Anda di halaman 1dari 8

1 PERUTUSAN PENGERUSI

1.1 Pengerusi mengalu-alukan kedatangan para guru. Memulakan majlis dengan bacaan
surah Al – Fatihah dan mengalukan kehadiran semua guru. Bersyukur kerana
mesyuarat dapat berjalan sebagaimana dirancangkan.

2 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT

2.1 TIADA

3 PERKARA BERBANGKIT

3.1 TIADA

4 PERKARA-PERKARA BAHARU

4.1 Pengerusi menerangkan tentang penambahbaikan PBS yang mula berkuatkuasa


pada 1 April 2014 iaitu:

4.1.2 Pentaksiran Sekolah-Sekolah Rendah (PS)- dilaksanaan sepanjang proses


pdp.Assesment Of Learning – Pemerhatian atau ujian
bulanan/penggal/tahunan.

4.1.3 Pentaksiran PJKAJ.

4.1.4 Pentaksiran Psikometrik.

4.1.5 Pentaksiran Pusat.

4.2 Pelaksanaan PBS Sekolah Rendah;

4.2.1 TAHAP 1 (Tahun 1,2 dan 3):

4.2.1.1 Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah (PS) dibawah kawalan LP,SPP


dan UPP.

4.2.1.2 Melaksanaan pentaksiran dengan menggunakan Dokumen Standard


Prestasi (DSP).

4.2.1.3 Pengurusan evidence menggunakan:

i).Fail Perkembangan Murid (FPM)

II).fail Showcase

4.2.1.4 Merekod evidens menggunakan aplikasi SPPBS secara “On Line’.

4.2.1.5 Pelaporan pencapaian murid menggunakan BAND.


4.2.2 TAHAP 2 (mulai Tahun 4):

4.2.2.1Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah (PS) dibawah kawalan BPK,SPA


dan UPA.

4.2.2.2 Melaksanakan pentaksiran dengan menggunakan Dokumen


Standard Kurikulum Prestasi (DSKP).

4.2.2.3 Pengurusan evidens tidak menggunakan Fail Perkembangan Murid


(FPM) dan Fail Showcase.

4.2.2.4 Merekod evidens menggunakan templet/aplikasi excel “off line”.

4.2.2.5 Pelaporan pencapaian murid menggunakan TAHAP PENGUASAAN.

4.2.2.6 Pelaksanaan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, sukan dan kesihatan


(PAJSK):

i).SEGAK & BMI

ii).Badan Beruniform, Kelab & Persatuan, Pernainan.

iii).Eksrakurikulum

 Pelaksanaan dibawah kawalan PK Kokurikulum.

4.2.2.7 Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dilaksanakan kepada murid Tahun 3


tahun semasa.

4.2.2.8 Pelaksanaan di sekolah di bawah kawalan PK HEM dan Guru


Bimbingan.

4.2.2.8Instrumen Ujian Aptitut Am (IUAA) disediakan oleh Lembaga


Peperiksaan.

4.2.2.9 Instrumen Ujian Aptitut (IUAA) : 80 Item aneka pilihan bagi


instrument ini (masa 1 jam 30 minit).

i). 30 item menguji aptitut Bahasa Melayu

ii). 30 item menguji aptitut Bahasa Inggeris

iii). 20 item menguji aptitut Matematik.

4.2.2.10Ujian Ampitut Am dilaksanakan kepada semua murid Tahun 3


semasa. Murid Tahun 4 2014 diuji pada Januari 2014 dan murid
Tahun 3 diuji pada Oktober 2014.
4.3 Pengerusi juga memaklumkan mengenai perubahan jadual peperiksaan UPSR bagi
tahun 2014 iaitu

Hari pertama Bahasa Inggeris kertas 1, Bahasa Inggeris kertas 2 dan Matematik
kertas 1
Hari kedua Bahasa Melayu (K) ,Bahasa Melayu (P) dan Matematik kertas 2
Hari ketiga Sains dan Ujian Aptitud
Makluman :Semua guru
Tindakan : Guru berkenaan

4.4 Penjaminan Kualiti PBS

4.1.1 Hasil perbincangan dengan Pegawai PPD (SISC), semua guru-guru bersetuju
untuk mengadakan ujian/peperiksaan bagi murid-murid Tahun 1,2,3 dan 4.

4.1.2 Semua guru perlu menyediakan instrument pentaksiran dan melaksanakan


pentaksiran .

4.1.3 Perbincangan mengenai kefahaman :

i) Standard prestasi/tugasan

ii)Kesesuaian instrument

iii)penskoran

iv)Pemilihan evidens murid

4.1.4 Pengerusi turut membacakan laporan hasil pemantauan PPD yang telah
dijalankan pada 29 Januri 2014 yang lalu. Semua guru tutut membincangkan
dapatan pemantauan dan tindakan susulan pelaksanaan PBS.

4.5 MMI

4.5.1 Kepimpinan Intruksional

i) Mengenalpasti factor-faktor gangguan masa.

ii)Perbincangan strategi penyelesaian untuk menjamin kualiti masa


pengajaran.

iii) Penyediaan SKT dan membuat pelunjuran.

iv) Perancangan, persediaan dan pelaksanaan pdp.

v) Merancang strategi-strategi kawalan masa instruksional untuk mencapai


keberhasilan murid.
4.6 SKPPS

4.6.1 Taklimat ringkas tentang pelaksanaan SKPPS

4.6.2 Menganalisis data headcount-TOV/OIT/AR

4.6.3 Penghasilan instrument penilaian dan pentaksiran yang berkualiti.

4.6.3 Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran.

4.7 Membincangkan dan membuat laporan perbincangan profesioanal (penataran PBS).

Tindakan : Semua guru


3.1 Pengerusi menerangkan bahawa pembentukan jawatankuasa adalah mengikut apa

yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan dan perlantikan ini dipersetujui.

3.2 Beliau mengedarkan senarai jawatankuasa dan tugas-tugas kepada semua guru.

3.3 Beliau juga menjelaskan peranan setiap tugasan jawatankuasa PBS kepada guru-

guru.

Tindakan : Semua guru

4 SISTEM FAIL PBS/KSSR

4.1 Pengerusi menjelaskan bahawa terdapat tiga fail utama yang harus berada di dalam
sekolah iaitu fail induk, fail perkembangan murid dan fail showcase.

4.2 Beliau juga memaklumkan bahawa fail induk berada di dalam pejabat dan dua fail
lagi iaitu fail perkembangan murid dan fail showcase berada di dalam kelas.

4.3 Terdapat satu fail tambahan iaitu fail guru juga harus disediakan oleh semua guru
yang mengajar kelas KSSR. Perkara –perkara yang perlu ada di dalam fail itu ialah
surat pekeliling, dokumen standard prestasi, dokumen standard kurikulum, modul
pengajaran , instrumen dan soal selidik.

Tindakan : Semua guru KSSR

5 AKTIVITI SEPANJANG TAHUN

5.1 Berikut adalah aktiviti sepanjang tahun 2013.

- Pengajaran dan pembelajaran mengikut kurikulum DSP KSSR.

- Perjumpaan waris bagi menerangkan tentang kurikulum KSSR dan PBS.

- Kursus dan bengkel bagi guru-guru KSSR.

- Mengemaskini fail-fail murid.

- Memasukkan data murid ke dalam sistem mengikut band.

- Pemantauan
6 HAL-HAL LAIN

6.1 Pengerusi mengingatkan fail-fail baru untuk murid Tahun 1 2014.

Tindakan : Setiausaha

7 UCAPAN PENANGGUHAN

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 5.00 petang.

Sekian.

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

........................................ ..................................................

(HAIRONI BIN MAHAMUDDIN) (MOHD DAYNURI BIN HJ IKSAN)

Setiusaha KSSR/PBS GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Mohd Zahari bin Azmi

No. K/P : 800621-14-5807

No. 2 , Taman Budi

45200 Sabak Bernam

Selangor

Tarikh : 17 April 2014

Pihak Yang Berkenaan

Tuan,
PENGESAHAN TIDAK BEKERJA

Dengan segala hormatnya perkara diatas dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa saya seperti maklumat dibawah, dengan ini mengakui saya
tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan tetap.

Nama : Mohd Zahari bin Azmi

No. K/P : 800621-14-5807

Alamat : No. 2, Taman Budi,

45200 Sabak Bernam

Selangor

Status : Tidak bekerja

3. Sekian untuk makluman.

Yang benar,

........................................................

(MOHD ZAHARI BIN AZMI)

K/P: 800621-14-5807

Saya (nama ketua kampung/pengerusi JKKK/Jaksa Pendamai/Penghulu/YB ADUN/Ahli


Parlimen) yang berjawawatan (ketua kampung/pengerusi JKKK/jaksa
pendamai/penghulu/ADUN/AHLI PARLIMEN) di (nama penuh tempat) mengesahkan
bahawa penama di atas adalah ahli masyakat/penduduk di kawasan pentadbiran saya
dan berstatus tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan.
Disahkan oleh,
t/tangan pengesah

...........................
(NAMA pengesah)                                                                             Tarikh :
_____________
I/C
COP PENUH JAWATAN DAN TEMPATNYA

Anda mungkin juga menyukai