kemudian, gunakannya dengan betulnya 5
betul mengikut konteks. mengikut konteks.

5.1 5.1.2 Kenal pasti lima kata terbitan ( imbuhan awalan, apitan,sisipan,akhiran)
Memahami dan menggunakan Mengenal pasti dan menggunakan dalam bahan ‘ Bilik Darjah Masa Hadapan’ bagi setiap kategori bentuk
1. 25
bentuk kata yang sesuai pelbagai kata terbitan dengan betul yang terdapat dalam petikan. Kemudian, bina ayat dengan kata terbitan
dalam pelbagai bidang mengikut konteks. tersebut.

5.1.3
Kenal pasti dan bina ayat menggunakan akronim yang terdapat dalam
Mengenal pasti dan menggunakan
petikan ‘ Harapan Setinggi Gunung’. 37
bentuk kata ganda dan akronim dengan
betul mengikut konteks.

16
STANDARD STANDARD MUKA
BIL TAJUK
KANDUNGAN PEMBELAJARAN SURAT

5.2.1
Mengenal pasti dan menggunakan Kenal pasti golongan kata nama dalam bahan ‘ Realisasikan Impian’
49
golongan kata nama dengan betul dan bina ayat dalam bentuk dialog.
mengikut konteks.

Kategorikan kata kerja tak transitif yang terdapat dalam teks


‘Khazanah Hutan Bakau’ . Kemudian, bina perenggan dengan kata kerja 61
5.2.2
tak transitif tersebut.
Mengenal pasti dan menggunakan
golongan kata kerja dengan betul
mengikut konteks.
Kenal pasti kata kerja transitif yang terdapat dalam bahan
‘ Warisan Dunia’. Kemudian, bina ayat dengan menggunakan kata kerja 77
5.2 tersebut mengikut konteks.
Memahami dan
2. menggunakan golongan 5.2.3
kata yang sesuai dalam Mengenal pasti dan menggunakan Kenal pasti kata adjektif dalam bahan ‘Jebak Digital’ . Kemudian,
pelbagai bidang golongan kata adjektif dengan betul 89
gunakannya semula dengan betulnya mengikut konteks.
mengikut konteks.

Kategorikan golongan kata tugas praklausa dan pascakata yang


terdapat dalam bahan ‘Darah Sateria’. Kemudian, bina perenggan 105
dengan kata-kata tersebut.
5.2.4
Mengenal pasti dan menggunakan
golongan kata tugas dengan betul Kategorikan kata hubung yang terdapat dalam bahan ‘ Identitiku’.
119
mengikut konteks. Kemudian, tulis dialog dengan menggunakan kata hubung tersebut.

Kategorikan kata prafrasa yang terdapat dalam bahan ‘Pencinta Bahasa’.


139
Kemudian, tulis perenggan pendek dengan menggunakan perkataan tersebut.

17
STANDARD MUKA
BIL STANDARD KANDUNGAN TAJUK
PEMBELAJARAN SURAT

5.3.1
Mengenal pasti dan menggunakan
Kenal pasti frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi
frasa nama, frasa kerja, frasa 155
adjektif dan frasa sendi nama nama dalam bahan ‘Simpan, Labur dan Untung’. Kemudian, tulis
dengan betul mengikut konteks. perenggan dengan menggunakan semua frasa tersebut.

5.3.2
Mengenal pasti dan menggunakan Kenal pasti pola ayat dasar dalam bahan ‘ Hutan Kecilku’ . Kemudian,
169
ayat dasar yang betul. bina perenggan dengan menggunakan ayat dasar tersebut

5.3 Kenal pasti ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang
serta ayat majmuk dalam bahan ‘Panorama Diorama’. Kemudian, 181
Memahami dan 5.3.3 gunakan ayat-ayat tersebut dalam perenggan mengikut konteks.
3. Mengenal pasti dan menggunakan
menggunakan ayat yang
ayat tunggal susunan biasa dan a) Kenal pasti ayat tunggal susunan biasa, ayat tunggal susunan
sesuai dalam pelbagai
susunan songsang, dan ayat songsang, dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ‘Mitos
bidang
majmuk yang betul mengikut Perubatan’ .
konteks. b) Tulis soalan kepada pakar perubatan. Soalan tersebut mestilah 193
mengandungi ayat tunggal susunan biasa, ayat tunggal susunan
songsang, dan ayat majmuk.

5.3.4
Kenal pasti jenis-jenis ayat dalam bahan ‘Inovasi 5G’ dan bina ayat
213
Mengenal pasti dan menggunakan berdasarkan jenis-jenis ayat tersebut mengikut konteks.
ayat penyata, ayat tanya, ayat
perintah dan ayat seruan yang betul Kenal pasti jenis-jenis ayat yang terdapat dalam bahan ‘ Pemimpin
mengikut konteks. 223
Berkesan, Pencetus Kejayaan’ dan hasilkan dialog.

18