Anda di halaman 1dari 38

Dasar dan Hala Tuju

Sekolah
2013– 2015

Sekolah Menengah Kebangsaan


Sekolah Kebangsaan
SJK©
SJK(T)

Contoh Hasil Perbengkelan


Pemudah Cara
SIPartners+ Johor

Kumpulan
NPQEL Ambilan 2/2013
Kumpulan SB3
IPG Keningau, Sabah
22 – 25 Julai 2013

eringatan: Contoh ini adalah bagi tujuan


pembelajaran.
RUMUSAN RANGKA KERJA PERANCANGAN STRATEGIK

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA PANJANG (3 – 5 TAHUN) JANGKA MASA PENDEK (1 AHUN)


Matlamat Objektif 1A Strategi 1A- Pelan Pelan
Strategik 1 1 Taktikal Operasi 1

Objektif 1B Operasi 1
Matlamat Strategi 1A- Pelan
Operasi 2
Strategik 2 2 Operasi 2
Operasi 3
Operasi 4
Matlamat Pelan
Strategik 3 Operasi 3

Matlamat Pelan
Strategik 4 Operasi 4
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.
Melestarikan
Sistem
Pendidikan
Berkualiti
Membangunkan
Potensi
Individu
Memenuhi
Aspirasi
Negara

SMK _____ membangun murid agar berkemampuan atau melakukan sesuatu untuk mencapai aspirasi
(keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu; cita-cita) yang setiap murid mempunyai
pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan
identiti nasional. Potensi ini akan dibangunkan oleh SMK________ melalui ilmu didik yang menyeluruh
dan bersepadu serta tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

Pendidikan
Berkualiti
Insan
Terdidik
Negara
Sejahtera

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan melebihi institusi lain yang akan menghasilkan
atau mengeluarkan kumpulan murid yang dikenali.
NILAI

Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat

Kolaboratif Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama dan
interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana dan
menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam


amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah elok /
indah / gemilang.

Inovasi Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan _______ komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan
yang baik kepada semua pelanggan kami

MURID
1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon
dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

KEPADA WARIS (Ibu bapa / penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu
selepas dilaksanakan.

MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid

VISI
Pendidikan
berkualiti
Insan
Terdidik
Negara
Sejahtera
KRA1 KRA3
Pencapaian Pencapaian
prestasi kemahiran
akademik yang insaniah yang
tinggi oleh tinggi oleh
semua murid semua murid
KRA2
Pencapaian
prestasi
kokurikulum
yang tinggi oleh
semua murid

Tiga (3) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF

Sekolah berada dalam BAND 3 pada tahun 2015.

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


1.1 100.00 peratus murid memperolehi sekurang-kurangnya pencapaian Band
3 dalam semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah
pada tahun 2015.
1.2 5.00 peratus murid memperoleh Band 6 semua mata pelajaran dalam
Pentaksiran Berasaskan Sekolah pada tahun 2015.

1B Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


1.3 100.00 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada
tahun 2014.
1.4 15.00 peratus murid memperolehi 5A dalam peperiksaan Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2014.
1.5 Sekolah mencapai 2.50 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Ujian
Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2014.

1C Penilaian Menengah Rendah (PMR)


1.6 100.00 peratus murid menguasai semua mata pelajaran dalam Penilaian
Menengah Rendah pada tahun 2013.
1.7 10.00 peratus murid memperolehi ‘A’ semua mata pelajaran dalam
peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2013.
1.8 Sekolah mencapai 2.50 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan
Penilaian Menengah Rendah pada tahun 2013.

1D Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)


1.9 100.00 peratus murid layak mendapat sijil dalam peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia pada tahun 2015.
1.10 Sekolah mencapai 4.50 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia pada tahun 2015.
1.11 2.00 peratus murid memperolehi ‘A’ semua mata pelajaran dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2015.

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

2A Pencapaian markah kokurikulum murid


2.1 97.50 peratus murid memperolehi PNGK Kokurikulum sekurang-
kurangnya 7.0 pada tahun 2015. [CGPA; Cumulative Grade Point
Average atau Purata Nilai Gred Kumulatif].

2B Pencapaian Sukan dan Permainan


2.2 10 pasukan sukan dan permainan mencapai sekurang-kurangnya tempat
ketiga di peringkat daerah pada tahun 2015.
2.3 2 pasukan sukan dan permainan mencapai tempat pertama di peringkat
daerah pada tahun 2015.

2C Pencapaian KoAkademik
2.4 10 pasukan koakademik mencapai sekurang-kurangnya tempat ketiga di
peringkat daerah pada tahun 2015.
2.5 2 pasukan koakademik mencapai tempat pertama di peringkat daerah
pada tahun 2015.

2D Pencapaian Unit Beruniform


2.6 4 pasukan unit pakaian seragam mencapai sekurang-kurangnya tempat
ketiga di peringkat daerah pada tahun 2015.
2.7 2 pasukan unit pakaian seragam mencapai tempat pertama di peringkat
daerah pada tahun 2015.

3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

3A Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


3.1 90.00 peratus murid memperlihatkan sikap dan perlakuan positif pada
tahun 2015.

3B Salah Laku Disiplin


3.2 2.00 peratus murid melakukan kes ringan pada tahun 2015.
3.3 1.00 peratus murid melakukan kes sederhana pada tahun 2015.
3.4 0.50 peratus murid melakukan kes berat pada tahun 2015.

3C Kehadiran Ke Sekolah
3.5 100.00 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 98.00 peratus kehadiran
setahun setiap murid pada tahun 2015.
3D Kemahiran Insaniah
3.6 90 peratus murid memperoleh skor 4.0 (lebih atau sama) Kemahiran
Insaniah pada tahun 2015.
PERANCANGAN STRATEGIK 2013 – 2015
SMK TAMAN PELANGI JOHOR BAHRU

Bidang / Pegawai
Sasaran Strategi
Matlamat Bertanggungjawab
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Strategik
TOV 2013 2014 2015

1. Pencapaian 1.1 N/A - - 100.00 PENGURUSAN KURIKULUM


prestasi Meningkatkan % Murid Memperoleh Band 3 Dalam
akademik yang Pencapaian Murid Semua Mata Pelajaran 1.1 Meningkatkan Prestasi Akademik PK Pentadbiran
tinggi oleh berdasarkan N/A - - 5.00
GKMP
semua murid. Panduan % Murid Memperoleh Band 6 Semua 1.1.1 Kelas Tambahan – Lanjutan Petang Ketua Panitia
Pembangunan Mata Pelajaran 1.1.2 Kelas Tambahan – Hujung Minggu Guru Media
Pembelajaran 1.1.3 Modul Latihan – Kerja Rumah
Murid (PBS) 1.1.4 e-Latihan
1.1.5 Pencerapan P&P

1.2 Meningkatkan
Pencapaian Murid 95.00 100.00 100.00 - 1.2 Mengaplikasi Headcount Akademik
dalam Ujian % Murid Lulus
Penilaian Sekolah 6.00 10.00 15.00 - 1.3 Meningkatkan penguasaan LINUS 2.0 (BM dan
Rendah (UPSR) % Murid Memperoleh 5A BI)
3.00 2.75 2.50 -
Gred Purata Sekolah (GPS) 1.4 Meningkatkan kualiti penyemakan hasil kerja
1.3 murid
Pencapaian Murid
Dalam Pentaksiran 1.5 Meningkatkan Budaya Membaca dalam
Tingkatan 3 (PT3) 96.00 100.00 - - kalangan murid-murid
% Murid Menguasai Semua Mata
Pelajaran 1.5.1 Meningkatkan keceriaan bilik
9.00 10.00 - - sumber/ perpustakaan
% Murid Memperolehi ‘A’ Semua Mata 1.5.2 Mewujudkan mini perpustakaan di
Pelajaran setiap kelas.
3.00 2.90 2.80 2.70 1.5.3 Meningkatkan pelaksanaan program
Gred Purata Sekolah (GPS) sekolah.

% Murid Murid Yang melepasi Tahap 60.00 70.00 80.00 90.00


Penguasaan Minimum

Matlamat Bidang / Pegawai


Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi
Strategik Bertanggung jawab
TOV 2013 2014 2015

1.4 % Murid Memperolehi ‘A’ Semua Mata 1.00 1.50 2.00 2.50 1.5.4 Mengadakan kerjasama dengan
Meningkatkan Pelajaran Perpustakaan Daerah.
Pencapaian Murid 1.5.5 Program Nilam.
Dalam Peperiksaan Gred Purata Sekolah (GPS) 5.40 5.30 5.20 5.10
Sijil Pelajaran PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Malaysia (SPM) % Murid Layak Mendapat Sijil 83.00 86.00 89.00 92.00
1.6 Meningkatkan motivasi , keyakinan dan
memberikan pengiktirafan kepada murid Guru Bimbingan dan
1.5 Kaunseling
Meningkatkan % Murid Memperolehi ‘A’ Semua Mata 1.00 2.00 3.00 4.00 1.6.1 Kem motivasi Pengetua
Pencapaian Murid Pelajaran 1.6.2 Hari Anugerah Pembelajaran
Dalam peperiksaan Cemerlang
Sijil Tinggi Purata Nilai Gred Kamulatif (PNGK) 2.50 2.65 2.85 3.00 1.6.3 Potret Gemilang
Peperiksaan 1.6.4 Hadiah dan Sijil Pencapaian
Malaysia (STPM) % Murid Lulus
98.00 100 100 100 PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN
KEMUDAHAN FIZIKAL
1.6
Meningkatkan 1.7 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang
Pencapaian Murid kondusif
Dalam peperiksaan % Murid Lulus (Makbul) PK Pentabiran
STAM 1.7.1 Membina Pondok Bacaan GKMP
1.7.2 Mewujudkan Ruang Informasi Ketua Panitia
1.7.3 Pertandingan Kebersihan dan
1.7 Keceriaan Kelas (Program 3K)
Penilaian dan
Pentaksiran Lain PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN
(spt MUET utk Tg Peratus Murid Mumtaz SUMBER MANUSIA
6)
1.8 Meningkatkan kemahiran guru membimbing
murid dalam TIMSS dan PISA

1.8.1 Latihan Guru Matematik, Sains dan


Bahasa (Bahasa Melayu/Inggeris)

PK Pentabiran
GKMP
Ketua Panitia

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015
1.9 Meningkatkan pembudayaan inovasi dalam
P&P

1.9.1 Frog VLE PGB


1.9.2 Kajian Tindakan PK Pentadbiran
1.9.3 Membina ABM GKMP

1.10 Meningkatkan pembudayaan KBAT

1.10.1 Melaksanakan Komuniti PK Pentadbiran


Pembelajaran Profesionalisme GKMP
1.10.2 Lawatan Penanda Arasan Guru Penyelaras ICT
1.10.3 Ithink

1.11 Memantapkan kefahaman guru terhadap


Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS)

1.12 Meningkatkan kualiti P&P guru.


PK Pentadbiran
1.12.1 Latihan Guru
1.12.2 Kajian Tindakan
1.12.3 Lesson Study

1.13 Meningkatkan Profisiensi Guru BM dan Guru


BI
GKMP Bahasa
1.13.1 Buddy Support System KP BM dan BI
1.13.2 Learning English Together
1.13.3 Mentor Mentee

1.14 Meningkatkan penggunaan Portal dan


Perpustakaan Video e-Guru
Guru Media
1.14.1 Bengkel /Latihan

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR DAN


KOMUNITI

1.15 Membangunkan program jaringan dan jalinan PGB


dengan komuniti. PK Pentadbiran
1.15.1 Program Penanda Aras
1.15.2 Lawatan IPTA/IPTS

PENGURUSAN KEWANGAN

1.16 Mengoptimumkan penggunaan PCG Mata PGB


Pelajaran mengikut prosedur kewangan. PK Pentadbiran
PT Kewangan
1.16.1 Taklimat/ Bengkel ABM

PENGURUSAN KOKURIKULUM

1.17 Memaksimumkan keberkesanan pelaksanaan


aktiviti koakademik.

1.17.1 Bengkel Choral Speaking


PK Kokurikulum

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015
PENGURUSAN KOKURIKULUM;
2. Pencapaian 2.1 % Murid Mencapai Purata Nilai Gred 60.00 65.00 70.00 75.00
prestasi Pencapaian Kumulatif Sekurang-kurang 5.0 (gred C) 2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan
kokurikulum yang Markah kokurikulum.
tinggi oleh semua Keseluruhan
murid. Kokurikulum 2.1.1 Merentas Desa PK Kokurikulum
Murid 2.1.2 Karnival Sukan & Permainan S/U Sukan
Bil. Penyertaan Yang Mencapai 2.1.3 Gala Koakademik
2.2 Sekurang-kurangnya Tempat Ketiga di 1 2 3 4 2.1.4 KOT MSSD JB
Pencapaian Sukan Peringkat Daerah 2.1.5 Kejohanan Sukan Tahunan
dan Permainan 2.1.6 Hari Kokurikulum
2.1.7 Perkhemahan
2.3 Bilangan Penyertaan Yang Mencapai 2.1.8 Kursus Kepimpinan pelajar
Pencapaian Tempat Pertama di Peringkat Daerah 0 1 1 1
KoAkademik 2.2 Meningkatkan peratus kehadiran dalam
pelaksanaan 1Murid, 1Sukan
Bilangan Penyertaan Yang Mencapai
2.4 Sekurang-kurangnya Tempat Ketiga di 2.2.1 Program Pengiktirafan kepada
Pencapaian Unit Peringkat Daerah 1 1 1 1 murid
Pakaian Seragam 2.2.2 Perkhemahan awal thn
2.2.3 Kem 1M1S
2.5 Bilangan Penyertaan Yang Mencapai
Pencapaian Skor Tempat Pertama di Peringkat Daerah 2.3 Memantapkan pelaksanaan PAJSK
PAJSK meningkat 0 1 1 1
2.3.1 Taklimat/Bengkel pemantapan
kepada guru yang terlibat
2.6 Bilangan Penyertaan Yang Mencapai
Pencapaian dalam Sekurang-kurangnya Tempat Ketiga di
Kokurikulum oleh Peringkat Daerah PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Agensi Luar PK HEM
1 1 1 1 2.4 Meningkatkan motivasi kepada murid

2.4.1 Kem Motivasi Murid

2.5 Meningkatkan kehadiran dan penyertaan murid


secara aktif

2.5.1 Program Cinta Akan Sekolah

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

PENGURUSAN KEWANGAN

2.6 Mengoptimumkan penggunaan peruntukan PGB


kewangan mengikut prosedur kewangan. PT Kewangan

2.6.1 Audit Dalaman

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN


KEMUDAHAN FIZIKAL

2.7 Menyediakan kelengkapan sukan dan alatan


kokurikulum yang mencukupi.
2.7.1 Membuat Analisis Keperluan
peralatan sukan dan kokurikulum. PGB
PK Kokurikulum

PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER


MANUSIA

2.8 Memberikan latihan kepada guru berkaitan


pengurusan kokurikulum.
PGB
2.8.1 LDP PK Pentadbiran

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR DAN


KOMUNITI

2.9 Membangunkan program jaringan dan jalinan


dengan komuniti.
PGB
2.9.1 Briged Komuniti PK Pentadbiran
2.9.2 Lawatan Penanda Aras PK HEM

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

3. Pencapaian 3.1 % Murid Memperlihat-kan Sikap dan PENGURUSAN ORGANISASI


kemahiran Sikap dan Tingkah Perlakuan Positif (Instrumen Mengukur
insaniah yang Laku Positif Murid Berdasarkan SKPM S5) 3.1 Memantapkan Kepimpinan dan Organisasi PGB
tinggi oleh semua Sekolah
murid.
3.2 % Murid Melakukan Kes Ringan 3.1.1 Program Peningkatan Inter Personal
Salah Laku 3.1.2 Program Peningkatan Intra Personal
Disiplin % Murid Melakukan Kes 3.1.3 Program sekolah unggul
Sederhana
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
3.3
Kehadiran Ke % Murid Melakukan Kes 3.2 Meningkatkan sikap dan tingkahlaku positif
Sekolah Berat murid.
PK HEM
3.2.1 Program sekolah penyayang
3.4 3.2.2 Program SMART solat
Kemahiran % murid hadir sekolah melebihi 98.00
Insaniah peratus kehadiran setahun setiap murid 3.3 Program membangunkan bakat kepimpinan
murid.

% murid memperoleh Skor > 4.0 3.3.1 Memperbanyakkan program dan


Kemahiran Insaniah (Instrumen pertandingan menyelesaikan
Mengukur Kemahiran Insaniah) masalah.
3.3.2 Program Peningkatan
Keterampilan diri

3.4 Meminimakan salahlaku disiplin

3.4.1 Program salah laku disiplin (Merit


demerit)
3.4.2 Program pembugaran – Program
RIMUP
3.4.3 Program Bridget Komuniti

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015
3.5 Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah

3.5.1 Program ponteng sifar


3.5.2 Program Headcount Kehadiran

3.6 Membangunkan kemahiran insaniah

3.6.1 Program Usrah


3.6.2 Program Mengimarahkan surau
3.6.3 Program Pengisian Rohani
3.6.4 Majlis perwakilan pelajar
3.6.5 Program tokoh Maal Hijrah
3.6.6 Program Imam Muda
3.6.7 Anugerah Kesantunan

3.7 Mengurangkan kadar vandalisme

PENGURUSAN KURIKULUM

3.8 Merangsang pertumbuhan budaya


pembelajaran dalam kalangan murid

3.8.1 Program Mentor –Mentee PK Pentadbiran


3.8.2 Habits of Mind (sikap pemikiran)
3.8.3 Thinking Classroom
3.8.4 Kelas Bertema
3.8.5 Program Kerja berkumpulan/kajianKes -
cth (Pencemaran sungai)
3.8.6 Pemantapan budaya pengucapan awam
(BM & BI)

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

PENGURUSAN KOKURIKULUM

3.9 Membangunkan kompetensi kepimpinan PK HEM


pengawas dan ketua tingkatan menerusi PK Kokurikulum
kegiatan berpersatuan.

3.10 Membina dan memperkukuh budaya


keusahawanan dan pembangunan koperasi
dalam kalangan murid.

3.10.1 Program Keusahawanan


3.10.2 Hari Kantin
3.10.3 Hari Koperasi
3.10.4 Tokoh Koperasi

PENGURUSAN KEWANGAN

3.11 Membina kecakapan guru tingkatan dalam


pengurusan kewangan sekolah. PGB
PT Kewangan
PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN
KEMUDAHAN FIZIKAL

3.12 Mewujudkan kelas yang kondusif untuk


menyokong budaya pembelajaran. PGB
PK HEM
3.13 Pemantapan 3K dalam persekitaran sekolah.

3.14 Menjadikan sekolah sebagai agen penyubur


budaya penyayang.
Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER


MANUSIA

3.15 Meningkatkan tahap kecekapan guru dalam


pengurusan bilik darjah/ kelas

3.16 Menyubur kesedaran dan meningkatkan


amalan semua guru adalah guru didiplin

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR DAN


KOMUNITI

3.17 Meningkatkan tahap perhubungan sekolah


dengan ibu bapa dan komuniti. PGB
PK Pentadbiran
3.17.1 Program Jalinan dan Jaringan
3.17.2 Program Pengantarabangsaan
3.17.3 Program Lawatan dan
Penandaras
3.17.4 Program Khidmat Masyarakat
Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

4. Pencapaian 4.1 Sekolah Mencapai Laporan Audit: Memuaskan Baik Baik Baik PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN
prestasi Meningkatkan ORGANISASI
pengurusan yang Prestasi Kewangan
cemerlang 4.1 Meningkatkan kompentesi penolong kanan PGB
dan GKMP sebagai pemimpin pelapis PK Pentadbiran
4.2 . Meningkatkan
kompetensi Kekerapan menerima latihan: 4.1.1 Kursus Instruktional,
pemimpin pelapis. 1) Instruksional. 1 2 2 2 Trasformasional
2) Transformasional. 1 2 2 2 4.1.2 Kepimpinan Teragih
3) Teragih 0 1 2 2 4.1.3 POSeJ
4.3 Meningkatkan
profesionalisme PENGURUSAN KURIKULUM
guru.
Kekerapan menerima latihan 4.2 Mengoptimumkan Penggunaan PCG
profesionalisme matapelajaran. PGB
Guru (LDP ) PK Pentadbiran
1) Pedagogi 2 3 3 3 4.3 Meningkatkan tahap kecekapan dalam
2) ICT/ frog vle 2 3 3 3 Pengurusan SPSK
3) KBAT 2 3 3 3
4) PBS 2 3 3 3 4.4 Mengingkatkan kompentensi guru kanan
5) Inovasi 0 1 1 1 matapelajaran/ketua panitia
6) Kajian Tindakan 0 1 1 1
4.4.1 Kursus Instruktional.
4.4 Kekerapan melaksanakan kajian tindakan 0 1 1 1
Mengopimum kan dan inovasi PENGURUSAN KOKURIKULUM
penggunaan
kemudahan fizikal 4.5 Mengoptimumkan Penggunaan BKK(bantuan
dan persekitaran Kadar kerosakan kemudahan (Tandas, 20% 15% 10% 5% kokurikulum sekolah) dan BBTP( bayaran PGB
sekolah. Perabot,pintu , cermin dll) tambahan sekolah Menengah/Rendah). Untuk PK Kokurikulum
aktiviti ko akademik bagi meningkatkan
1) Penarafan kendiri sekolah-SKPM 85% 90% 93% 95% prestasi matapelajaran
2) Band sekolah
3) Markah penarafan kendiri –SPSK 5 5 4 3 4.6 Mengingkatkan kompentensi guru pemimpin
4) Peratus kes diuruskan mengikut 85% 90% 92% 93% kokurikulum
SOP
95% 96% 97% 98% 4.6.1 Kursus kejurulatihan
4.6.2 Kursus pengurusan kokurikulum

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

4.5. Meningkatkan Skor minTahap Kepuasan Pelanggan 2.6 >3.0 >3.50 >4.0 PENGURUSAN KEWANGAN
tahap pengurusan
sekolah berasaskan Peratus penglibatan ibu-bapa 4.7 Meningkatkan peranan audit dalaman sekolah PGB
kualiti. 20% 40% 50% 60% PK Pentadbiran
Bilangan NGO yang terlibat . 4.8 Meningkatkan kemahiran pengurusan PT Kewangan
3 4 5 7 kewangan:
Bilangan program pengantarabangsaan
0 0 1 1 4.8.1 Kursus kewangan
4.8.2 Lawatan Benchmarking sekolah
pengurusan kewangan cemerlang.

PENGURUSAN PEJABAT

4.9 Meningkatkan tahap kecakapan pengurusan


pejabat.
PGB
4.10 Mewujudkan perkhidmatan mesra pelanggan. PK Pentadbiran
PK HEM
4.10.1 Hari bertemu pelanggan KPT
4.10.2 Piagam Pelanggan

4.11 Meningkatkan integriti dan akauntabiliti dalam


pengurusan dan pentadbiran

4.12 Melaksanakan pengurusan aduan mengikut


SOP:

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN


KEMUDAHAN FIZIKAL

4.13 Meningkatkan kesedaran mengenai amalan


budaya penyelenggaraan

4.13.1 Bengkel Kesedaran 3K dan 5S


PGB

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

4.14 Menyediakan persekitaran pembelajaran


kondusif.

4.14.1 Keceriaan Kelas


4.14.2 Sudut informasi
4.14.3 Pondok Bacaan
4.14.4 Sudut Bacaan
PENGURUSAN PUSAT SUMBER

4.15 Pengurusan Pusat Sumber yang cemerlang dan PGB


sedia untuk ditanda aras. PK Pentadbiran
Guru Media
4.16 Pengurusan peminjaman buku yang sistematik.

4.17 Mengoptimumkan penggunaan kemudahan


Pusat Sumber

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

4.18 Meningkatkan Profesionalisme guru melalui


kursus/ LDP
PGB
4.18.1 Pedagogi PK Pentadbiran
4.18.2 ICT/ frog vle
4.18.3 KBAT
4.18.4 PBS

4.19 Meningkatkan penglibatan guru dalam


menghasilkan kajian tindakan dan inovasi.

4.19.1 Inovasi
4.19.2 Kajian Tindakan

Bidang / Pegawai
Matlamat Sasaran Strategi
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bertanggung jawab
Strategik
TOV 2013 2014 2015

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR DAN


KOMUNITI

4.20 Meningkatkan Kebertanggungjawaban ibubapa PGB


kepada prestasi sekolah. PK Pentadbiran
PK HEM
4.21 Memantapkan Sarana Sekolah PK Kokurikulum
PK Petang
4.22 Memperkasakan peranan PIBG dalam
membantu peningkatan sekolah.

4.23 Meningkatkan penglibatan GO, NGO dan


pihak swasta dalam program sekolah.
4.24 Memanfatkan Majlis Permuafakatan/ Bregid
Komuniti
Pelan Taktikal
2014
PELAN TAKTIKAL 1-2014

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber

1 Kelas Tambahan – Lanjutan Petang Guru B & K Sepanjang tahun RM10,000.00 / Pencapaian ujian Gred Purata Sekolah Semua murid tingkatan 3 Modul Mengikut Aras
(mulai SUWA / PIBG bulanan dan 5 dalam kelompok
6 Feb 14) pencapaian sederhana
dan rendah

Semua murid tingkatan 3


Kelas Tambahan – Hujung Minggu Sepanjang tahun / Gred Purata Sekolah dan 5 dalam kelompok Set Soalan Sebenar
2 PK Pentadbiran Sabtu Minggu 1 & 3 RM 5,000.00 / PIBG Pencapaian ujian pencapaian tinggi Tahun Lepas/ Negeri
(Mulai bulanan Lain
10 Feb 14)

Semua murid
Modul Latihan – Kerja Rumah Sepanjang tahun % pelajar
RM 10,000.00 menyempurna-kan
3 PK Pentadbiran Murid modul
Sepanjang tahun menyempurnakan Murid yang mempunyai
e-Latihan modul % murid kemudahan komputer
Tiada menggunakan dan akses internet di
4 PK Pentadbiran Pelajar menggunakan e-Latihan rumah
e-Latihan
PELAN TAKTIKAL 2-2014

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S5 Meningkatkan motivasi , keyakinan dan memberikan pengiktirafan kepada murid

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber

1 Kem Motivasi Guru B & K 3 hari; RM 25,000.00 / Peningkatan Skor Tahap Semua murid
PIBG keyakinan murid Keyakinan Murid
a. Tingkatan 1 3 – 5 Feb 14 dalam pembelajaran
b. Tingkatan 2 2 – 4 Mac 14
c. Tingkatan 3 6 – 8 Apr 14
d. Tingkatan 4 4 – 6 May 14
e. Tingkatan 5 1 – 3 Jun 14
Pertambahan bilangan
2 Hari Anugerah Pembelajaran PK Pentadbiran 13 Apr 14 RM 3,000.00 / PIBG murid menerima Bilangan Murid Semua murid
Cemerlang anugerah Menerima Hadiah

Pertambahan bilangan
Guru B & K Tiada pelajar kelompok
3 Potret Gemilang Sepanjang tahun gemilang Bilangan Murid Semua murid
Kelompok
Pertambahan bilangan Gemilang
Guru B & K Setiap kali selepas RM 2,000.00 murid menerima
4 Hadiah dan Sijil Pencapaian ujian / peperiksaan hadiah dan sijil Bilangan murid Semua murid
menerima hadiah
dan sijil

PELAN TAKTIKAL 3-2014

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


INISIATIF / STRATEGI S6 Mewujudkan budaya membaca di kalangan warga sekolah

Bi Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
l Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Meningkatkan keceriaan bilik Guru Pusat Sumber Februari RM 5,000.00 / PIBG Kehadiran murid dan % Kehadiran -
sumber / perpustakaan guru menggunakan
pusat sumber /
perpustakaan
meningkat

Mohon sumbangan Tahap kepuasan murid


2 Mewujudkan mini perpustakaan di Guru Kelas Januari – April daripada ibu bapa terhadap bahan bacaan Skor Tahap Semua murid
setiap kelas meningkat Kepuasan
Tiada
Bilangan murid yang
3 Menggiatkan pelaksanaan program Januari – November mencapai anugerah
Nilam GKMP Bahasa Nilam meningkat % Murid Mencapai Semua murid
Anugerah Nilam
RM 1,000.00 Bilangan murid yang
Januari - Disember meminjam buku
Guru Pusat Sumber meningkat % Murid Meminjam
4 Mengadakan kerjasama dengan Buku Semua murid
Perpustakaan Daerah

PELAN TAKTIKAL 4-2014

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


INISIATIF / STRATEGI S7 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Membina Pondok Bacaan PK Pentadbiran Jun RM 500.00 / 5 pondok bacaan Bilangan bacaam Semua warga sekolah
Peruntukan dIbina dibina
Kerajaan, PIBG
Penyelaras Kebersihan Semua warga sekolah
2 Kebersihan dan Keceriaan Tandas dan Keceriaan Sepanjang Tahun RM 5,000.00 / Kesedaran murid Skor Tahap
- Memantapkan Operasi Sekolah Peruntukan terhadap pentingnya Kepuasan Murid
Pengurusan Tandas Kerajaan, PIBG menjaga kebersihan Terhadap
meningkat Kebersihan dan
PK Pentadbiran Keceriaan
10 tempat yang Semua warga sekolah
Mewujudkan Ruang Informasi April dikenal pasti
3 RM 5,000.00 / disediakan ruang Skor Tahap
Peruntukan untuk dilekatkan Kepuasan Murid
PK HEM Kerajaan, PIBG informasi Terhadap Ruang
Informasi Semua murid dan guru
Kelas Bersih dan Ceria
Pertandingan Kebersihan dan Sepanjang Tahun
4 Keceriaan Kelas RM 1,200.00 / Kelas Memperolehi
PIBG Markah Melebihi
90.00 %

PELAN TAKTIKAL 5-2014

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


INISIATIF / STRATEGI S10 Meningkatkan kompetensi guru dalam KBAT dan PdP

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Melaksanakan Komuniti PK Pentadbiran 1 Bulan Sekali Tiada Peningkatan Skor Tahap Semua guru
Pembelajaran Profesionalisme (Januari – Oktober) pengetahuan dan Keupayaan Guru
kemahiran guru dalam
penyelesaian masalah

Guru berupaya
Menggunakan Pendekatan Pengetua Sepanjang Tahun menyelesaikan
2 Coaching dan Mentoring Dalam Tiada masalah sendiri Skor Tahap Semua guru
Membangunkan Profesionalisme Keupayaan Guru
Guru
Mac dan April Peningkatan
Lawatan Penanda Arasan PK Pentadbiran keupayaan guru dalam
3 RM 5,000.00 / PdP Skor Tahap Semua guru
Sumbangan Guru Pencerapan

PELAN TAKTIKAL 6-2014

Matlamat 2: Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.


INISIATIF / STRATEGI S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Kejohanan Olahraga Tahunan SU Sukan Mei RM 1,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Sekolah (KEJOLA) Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG

2 Kejohanan Merentas Desa SU Sukan Februari RM 1,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG

3. Karnival Sukan dan Permainan SU Sukan April RM 1,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG
Kejohanan Olahraga Tahunan
4. MSSD SU Sukan Mac RM 1,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG Pencapaian Emas;
Perak; dan Gangsa

PELAN TAKTIKAL 7-2014

MATLAMAT STRATEGIK 3 : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.
INISIATIF / STRATEGI 3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Program Sekolah Penyayang Penolong Kanan Hal Sepanjang tahun PCG/ PIBG Menambahbaik sikap Peratus peningkatan Semua Murid
Ehwal Murid (Sepanjang Tahun) dan tingkah laku postif dalam elemen 5
murid melalui SKPM
peningkatan
kemenjadian murid
dalam SKPM
Mulai Januari 2014
Meningkatkan amalan Sifar dalam
2 Program Ketrampilan Peningkatan Penolong Kanan Hal PCG / PIBG berketrampilan pelanggaran Semua Murid
Diri Ehwal Murid dan melalui aktiviti- peraturan sekolah
Kokurikulum aktiviiti sekolah
sehingga menjadi
budaya

2 kali setahun
Penolong Kanan Meningkatkan amalan Semua pihak dalam
Kokurikulum kepimpinan yang lapisan kepimpinan
3 Program membangunkan bakat Peruntukan mantap dalam dapat menjalankan Semua Pemimpin dan
kepimpinan pelajar Kokurikulum persatuan dan kelab tugas dan ahli dalam persatuan dan
tanggungjawab kelab
dengan cemerlang

Meningkat tahap
Mulai kemahiran pengurusan
Mei 14 personel
Pengetua Prestasi Tinggi
4 Mentor-Mentee dan Pengetua Prestasi
SIPartner+ Rendah

PELAN TAKTIKAL 8-2014

Matlamat 3: Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.


S11Membolehkan murid untuk mengambil berat tanggungjawab sosial.
INISIATIF / STRATEGI
S16 Meningkat tahap kesihatan murid.

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Bebas Denggi PK HEM Februari RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Denggi Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

2 Anti Dadah Guru B & K Mac RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Dadah Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

3 Anti Rokok Guru B & K April – Mei RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Rokok Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

4 Penyakit Berjangkit PK HEM Ogos RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Penyakit Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Berjangkit Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

5 Pemeriksaan Kesihatan PK HEM Okt RM 500.00 / Kesedaran murid, guru Skor Semua murid, guru dan
Peruntukan dan kakitangan Tanggungjawab kakitangan
Kerajaan, PIBG terhadap pentingnya Sosial [Indikator
penjagaan kesihatan Kemahiran
Insaniah]
PELAN OPERASI (KOKURIKULUM)

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi : S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan kokurikulum.

Nama Program / Projek : Kursus teknik larian dalam acara balapan dan teknik
lontaran/lompatan dalam acara padang.

Objektif Program / Projek : Pelajar dapat memantapkan dan meningkatkan teknik


larian ahli dalam acara balapan dan teknik
lontaran/lompatan dalam acara padang sekurang-
kurang mendapat 4 pingat gangsa.

Tanggungjawab : S/U Sukan dan Penolong S/U sukan

Tempoh / Hari : 3 bulan (Januari – Mac 2015)

Tempat : Padang Sekolah

Sasaran : Wakil sekolah untuk MSSD

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 500.00

Sumber : Peruntukan BSS dan Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua, Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
En. Mohd Faudzi Bin Amin Penyelaras/SU
En. Khairulzaman
En. Zaidin Bin Mazlan

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi taklimat dan penerangan tentang kursus
latihan berkaitan dengan kemaharian larian dan teknik
lontaran/lompatan mengikut tahap dengan bimbingan jurulatiha
Olahraga sebelum Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Su Sukan & Penolong 17 Januari 2015 Kertas cadangan PK KOKU
diluluskan Guru B & K
- Bentang kertas kerja GKMP
- Lantikan J/Kuasa Penyelaras Program
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 19 Januari 2015 Penerangan program Semua guru dan murid
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras Program 20 Januri 2015 Surat makluman


diedarkan & senarai
- surat pemberitahuan nama penyertaan Semua pelajar
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan AJK 21 Januari 2015 hingga Siap untuk digunakan Tiada
31 Mac 2015

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 21Januari – 30 Mac 15 Siap untuk digunakan Tiada

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program Ikut takwim MSSD 2015 Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program Selepas tamat MSSD 2015 Kajian Keyakinan Guru dan Murid
Murid - Pra dan Post.
Laporan bergambar
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Oleh Semua Murid.

Strategi : Sikap Dan Tingkah Laku Positif Murid

Nama Program / Projek : Program Membangunkan Bakat Kepimpinan Pelajar

Objektif Program / Projek : Meningkatkan Amalan Kepimpinan Yang Mantap Dalam Persatuan
Dan Kelab

Tanggungjawab : Penolong Kanan Kokurikulum

Tempoh / Hari : Januari – Disember 2014

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua Pemimpin Persatuan Dan Kelab Dan Ahli-Ahli

Kos /Anggaran Perbelanjaan : Rm 5,00.00

Sumber : Peruntukan Kokurikulu

Jawatankuasa : Pengetua, Pengerusi


Penolong Kanan Kokurikulum, Timbalan Pengerusi
Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kokurikulum Januari – Jun 2014 Kertas cadangan Pengetua,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja Kokurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha Kurikulum
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan April 2014 Penerangan program Semua guru Kelab dan
Kokurikulu disampaikan Persatuan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua Guru, dan Pemimpin


Setiausaha Kokurikulum April 14 diedarkan Pelajar
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK April 14 Siap untuk digunakan Tiada

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK April 14 Siap untuk digunakan Tiada

6 Pelaksanaan Program Setiausaha dan AJK Kelab April – Oktober 2014 Keakuran jadual Semua guru dan pemimpin
dan Persatuan pelajar

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Setiausaha Kokurikulum Oktober 2014 Tahap Kepuasan Semua ketua-ketua dan
pemimpin pelajar
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Kem Motivasi

Objektif Program / Projek : Meningkatkan keyakinan murid tingkatan 5 untuk


menghadapi
peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90% selepas
program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : 3 hari / 1 – 3 Jun 2014

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 5,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan


hala
tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu
diambil
menjelang peperiksaan SPM.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK PTD 7 Mei 14 Kertas cadangan PK PTD
diluluskan PK KOKU
- Bentang kertas kerja Guru B & K
- Lantikan J/Kuasa GKMP
- Tetapkan tarikh Penyelaras Program
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Mei 14 Penerangan program Semua guru dan murid
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras Program 08 Mei 14 Surat makluman Pengerusi dan JK PIBG
diedarkan Semua ibu bapa
- surat pemberitahuan
- surat jemputan Penceramah / fasilitator
luar
4 Penyediaan bahan AJK 28 Mei 14 hingga Siap untuk digunakan Tiada
1 Jun 14

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 30 – 21 Mei 14 Siap untuk digunakan Tiada

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program 1 – 3 Jun 14 Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 14 Kajian Keyakinan Murid
Murid - Pra dan Post

Anda mungkin juga menyukai