Anda di halaman 1dari 2

Peranan Guru dalam Pembangunan Tadbir Urus Insan dan Kewarganegaraan

Aspek Patriotisme
2 Jenis pariotisme 
patriotisme peribadi
berperasaan dan sukarela
menghormati bendera
patriotisme rasmi
Penuh isi simbolik dan istiadat
protokol mengendalikan bendera
Menjadi pemacu kepada kemajuan negara dan pelaburan strategik ke arah
keselamatan negara
Membina nilai persefahaman dan penyatuan antara kaum 
Definisi - roh atau kumpulan orang yang mempunyai pendapat yang sama
dalammengekalkan dan melindungi negara tercinta
Menyumbang ke arah pembentukan generasi berhemah timggi dan berakhlak
mulia
Mengutamakan kepentingan negara berbanding diri dan kelompoknya
Bangga akan pencapaian negara, budaya bangsa
Demi mengekalkan kemerdekaan yang telah dicapai
Definisi
Proses perjalanan untuk menjadi insan yang mengetahui matlamat hidup
dan mampu memimpin sama ada diri sendiri mahupun orang sekelilingnya.
Mekanisme dalaman untuk membimbing manusia dalam mengeluarkan tingkah
laku dalaman. Objek sasaran tidak boleh menjadi syarikat tetapi manusia kerana jiwa
syarikat adalah manusia. Melalui penerapan Tadbir Urus Insan, pelayan korporat
dapat mengarahkan syarikat mereka yang berintegriti. 
Aspek Etika dan Kerohanian
Berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal dan
berani melakukan sesuatu yang betul
Agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni
Aspek ini menjadikan ilmu dan kemahiran lebih terpedoman dan murid
lebih manusiawi
Membentuk watak dan sahsiah supaya murid memiliki kualiti amanah dan
amal yang tinggi 
Bijak membuat pertimbangan
Keupayaan menterjemahkan nilai-nilai baik dalam amalan dan perbuatan
Aspek Kemahiran Memimpin

4 Dimensi Sistem Pendidikan Kepimpinan


Kecerdasan emosi
Keusahaawanan
Berdaya tahan
Kemahiran berkomunikasi dengan berkesan
Membina sikap amanah dan adil dalam peribadi murid 
Mengasah potensi murid berasaskan etika dan nilai
Aspek Pengetahuan
Pengetahuan Prosedural
Pengetahuan Kriteria Menentukan Prosedur - Menentukan kriteria
prosedur statistik dengan data hasil eksperimen
Pengetahuan Keahlian dan Algoritma Spesifik - kemahiran
menganalisis struktur
Pengetahuan Teknik - kemahiran pemecahan masalah
Pengetahuan Faktual
Pengetahuan Terminologi - nama, simbol verbal dan nonverbal
tertentu
Pengetahuan Khusus dan Elemen-elemennya - peristiwa, tempat,
orang, sumber informasi, fakta kebudayaan
Pengetahuan Konseptual
Pengetahuan Klasifikasi dan Kategori - kategori, kelas,
pembahagian, penyusunan spesifik
Pengetahuan Dasar dan Umum - hukum fizik, asas kimia, prinsip
utama pembelajaran
Pengetahuan Teori, Model dan Struktur - fakta evolusi, model
genetik
Pengetahuan Metakognitif 
Pengetahuan Strategi - pengetahuan jenis-jenis strategi 
Pengetahuan Tentang Tugas-Tugas Kognitif - mengingati nombor
telefon atau fakta sejarah
Pengetahuan itu Sendiri - kekuatan atau kelemahan dalam
pembelajaran
Aspek Pembentukan Identiti Nasional
Hayati Konsep Kenegaraan lebih mendalam
Rukun Negara sebagai asas bina jari diri bangsa
Kembali hayati Rukun Negara
Rukun Negara bukan sekadar dihafal
Identiti nasional adalah milik dan tanggungjawab semua
Identiti Nasional adalah dasar penyatuan 
Aspek Kemahiran Berfikir
Murid melibatkan diri dalam proses pemikiran yang lebih kreatif dan
merangsangkan
Tujuan
Meneroka pandangan alternatif
Menilai pembelajaran dan kemajuan murid
Merangsang pemikiran kritikal
Mmebina pemahaman
Menilai pengetahuan sedia ada
Menimbulkan minat
Membina sikap dan penghayatan
Mnegukuhkan pembelajaran
Menjelaskan pemikiran
Mencari sebab atau penjelasan
Menguji implikasi dan akibat
Guru menggalakkan murid bertanya soalan aras yang lebih tinggi
6 Peringkat Perkembangan Pemikiran
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Anda mungkin juga menyukai