Anda di halaman 1dari 162

'#

r^seg reun nqv


ruepreu\l-lv
:t:D///AnaUJ(I

IYWNI I\rTSHS
UVIncIgS I'{VV.ANVIUId
CNIINgd NVflVdNVf

tueqI VIV u,pn r ! qseN pe LuLueqny1 q>1


1etg
rsli:
.fr-rcl,-r1
',rt
A/ ,1/u ih,tltrtt \4li',1 .'l.tihti I tttati .\ld.yi/i/ .l,uti :tl,

Pcngarartg:
.\y't1k.l.t.\1 wrtttrtd Xa.r1.,trrdin.'11.,1/luni

Pcnerbit:
) k k/t lutu/ I :/atri I )ruttyrl.
(.thtktu fut7ana. 1)82 H.

Edisi Indonesia:

JAWABAN PENTING PERTANYAAN


SEPUTAR SHAI.ATJUMAT
P cn cr j c mr h :
.1ln Lluar Ptasf ir,.l/ ,\lulari
I lclito r:
Hau,iu IltrltdJtr,
l-ar'(lut:
:lltdul/aL I{J.,oir
Pencrbit:
A/ Qonattt,Jl. .\'idonrkti )2 Certtatri,tt/p. / Jix. (A271)
722t49, PO. BOX. 11, .\'r,/0,[. ndil: a/rlauun(.r.11.1t/a.ra
Cctalia.nI:
llmt 2002
urod uv?,iuutrJd drpuqJ{ uuqE^\{rf

s z E n p J _ j u r o c l u v E , ( u ut . r J d u u q E . r \ E _f

il ; utrustll
urzPV u z r i t ? r J P ] 1 s r o u ? d u)

9 l E r u ut r a d u r o d u z & i u z t r s d u v q € ^ \ r f -

9l uculstn UEZPVslrPuH

tt uEqPr\\rf

uuE,\uvtlJd srllJ.

lsunf
luItqS JelndJS uEE,{uE}JJd .Eur1ue4 uyqz.trrf

unsn{u:tr rvtueEur4

rsI Jrr{no

rsr uvJ.{vo
Ketiga 26
A p a k a h l l c n a r a S u c l a l .Ar d r d i J a m e n
Nabi? 30

J au,abar.rT c r h a d a p P c r t : r n l a a n P o i n
I.,ccmpat 31
Hadits-hadits tentang Pclaksanaan
J u m a t d i \ \ , ' a k t u B er b c d a - , 1 0
A t s a r - a t s a r B e r k a i t a nd e n g a nJ u m a t
di \{/aktu Lain 43
Shalat SunahQablir,ah J umat
TidakTidak Shahih Riu,'ar.atnya
50
T a k S e o r a n gI m a m p u n B e r p e n d a p a t
Adanl.a Sunah SebelumJumat (r3

D i b o l e h k a n S h a l a tS c b c l u m N { a t a h a r i
Oondong di Hari Jumat 6u
Kesimpulan Pembahasan 82

Hukum-hukum Jumat 85
Hukum ShalatJumat 87
lmam l(zham 89

Ja"EbdnPnhq P.rtuDar, .\q,/,r.\ lnkt lt/,Ltl


6Zr lEu]Lf rrEI I EpEd qu(plq-qe(prg

TZL qPqrnq\l
LIra-uaf IP PIlszI{ lruu.\rq?J. Lls
I1rl1:

ZZI Lullt?rr{l Huz,i runln 11-runlng

6l I I E I rq q
SurluucLrdurrll rrzp qvqlnLl)l 1:prrrd;.ldruryl
-
601 LlvqlnqllJ8 rurq uzqlrdrurstg
Huv.i ulrq rdy uvp rlrqtnq\ Err-) f,tuJ

r_u rrrurrf qr<pnr1-s1


urnln 11

t0I trrunI tpurlq run1n11

l{ll p1 r.rr11 uprcltrrun f unyng

oo u!l"uusriuJr(J
qUIJJ rrunf. ulsutlrU rurutrl]i-rg

r- (r r;dy irlrqS
' t
s n r r : JI r u r n f t r l r r l q U I J ti i i - u q r . . 1 i r u r , r I L r 1 r 1 ;

r6 i-un drul..1
ntrS rP tuLunf Lrrr!rpslrli(l rdur:q.rg l,irrrpl

uo tr:uini lrp:qq ttv1r1 uuHurirll


'qr.iunq qr,rru"l- ptlsuJ\,
f;nturjdrto:i:iur
r u r v d q r l r p r u . i u u n s n . i u r d E , r r i l E qu N l ] r r u - i s r ; r - r r : u
qxpns trrpuJs nll urz.iuzttad urr_iuzt::ld
u n d t l s : r 1 1 u t r s r l n tl ; l q r u n s u e l l n l u n r r t u r r c l r p
8uz,( ur8uzl Epurt rqnqnqrp 1rpu ntr uuu,iuulrad
-uvE,\u"]]ed
l r ) J l u t s a r u u r u S u c ps t l n l r p l S u e - (
urv,iuurrad qrnq rdvraq.rcl rsr.rJqsttJel qznqrs l,ivs
zprdal uzlqr:;aiuf,ut LIUITIH 0/€t unqrl u?qprrur5
u x J n q I " , \ v r p e d ' r r 1 1 u E l J _ rr l - u r r o a sq c J E q

:nPrr?qPIIIury
.z.iuqn,iniasnrrlJq
tf,qtq sS
rrzd urp nrrlacl r:8;zny:1 luurs ,z-i1rq lr.isrg rprdr_.1
u P ) q r d u l l l J t t ! p 1 r\ u r p t r ^ \ L l lL l \ p J uul.)Sl^l
'lnlqlpur uvrlp)J\
q(llU 'qvll\ Inpq rnJ ,.1vS.r!

11/tt.lOJJ/Ap / t:.lD|J/ t:/?11/ /t/ t ttI

NNSNANEId UVINVCNAd
K i n r , . r . i i a ns 1 i \ : lr) e r t r n v r k c p a c i l s a l a h- . c o r a n gc l i
. i : r : - i i . in - r c r c k r .( ) r a n t t i t L r m en r b c r i t : r l t u k l n b l l t u a
i f r i . t : l \ . 1 l l nl c r t i l n l a r n i t u r t c m a n g b e r a - s adi a ri
f . l n i t l r it ar sc b u t .
S r l a s u d r h m c n g e t a h ub
i a h r v ap e r t a n v a a ns e j e n i s
iusr sudah dilontarkan kepadabanlak Slatkh dan
u l a n . r ad, e m i m c m p c r o l c h j a r v a b a nd a r i m c r e k a .
S e c a r az h a h i r , t u j u a n n v a t i d a k l a i n a d a l a h m e n c a r i
k e s i m p u l a n k e b e n a r a n d a n m e n g e t a h u rd a l i l - d a l i l
fang otomatis akan dilampirkan oleh para ulama
dalam jau,aban-jawabanmereka terhadap pcrtenyaan
tcrsebut. Para anggota panitia itu kelak akan
m c m p er b a n d i n g k a nj a u ' a b a nj-a u . a b a nt e r s c b u t ,l a l u
m c n c d r r m a n a \ a n F p . r l i n u k L r a td a l i l n r " . u n r u k
k e n u c l i a n d i l a k s a n a k a nk o n s c k u c n s t n l a d i m a s j i d
vang mcnjadi tan!!gung jarvabmcrcka, karena
m c r e k a s e b a g api e n g e l o l a n l ' aN. { e r e k ad i t u n t u t u n t u k
n r e n c r e p k a nk e b e n a r a n d a l l n . r m a sj i d t c r s c b u t .
Dengan scmuaigu, mcrcka dapat menghrlangkan
k e s i m p a n g s i u r avna n g t c r j a d is e l a m ai n i d a l a r nm a s j i d
tersebut:

Karcna terkadang dalam masjid tcrsebut


dilakukan sltu kali aclzen di pintu nasjid,
aa d a l a m a j a r a n A s - S u n a h . ' f e r k a c l a n q
se b a g a i m n

lanatar Putru.2llrt.nyt .\.1,/,r .\/td/,ttl,,L1l


u f , u , i u z l ; f , du t 1 l r l u o J t L U p l a l t 1 1 1E i | u r q J s s l J l J r u
uulle,\\xqlf, I uN)lnqulruJLlrn-ur.i qu1nlr .plrrlu
IEI{
r p u d r l r r d r u r s 3 u z . i n u l r u l r l up u u p r n L l E t r l r p
l j u r , i s r t u q s r t u q u r uI r p u u q r , p r q r l r : r p u r q i r r a u i
u v p r / r u t / . \ ' - ! Vu E t " I r r ] n l r n - u J r u] E n l t E l s r q J ? q
llur-i tpnurrd t.rEd uf,n-u?lrl r:vp r,(urlola8uatu
f u e . i e q r u z d y p r d r l r l u c l u r : r In t l u e r r u E l n r l
' z , i u r u n u r nu p r d
p r l s r r u - p r l s r r ur i r l el u ; u ; r - u u .u( i r l
q r , p t q r z i i e q ; a qu r p , t u u r n l q r l c t a s u r l n - 1 z p p F u r . i
r n q n q z t E I n q s e p u : l x p n , ( r r z z p vu r r l l e s )n t l p i l s r u r
rp uz1,!ue putrunl tp Jrstrq
" l " n s - z l v n s" p z l x J . q r , p t q
q t i u n l : s r l r p s B q r ( l l J t. q ? u n q _ s yu r l l r 8 a u : r u F u u . i
e r r n qr l e f l u q n l n l f , sr p p l l s r u r , i u n l r s n t r s u t l 8 u n u
u ? l q u c l ' s n ) s ? u r z g r p p r { s e r uz . ( u n r r s - n r r sq r l e p c
Rll pllsvu 'u"rlrru)p r-lsJl.{.uEllnLU-IErulp n11pllsuru
e l n r u a sl u l a s t n q a s r ; t p t l s r r ur s l p u o l L I r J u z r ) r u r ? C

iuElnlEIrP
.rvunf qu,irlqrI
lepn Surpr-1.rat.unurpN lrytqg
r r 8 v q r s t n q a s r p S u r , i 1 r 1 z q su n l n l u J r p z f i n l f u e p r l
i u E p r \ . q t s r q n u t e l c p S u e p r y r r t. n t u r dt E ) e p p r l : ^Luu
r u ? l € pr p u r ) n l ? l r p z r u r t : a d u r z p € u r u l u z r r d r u a s r l
rpzd r.rrtuaru:q qrtrql uudrpvq rp rnp)) u?zps
U E P' p r l s z r un t u r d I p r u z t r a d u e z p e u u 1 n 1 u 1 r p zfnl
a - u E p unl - u r p r l u U r p n r u e \ . u p z p r :l l u : l x n p u v l n l E l r p
P e r t a n y a a nt e f s e b u tk e p a d xP a r e u l a m a Y a n gm u l i a .
K e r i k r r r r r t e l l l i P ( r r . r n f 3 : r n - l c r r r t l \ r ll n
ru.sa\'.r
t e r c l o r o n gu n t u k m e m b e r i k a n j a u ' a b a n n l a ,s e b a g a i
u p a r - ad a r i s e v au n t u k t u r u t a n d i l d a l a m m c n j a d i k a n
m a s j i d l c b i h d c k a t k e p a d aA s - S u n a hd a n l e b i h j a u h
dari bid'ah. Sehinggadiharapkan akan hilang
k e s i m p a n g s i u r a nt e r s e b u t , s e t e l a h j a r v a b a ni t u
d i s e r a h k a nk e p a d ap a n i t i a ,d i p e l a j a r id a n d i a m b i l
kesinrpulan, mana \ anA lcl,ih clekar kepada
k e b e n a r a n ,t a n p a b c r p i h a k k e p a d a s a t u g o l o n g a n
a t a u m en g i k u t i k e b i a s a a n .

Usai mcnulis jal.aban tersebLrr, saya


m e n y e r a h k a n n v ak c p a d a p a n i t i a . S a y a t i d a k t a h u ,
apakah ulama lain vang disodorkan kepadanr,a
p e r t a n v a a ns e r u p aj u g a s u d a hm e n v c r a h k a nj a u ' a b a n
m e r e k a ,d a n b a g a i m a n ap u l a s i k a p p a n i t i a i l m i a h i t u
terhadap iawaban kami.

Itu terjadr sepuluh tahun yang lalu. Sekarang,sava


berkeinginan untuk menengok kcmbali jarvaban
t e r s e b u td a n m e n a m b a h k a nb e b c r a p ac e t a t e nb e r u
yang tidak keluar dari tema pembahasan.Sava pun
melaksanakanrencana itu, schingga lahirlah risalah
ini yang kinr ada di hadapan pembaca.

laubaa Pednq Pertatgaa .\ef"tat .f/)d/dt l,tudl


I rt1t||\ltt.l)r/urrt\t

prrururLlnl{,riurjrr)rtrlu\ lnrnfLlsj/,4rl/j
(lu.rrLuil\i L,rtnrrrq\ri\
(
Lryultlt,\ P't/xr\}!t\' 11t!!t 1|./t.:
/n!.pt/.\ Inpltrtl sn\nql LllrNsD
Lu'jpp urllrqr;rrp urrpnlu.I n-ux.i,ltsgt l/zt.j
/r//,r(.f rIUl,rj rrrrlxl)
rur uriltosJ]dul8u)p Lrriiun.lnq.s srlnrx.irsqNr:r.diiuri rd, rxq!
L

z u r " l n r r r d ] u d ? p u r d u r p t ? q E r l t r S[ r f , d ] E s t r u r p
l r J x pu E q E q u r r tu r l u s p . l n s u u q € u n s u u p q u l l n q E t r )
IlEP iII?P JIJrPIulJJs4).5uei urqr.,irrl lqni3nsrpsnJrLI
rur UrsuqrquJJd uJl]lxp qtrJesrJr:rclurad rjUcl E,\qUq
q z F p z e : r q r u a d x l E d ? p r d r l r u t u E s r l n lu u ) I q r J U J L u
Inlun Suoropuaru 3ur,i t.rutuB rC
".ixs
(r.uclrprpurd uauratrrdag r_rzp
uu8urqu.rrqurn-uJp ur)nlulrp Buu_iurlluq.rrd r,iudn
r r 8 e q r o qu r f u a p ' : r s : y g , e r r 1 r 3 f i u u r : l r ; z 8 : u q v l 8 u z l
nn)r3ulu rurapzfnf .prfseu reErqrrq cllprqrat
qr,tvl-3unt-Suztraq uzp qr:rq8raq Fur,i Buzro Bur;o
rlllo uEInyEIrprsrrq 3uer.uzlluq.rad sr8nt nnlr8u:u
u z p u r . r r y l r u a dr 8 u v r a u r u r I n t u - l . x . i u x r q r r u e u l
{l
E q E s n r a qu , i e sr l z u r , s n s n q ) n l n q q u n q J Sr u E l N p
IIITaIIPutP Jndrunlrrl nzdEprpurlu ,E.\u-r/o.toj
{rpu
uEp qIIIJ clutll lzieqreq ur8unpuel urrlup (nru1r
lntunuad) ttaf lrq4u// 8ur:oas qalo rrudrptp r,iurq
3uz,( qulzserunfirq.raq ruulrp u.iestudepu:rtlprlaulu
qrler r.iys z,tqrq uzurlr_ia1r:q zizs f,uJru-I uE(J
b c s a r , r ' a n g c l a p r t c l r a m b i lf a r u a n r a d a n d i j a c J i k a n
s c b a g a ip a nu t a n .

I-cbih dari rtu, banvak perrbaca lrns tclah


b e f t a n v as c p u t e rp c r s o 2 r l apnc r s o a l a nV a n gt c r c a n t u m
dalan.rrisalabini. trlaka mcnerbitkan risalah ir.ridapat
m e n g g a n t i k a np e k c r j a a nr a n g m e m b u t u h k a nb a n v e k
ucapan dan rvaktu vang panlang.

De mikian juga, karcna srya secarapribadi


b c r h a r a p a k a n a d a 1 ' a n { m em p c r i n g e t k x n s a v a
t e r h a d a p k c k e l i r u a n a t a u k c s a l a h p e h a r n a l r elna n g
mungkin muncul dari sava)\'ang mcnrang tidak akan
I c p a s d a r r d i r i m a n L r s i a .B i l a p e n d a p a t s a r . a
drsebarkan,para ulama akan berkcsenrpatan
m c n c l a a h n Y ad a n n r e n g c t a h u ik c m u n g k i n a na d a n v a
k c s a l a h p a h a m adna l a m r i s a l a h i n i , u n t u k k e m u d i a n
m c r e k aj e l a s k a ns e c a r at e r t u l i se t a u s e c a r al i s a n .l l i l a
a d a , s a v aa k a n b e r t c r i m a k a s i h k c p a d a m c r e k a d a n
m e m b er i b a l a s a n . y a n bg a i k k ep a d a m c r c k a .

Risalah ini sar,anamakan ,4/-Aja'ibalrn Nqfr'alt


'an
Asiloti I ajnati 14ayidi/ Jani'alt.

S a y a m c m o h o n k e p a c l aA l l a h a g a r m e m b c r i
m a n f a a td e n g a n t u l i s a n i n i d a n m e m b e r i p c n u l i s

Jtmahd" l'otin! Pcrtdraal Iq,Lt,.\/)d/dt l't/,dl


L utlrt .! ),/xr'i).|

IUEqIV-IV urpurqsEN peulruErlntr [


'11 'r
08t I t:la1lrH
L/ //fa/a [ 7!trlt/o(f

'u-iN
uu?llnuJJ)u?p uptsruulnJlur8uf,p ,u_iuEualpy
rlrqvd
6 r,//tl /t/b.t\ o/t4i.\ t,,1i4/t4 rit4u14 |r.tp,tlrl

: rlrilv urru]r+uinl

(sl' [qr]
Iq"N-"\') ,, tar1qabunaVDpu/t/l/tr.l rryr/ uour1o1ilad
t oI uactttsttt b'up (' 7up.to op oda qo t t ao1.t) q t).dt)
7 I I.{ tt
a1 .' \ -
I lln (n- ( iO c:+ (.rr!.6. - ,
t"-'o-. i,.,|t.),

:LlEJlyuuurru nnlrilui)tu [uf,O:np,eq l'.rl\

.////pvr.1/11lr,I 1.lA//A/'X/tlpJ?!u utl:l tr/r


1 t/u/rlar! v
11/1l|t.t.t 11/tl Ultltl.t.t/t/r111x./
r 1{I

-nq5si5r-Ei-x.iErrfiI

I\tNNf IIrTiTHS UVINdqS NVVANYIUAd


CNIINgdNVSV,4[vf
''..1.qar
trgkar uLttieltt:kn kQrtda ttautrsia dot tid&.
(.\li lmran |3l :1lt:) jugr srbcla
ttttu.1entburr1ikttt14tt,"
Nllri: "...r/azh'u/ar.i i/ttttrtia, dplt-)ltr.<dr,tnaIkau
dutgar11a.."

\ l e k a k a r n i m c m o h o n k c p a d a A n c l a r r n t r r kt c l r t
n ] c n c l i t i b e b e r a p a p c r so al an - Per so al an b c r i k u l .
S c r r o g aA n d r n r e n t l a p a t k a p
na h r l e n l a :

1 . - \ p . r k a hA n c l a b e r p e r . r d r p tbt a h u a c l i b o l c h k ' . r
s c c a r am u t l a k m c n t i k ut i p c r b u a t u t l L l t s t n a n
s e h u b u n g a cn l c n g a na c l z e nk e d u ap a c l eh a r i J u n a t ?
A t : r u h a n i a b i l a a c i aa l a s a ns eb a g a i n a n a a l a s a n
| a n g m e n d o r o n g L r t s m a n m e l l k L r k : r n n | a .i ' a j t u
k a r e n ab c l i a u m c l i h a t b a n l a k n v aj L r m l a l kt a u n r
muslimjn dan mcreka tclah tenggelxrn d:rlnrr-
k c s i b u k a nm e n c a t i r e z e k i ?

D c n g a n k a t ai a i n : U i l a a d a m a s j i d\ ' r n g t j d e k x d a
k a m p u n g a t a u p u n p a s e r d i d e k a t n v a ,m a s j i t l i t u
juga tidak memiliki lmam vanu tet,rp atxupun
m s - r . l l J. r d , / r n . c p , r 1 i m , r ' : r . lr ' . , n r -t u
. r d . r p a dt i
a s r a m aI i u m : r i d l a h , a p a k a h b l s a d i l a k u k a n a p a
l a n g d i l a k u k a no l c l . rL i t s m a n ?A t a r Lc u k u p c l e n g a n

l,,tatur I\ttinq I)ttatar.n \',1r,t .\tr/dI b, l


Ll lt,//,I tr/rt.\ /11!t\ wtttllr0,t;tlt,tt anir, tl

lr.huJt rpjudl (,,. rrurt:rtJ urzpr) uurust-l Lrlrzprl


r u ) r , \ - u r r l l l t i r [ ) u i ] p u r l l g . ; J N ( l r u t rru1 c l l p r q f u r u r
ituu,t Ptlslr.u nlurd lp nult tuuLll tLCl111rrlr
urdrp rp ulln)ryl) 'lnsxU qrlo ur:)rlrrur.rrdrp
,t-ur.i ntrr:.( 'vnp.tl tr:,runl urzpl qulrdy

,rnpJ:l iuu,\ urzplr uEILlntn(lLrttLrr)ixprl


'rlls utzpu njus
drtlnr rltpns rllrrlr '1tll1ls nt)1;.\\
r - r q t t r r l q u r o dl r l v r ; r r l u : r u n d r u r r u r l r p n s n l r u r z p r l
L l r s u . r r i l - u )Ldu J l s r su L l J l u t l ' l . i u 1 1 1 | q aus l t l L l l r ( ln r t \ .

.ulrlrr)rlrp ri-nl (ltll.\\


L r l r r u sIl
u 1 r ) l U r u ? r p; - u v . i l d r : u 1 c r u . n . r n I u l , - l L l n l n l J s
f , l t l r l u r l s n t r l r , \ \ u u n L L t , t r l l c l r u l ctlr : 1 1 r p l l u r u r
ndrulur i-ur,i ulzpu rsiun-1 rrr1r1ut1ru.r;-u:ru n it r
ujrns surf,SuJd uli-rr)P Ltrzpr uus^utla-Ltt.iuutlul
r d r : t ; t ' r r : s u d u l p r l l r L U n Jr r r P r l n r l i - u x - i p r l s t r u

)nlun utlLlnlnqrP lupq nlr urrusln utzpu 1r.\\rlucl


'lrch;;,uadrrc1
S u r i u p 1 . l-L u n l n r l l r s r : 1 1 r ; c 1 r r r :rrHr un l
n t r r j p u y t n r n u J L Uq l l r d r ' ( ; r 1 r r r l , . ^ p n o . 1 ) r r r n s
sp;lfurd rrr:1lun;-ii-u:rru uua-urp utsIl1rrsrp rlcpn:^
tnclrs;rr prlsrru rurpp urzplr urp qrqtnql r:pqrd1.'

; l l l r l l ( l n r ( l ? l l E qi t - u u l o l r r 1 r
u u l ) r q u N u l t r l u l r p l . i u 1 r : qr u u u u z , , t - r q Jusr z p u n t u s
m e n g u m a n d e n g k a n n dv ia p i n r u r r r s j i d i

4 [ 3 r l a v a n g a c l r h a n r , a l a hs a t u a c l z a n ,k a p a r . r k a h
waktu pelaksanaannya?

A p a k a h d i a s , a l* a k r u d z u h u r a t a u b L r k a n ?
llila dj
au,al rvaktu zhuhur, clan \r,'aktunyxkctik:r khatib
n a i k m i m b a r , k a p a n k a hd i l a k u k a ns u n a hq a b l i l a h ,
b i l a m em a n g a d a ?

A p a k a h s h a l a ts u n a hi t u d i l a k u k a ns c t c l a hm a s u k
u'aktu tanpa menunggu atlzan,kcr.nucliab nrru
khatib nark mimbar dan muadzin
mcngumandangkan
a d z a n n v aa
, tau bagaimana?

f. U n t u k s c t i a p p e r r a n \ r a a pn e r t a n v a e nt e r s e b u t ,
k a m i m c n g h a r a pd i l a m p i r k a n n a s h - n a s hI a n g
A n d a j a d i k a n s a n d a r a nd a l a m p e n e l i t i a n A n d a ,
s e l a n j u t n \ . ak a m i b e r t e r i m ak a s i h k c p a d a A n d a ,
d a n s e m o g aA l l a h m e m b er i k a np a h a l aS . em o g aA l -
I a h n r e m b e r i k a nt a u f i k k c p a d a k t t a s e k a l i a n
m e n u j u i l m u , p e m a h a m a nd a n i t t i b a ' k e p a d t
R a s u l . H a n r , aA l l a h v a n g m c m b e r i p c t u n j u k
menuju jalanbimbingan.

Jadhan Peai4 Petorya'1 .\?p,/ar.\kt/d/ J",tdl


:t .r1 t / .\ t
.Llt'. t .-.t t.
I

: l n q i s r J l s t r p E r sl l : I t r l ) i r , r r g. n l r s l r p E qd r p r L l r J l
l " t u f , r I ] o l l n l u t q r u r l t l ) r u c L U Ju t r d u r 5 u r l U l r J U p
t.iuuuLltqurzt-urq?quJEluup ntr strpErlurlrtnlrfurur
a-ur,i rlrs zdrts urlsrlal u,\rs urrpnrrJ)

I I u r r ' r r r 1 i i r n r n l r p u u l p n l ) r u r . l l pr \ L U ,) : i r : . 1 ) l r L
t ul . 5 uap i u 1 l . i z - iu u u1 I r r r i sr3 u r r u u l i u ; r p , l e s r
slpr:q rpzd uuytrdup r,ius a-ue.\uuLIrqLUlturLlvclr.gp
urlrrdrurl t,ius ulyt'qvparj u r ; 1uu r n d r ul . i u : tr u
: l n t u n u . \ \ q u q u r ; t - u u p u u d ;ce1e , i n l r - i r s , n r s u p r q
l.rrrld c;rd tu-ir-irrrurrfrqas eped trdu;,rlt
)rprl l-ur,i
l n q J s l J t s l r p r r l r p r d u r q r c l u r l u d u a c l ; r cu1l ) u l r u r r r l
unutN ur)n1nq utrl ux{rr iu|,i vucurnri-uqls,tnlrJJq
uulrosrodtsdtrJ(lrq Lurpp utszruJiqul:dsruod lprluru
uvlz,Yur.i qNInll stlpxq ruarrl .zruulrrd fuu_i urrusr.l
u r z p z r l u r t u e t s l l p r : q ; r t r . i u : u r r , i us , u z s n ; r q a 1
n l v s u E )q E q ' u i u y r r c l z p r 1 r d u p 1 ; d 1 a q r : . ( v s
'urcp,r,.rluulrlnu;ai-urur
urnlJqas uiur-lniiiiunseq
:uz;l-uolot.rad uoqoulrur eivs qrl1y rpvdll u.iurq
u u P - t r u u x q r , \ \ r L u r il r l t q u l z q : n p r ? q p u r t u v

; lulD lp.tt.tou /.,t-1111ttu.,ryp.4/kD/D, tu/,'t


tl lt,, t ll

Iiiq5stql{p.B-_Iu".}-t-aJ: itEEf u€ir-a--EEqE,t\Dt


Hadits Adzan Utsman bin Affan :& ;
lr.nar.n
Az-Zuhn ;^t bcrkata:

?ntl7;'6itI ,rlii ,i , i-;-u',...t--t


o;i
,l Ai a" i;f::l;; 3u t,i rs lrrpi,
I i>ai.-u r;1
* i;:i .c."J.l';:;it;.'O,
r-Jsi,-s 1 :*
," ,r, * * i' *
;( 1Sirtilc(:l}6t k', lJ i:t-'uk
,J'Ni:y-t'1t
e':>4:errr:!ui;:+ii";- r*
j'a;'1"i'
; [l] ,, rol tru i,,L:s]tt ,2j
'&.
7":*',y1,(,,'rij,'"Jt; r\ii [s'r':]r
e
u.\ *';'!:'.:; ,[c,:rrLs;;i ti uAt
" 4., " i . _t ' , . _ 'a, . ' . . r r r ,' , , r , .,i.t .'..
f' :f Y'.y.v ).1:,l''r J/ur .,^l- r,! l.ftr

l;a;>:;t

'larya
14 lawtt xrtarr.\ba/,x I D'a/
/t1t/"tl tr/trt \'.1x/r*.\ nrttr/.1).1 ;rr, ! u,t, l!l

rrilL,.rurs ruL,rq'rqL Lp\r urp fn.\'i(I nqH l1)| I;n)) LlrLrr(lLrrrt.


rbrqrrg.tvulppnr'rit, (u ur| 'rnprt urqrqruu rrr[r.rlr)q LrIrturr]
urP qrrLun:7nLr\ nUql '!qrinrtrunuql ux| !tUfu.d rtrr.rElu1jqr(tLllrt.
\ ' t r x . \ \ r P r ! l \ t )r \ n p l j j \ n u q r u r p r r T p u n r \n u q l i I r r u ] l r L r r q
q
LrPq\,' urP lru.lrrll r{r\"(qrr.\r\rul qr \nqr}t LrI|thltt\t .{1|(f : (rff
: rrr) prLuq\,(9r)Z,Z6l : rr) rhx(lrrfll\r 'f{.tfi .I,:tt\)rroltl|jt: \urttf
pnrrl lnu.lt qato urnl '9'r : I l/x/.)1L.rurl?p rir+uiss\.,isZa I I)
LtrL'jt\frr( rt)tirntxt"rrrrrqqrt(,ur:tqrquqs'P uxp (c, I : rr) rzprLUI.J_
.nfrrrq urp rur qzr..]xT
\' 1-02 : l) rLrsrN'uV q)to r:ifl rrrp (t,I
: I ) p n - \ y on q \ : ( . r t , 9 t t , t l t : II) ur\).s IY Ll.l.u Jrtrrnt.lr(t it

0 iPu!Iy lP loloqr (ror/s'bfa,I//


7oP/l) aoTptl du/aI au t)ry/]ad tDtlrq t)/r.iua//t Dl1Jellt
'rol/aq /f)u///
lr(rpo(1 7t1pq fuplo-ftntot ttual ftus?itroJ.t;tt
I/t lrtl !:/rlup/T/tuap ohTltrlts !rq4 t1o1t7/p/1/ l' talrl:
tryrfl rarlpq rqol birota,a'uo.ro
-toib 1ar1e7 wllttl l1./xfqt!
,alro7. !r!? tp uilpo qoltu.yfiurpatutTlp u,lo/// tD.ulr7
r,tl,'y t'r1 ' P fhrl .tr:rd lp 'ft,!/.,, .lt/th /rhtt/.t . ' ' .p
(,,uuptV ailpn,, :tttu1 7ni(,b,ur.t
11./plt
p Lrp ,,rttlt1.ttd t*po.,
lulit,tru ulrs taoJop) a:a'UaVrolpo uaVqulur.ratu)///aprutl,-l
rryott ' r1urf ut:yo hr (lru J uluo Tataf uap' o,(uqolrtt[
qr,haq rltpns ://1///su//./ //./noyur/u!/ ) t)srx/ t)q/l rVt/)\,1
.ut///t) tu! .utlog tlqb. 'R qtllulntoy usuttt upod .pt/irtrt
t4utt/ tp Jottrrtl'uurl opr( .y'1ot1r tl!.f!.1lp!p uuVr tJttlrju
/!rp .u).1/(t/// !l .ftry)up tltlp! z/./o///l arylfl qo/ap! o,lu/o,x,
apac/ .ttu,nj11t ///pltp qo/1L..lit/t) rrflt/tl)s+) Jtru,(t to*pt
rr,t{.lpq 't/zlpo4)v tlDvltlqpluau r/?/al
ftzo,\ tltq qlpI
l l i l e s u d a h k i . r p a h a m i h a d i r s t c r s e b u t ,s e k a r a n g
kita langsunq menja\.ab pcrten)'aen.Kami kat:rkan:

Iauaban Pertan\aan Poin Pertama

1 . K a m i t i d a k b c r p a n d a n g l nd i s v a r i a t k a nm c n g i k u t i
L i t s m a n ,s e c r r am u t l a k m l r u p u nt e n p a k c t c n t u a n .
Dari haclitstcrdahulu,kita suclahmcmahamibahu'a
Utsman mcnambahkenadzan pertana krrena satu
alasenvang 1ogis,vakni banvaknla kaum muslimin
d i m l n a r u m a h - r u m a hm er e k as a l i n gb c t j a u h a nd a r i
NlasjidNabav'i.Orang vangmcncliti aiasantcrscbut,
lalu ia secarabcbas mengikLrtiperbuatan Lltsman,
berlrti padachsarnvaia tidak mcngikuti jejak beliau.
J u s t r u i a t c l a l m e n l c l i s i h i b e l i a u ,k a r e n ei e t i c l a k

umbehro kcenp: t darl Ibnu Humrid, lLnul l{undzir dan Ibnu


i\{arduyrh (N{arder:aih). Disebutkrn olch Al Aini <lntm .tl/t'ndalt
(lll:213) t a n p a p e n y r n d r t a n p e r i \ \ ' a r . a t a nl ). m b a h a n k e l i m : r d r r i
I b n u l t f a j a h d a n I b n u K h u z a i m r h , d x n r a m b l h n n d i d a h m n r ' : rd a r i
'Iambahan
r\th Thabrenr. k e e n a mj u g a d a r i A l h T h e b r e n i . S c m c n r e r : r
t a m b a h a nk e t u j u h .y a k n i t e m b a h a nt e r a k h i r ,b e r a s adl a l I b n u H u m a i d ,
Ibnul ,\Iundzir dan Ibnu \fardur':rh.
A d a p u n r i v a v r t k e d u a t e n t r n s a d z a n p c r t a m e ,r ' a k n i d a r i A h m a d d a n
I b n u K h u z a i m r h . S e m e n t x r ar a n g k c r i g x b e r x s r l d r r i . \ l t l u k h a r i d : r n
Asy 51af i. I-ih:rt F,tl*l Ban , Talkbnhr/ Hahir , lial$t Raynl dn
.4d Da,m/ )\ld gr

lanahan Pe,tnt.!.Penau,ad,.tepltrt.lrd/d/ I'Ddl


LL t r)tuJt, I u;: p t,. tlr.t/ r, tu| tltd M,d',r

'lqrrsnru;luD.\nnrnsrs
linrunurxr(urdLunr.d
rut (t

(r rlusE(l SuruJq
u E l ) r 8 r u J r u l u x q r ( l x p Q n ? l u \ . r 3 ? l D r J 3 t r pL U n l J q a s
'urnlnq
ursuPur{ r?3rqJs uelrprlrp rlrloq qriltprr
f,)ul\J.uluJEstP uP?
)tprt ntr uJlJxiras uurlrqurrl
['rlrza] rJlrtrlrJLU )n(lrs nleil)l Llrpns uruJrIsnut
uInEl tuJlx\r : n 1 l t . \ ' u r r l u v s t l r ] u U q r ]( l i l t u u ; )r l r
I
utiluap utt.(ur1:rd urllep rur.ttuEtJtrliirru_iunckpl,
't,\uuJnlaq
JS utl srlJLrp vurtrutuisuqes, p t/iaru
/.tpp pVd.ta/t/rltutu.r t.,,lu11uu/uDp u////t/u///1 rurnV qryrtuI
o,0q o[i uq :lu1r.i'uruvr;ad uuzpE u?]rlrqrutruf, Lu nrrlrq
u U . p l , t l , ,t U J L uj L L r , .qi r q : . U ) . ) t \ r : l J t , J l J L U
ttl.tPnqr.)d
ulnuaP tllrlul)u tnqf,sl:t uuursli) urtvnq;td
JruJq rltstJs rlotuotuJLu urrr,uzrlrrurp uuHua6l

'nrrlrq
ulnlrqrs qtslrlrqyEnpqruns urp 5gqr11n1nsru qruns
uulLlEquruJut uEliBlxPu uxlustil ,ntr ursrlr uduyt
8uu,i ':nqasret uusuluuvfuladuau urHu:p nrlru:ru
r \ l a s u nt c r s c b u th r m p r r t i d a k n r u n u k i n r c r j a t l id i
i r m r r nk i t r s e k a r a n gi n i , k e c u r L a m a t i a r r n s s c k a l i .
Y r i L u s c p c r t rd e l r n r s c b L r a kho r a b c s a rl a n q m c s k i p u n
lurLs rtlnrun penuh sesak <lcng,rn manusia
s c b a g a i m r n ah a l n l a k o t i r I l a c l t n a hl k a l a i t u ) , r ' l n g d i
d e l a m n v l h l n l a t c r d a p a ts a t u m a s i i ( lu n t u k s c m u a
k r u r . nr . n u s l i m i nI.l a s j i d i t u m c n j a d i j a r - r hk, a r c n r
b a n i ' a k n t ' ar u m a h , s c h i n u g as u a r a m u a d z i n \ . l n g
r n c n g u m a n d a n g k a ne d z a n d i p i n t u m a s j i d t i c l a k
t c r d e n g a r .. { d a p u n c l a i a n rs a t u k o t a l a n g b a n , , a k
r r a sj i c l j a n i ' d i d a l a m n la , D a n r a s k u sm i s a l n ,a, , b i l a
s c s c o r a n gb c r j a l a n b e b e r a p al a n g k e h s a j a , a k r n d i a
, 1 .r t f . r r. l . , r . r, , d z . t nJ r r n , r rr l . r r ia t . r . n r c r J r J - l r (n . r r . l
m a s j i d .B a h k a np a d a s c b a g i a nm a s j i d a t a u i r a n l a k
m e s j i dj u g a c l i p a s a n g
a l a t f e n g c r a ss u e r a .t r I a k al l n u
m e n j r d i t u j u a n a d z a nU t s n a n p u n s u d r h r e r c a p a t
Y a i t u m c m b c r i t a h u k a nk e p a d ak a u m n r u s l i m i nb a h s a
$.aktu shalat Jumat sudah tiba, sct>agairnan
tercantum dalam.hadits di atas.Demtkianlah isi dari
a p e y a n gd i j e h s k a no l c h A l - ( ] u r t h u b i d a l a m t a f s i r n l a
( X \ - l l l : l 0 U ; d . r r rA l - \ l . t ua r d r :

" A d a p u n e c l z a np e r t a m a a d a l a h b j d ' a h . H a l i t u
hanla diperbuatoleh Litsmanagxr kaum muslin.rin
b c r s i a ps i a p u n t u k h a d t r m c n d e n g a r k a nk h u t b l h ,

Itrrr tu, Ir" /ut.!. P.nr q rd .\ t Dt!th .\ rli t I t hr l


"
61 |t"r/!/,1Lr:t/ tt,t/..u,t|( 1 nlp\

(.2 | , 6ZZ;rc1ur1) r.iu pt-?.t1p.lruEINpsllq)nl\


lV
IqzqI nqv q3lo rrEltu.\rA\rrrQ,,'(/u,p!qrlultyu rruo1ta(
tn py,, loturbt urTbirxpuutnfi)uerulp/!fl ,tlo(lr (lVJaq
tgitl lt?/4 lqrN u/!U nuLpt uoqb'uupunuulluaur
ltJtg
,lD./ 'roqullt/ Ttuu e1t1o{n# !1oN a,(ur1rbiiuus,t.1.,,

19\Jtfr'Kg I lK(tC t6.l n ,t-rt


: -t - ,'"
-dt-.ctn,

' ' . : ,i.' i) af ( -1n tc <?ii


rcf, ,it
',i: ' . rr-v
rw
,:'

(
' : . ' aoe' . ",c5
i-r ., o-fr
: \tf tTn "=1{. 1,,c,
:utlr]lll.\uaru ..R .lt!un nuql
'rclnqtrn
f;-11 qr1o urlsrlr lrp rur:runi-rqrs
'uErustil uulnluJrp iiur,i q;tdas
uuq?qruf;lulln)rlJru
uJuvr ' v l p , L { r : r l nu\ l . r } u u r ) l l r i u l J r up \ u u ( l q r p l )
ts]OI IP 'fr qIItqT Iq\T UIq IiY UEUI}iN-UNIUTI LIUJN]
u e s ? l rI n t u a l ; r u l q i u r : . i u r s z p r d u z t , 1 * r1ullnlnszX
qtsunsqrclruuu-rlucluJuuJur uulrnqrad urlr:dnraru rur
s l J t u o l t x r l s p r ; r l r d y q : 1 o c I1N p Q t s ) E L U, r p E q r p n s
a - r r z ,ni t r n s c s u r l u . i r c l n i t - u ; t r lun l u n u r L u s l t l u u z p s
I r t r p I r l x p l r q L U u i - u ) r u' r . i u 1 r q u r r l r u r r p n r l E - . I

., rJU-li)s
l u , i u r q r : , ( u l n p n p u a du v p s e n l t " l u r r , r u r t o l u u a r z _ -
Kcsinrpul:tnnll, kanli bcrplnclangenbaht l cukup
krta mclakukrn aclzenAs-Sunah, vans dilllkukan
ketikl Im:rrr keluar untuk naik nlimllar. I.'arene alasln
v a n g m c m b o l c h k a n a t l a n ta t : r m l r a h a n a d z l t n l . i t s n l a n
sudah trdak adr. Den'rikian juga dcmi mcngikuti sunah
Nabi $ :
, , ct '.. .'r.1
"',',
ttt ,:* 6/" af =tt o-
"Baratg:itf a y4q lidak strka dengan srotal.'kt' tttaka ia
htkanlah untalkr."')

1) Sr:rikh.\bdul Kirim.\l Kxtrnj dxlxn\ ldntt llldltn)rb lrr.en;il.tt


"1/
serup2 .lxri kitxb nl
1r,.1', Ba.rl:,1ir
li '\lattqihi t;aikI \atkr na Hi;ltttil
Ll tlat.U,,1A!!hr (l : 80 81) lxn-q tcksn\r:
" D a h u l u b t l i r L r v a k n i S v e r k hI { L r h r n r a t lb i n N r s h i t i r ' r n ra m c h k u k r n
s r t u : r d z a n ,s e l l r n i g r n l a h ( l c r n i m c n c o n t o h R e s u l u l l r h ; 5 Katcnr
rru trdrk pcnrah dilakukrn di irmrn Rrsulolhh i4, mrulun di irmxn
A b u B a k x r U ' , b q r d a s a r k a nt i r v a | a t l a n g p r l i n t n t s r h u r ' l t u b e r u
a d r d i j a m r n k c k h r l i f : r h a n L t s m e n S c m c n t a r ' rd i i r r l r l R a s u l u l k h
dan r:rng dapet
e - r 4h, r n v : r d i l : r k u k a n s e k a l ia d z : r n l t u h h t e n g b e n e r
dijadikan srnd.rnn, sebagrrmlrr:r dijehskrn dtlmt Fatlt lJatt'
Scmentrra .,1/i /,y'ii, (tl : 32?) menlcbutkal bah{r mcngamxlkxn
s u n a h i n r m e n i . r d rk e b i . r s e e nc ! \ l e r o k o h r n g g ] j t m r n b c l i x u . \ : ' k n l
j a m a n l b r r L r] h i : L r , p r d r r b r d k e d e l e p r n " I l c l i r u r v r f : r t 8 5 2 ' \ r t i n t : r '
b a h r v a- . u n r h i t u h e n a h r n h i n q g r p c r t e n g a h x nr l ' ] x d k e t h i j r i t a h '

20 la'al'u Pc nqI'etatyun.\q tdr.\hdi.tt ln"n


,t u,t ln;\t,1. tr1t,,.urt\,rl t!,\lt\

.,.,,.,,",,",,'"'l;Lo'liiiJ::;
r\,su,nq,,ii-ur(,s ;:lliI;1,1.'..1
f.ttqxq rr.iu.{,r undr|\' dntntr qrpn\ riu.lnrr .ftrs qrr,S \lrpfLI
r P " r . \ L , f f rf ! I f q u | r F ? n r t r \ i t a r : I l t r : l i 4 l 1 t : q : : 1 ou r $ : r i u r p
, r r r ri , r . , : . r t ' : . u j r l r r | t . , . r r, .t ,u-,)t
I, I tI
| .. r.
r r r t r r r \ r n r t i \ ! . r ! r ! r t i - u r " . u ) d r n - f qu r s , , J I r l ) f
l r p r I : u r 1 r : r r : 1r : r r q (1

u d r r r ( l J ( lr j p u u l l ( l u d V. r r ) n s n l E L l r ( l ) l
+ qrllnlnstN
rsr:u rpr;cl ulrlin)rlrp usrrq ;]-ur_u i )xr! ,JUuJq
; - u r - i u n d r u r l l , . ( r q u - i r . \ \ u n l r\ [ . ) l o] u n q t pn l l , : l l u l . r J q
nutlJfl l l t c l J s l ) l e L U U t l J d r r u z l ) u I l tl t q _I r t ] L lr u ; )r u
;ur.\ ulrus]-l r.\\quq rJr);unLUJru quuJJd urlt!!,

:ulri-\1,rrq
rrrP nln qrPrr )
c l r u \ ^s I r I r u r l u u j ] n q t . \ u I L U nurIJq r]rrpnLuJ\
. . ,r a - u lu u z p u
uuIquqruruilrlr
r d i r r t L I U q t n r l ) l J t ( l r r u p I r ) a - u r q u J J i t - a s. U U Z [ ) f ,
Ius111rIrg f,.\uutzpli, Uvla-U[(Il]il-LrJtuuIZ
J)lItru qEJnJuq
'L]N)nlrlrp
L l x l ) n s n t r N I r f l . r l r q r l r r L us E l c r p
lnprlp
upp Insuru prlsrlU ulrrur r)lttI uu)n-ulpuuLUn)rp
. ' | l u ]| ln.,/1r,. , ltqr dI r r . : i r . i t rr r u r \r.S,)

: ln)urq l r x u q J s r . \ u s l . t ] n - u r . i, ( f
_I z;I
I l) ////1/)jf. u_\unIn(l uJEIrp rulrl ul,rrtu-iuJf,du1r:jutp
lclnr:rs o--uv-iu u1dr1.,quniu: Lu r;-nl r,rir.iq ruluil
o r a r l qm u a c l z r nv a n gm e n g u m a t d a n q k a na c l z : r nk c t i k l
l m a m < l r r c l u kd i a t a s m i m b a r , l r l u l c l z a n i r u
dikumrnclenqkan dua kali scbagair.nane vant
c l i l a k u k a no r a n g o r a n g s c k a r l n qt n i b i l a i m a m d u d u k
di n.rimb'rr,su,a tidak mcnvukainva.Nar.nunshalatnla
t i c i a kr u s a k s c d i ktrp u n ."

D c m r k i a nj u g a k a m i n i ' a t a k a ns c h u b u n g a nd e n g a n
" m a s j i d " r ' . r n qd i . c h r r t. . s l r u t d a l a r n p c r r , r n \ . r J n .
h a r u s l a hc l i l a k u k a n
d a l a n m a s j i dt e r s e b u st u n a hr " a b i ,
b u k a n s u n a h U t s m a n v a n g d i d a s a r k a nk e p l d r c l u a
alasan:

Yar.gptrtanta, bahwa adzan itu tjdak tcrclengar


o l c h p a r a p c n d u c l u kk a r e n ej a u h n l a r u m a h - r u m a l r
mercka,bahkan tidak tertlengaroleh orang vang lervat
s c k a l i p u nd i j r l a n l a n t n t e l a L u pi c r k a n r p r r n g a nc l a r i
a r a h t i m u r d a n s e l a t t n . t r l c i a k u k a na d z e n U t s m a n ,
s a m a sc k a l i t i d a k c l a pa t m c n l a m p a i k an k c p a d e
m l k s u d l a n t c l i i n g r n k a nU t s r . n a ns e n d i r r .S e h i n g t a
nrcnjldr sepertibermain rnain dalam soel syerlxt!\'ang
h a l i t u h a r u s l a hd i h i n d a r io l c h s c o r a n gr l i u s l i m .

\iup kednr, orang orang r-angdat:rngke masjrd ini


s em a t a m e t a s c n g l j a m en c l a t 3 n g r n \ ' en. t c s k i p r , r r .
j a r a k n l a a m x t j a u h . S e a n c l a i n vm
a cr.eklr.nenclcngrr
LD|VI u':Pr Dz/t1,uoilQ tDtlD\l

uuPurzPxur)iurpu'MrLU )?po ntrt rsuurrt) qr:{)}\ :lnp,lpur.t,j


: urtrrrnu)u rr li IUq'frd
rqrlN,tl\r uxsrtor
tr77"t\'l(/77/itI rurtrf ufrirnqrsrP;ur.irul rurd:s rl

u?Iqtsrdrp lrprr prlspru rp 8uu,i uUZpE ur8urp nlr


u l r [ ) p r r l l u l r . i u r . r J , , . i . ru' r ] r u r \ ' { r r i i . ) p u . i u q u r u n r
a-ur,i;uujo n-u?lo rIJIO lxSurprp urlE r]a-nln]t uNZpf,
tutrultfrq:l5 ruxs rp tf,lrlls :lntLrn ntr prlslur nlnurur
ur::1uur-rd r1rrr11 r.iururlup lp tulrqs uu)urprp n-uu-i
p r l s s u t r p t u t o l r u l r l l r pr . \ q r q n q [ ] r p r l u r r u u r ; p
ltuq
uril-uJp u,iu.rri-uJPuIru uu]x 1r.\.r1 .,*-ur.i;-urIi.r i-uIro
u u J J r - \ '.ul l o r l i - u r q r e H n t u r d r p u r l n l N l t p r J r ( l ' l - n r r u s t _ ]
uuzpr: r,iuurlnlrlrp iiuurrllru )xpn xltl ,;-uurriJl\
'nt
) N . $ r _ i u ) n s u L uu l l l n l u n u t r u
lrtrun u r 1 r 1 ' u r h
' t r l , u , l ' nr'/l), tl, )nlur ur )r,.r, i\ll)
: 1 r p l | , : - u u - ip r l s I t u 1 1 u ] u u l l r r l s n u t r p t J I : l
Inpl
uuP rirlPV InPJ trlrrls nt1r.\ rPrcl ur)nIUI l)jJrJur
;-ur,i ura-u:rp Erurs ur)nriEl lt)JJf,LUil-ulr.\.lrJuqs nl)u-\\
J U I J a - u J r ut r d u p r ) J J . r r u u n - i u r r l J s L [ n ? l n N ] u l E l J p
'r.iu1u-rel urHurp
runscs uprcl-tpr(llrq 3uu.i nl)r..,r
u r x l U P u r z P t u l n l J q . t s r l U L U n lr E n l J ) s l ' t J x L u
l )tJeLu
'prlsuru uu;t-uap
r:rilJJru uulullptl rtltuu 1u;ll l-iuqnrl
uu:uJp puJE-{ tulrqs uui) qrqtnql urllrudrpurur Usrq
r r ] f , J J r uu u l r p u l u l u r ; - u u , i q r q J s q u l u u ) n q n l r . u r z p r
dcncan rvaktrr vane lln.rl. Karena sunlhnt'a riclalah
b e r s c g c r a m c n c l e n g a r k a nk h u t b a h s c m c n j a k p c r t a m l
kali matahart conclong setclah aclzan,scbagaimrna
dijsvaratkan clalam haclits tcrdahulLr: "...ba/Lttuadi,trr
poda an,a/r1,a dda/a/t kttikt luuu stdan.q iudrk tli uirtlttr
dat afabiltt akar dilirik-ar sl.t,r/at..."i'akni scteiah rcle
sebab didrrikanni l shllrt, r'akni conclonqnva marlLirari.
D a l r m h l l i t u b a n l a k l a s r h a d i t s - h e d i t sl a r n l a n g l c b i h
tcgas lrti tlrri hadrts tcrscbut, n2nti akxn drsebutkan
untrrk mcnjas'ab lorn kcenrp!rt, ittsyaA/Ltl.t-
'1'ak
l L r p as r l r ! n r c r l r t a k a n : b l h r l a p c n d e p r L tl a n g
kami pilih ini aclalah aprbila ltlzan di pintu gcrbrnq

. . . p u n c ; r kp u n c r k L c l , u k i r , r n ,n r e l r r r r k r r rh ; r n rr d r N I i s j i ( h l I I r r : l n r s . t j i .
itl:h. rdr Jt urtxrl mctk.r irnl rngqrl dr pclosol pclosi,k \fckrh
: r t : r uj r u h d r r i I l . t s i t c l t ll l . t r r m . r , 1 .<r , r r n q o n r g r e n l t t . r n n l l s r l d e r i
pchksrurro slralrt. Itrr bcrl;rnesunr htngrr cletang nrsr.\mirul
I l u k n r r n i n I I r r u n . " S r r t i t L : ,. \ i x h l k h h i n \ l ; r l i k r t r u o r L n g l , r r ny e n g
s c d e r : r p t d c n g r n n i , r d . r r , r n qk e I I e k r h , t c t t i n g r r r l t 1 : r r ip c l : r k s : r r . r a n
slrllrt den tidak mcnclcrgrr surrr ltz.rn \f,rk,r. ir ncnrcrint,rhkrrn
a q e rc L l ' u : r r k ; r n r e o i , r , L l ip u n c r k p r : : r t : L tl , c l , L r h r : l nr , r n { l , c r J c k . i r r n
d e n r : , n y , c L , s , , kp c k r s o k t h n i c n n , a n l c n r l , r I I I c k r h u n t u k r l i t u n r k ; r n
n r e n g L , r r r n r h n g k r n r d r r n . f ' r d . r n r x \ x r i u p i L r xn , u , r 1 ; , , r r l , I c n g , r l r ,
n r m r n s c h n j u t n r r i r m e n l h e : , t t L , r nf L n r L c r i : r r s r r r k c l , . r J r n , c r e k r
itu. I-rntrs, rrsrrdrh nrfrfkr htrl rL,,Lringq.rlk.rrr

24 l,t ahu l)oh4 l\rduarn .\tiuto.\lllit lrnrl


tt"r/'/ ) utut/ u.t/o.uD,Gtl tlotb\

'uryl urzpr uuFurp r.(u ur)qrqurruJur


r8r:1n1:ad
1r:prt r : H H u r q r s ' t n q : r s r r t
rulr:u r f u r p urliiuvpurrunltp
;t-ur-iqruns utzpu ut?;-uepurlclnlntulu urlu nxrltrcl
Q s v d ' r t 1 1 t r d r p u a d u u r r un r . q r : q . r) ,si u u u l r u n ; i - 3 luu r
r l . r l o q u r H u r p u r d . r a c l n u r l r ( l u l r p u p u r s ll
u u u u L r p x p l r n l . r J ) ! r d s p n o l u l r q ' u r 1 r : . ri . i r E
'n;dt:rll qrpnsntr ruvt;rd utzpr ul;-ueP
uurustr-1
I l l p u J q J r i t p i L t r . \ i r r n l n t ' r : r l l l d s 1 t r - r ou1u , r - - t - r ; r p
u r l n l u l r p q r p n s u . \ u L l r i r r su u z p u u l r < 1 r d r,o, . . r , 1 z y
tlt,yrrtlrutl t/lri'z tltllNq urlt'1irrt.roi'rrp-t rt -rpit....
r r i r ,, . d L " l l , 1 , r ' \ I r , l ' t l l ) l r , , r ' ' , , . ,1 , r . , ' 1 ' . , 1
r - i u u r n l l c l r su l ) ] i t n ( l r s r pr l N I J , l : u u l r l l ( l t u r t r u r u )
t u r s r 1 1' u l l s l l r l r p N l l s n l l . l l u l r u n r l l t : c 1 .' ll nsLlJstJl
u r l r o s : . r d L u l r l r ' [L) l r n I ] r r lq r q n J l L U L l u l ) i u p ul r u n s
sr.iliuld uufu.tp uuzpr:r;.iutl:1n1r1rp r.(ur1nl-frrnslq ;
pn pEJl ur.(,d Uxutrup.)j-a-fEql^\Ei

r.\urunlJ(lJS u r 1 s l l r l r p r u l l u m i - u ( l ) s ' r 1 t r l r r tr l l p n s
; t - L n ;n. il t n s ; s m d r l L r ) L Ur . l ( ) r l r J L Lirt r l J . ) q u r r l t r u ) l )
f u r t t r r r r r l ' L l r l o qn t r l . u r l r q t r , c l l p u l d l ) q ) l p l l r L u t )
' r - t u n ss t : r ; r i - u l cu]l i - u . r pu I 1 r r 1 l 1 r pr I I f l
uJUns r:tla-ucd
n v l v . t r T o ) ( / tp t l t ) l u f , n u ) p u r l n l r J r p ) i r p l t n ] l r . l o r l
lawaban Pertanyaan Poin Ketiga
P c m b u k t i a nc l a n P c n c t a p a nP o s i s i A t l z e n A s -
S u n e hd a n A c l z a nL l t s m a n

- i . , J n v a b r n n v au n t u k p c r t a n v a a ni n i d a p a t d i p a h a m i
d a r i h a c l i t st c t i a h u l u . " D a l t r h d y n N d b i , , , L b u
Bakar dar (lnar dildktkdn di pittfu nuyid, sen/erlanl
adqan Ulsnan di hktkar di Zatra'." Apabila acla
alasanuntuk mclakukan adzan sebagaiman:L
lang
d i l a k u k a n U t s m a n , s c b a g a i m a n at c l a h d i r i n c i
s c b e l u m n l a .h a r u . J i l c t r L k . r nJ i t c n r p r t r a n g
dibutuhkandan sesuaikemaslahatan, bulian di pintu
masjid,karcnartu lokasi adzanNabi, juge bukan di
tlti -tqbar, katena itu bid'ah r':ng diad,rkan sejak
ma:1 Bani !l nlal'qb,\ins clcmikianrtu trdrk dapat
merealisasikan tujuan darr adzan, yaitu
pemberitabuanu'aktu sl.ralat.

I b n u A b d i l B r r r n r c n u k i ld e r i N l a l i k :

"Scsungguhnt,a'aclzan di hadapanImam, bukanlalr


t c r m a s u ka j a r a nl a m a ( A s - S u n a h ) " . Y a k n i t c r m a s u k
b i d ' a h . I { e l i t u t e l a h d i t e g a s k a no l e h l b n u A b i d i n
dzlan :1/-Hdsyil,ab(l : 362), lbnul I Ie j chlan.r l/
,\ladkl.,a/(1I : 208) dan ,,'ungIrtnnt a dari kalangan

tt.. ..1\...,. ,..:r..r... \,. a ,11. t,


tr42r.) xr: 4ryr urnt1 u1'lt l

u " r u ? l z S S u r r lu u l n l x l r p d ? 1 ; r 1 B q u r 1 1suu l r J I l t x u
tuurul SII]JI ut)nlullP nlr uxzPf, U,'l\rlxqqrqtH nuql
rlrlo urltnqJsrp fur.1 ,,qrunq-sy wrulu uulednrau
1 u r - \ ! i x l n t l q r i J n l n s t s Uu u l n ) r l r p ; u r ] . \ u u L U t sI
u f , z p u u r p r l u u l r su r z p l r r s r s o du u d u t : r u . r 4 ,:.r l n l J f , c l
n l r I . r . 1u u 1 r n l r r l l J \ ' u l r i . r I I r l r ' .r I u ' 1 r n q . r . i u : r u
N a n Ln " r i r ( l u E r P n r u r \ . P , { s n un u q l L i J l ou r l n ) l E l r p
bur,i r:uururrHlcllsln(lJsrr] unpt-isr11-rnr3uynql rred
u!p qrllnln srx rlr JOuu)r1ju{rp ;-ur-i rdr uellncl;r.iurru
q r q r H n u q L . r l N u n Ss y u u r r : l r u r l r d n . r . r u 3 u r . i
r l r l n r r u n P r . ( s E lrln u + ? l n r l \ u r : d u u p L l r l J n i n s r iqui l o
u r ) l r l l r l r p ; - r r u . \ ' L l u , p rq( rl l r P r n t J : u u 1 r n L u r l r up . i s n g
r r u , r t l u t i , t r | l t1 . t . l . t u l l r ' ; 1 i u l |'I i r l l 11r ' r r , . r.,1 r - 1'r111t
r r l d q l l o n r l l p l - ( u u r ; t r n q l l c l r n , r p r r r u r y r u u r uI
r r rt l r ' 1 ,r'1 , y u r ' 1 r 1 r ' ; , t r r . l. rl l1l )t . r\ \ r , r u . l ) l r ' ) r r l r l r l
ti-uu-iuz z pu r r x I lr r LLr.) s' (r;-;-rru tr clLurt ) q u1r.r,isn ru
r l f , J r - r 1 rrZp u u l n l i r l t p r . i u l r i i o . i r s , ; - u u . ui lzpr'
u , l L l I l ' u r t u J u rI l . \ r l ' l \ I n P , l \ u t r l r r r 'i . r H r l r l r l "
, \ L . u r: l l l \ r ' ' t L r t u t t t t r ' : lr t u t : t r J : u t rlr,lir,l\r,.r.rr- -
\
n . l r u u ) r r l ' ( l - u r r r : 1 l p ; r l n J I U r r rn t r l u r x r l l r r x r l N p u J
. u r. u ; u r J r ' 1 ' r 'tql ' L r ' . , 1 1: u\ t1 r ' t t . i t t l t fu i . r r p r r u q 1 , ,

:r:.ruursrlliur-r;-ur.i (1y 1-9y1


I l) ft/uq-tutlr/ rurlrp ue1du1;r-unl-u:r,u rclrqtr.iq-is1'
'l.irrunpol rJEprurp Llrqalu"p l()rurs qt(lJl fur,i ururln
L r s r r e n $ i . , s c s L r x(il c n g 2 n r i \ \ ' r r l e tl a n { d t n r r k i l p e r a
p e k a r , . \ h l i I l i u r t a t d c n q a n c t r 1 l \ - : r n qs h a h i h . I r t s n r a n
t i r l a k m c n e n r b a h k e n e c l z a nd l r t r ' : L n qb i a s a c l i i : t k u k r n ,
k c c L r a La r i z a n c l i Z e u r l . S c l r r n g q l r i s r l a t v a n g d j n L r k i l
olcir Ilisvlm tcntang lclzln vrng disvarietkan cli
n r c n a r an t e s j t dl r i n s g e k c h a c h p e n I t n e m a < i . r l l hb i d ' a h
tlllan svariat vlnq acla.

Hcnclaknva clikctahui. bahla tiriek atlr rilat-at


s a m r s c k r l i i r a h u ' a a c l z u n l r L n g c l i s u n a h k r n a c l a i a hc l i
hrciapan mirrbar, vrkni di dekatnla.

\ l -l ' , . ' . n r i r i n r L n . ' . r r . r k . , r r l r .

"Sava bcium ncnclapatkan claljl untuk adztn di


d a l a m m l s j i d , d a r t n a z h r b v x n g e n . r p a t ,k e c r r a l i v a n g
d i r r r a t a k x r rl i l c h p e n u l i s , l / J I i d 4 ' a / , t ' l l a l i t u s u d a h
m c n j a c l i k c b t a s a a n t u r L r n t c m L r r L r n ,l a l u d i r k u t i o l c h
gencrlsi sclanjutnva.'l)eri situ sava bisa mcmaliami
b a h * a m c r c k a t i c l a k l L hr r e n r i l i k i d a l i l s c l a i n d a r t v a n g
clrnlxtaken olch pcnuirs ,.!/'Ilida1alt. ()lch se[rab itu,

t) Dtltn t , t ; i l n l Q r l a i l l : i i i l , l i r o l , L r t k r nc t c n i k i : r n l l . l , t u i ( l : t l x n
s . r 1 . rshr o i n q \ h L I i k r h t l u r . r i l r h b . r r r . g i . r t m c n r p c i r ; r r i i , r , l L r sd L
l n t l i r . I l i l r , r u n r c r c L r L h r L l r r s .m c s l i p u n k i l m q k r ' l , r n q n r r n r r I s i b i
l',...,r,r |,'1 .:'I -ll .i:
I

.I :t i
hnut/l urLn. N1/r,u.it(l u'J,.!

- l V p r i s U r ur r u p u r I ; u r l [ l r p s n ] E r l u 3 3 u r q f , s ' r l n ) r r p
Llrloq lvpD 8ur.i qr,prcl qvlrpz pllsrru LU?lrprp rqe\
utzpr urrp prlsrru ntrrrd rp uEuJStiluvzpr uzlrpulu:xu
r , t q l q s t 1 : l I p E l u t r r un l n r l r p r e l u r s r l ; l u r d l t z C

. lrI.rlilu qf,lo uu) sxirtrp


. l - u t . i r u t u t t r B r c l : r s ' u r l r r q u t l n r u u u p t l c l l r l e ' . ^r r t d
u u l u l l r l I P u r n t u n t l t p n s n t r 1 r r 1r l t q r s n l o s r l i - r q r s
I r l r p u ? . l l r p u i r1p] s r (rl , \ u u q n t r u u ? s l r r q J lt u p u U r r J J r \
t l s u u u z l J u l ; r u u i - u r : t r r l t r l q i u t . \ n - r r c 1r r r t r : nq . r : r d
n t u s u u p ) n r d r p l r s r c ;l - u r . i u r r r h l r d x p [ 1 r p r . L , ,

, ( O 9 t ' I ) 1 1 a / i n g 1 r - r. u u l z pu r l r l r . i u r u r u r p r q \ . n u q l
u r x l u J t l r J q n u n l r l u u l t l r ) L l r r P n isu r , i r u z r u r r f l q r s
I r q x r l x q r . r ed u l t u l l r p u u l n ( l ' u r r . i s r 1 1r r r r u l i
rp Lllrltpt nl urtrn(prd r:.inlnrrrnrur.\\rlrq '//ryr\
' u . \ u L l L I ) n s rusl r P r - \ s t u
rnt-Itinq\ eJrd utp qtllnlnsElJ rlruns urBur;r
n l i u t t t - r l l r e q n t r u r t r n ( l r r d ] | - L t l Jillt']a / ( D / . t ) J

uEsLluunP u?)-llrslrPJt(l
' r l u s u u l u s r u l r u { l t l l u J J r ur l r
I.r l ) v pn n t J u n l n L U J l
un.rnt1?p€'p1r.rrq 8uv-i i-ue;o r;t-r11:ur1rt11 r.irq

,,-lnq:)s.rJl!lnlnrlr]l
un,rnt utusEIqJl trpu epudal lnlnrcru e1a;eru
- fa m i ' a h ,c l e m rm c n c g a k k a ns u n r h \ e b r g ; .

Anakah Mcnara Masiid Sudah Ada di lamrn


Nabi ?

Sudlh driclaskandalar.nucepan ;\s,,'Si'athibi clan


d a r i r i r v a v r t o f a n { o r x n g Y n n qn t c n u k i l d a r i b c l i a u :
"Bal.,ta odiott l\dl)i ]r,1da Lori Jrnal itt di/akrkar di

I b n u l F l r j j r i s r m c n e g a s k a nh a l i t L r d r l a m - , 1 /
fldkbal, r'lng ringkrsannll :

" S c s u n g t L r h n r sr u r r t h ( a c l z a nN a b i ) d a l a m a d z a n
J u n r l t a d r l a h i r i l a I r n a m s u d r h n a i k r n r m b a r ,d a n
h c n d a k n v em r - r l d z i nb c r r d r c l i m c n a r a .D c n r i k i a n l a h
v r n s d i l a k u k a nd i j a m a n \ e b i t 5 : , i \ b u l l a k a r d a n
Limar, dan juga di arvelkckhaliiahan Lltsmrn.
K c m L r c l i a nL l t s m a n m e n a r r b a h k a nr d z a n l a r n d i
Zaurl, ketika keum muslimin suclahbanr.ak.
Scr.nentam
i r r i z a nN a b i i t u t c t r p c l i l a l i u k a nd i m e n a r a ,
k c t i k a k h e r i b n a i k m i l n b a r k c r i k ar r u . " I i c m u d i a n
bcliaLm r c n u k i l k i s a h H i s l a n r s c h u b u n g a nt l c r . r g a n
a c l z a nj t u s c p c r t i l a n g t e l a h c L c c r i r a k a no l e i r A s r -
Sv a t hi b i .

30 fu it,fu 1\rn2 l)otar,,att .\t!'n, \intitt lo !


yt/ll1y oou11, y:yafi.'

x.\u)r?u Ellrluu lrrrl u.radls qulr,(ur:q rnprJq rIaJf,1I-I


utzpz xJptuu nlrlr-\\ lrlul,, . NtxIJJq urrslf
1y
it it/' t4:yp,u DqU p/xl u)Iyr rn1rtqnJatt
,, 17tttlu11:
p,\itt'q D! utratty o,(nuo!po tpqiirt:ptroruuf,'trst4
tt/t//7pI\:1/t/1//,) //uql rbtr'ur1 qqruruurr tlLIt upVtI[
,

-<-

ofr t <C 1r. 1 J,-<:--JJ 6i.v ( {co


1' " :'),':,";',

:rPqtsJtq
fi r l r J l n l n s u Ur 1 u 1 1 ( _ r r l r . 1
runlrqrs rurut.rrd urzpr
uf,rl LUNIuru
r p u l r z p l l l t r ( lu s u r q l r l r g r . i u q n i i u n s r q

; ',:,; qr:.isr1-.r.t1rp'P1rurtrtri Llr]I\ rUq rutsvfl


I\r Irrp (() :
I | .\Ii lrrt:l-lt/fl-/f.' t/lrlt1q.\'
LLtl1rq uxzprrr(l
lu)u.r)l I)nrLitl) ;Llr\ ntunsJs mllLUirlt ,lrrunl'
urq rpId ur]zpu ulli-uul)uuunti-uJru rsrrq iur:.i-
Jlrlrfl 1r.\\quqrrpcloci l-uu.( ru.ir-lrr qrlo r;-rl urritrnlrp
n1l lflJ nrurd W tll/tl/t/! surlr rP uu)nIrlrP ntr lr-\\Ll1](l
' " 1 . ) lr u ) ' \ I ' 1 . . ( r . n r u r J r l u r ' ) r r : i r I r ln) I \ \
Ir,|[.:ir \
'nln qlll)l;)l s IPULl LUlr
l lllP LLInluxll;)l ;-utr.i uutLu tu;vq:rs
l l r n . \ r I I r r ' r i) r u r l \ . l i l , l , r t l u r l t . r r . L tl l , t q r ' \
u u z p r u . \ \ q 1 r csl l ; - r t u u p s l 1 . l l r r u : : r s i r u 1 1 n ( u n u l r u
:ur'\ u' \inlu.'urru llpll p irq : ur.)r'r rl r'\pS
\':lng satu dan turunnva rxnt lair.]."

Kenrr,rnqkinrncli pintu tetseb,-rt,t1iarls .zrlrl itu,


t e r ( l : r p ast c s u a t ul a n g t i n g L i m c n r e r u p a im e n a r a .I t u
d j b u k t r k a n j u g a o l e h r i \ \ ' a l a t v a n g c l i k c l u a r k a no l c h
'f
Ilrnu SaacltI a,n .,41h l.taluqat(\'l I I : 30fi) dcngan
. r n r d n r r s en c l i r i c l a r i U n m u Z a i c l b i n T s a b i t
l r n i '. , , . , t k, " l ' . , l t r r .rrx L s rk . r t r :

Xb dt & J)i
'l.

"Dr/rr runaL,l..uadaluL.1angpalit.q tit.qli di ykitar


nayid. .\'nteryak partatra ka/i hrad14n, tsi/a/ stla/tt
lt/akukdtttl'a di alas nrnabkt, :drupai lLt.vr/u//abpi
tren hanam ruaslid.A da ba,gj an n asj)d .yan,qditit.q1tkan
hin,gqalte\ebili 1:ttttgqut.q nayid |trsehul."

N a m u n s l n a c lh a c l i t si n t l e n a h . H a n v a s a j a A b u
D a u , u d d a n v a n g l a i n n r - em e r i u r v a t k a n j u t a d e n g a n
sanadlang hasan,tanpa Llcapannla:

ltnaL'at l\rrttg I'err,ta,nrr .\q)"11t .\lnlilt l",L!l


tt P'/J" t\- t'Jtrol\' .t"7'dt,

,/4,2/ s Pxq u 3u.P 'rurs r.\uun:lrH


Irqrqrq n-uxlors Llrtt:Pr r.iuur:tlrrt:iu)tu n'u!.i 'Iq x iulitl utr.'l ,,L|M
s r r p r q r v 5 r ; q : su n l n q q r t r t l l : t u r i l t r ] , , ' q l r u ' r ss \ . ' u r r r L i l n s r u r r l . ! ,
' l t n q s nn L
: r , r 1 1 r 1i i u r : : o a su r : r ] i : n r . r L l t q II turtrjP ur)rrtiqr.r "'L,tr
q r 1 u r r 1 r L u ) o q n p : q . : ' u r i p f u r s u r n - u i t ( l : 9 1 1: 1 ) q l r . l t r i q r q l n u q l
L l r l ( , u x ] j r . n t ) t r C r t u u r 1 n : 1 ' 1 : L uN s u q u r p u : s q f l l n t q \ ' , , P ' L s ' i L ruf
q . L U N brrt t i pu r u r l u ' P u t r p r q r t r j p t L r r u n ' ' s Y U r r ' , L rl n s r L U r r l - , ,: r , I ( l r . L
r q b , b r : . i 5r f l t 1q r l t n F l \ ' u N ( h : , n u f : i u . P u x ; u t l u . r u r q r i r P u r u r l Y I l

prlstlu n-un:t;und)I ta-Hutqqap-iurq nlls IP lrLuvLurtu


uun-urp ur)pnsIxLuIP iuE,i t,\\qr(l uxutl;unI'Ur:i
rp V r , ( u r u nl . r qr s ur ) srlr []f u u r L l r l s ; E q sr
' t u l u r d r p s n J r L l ? n - i l - u r q t r s ' P I l 5 ^ sElLl lU
E IP I;;uIl
lNdtuJt rp qEiupunll rsUul U[)?duuzPEL\\quq qEluPr
u E { q s ? d I Pl r d r P n - u t su- in t r r t N I E U r l l P t l t P n s n l I ( r =
r ( l x N r s ? r u r P E l u u . L Ux . \ \ q u qI l l n q j f , l ) N P I I : q E I t P f
s r l r . r u J dt n l n u t L u r u r u ? s N q ? q t r l ) du E s l l S u I {
'/uo/tLl uqqlo)I

,, t//1 P//iotu 2|rwlifur{ uap itk'u4


(lul\ pbEuxlupdkiu//lP ,'aoL'n1tptfruru uoliiDq,PV,

(n(Q r, 4 {o qc.i
s al : 1 . ' /

Aclekenrunckinan juel ncmanjat kc sultu tentplt


r , a n g l e b r h t i n g u t d e r i p u n g g u n g m e s j i c l ,s e b a t a i m , r n a
clalam riu alat 7,atd.

llanapun kcnletlan rtng tcriadi scbcnarnla, \'an[


dapat kit.r p:rsttkrrnrdalrh b a l i s ' a n i c t . I l t r i i\ ' : i n g
tlikcnal sckuranu irr bukanlah tcrtnasuk lirtrln As-
Sunlh saml -.cklli. Namun llnq n r c n j a c l rt u j u a n
c l i d i r i k a n n v ar r c n r r r l t u lakni tlenirmpriken suar:r
aclzan- aclelrLlrhal lang rlislartutkrLn. llilr
penlampniln suara itu hanvl bisa dilakLrkln clcnqan
adenla me nrtrt, maka;radl sl,.tt ltll fcmi)Ltittrltt ntcntra
c l i s v a r i a t k e n ,s c b l g l i t n a n a c l i t e t a p k l n d a l e n r i l n t r r
l shul lrikih : ".\tttu l.,a/ 1atr,gtttnerlrktn lt'rkk.rdnunlt
'
t//ttlt .Jtt?:l u tjib l.,rkrttttya ala/,tlt la.11lt. \lcnurut
p c n d a p e t s a r l , a c l a n v al h t - l l l t pcngcras sulrl suclal.r
cukup, sehingtr tidak clipcrlulian lart nrcnan untrrk
rrenvebrrkan .suatl adzan. r\paleqi liarus
nengciLrarkan birt'r v:rng b r n l r k . \ l c n b a n eun

i I Drrr h,rclit. t rrrlr l,tn .{z ZL,l,.,,r .1 ., lt.ittl'lhl' {'


,,!r(1i))t,tl)trr Bii,ti rtttl t;,ntl;.; ; . : : \lrt t ,.ii lt r:,t;
[ r ' i ' a l , l ) i t e l L , . r r k r no i c h I ] r n L , \ f : .: I ' I L l r r r g r r rs , L , r , r L
.,, rllL, I r . . . 1. l l .

Itta,,t t"t,t t\, .


'
Pt/rrt{ o.tor?t{ qtilo1l/

3 u r . r o u r d r p z q r p 1 ud r u r r u i r - a - u r q r.sv , i u u r d v p u q
r p u u z p x , r J qr r n 1 u 1' r - t u r u r l u pr [ ) n ] E n s s r t t B u r d
; - u l s r d r p n 1 r 1' t r l u r : d r p f i u r . i p r l s e u s u r z u ur B z c l
r t \ r r \ r r ' l ) 1 " J 1 u ) 1 l ' n 1 r u . r .\ .nr l r . r l r ' \ u u p ) r \ r . \ r. )[ 1
r.]ul
l n l u l l u x l t r t l l l s x u r l l U n P z . t t r u u u r l H u n c l r i t - 3 urcu
r 3 3 r n q : r s ' u o J U r l r u r u r d u p z q r l ) u E Z p € J J qu r p
l \ r l , r ' t u' ' l r ' l l ' I l p u r ' ) ) r ' d l r " r r r u1r i u 1 1 . 1 ' u Juqt l p p n u l
;-uvro:rsr,,,t1rc1lrdzpurdJ)q rruz-lntr quqJs qtlo
'(urzpr)
r u r H u n t ' u3 u u . i r u l l s 1 u r u r N r ; r l - i s r u r n d u r a . i u r d
r r r l r d n r o r u n t r p q t p r d ' l r d u r r t l r p u u r z p u n r uu z p r q
urEI (lrqrq 'llrzprtrq ulp lrllqs 'ur..rrrf 11. lrrqrurur
.-j-uuprs ir-uu.iprlsuruul:pp tp i-uf,Joa-Ltllloniir-uri-.,"ulu
n t r u u . r r l r l u . i u r . r r l u l r p ' q r q ) s c c l t - r a q a qr u r ; r 1
u r l l r r . r r . i s r i rl u p i t ' u o l o r l r r u u r d r p r q 1 1p>r l s u r ur u u p p
r p u v z p r r . t q u q u l n d u l l r - i r r u r l r d E l f , lu u r l y
'IlLs xrr]ns stl.riurd urlvuni8ulru
c l n y n r r d z t ' r r e z p f u r 1 3 u r 1 , u r : L U n . , - -l u
n ;l u
r LnUt n q J s r J l
u j t u r l u s u t ?J l ) r ? u l l p q u i n l u r z p l n r u u r r d u , n q r q
' r r i r i u r r e l ; r s u . i u u u n . 3N p r
)rpB sl1;l-sr1tl uuutru
r , \ q v q r l l n ( l u r u t u u r ( J u u s o . r o c l r u l di l - u n p u t s ; u J L U
rurrvl'ux)tEur-isrp qrllupn srlr{'r.iuuulrrurSir'urru
;t-uc.iurrl lulu rpu qzpns rrr:lurruas '.llx,prqqxppr nr{
I U r ll i i r p d r ' r - i r r u u r p u a l u u r l r u i J pu l x t u J L U J s , E J u u s r
Dan\raK.

D i a n t a r af l i d : r h n l a , b i l a r l i r a n l i s t r i k t e r p u t u s l ) ,
m u a d z j n b i s a t e r u s n t e n g u ma nd a n g k an a d z , r nd a n
m c n l a n r pa ik an n l l kepadaoran{ banvak clari atas
m a s j i c lI.r a t r J r h
i n t j e l a st i d a k e k a nd i p c r o l e hb i l a d a l a m
k o n d i s rt c n s c b r r tm u l c l z i n n r e n g u r r a n d a n g k aand z l n
d i d a l a r nm a sj i d .

H a r u s d i i n g : r t k a nd i s i n i b a h u , ap a r r m u a d z i n
hcndaknvarnclneliharasr-rnahNatri r:ritu mcnolel.rkc
kanan clan kc kiri pada saat mcngucapkan ,'Ila11,d
'aloi,
:lta/41t,"<hn "Hai1u hlal .lala/i'. Ilcrckr hampir
s a j a n . r c n i n g t u l k a ns u n a h i n i c l c n g u nn c n g h a c l a pk c
r r a h m i k r o f o n . ( ) l c h s c b : r bi t L rk a r n i r l c n b c r i s a r a n
aqrrrclipasrutgcluantikrofr.,ncli kjri clanclt klnrn, aglr
d l p e t n t cn g t a l rL l n g k ] n l L n t a f l r n c r e l l i s r s i k a ns u n a h
d e n g a nn t e l u r L s k aj rern g k a u a ns u a r as e c e r t s c m p u r n l .

Tidrk bisa clikatrkan, baht a trrjtrrn dari


n e n o l c h k r n k c p a l a a d e i a h s c k c d a r m e m p er l u a s
j".qka.r"n suara saja. Srhrngge sLrdah ticlak

l) - { r x u f c n r e r l 1 ( s l r ; r t r n y ar u s r k .

36 lrntla h,ti,! hddutdtr \,i)!.,,r \t,,.,t.rl',;.tl


Lt \/Vt t ,\ I tpti4fi,ttt\ t.hu.l

'i-uopuof,
u z r l u t ? u r1 1 u r 1 r u l r _ i , l r l t s q s u t ) l r r p u J r x
vr;b'rs uElr rr)nJli uulHuupuurunyrp uEZpE
r . \ q r : q s r ; r t u x n - u J pu u l ) n l u n u J u l s E l r r [ )
JrlrCJ
i /!/oq-t apTL//p/pat).lt) pvry| oll .tr44/111/ tp .:l//!ull
)'rrtp;t trrurrtl,,1!)i qDlpppc(u1u,rtr
rynt! ui!pu r,u,1r,1..:,,
: (llrS sllPULlLlrppr r-iulrpp urururcl ;-ur.i undrpv

i-uriur' ijo ruq..,e


rJrrcrpuruqv
r.,"..,,
o;)irilll
r l r l u [ ) r ] r u I r r - - n l] l q r r t r r u
lrriu quuLpi ulr])) lrup
Ii-Li()l)uo:)rJULlutrrlr ltljx.\\ utn[i)(lts ,r:r7^7 .-1uq1u11ui
)nru qDrrl) uIl1.l) ulp;-unsiiur;1 .--uopuo:l rrrqutlrru
LlltlJl)s '!)///pt-/)d:ntrilt.\\ 1:np t:ltJluJJulLll,ults uuzl)\.. .i

r r t t p t r - r u n c ] r u r r u n t r t r r l r n 1 -r . \ L I r ( l u l r r ) n ( l u 1 : : r l

' u n . f u c hr,s r p u , , 1
L U r l l p r u r r l l r r m su r u L l r J . r L L r J
r l l l l r p u u r u r l n L 1 l q r il u r . q . u r s n u N urr. l J I or n q u l r l r p
) u p p : i u l . ( u t u l r n r n l n l - u r n l n ll l l p r u l r u n t r l u r l t p r l
u s r [ J u r r ) r t U ) p u 1 ] ) ) n l u n L r r unI- u u . i
IIrp rpf, lupr"L
: u u j r t r ) r L U:e, i u u J l u \
'r-rrns sulti-u.)d
up.Irrlt,[]ns uu.tJrI ,ra-nJur;-lrlntnqrp
scbrgximanaclliclaskens e b c l u m n v a , c l l n k c t j k a l n l a m
ducluk di atas minbar pacla s'aktu ttu. ltu diktratken
o l c h b e b c r a p ah a d i t s :

-lt 3t g c lr -t\5 r:l .J- r o'r

Dai .\'aad;11Qtrall,i, tttrudiit ktstkllal't LY balturt


ia ptnalt herarliatpadd l.tari .ltutrl di na:a l:!'asnlulltt
stddlt stltrti .reranpatseurla/1)
.Sg,hila ha1'at.qart

Hadits ini clirisalatkan olch lbnu \tajah (l : 3'12)


d a n A l H e k i m ( 1 1 1: 6 0 1 ) .

, . \I H a f i z h l b n u H a j l r r n e n v e t a k a n 2:) " D a l a m

l I r u t e r j . t ( Lp , r t l , r v r l c < , n c l o n g n r ' . rn r : i r : h . r r rr. r L r i ' 1ri ']L x qd r m r k \ u d k : r n


D c m r k r ; LJ, r n r r t r k r n o l c h . \ L u 1 l l l s r n . \ s S r r r ' l'il r l t n t l . n r r : n t r r r t tt
rcrh:rdrp .\rr,:;r lt,rr .1J,,,'rl'.

2) Dann laikll.lt l l a i ' t l l l \ ' : r r ( l l b e l : . r Lnr r ' : r : r ' r r l r I r n h r L d j t s' \ b u


IlL,rrrrrh srcrrl r r l l u ' : " l J . r ' , r / ' r r i : i , r" t ' ; . " " i ' t i " i ' ! n l " / r t t t l t / t t i

1\tirL |'ttttrttn, \ .'':1..: ' : ') '


lt|airt
'/ptu"1 t,rlbsyr.l
6t tito/u4 4ry,ll r/rrH

qrqLu)I '].\urj Ltu:lu UI)!lr!


'1f6a:
tL trtt tltt/t]l unrlrp rlrdrp rrrqrurd rrdrp;ur\ u|\ft)Lu)d
u r r l l ' p n I l r l r r ' 1 r r r ! r r . l r I u i c l r l i r l r d I r - ; - L r r u . ) r uL | l : l ; r
rllr]|ll lI

,, U1r\;"unu 1(lol rrrqu r(u r.\u;urjl)Lor runl,.i:r\ rrnT,:l ,tffrls


L u r . r u tr i r ' r r r t l r u r u . i r i i u l ] . \ I : r . s r 1 , r L tr r n P l L u r r u t
|.N!r.t qrlrprl
.i. i ,: . u, I 1 . r . r . r . :r . , . , , . . i _ l
" \
iln.\ rms .!q)r rprrl rpr r:rquru riu;-uopuor r.\qrq
srt)l rPt)ns,,
, f r , , : 1 . ) qn u t . ) t l r u r u : : 1 r u r : i r r r s r p r d q f l , , t , E
r!",Lur .\rurntr) r.rqril rtrtrrH
t \ r J ) t ( ,u l r : J r n q . s r ti rj u r \ r . t r , ] l ] p t q r
c r q r i i n u r r u J r l L L r : ) [rrI u r \ \ \ r : \ u \ r r j ] 1 . \ r n , p r " o r n l
rrrrt! orjflll11n))t
', t,.,.,]l rt ,u| ,..r. r.:".1,.:.:..,. ..,
..j | :.1i\\.,1 |
t r r ' , T f p , , i u L , r t r l n u . Lnuf r t ) q r i , t r l , I . r . , j s , , , , s r Nu 1 r p r . c l : 1
qzrlr:11
l\: rrl:prn \u).1 (lrurl)rrnrui\ r . n - l lz ? / , / I T l , i t t t \ t \ . r r l t . t , 1 t j . . , t
lt
u f r j r N q . ) s r lu, r r : . i l r L , . c 1 ! t t ! n 1 , l t , ; t t t . , t u l ; r t , / t , , n 1 r !
,,
1t:1tr7u rttl ,t't//1tt |,fix u,ihL) r,tttjt.l!)tt tl
1t.t1,.i.trktit,)1 t!!! .11)( t .)l fit'.( ,q!|;ntuq,,.!!j)t \/t,,tl rtr.trU,t r/t,l
tr,li,,.t t/t/.,ttka.uDx/rt ttp/. .rt/.1)tt 1:/t1t)tu1
l,tt))! 41 utrt/!./f:t ,/t,(tll/

srrpr!trdxr)qrq''pr ,ur'l nrtu-*.prtlnllni:;:#'"n


DFiqi.II--nr{Em=FEE
iEulrri-]iEr. -:fU?.}-E.l -SlJPEq:SIp
u-tsrtp.l ad_'- EH-

L IJllqxlIut t.ruil-UOPUOJ
q E P n S n l r n r u j r q 'txEUt
i1r.\\E ulul uup qrqJ[ JUnl]:l
r u r r u l u l r q x d r r,'r\qvq u?IInqJstP 1tt!try-t1L.. tlru
.\.
Dari .\'almtdb bit diritt'd-1'alktn[tahtt'ai't
"1/':1ku'a'
btrkatd :"Karui dabtrlu ruelaksanak,tt :b,tltt lmtaf)
bersana Rdnhrllalt $ ltila nataltarL stdah condo4q
Ktnudiart kaut ptrlang tnorgik i bayarydntttalabai..1'anq
srdul: mdon.4."

Dikeluarkanoleh Al-Bukhari, Nluslim dan )ain-lain,


dalamAl-XLrclwnf (l :20i
termasukIbnu Abi S1'aibah
: 1).
'..,'t ''"..i
i. ''.., , , ), | ,(..-
rtz, iU d- S* dr'ru" 1' ,:t ", a' {"
I aa.t. a - ,
ta t,
n^-+'
1op 1 S 1l>Qt olJ.r) .rJr ,*. ;'3

Dai Arus ,lir'ro-7otko, babu'aRastrh/lalt#'€ biasarrya

1) \'/M,ti" r t r l \ . \ a " k . r m i m c h k s a n r k : r n s h . r l : rl u m : r t
tt ,!tu,,1 tr!r.)t.t j t h r o , t a t 1 t 1 , L t' 1 4 , o 1 1

,,.lna)runs r.irrpns:.l|lq
(1

tltslllxH IluIq ulr,\slH ntUuJn IJxP U?Ilu.\E,\urp (€ I


'III) u4rnN rlrtla(\' :[ft.f.(I '(.v,p?QI,\
l,lun,rrd /pn ln-tl
e f , r q L u a un I r l a q 3 u x p " 1 - 3 u z p ? 1u t s ] q ? g U r u I I S n u r
! u n x l E P E d a I u E l r B u r l o d r l a q L u t r t uu ? p u v , r n a )
- l v r l € q r u a r u n E I I e qn t r q t s q l n q l r u ? l E C r l E q l n q l
{ l r l ? r P u u l n l z l l t { l n f , r l a q' t u l u n f t u l € q s u E I n { E I a r u
r u n l r q . rs R q r l l n l n s z X u i u E Su , \ q Eq ' r u rn l l ? L Upr
q u p n s r r \ r l x q r u l ? r ' u E ) l s ? l a {r u r u l q e l a t S u r i
Bduurrllnlunulru srlal ]nqasrat slrpzq qnrnlrs
'uust tl
3ur.i pruts ut8uap (/tptav lf,. ru?lrp rurrq?qI
qrv rlalo ud-nl uEll?,itr,!\ur(l t)luapual uorl!)lpx./
t,11qlour[ /rlorls aprytaotryrlauprt4 (lrlllr/EtpHlt
'plp1r)q pt l,ntToq at71r(b,tlr!p
4F? rlqo1 yrQ

i .1*' ic, i,:-. ,g..-- af ,f"-o


t' .r.
t. <1. . q- < - tro +n : qtc i 4 '
rfl! a.t- ,tf' rt'rP
r ct a

'v.iuurr1l-ur,i ulrp urqlng-ly qrlo uury,iv,nr:t61


t'uopttot luupas /.tDrft/trla tVtTsV lrrttl lolorls
bir.rAn r:-ukmrrn bahl r ia berkrtr: ",\ku hanlr
nrcmpel:r1ari'2ql' u'ul arr'4til'\1a71l' derl lisrLn
R a s u l u l l a h l a n g m e m l r l c : r n t ' a p a c l a h a r i . J , - r n t actl t e r a s
minbar kctike bclieir bctkhtrtbah kcprilr orrinu
b,u.rllk."

Ada juge riri ut et shrhilr bahs a bclirLr mcmbrrcll


sLtttrt ,.1/ Fart'tlt (.'\r 1'rLubeh), sebl.q:riueur
dirirvalatkan oleh lbnu Khuz:rinrrh d tm.\'l.t,lil., rttr
c l a n c l i s h e h i h k a n o l c h A l l l a k i l n , l t l u d i s c t u i r - r io l c h
,\clz l)zehabi clrrr vans lainnr':1.

llila kita inqrt brl itLr, kita tkrn tlcnsctehui


b : r h l a a c l z e ni t L t p e s t i s e b c l u m c o n d o n q n t ' a n t a t a h a r i .
De mikian jugr hrlnt a clcngrn khutbeh, t.nanakala
s h x i a t n \ ' f td i i l k L r k l n k c t i k u m r t t : L h l r tc o n c l o n g . I l : r l i t L r
jeir.s, o/l.tandr lilltlt.

Yang Icbih jclas clari dalil clalil tcrscbut clalam


mcnunjukkan makna vang ciimaksucl adrlah haciits

Jabirberikut:

i:t\ lp)aD {et

-^,b\',J\
.)

42 I. di)in 1'rt!"!: hituv'L/, .\tltlir.\Liht lt,t,tl


ft t.]"t I r'?, . \'t. ,,,q ,-.1 , .

:rttslrJq ur r.$q[q
uBltrix.\\rjrP Iru?lns-sv uf,Pr€qurcl LFr[npqv IJEC I

:t?n3uJd rr13eq3s
rurs rP urltnqes
rluv1 utlE 8ur,i trqeqtg z.rrd uvHurlzl rJrp rrstts
r[3rq.req q]lo rH?l ux)jtunlrp srtr: rp uylndurrsrv

ull?-
n

( u r z P u u ? P q x q t nq I
r S E l ? d V f i u o p u o r r r x r l E t ? r ur u n l r q J s u v , l n l r l r p
ntr ]rlvLls f,,\qtq uxllnlunueLrI stlrL rur slrprlJ
, l : _ r r Z: 1 ., i r , , ' 1 t ' r 1 1 u r r , 1 t i. ,1 u , 1 r . itsL l \ n u q l
11'.
uEp (lf f : I) plLULtV'fuOt ' ttt) rbrqrzg yy '(9g7 :
D r , r s ? N - u v ' ( 6 - 8 , I I I ) u r r l s n l { L l t r l ou | ) r E n l r : l r [ I

, tlotuouo/uuhfuur 4a1aaw4uw|ry notq 7ur( tluu


pftt/ t/ttlpp, atrupusVcta'Tuttpuo.tqoprs Llztlplou./t77u)ii
'a,huayaqat4:ilin//,/ !ryary '/l//rV olan ryrr tiu11uptaru
n-tad ntoV t/t/ tlppt/er up+|nu)f 1ptnrl lo1at1suortl
qo//xl,/t>I o,urloqroVto(otLrlp ( Jlq![ ) r,futrop ofuI
t't---L; Lul ,J i'. r,+- -; .r€, j., :+

'
,-,.-it.i
grlt l.l-'- I !:r lj

",1kr pernah ntutgikttlshala/ Jtuat btrsaua Abtr


Bakar Asb .\'biddiq. Klnthalt dat .rLala/, beliau /akrkan
.rel.te/an ttn.qalL bari. Ktrtrdian akr .rba/a/ lryrsana
Llnar, dan ten4,ala p1,rr1,o1,dar thalattt1,a ltirylg tu4qab
ltai. Ketnudiat akr.rLa/at busana Utstttart, h:m),ala
'l'ak
kbulbalt datt sba/atnl'd ltingga nalaltai condon,g.
searafl.gP/ttt di antara rtereka yatg tttttt-1,a/;11rt4n
41o1,
/ en,quat Perh|alan lertebtl. "

D i r i r v a l ' a t k a no l e h l b n u A b i S v a i b a h ( l : 2 0 6 :2)
dan Acl-Daruquthni (169)

Sai'a katakar.t: Sanadnl:r adl kcrnrrntkir.ran aclalah


hasan. Ilahkan mcmeng hasan menurut nretodc
scbagian ulrnta scpctti IbnLr llajab clrn lrin-lain.
Karcne scluruh pcrrtinr,a dapat dipcrcllrr, kecuali

l,"mh.n l)oti'< l,o/,r4dr" .\+,tdt .\inht jnli:


9n ur.Plu.trkPur/n1y)fltrr/014\/1.'

;uz.i srrpzqurfiuap'ntr uzl3u:pr:pr:uas


3uz-islprq
strptq?r?]uuuzliurtuatraqlzpn z8nl eurrurr8uqrq
. - . - , . 1 . t - , ., . i- ", ,. .. ,. ,. ,: -, "-q. ., , .- ^ r , l r q J : l J l . 1 0 . \ U . ' $. l E
l .\E.\\ll
,I'tuP t\]llltruo:l rPP 1r'pr.1,:ur1rrc1 r iu5

',3uopuo:rlrqrtrtrt qelat:s trrun


I
rrr;lurp urzuJlraq rErull urP rulEg nqv rrup qrqsqs
; r s t r e d r r r c 1 : r cu1e 1 t n q r - i u ; r r . Lu l z r - J r f I - I Vu r r p u r u J - . . J
,, 1?n-lqrqal 8ul,( trir,nu utfu:p ur8uviu:rurq uplrlrq
'(rr.raiu:d w,\v,'stt)
l q a l t r u r u H u q r su e l r p u { l p t r : d r p
y r p r r c . i u s r r p r l l : u r 1 d r 1 f u n F u ; r r ur r u q l n g - l \ - , , ,

: l n q r \ l r l t l i U r ' . t l . r t t t . i ur r u
q uJ J t rs L l zU t I I - 1 1 ' u l r : t t . i r i . r .c: :l r ; - n I u r r ) r r u r( J

(9ot, I)
urqrH nuql qtyt 1nbr1,'-r1ytuf,ltp [n-nl tutuutlivq:rs
' b n z ' r r 1 1n ( l \ . ' u r q q r q r H u u p u r r q u l { u r ( l u n u r r J {
'(89 :
Z : I l / ! p , r . L t o . . l l q i D l l t . ' r l r u l r r pu r n t u u t r r . ) l
r u v u r r r . 3 u q e'su r b : n g u r q . r r _ 1 , 'th1l-t y 1 - 1 1 'u r q l r q r s J
ru1r,1 riv:rrdrp lvdup i-ur-i r,trrrd;-ur.ro trdru;r
t l J l , ,u r l . 1 \ r \ \ l l l ) ' j n l l t r . r r 1 ' gr : u , : 1 r ' 1r r r ' i r q

,, r-irrsurrlrqrp;r.r:1 lruelrp
lrprt rr'rlrs r : i u r 1 1 r o r u a s r , r c 1 r , i1-,u u l o a s 1 1 , ,

:(.9t1: 7: 11)rpr.l
lv rnvryPrtElrrcl rizrjEH lv urPr?s rqY urq qxlinPqY
t i d a k s c n a c i aP . lrl Srhlbat ncrnpclajan dr,n hrl itLr
d a r i l t r s u l L r l l a hi $ . S c h i n g g a t c r k a c l a n gm c r c k a
mcnganralkan-]'11/t! ptrtu/rlt flunret scsuclahmatuhrri
conclon.q)drn tcrkeclang.1,atr,4 ktdta (f Lrmrt scbclurl
m a t a h a r ic o n c l o n q ) .

2 . D a r i A b d L i l l a hl , t n S . , l . , n r , t l ' , l i r l , . r . t t . L tLk,r. nt l r u .i r. r
mcnccflttktn:

'i"i., ,..
d\+' (::'^; 4)Jl -L, f! ,L,

- i'
"?'r'

",.11.,fu/hL ptrral.t sl.tt/at -luual btrsatua koui padtt


'.\'a1,a
uaktr Dbrha. Ld/r l.ry/idu hrkttd: kl.ton atir
ku/ian ,*',arr lttrasa fnnt "'

D i k e l u a r k a n o l c l . rl b n r r A i r i S i a i b r h .

Sala kltaklnr Per:r pcrts-rnll depat clipcrcala,


s e l a i n A t r d u l l a h b i n S a l r m a h . S c i r u l r u n s e nd c n s r n n l a ,
Al-l Iafizh lrcrkolncnter d tn.'1/L:tllt:

"lr o r a n g v a n g j L L j L r rh, a n l a s a j r d t r , , r k t u t u r L i e
mcngaiami pcrubrLhan."

/,tttti,,tt l'trttr:, Pot,l,,Lt, \tr,ttt .\ldi)t lt,r,tl


w: . xfin)p ryn'11)l! i\tt tr!/t.

LlJlo qrl()Jq ,./t)///uI tltpret ]lor tru.yt,rutlrp lr/rqt plnq

t/,tt,r q a^t i fr5' .-r-

Prrs urq IrLlLq strl)irfl rqn1111 nt1r.u vpud


rllJlJru uLUrsJJ(llrtunI Irlrrls rlrrrrtrcl qrl1npt11.'r-tqlcl
uultn(lJSrl)LIUrurlr\ ur(l rlrilnl)(l\- uL[) r]urnl{ utq
n l r u V s u p u r l u r r 1 r 1 1. l c l u u d r 1 r ; 1 l t ' ; - u o i r u o r t i r L i u l u L u
r u n l J ( l . s u I l n r i u u ) r : 1 r 5 1: r, 1 rr r l r : r r u n r r l J t I l l I L l l t l -
l r l r r t l s l l t l l r - \ \ a - u t : t t . t . r rt ; i u l l l P qrurrcl nlt1r11,,

: i ; 11 1 rq )
n u l l . r q u u p r ; . \ u/ / r : r l f u r r l r p u r ; 1 y 1 y i 1 1 . r r' u
.Llr]Llnl)(l!
'r'.'li\it rlr llrLI r' :l,r). ) \ .tlr)ill'r' Ll.)llr
tl\ .,.r1\
ltl
rulrruI 't[rIr']lI ut:1cll1;-urr lurrl .qur.i Lnrsrll ru)iuj
r u u u r y f u n r u . r l r L r L l r L lLsI U I I I ) ur u r t l . i 1 r . \ \ r rJ. t L l l q ' t r c l l t
a-ul)-\ 'LnrlLIsflrsr;tp iur:i lcll rrr:.--urqr,nlLlr(l 1rr u.\\llt(l
r r r ' 1 , r r r ( Lrrr. r , 1 u r\ r l r l l . r . l r \ r r l r \ | | r " l l r " | , \ 1 . t r. 1 . 1
UraUlrqllr) iltloPtl()J LIIqrIllLrl tllri)r1S.lS r.\uuslI(l
N p l p i j r l u r l s u l r , - , r l s 1 r ' 1 r .r1r r : f u r p u r ; i L r r t u r l J ) ( l u u ) l u : l
tlLrtrli'nst r-iutr-\l.lu l-iuil1r1r;11rrprJ rl)1r1-
url) ;-lnl()JS
u t r p t l . r 1 n l l r s L r l ) ] 1 r - \ 1 r . \ \ t r Ji tl t' t u r sIrslrl unrIN(I
(ttn;t-u;rcisilprtL) l/f,1r' u.iur:Irr udur:l urrl ;-iruro
Ir!P Ur]l lr-\ lr.\\r.rJ LU lr rllq nxtIr.\lrsltPlrLl ur,n_lJfrut:l
. I rr { , 1 ) u ' r l l l " 1 " l turt.t ru.,ur u )-ll,.\\' rllrl)
r . i u r q n t r r u l f l r r u J s , q u r . i 1 1 ; ,:,u u 1 r : t r 1 I i l q
b el l a u h c r . r t l a km c n u l s v r r e t k a n b a h s r r . b c l i a u
r.nclakukann-r'a sebelum matahari conilonq."'

l. cliriuat'atkanblhr,,'aie bcrkata:
Deri S,ridbin Sr-ru'eid

\'^

")lrutni1alt pertal.' sbalol .ltnal bersantukani podd


a a k t t D / t t l . t d . "D i r i u , a l a t k a n o l c h l b n u A b i
St ' a i ba h .

S a 1 , al i " 1 " p ^ t l N a m u n S a i t l t i d a k m e n v e b u t k a n
perarviselain Llnar. NIeskidcmikian, lbnu Iliban
mcnl elrutkannl':rjuga dalam Ati'lsi.lat (I :62)
,1. Dari Bilal Al-ALasi'

ort, t' ,,.' ,l


: c<.r^4' | J'
f6-?4 rrt!'; J".uJu. ,/'a )\-.t
)t4j

-i d :JJ4 -(--rJ c-r*J' +)t)'.J*-


"IJal.tua ,.1na'r ptrnah sl.talalJtrual btuutta katttt
rttusluit, dan oran.q-r,rangkala itu ttrlu.qi ruttidi du
kr h : .;,t/ n kt br lt t tt)ur\rtkar ;' l l atul.tari .std dlt tot I r.,t.q,
'Ra/ttrt
.t(/ (lldru ktL,t -1ang laiurl,a ntLrldlakar;
c o n d a r 1 . " 'D i r i l ' a v a t k a n o i c h l b r . r u A b i S l a i b a h
d e n g a n s a n r c lt ' a n g s h a h j h .

1.,rt,,r, l),rh"!: l\,!,1tli, rt .\tntn1, \r,1iit lr,.il


6b tc\yy rqr ytg t t , , 1 uu r l y

u':qrnq) uxp rrrzp,j q)iO mlnttfprt rtrlpns


rn(t)sr;r
rrlrLls ?rrrL')LUis L.iuur::jrr:iltprr:rLu
Ill)n n-urfrlrl urt iriul,fuo:)
q t P ' 1 r r r r q u r r L Ur f L r ' : r u r : i l r d r P u : L U ; i u r f r : I r ) r r ) ) r L r r
lrtUnl rrr.t"s
r:lr
l,\.t-,1 ,i.t tL,rr rJ\. .i: .rur.i8:,1\
lrqrrr\|'u jrl.l,,.iLit!,)t ttLlt It;/r ji,)r1,.,, L,,/1r"tu ri>i\n/
t,abiJJn r//..r u'ri ,i!rt, t':fi,:t!...ltjxur;.r!,1,, rtrr{f
r\ 1r(lrjrnun!jup\_. (I

U . i u u u ) L l r l o q r pl u d r p u l d r r q ai* prruqY rurrul Elrru


'lr'r(lrsJJt
JlrstuulrP s]lpuq strplrq
I r J U pU U ; u t c J

( r . 1 n q a s r r 1l r l p p I t l l l l L l ) l ( ) U l r l t r r u . i s r r p
f u r . i 1 r n 1 H r r r l r c l t u l u r u r u u u r r l r i l - r )J(sl , r . i u
qrpn s;r.s
u t p ; u o p u o : ) r . t l r L l u l r r ur u n l J ( l J s t u l u q s : t p B t
iurl Enp
r,iuuurlluuu.istl) uullnlunuf,ru ntl :u1l)irtgl v,irS^

I.{lrlsnl\
ultr,ru,islrd urll|supJJq qrrlrqs n-uu.iPlluls uU;-uJ[)
qLqtu-(S rcl\. nu(ll utItu.(U.\\rr t(f
,.///|/)q f)ropo.y.r4
'httopttos r1upu:
t.rrlr/pt1/ tytttl trui,ttr:.ltt1tlt,dnpratu
/ftuV ,'up!rf.14 'liJ.:-otltrlJrl pttu[ 111t,,1c t\.r/q t/1/p\tt

( -,<r-o
,) j
,.

5f -9-r'" "'-'of +:' q'<"'rI r<r car 6,.<i,r

:Ulr)irrq rlt t.\qrq u|1tt_ir,,rulp urzuu nq\r u?c .c


s h a l a -t fu n . i a ts e b c l u n tm a t a h a r ic o n d o n qs e b a g a i m a n
d i j e l a s k a ns c b e l u m n l e ,t l e n i t u l a h p c n c l r L p al at n g
b c n a r s c b a g a r m a ncal i n r . a t a k ronl c h A s l S v l u k a n id a n
l a n g l a i n n y r . I l i n c i a n p e r s o r l : r nt c r s c b u tr i d r k t l a p a t
d i s c l e s l r k a nd e n t t n t e r g c s r , g c s ah, c n d a k n r . ad l t e l i r i
k e m l r a l cj l a l r n rb u k u - b r , r kbuc s r r , s ep c r t r X a r h r :/ T u t l t a r
clln lain larn.

Shalat Sunah Oabli!'ah Jumat Tidak Shahih


RiwayatnJra

D l r i p c n j e l r s a n s c b c l u m n l a c l a p a tc l i k e t a h u i
j a r v a b a nd a r i s o a l k e d u a l a n g t e r c a n t u mp a d a p o i n
kecmpat:

" L l i l a t e r b u k t i a d a , k a p r n k a n d i i a k u k a n n r . sal . r a l a
sunahqabliyah ?"

-lau'abannva,bahle ticlak ada dasar clari amalan


t c r s c l ) L rct l a r i a j a r a n s u n r l r y a n g s h a h t h , j u g a t r c l a k
m c n r i l i k i t c m p a t s e n l a s e k a i i . D l r i < l a l i ld a l i l
sebclumnvr telah diketahui bahtlr condongnr,l
m a t a h a r i ,a c l z a n k, h u t b a h d a n s h a l a t a c l a l a hn a t a
r a n t a i v a n g b c r s a m b u n gs r t l r ( l c n t a n v a n g l a i n n v a .
t r l a k a d i m l n a l a g i \ \ ' a k t L ru n r u k l n t a l a n s u n a h
t c r s e b r , r t ?D c r n i k i a n p u l e l l l r p c n t c r t i a n v a n s

Pthl,tn ldtir.< l)lndnl,tan .\q,t!/ \irh/ l,,rt


I9 /'t//tl (/rt/4,4 t/"1111\'
t"/t\.t|

u'i)ir:lrlr')lrP L,flr) 'r\urururruo) sl)-L ( lfal I r / i 1/,, / t . L L [ ] t r p


rdll]is rrruiluo:{ rr.iundlu)Luqz!t,,H Iv ( 9tZ: lt ) )htt"I /4//,\, ll

'nV',f
c

: t ! . \ v u t r J n l l l l i q J ) r r u r l r u lI l ) r ] . \
'irrpL
) u p 0 n t l l j L l. + r ( l 1 r f \u r r u x l l [ ) ] r . \ \ i l u (llr t l l t , ) i l r r u l
1 r I ; ) l J t u r , I N l u ) L U J S l r ) I J J L U q E L I r P t U r L U ! l U P. l I U J C I
i u r - i q u 1 n l r u . n 1 1 r c' lu u l r t r - i u J r l r u l r J J J { r l r q l u n l
ul11ui-i;-uulru uxp lrutnl- 1'l1lqs n lnu.tru rl.ri-lsr.rc1
lr.\uqrl?-\u \ l r l a l u q ) . \ U J L U ' r u ( l r u I Lr iUn ' l r ( l u r r l r i L L ] l t l i ( ] J s
u r i i 1 ) - - u U p u r t r l n l t p; - u u - i r r u r l r . d L l r z l ) l t l t i u t r l ) L l t r u
l.u r,1rq tl clt p u r cll J cl x r--il-u rrl r s I n (l J s rrt u r:1u, rsr r cl
Illlulirlu Jrlr .,'ul.t. upu rlr.itltul g r:LuIln trt rii| Ll.rs

. 1 , ,L I U ( nl l r l r i . r . ) (|lr 1 l l t ( l
u u r p n r u J l ' n r t 1 l < 1u r d e p r q r p u r z p u r l ( 1 L r r z p l n r u
n-urtrp nlxi 'trrlrnl trlurls nlnrirur qr:runr -Lrrr1:1
l u s l r r qn u t l f , ( l r u l . l u l ' t r u n f L u r l l J ( l J s l i i l r j L l s n r r r l J q
u.\\LiIq qx ICllr\ rJuP urllr-\r.\\rirP lrPr, )rprJ,r

: r b u 1 - 1 yr 1 z r - I r Hl V L l r l ( )u r r j l u r c . ( s r r p
" .. .4aii/,t tli.ttur trtrtuk. ttttrrtaiktu
:Lola/ I'adrt luri
.lut o/, ut,*.a h r.ratra/aL kd tu kLlath //L .t'i .+ti,.1 l h l l
dun tin.qqt/k:rtrklt1ul bt/i." (,Al-.lL:i'uu'ahl62l : 9r

A f n t t e r s e b u t t r l r L l n l l c r k c n t x n c l er t g a n l r l z e n
kctika khatib naik nrintbar scbegairlanrdrjclasken
s e b c l u n r n v a .\ [ c r c k a j c l l s m c r r g c t l h u r h e ] i r L r k l r r n u
- . u c l a hc l c r r i k i m p o P u i er n l r d u l e m k r t a b - k i t , r b S r r n , r h .
\ e r . t . t u n c r c k e t i c l : r kn t c r e s l c u k L r pt l c n g l n i t u s l i r .
[]rhkun rncrcke nclcrnlhkrn pcnillplt r\th-'l'hahau,i
vang j u u a tcrr.nlsuli ulanra ,\l I{anairluh lang
be rpcncl.rpet scsr,r'r.i
clcnqan Sr,rneh.r'lkni buhu a lclzln
lang rrengherusken nrereka ncningualkan jurl bcii
m c r c k e r d a l a h r c i z a n k e t i l i r k h r L t i bb e r a c l r d i e t a s
mimbar. Ilcrcka mcmbrrrrrrhrrla: "K:rlau lclzln itu
lens clijrclikan betes rrjibnla bcrscgerl, trdak
mungkin leui kita mclekukan shalat sunah
q a b l i v a h" r )

Pcnqakuan itu. scndiri mcml.lcri jaminan kcprcla


s2\'a (untuk mctakini) bahse shal:rt sunrh <lablilah
venq rliakul olch mercka rru tidekleh dikcnel dr jamrn

1j .lil iu l t r r 4/ I I : 1 6 i i l , l r n . l / l r i ) . i . i t . ;l ii l i , t , r l t . t : 1 1 )

l,;ratnt Ptt;rttg l),tl,tn,irt \'i,.1.,; \i tii Inhr


gS - /1u'11rPq|'d.t u1\'/'/tt\

:rPq?srrq nrllf,g ;uoPUOl LFrltrlIl?Llxlrtu ullq


tEtItrlxdul? llllELls rsxlcl nUIlJq n.\q?q'tunulrl lllulls
LlEUnstul?qs 1lrLttlsqrq uiElrP r-(urunliq]s lrrsrlf,{uld
ur{JEsxpltq'lprl;:l ulltl-untu nlt t-\\qrq ullllstdtp
snlul{ ltr:lul tlclrul tt;1rqs qnlf,lts ntllJq Ll:lJo
ur)nIelIP ntt rlvs utlSurrJ\ a-u()l)LtoJLltPns ijrrlllrLu
f,'\\rlIq
?lrJal tlltrls lnlun runlrl i;1 qrrllninsuU
urlvtr-(utp v l r q t t s t d r l r f : l s 1 r\ u l s u t n - l f , s ! t o \ , ,
: t]1|lr q

r:pr:do1 v.iuurl.rtrpuu.iulu svltr rp rur-iufl 1nuq1


rdull
urcltrn tulr:Lu lr)inurLLr LIrltl.rS (.ZZtt I) /'trU ln(l/t' l
u]xirir uxritlrqrurluxur LUULLiIIFI Iv ulcl iutlrr\ lY

Ll()Po(la-trllrrcl 1qgp111 rlrltrpu vt


,, qzunq ur:;1ft dtprqr:rl
' 1 E U ) ? lr l n P r l r r r n s l r r l l r L l st l l r r l n ) u l J u l u u P l J l P l ; ) q
rlir!u
r l q u t l l q r . r l d n l u l ' u x z P U u l r l i i - u l r P U r l u n i l u f , Llul r s ' l : r s
u.lr1tc1 rinpu:xu iul-( rclrlsi-utrrt11,,
lepfl qtlJtrs
:prql, lut)tl\ tVoH
rur-ilf) 1nuq1 nlt
lJ'pn,o|. 1ttpi7 tttYpp uuritrtt.iueut
q r x l r s q r l O ; r u r q H u u - rI t q q r [ r f r n ] I l n ( l r s r r l l r l x L l s
utlnlulrtu 11r-r;rru utlutliulll-u Jtu {n l!ln n l)lll'\\ rP€

lrflt nr ttvs zpzd EUJIE\ lllqJsr:ll ltlxtls uxltrlrlaru


riuurrd lvptt undtuclrqvg vrrd r'nqrq ut(f rqts\
"lnilal.t saat lin/t lta,qlt dibrka. ,,1kr suka bi/d
anta/atku .1trrt.4.rlulllt mik lddd kutt itr."

Dcmikilnlah lans harus rlrcrcke lakukan, karena


m e r e k x p u l r n t e n g c t a h r r iu ' a k t u c o n r l o n g n l a n t a t a h a r i .

S a v l k a t a k l n : I i o n i e n t a r r a n t b a h a n i t r r t r c l a ka d a
gunanve dan tertoiak kercna bcbcrapr scbab:

Pcrlutta, ia mcnrlrsari ucapannla l>ahla sccara


pasti Rasulullah $ kcluar untuk shalat sctclah
'f
matahari conclong. iclakleh mLrtlrk clcrr.iiki..rn.
IJrhkrn
b e l i a u k r c i an g k a d a n r k e l u e r s c b c l u n matrh ari
c o n d o n g , s c b a g r i r n a n ad i j c l a s k a n s c b c i u n t n r . a .

Ktdta, t cltth clijclaskan bahu a Rlsulullah p3:


bcrscgete naik kc atas ntimbrr serclah matahari
conclonq secarallngsung. NIana Ilgr tlaktu lang
t c r s i s a u n t L r k n i e l a k s a n a k a na m a l a n s u n a h t c r s c b u t ?

Krllqzr. scanclainla Nabi


{:! nrelaliukrn shalat
cmpzt rakaat sctclah mltahari conclong tlan scl>clun.r
adzan, tcntu itu akan dirisavatkan dlri bcliru.

54 hrnltr ltrn:. 1)aat,r r .\'Ii) I!| ,| | .\ i ), ;1,t I ltu,tl


tr/tl l '[tjl4oa t/rtut\'tt)i'tt\'
99

LIEU.TJL duniJ(l n1l uulunqJld t,\\qx(l uri:lnlunuJtx


'n1l
n r u r c l ' r P r ) r P r l n l l u l r l l r 1 1 q J r dI l r r J r q ltq
t;ptr rlltl .lJULl trlUllltx
a-ueluat undntr:s tr-it.tr-t )rPll
rp nrrl;.)q 1L[1]qs urP PrlluLl1ll rJlll 1rl1lluxlLllr(l 'turlxru
rrrp Sults lrurlt(l tlrulrr.r rP I(lt\ urlnlf;ill) ;-ur.i ltlttls
trltqs qnJnl)s llInuJLU tinl l1;t.t.tru uutlr-utvilr:<1
D t t l t / t l t t ) ) r 1u 111u , (r t 1y t t . r n ! r l t ( l I l ) l s t l r l r d q 1 1 i l
'tl)ull:ll nll nult\
r . i u t r : - i l . r r . rl r ) n u r P u r l r l . i u t . t t t t ; r t
'rrnlil ntIIJq nlr(l urlPrrru))i
:ulrlxlvl r-its ulrru
' i - u o I u o J I r l r L l l r l r L uq r l J t . s n l l l l J q r l r r u n l I P r l P U n s
'* nrrlf,cl N.\\tlllq rrr)lrlrlil-urLu rPU\r lrlrllr\,,
]lrlrrls
: ur)l ll (lJ.\u.lu!

I/pt)ut)lI lr,u /lltg l/.u7fttl r/!), tt!/t/1(l7I: :tr.itrqtrttl


rurlrp qurur.iq rrt11r tirrl.r:t L1t:rttrdltrptt rrlt urltrttcl.tlcl
r . \ t 1 t l c 1 u u 1 1 t i i u l l u a L U n I I ' u - \ t li l l l ) i l l I I J . )J i l I l l l n \ L I u
lr.ir:.trr unclntls rl)l rillPll tlrll'.1 tr.iuurlllt::l:rttltu
;lti \ lr'\t \\u lt ',ll,l 1ntLl ll ltl',1 lll )lr ir"\\llll
)intur'r)lusJprltru iutr t 1t:11 lrtl )nsllttll.l qlrllrpr
i r , r l ) q . , l r ' r l \r r r l J - r 1 ' - r , l \ l ' l 1r l . r . \ , . r ' r ' r l '
',tuitl ptlsrru nlrls ulrrllP lllllltursJtrcl llJlll:ls ILll Llruni

LU;-ur.i llcll qrq l.rucl tta-t]I ttIt ttli-tt:lp tdn.rl:


ulrIr1:1UII

I r l J u r z [ ) l ] r u r ' r l J ( l f , su l r l r l ) f l t P i L r l l - \ l x l r r L l s l u I U - \
'l.iuurr1 nqprir1 tulrtls rrlrrls upud tt;dtr;rr'rr
lrpr:
,,-ur:.i'it-ursr:Nur,i uclurur qrIxpr rltr f,u.r.mt1rturtn.rtf
tcrjadidan tidak disyariatkan.'

Sar,akatakan: Adapun hldits \-anq dlnll.-e\,atka


o l c h r \ b u l H a s a n A b d u r a h r n a nb i n l l u h a n m . r d b i n
Y r s i r c l a l a m" H a c l i t s A b u l Q a s i m ' \ l i B i n \ h ' q u b "
( 1 0 8 )d r r i I s h a q b i n l d r i s : A b a n t c l a h m c n c e r i t a k a n
s c b u a h r i u ' a l a t k e p a d ak e m i , i a b e r k a t a :A s h i m A l -
.\lrrval ttlah menceritakansebuehhaciitskcpaclakamr,
clari N al'i', dari Aisvah sccaramarfur dengan laiazh:

...:y'-P:'-ro

"Iltlitr biu.rdsLa/aldru ntkdal sehthn Jtuat di runalt


beliar."

F l a d r t si n i b a t i l d a n p a l s L r .C a c a th a d i t si n i a d a l a h
s e o r a n gp c r a t i b c r n : r m aI s h a q , r ' a k n i A l A s t , a r i A l
B a s h r i .l b n u X I a i nb e r k e t a :" l e s c r . i r a npgc n ( l u s r ar a l t g
s u k a n r em a l s r . r k ahna d i t s".

S a v a k a t a k a n : P c n t l u s t ; ri n r s c c a r a s c n d i r i a n
m c r i \ \ ' a \ , a t k ahna d i t si n i . l t u m e n u n j u k k a ns c c a r aj c l a s
k c b c n a r a nu c l p x n - A b u S l a m a h : " K a l : r r , r r r v : r v aitt u
b c n : L r t, c n t u p : i r a i s t e r i N a b i a k a n n . r c r j $l r a t k a n n Y a
l).rn k.rlrrn r \ \ . r \ ' . r| l| u h ( r , , i r .r ( n l u 1 . r r , p
r tr.,'rir.rrtl
c l l p r t c l i p e r c a f : cr l l n c l l p a t d i j a d i k a n s c b a q a ih u j a h
a k a n m c r i u a v e t k a n n r : r .l ' i d I k n r u n q k i n A l l e h

larthI lJttttt,.t lIrtat4aa, \,t!t,tt .\Iui.!| |t,:,t!


L9 itut1 | t/t,(jrt,a ||xIt \' /r/ trt I

'1c,(it.r/1.f,111L1rlts)
,Ddrq/p /lr'utl laKf r'(trtt).ttf
tttults oLfuo1'.rt11ttj! rutry4tt !rlt)tl! Jrr,ft).t l,clrt,t t,py:,,

:uPcllslJq
n r r l ; r q u , \ \ r l u ( lu r l t r , i r . t u r p . f . L l r l l n l n s l r Ut : r q r ' t q n . i 1 . '

11' c1n.iy nqlr rtt'.1l trit/r l.\' t-,'1.trrr,lrp rzprLlrrr,T.-ly111rp


t..\u trttrtr.5 unrlll) pn.\\rCJ n(ly tlil() ur)lrrrlJlrCl,,

:l_ll- : l) u1|)rr(l uI urrul)r]r]s


u u l r p r l r p u l p u r l r r r r . i s r u l l ) a - u u . ir u d L U r t r l ) s l r p x r l

Irrinutrruurrlrp r iirrrrln1r1rp i^ur.i uIl{ urr.rlllrlJ)i


LlrIrp1] rur urn.lrlr)JI rpr:cl:1 r;.iut:.lrclrurut
irrr-! r')ril|l// .\'l rl. l. r rr rr\ir'lr.).| \rr'rl rrrl
n r l s n f r r n s ; - L r r ; iq r u n q ( p r 1 r l q r t r \ r u r l u l ) r u n l u u f l r l
i i u r - \ l t r r r l s r ; u u r L L l . l r - } l )r l r ( 1 ' . l u u J ( l L l u l ) U p u t n ( l J s l r l
u I I I x l x - i s I I p i U l . i s I t p t ;1 1 t . t t ' 1 rL t l r t ' , -q- uu I 1 r : c l nI I u t
rurnllrp i-nl.i uuurnrun.r) x \\rlrcl '1tIrtt;;y

! rll]l] s
'tur
e L u u s I U s r lr i u n d 1 r ; p Q i - u i l l u r u l n l t s l t p u q u r : p
s t r p u q u r ) n s l l L u J L u t l u l J l b u q s l r . r , , q u qu u ) I n l u n u J r u
n r 1 r - ( u u v 1 t r . i l . \ \ l - L J L Lur u u . 1J\ l l l rr s rl 1 u r l t d r p u l r u
; - r r u - ib v q s l L u r J l u r J s u t s n p u r c l f u r ; r , , , ' r sl . i u t q n 1 t ' 1
H JrU lu PI] )n]u n uI.rltrLU u1r1]rIq LUJru
ts-\uuE)11r,\1r-\\
\amLrn hadits itu tlrlemahkenkrrcnr rda pcrarr.,
o c r n r m a U b a i d a hb i n N I u ' t a bA d h - D h r b i .

I l a n v r s r j a , h a c l l t si t u m e m i l j k i j l l u r s r n a d l a i n .
) f u h a m m a c i b i n , - \ l - {l a s a n m c n v c b u t k e nc l e } a m- , 1 / -
,\[rnntba: Bakar bin Amir Al- 13a jllJ tclalr mcnccrirakan
scbuahriu,ar-atkcpeclakanti, clari llrrahint,

, t1 rf, . tt
JS nI- -. 1",t ^u'.5!, d' :J)Ld)\ ." r, j\ J
.,: " , rL-J. " '
" Y " 4 , 4.J ,
-llr;.r -r_4Jt Jlj l): L"J
tr J*!t rlular
: ' ' o.' ,J'..
l- - .';,, ,.-.
-> tr .;-----rLJl et- Jl .;trr ,ti:JG!
:* J e
t ') .t' 'a ' , ,,..,i_ .".a
;-r. .---r- 4t-r J-i-i -L---'] J'
JrF J' .J: .,s..
.. , .. ,,.,.t.. "; , i' ...
) :Jt! Yl)*- J-{-* J-:r' : .:-Ii r...r, : JU Y;cr;

"Dari Abr Alrlt haLuzt Ir.L:.;rhllaLqg,


..1/-.,1,nsLdrL
hia.ra.rlta/o/ttQal rukaat bila ualaldri srdab tt on,g
,1hr Ayrb lrrlunlt klpala ht/iau lutttn,ql).1/itu. IJli.u/
'Pir/rr
tttrryauth: fitrlrr .\'rr,p ttbuka ptda :atrt irti.
.\Ltkd akt 1t,y4rrr. aqar dtLitrtrtl ktltrtlk,n ruttk diikt
pala saal itrr.' ..1kr ltL:rtatla: 't1pa/.tlt jtttda uositlq-
ttia:in.qttti|trlapa| battdrI' I\ liat rttn1,unlt: \il' /kr

L.r,;i,.r, 1\r,t!t!' Pot,;trtr,;, \',1!t :, \, :t I ir'r,rl


-. :: nt:l t/'t 4rd tl"ut\' /ryDtl\

'lnclJS.lJl sllP?tl IrxP I;-tl st:jJl


IU)r.i
i: :-.1.1\.-sTIPEL{
J ' . I . 1 " , 1i u r i : 1 1 ) l ; LrIJ ' l ' p ; r ' i u u u \ r P U ] , l r u ) L u
--.:.1r11'r-iuuulqrlu-iucru iut.i quLnq IPPluf,u nrrisnl
-:-r:urqaq nlr lIrs l;rtd iiuclpuo:l qxlns IrlllE]lru
:':q uIP Jnrlnqz lBlrqs lnlun snsnql IIJUJJCI
ilr slprH 'toqrr,utll\t11. uvp (711 :1) rltltt'6 -tnqt/rz\i

r u r l r P r r s l I x T - z \ - 'L l r l o I r ) n u r P r a - n l u r l l l r u l ( I
(lrl4 /-tt)tl,lu/// rl t'l
,,'lr0Pt{0.t
.t//tlt/tl7 /1i1//)(l)!lttx'7tt.t loius !r/ulr DJ,lq {I t/t'4\1,,

tr:it;qi)s
:tn1t-r;rc1
xl\- L\ttlup
qrlrpr 1r:q) l,zrJ lt1/1//1P.lttl\',?.ltr
(gg1
. 1 1 i t ttrldls runLrtn 1 1 z l 1 u 1t i r ; i ; u : l 1 r
r,iu1r1r1 rutJrr\
Irlr tl-(u.\t.r utrIt1nu.lcl lruf,q tillIlllPIl lllrtuu\

r'iuiiuollLioI
,,lnLinrlz n ]Tr-\\ rl[)1]dIluLllrlutu
' l t
r r n J r l t L u l : n l u l u l l r ' , : (l l ) i tulll Ill tl ll\ llr tll ll ul
'ulrunutl:r1
iiuopuor ntlr: t tttrdtltru ril-nl lllrrJq iut.\
'.lnt.)tl
rlNIUp€ nr f.\\Llxq ,,1)toprtu,lJt4ft)/rx/ 11/ttl)tl')!/rt)'ft)l
11r:1tpt
1t(tt,t 1ryr11su!utq 54 tlr1l,)tl,t r'tapq uudtrrn
nlnqxpret strptq r:pr:clulltt:t.isttp il-uu,iutlutnrunll

,,, vrP!.L :qr'tt,{utk/


r p t/ rtl i t/./ry utb'usy uo1 t1astf ry 11 1 td y'; : i)1 t 0 ry't'v1
pr o
bin As Sr-ib:

' 'r : ' '- '-.,",


-.rq ,ri_r' g-t-- nL .: ,t ;
i
: ar\ _ f ) J
Jf
'.-. '.,- .
, .". , : . , , . : ' . , ' ., .
t{* 4rr- +l :_t!J r+}t\ ! erri J'
C-..rJ _----!r
ulr .ur---r,, , . . . t J !r,
, f ,"f
3.* -}^.l r{:P 3 rr.z: J'--^i' ,.L^Jr .=,19q'

"B,tlut d llast/tl/tL 1y9;ltit.;a .rlttlttl trtpat rakdtl


:t:udtL tta/dLtri t tdtu.q, sLl.tt/rttt7,btjtrr. IltIitrr
'.\trur.qq/tltltLd
bttsaltdt: itli ,da/,tL tttktu !intt ltttr.L,il
dihtka, ddt tkt t tt.,1urstattdtitl,a fada.ratl rlu atla
ttrtd / .rltd/il tk t .) an.<uotl:. "'

L)rkelLrrrkm olch lrram -.\hr.nacl(lll : .111) clan At


-l'irr.niclzi
(l l : 3,13)kcnruclnn lrclieu mcnuhasrn kennr-e.
Srrrrtlnlr shrhjh bcrdaserkln pcrslrrutrn Iluslim.

P c r h a t i k r n p o i n ; r a c l r rs a b c l a b c l i a u : " . . . y l t e / t t t
Zltrlttr," sctclah sabda bciiau: ": ...st/tldL rtalubari
rotl"nj." Karcnl sctilp orlng nrcngctlhLri blhu,a
c o n c l o n g n \ 1 1I r r a f e h 2 n t c r j r c l t s c i r e l u m z h u h u r . [ ) i b c r i
p c l l c n t L t l l n s c l l t e c 1 l n ti t r t r . r n t u k n t c n . _ q e l u l r k a ns l t e l a t

Jrrlnet tlrri kcunruman slbcll bcliair: ": ...tefr:/tl.t


t t tr rl t l ta r t , t ,n l r ,r , g " . S c h i n g g e h l r l i t s i t u k c l t b r l r n r - : r
n c n j a c l i s c s l n i c l c n g : r nb c r l > r g a i h l c l i t s l a i n t e r d a h r r l r r

lt,,ti, l'I/!,t!' I't|,1/t)arr \it:t \l,ri.t lt,t.t!


L9 /o/!'l t/",qq"d (tolr"\ /Dtoq\.

'lrurrtn qtqJl ntuf,.l


rSSurqas'1r-iurq Srru;orillun qrllpl u.iutrr.Juzru
I p u l q E p ? q t - q r r p u qr r | t u r L U J \ ^. r l r s n r r l r q
)ntun
qvly,iuzqt-iuqr:prr-1i;-ur-ilvulur tedur rprdgup nuqrcl
titq ru;t1n qlqll ntl rrtruJq ul)lJru rurlHr uup6s;rd
r ) J r f , r U r p N d J I u r l r l l u i - u : r r u u l t r s , U ) f , J . ) r uc l ( l p U
d r:pl qr r t I I I JeuI u1lI I u)--u riJ- u ;rru, r) t.rJ LUurur ;-E u usnJn
d r p l q r r l ? r sn u u r u u I I I u a - u r i - uL: U l ,uuslltq r Jl nlrs
uulrdnreru 3ur.i lrurnl- rlrqlnq)I)(l nullrq ,nll luus
r p u d y u r r r _ ; u r u l i - u x , i u N L lr l r : r l r . r r p 1 r . ( u r q q r q r l
11lluurl uprd rrultrclup nrrl:q qsr:d n rlrqrd r.\rl1r(l
'ril-uluulna-e]rp
llrplt uuCI tUln-tnrrp Fut.i nrrlrq qrlurls
r p u 'ntr l p r d u l r ( l! - - u l u r s
Irurx t t r s q r 1 1 n 1 n s rr;dgr l o c l
u E - . j ) n l u n u a r nu t r s t r l ) u q ' ; : r t u r t l ; t - u r 1 r . 1
r.iurun1lc1;ts
t n q J s r r t I i l x p - lI I U p u r l r U s l r p r t r q u t 1 . r - - ur un q I l l r p r l
n r t . \ r r l v qu r ' 1 ' : ri t r , 1 r )L I r { l J 1r l L J n tu r r l . ) , 1 .n) \r ' r l . ) , 1
q r u i n J r p l r l l r r l s q L l l n i n s L l l 1 i . \ \ r l u qu u l s n r u L l i u t r u
I l s P t r N s r l t l l t p f ,l t l J l : s E l u r l ) t n q J s J J t u r s E l l l
r j . \ q s q u r ) L t u ) r p 1 r c f u pl r p u N n - n - u r q r q. n l n L l E p r r l
l r l r l . l r l r pL l r l "u r ' \ \ n \ r , r l l r ;l , r r r ir u l r u nr l \ r u ) 1 \ r ' L u r r r
ntr E-\q{q ullutr-iu utrl urlr ntuJl .ln(lJS.rll
s l l P r L Iu ? u l n u r n J l u L U u t t r t r l i u n d n u l x ) , r 7 l 1 / 7 , 1 v
.rrrunf qr-irlqrb
r r y r q s u r l r p e r u a L u3 u r , i
Ketnant, rtxr.etllr.,\i Bukhan (l : 394) clari lbnu
L.irrrr, brI u :r in lt<rl:att:

Y :*S , *: 4.;' ,i-- ;r :'; ) ( .)'.-

".,1kt ptnal.t sl.tdht lttnanu ll,lLr/rlhL:g, dru rdkaat


s,lthtt Zl.ttLtr latr ltt rakaal /a.qi st.;tdtl.,t1a, rha
nkral lrwd,lt ftrttt/, dn ktkttl .;tnlalt tta,gl.,ilt ddt
drut rukad .;ttrddL Ity,t." Diri* el:rtkan olch \luslim
(il : 162) la|,rbcliau rrenambrhkrn:

! ,t ', '
" ."
.:.:trJ
: :., i:' . ,:
r 4'.ar:' J c -:-r-' t .) f'
rr",r:.
t-a\t
+:-r f

4 e l-: I'i'
"Arlapm .\[aglfib, lsla dm Juuot, akr sl.ta/otbtrsanta
bt/iar (:tiudalnla) di runa1.,."

Rirvalat ini mcrupakan delil lang pxsti belr\\ix


R a s u l u l l a hi 5 t i d e k p c r n a h s h e l a ts c b c l u m. J u n r a r
s e d r k i t p u nd, i r u n r a h m a L r p u nc l i r r a s j i d .K a r c n r k a l l u
pernah bcliau llkukan, tcntu rklln clirisrriatlian

I.Dltb, t I),,/rt!, Iatr r,,t r \.ltt.;, \/ri.,! lxD,;l


t 4a,t,/1rU "d tuu't tt"/o1\ )tt !.

rurLUI tudEpuad uEp rnLl,isrru Huzi z,3nl urrlrrue(J


r,r'llJ(l ly(ll qE\ PIDJ \Pltln.\l;t! upp I,tJp.\q IlJpl{
cLUtlzp€LU qtlntl uctrnqJad undnr,ru uzdu:n 1n1u:rq
rurlrp undlrlrpes uulq?un,iuJur IEpq lqEN
"rEtuatuirS
= lqxN ur:trnclr:d nutx upclEsuriiurp rrlnqr:l l.iuurl
n l l U l l l ) i l t u J P. : - u u -ri u e . r r l n t u J t J J t r u u l t . r q r l r u n l
urbu:p 'lrunI unlaqJs viuntlr.n upln]ullrp n-ut-i
r l ,u n \ r ' p t : l l l , r rr ' \ \ q ' q r r , y r J . r . r . ,u, r1l w 1 u ' f i u ' r 1 ; ' r
n t r ? u J r ? l L l . [ ( ) { J * u o p u o ]r l u L l l l t t u l q U p n s r s
l u u n l r u n l . r c l J st u r l r r 1 r ; d r u rt r l r q s l . i u u v l r l u u n s r p
;l-uulurt c1n.iy nqv slrprq tUrlup rsulrPUr
vl)t )upQ rl1nqrl1 ' r : - t u r u n l r q r su r s v l l l u l d
t.rr11
.rl,:runT rur\aq.)s rlP.uns
uAuEpV IEOEpuJUJJg un(| LUpLul .duEJoJSJll]t

l r n q n q T q r . i r l c l : br l u u n su r i u : r p s r ; 1 1
u i u l p r r - u r t 1 1r , i i r l t l r c 1t u u r u r r i u c l r s ' i [ u l f , ( l] n ( l r s J f , l
urur1.junual r-irnpl rurvl1 UWI{ lpx yr:prr iurur:ru
trlrunI u.rnl.rqrs]nlrqs N.\\qrqrxsJqr:l ltlrp urlr:dn-laiu
' r r . r u n I r u n 1 . r , 1 . rL\ l l L l n r
tr'l]Ll\ r'.\lrrru)ln,lJ\ll
I J u r ' : : r r t 1 rq / / l u r r l J ( l J s l v l I r l 5 l .. \u u uI I n (I ) \ Lp
u u b u r q r n r l n q T u m l f , q J sr u l r q s l n s r r u r c l ' e i u u r r l
q l ! t . \ t u l r L l s q r P n s J s t l t u n s r u J " L I sl e [ r ] r l s I r ] i n u ) u r
n l r l a q r u r u r r r f v q J s ' r E L r r a n u q J q r l o u t i ) E p ud r l
A h n . r r c l r ),.\ l l r a q i n c n e L r n g k r p k r n : " S a r ' , rt i c l a k
perneh mcn{ctal.ruibel.ru'asrleh scoranr:dlri Iman-t
r a n q t i s a i t u b e r p c n d r p r ta c l es u n l h s c b c l u m- l u n l a t . " t '

. ' \ d a p t i nh a d i t sv a n g d i k c l u a r k l no l c l i l b n u t r l e i a h
( l : 3 - t r 7d) a r i l b n u , \ b r s b e h s : t t r b e r k a t l :
',":,2". ',
. . , "i - , " , ? , 3,,
{) t)
,--
Lr.itra'-_+r Je e I . -!r

t 2-4J
ar&':c ) ) l

"lU.ru/t/laL pg bia.ru nelaktkat :La/tt srttalt stbthnt


dttldt'.l rdkadltD'.l
I/t/t/dl t/tlPLtl rakdal, tit k ttottisalLkat

r) I)cnikirn,lr.eburkanolelrSr:riki,ul l.l,rm \bul'\brs')rqtluddin Ibnu


'Iixtrrrrh lLtta i/ ll Kthra
drlxnr ,/1ll:d/r ll : 1)6) tltn .\l.tr"irt,r
llt:14--la8)
'Otch
-) '\l \f;Lalxr.l.rhm J-,rd,,/?,11il m.nritikxn : selrrbitu sunrh
lrng'drdLrs.r'rtLr tidak :tl:r rcrct:rrunr thhm Iir:,b -']/ i izl; krrr':L
l m : r m S r ' . r fi , j u g r d r l a m , ' J l . \ / . , r ar / o l c i r l m r r r r . \ l l m r d d r n j u i 3
c i . r l r r r rnu L s . r nr u l i s a op r r r r l n r r m t c t J r l r u i o , ; c b l t . L r : r n q s a l r Lk e t . t h u i
l ) c n $ n r l l s l n i n r h h s r r a n r r L r r k . r nL,. r i r sr , ' r , r n so t : n q r . t , r qn r ( n j e h n i
. . r n . r l a ni r r i . r i c t : r k l r h m e n g r k u r i r i . r n n R l o l u l l , r h ; : : , r r c l : k f u l r
n c n e p r k t i l a : r l c l . r k p r , n i n r ' , r n rJ. t r s r r un r c r c k , Ln r c n r r u ( , r a ' r s ( , r r n g
l ) c l : r L r r t x t r r n L t 1 ( l x Ll ) ( r 1 . . ( t 1. l c n g r , n n r t t . k : \ L i k r n r r r q r k u t l o r
r n q rr n ! l , rr l . , h . l l t t r p l u , t n n r i o r ' , r r ql , i , ( 1 , , In r t n r r u o r , t n gb o c l t f i : l l

64 t , n , t i r ; r l \ n t + | r t a t t , r ' 1 r t . \ ' . t , ' r )\ t , r l t t l t / ' ) / i l


' prloptt:dns w( urut t:up1o,
\' rP.t

ur,Bu)pN\u u uh.t tuEl?ppn^\rc n(lv qJJOu?llrnlr-llP


l u " . { r r . i y . n rr;u ) v . \' u u r ) l r u . ) pr l i , . ) q) i l l ) r lv . i u r . r ' : l r l u l
u n u j r u ' q r q E q ss ] I P U qq u n q r s u E i " u f , P u u s t F r e qn r I I r g
' s r u J l f , sr ? d ? p u t r du ? ) ? I n u r a a - u ) t xn l n q r P q l q . l q t l : ) l
u \ t r t1 to , , 1 3 l t t ti - u r p l r r ' 1 . . t ::t1 r p t tI t r . i u r r t
r r \ t . \ \ f\
unruvu 'Eiupxurs qrqvqs iiur-( lu.(t.\t: uBBuJPIltnf,Jl
' t n q a s r r t s r r P r L ln l € s q E I E su u i J u J PL l t l n q l s q
inlun
uuualjaq lxPn t.iuLUnIJqJS u?Illr (lJSIP lrulltlllriJ-eqas
r u E u I r Hl n u q l t . \ q v q I n q r , l r l u l r ) ' n l r q l q r s q r l ( )
'rlBpurqrlrl ulrq'u.(uqrr[]ulu ul]lf,lrs
'(ttg,
1 ) l t p . l / L : \ L r u q pt l z r l u J l I V L l r l o u r l r l r r u r l r P
qul:rr r-(uutqnrnIJsryINUrlrp lr;ptt t.turrd
uf,p qrurrl r.,$rr]f,d rx:itqrJCltPnd rxsrlr:)q r.iutnruesr-'1
'rnurJs LltuIrl r:-iupzurs
P U r r l s u n t u uN s E q \ - -
n u q l r n l r l r . r l p u n r l J s s l r p r q r r : i u q r . l c I1U I u u i u o s r J d
u l r i r p r u r r l u u t r r : t u r dt t u p t r i n l t n d l t l ) u P I . J -

(gi lrql .\tttrglL" uvP / l t I


-;111 : 1)pr,r1y yrptiT Lnuyult Hurln rhltp t?dEptnqtrsrtrl
slrPlrq u U L l r t o r J r I i u u l u r l l l u l f , P u l r s l r l J l u r d, , l ! / D q
ItpItl rlalI11tt tr1trtlirt7r|'firus;t 1,, :LIuLIslrlntl\Iy urNIrP
u r l v t r . i u l r u I l r p r r J s r \ \ r . \ \ 1 r Nu \ - r u r r L I I t J U J L r t t l l f S
'(9()Z
( q Z q , , t t ) t l ! ! , l f / t , ./Ll / L u r l r P r l r l r H n u c l l
: 1 l r 1 r i r y . / / / . 1 r ' \ L u l , l l r f|)l : l t 1 t ' / t. y q r l o u r l s r l . r l t p
-i ruuurrriu(lirs'r lrl Js ql Lu.)lqUlrl)u L.\uPrull\^
ii-uf,
s a n a d v a n g s l . r a h i hb e r d a s a r k a np c r s , , a r a t a nA l -
Bukhari dan N{uslim deri Alub, dari Nafi',
dirirvalatkan bahrva il berkata:

'
., 1' / . ' " . ' ' . " : i . , - ,. ,", ' . . ' , , , '. , ' -
t^J'{ !}-a.1 j ci".-*l tj ;)-rr
_L.b2.""r.J..:l .ls
r- ), i .,'r""'.i'.'. ' ..'-'
al, "I, .5]'., At Jr-) Jr irJ-:'.JJ ,* " G- ,15 .l

U.: [i.oK d-r


"Ibna Unar biav nelaktkan slta/at dexganpanjang
tbehn Jwta\ kerndian sLalat du rakaat nstdalttla
di runtabnla. Reliau nexlalakan bahya Rasa/a//a/t
biasattelakakat denikian.."

S c c a r az h a h i r , d a l a m r i s ' a ) - a ti t u R a s u l u l l a h S
m c l a k u k a n m a s i n g m a s i n g d a r i k c c l u ap e r b u a t a n
tersebut, shalat sebelum Jumat, dan shalat
s e s u d a h n r . aN.a m u n s h a l a t v a n g p c r t a m a , b u k a n l a h
yang dimaksudkan dalam hadits tersebut,
s e b e g a i m a n ad a l a ' m r i w a y a t A 1 - B u k h a r i d a r i l b n u
U m a r t e r d a h u l u ,d a n s e b a g a i m a ndai j e h s k a nd a l a n
r w e l a t l e i n . . A l H a f i z h d a l e m . ' 1 1F d t L ( , I I : 3 4 1 )
m eflvatakan:

" I t u l a h v a n g d i j a d i k a nh u j a h o l c h , \ n - N r s ' a r v i

l nl,x l)."tn!.:!,P",rrrti,tn \.tub.\l\r/dt 1,,e,


'- trdopuafurgu./ tz"//t l proas
L9 7o.1.

'l?ltnur q?uns trlEqs qxl€iu?tl nll rErunf q?.(ITqq?b


lrluqs )ntun qIlnq qtlu?lnq n]l f,l?ru 'qltt.rc'z:
'I?llntU qtuns
rlruns lxl"qs uelnq rzltrls Irr?Jrcl
'ntlv,.N
lnsrur runlrqrs rlxJxp? pnslrurp 3ut.i rlrg
' t l L u n f t r ' 1 r ' r 1u'r l P n u l J ' l n l E q
rqrqlnqlrrq
)nqrs nlul Ilur{"lutu Huopuor qvpns EIIq
Irnlal E s ? r qq tllnlnsru uuarrl !g qrllnlnsrx upr:dr1
r e d u r r s , r . r , 1 t t u n r r t - i t - t t ; u . ' r \ q u qr u u r ( l L l r l l x p u
' 1 1 t - l p , 1r\, \ r r I r l s u r . uq n J J t f , s r l r l r P r u r ) P n s l ? ! u r P

;r-rru,i u1rc1 j'lr)11/ul t/n/)q)! Titrt/rrurJrofu.tp laJnrls


t | 1 t l . 1 , / ) t L / | ! , / . 1 . t o / 1 / . )t u I 1 , : u v < J v t n u n c l r p y , ,

:1ft1 utrlrrq qzr-luH Iy

,, Lull
snI{ rlrlo uullUnIJlrcJ t tlt)/.fI110Ptt)/t)|/.1.t)tlt/1.fn7uI)11/
,!r/11 tlt1tl)g| :uultv.ir.lrrrp uurpnurryntiIaq
'lrLUnf
rluturlJ lP lulrlrjl rnl) lUluLls ullP JUnlll l-rl-l!'-ls
tulUqs rusnrs nrrpq rr-\uxsr-\Lllr(llrrlr I ulq qlrlJnPCl\-
ur p ,rtr'\ lrrl, .l, l 1q rlilnr l.)l , Llr')ir)nqtp
nr1 r I 7 ,t t l h t / . 1 l l lt'.lt t I t/P 1t i,.tl | 0,t /t'/ t
,
r| | f pu | ! :l DI ) lt/ zi.,r7;g,: r ptdal qtqtu :t1,' o {irtt uVtt.yo1strt
Dtr!q qrl/ lnrrH tlpQ, :urd?rn nrE E.:!\qU
JuluJruo).lJq nrrl:lg r u u r n i u r n l f , q J s L I U U r l sl r l t l L l s
urrr uf, q.rl urllEn;u f,ru J.nlun rlp || ! | I 1I I ){ -I f,. urtrftP
r , . l . rr i s l r r L tl l i n v a n l : m c n g a n j u r k a ns u n a l r( l r m i k i a n
. . b u g , r r m l n a c l a l a r l h a c l i t s S a l m a n t e r c l a h L r l uj u q a
'Ketnr-rcli
i r . i d i t sl a i n n l a , c l i r . n l n r d i s i t u < l i s c b u t k r n :
i . : r r u b c l i r u n c l a k u k a n s h a l a tu a j i b . . . "

Dibolchkann!'a Shalat Sebelum Matahari


Condong di Hari lrrmat

I l a d l t s S a i m l n l a n g d t i s l a r a t k a ns e b c l r r n r n v
drlarn ungkrprn Al Hallzh. llunvini'r clrlam riu'alat
Al-llukheri:

, t&, 6'A;.'t,'i-:!i'i; l-','s-xt

"-f idaklal ie0t-dn! n!/di//./ ltatdi


rii Hdri .lrtuttl, httsuti
xlisa t1a, lrulakat nirl,ak rarultl, tttttrp4rr
tttka t ttittluk
n.r .!i ftut! ale di nrta/lt1,t, ktntdi,tn ltrun.q/:al kt

ldrnl',t r Il r rat Pi tr tt a,ttr .t.lt r.rr.\ l )! /t / l t,t.t l


xrxd qrqzpptrl u?ltnq:,(ueuJ nErllq urrpnult\

,,i3urrsuuqr8urtrrd
q t s l r p r n t r t 1 r I s u u i ] J v l ' r u r r u l z . i u l t c l r u e tt z z s
rirnrrl tnqrsrrl tEI"qs u?lEU?slriaruziut8urpq,3uau
b u r . i r p r I s p r f u r p J \ r J rH u v . in r 1 r , ns u l u q J S) E l E q s
u?-luuu s)"Jarx z.iuuzq: n luz.3uaru nErl3q EIEr^1,,

;rzturrxo1JJq nrrlaq 'n1 slprq dnnlirraruqtler:q


s?r? rP sIPEq qtlzpz z-{uqrln11Qy1 :1) po,o1,y
Jxpl7
u;ryzp uriz| Inuql qrlo uvlsrlalrp Suvd ruvrurv8zqas
lnqesJat rJrq u"Er\Ju;nsrJrllnsturlJl ntl luurnI ueq
zpvd Suopuo: uEr{v}"r.urunpqes tpJEqsyiuuylq:loqtp
Suetuat srilat ]rlrpas nrlr 'sela(8uE.{lqrp uzqrdn.raru
u1 z{utlrqlnql u?)Jt8uJpuau yr nrrq 'r?nle1 LUEuTI
v ; l i u r r l , , r & i 7 r p u d l , 7 l l i i u o ( t o 1 a q , r ", , : u r z l s i r p r q
r u x l u p ) u u ) u r r i : i u n r u a u r3 u u . ( n t { r ^ \ s u t ? q e st € l z q s
?r qElltpul1 rulul'Eizs uedrl 'tzurnf rrrq rp prlsru
rlnsrruf,rx Suzi 8ur:o urqrlr,n:1 ziuszla{-srlrlas
u r i i u r I u r ' 1 < p ; . 1 l t i r ut u t ' t l p u 1 1 : u u r 1 r t z 1v . i r q
. r u r l ? C - p v u r p I , t s ? N - u V q e l o z S n lu ? I r r n l ? l r q

,, 1ur(uu1p 4sod ul.ulryuaq


Toual eblarrl o,litor-0lr//Dt/.iary'ilpq/ q7Ja(l ruor/I
uo7t o7'aap ant ryo1' o,li ttt/ruaruN baa(' Jo1ot1s uo7tlVDI )lu
'(/or1truu1up)fuato orrp o.tpJltouDVtlrvtua/ )ltpq 'll(iDlu
- : l r l n r xt e n t a n q h u k u m s h a l a t s c b c l u m l v l k t u c o n d o n q
nr.rtahari. Atla tiga penclapat: 1)erlrrzza. nrubah sccrrlt
mrrtl:rk, plcla h a r i -fu m a t a t x u Ptl(la ari lanq lrlirr.
h
(,lria; makruh sccara rtutlak. .(rlzla; ciin.rakruhkan.
k e c r - r r l pi a d l h r r i J u n t r t . l t u r t h l r h m a d z h a b S l a i i ' i ,
L l r n i t u l a l . r p en c l i r p a t l r n r l b e n a r r - a n g d t p i l i h o l c h
brnlak kalangen Hanatli'ah (lrn \'rrns l:rinnt'l. ltu juge
mertrpakan lmam Abri \irsuia!. Penclapatitulah lar.tg
1 . .n . r r , l . r n d i ' . ' , l i [ . r n. . L n , l . ,I rn t n . r , l z l r . t l ' ' c i ' , r . , t m e t t .
d:tla.n .1/ Ai1'ltuL ll''otr \t1l,tir, clan juga nrenjadi
slnclaran fatue, scbegainana \xng tcrscbut dalatr-t
.ltl.,:l altal'i st arah dati ,\l'tratlrl Itakl.,.')

Demikianlrh vang ncnjrtli rmalan pata Slirabat


e . , ".' N I a k a l b n r , r S i t r d t . n c r i r r ' t tt t k r n c h ' l t n . 1 t L
'l
l.',tLtatlat(ltlll : )60) <lcngan sar.t:iclvang shahil-r
b c r d a s a r k a np e r s l a r a t a n , \ l u s l i n r d a r i S h a f i l a h . I a
b e r k at a :

i1 Srl:k:rnnrrrujukpenelitir,n drl;Lnrh , L lr t u ( l : i l . i n , l . v k t t I ' i t r r . ' l l , i i l


,.lil't li .:lIkrtrt Rrt'ttti/ fay oleh S l r n : . r d r r . \ i . \ z h i m l i . \ b r d r

ii"rirlu l\nh"!. htuuituht \.fur \tDLt l'n.l


1 t t t , t r t 1 -t \t l t r / \ ! t : t t . ttll.ltt t

: rrLUU[-lV r!]EI"p u?)l?tu.iueLu rzp[rjrrl-]v uj?txl


'EIaraur usP uullE,i?^\rJrp Epeq-?psqrJq und E.(uwlrlul

qPIlxnL 'nll quqas qelo Isllntu q"uns txlylls ru8"qJs


u E l n l v l u ) r r r l u n t r r ^ \ q r q J I I E Pu f , l ? d n j J u r n t l

, r ' l u u { v r u E d E l a Pt r J E q s U s u r q
n ? r T r q u t s l l E , i E , \ \ u r pr S n l s x q v n u q l l ] r ] p u r p ' t x U ) u r
svlf,q rnP lulunf unlrqas t?lxqs nUrTrq 'l[u]n
".\r{Eq
nuql rrup uv1l",i"r\\rJour lruv\,, :uu)dElSun8urur
rIZPUnl{ InuqI Pp,pL[ l Po7 ur?cl

pt/lt tl/pul t1luoJ-Jaq trwfT


t;.lorVoJ Toun[ u1oqs t//r/
/aclul /aftl2q)r'1DtiTot 1odruap1or1s(p{inouly uatloguaruar{
ut?la pppd lplz Fuo[ ffi tqoql ualsr Euutoas 11ryut

Tasurual nl talulq galq r1o['Ebr15pr14na qot.ta( rqy,,

'.
i( -.-li ,(1jr
,' (. aa4 .
ft--ry..y t(ai r sri:
;''-'
t4 (.4 -1j----:.f if.4,4ry.)
')"'' -r:. rr"1:-1^
I"t'"'"
(,--: ai:\ +-r *5 (€ .c \itrr lf- ?-^fl rp
. 't,. '.
.2'
"
,'1-'1:
|n," 1#' " - " . ' . , - ' , i d-' ) " '
JP -P- JD J,^-, -'.' -f ::)t
. e / :.

+ ii, :.!rUr ,r _-j d:l w;i r-"rl :


" l ) , 1 y . 1 . .1, . 1 4, 1 . 1 1 , t ,t , . , I / , t , , i . . , . ,
r ., , 1 1. \,1 , , . ' , ,/, 1
ntltktktt sLaiatstral.t ,:nltt rtkadl tlrhtr/ .J/t/l,tldt
surdal,rt'a. Dtnikiau/alt.1'an,qntttrjadip,:rrkpdI Ihri
] l r baruk dan,'1ts-7-srur
ri."

Abu Svamah menlatakan (hel. 7{)) setclah


m e n g u t i pu c a p a nI b n u l } l u n d z r r t e r s e b u t :

" O l c h s e b a b i t u p a r a u i a m a b c r b c c l ap c n c l a p a t
tcntanr jumlah rakrat vang diriu,avatkandari ncrcka.
S c m e n t e r rp i n t u u n t r r k n r c n j a l a n k a ns h a l a ts u n a h
t c r b u k a l c b a r . B i s a j a di s h a l a t s h a i a t i t u m et c k a
l a k u k a n ,a t a u c l i l a k L r k asnc b a g i a nb e s a r c l i a n t a r a n v a
scbelumadzan dan sebelum u'aktu Jumat. Karcnn
m c r e k a b i a s ad a t a n g d e n g a n s c g e r ad a n t c r u s s h a l a t
s a m b i ln e n u n g g u l m a m . M c r c k a j u g a m c l a k u k a nh a l
s a m a p a d a u ' a k t u s h a l a t I d . P a d a h a ls c c a r ap a s t i
d i k e t a h u ib a h u ' a s h a l a t l d r t u t i d a k m c m i l i k i s h a l a t
sunah. \lercka biasa mclakukan shalat sctelrh
m a t a h a r i n - r e n i n g gtil i m u s h a l l a c l a n j u g a d i r u n r a h
m e r e k a ,k e m u c l i a nb a r u m c r c k a m e l a k u k a ns h a l e tl d .

lnulnr lI nt.r.Pettdrlad, .\.r,tur \/ It/ InLi/


tL xt"l)tt1\ /1'tttt\rhlt!:/t/.)t.xtt(l

!.\ururll)qrsrrrlrr rro .) uxqlrqrurl1rll1r nlr: (l


,ltrrTrr it\ltt) t,(n,ttl1"1)t trf tt'r ,\!\ /rtin !)JL,trQ!/'t'tt\ !t t)1lt,try!t)H,t
i. , 1 1 r, l r ' t y I ' l \
rrr1,rurqt u'q 'lpr\q\. 'rrp r \uu,,,i1,, \ri.\u]lu rinl frrs urq pI|(l-l
rrrr1sn11 rr(r:nu nrl ., iPrtt.l /,ti/. rttltrjtt1,,tltl rt plnjrPt)t '1rturl
.txlir)' trttiti. ;nrt ,tD:t rtryrr ry rht$:rrr,{1,, :xjur.iunq ri!p 'qrqtqs
Lrusuq rLrrsrrfrli :r]]l:IrrqIzPILuI.l. rt /'4,r2 u]]is Lltjrll]rnH n(l\- rrrf
',,.iuLlr.i! urp'rtrtrqSn(11urc1pqrqrrr:pr:iuur:qurn1.)sa1'uu(1nqqrpp
r . \ u r r r r o r\r) r n l r l n ) r r ( F . qu t i u ) p ( r Z : . \ t , \ r i n Lc 8 : i l J , \ u r p 3 . 1 :
tl p,pttbtrg,tt1u,J u'rtrit (tnrLli tY ruis iflt : IL\),,(idt,.//arltrH
rurtrp rurr,n\ nqV (61)t, l) ,1r^t'/r.r,/1,/y71..LLlulxp ,qrtnrq p\.
r,u:s f9111;) .i\rlritq.L ,F\.'r,''nl11,1,1 Ln1 ;fy 1,13: II) pruLt\ l )fa :
111)rbrq|rg IY iafr r) Llrlril{nuql l,g 1)Ituu!(] py r|l]i 66! : l li
,.t.1,,r.\',,1. r., \.r\ _l"l t - u , . 1 \ , t r t i ' , . " ii r) . \ . . r q . l

r ( l x N u E u r r l r P I v r l u P r d . r . i u u E l n ] r l J L Ur i r - n l! l r P u t r s
lixrlJq urP'r:.iuurlrurslrllru lntun urI qr turJJurJu]
rqUN nluJl 'qtlII(lxl) qxuns IlIIIruJul llll lxLUnf
e . \ \ r l u crlE U f , qn r l l l qrqtnqlrrq Sunsfuvl s lqrN
' uttlrru.rp rustl rrrrprnLrlLlJlourzpu uul;uupurrun)irp
urrpnru:lIJl,clrrrrur )rru nlrl 'trurnf rrrq rprd
q r u r n J J u r ] l r j r s E r q * q L l l n l n s u ul r , \ q u q r l f , J U PrUl t r
Il,LlurruuJ(ltrl urllnlunuJtu l-rrv.i1r1rp.
uLrPnruir\
'r_\u1/21l//.!
ruNJlrP
q r q n l r s u P r d u i u u l r l l l ] l J i J L u l l ) x q l U g - l Yq z I I x H J \ , r
'(
, r q rI u , l r l I r l ,L I , : \l r \ - r q r - r ' 1r.r 'l l l i r r r u r l , r l l rl I H
hlnll a c l a s a t u a d z a n - i r r n a t . D c n r r k i a n l a l - rr a n g
mcnjxdi nrdzlrab -\lalikjveh hrnssa sckaranginr."

Dalil lain lang mcnun jLrkkan bah,,v:ishelat


c l a L r l iai h - l u r n r t t i , l r k a c l a a c l a l a hs a b c l aR a s u l u l l e h ;

I ) L k c l L r r r t , r ror l . h l b n u s S r n r m c h h m " . \ l . \ t t l r l m r n r r R r l , r ' n r i n


l l , r r l i t s i h i . ' ( 2 i 2 : 1 l d . L : \ b L r l : r k t r r . \ r R , r ; r z r h l : r n r" S i r r l L r \ l : r j , r i i s
n r n r l , \ n r . r l r " t l r r r L b r i d , l t r q , L n l , r i r l r ' : r n { s r t n l t Ln. ; r I r l L r nr l c n e : l n
t . r n r b r h ; r n : t b , L i i lb c r k , L t ; r : . \ l u p c n , r h b c r k r t r k r p . r c l .1r l , r : r d ,
"S(mnlj$h:,\ISui\rir'\r''i:srxrif(rrrb nrcnccritr\rn scLLrahrrs.l.rt
k,:prdrkr Lhn Suhril, drri r,,rhnlr, ih,i .\hu I{Lrrrirrh src.rrr mrrhi:
"l),trarq,i,tt,t li rtt,tn LrlurLth/ t*tl,ri [1,]ttt, lttnltk4t u tLahr
otynt nitnnt " \l,rrtlbcrkrt.L: I)cnrklrnl.rhlrnqLlrdtup:rrolchSulr.rn,
d r n d c n r i k i m i r . r . rr : r n r k u r l t r r r : t r r c n d r r t

S u l r k : L t r k r r r S l r t i d , L kl r l r L : r r u k n r c n l r t r k e n k c h , r t r h n t r m b : r h , r r r
t c r s c L , u kt . r r < r : I b n o . \ b l i r R r . r i s r \ x t k r n r r r s r n t l r n e n ,s r m c n t r r . r i : r
bukrn prnti rrnq kurt, stbrlrrmrnr lrn{ dinlarikrn olclr lhnu
Ilrtinrdrl.,m 1il,iB U rl l,i,lil ll:l: i / - l , c l r r L : r r . r h n r . rD
. lrr kercna
i , r i u s r n r c n ri l i . , i , , S L r t \ : t n( l t r n1 l . t r itlf r r \ i : , , ; ,h c r s , r m r n re r . r n gd r p r t
d i p c r c r v : r .r r k n i t r n g t c l , r h k r m i s i n s s r n r r c b c l L r m n l e .\ l . r k . r t i r l . r k
h c n n b i h p r r r p c n r L r s u nk r e l , - . l r \ r i r , r r r h n j L r g ap r L r : rp c m l i l : r i n
r n c n i n i q l , r l k r nl , r L l i r i t c r s c b u t . r r p l l r g r \ l L r s l i n rr l r r l : r m . 1 l ; / , 1 - n r r .

. \ 1 U r l u r i t c l , r h s . r t r i rn r c n g r r . rt e r l r r . l ' r p I L r r u i { l . s r n , t c r s t b u r c l . r l ; r n r
h . r , l i r sr n r s c r r r , rs c r , r m p . r l g e l .s c h i r q { . r r . rn r r n c r n t o m k . r n h . r c l n sr t u ( l
: 1 3 1 1r l c n q r r t r n r l , r l r . L rl , r t r l t c r s c b u r , d . L nn r c , , r. , r r d , r r k a n n r 'k, e
r p:rcl.r
I f t r s h m l l ) c n q L ' r d r r l r t u , i r b c t : r l r r s r nl , r i r r : , l L r m i t r t u s x r n r J e q r l
z I u h u t . I r b c r k r r t , r":J : r d id i s L r n r h k r nu n r u k s h r l r t e m p e r r r k l t
I 'r ' ',' r.1 tr'\., .1..1.

l."rinn htrtin: l,ior,Ltr \.1,t,1t.\rtlit ltr/,tl


9L x4!/41?\./1tr.t\..:lxt'|ttf01i(l

u ! t U rL r P I U u r l r P q u P n s n t r l u u l r u r J s r J r p r q r u L p
trlurls r.\\r-{rq'u;r8ururqrlrs Hur.ro:srs;-urpr1:11
.tlurpr
s r l r i r J E p n sq z , p r q r u n ) n q u e p ' q z , p r q ur:trncl.rad
rlul"P" nll urrlqr]q ' { q x u n S - s \ r tuEIzPr-iuuzrrlr
tpt rirpn ntr tsnruas'trr-lrr tedul ttsprls ux,ln)rlJlu
l u d u r r r r s y l e r e r u ' u t z p r n r u r . 1 r 1 ror t l l l u e p u r u t n l rp
c u r E t r a du E Z p E n 1 v 1 ' p r l s z 1 1I r l t ? . i t r l v I t ? l r q s
"lual
L U n l t q t sn E t I q E [ a ] J s ' p r L s u Ll nUs u r u ? l n a I ) n p n p
iuuoasas zltq undrpy JUltlaI uJruJ ua-rl-urq ,nluJtrDl
nt)l,r nrtg ntuolJtt qvlrunl ulsltr:q zdutl rlrpu]qJ)
rr 8uz.( 1r:iurqas Inpnp urnlf,qrstxlrqs qvlzpN
undzdz nrlr,n zprd tvrunf rrvq rpvd prlsrur lnszru
3ur-i Iiurro r8rq uey-tnlrrrrp {uu.\ ,e,lirrtolu(rur;u
'e.iuu r n q a.iu lu
lt Intun trdrl
i r - u t l e dl r r s 1 1 u 1 n tr1. i u q s p n 5 t s L l E U n st r l l q s u u f i u l p
u z E u r c s l a qr u r s l r p u L lu r r : 1 r pr , i u u l l t n c 1 : r - i u e uD s r d
r q r N ' r { u u n st r l r l q ( r p r r . \ u u n l e q J s n u l u l t s u J l r \

l
t tt toadc
(/out/Jlplpt:.lsulVltVt)p/a u t,fu7opu;r1
pdtua u,furlopusas
'lttuul
1o1u1sup4LiilptDluo ry iluotoasr1o1t,toltqo(y,,

i.' of ,-.,-J ,e--."t q4


; ./. t
-1*r rr.n
Utsman. Bahs'a di entara tujuen bcliau
m c m er i n t a hk a n a d z a n p c r t a m a a d a l a h u n t u k
t ertama itu
m e m b c r r k a nk e s e m p a t a na n t a r a a d z a t . p
d e n g a n a d z a n k c d u a d a l a m m c l a k u k a ns h a l a t s u n a h
q a b l i y a h !P e n c l a p a dt c m t k r a n ,s e l a i n t i d a k m e m r l i k i
dalil samasekali, juga hant'a mcrupakan pcrsangkaan
scmata.Scmentarapersangkaanitu tidaklah memilikr
h a k a t a s k c b e n a r a n s e d i k i t p u n .S e l a i n t i d a k a d a
riu''a1,a1 1'2r'r*drnukil, hadits Saib tcrdahulu semakin
m e m p e r j a u h k c m u n g k l n a n a d a n , v as u n a h t c r s c b u t .
D a l a n . rh a d i t s i t u d i s c b u t k a nb a i r w a a d z a n P e r t a m a
dilakukandi pasar.Semcntarasunah qablivahtidaklah
d i l a k u k a nd i p a s a r ,m e l a i n k a nb i a s a d i l a k u k a nd i
masjid- C)rangvang bcrada di masjid tidak akan
m c n d e n g a r n y a ,s c h i n g g a b i s a l a n g s u n u m e l a k u k a n
s h a l a t . K c m u d i a n l u g a t i d a k a d a r i u . ' a v a tb a h u ' a
k e t i k a a d z a n p c r t a m a t ' a n g s e v o g i a n v ad i Z a u r a i t u
d i p i n d a h k e p i n t u m a s j i d , s e m e n t a r aa d z a n n a b a s ' i
y a n g s c y o g i a n y a - dpi r n t u m a s j r di t u d i p i n d a h k a nk e
hadapanmimbat dr dalam masjid, bahrva Hisvam
tidak meriwayatkan bahu'a kaum musllmin biasa
mclakukan shalat antara tlua aclzantersebut.Padahal
k a l a u p u n m c r c k a m e l a k u k a n n l ' a ,l t u p u n t r d a k
m e n g a n d u n gh u j a h , k a r e n a i t u t e r j a d r s e t e l a hh a b i s
m a s a S r h a b : i t .\ ' a n g p r d a h a r i i r u t i d a k m c r u p a k a n

I t N.tt,d | \,r i n 2 Pttali) tltrt .\ tl t t.t, .\ li I t I I r,/r I


t|1l ttr\ /ttt'l\ r'r/!t;1!.f'lt(1
LL

, r ' I l 1 i \: r ' r ' r \ r l : u i u r ' r l r u " s


r : , - : t ! r ' p L u t r r ;ri u r . r q , : 1 n 1:ri L t r t o 1 r , t I p t , , 1 r l u u , l s r ( l r l t \ u : L t l q t l ) r ' 1 ] l
. - L i u , ,r : . N L l r q Lrrrilii I uriurp'1npnp tltr:r;iuir\;urIo uuri\rlI\t!iLrr
, r 1 . r . r u , , L r t u tr p ' r L r r i i u r : l : 1 r s r : s r L ur p n l r r r , 1 n 1 r 1r : 1 r : ; l u ; i u r : i r r L h
r n r i - r j . ) 1p , t ) ) q r ) ( 1. 1 : u u l r L r r : p ; i u r : 1 : u u l f n r ) r \ u s L l t u n sr r i l r t l s n r l ' i . \ {l

qriprq nrtr'ururl-trd u r z P f , t l s l r l r s l U I f , L l sr l ? , f I q
uElnlrlJru rlxur)d lxPIl r.]ltlrur un!uuN lxt!nI
<lulrqs
lrLUqsurruus)ulrd nrlU.\\ €i-8ulq lnlnP nlul
'lECluJIul
i-uu-i rpr urul uur;sqJS LUrltP.lJtund llJlaul
s"t" rp Il1PnP qtPns tllulul ullqEd\' rvql'Urlu sulu f,l
Irsu luUuJI [33u]q lull]tls u"Inlllaru snrtl uxP'PIISELU

lns?ul E:iIlJ) lriuqs xrlelarx u J " l u r IP utl{lEqls:nqnl


']+.
rnp uPu Jtslrq unt\ -lrl?s rulxln tled unusPlq3l
ur8uap ux8urluJtlaq nlI ?uJl"l'lr!unf IJrq IPtd
tlur,trf,d uxzpx qulrrrs]El[qs ?dn]rq qr,Prq uElEnqrf,d
uz-lnl?lJur Illlun 3u€JUIIP uIuJIISnul Urnu\{,l

:/oqvPpII
-lV uJvIxPulrlrlu-(ullu lzg 1nuql'nll quqJs qrlo
'*.x
l l L r l \ , 1t x Y t x l t l J l t )u P I Y r u \ u r P
Suu-i rururrrBrcleq r-iup.\rl Is?]ourn- llxq u")IPEluf,ur
'lreq IPUluJru lrdrp z.iurq
Llulrt n-ur-i urrfiurP
rur tlrurn ulr;uultlJCl rs"rJuf,B utsnJil rLt]Ei-r lP?luf,tu
Esrq rirpD urldrul IlEq EPrd u)luuI'Ntuti-l uulul?
l a i n n v a .( J r a n q l a n g m c h k u k a n s h r l a t s u n a h r a d r j u g e
tidak mcnccla orant leng hanla cluduk saja (sctclah
shalat tahiletii masjid), dcmrkran juga orang irng
cluduk tidak mcncela tcmenn\':i yang sh:rlrt. 1tu
bcrbctJadenqan apa \'ang dilakukan kauni muslrmrn
scklranq ini. Nlcrckr hrnva rlrrduk saja, dan kctikr
clikumandangkan rclzan l)crtrma, t)ilru rncrckr
shalatlr)Kallu acla lang mcrnbant:rh, mercka akan
'Brrkankah
bcrkata: ini s'aktu lang chbolchkanshelat?'

Al lltrkhari tclah mcriu alrtkan dari ,\bdullah bin


i\[ughafal "l9-,:

Rasululhh g; bersabda:

rLi
'Di
urr/aru .rtlittp rlua udiat ttlt tltdldt.' l)tttlkjat
bc/iutr subd&ln tigt kali. l|tla koli 1,tnj ke/ip, bLlirur
furnltdtr:' Baji' :i,tpaI t 4q ttu4r,bttt
dak.i.'

J a u ' a b a n n v ap, a r a u i a m a S a l a f l c b i h m c n g c r t i
p e n g a m a l e nd a n l e b i h m c m r h r m i s a b c l at c r s c i r u t .
S e h i n g g ak i t a t i c l a kp u n r a p i l h a n s e l n j n m c n s r k i L r i
m c r c k a d a l a ma p a l a n g m c r e k r p c r l > u a t . "

78 lrxdri" lit rtn.r hrt,n\t\a,.\tt'tt, \ttlitt IrrLtl


q u l l x p u u l t l u ' u r r l l t u e p t l l g J U U f , q; t - u t . (t z d u p u c d
n t f s u p x v , \ u e t 1' t l u r t a L , tq ? l t p u n l r E n p r r i u E Z p E
u l p l ) n 5 \ r u r' 1 1y r 1 , i u ri u n d l u u l l : u u l l n l r ' \ r ' S

ltl"qs
"
n])11r,\Eiulnsrtu urunrunSuad qrppr riult.ru urpu:s
uEZpEv.rtluJrutrq lrl?qs nt)8,\\ v,iuzqrt urrunrun;t-u.rd
qulepr r,iun.rzzuar?I'u?zp? rr8zqrs rnq:rsrpull;-unru
q r ' r u u l ' rq z r l ' 1 u P C l r r r L l u l lu l u t s Pu r J n , l " \ u t . l . r u
B u , z . ,\ ' u a 1 a 1o1u q 1 , : u t c J v t nt t r a d e s ' z t t ; 1 n 1 n d r r r r
uv8uap uprqrrq lalqo rnp uutncla.iuad:insrturrr r'rlI
v,nqrq uzlsvlrluJur strplq qtrt,is uequtld err.1,,
:ur1dr13unfiu:ur
q z ! , + ? HI V qrrutbr uup urzpt r.iupnslr:ru
' , , u o 2 p o p p D . t p . / u L , /:,n r r l J q r p c l " s n r ? E U J , r u > I
'urr)rruJp ur:nra8uad utllnlunurur
lrrprt Il?les
r r . u u \ l n q J s r J r' l r P u L lE . i u q n S J u n \ J :su l . l p J U )P i I q
'ur{stslrlrp
s r ' r ] ? ql n q J S I J ]I L q ' n r l q r q } i q l l ( ) u l r i l l t l r r P L l u F l u P I
.]
I e r l r P f , d r - \ \ t q " N U U Z P EU l l P U E t U S I u l r z P Ur . r r l u f
r l v 8 u a s u e 8 u r p t r : 1 r q sz i u u u l t r r r r : .sit p u r 1 1 n { u n u a r u
t r . r q J s r r ts l I p E q E - \ q x q q t . r s v d d r : 1 r su u l u t s r i u a r u
u r r \ l u - tr l ) u r q r . n r , { p t r) r r ) u r ' l rv s J l r\ u ) l u ) p p l l
urP dnln: qzptprt ulzs n1l uege:ns[:ut)l1:tl1v-itg
t c p a t a f a l a n t l 1 l e n j x ( lpj c n d 2 f a t n t c r c k l t e r s c l ) L r t .

K c m L r d i a nk l l a u p u n k i t a n i s r l k l n b a h , ,a, , h a c i i t s
i t u d j t e t i i t k a n s e b r s a i n r r n az l i a h l r n y a ,s c s u n { s u h n l a
i t u m c l i b a t k a na c i z a nL l t s m a n ,p l c l a h a l a d z : r ni r L r
belum pernah ada di janranNabr, sebagainana
m c n i r d i k e s c p e k a t a nb e r s a m a .D e n g a n c l e m i k i a n ,
h a c l i t si t r . rh a n v a m c n u n j r , r k k adni s u n a h k a n n t ' e
shalat
m u t l a k t a n p a k e t e n t L r a jnu m l a h r a k a a t .P e m b a h a s l n
krta bukanlah dalam hal itu. Permbahrsannr.aadalah
t e n t r n g k e b e r a d a a ns h r l e t i t u s e b a s a is h a l a tr a s ' a t i l r
1 ' a n gb e r h u k u m s u n a h n t u a k a dc l l n b c r j u m l a hc m p a t
r a k a a t .S u n a hr - a n gd e m i k i a nt i i l a k m c m r l i k i s a n d a r a n
h a d i t s s h a h i h , I . r a d i t st c r s c b u t d i a t : i s a t a u h a d i t s
l a i n n v as c b a g a i m a n a t c l e h d i j c l a s k a ns c b c l u m n r . a
SCCAI1 11NC1.

P e n j e h s a np c n u l i s i t u l c b i h d i k u a t k a n l a g i o l c h
satu kcjaclianbahu'asalahseorangulama mcrcka tidak
b e r h u j a hd e n g a nh a d i t sr c r s e b u tu n t u k c l i s u n a h k a n n l a
shalat tcrtcntu dengan jumlah rakaat teftcntu antara
c l u a a c l z a n ,k h u s u s n l a a c l z a n m a g h r i b c l c n g a n
t q a m a h na l , p a l i n s b a n t c r m e r e k am c n g a t u k a nb a h r v a
h a c l i t si t L r h l n i a n c n u n j u k k a n a d u n l a s u n a h s h a l a t
sajr, bahkan shxlat mutlak vang tidak tcrbatxs

J,t"nh, P.ttin? 1)ctrr)rrt).\+tt,i \latt/ I!,.1


turrti \ | I tt i \ | Ntt|,ltii ,tt t(l

l?ltqs Iulr.i 'luqvqr:5^r:rd r1r1ouElnlrlrp lszrq Hur.i


qrlzpv r.ruqrrins llrjnqrrt Fut.i r.{uqnSSunsag

: n i n q E P J aut us z q r q r u r d
rrup ursf,li-rrrJurlzdn.raru irrz,i rtrl qrlrdas
u€I?tt-\utrr! v,iuuq rruzq tnqf,srJl urr.iurtred rualrrl
tlvl]rplt 'qEUnsqeppv ntr url"Lri? r.\\qEqduiifuy.3-u:rtu
)xpD;uu.i nu?)1ra-rqundvpy urlqrunsrp nlr urJlnrz
r.nqrq ludcpuad-rac1 ;:-uu,iullraur LlrlzpErur uzr,iunliad
c1r;-nrluaurqrlr.n liuu-( z-iurruaqlq :c1r,trl rrur:..,y

,,.,uuzpznii;-unuaruvdurt'nlll.r Insv ru ritlrtls


q r u n s r ; l u r l sr p u L 1 u 1 r d 1 r , , : r L u8uusr - i u r r , t u l t r l d u r o d
uulrp r:.(ururclurt.iurrrrd rrndlpl qr:1uet1rru:r11

t u d r t 3 u t . ( t z d r : p u r dq v l n t 1
'tut rtlsrqrqturd
1 r . l r r p r c l l . i u r u n l : r c 1 : rLsr u l s r : l r l r p
r 1 l 1 ; r ltu r r u r u i r c l : r sr l u r n f u u z p r r n p E r u t u t ) N l l . r L U
, n..1), rlr'll. . , 1 1. 1 . , . i 1 r 6 , . 1 r u l l r . \ s l l i u l . l ) n t u n t . ) u l
q r l l r p u n l s l r p r r rll. \ r l u q ' ; r u e c 1i u r - i l d u t r l u r 1 1 . '
'-1r1.r lq o drlrsrrcl .,qur-iudrrs
l ; - r r qs r l , r l r r 1 I u F l u u l l l c l J s r r u r l . i u r - ( u l t r p u r a - u r d
rulLul.,!l.r\ rl,r'l, irrurlrrLIrrlr'l'lil
l\'r'\L1tl l, t
s e b e l u ma d z a n d a n s c b c l u m m a s u k \ \ ' a k t u s h a l a t
s c c a r r m u t l x k t a n p a b a t a s a nr a k a a t m a u p u n u ' a k t u
B a r e n e s t a p al e n g m x u m e n c o n t o h , h e n d l k n v a
m c n c o n t o h p e r b u a t ; r nm e r c k a t e r s e b u t . K x r c n i l
, . e b a i kb a i k p e t u n i u k a d a l a hp i : t u n j u k \ a b i g ; , c i r n
s e b u r r . r kb u r u k a m a l a n a c l a l a ha m a i l n v a n g d i b u a t
b u a t . S c t i a pv r n g c l i b u a t - b u aa t c l a l a hb i c l ' a h ,d a n
, i e l i r l i l ) l ( l ' . r h. r d . r l . r lkl . ' . ' . r r ' r f l . \ ( n l c n t n r . l\ c r i . r l
k e s c s a t a na d a l a hd i n c r x k a t e m p a t n y a

Kesimpulan Pembahasan

K c s i n . r p u l a n n v ab,a h r v a l a n g t e t b u k t i s u n a h n v a
dan biasa dilakukan olch para ulama Salai'adalah
m e n c u k u p k a nc l c n g a ns a t u a c l z a ns a i a ,k e t i k a l m a m
naik ke atas mimbar. Hcntlaknva itu dilakukan di luar
masjid, cli tempat Yang trngur'

A p a b i i a a d z a nU t s m a n c l i b u t u h k a nm , aka tcmpat
p c l a k s a n a a n n l ay L r g ad i l u a r m a s i i d , d i t e m p a t v a n q
s c s u a id c n g a n k e m a s i a h a t a nd, a n d c n g a n i t u s u e r a
lcbih dapat diperclengarkan.

Aclzarrdi dalam nrasjicl,bagaimanaprinrvujudnva


aclalahbicl'ah.

t..., .. .t. I 1L..IIt \.t\..., tl. It.-.,r


t8 k/1l.1tl?\'lltl\rlttrltPlal(l

ruEqMV upnrrqssN pErlltlleqnl^tr


yupl-r/o\u.\'rL/ u?,b/r.I
v rq 1..'.uff
w/1/t:lt)tlPq
..1,14
a//s$t(f

I{ 196l runftz
t;'ilUPr\ :nXr'\ :\nI\xLuP(l
H u I I UPTIPPLUTX
ryarlr1 llqqru{lo//!1tPll/DrHLr:qTl9?t tLUsIuunPrtuf,d u?P
rrrl)V (8uEi?,iuadtqrl\ n-uUi ///qoY tv uEp (lnrg Eqrl{
iur,l LtnSlly-.rlupp" q?JIVe.iurlniit-unsag rurqr:fr:1vD\r
NSlrsUpptvuJviJ.iuacl ruas 'rpuqvuq|urlruJy qrurJrulnlun
qr:qrsrpzlururutp'vrintu 8ur.( u-(5 qrfuin lrqqaru lrdrp
lnrun sulrfll 8uN,iurpruz n,3rqasriuurl4x{uru rzSr qep1.
rpcclal drruqlJulu srlnuJd.nlnrltprrt we,iur.urd-urz.iuund
uzp uvqr,rrtl rtliuqasullrlts nunl rudrp 8rrt,irflfi" q"Ttr]I
'LUI]LUI

zrrd undncut tlqcqt;q rrld qrlo utyrftryr qrrr:rd tinl ypn


'qruns ur.rrlt ru?pp E,iupsrupr
lxpq qxppu rrunl'qe-iqqrb
tzlzqs rz8yqrstnq:srp 8ur.i ru1r.i qt,prq uuzpu urnur[)
urllttrrisrp Huu.i uuzJrvu?lux tuJrrlsu.iuxst.1rLIUg
'q3q)irPurqrlrs
terlu.r qylrlnl uv8uap lrpnru qruns ]l[r]Llsuxlnlrlaru
'utzpr r,unlaqas
tudrp er prlsvrulnsrur 8uu-iiirrur1;
'ulqur:ur Suopuor qepn:^Js
urp
r ! l ) q J : ' u u v L r v \ :rlJPrl r r l r " rrr' n l )n l q l u r . ) rtuv r u | l lr ' l I L ] s
98 /1)x/,1tu"r,1 k,71!H

rluritl rP uilr.\\ -n: nrjrlig


q r l t \ 1 r r l r J r l : lI b x . l \ r r ; r q i s r ; i u u r ) r p r L u r | U l ] r r l . ! l r u r s t _
't\' 'lr npqv u:(t rlY rt:trr\q!u\rg 'r,urt-t .ntnJ\ ;-uf.\ urr.iJrqrur!
rJriL'.p rull]lst lv rlfrlr.t\ lv qrto rur rurrt lllnl)q
lxr)rrf Lrft).I_ (l

8ue.(ursuququrd qr lr pr uulu.iurqc;
,,.r_iu1r1r:p
qtquqs Srre-iuvp r:ns fiue.i q?uns ut)rusupr)q nlnqrcl
iiur,i uuleosr:d 1o1od 1o1o4,, :u€)idu1n-un nrrlrq iiur.i
z u v u r n i f u t l r sr l r f , r { l r f , q n x r l r q n t r .(cg
lrsud urr1t11
1 1rq) ,,trunf .3rretu11rrrurrJrquJrd,,lt-urlturl
I J t p u r s r J t l r s r drulvqq
n t r s t n q . r s r r t n l n q 1 1 1 u l xtpr q r ] r l u
z i x s u E r l i b r p r q s q r , i z q l n c l y b r b v q n l Xq e u r q y
uusIIrll (r./rr1rr.!s t 11 n,l.\' t.1 1/q/ t:l/ t:lv t,\ o1///q I t?u t1!!
H
1yt rloq.tt,rt o1,tt,Jy nlnq u?ltrdcpulru r_ius Eqn_f;qrl
'IrrtJrIP trrXrs
lnlun ./2,///N tru1ot1r, fi:1yz sv1{u1
u z s r l n l u e l q n 8 n . i u o r us r l n u a dq r l J t J s . u u r p n u r r \

letunf um>Inq-wruInH
telalr bclrau kupas clalam brrku bclirtr'r ' 1t llatdl-',tltn
XadilaL. Bahkln kadeng katiang bclteu lan[sung
m e n u k i l c l r r t b u k u b c l l r u t c r s c l ) L r tc l a l t t . ns e b l q t a n
persoalen secatl h artillh.

penirlis ntcrnrnc]anq perltr tncringkes


\[rka
bcbcrlpa pcrsoalln terscbut,tian nlcllmpirkannl-a
pxdx tulisan ini. klircne lluku ltu nicngltn,lung
p e n c l i t r r n c l l n k c c c r m r t t a t . tl r n g mcnirtli clrj khes
penu)isve r;. Namun scltlgitrn cli lntlranllt pcrlrt
dikomcnteri, kctika ir nrembutuhliltn a(l1n\"e
pcnelitien iimiah dan nxsihet. Seiragirn cll antaranr':r
tidak sat'a cantut.nkan, katcna ntcntang tidak
m c n d e s a k k e b u t u h l n n i a l t e u k x r e n a b c l u m e c i ac l e l i l
i l m i a h v a n g m c n g a b s a hk a n n r r t

Kcpada Alleh slt'rt t.ttctnolton egar mcnlberl


pahala kcpada penulis buku ini sertr kcpacla oranu
vang membial ai clan mcnprakarsai pcncctakannl'a,
dengan sebaik'baik pehala; lalu mcmbcrikan
manfaatnla kcpacla para pcmbacl. Scsungluhnl'a
Allah adalah scbajk-bark veng dimohon.

86 ldnnbd Pe ti4q Pena"),aan .\ e?t/at .\ hd/dt I nnt


L8 tr/t/,1 /rilti\ t LtlttI

r.\rn'r:lrrtxt)rL'rrr.)surlirtru srtxtlll.q Lt:to(l:1rpDUrf ,rrr)uxqr.drp


.,,,i . l\', .,.u't.,\,,fr .t,\r,..tj \,t .t/t.u
rnrnur rfn)i "'rrr;irr.hl,urrl rtrlnrt ln,, r,12:r,/rrurunlnq ru.1,:l1
r|iriorl rilrrls rirllri.'irrrurruiiur;.ii-uuo 1:Iun n1rrul]trrjru)s
u'(u|rurl
r:nl urlrnqrsrpLUqsnl\urp urLIt:rg1\'qrqr:q5rur:1rC :ury:rr;:1
r:ir:q t:
'| \rarn(llurLU rir;ui)sn-uv_i
qrp irs urlurrl:rLu
'riurtsrs,tnu.durpLrrlcr:1nq riLuulu;rqlnpnIll\)nl r.!nLuqr ru,tr\pnI

if sJ rw
r9l

:rurlsnrurprqt:d
dvnrs rtndillu ;t-uz.(ur,.rn| 1r1vp rprdr.rrp srlal uup
' u 8 . r rq r q . r i1u v i q r ' l n q r : u l u l , v
l E p rL ( zu . i u u r . I l p J
,3uru:ru Iul.i iiur.ro .l-ur:o qrlutnr rx-l?clurf,ur
' r,iuurlpSSuluIu
lnlun q1rllnlnsrU uuut8ut:1r"t"ras
,:-uu-i a-ul.ro r8rq surrl urruvruz r.iuupr
uN8uf,l)uul) Jplulntu dzn:s uuqrlv.nelqrppr tzrunI
r , ! \ q r q s t n - : r it u u . ( 1 1 1 uIpr l r p u r l r v s x p l J q q n - r { u q
lrbr: qrpns it-ur:-irurlsnu drrras rivq qrir-t Jvlelnru
u t t l . r t t t.rl t r r : ' r i r , l L 1 r \. r r ' i r r u n l r r r tl r r L r n lt r l r . l S I

(rlelunf teleqs wn>InH


di:trrr ttttltk
"Hdl aratrg-onrtt,q1'tn.qlttrinan; apdbila
rttttka h r:qtrd/tt/L
//tttt//1/ttikLttl sLalttl l''tdd ltari .ltnn/'
trtryylkdnlaL ltal
kattrr ktl,trltr nt(tt.litt.lltt "1llult d'ttt
lil2." (ll',1umu'ah [6Jl :9)
'Iclah (lcngin
clikeluarkan olch t\bu L)twu(l
'fharicl
sanatln\'trclari l.rtiltts bin Slihab' belrrv"r Nrbt
::5 t ang be rslt[lcla:

t't/- . t :a-".^2
.,',i
:: L:"G gf y
-t ,'

J ,e =*'r ir
,. rl ',,:, '"
, . ; -' :44)'
:(
"i ''o\s\ '\ t! 9'J +
--1 " '{ '' '"^e |

tttts/ittt 'stcdr't
"J'bttlrtt -lttna/ i/rt n'tqib ba3i :ttitp
1) k.ttrrtt/i kgi t ht/ittt'
br,.'lounnlt 4'1t ard 'q: Rtdak
" Ilrn\.ak Inar.tr
,u)t,ito, nnuk ktcil rl'trt r'rdt4q sak'il
terscbut'
tang nrcnshahil.rkanhaclits

'lambrhtn kit'rb 'll-'\l'rri'ir-lai'


1t nr hil:rnq '1:1rir:al surnbcrnl:r' r':rknr
1t'- Dm\r"r -"
:-'r'r \l-l)' L'l 1
"..f-f.'.r',.tr / l lll n r ' ' l ' r ' - l ' r \ l L
\-.' -. -r p,n'rJ rr' l'l*
\arri p e r r b : r c ' r ; r k ; r n m c n g c t x h ul
Oa.'"a A.ne^n t"Il't'rhrn ini
( l x l i m
pcnunqnlr tembihen ini f€rmisihh:rn

l+tattaan 'ifttt1]. '\'tl"t lt'tat


88 ldttutan lretttry
..: .:,v tt4rl

iPt rrlrltsLUrtrPuttnr(lisrPltni ;ur,i rtrrurlxrt.ivrd


i;:iunuador):JururPrrdrp nlnqrlt::ruvsq;luid urC:ur1rur1 t:nr5 i1

(t lul UlS:)EIXJS
urlEosJld uJUIEPupx]€f,lqurrd SueluzdradruJul :i"-iul
:lxpr] rl?:l)s uruts 5* qrllnlnsrx IrrP qlqEqs
' "88urqrs
J r r l x q
tEjE,\u r3?l?dv rruuln ucrS€qJs IJtP qIqEqs
tr,ir-,rru ltplr utlqug lltlas f,turs u"nurllrl res€P
"p?
rlrlLurru ]€Plr n1I utrlErrisrrd v.\qtq'sEI3{ Surl

'Itl?q

undEiursurnlesuol uIEru'.ItruJq lEPn ?.(uqtqJ.iuJd


zuJr?) u"lsEr3nt nulleq:u?,i ulrrl 8ut]o n?lrl ur?lrlJ
r r : i u q J \ n ? r l J L lu P i u . ) l u I I r u P \ l v 1 r p v . i u I q n u t 1 . r , 1
'lellqs qnJnlJs
?svru ?p?d trlEqs dEnes ruJJE\
L u r l r p i u l P . i sl P r t u J L Un l l L u P . 1 , / ,t\u t u l P . i u r 1 1nr 'l u ) l
'tngJsrrr lulPLl5
l u s l P l )u l u L l z , vL u P L utI. i u u t l l Y l r . \ i l l )
q?qJs rPn{u.lru nlr 1?runI lultLIs u"]IrIPuatU
n?rlrq u?lnu[3n-ulu 8uf,,i tlt]llEq) vr?d u"P IqEN
urt?nqrJd rxPJ{:s nEIU) Lurqz,\,r ruu tul tllltcllP

lntun t"uln [ ]tlEqs tutlxP utsluru.is.rJd )uPl,L Z


"Px
Bilangan Rakaat Shalat lumat

S h a l a tJ u m a r s a h b i l a d r l a k u k a no l c h s c o r a n s
I m a m d c n g a ns e o r a n gn - r a k n u m .S h a l a tJ u m a t a d a l a h
s a m a d c n g a n s h a l a t - s h a l : lrat i n n v a .[ ] r r : r n q s i : r pvaa n g
m c n c t a p k a np c r s v a r a t a nn i c l c b i h i p c r s Y a r a t a nu n t u k
s h a i a t j a n . r a ' a lha t n n l t , h c n c l a k n r ai a n . i c n g h : r c l i r k a n
dalilnva.Dan kcnllteannla tidrk adr clelrlnla.
I r l e r a n n v ab, a n i ' a ks c k e l ip c n c l r p r t t e n t a n s p c r k i r a a n
j u m l a h j a m a a hh r n g g ar . n c n c a p ai iim a b c L a sp c n d a p e t .
'l
. L k: a t , - r p u ,rltt , t n t . r r .pr , r , l . , p . , r - pn,\ l r l . r t l I u \ . u r u
b c r s a nd a r p a d a d a l i l . K e c u a l i p e n c l a p a tm e r ek a :
B a h x ' a j a m a ' l h , f u m l t s a h c l i l a k u k a nc l c n g r n j u m h l . r
lrangsah clilakukanpaclasl.ralatjama'al.rsl-ralatjama'ah
L r r n n r ; . B e g . r i n r . r nr ,i iJ . l k : K , r r c n r p c r . r r r . l l . l nr r u
hanva bisa ditctapkandengen dalil khusus.llila
p c 1 5 \ . L r J l rt nr u t t d . r k. r , l . i n. r . r k .rrL , r d . r rht u p u r rr i d . L k
a d a . P c n e t a p a np c r s l l r a t a n s e m a c a mi t u d c n u a n
s e s u a t Lvra n g t i d a \ l a v e k m c n j a d i d a I l , a p a l a g ju n t u k
m e n j a d i d a l i l p c r s v a r a t a na! r l a l a hm c r u p a k a no n o n g
k o s o n g b c s a r b e l a k ad a n s i k a p n c k a t b c r d u s t aa t a s
nan.raAllah dan Rasul Nla juga tcrhadap st'ariat-Nva-

S a v am a s t h a m a t h c r a n k e n a p ah a l s c n a c a n i n i
m a s i h b a n v a k t e r j a d i p a d a b a n v a k p e n u l i s .B a h k a n

e t. \.f-ta' \td/at J,t


JLuat at I\ "rt"t I' , t' lt
t|ut1 itlt.l/\ itrl,u !!Ll41t1

i i u r . i ' l - u r : r ou n p l r p u l . i u r t l 1 r : c i i , u ;nrttu s r p u l r g
' p 1 r p u v i u e p r r r . n s! [ )
]1rprl
r;1rqnu v.iuurrlrlrrcl ;riurptp qrluufirrrl 'r-(rrtr1tr:1rr1s
lprd lpr lupn ,:r-uu,i r-iurplduvp uuriucl t1.lr r:.tr1vc1
r-rcur1r.ir1rac1 iiur.i ldr:rsluurtll lrlrqs srurl ntEsrlul?s
urp ur?lsI .tBt.isnrrs qr:1us',-:-1tluJJv LrxP uucltlv.lr:y
n t r s L i u l f ; tsp p p u l r u r n f r u l r L l sx . \ \ L l u '(rl t u e c l8 u r 1

; 1 t r : : u , (rsr l - r q r s v - i u u r l r p rl u r u r r , 3 t 1dtl ' u r c lr l u , l a l


ruilqrs u-(uutlipllulru lrtun lii-vludt'ux;nlur urP
qruns lr:il-uqrs u \urruluu rp rusJ(luLrrlr]q:lsurlrPrluJru
t r c l l p ; u ; t - r I I I u p I l t t r u . ) t ul n l u n b r b q u . LI l r l V r r u x l n
i- u 1r.r ()r s u u) u I I ;l-u n Lu.lLu ) r p I I n-u r,i l.r r : t uil-r c1rl q
u u ; u ) p u n l n l u n ) i n r u r l ) u u ( l r [ ! , \ J ] ' t r J e . \ sJ U J U . \
u l l d r t r t r p u s r c lr H . 3 u r t 1 : r s' r - i u q n ; n 1 r s u r u l q r p x q l
- L [ l ] p r ( lur u i l - u r Pr u r L l u P x q r . i u r : p . r cul d y l r o q r u y

; , 1 n . i u 1 1 1suu p u q q u l r . i u N qn l l l N L l t p u d
' q l r l l n q u l r \ r r r p r i . i u r r r l r l . r d r u : r u rl r . r l L l r r l r l o - r l L l o r s
' i l r - l r n u r J lu n J n l r r u - ) J St p r : l , r r l t c l r l l , J , v l r s u r r u r L
n l x s n l r t N' u h s q r r l r p n t r s ' r i e s q x r i z p u u ln t u s v p r d
rpll-r;u urunr lupn ntl ul.nrluuqJl ;-uurn{ rri-i-urd rp
' l ' r ' r ) r l. l l | J p l ' r r r ( Il r ' r lIrr | J u L l l v l u lr l , u r : l r u | l i v . i l p
lntun r()PJl)t i-ur.i rur.\z a-ul]lorPrdrl uulrleturraclr;r
n { r l ' } N l x r l su r i u r q L U r qn ) n q - n l n q u j r l r P u u l t u n r u | t r r P
s a t u b c r d i r i d a n b e r k h u t b a h ,s c n r c n t a r av a n g l l i n
m c n d e n e a r k a n n v ak, c m L r d i a nn c r e k a b c r c l u as h a l a t
l b e r a r t m c r c k a s u c l a hm c l a k s l n a k r Ll ln) s h a l a t- J u m a t
\ \ ' a l h a s i l , b a h u ' e s em u a t c m p r t l a v a k u n t u k
m c n j r c l i l o k a s i p e l a k s , r n r a ns h a l r t - l u m r t i n i 2 ) ,b i l r
c l i t r n g . t aol il c h c l u ao r a n gr r , - r s l i ms, e b a q a i m a nhaa l n l a
s h r l a t j a m a ' a h l a i n n r - a .R i l e e d r o r r n q b c r k r t a :
" S c s u n g g r , r h n ldaa i j l - d r l i l t ' r n q m c n u n j u k k e ns l h n l e
s h a l a t s c c a r am u n t r r i i l ( s c n d i r i ) ,j u g e b c r l a k u u n t r r k
s h a l i r t ,uf m a t " , t i c l a k l a hj a u h c l a r ik c b e n e r a n r ) .

lt f . r n r b . r i r . r nr e r h r c l a p r c k s l s h r n r s u r h h r n c n i , r d r t L L r t L r t r nk o n r c k s

:) S r r r k e r . r k r n :D i r n t a r a r c m p e t r c r s c b u t ; r L l . r i aphc r l o t : r : r n .p c t l t s . n n ,
hrkrs bckrs kot:r. tcmp;rt lcmprI pel!s1rnn:inr plnrs, d:in tcmprt
r r m p e t r c k r e . r s i .I b n u . \ b i S l l h r h r r t r i l , r , , , r t k r n . h n . \ h L Li l u r l r L i r
; g . ,b ' . r h * r l . r u n r m L r s l i n i n p c r n , , h m c n L r l r s : L , r : L tl t p : L d r 1 n r r r
m c n r n l a k : r n b c l i e u t c n t a n u s h a l r L tJ u m : L t ? t n r r r m c n i r n r b :
"L:rkukanl:rh s h r l , r r . l u n r : tr tl i m r n r p i t n [ e l i r n b e r r t h . " S r n r r l , r , r s h , r h i h
l ) r r i i \ h l i k c L r n v r r i t k . r ni r . r i r t , r r . rb o k , r r . r": l ' a r r S , r h r l , , r \t . r l , r d ; r h o l u
t i n g g a l r t i s c k r r , r rt c n r r : r n i n r , : r n r e r . r\ t e k . r h . h n \ l l l r r r . r | , n , c r c k , r
b i r s r n r e h k u k e n s h ; r h tJ u r n r t d i s r n i"
3) S a r r k ' r t r k , r n : D r h m h r l r n i . a . l , Lr L n g s c c : r r rj c h s h , r m s J r c c r m r t i .
:rkan nrmprk l,rgi orrng r',rngmcmrlrrmi srl>th \rbi "...raarz;
tujan,t'aL" \'rkni drl.tm hrclits 1-h.rrrc1bin Sr ih,rl, sel,rqxrnrini tehh
d r j e i r s k a n i l a h m p c r m a s : r i r h : L np c n r n u l ) r [ m b u k u n l r r r n g l a L n ,
.1r tuull,ah.1r \',r/rr,,/ 1/ 117pe nLr|s ncnccrm.rtr h:rl rtLrsctehh
.rtk:nt

9Z larubar I'cnr.q Pertarlaan.\(lrtu.\lJdldt lu,d


t6 lrrtrlrttnrt,ttnr4 rn/|1totrrn.

ut).rs r{rLrirrr
r)q lrpr} flrq !rjsluPlrn' rr,.,,,1,.'r,,. r,',,,,,rr,ril,it:.,:*l
lt, . |) fur/,iJ,/,4,\ nvrtiqn)rxt u[tNp u;nt
.'.",t.,.,''r.,u i ir /: ,r"u rti i'rt II I,r ..L.
l.Iri\l
k,1,1/ /t./"//..ll rlrr rrr! rj|r.l Inrlurr ;Ljr.\ nul:q
u u t r n u r r l n . t r p p ) u p ! u r r P, n r r P ( l u r l i r r N u r r - u ; r ur r d r p l l r r r i n t r n l n q
r r r r l )u u r j r " x U
( l p r ) x p r r r : r n . ' u r L t Jrsl ) ) u r : l r u i u r r c u u : q
1r:Prr]trrLurr;iul)s
r t . t u l , , , ' : . ,u r . ) t i ' , ) ' , , r \.,"i1,..,,r,.i ir,,, t,i,l,f
r r r \ r p n r r u x r p n q . \ r l u r : l i i u r i p q u u y r w q : r d r u r u 1 1 r 1 , sr r l u u r d t l r r p s
r r u r : t ; u n L L , ) y u r t n s r d r t u r ) i - u r i l : u . q r r d r t r r r d r 1 r 1 n r 1r i u r : L L r r v : 1 1
u r t r n q . s r p n " u x iu r ! l u t p b u r q . 1 s p r q u r : 1 l r : s N p r ) (\ tr f u , f u r s u r r r ) \
u ' , t n t ' - t , p r t r s ) i ' T r r r r u . l r f t ' _ r l \ r \ r P q s r : r r r ; : 1 | p u r l r r ] n r . r L L rn r 1

, r . i r r u n : 1r t l r q s r r l r : q s r u r : r u r r . ! r q : s
r L f s q r s L l r s u U I f u . s ' j r [ ] r s r . r u u x x u r : r s l r l : rD dr u ) r . ( l r , x L L r u t l ] u
r lr j . ) s
i , ' j r t ) ( td , r p , q r s n u r p r c l r n r u r : 1 n $ P L u q r u r : , c t ] t l p | l j e , t r t l n t n s , , u
l r s r f u 6 - u : ) pu I I r ' r l [ , r r r l r r ( l u r ) ) s r u r l s n ' u( h : r r r sr . . i r : < n r1r u I 1 1 r l u . \ . r 1
r s u f q L u ) L Uu r ' i u . l r | I r r n q , s r p ; u r i b u l q . I _s r r | r L lr u r I , : j L r l j ) n (nl r l f
\,i
f ,u u . \ L ! , j r . . 1 . 1 ' I t - t l
n ! q r l r i r S \ x r l ] r Pu 1 r ) ( l r : { n u nn r r t r q : i u . . i r u r L U r r J f q . s u x l x ] r r n . - i u u

,!ue,irdzrs8ur;rg uprqrJq rsllol rrn-rqlrq ntlr,,,r


Ip
n l r s t p B d u u ) r r r p : i u r . i u t t l q r . r u r E l t l ] l r r l sl r i l U q s
e - i u 1 u qu u u u t v 8 r q f , q l l f , r ! f , un t ? s r u l l r p , t r d L U r l
?drlrrqf,qrpucl n11u.t n]us tp uulgtprp LlJIoqt?111nl
lviurls lEllrqssrual ntrs qups qrlupE llrilrnf ]UJrq\^ i,
8Eh-dtu t
bcrkcr";Lkrnan kcbalikan darr itu. bcrarti

kcllkinartni'a hlnllt bcrsandlr padl perrdapat


p r i b a d i n l r s a i r r .l t u t i d a k b i s a m c n j a c l i i r u j ' r h b a t l
s i x p e p u n .K r l a u r i u r v a t t a n g h c n c l a k d i j a c l i k e n
hujeh, tid.rk lcla satupun risalat lang nlenlatakrn
dcmtkien.

\ \ ' a l h a s i l ,b l h u a l r r a n q e r t u n t r - r km c n c l i r i k e n- l u m a t
di sltLr klmpunu, aprbill itu mctuprlkltl st etat

tliciirikan -lumat, vaknt brhs e tichk bolch didirik:rrr


l c i r r h c l a ri s r r t L-Il L r l t ) t tl l l n g s l m x d i s l t u k l r r p r - r n g ' c l l r l
r n a n e a s a l p c n c l a p e ti t u l , \ p e d r l i l r ' e n g m c n u n j r t k k r n
hel itu? Kalau alrsrnnla krrcne Rasrrlullah bel''rtrt
pcrnah mcngiiinkrtn untuk mctrtlirikan,Junrt Laln
s e l a t n J u t n a t v a n g b c l i a u l e k s r n l k e n t l i ' \ l : r c l i n e hc l a n
k o t a k ( ) t r l s c k l t a r r t tl t v r n g b c r c l e k a t a n ,n . r a k es c l l i n h a l
r n i t i d a k b i s a t i i j a c l i l i r r nc l a l i l u n t r L k m c r - r u n j u k k a n
slarat vant ntenjadik:rnlcrl)llztan ttu l.tatll, bahkan
s c k c c l a ru n t u k m c n u n j u l ' k l n b a h s r p e r i n t r h i t u u a j i l r
srja trclak, pedahal iiewajlban itu titlak srLmpai ke
r i n q k r t p c r s v a r a t a n , m a k l sc l a i n i t u h : r l i n i j u g a
mengantlung konsekucnsiblltsa Itukunl itu harus
b c r l a k u u n t u k s h r l a t s h l l a t j a m r L ' e hl l i n n l a r ' : r n g l t n t a

94 l,n dhlt l',,tin.! l'trtri)'rttt \ t2tttt \ /',/tr Jtttt,tt


u!t'ttt.t.l j Ll tut+! rtlry.
!-6

iiuur)
rJrr;rqis ur)nlrtrtr ri,r(l ;lufi rfruni qftrri\ ]l1q,iql n,trq! rllntnq
L r q r l r i ; u . ) L Uu r ) f u n l l l i r r ) u o l x r r f i r - L i r d | u f l i r r f \ L u l - T r fn r l i \ l l r ] l r
q , ( 1 . )rLr L u n l r l . i u r f t r r ) L , . J l ( ! t L u . , r u ; u r .i \- u u L ) ; u f ! r L , u r | U r ; r u r i i j r l : u r
lrll rlrlt rtr(|,Ni f r r 1 1 r t , r (rlj r i - u i L u , 1 r , 1 , , i r t l l l l . t l r : l r p n
i r n : i ; i u r r l y ' t , , i r , r r r i \ r [ , t , t r u ' l l r U f n - u ) ( 1L r r r i i r q i ! r ; i l , p r n d r . i r r r q
n r t s r r | f r l ( t r n , l i s u r t n ( t u f f r q r u n \ u , , r 1 , . ,u r p r \ u t r s r w r I r t r . l .
, , r l r ) x L L , x r r r , lr i r ) , r l r l l J l u ; L , x i r : n 1 t ' t f \ r i u r q r r u n l , , , u ' : r j r 1 ; u n
q r t r t r r u r ; u r r r ' { i ) s u r L u r l q , r d - r : r p d o d: r - u , : u
. if J r : . i i u , t u r t , : r r ) x i , , S ta
:ifroI nrrs rf n [ s u r f r l L q ) l , r r ] , i r i r N r s t ' i t : Lur r) ( | t , ) q r p I r l r r
r n q r q u r l r : r l l u : L u ) f l ) r r r t ) r r u r u n r L r l , N i, , t r i l s n t { r u l r : . r ' r L : c l i u : l
n r r s r f u r r l ) s I u , r l , f t { f r ( , ) r p u r ] ] l r L t su , , : l x ) , ] P , u L I r u r r ( l r J r p r r
= Ll. ntns,,I (ppnj fl,xr\ r i - , i tn , s t r Crlt r t l i t r s r q
n r u r ! n J r q . t u l r i q . i t I t r r : t f r r sr r r ; i r : r p r r - n Lu u r 1 r r u . r 1:1u r ] 1 1 : r 1r1. i l ' q tl

'IUI
)tPD lttl LuulrPur(J u.iuijuuul.Iu 3u?.( lrlrp f,pts
r l r ( l t l u n J r l ' n t 1 r . r u r p t r d L L r J ld U n t s r P u r r l i n l u l r p
r l l r s T I E I U PLUl l i P r q rt U n I n L Is r u r l u l u i l - J rs, i u l l s r r p r d
l u u J . t x \ Il r l l r L r r a - L r I l r L
illr)trdr r)uru'r.iuurqns(l?3)i
1 u r : l p r l : . u r Idl \ r ' r L . ) l r ' . 1' r r J u rI r l , l y l , r ' r . . i r r u n l ) )
(rslJlf,l)r{)
utP u s r ( ln t r u l r q ' ( z l N t N qn l t u E l u r p r pa - u r . i
t E t r l n l u n p u u p J r r l l r r ) t ; t - u ? .ri. \ q r c 1 u u l s n t n d r p r l r g
'Irtrq n-irrludiur;-i
lr1rp Lrrlf,dnrJur srlrl nlI tnqasrf,l
t x d r u r t I f t l x , u t u u lu 1 r ) ) r ; r l r p r l n t u n * { q r 1 1 n 1 n s u 5
r { ; r i 1 )u u ) u l l l t P L l l r u . t r Lrlu n l r ( l . , " u r , (l r c l u t a l n l r s 1 p
qv,EurElluluqs uE:lrrrptpLlus 111pr]r;ilurrl)S (rntlx.\
r(lr satLrdalil punt)

S . r r . rk r r . r k . r n ,I r u b e n : r r \ h r n r c r r 1 . ,s u d . r i rt l L m : r k l u n rli, . r L t t : t \ ; L b r
n r c r n ' . i l r r k r n J , r l , r n , p r : r k t r l n r . L , r n n r . r : h . L l . i rl L r m . r r J c r r r : r n s l r r l r t
L m . rs : r k t L r L . ) r n r . r l r t k r n h . r l r u, rJ i k < , r ' 1 r l : r J I n r h . L L lf.cLl , c r . r p r m r s i i t l
rrnq Jr;!n.Lkirn r n r u k s h . r t r l
r , . r . r m . r : L hl.) i r r L : L r .dr L L r I r r ' . r . r . l : r l . L
I ' r h r r \ l u , r L l ub r n I r b L l . . " l , r . r . r n c l . r k L r k . r r l l r r l L t I s r r l ' . r n r l k r t r L r t
k c p r . l , r \ , r b i 1 - . , .k t n u d r r t r k c n r t r r l r k e p . r , l . rk l L r r l n r r , l . L [ r s h r l ; r t
n r c r g r n r , r m ni r c r c k r s h r h l L s \' r I l . t s l n \ . r ,L r Lnr r e n l r J rs l r . r. r r s L . r r . LJi r. ,r : r
h : L g ik . r L r n r n r i.rLL rm < r r i . n Ls h , r l , rst . r r L l ' . \ r l : f u r r J u n t . t L r. r i t ( [ n r r \ i t r 1 !
b c l u s r l , , r n \1 k . l u s t r u ( , r . L n g, , r r n g i . r n q l ) L r s rs I r 1 . t r i i l ' ( r h : r ! : i i n r t r \ i 1 t l
r t u h . r . l i r i . r s r n s c l u r u h r r r r k c n r r s l r . l \ r L h r r l , r n\ n x L . l l L r t r , . rbr c r { i 1 l . r
L c t r r u I ' c m b r l : r : r n p c t r k s r n , r : r n , h , r 1 .rr.Lr n , : , l r h k o L . r :r f c l . R r r r l L r l l . L i r
'l.nrLtflit
i r u t c . 1 o n ! , 1l , u k r n j r h n r r i n n r : r n l r r . l . r l h r r t L f L r x n r hxru\
d r r e r n r . r t id t n g , r n p c n u h p r r h . r r r . r n l { i l r i u , k x l s u f L r r r t i ( l x k
m r n u r l L r l h n p r r s r ' , r r ' r r i nn l ! n J , r r k . t r r - l L ) ' 1 ',c1b' l r : l r r r t t n r d ( n l r r n n r . 1 1 1
m r t r . r e p c n u l i s m c n , b . r n r r h n r r ,1 , : r l r n rqi r h k n r c n u n l L : Lrlr r b r l r r r
n r c n t l i n k ; r nl u m r t d r s r r u r r n r p . L it c l , r h d r n : r t u t . r n i r . kr f h L r r u i l r ' l
r c n r e I s i l r i S L r l . L l rI .r l . ri l c n r r k r r r r , l r . L r L L ' ihr rhr u t r h . t
n r c n t l e s . r k, r d r l . r lm
r . r n r u kt c h k n , c m p c r b r n r . r h s h : r l r rl u l r r t l l , r h k r n k i r . rh r r u s h c r L r ' t . t t
u n t L r kr r c n l e t u k , r a - l L r mr t s r l , i s r m u r r r k r n J e r l r m c r s r k u t l l { r s u l u l h h
: : - i d x o p r r L - s e h r b . l ts e s u . l , r hl r t l r . r L .t ; L t r t l ) t n g . L l t r l r t t L r ' r k r n
trrc,rlis,Lrrkrn h r k n r r h , : 1 r r i r l r s I r r i r t k , t n n r : r$ r l , L r l L r n r - L mr. .rntrlrrtn\x
mcnt.r,li m r k s l m x l , s ! r r : t d i l P x t n r c , , ! h ) l : L , r q k r f c r P e c r h r r n\ x r \ { r e r l x d r
n
L l c r r g r nr | , l i n k : r n n u L i u n , r r J r s c t r . r p n r . L ' 1 r J b, r : : r r n r r L r p L r nk c c r l
':rdrr rrrrl h:rmprr
I t : r h k r n s c b r q i r r r l r , r o r : r r ' rn r , r . l r . i r t ! . l i L r t
l;crdenrpcrrn Srtu hal r r n g r i d , r kn r u : r q L r nJ j l l s s , i p b(,t(h ,)l.h (,r...ng
r . r n g n r , r s r lt,h p r r m c n c r u n i l m r r t r k i h r , r n q h . n r r .

96 I!.rai,!, l'.rtitl't llr/ur)atn \.Nb .\l', tt lt,'n


LG l,xttltllttt\'|"|rJl4)\tubt)fm\4l

rl,|l,rf u"! rP"-dnrqLufP)l


uriiu)P rniqrrZ tLUrsriq runl,rl qrur)d x\i\' :tI:lLr'lrr ':\Ll''(l tlnj"7Cl
n q \ / u q u u r u q f r l n P q \ : r r . f q r \ r L l \ r u r \ I J ' l ' r r i \u ' : i L r ) P L l : e L ) a: l l
/,/,/7/t\'/t rrr,,l,r1 Pr n , . ! u r p l o u r l n r n l 4 ) r l n d u r : r 1 n u : 1 1i L l t r L i ; r'Jl : r l ,
, L r L | , p L l s ! sL , r l r n q r s r f , r v 1 r : ; u r :i q r r r u r g n q 1 5 r r P t ql r r P u r r r l ] ; u ) ' l
.|r'| r' It|\rl
l).J.tr-' t,l lt
r U r l r l r P f r n r r \ l r P r q 1 r : ' 1 r p r dn r r s t t p r q
lriprl nrrl)(1 lnbnr.U
u r ; i L n p q r ; l n q : : q s r l n u : r du r u r l i i u n r u . r ' 1 ( i 6 1 : 1 1 1, a a r i t 1 1 7 1 'u r r l t r p
' u r s r r r H 1 \ r l ' l o u t ) u l r s r : q q ru r p q r q r q s r . i u r i t t r l r n | r l r'; l)\ .i-1
rt\ ilrl rI r n r r u ' j t t t 1 tqtt 1
I l\'l\Ir\r'l
.i; : : r ! , , l r p l u r l q r ' r l . tL. I I V ' i t : 9 a t : l \ l r \ J n l \ : t :
sg 11).rary11
L U r : p pq r q n , . i q K l \ n u q l ( 1 . r 1 )u ! l 1 r i t . \ \ u r P : r r r s ] r p r l l : u r r I r N ) r \ ' r \ (l

(.unlu(lz)t rTrt
i,,
'(1nttr[) yttTtt.t
lpdui) ttlpqt upltiVp/)1L/ Pt r'(i|r)Ptatl
nfuriunto21,,
rnll tDlpil! up.ftl.f ol)u uplDlr-a!)1 Efua'l'

;uxIlnqtrsIP
p n . s " l { n u ( 1 1s l l P r q u l n l t s c r n q n r l T l ? l t q s
'r \trur')lllIlJul
L r p l i n J lq i u J r u i r r I i l l 1 r 1 'U f B s r ' l l f t l
trtd drpzrl;ct
lf,33uurrt xllfl x.(N-xqruuq 'E
: : r ; q v l i \ r r J t f u r q r i ? - \ \ r l t l ? l x P Nl E r u n I r t l u q s

FdV-lzIEqS
I L r k . r b c l n u p u n s h , L l . rJr L r m , r te m p : r t t r L L r r r " \ b , l u t l h n ' t n I t 'rnr

r r l , r l : , hl h n u . \ h , | l l . r h b i n l ) z u r i l r . r r o { d r s t b u t k r n " l c h I L n u I l r b r n
( l . r h m . . l r i 1 j t 4 r . /i I 1 : / : l j / 1 , l l j t r l b : r u l l r i r : r n m e n g u n r k . t p k r r r : I r
: r J ; r l . r h- r n ; r kt r l r r r r n t d r l , e s e r k a no l c h T L r h r r r h i n ' \ r r m : -

i ) r l , r r n h . r d r r sI b r u \ l . r f L r d r e r \ f l ) r . r tI c t u l . 1 P . i1srr . r r : t b L b l . t , z - i r t t h r r
, r l . r l : r bs r l s h r l r r r r u l i r L r h u r r r L rr ' : r j r b I r r q i \ ' . t n qr i . h k s h r l r t l r t m r t
l n r i L k u r t k : r n l l r q ro l c h l , c l , c r r p r h l l t :

f i r r a r z ar s c b e g : u m a n r . r n q J r k c 1 l i h o rJ e n g r n i l k r r r L r i r t : r R r ' u l o l h h
t - h ' . r h u r1 ' r t t hb r n J L r r lr t 1 ' t l '
i : : ( l , L nl ) . u l S r l , ' r l , r t b c l i r u b i : r s r s 1 r . r l : 7
h c l i . r u b c p c r t r ; L n .\ k r n t c r r p r m c r c k . Ln r c l . r k u k r n n r . rL l t r r r ' r nc l i s i r ' L r
K , r l , r ur s . r l s h r l r t p : L J . ri r . r nJ u m . r r l , h h h s l r r h r . J u n r , r rr' r n r r r n r c r c k r
rk.rn mclrtukrLn slrrhr lunr.u.

f,/,r,; \bdLrllrh l)ri \lr'd1n ncrirlrrkrn thtr ncntkrl t lrrlrr't Lr


'lilL
bcrk:rtr: ,\bdulirh I'Ln \l;rs'Ltl pcrnrlr Lcrk'rrr kcpr.lL krnrr:
krlirn slrlrt lumrr lrtrsrmr lmrm p.r.h hlri lumrt. ' b r L l r t l t h rlur
l k e r t s c p e r t i n r r \ r m L r n b i i r k r L r n r l i r u m r t h k : r l i r n s h ' L h r l r t ht n r p r t

l ) r k c h , : r r k r n o l c h l b n u . \ b i S t , u b r h i l : l t r - : l r d c : l r ; r : r s r n : r L lr ' L r r g
s h . r h r hs r n r p , r rk c p r . i : , l r i l d : r h b r n I l . r i l l n . \ i l t p r n 1 ' r t t i t t i n r . r r t t
'l
t r . l a t m e n g t n ; r 1 n 1 : rl., r m p r k n l r r : r r . l , r l . r h s c o r r o g s r r r r t r LbL'irrlr'
b u k , r n S i r r h . L l r r i ; r h..\ L . r n t c t . r p i r r \ \ ' x \ x t i t r ) d i k u r l L : r d o l c h r r r ' t t r r
d,rn Ilasrn, tenrin! s(ot.rnt vanilil r.rng chtrrrg ki nnritJ ptLh ir''rr
drn itlr sLrJrh ,L.rng<rp cukup [r'L;:irrr'r
Junr't d;rn slrd.rt bet';uni lmim,
Drlarr seru r i l a r r r J : 1 r it { ' r s r n i t u r t i r e b u r k . r n : ' . \ d r Lb c b c n p r t t r ' n t t r t
1:Lnq t u r u t s h r l r t Jumat b t r s x m r \rbi;r': I)rk,rt.rklnkcl"tch ncrt'k;t:
' J r n g r n l : r h k r l i . t n k e l L i . r r ,c l r l : r m k c : r , i e . r nr ' r f i l ' r h r r L r t ut r t n p : t

r n c n g q u n r k r n \ \ ' l l 1 r gri ' : , n g r r n . " ' S r n : r J n r ' .sr h r h t l t D r t l r n r r i \ \ i r \ ' r l l i : r r


t l e r i j : r l u r , \ s r ' : r t s , d . rIrhr s , r n c l i s e b u r k . r n" l: ) : r h i t l u t f i s r n r r ] \ l u l ) r i r r n
b i r s . r s h : r l x t- l u m r L tl , c r s , L m ,R L r s u l u l l . r hn : ; , k e n n . L , L n m c r c k i t i r i x k
LLSm€hkuk?n sbllrt Zhuhur.'
nrirsrL:L:rl shllrt p:r<it
S : L r : kr a t e k e n :B r r . u r q s r . r p ri r n g b c r k c r ' : r k r n : r b

98 !.r 1-r !.firf I I t nr \" ht ' \1 .l t L,-t1l


-
66 lutlrl !,!,/uu
"na11!;\r

ur{rrn,qunq.sruxrrpsrlLrnrrrrtr,sN.(us*rrq\u),u,,;lj]'l.:1.T:
:uflrrr\urlu n r r l ) g r - i L r r r t , pu r r r i j _r i n _ r j q r sn l l r u D j r r n r ( l L U rr n q n q Z
r r l r j q su r r ) n l t j i r u f r r i . \ r i ) r p u . r t r . i u r r L U n lr [ l r q \ l r ] H n - L r D,ru: ru] o . s : s
rl'(l 'j.r\qrq nqr.\ nrr ulr.au.ppp!U.s;iliu.\ lft :
Ir) &,f,\ rr/1,/tt\
''' .
t r r , | l \ u ) r u r u - , - t . . ' . \ , L r L r t ) r r t rrt u , \ i . . r t.
i r\
'q.Lnq xdun "
i n q : s n t L l s x uq s r u r l l r s r t . ( u . r u q r l : ! n u n - L r r r oo r u ) q
,li,Inr.f ril1') rrf r,. r ,dr - ) r r r r ur . t , u r , . . u r \
lrr q ,l.rl
L i f Pl l r t s n r u l u r o r ! l l l r n n l r r l r q s u r q r l r . \ i : l r i q .r.!unI
Ixpn tur i nur
r t i r t t s u u F r i l u D ) i i l r r r i n - u N r or n - r (ul r t ) . r x u I I r r l r : q sq r l r p r : r u L u u r q
i

'ttu uf |poryrua/r! aDVlodrpu au fu o,l' tdo rE'uut p51,,

/' l..)C c s c < * f

'
.s; rlztrung :NIUI,\UNq
n q \ - r r r j Pr r E s E \ , u vqrlo uPlrEnJrlrps l r P E qq r n q r s g

F"{EiiEs
:IslIC-qyT5:L

'",iulrsup ?pr ,rur urpos.rad


1tspa tlrlJs etuus
t U ? J e pt r d u p u l d u r e p r q t a d q u p r z l l i u r t u a t q r l t j
?ulEIn ul?d qalo Irlnurp liuej ru,ie,nuundvpy
'ItsEI"J
tEduJ nqnqZ t?Frls vr r,iulrpu:rq ,trurnf rulzqs
u r l z 8 F u r t a l 8 u r - i S u u r o e . n q v c ul r : l l n l u n u a u r n l J
btraii ia ttLtlt ntudtpalktrt .ltrtdl"

l l a d i t s i n r m c n ' r i l i k ic l u r b c l a s i a l u r r i u ' r v a t ' \ l -


l l r k i r . n m c n s h a h i h k a nt l s x d i a n t a r r n l a ' A ' l - l l e k i n
lrerkata clel:rm .1l P,ttdnrl)Itult-. "Jalur ranq tiga ini
r d n l a hj a l u r t c r b ' . t j kh a c l i t si n i , s e m c n t a r av a n gl a i n n v a
r r c l t l r hl c m a h . "

D t k c l u a r k a nj u q ao l c i r A n N e s : r ' i ,l b n u } l a i r h c l a n
L ) a r u q u t h n it l l r r h r d i t s l b n u L r r r r a r i.u g e m c m i i i k i
bcL,e r a p e j e 1 u r .. \ l I I a f r z h I b n u H r t i : r r n . t c n l a t l k a n
c\tllm lltrlrqlnl )lar,ttt : Srnrclnva shahih Nan.run
1)
r\l)u llatlm flcbih nrcnguetkan] hedits itu scbagat
h a c l i t sm u r s r l .S e l u r u hl . r a t l i t tse r s c b u tc l a p a tc l i l e d i k a r r
hujahz)

r) A s r t n l a l m e n q i k u r l .d r n , r u r c L h h k c k e l i r u m r : n g s u t ir h | r m i p e t b l k i
<l^n B /r.qhr/,\kraD
2) l ) c n g e n u c r p : r n n r : ri r u p t n u t r s b c n i h k r r r ' ' n t t r e n t r hb c b e r a p r u h n t r
-ral'ni krl:rngrLo.\l Hrdrrvrlair rin! mcn\.rrxksn bih'.t.a
mcndengrrkan mcskipun serlikitd.rri khurlxh llrlah sr;rrrt srhntr
rni mcrup:rkrn hui'rh r'rnt
JLlmrt.\xng ilntll im trchkhh srh. tl.rclrts
membrnteh mcrelr. s e b r t a r n r a n r j u g , r . L n rr t r L r n o l c h A s h S h r n " r u

d r L,rrn.l)ara?r .!rLar. ,\clapun vang clins:rr.tkrn oleh lbnu '\biSrrib:th


( l : 1 2 6 : 1 ) t l r r i \ ; r h r r , b r n K r t s r r . d r s e b u t k e n ": ' \ k u p c r n r h d r c c n t r k r n
scbuehrr*ler drl t mrr bin ,\l Kh:rtbrh brhs t tr berkrtt:

100 l'r"liu! t\nrti)tia" 'l.l dr \Id/at lln al


la,uba
't1 u"H ffr.t t4,,1 k/,tr4fl
I0t

l t , : l t , r r i r i , r j r \ , \q s y
(u']|ut q.)to uf)srl)LrP rlrr ur(nsnLlt)]l rtl,lLjr:ri[rro r.iL'ur)L)]lrt.rLu
i u n l ) . 1j r - u u i : ; ? q u r l f . l ' . u r r l l s q r l . r ; " u r i r t J r i u i-rq ru)r.\ il
' r r r u . l L i r : n ! ) PI s m \
urq r.irlr.\ urNx srrndr;1 ru;rr)'Ll'LITLI\ lrpn nrr rr.irl\r)t,,7 r7l|
!41/) /tlr.t! ot ,tuyttDil',/!/t/rtt tr,to;ilpna tp& t o( tu!,t!>ltturu
ptun| /rr.l,J,1tI rt)tx)! (trqInt1,ILt/ltrtlni,!,,
"t,7tIhh)tp,/1

ulrq urc (rurrur]:iurr]l/ qrqsrl-lnJul]in)rl:rru r{ulr}


r r i r . l f , u rn l r l a q ' r , i u u r 1 l u S S u l u n r uE n L U i sx I J r J r l r
r1r11 ;t-ur]o dr:t]irst,3tc1 ururi-uua1 qrnqls qrriueu,r
' p I t L l x r l sL l t l r l r s ' t u l u n II r J r q su . \ \ r p qu r 1 1 n l u r . r u e r u

,'. /t1lDt/t
!)/ !tplr/1t '/o/t7t/! ot/utsiiotLFSl,
t/rIu alri' .rpqorJ,lq

l r tJ:t91 f ouu [ 1ur1r :,ft1f tl Vu/ uu rrouttl tr aT ar l Ll).f 11D1//


h t p t / / i , f ' p l I l t , t ) : i . 1 t1 1 ' r J t 7 ' , 't2r1u ' : t t t t t H , ,

: q r l r l \ n u q l u u p r , u s ? N - u y' p n . \ x c r r q y
'.prrrlqv q.rlo urltr.ir.nurp n-uv.iurr:br1' u\
?tt'I.
s t r p r r l q r l o u u l l n l u n t r p f u l . i r r n l i t - r r r l r dr r r y r l l r

ffi
',.'b.rsirn clt llnt:irrl rrcrckl hcnclak nclaksnnrkannt l
' , r : : r t r. . l r c r c k l rl r c r h a L m c ' r t d r p l t k r n p l h r L l e .\ e m r r n

i r u k : 1 nn r c r u p r k l r n k c r i r j i b l n b r s i d i r i n \ ' r , s e b r l g e i
Ili'..rnratuip un tru kln.

l l . t r l t s t c r s c l ) L r tt c l l h r l r s l r l h r h k a n o l e l r l l r n u l
\ l . r . 1 n i r l e n d i l r e s : r n k r no l e h . \ r r \ u r t e u r . l l r r u l J u u z i
l t r : r , :. 1 t . l kjltt: " l t u r r l ' r l l l r r . i l : L r . t tp r r i i n e s l r , L l r i h< . l l l l n r
p c r s , , : r 1 r r inn t . " ' l

l ) i k c l L r r L r l i r Lorl -erl r , ' \ b u I ) r L r iL r r l ,. \ n - N e s r L ' ir l r L n, \ l


l l r k r n r c l l r t \ \ r L h e b b r n I . , t s r r r rl.r b e r k l t r t :

'(.r,

.?\

At -,wi: iu, .[+.l i,t\u^e1erV

11 S r r r k , L t r k , r n l: r u b c n r r , t i i h k . t r . r u r k r n i , r g i .. \ r l , r l , c l , e n p r r i r . r r r r
p e i q L r r r , d i c f i l r l r r . , 1 1, 1 : h l d a n h ; n n r . r . l ) i : n t e r : r n r ' . rr d r h h | , r . l i t .
I h n n l u b r r r r r n q d i s c l ) L rbt c r i k L , t n , r l ) r h m h e r l r t sr t u t r r i h p r r
l r . r n r r k p i : h 1 r n n 1 r r n .\ r k r t b r h r . L r h r l r t ; t r u d i l , L h \ i t t i b h , , k u n r . r , i
\ c l ) : l L : r i n r x n\rh r l i i l u n , , t t K . l t r n n ( l , t k ,\ h i l l i J u n , : r i r r c l ; r kr [ , r n r u q r r
kc$iirl):rnnn. karcnr hcrtcmr .l.ng,rn rrrktr prhlsrn:rrn ILI I.rhrr
1 / 1 , 1 ) ii l 1 ) .

102
t0t r l h r l l l , t ) r ( l/ 1 t u x [ a r t l t l l

r . \ \ I r r d r t r t f t u l \ L , r N i r ) d u r . l . . L , r l r r . r \u r t ) u . s r r l r r t s L , r : l r l l 1 ] \ : l f l ] r u
rLUrI flrur r L L I r )f ( u ' r s r . ) qI r ' r r : l t ' r | ' r I & l i r 7 . u ( l l r ( r I r r I r ] j , u r n l
l l - i r q \ r ) l n u ) L Ur f f P : . i : L u ] ) L i u { , i r ' u i \ t j : r s l r t ) r r u d i u i P u r q f ( l r u u r r P l
l. l.ll .'\,1 i|\ l lLt '||.aJ\l'' ''.IU l| 'L'l
r J x r . r u r ; r l 1' k, l x r t f r ( l r t \ ( F l , , u f t r ( b \ r f r l r rf . \ L u uu ) L r ( ) j . . u I | q t n , \ S
[r!is ]nrnt|rru qIltul\.. :,,utr)Ll L'r:trtI I\'!..[rr u.')d]s uf),rIrll,'u
' n r L t l n fu r t u D - L i r f u , , I t l n ] r ) ( l u i f X u r H x t n a t q r q r r ( t \ u r q r r L U , t
I
I r r t , t J L n\ x u r a d r i i r s . x , l x r i r ) c lr r , , I r ( u r r r ( t n 7 n u q t q ) t o r r i i u r t r P
,rrr IrH , q,,uns n u ( , : ' r ' : r l r r c l 1 , rr l ' , 1 \ j !
"u(lnl
:r iu,sTp;: '( 967 , I ) |Uqr l\l
u':p( rfa : I ) n,s'i\ u\i qit(, L'r)nrnrrYp urluqrlrl !:|,I]nur rr',rrs
,,- \ ',,q 1 lf\\ ,,, i ri I I ,\'(] l\ Irl.' u').' i"\.r' t' \' I .
n i r s r p r q u L r J r f : t r u r u x L u q ) i r r u : , JL u r : 1 r pu r : P l u d l r p q r : u 1 1 r r 1 1r n : 5 (1

'i t/llDl.\'{rl/7 r.\urrd rrEd qrJEp" undrur strpurl

r-'r\zrrd vrEd ur:^r\ ur(1 qrq?l\ ]lr.il.\\rr uxburp du[u


'rqt\r uul 'Pn-r\uc nqV qrlo xSnl uulrtnlJlrfl

'r!:1D '
l.f (t l. t.\\vrtd
rrEd riulNl)Nlur strpxrl r.\\rjJd NJNd Lt qrut/J lntuu,)/tr
p,luupryt/Vrl)lt
lrl,fl ./tuLl//7 t/tqL :qr,uD/u)ut urll)t!
'.:a rpq/ t1l4l uybT tr|zlumry
lt lpH 7t7ual /r/pt/r
uDilDut\'1p1,)x/ Trfu ; pta n'Lt4a 'ut uoq oPDd /|fD(F
tt J/// uD/f).1 ut)/px111|XD/uol ttD>it)lt
lry lPqiut/l.t)q
ttrP Jut/lti //J!11 //t)//)(l uD/Pu//./)\I th>itlu)la urlr/r11/
/);'i'u1r/ rrulrl r"tt/Da)/u //r/l2q t)>lDI.\t (tot&aI
ur.,ll
,>it)p pl tlitol.oLlpI Ltrtl rt/p'.ut7qt/7, tlL.ll DrDu t)pr(lL
Sclurulr ].ang tclah kami paparkan rni
nrenunjukkab n a h r v as h a i a Jt u m a t s c t c l a hs l . r a l al t l i t u
. i J . r l a hk c r i n q a n a nb a u i s c t i a p n u s l i m . l b n u Z u b a i r
. r n d t r t trt c n t rrr 1 ;. iI L . tn . l r a l r r t cr ' c b u t
l r . r . l .n
{ r.r':,
k c k h a l i i a h l n n v a s e b e g a i l n r n ec l i c e r i t : r k a ns cb c lu m
nr'.r.Dan tak seorangpun cli rntara para Sahabrt lang
m en v a l a hk r r n n v a .

Hukum Mandi Jumat

8 . B e r b a g ehi a c l j t s h r h i hd e l a mS h a h i hA l I l u k h a r rd e n
N l u s l i n r s e r t a l a n g i r L i n n v am e i a l u i j a l r , r rb . r n l a k
Sahabatmcncqaskans ajibnva nrncli -lunret.-.\kan
t c t a p i ,t l i r i u a l a t k a nj u u r h x d i t s r r n q m c n u n j u k k a n
b a h u r r . n a n d if u r n t t t l d a k t ' l j i b , o l c h A s h a b u s
Sunan,t'angsalingmcngrratkansatlrri\\.:r\'rt(lcnqan
l a n g l a i n . \ I a k a h a r u s l a hr l i t a k s i l k r n b r h r v e v a n g
d i m a k s u c l k a nd c n u a n " u . a j i b " a c l a l e h u n t u k
m e n g u a t k a nd i s i a r i a t k a n n a n d i t c r s c b u t , u n t u k

y t t rt t s , . 1 : h .- \I u bi i , s c b r g . r m : r n : rl x n g d i k r r ? L a n o l e h p e n u | s . : r k a n
tctrpi tL drhm irhr rnr adr lzalrraa lpcrin l rtrn densrn menggl,nekan
let: i?, c.l.l oleb Anrsr:

104 I tur r'. lat.\.1'.'t-'^ t1, \ |,t." \1-/tt lh ,..1


90I ttt//rl ,t]l,r| x/)1.tJttt

;^ i T -ri ; f--:-. J -^ t_o=l^ 1--


" ' . t-
' "_.
l' , jri?1-
;
: . .
"".
rr'(l)\]]r srfPrLl
urlrniqrirr:ru qrl)rill 4t : ) LL,z1,H n u q t r r l q u r : 1 ; i u , : u r u : L uq , q r 1
iiur i urrsrFr|iLDcl rrr:. rruLrf rp uurlll irrlrti(lr xrPrrl,i:l.urii;unu:|rp
t ' , , u , 1 ' , t u ' . . 1I . 1 . \ r . ) t r ,..r .- r11 .r, r1 .1,
urlr-urdr1:ur urp r:.ir:su.t\rl,,ulrur:ruu:tu,rrdr:t)n-uri rururl rnii,1p! urp
rrr:cbrn nrrs rt.;iu.rpu.rru qru.l]cl lr.irs nJn(J.rlrLl urlLIlr]rUiurr|tl rrKl
L t r q r ti ; u r \ r p ! r ' ! u r l i i u n l u ) ) , r r r t . I p n t r r c l q r s r y l n r q u r l i i u r u ; u : r u
r r d r p q r l l r p r r ' , , r r s r r p r q r n l r : i r r r : 1 u r :s r l n u : i 1 ( t i t o u x r i n t r l r p
nrri.\ rufLL'|rnrq:rs
rtl(troE untl|r\ unrt nuu.\ sr'frq upp s14)rllnrr\ (uf
lt$;un:u.rlu)
qrlrr:rrrrw rprcirrrp uttrLUrlnrp qrqrl nrr srpr:r1 rttrnqrq
u r n r i j r - u , d u r ) o p r r u . L u r . \ q r : q . r : i r 1r r r ) i n ; i u r p
)Nprt. :ux)rlrl x.\ts (t

5'- , t ' ,r-.-\- j5t ,3-.-;


t:l i,': J aT-'q-1
:'<..'

: s I P E q E $ q ? q . r n q r t a l r Pn l j l d

'1,r{nrliiur,( uEsprqrJd
t n p n s u r n - u J pu n ' d r l s a u ' q t l . r r t u r u u p r d r r r p
uul?rurlrlrP rlr(l)J uslllt8uJd ut\npEruJuJ unr!EU
' u u r i u t r t r r crl u l u : l x J t ; J s u " I r
n - u r . (u u r L U r r S u q J s
tn(lJslJl u|nlf,8utd uup r,iuurlJrn ltxutu i;-ur,i
urEIIrTxPrPr rlrq rl?nfJ)ijf,]r-iulxsr urruJ.--uJcl urp
u r ) F u r J l r d r)pt s p t 1n t r , , q r l e , \ , .q z E l r i u l r d t l r l l . r q. r p r
,1ur.islprq strprrl uluu rp urruf,Xurd ur)npxurrur
",.1ptrbi/tt sal,th sn ran.qdi 4ntata'// t n enqhadi i .lt tua/'
Irttdoktty,ti,t ttundi,"

n r c n u nj r r k k r n i r r h u a m e n c l iJ u m r t a c l e l e hu n t u k
s h r t l r t, J u m t t . I l e h u a o r a n q \ ' l n t m c l l l k u k l n u n t u k
tclah mcl"rkLrkrn
r L r i L r r Ina i n , t i c l . r k l l hb i s r c l i k : r t e k a n
h r l r a n q d i s l t r i a t k r n . L l e i k i l n r c l a k L r k a n n rpr l t l a
l Lt l t l t u p u n c l i e k h i r n \ r .
r u \l l h l r i , p c r t c n u r r h a n n

"8,)Ltti!...t,t1.t,t,t:: it nt ttit't ;nat I tt' lt't '''i ' ''ttiittl' '1't!i id t


"' '\rng rrtrrc ri'rnt\\ 't
,ti,jii.D.1t,,lir]!ii,tlai.ttqtttttttttttl,i;l'ntt:i't:1
krre kim srh.rg,l bcrrkul:
drltl
" K : r l ; L Ll r,l l h r s I ' r r r h . L h r | ,n r r k : r' I d r l r n r n r ' r r i J r k r c r k n J u n g
h r l r r i : , n r : , : r ' 1 i
l t l n r r t r r r t l r t h l l i h \ \ ' a r r b ' \ ' t n rrn
i:Lrq nrenu,,1LLLk.1n
rnrrlrn r'LItg
1 , : r . h t sr r L :h r n r " r n r c r L L n l L L k k .lr nr h s r r u L t h u i r L :: r r l L I i r
hll \xog rr(lxk
utx l;r. lr,rmun nrrrlLh rru lcl'rir L:rk l:Ltr lru sirru
'\''tnla'r'a l i t / i K t t ' t i )t t t ' t l t " r )
r l i r : r g D l i x nl r g r . \ l l : r I b c r i l t n r : l n
h n t l )b , 1 ! ti ) t , t t t x , i l : a " r \ p : r k L i rr t u n r c n u l l u L k r n brhrr bcrtmrttr
ittnt
l)tmrllL't
.hn l,cn.rks:rrru bukrnl.rh ktsrirhrl: Sungsuh nru:trhrt
s . r r u h r L h r st u ' e L L r r r t r c ' r n t u n r h r h ir't nr'rrr'ir
p u l , r : r p . r t , r l . L , l , r l ,sr .nrih h
t i i l . r k l ; L i i
r r r 1 r b , t c t e p n d r k b r . r d r l f u i r k : r n s c l ) i r xl hnlrh'
lum.rt itL,
srbd r ltrsulullth:
K , r r t n . ri t u t r t i a kl , e r s e s r r : r r rdrrnn g a n L c ' r n p u l l r r d r n

:1 ; r'"' ": -*
'.\lattlt htlt \'titi' )t.t! t'ti'Itil
l r r n t : , , 1 , , t ' , t , t , r , , t , t ' , , ' , i d ) i . !l i ' / t t t t "1tt!
m L r s l i n r 'i i c r p e r r r t : r r i\ i b i ; : 1 n i n l erctlifkrn
/ , , , l r q r . ' . i r n ' b , r q' .' t r , r p
t : r m b . L h . rdn . r n n r e n t h r p u s h L r k u r l p c n r m : r c l c n r r r r pltt' tenpr
hukLrm
l r u l i u n l\ ' : r n q
r l r r r g r k : r nh q i . T r i i r k m u n l l i r n n r c n r n s g : l l k r i i' r) c n { x n r r l ; r n
r i n s s u ' h h r c thlftrs
p"rr, ,l.nt"" klr.rkrnrl. l:rlumcn{rnr'Llhn

\'!) tdr '\Lnld/ l"ltl


106 lavalurt IItn ty Pettdtn aa'
/ 0l ,rzrl tlnta,tt\ t1/,tt/t I

'nll (qrllY
llr;ulSulu)
-r1tzp utburp uulpns1rrurp8ur.i tr uulnq zlrl ';.c
LIEIIVl?4qur;uaturrEp uuri-uqurlldnrrru qu(Pnqrl
u r l n - u r p e s ' L l N i l v t u a - u r 8 u r u ru p r d r l l r r 8 r s . r ; r c 1
)ntun urlquuuJtUtru LIUJTI ql11y'uz,.rrr|-11iunlrq
'quJMalo ullrrrrr.isrp Huu.i
tru.rnItulrqs uprd
qrqrnql uzllzHfuruaru qzurad )Epu RrqEN ?,t\Llrq
uzluqr.irur ulrp qrll?qs uz8urp ue1tr.(r.wltp qtsJrJ,.6

iEiirtrfIEqinw-ulnTnH-

,, ty tn ru u a4 t [ntt;';ytaq
'ofauryrrli'uert
7rpt1 ot :,yopu aloI tr/oub'uruoq uuq1,,

. .1 \ -.^
i.^. -.15?r\ €r .ft i-il
.',:.'i':)" ": ,,.
:unlqaqulEutut rlErur"znq\ nuqJ
,p//aD upp
t;tpulx/ ol nliqopu,trl
t1rya1ruEunJoV
uoplaurI t-rtpnT\uaru fuol' rdrr\uruog1,,

r. ,f 'rff1-r ;: rfrl flpf irl:-r-


: n-l I1t tLI
I
u r E r a su l e l - u r uuJE pu E q r Hn u q J ' q f , u n r z n q \ n u q l q s l o
urlrEnlrlrp iuv.i vdr qalo rfel uultunlrp rlrqrl ntJ
, , \ d a p u nk e b c r a d a a n n t as c b a g a ts l a r a t s : r h n i ' a
s h e l a t t. i d a k l a hb e n a r .K a r n i b c l u m m c n c l a p r t k a nd e l i i
s u l u h u r u f p u n d a r i a j ' . r r r ns u n l h l a n g s u c i B a h k e n
k a r l r t r d a k m c n c l r L p a t k aunc a P a n\ ' a n g n e n . q l n d u n g
p c r i n t a hi ' a n g n r c n u n j u k k r ni t u s e i r a c akj c s a j i b a n ,
a p t l r g i p e r s t ' a r a t a snr h n t ' as l . r r l r t \. ' l n g a d l h r n l a l a h
p e r l ) u a t x n i ' a n g c l i r i r v a i ' a t k a nd a r i R a s u l u l l r h t ; t :
b r h u r b c l t r u b c r k h u t b a h . A t a t r b r L h ua b c l i a u
r . n c n l l m p a i k l nb c g i n i d r n b e g t n tc l a l r m k h u t b a h n l r i ,
ataLm r c m l ) a c a: L li t i n i c l e ni t u . D a r i 1 i \ \a l a t - r l \ \ ' r l l e t
i t u , p a l i n gb l n t c r h a n v am c n u n i i L k k a b n a h r re k h r r t b r h
l c l l l e i r s a l a h s a t u s u n a h b c l t a u v t n g n . r u a k a c tl ,i t l a k
s'ajib apelagm i erLrpakan s \ . . r r . rst a h n l a s h a l r t l u m a t .
P c r b r r a t e nI a n g d i l e k u k l n s c c a r at c r u s m c n c r u s o l c h
b c l i : r u ,t r d a k b i s a m e n c n t u k a nb a h u e p e r b u r t a n i t u
u ' aj i b . B a h k a n c l i p a h a m ic l a r i n l ' a ,b e l . r sa P er b u x t a n
t c r s c b u t h u k u m n i ' a s u n a h t n u l k a c l .J a d i , k h u t b a h
lslam,
J u m a t a d a l a hs u n a h m u a k a d , s a l e l rs r t u s v i a r
l a n g t i d a k p c r n t h d i t i n g g a l k a no l e h R a s u l u l l a hS :
semcnjak disvariatkan,hinusa bcliau u'afat.r)

l) S i l r k x t e k e : d a l a n u c e p r n r c r s c b u t t c r c p : r t k o n t r ; r d i k s i r 1 . r nl a L r h
d a r r k e b c n a r a ns e t r i n g q ;hr : r r u sd r b c n p e n ; e h s a n t r l a k x , s ? \ ' xk a t x k a r l :
P:rd: e\al pcmbrh:rsrn .l;scburkan: "Scsunguhnv:r,\llrb

108 lawbar Pem44 I'crrarl aa't \(1,,t,, \Ldidt l, d/


60I t,P f"tt/tttd tu/) rtr.t.

qrqlnq) uytrriiurtU:ruI UnIl.n-i\r)(l ruimrl y.s,tr(tuflrrll|lrpf tr!l,,


:(rcll rnrlri(] nut.u llrcl.il:r u\uuurprsr:l urrjursriu)u ;uu.i
uxir\Lrru)oufljrruolrLUnxrl..l n]r q|qrs wlt) t/olp'\ tI. tt"tll iE
rt,, r.\un)ln{lurllup nn ull]jrrdrcl rrur]liiuli.i ul nrrn-u.duu:jNrl]iur la
s'tnu.dr iL,trdLllrt.,rfrrurri\riLrl rLUr)i q|Pn\n-uri |:q rrn:1r:prr);rs:.rq
L'riru,puwur)r.q rdrl]ts Ivrlurrjrrr.illrflfln rclrur\l :Ln:1r:rr:1 r.iIq
,,ri-nt urIqrt|.\rl) undn rrlrqs unrnqrrd
urirLr''uurlqrlx.l\rp
f.\ururjrrsrlr|I .rrlxqslnrun fLrxnrs({rlrpr rrjnP:{
rua:r1 rnqes:ar urcltrnrsurnlrsuo)r6"xq.s<rnzpnr:rq lrfn n-uri n-up
ro rirq rrFqs 1n1unqriuu;d furpudiu:ru.rynliri )nrun qrruuid,,
: rtuirJq (!rlnurd)nUI.g pl rrtrrrr)otun
rfnl.I utrrjrtuu'r.LLr.Lu LlrtlntnsuHr.\\qrq qrqrqs rrr..iuapurlrr:.rr.i,.urp
rurrr\ pt rrr\ unp $trrts r.iuqrtu.\url,inlunu)ur lnrrrn srlnu:d
qalour:truniJrp fur.i qrplnd rur 1qrq1 drl 9rL'.Nqrq)tnru ,urpuis
nr :ryrzp urrunq:rclrr-r:lrdu ,qrlu.trlrs i.iuuuxJrsrtrq r.\urtrdJrt
q r l ! | u r r r i t r s r r q r u r r r ) n s r d q x p n sn r . q r l l V
un-uL.'Lr.LU .(qr[\. rxjJuriurLll]rr:.irzp
lnrun q!ruu.d tunpu*iuaLUqrpns
rpxdJl rr.irsr.xl :jnrunLluurrrLlr.iurpl qruns rrtr:p nrr qr;rur.rrtl
r.iuurlunrur::rp urlqnrnq(u)u' r;-r11rprl riitunlrs .qr ,r{ir!)
' , , v t , p t " t . r : 1 r : ' ,r . r , . u u . ) .' {, r t r u , p , q L t . , 1 " j
,,nrr (qr11qru;-rrr)lu.Iu) :ryrzpur:iurp urlpnstxrtlp:ur.i
',r rrrli q 1,trL ' r{ rt,itTvrtiLr:iuJur rp uxr;jxq
ubirdll]rLUqrqrlq)
uxln-Llxpi\ iqrtl\ rl]llurr-uruuprdrl trin-)sr.xtInlljn urlLt,jrrjurLu.ur

u D p l r J r q t U J fl E q r l r r u l r J J q r u ) u I L r U ; u ; ) pr u l u - (
R q r l l n l n s c g L l r l o u r ) n ) r p [ ) v s z r qi j u u . i L l 1 ] l E p u
u E l l u u l r - i s rlp- u r - i q l q i n q l L r \ ( l L qt r n r l u l r ) r ps r r r u H. 0 1

SriEf t-lrS-EdV UEP qeqrnq) urr?3 pJqL


l r L r\ \ : r t r b ,n r , t k r b c r k h L r t b e h p u nu r j i b , s u d r h t e n t u . N { ; r k ad t i n ' l b :
'-ftirf1
l)o\rr(rr rru bukrn .rke.i.rr untuk mcrJcnqerk:rn kirLrtbrir,
! c i r p j j u g x u n t u k s h x l r r .l h h k r n l r n s m e n l e ( l it u j u r n t e r l x s r r b c r s e t e r r
i r L r: r d a l a h : h r l r t - \ c I r n g e r r n ; r l o g i p c n g u r r n r x x n u n n r k k h u t b r l , r r u

S . L ! r k r r : i k ; r n ,) 1 . \ 1 , r l , L . rt r r r \ x r : t r n L c h r L r r u b c r t e n t e n t r n d r : r r : r n
l c c c n d r u n g . L nb c L : , u p , r J . r ; L l , L lp c n t b r h r s r n i n t b r h u r k h u t l , r h t n L
i c l : r l e h r l n e d i n r . r k s u d s c b , r g r id z i k i r . N ; r m u n d i s l n l b e i i x u t 1 . l x k
nrenrtrkrn brhsr khutb:rh rtuLrh r':rnr chm;rksud sebagaid,rk,r.
re:kr1,L.n ringkatannrL di bnrh shxhr. lJelirrtl, pennt:rh untuk
btrscgerr mcrruiudzrkir mrsih mcljputi khutbxh t.,r\cbur IJilx
.lenrkran,nrkr kcmbrii lcprcir pcrnratran bthau bahwr bil:r
l , e r s c r c r an r e r u i u i l ; i k i r r t L :s r l r L , m r L r b t r c l z i k r t t t u p u n s u d , L hl e b i h
r c n r u \ r a t l b p u i r . S c l r i n g g . rl r n . r b , r n l r n g b c l i : r u k c n u k a k a n . r n s l a
-\lhh adrhh lemrh a(lenli.
D a n m e s l h r ( l x c x r . rh i n u r t u k m c n c t a p k e n b l r h $ x k h u t b x h i i L r\ \ ' r t j l b .
\ikni d e n g i n m e n g c m u k r k : r nb r h w a p c r b u a t x r rR a s u l , i c r u t x m xu n q
b c l : r u h k u k r n s € c l r r t c r u s m c n c r u s . b t l e i r u s c b . r g x ip c n l e l x s r nd i t r i
p c n n t ' . r hA l Q u r ' r n r t a u h r d i t s l . u n ,r t L rm c n u n j u k k . r nb x h v x p e r b L L . r r n
l r r s e b u i i d r h h * r j r b . C a r a m e n r t i p k a o d e l l l s e m e c , r mi t u a d r l e h
c i r h m k : r i d : r ht l s h u l f r k i h , d k c n a l t l i k : r l a n g a nu l a m : r b e t k : r l i b c r .d r
r n t r r r n r r r d a h h p c n u l i s s c n d r r i t r B c l i a u j u s r m e n g g u n i k . r nk x ' d l r h
i n i u n t u k m e n e t a p k e n s r n , k c s ' ; r j i b a n d r l a m p e r s < , ' . r 1 .lrani n r ' . r n g
b e r k e i t a n d c n g r n s e b e g i : r ot , l t x c e r r k h u t l ; a h , b u k a n u n t u k k h u t b r h
r t u s e n d i r i lS t ' r c l a br n c n rc b u t k r : r b r h r r \ r b r r L n p . t r eS r h r b r t b e l i r u
h i i s x n r c n \ eb u r k x n k i i r l : , h k r i d r h I s h m d r h m k h u t b : r h m c r ek a . . . . l s r
lhxl 5r), p€nuhs mcnlcbL:tken:
" Z h e h i r k e b r r s l n b c l i r u v r n g t e r l r s n r e : l c r l r sm c n l t b u t k a n h e l r t u
. l : r l a m k h u r b r h m c n u n ; u k k r n r t u r v r l r b . K : r r e n r p e r b L r a t a nl , e l i r L r
rd.rl.rh penlcl;rsrn cl;rti kc\rxtrbin rxng sccitrx glob:rl drsebutkrn drl:rn,
rr':LtA1,lum'rh. Semenrrre \xbi jugr bcrsrt'da: "Shrhtlah krlirn

ll0 laLthan l)urit1 tiLriat*rn .\,1tt,tr .\ lta /ar /rttnr


III try tlat/n'at L'..) nlr.l

i i u r , . i ; r - r r r . r .r i r x l n r r I q r i u s r l . ] f u f r u r r i t r q x . , , , , , , ,
,.,,,.,'J';,]:jj
r 1 , i 1 : u, 1r p f i r l q r L f\ \ q r q r t 1 1 ] n r r i r r : r 1 : ( t r i L \ l r n - r rul r f u ) s n r l L t r q r n . t : {
r . \ i t ' , ( l U f ) t n l u n u . ) L u) r i l , u u L I u i s n r r
1 r 1 r .rp1 r y I , J 1 . : u , ; 1 r r r L1 i f l _
,,rrnrq\ flrrrlrlrLU urrlr:j furLulrr;fqis

t E - l \ u l u q s[ t r u q r u J u r u r p q u l l \ . rr l n r u J L Un l n r l l l ) r l r q ] F r l
u u r i u l ? I i ) J ; ) u t ' ? l t r l r l u t U d r n p n t r s u l l l l r c l r u u . iu r r u
rirprlq luprrJq u)JJrut Dtutrllt rP i-ulj.roJS
q u i r s z l r q r d r U , \ \ q ? ( l, q u Y a - u | l o u u a - U U I U rI p u l t z l r l
i l i l \ t t , l i : U l ( l r \ l p l l U J t u L l , l , n { r : . \ {u n l ) ( , . r \ , . , , . , 1 t 1
,iur i rr.rrullrl. ut.p
l r u r l l l r . i u t u , . pp t p ) n \ r . u r J l
i r l ) u ' u t l E i - u r . r r d r l u l t P UL l U q t n q l u v n l n t r p r l u r l u : j u x . i
l u s r q u E r i N C l i r sf ; . \ q e q r n L l r t t ; u J L r r n s u d
lrlrq utsp
1ult r r , 1 h u I i . i u I r 1I l r p r r u r l r : r r ' . i ,n r l r : r l , l | l r . \ \ l l ,
. u
o'ur.i uznlnl rprluJru ntr nru.rJq LIEIlupq !insru
q s q l n q ) u i u l u P u u l n l i u i r p n l r u t s l r . r t r ( 1 t )x r r r r s u l r t l
'qNqlnqrj u.\uur).1uuu-\s
r p L r u p u E n l n . lJ x s r q u r r t | ( l J s
r t e p r t s n l J ) E . i t r r : r i r u : s . r 1. u v , r n a ) - l \ . t r - ( u u E r n - r ( l r s
uJrqrxtLrr nulL 'i* rqpN tr.\rlrqs nrtL ,trl?.is
ru i t r q r s q x l l r l n p r u t s q l r u . i u U U ) t r u r _ . i s r pu n d E p v

.uulIltJU-\srP
rlucltr1qrl
rllrlnrr purrx) liut.i rlucpnql qnJ rlulnlr ,rj.iulrIJ{tsLl
uprd uttrulsrlLU Lunrl) rprcJf,l urtxHurJJd
\ a b i . A l a n q k a h b a i k d e n L r t a m ! L n vPae r b u a t a ni t u l
\ r r 1 i r u n b r r k a t .itt u Y a n g m c n j a d i t u j L r a nk h ' r t b a h
) ' r n g m c n j a d i t u j u a n a d a l a hu c a p a ns e s u c l a hi t L t .

\-asihat daian kh.rtbah .Junat ldalah vanu


m c n j a d i t u j u a n d i s a m p a t k a n n Y ak h u t b a h t s i i a
s e o r a n gk h a t i b t e l a h n r c l a k u k a n n v ab, e r a r t i i a t e l a h
m c i a k u k a n1 ' a n gd i s v a r i a t k a nk e p a d a n l a .F I a n v as a j a
a p a b i l ar a m e n g e m u k a k a ns a n j u n g a nk e p a d a A l l a h ,
m em b a c a [ s h a l a w a tk] c p a d aN a b i d a n m e n v i t i r a t ' a t
a v a t A I Q u r ' a n v a n ! ! m e n g g u g a h ,t c n t u l e b i h b a i k
d a n l e b i h s e m p u r n eA . d a p u n m e n i a d i k a nt a h m i d d a n
shalawatscbagaisvaratyang rvajib,semcntaranasihat
j u s t r u c l i j a t l i k a ns c b a g a i p c r k a r a s u n a h s a j a , j e l a s
mcrupakan pcmbalikan fakta dan berarti
melontarkan ucapan dengan gava bahasa yang tidak
d a p a t d t t e r i m ao l e h p a r a u l a m a .

\ \ , ' a l h a s i lb, a h u ' a r u h k h u t b a h a d a l a h n a s i h a t


vang baik, dari.A[-Qur'an atau vang lainnra

1) Sxra kxrxkx : "Yang diketahui, bahrvr Nabi bi:tsr mcntebLrt nena


beliau scndiri rrnla rnulix dxlxm khutbrh bcL:ru I'ctika mcngucapkrn
s r a h r d : r t .A L 1 r p u nb e l i : r um c l t e b u t k a n s l r . r l a r v autn t ' ' r kb e l i e u s c n t l r r i ,
t r c l a kp e r n r h s r r r r l e P r t k r n d a l . L mh x . l l r s n 1 ? ! r i P u n

bMtrtl l+alt,! I).rtrn). .\tlrt.t \1,,t/,nItnrl


t/trt/,1t\ rrt ) tr! I

:rrlrl lrtE)lrlq n"rlaq nlE-I

, urq ,.tot uap g8n( opu{


ar tJa7 ry t t/,t.7uD/ DtuDf e 7 uD71t,)q1//ita./ 11
o1J1. o7otul.1-,,

:NPqusrJq nrrlf,B
' i r - u r r : d u u p u u r u o I n x r l :q
l r l r l o - q l ] l o i t s' I r t r u n l u J L U
r i n l n r r l r q u r u q u r ? L u a )' ; - u r 1 3 u a 1 a r un u r l a q r , r t s n
'rlttauJu ntllJq ?ltu 'qrqtnq)req
R q z l l n l n s v gu y r q
r,tqrq ur1tu.(r,''rlrlp i:-6r qNIIlpqy urq rrqr l' r.rr11
' r l es u e , : n f - 1 y
tuns urHu:p
s l i s n q ) r t r ll r p q n t r 1 r q u r 6 1 u t 1 l , 3 u r r r du l l r r r q r u : r u
Inlun url;un|u a-ur.i 1rq-1rq urlrldruu.iurru
utrp ur,rni;1y uuit-ur[) .trLlrsEU lr)qru]ru
qr:1tpr r.iuurnlnl 'dr:1;-u;r1
rrr,.rn|-11' trrns nlrs ulr[)
lrP?qt,\s lururlu:llllrP lJN(lrutLUnlul 'rJrpu.tsnrrlJq rJtp
Intun lrl-\\vlrqs ulrqlurrlr utp plluLllr uvldrrnfulru
D s u r ( 'l n r r l r c l r l u q t n L l l L u N I t pr r r p u t s
1,** qrllnlnsrg
.''i -'-' ),
cJ-Iar ;>-y caltt .7ul :a-ilJt r--"'.:ti.-rL t,r

+ u-r"r ,jF_-r ), f ).rb) !r' d'JI,P t'-|A

t>u *+ .f':
".\nrma ba'clu. .\'tsrrr,qqtltryoirlur/< luikt;a ttLapatt
ddahL Klttl,r//rrlt,.;tbdik'b,tikq't pt fu ttlr k tdt/uL
ptftrryt t,\I ;:;. tr/L/tk'/t lt k t nyn,d t ld|.,-1t u.q
un n'd
ditla aiakar, kli.tp fttt,< diada alakar addial., bil'a1.,,
dan itiiap L'id'dL ada/alt rrial. " DikciLrrrkan olch
.\I US11l1l.

L)alam ris':ivat \l uslirn lainnle:

'
-rr; J-u: -)r! .f- 1 ' - j '---4 .. rry ;:'- )

aj yc ),-*

"KLrthoL Nali prlt


13:.- l.ttri .lrrttrt rdakl.t dtnprt
tttrtbtrl la/tttid rltt, /,t/t tt)'ut/l // tt.( .-lI/dla k,:tutdiatt sleLtl,
it// hlit/t /otl/t/Lti hitatattla, ka/a iltr .ttara bt/iat stddlt
ntt/tny,ktng."

Jnlibdn PennnrP lrur,tn .\'4',/,tt .\Lritt/.1t,/t1l


9lI t/tt!t111\ ,)"') .rt l

,,/4i1\'ttrpn,ou!V lr'. LurlrP rh'Llrrll


t\ ,if,"rt, .rnIlir: .u l r r l ,u l r
''I r.\ulru-\
i'r')r'i r.z
')Ir')r:rl

ursrlnr Il'l'Lurur
wPns urP ruI qrlttJ InrE(pnLlll iruuruir snsnq)
' L U t r l u r l 'qrqrnql durras urPln(lLuid rPud
rir.i rrLunf r l t r ( l r n L I ) i
inrrlrq rPq'qrs Ilvd 'rPidr)l KlYN LIilo
r t r r 9 , P I n l u n u ? I r x r r | . i s I I )i t r t . i
u x l r r l r r P n - u r . iL I r l x HI n l r t F n L I j u t P u x l r l d n r q t l t l x n r l : u r ) r r t r i x \ t s (l

"tl
,,losas 1o1opv t:/p,Plqdpue! utP

' 5 "r.* q:sl


/ a 4 /,4

:rlEllf,qxPq?s qulelas IUlr..\

o'luqnqtuaVualosataVln4as uop ,,
et,oloJsN qryopu
.,^ ;
r 5 41(fr !- 1n,
:I,"SxN-UV ]E,IE,\IJ LUTIPC

uuad o[iuaqruaruydtp t'uatroya4 'ttr;;-r1't1o


6,,'l
a-uof,
t/oVIDJa!ry o{arfuotuq uo11 alautVIusa'{uau ladtp
1uul.'upo4'rlpllv (lrla q/irlarl uaqtpTaul-vdam-uutog,,

'"1
.,-.
.it' rg A('?1- f ' ,.1 .4t^ nC9.r I'
":.-'
:url1 liuv,( liutt,iz,trtr urlr:q1
l l i d ' e l r s e c a r eb a h a s aa d a l a h I ' e n r c l k c r i a k a n t r n p a
a c l a c o n t o h s c b c l u n . r n L l .\ ' a n g d i m r k s u d k a n t l i s i n i
a d a l a h s e u a l a I ' a n g d i k c r j l l k a n t a n p a a ( 1 1c ( ) r . r t o l
s v l r j r t n r r d l r j h i t a b u l l e h c l r n S u n r L h\ a b i t:.

I ) l l a r . r ' rl r : r c l r t si t u t e r ( l a p t t i n d i k r s i a t a s k c s c s l r t t n
s c g a l ab c n t t r k b i r l ' r h . D r r . r b a h u r s r b c l a b c l i l r r i r L r
lruklnl:rh unqkapan umLlm lilng clibcripcnqkhrrsLrsen
s e b l g r r i n r r n r v a n g d i l r k i n i o l c h s c b a g i a no r r n g .

l)aletr hacitts itLr jrrqe tcrclrpar tl:rlil behrra


sc.)rlnq khetib clisLrnrhkln unt,.rk nreninqqrkln
sLraranvrkctikl berkliutbah, scrta me ntpcrlues
p e n r b i c l r l a n n l e c l : r nm c n r l n r p l i i k l n
lanq uclpln
sinrpcl clan pa(lat, mrng2n(lunir keirar gcnrbirL tlrn
. etchh itu ir mcngucapkan: '.'1rtut h,t'ir"
p c r i n . q a t x nS

Sccara zhahtr. Rasulullah i:._!sclrlu r.nelakr.rkanitu


dalem scluruh khutb:rh bclrau. \'akni sctclrh
nrcngucapkrn tahnicl, pujien tlen slalrrdlt.

1l S n r r k : L t r k r n rD i i r t : r r ; r r ' . r n qm e n g e n e s k ; r n: r d r h h b : r h l . r h e . l i r s r : r r
s r k r r r n s s c o h h s u d r h r L l u p ; L k r no r . r n q .I r k s c i , r : r n q p u nt l i : n r l r , r 1 , , r r . r
k h r t i b , p c n s r j r r r n u f u n p c m l , i n r l , i n q( L S u r i r . \ l ( s , r m r u p u n I L i r :
( l i n l . t i f l h i n r x n r m . n q r c r p k : r n k l , o r b r f s e n r r c r mr r L sr c b c h n r c e r r n r . . r h
r t r u p c h l r r r r . k . c L r a h( ) r x n s \ x n r d , f c h h r r r o l c l r . \ l l . r h . < l : L lj u m l . r h
m € r c k r s c . l i k l t s e k : r l rS
. ara mcngingrtkrn ncrekr rkrn hrl rru

\
lf6 lut... t trtt- trut,.t.t'. /t,tt, \..t,..tlt,!L
' tlrlrrl\ tur') rt. L
LIL

pxluqv ur], pn.\fo nqv q.to u,r)lx.ir.\urc (t


,{c,u,11rttf .n r iLrunl.q.s ;unfn-urs ILUUIqrlir
;r-ur.(
qr:bJ1lnrr:qrnqyrpqLu:r1 ur:ldnpqbururqrpusv1;u>ru urriircl:rs
uurrlurirqi\ lu, rtnjnsrprlurl ur:ldrprq;:-Lr:rru rl.ruur r]r[:;Lr:Lu
lnrun
r.\rS (ui'r'urq SuxloliurroL\&1Uurutrrq urrurrl5-uu.)d
riuqn,#un\r,

u r P r l p l u r l t r uJ u r n u t l l t f . r : _uit r : r . r t . i s _ t v t . r t u . ius p
r u u l s l L l l r p n r ) - q r P r rnl l r r l : r ql u q U L l r qE r r d u p V U l N i i u J r u
5 1 r l x l l n l n s r U ' u . i u L l u q l n L I rLi l v { l l n q 1 r u r l t s C J
17/!t// out.f.t.t1 htotl' roliq 40{:t.r 1opulu{i
17,,
,,Lutup/pp/p )uupaadr.)t .flrpA brr,t'qrql (/f clu4a.y,,

<4" f$

r" t
nInsv5,r p L'rrurrs J::;':',"'\ j::,1",i1,:;
5# qu1'
( l . n u r J t rqqe q ] n r l ] r n u J J s
tuy.l.P !) sp. . .t/!/ /ryo r r o1o7.t;/ Ir.l IDq,! o & 11 th\u use5.,,
v 7
: u r 1 d r : : n 8 u a r un i t I a s R n ? r J r ( El .\qrq ur)-lntunurur
nlr q plrl ltLlrq,/ I lyJ.r\ r.i l u , t ) t L U J (J
,,. ulrl n,.\r,.\\rl
rur1zq,,:sryrrucd
uudr:rnurxurp u[]lrrr,isnp tur.(
qEcltnqlurp Inrdrp tEdEp;uE.ir;-nl ruururr8rqeg
melarang,brla ada nash bcrupa perintah atau latangan.
Sebagaimana beliau juga memerintahkanseorangvang
b a r u m a s u k N l a s j i d u n t u k s h a l a t d u a r a k a a t .B e l j a u
j u g a m en j c l a s k a n r a m b u - r a m b u s t ' a r i a t t l r l a n
k h u t b a h n v am , e n l e b u t k a nt c n t a n s S u r g ad l n N c r a k a
s c r t aH a r i K e b a n g k i t a n l. , a l u b c l i a u m e n l u r u h u n t l r k
b e r t a k r v ad a n m c n p e r i n g a t k l n t c r h a d a p k e m a t a h a n
Allah. B e l i a u j u q a m em b e t i d o r o n g a n u n t u k
m e n g e r j a k a na m a l a n a m l l a n r - a n gd a p a t m c m b a u - ; t
kepada kcrtdhaan Allah. Ada riu'alat t ang
m c n r ' e b u t k a nb a h g , ab el i a u m c m b a c a a y a t c l e l a m
khutbah. Dalam l.radtts.Nluslirndiscbutkan:

JUJ.>' * : et ar' J-, .i' A f ; J\)


.J-lr.l
"- i .t', '"-' i a''-, ' '
" 1 , : rJ4 Lo+-t
)J..-t t Ja' ) 4j,-l'tot'

"ktnh/lab # hia:a nittkukan dtra kbalhaLt'dt/ara


kdaa khutbah ila belidl dtrdrk, lah ntnbun A/'
pu/att, nembtn puinldt(trt dun ruugingatkan kepada
nanttsia."

S e c a r az h a h i r , k o n t i n u i t a sR a s u l u l l a hm e l a k u k a n
semua pcrbuatan itu mengindikasikan bah\'-a
perbuatan tcrsebut adalah ,r'ajib. Karena Perbuatan

118 lawabar Pentng I'erta\ydd'1 le\'tdt .\ha/dr fun/al


'
6II tb4/ttix t.),otljhltu,I\.

..nr)q.\.n,,.,1rI,(,sl,.i
fc rxqjrLirr,,r,,rLu)l .,.,,",,,.,
]ll:lll:l
Lr'rPl) r L U r : iq q r r i u r . i r x r r r u r i - r q r s r l ] l r : ( 1 ] - i u ! .li| I t u U , \ r [ u r p
"r)sr:r)L
. l r L ' r \ n ] ' L r ' r . | n L t )L \ L I f . l u , r ) ) n l L r n u ) r ur u r \ r t ) u r ) r n ( l ] s
"rct
, i r i ' t . ( ti u l i \ t r t x C . t r l r . \ r l r l ) r I r r r . i u l I \ ! r x | r ' n f r P q r r \ t | \ \ r t | ( t
r u l f p u r c l : ( l r i ' I t 0 r ) , u r f u ) s i t n u r d d r T r L { r I u r ! t r r u 1 , qi u n p u f j r U . ) u r
r n ( l ) \ r . t u r r N i L i r ) ( l n r r u r s r l . r L u r d L r r : l i i u n u r X: u r r i r r r I t r i r \
1i
t r - . u , l \ r . . t r I , . t . r r t \ 1 , , , r, . , ) . r lrt (L

Jaour J I{
/1/0/tr: qrl/p.,ll
Q
,, s r l n l f i u r l r d i r - u r u . i
trdupurd qulnlT,, :uu:llnqr.iurqr
/1ri'r I J 1 / t ! , t 1 u L t r lrp l , r . u r " i q i u r . r u t
,,.,lrlu\\
nll ulrtunqjJd f,.\qxq u|ri)nlunuJuj nlr :$-{ qf,JlnJns|}l
Llrlo urlnlEJrp i-u?.i u?uDnrf,\
| :Ltr).rrq rurrJn
u t r H t s q J Su U r ) r r x r p t t s d u p u J d r r q u a - n rI , r ] r , i qu l u u I

fi 1!)/ril!
t/ 7 | p 11// ; /// u a /1p d a u u /t/ t pl o q ?s a p 1/D.l q p "o p rl.\.
I/ I I/

:EPqesraq
UiJnI I(IzN vJUIIIJLUJ\^ 'ux,rna)
I V t r . i u r u r J e pI t r q
ol; qrs"u 8uu-i 1uq-1rr1u l r P u x s u l J l u J C qI u l u l ) r n u r l t q
paniang Shalat

l 1.Dari -r\mn'rarbin \hsir discbutkln bahur ia pcrnah


b c r k a t e : A k u p c r n a h m c n d e n g a r R a s u l u l l a hg 1
bcrsebcla:

:." la' 'it.. - ,t:, I'l ..1


:<in _t & y,h; ,a1 ),=)l o )\--. af QL

".\'u trqqEl.nl a pa tjan.qtl a t l.talalstettrang dat ptn dtk tyt


k-ln fiulnt'd tttttrpdk,u in dikasi dari ktlu ki ltan4'a. "

Dirirvalatkan olch X{uslim. l\[aksuclnva,itu


mcrupakln ruai nalt ttt\t sesuatu lang dcntennYa
kefekihan scse()rang diketehui. ]lqitttal., aclalah setiap
hal r,anr menjadi pctunjuk bagl hal vang lain.
Pcndckni'a khutb;rh nrcruplkan pcrtanda kciakihan.
Karcna oreng lang fakih itu dapat me nt clani
hlkckat l.rakekatmakna clan ucepln ucaplrn \'1ng
bcrnas. Schingua ia clapat rncngungkapkan maksucl
clcngan bahlsa vlng paclat namun bermLrtu. L)leh
scbab itu, lanjutln dari ril avat hadits tcrscbut adalah:

'zJ!!i irla;l ,;:f;t t't2\t


,r1'o\'1
"lhryarykanlah shalat dan perpttdtklalt k'ltatbab.
dalan urlaian kala yangindalLin nrdapat
.\'t'strngqrbn1tt

layab'tn I\tir3 I'etaryaa11.\ePtt/!1r.\l)d/it


Jlnat
qrtt!4\.tlt.\t1rfu)t\

rqy u'rt)tl|rtsntt'trt(, urtrrir,l\uro


Pn.\\1'(l (l

:utx]Jtq Ir zr.r\rlEq Urruln N


u r q q E s t r r u l Ju u r q r u r . \ s r H l r L u ! u , .r1l E C . i l - u u l u l l p
; t - u r ,H
( u r : l u u du ? ) n q u n u r u N . n r r l r c l q u q t n q l u u . 3 u a p
u v l i u r p u u c l r p r 1 r c 1i i u el u r : d t n c l J s r r t t " . i r - t r , , i V

1r,,(rloIilioq2 /t/t prIl rlpt[.. lp]4 u?p


lr/tl/- /r':la{lt)X ,tlttlq/qqr.\')o.i?qk)x/,tttq TnauI plarJ:
rlrl PI /.tDtl rt/p !p/r(/! 1//Dlrp jil l4/u1uJtry ///nt:/!o1l

,^. ' ,(* . - ,l (.J; r ({ pp -a-;r,6:-r


l,\f-t
gC -.'J- 1w rrev i.. * .rr, f ,g1rl (f ,+---**

: t I ) ) I I I I l ' l 1 1 L ur : l l \ \ l l r ( l r. tri,'fl Ulrl Ul.Lu:itr\ rlrl\


u u p s r c l V n u ( l l t . n l pu t r l s l l l \ r l r l o u t ; ) l u _ \ r _ \ \ u ri -Pu f , . i
r:uuttitri|cl.r..^:l II I u n ru i-Lruro-a-u ul () uruIs.r;rc1 Izrun f
t u l r q s r n * n l - e L I I l l n l n s u l ln l n q i r [ )u u : J r ] \ . u u j r - r r r : t ;
t u r l t p s r t t u n r r l : ; r rt - i u n l r l r c l u r ; 1 q r c 1 ; . i u r r u
lrpn iut_i
qr:1rpz.-uI luud ;r-ur.ilrr1eqsurf uIp pns1erurp;-urL

,, tu1ts1rt1,t'tp'\iro(' trfu
;r J:.-:., -''-J;a v11i'-ti ri7l, j; .:,-r..iL
,:
'rl ': -:,--
.-:--lt st -|5 t^j,+ .J; +L n' _L
'utll ',=^U1'

".\'qa Ltatrla ,/(/t/P(/d/Lui .;trrot (Q4/' ll"t/ Qttr'attl


.\1,t11d1ddi /rsotr R,i.rtltlkL +-:- . IJrlitt //tt/]/l.rtt//)Lt
:tliaf .lrttat di a/as ltittbar kttikt btrkl'ttbdl, li
/taddltn kaurt lttr-t/itttItr.''l)irirralltken olcl.r \[rrs
lin.

Riu atat itu ncnganclun{ claljl vent mcnun jukkan


clis,,'ariltkannlamcmbaclr satLlsur.lt nt3u scbagian sLrrlrt
d . r l a r r . kr h u t b a h s e t i a p - l r r m a t . K c r u t i n a n R r s u l L r l i a h
c l a l l n r m e n t l t a c a s L r r a tt c f s c l ) u t : r c 1 e ) l hp i l i h : r n b c l i a r , r
u n r u k m c n b e r i n a s i h a t d a n p c r i n g a t a n . R i , , ia. t . a t i t u
j u t a m e n . q a n d r r n gk c s a n h a h t a n a s i h a t i t u c l i l a k u k a n
bcruleng-ulanr dalam kh utbah

Hukum-hukum vano Bcragarn


1 2 . , \ p a b i l a a d a s a t u h a j a t t e r t c n t L ra t a L ra c l ao r a n g r a n g
b e r t a n l a , b c l i a u m e n b c r h en t i k l n k h u t b a h n v a ,
mcnunaikan hajatnva dan menjau ab pcrtan\.aan or-

Jnubar Penarg Ilrrutaaa, .\'ft/dt \/)d/d/ lr""dl


ezl tuhrt)ltt 1 1x / I t / t / x l " t i l t l

.:lr.\ur(liiur\
, u r r l ; u r \ L r r i r I ) p n r r \ J u r . i r : l 1 : r u rr j r ) i ] u { 1 n - u r Li ju r P s
r r ! r . \ \ u r d I r t r l r n , x u i | ' q r q r n q t r ) q n i t n l uu r n t i q r s u u r P r L r ; r r : crlp r : d r 1
utr.,.')'r,qurr l t , . t ' \ 1 , ' t - J r l r lr t r " 8 r i
I , r . r\ r , | , . , r( 1 . ,
: ( r 1 s vn l n q 1 7 1 r p ) u n : 1u r , u J u r r s . r l r p r d r u r I r q x n - n tu x r j r n q r . i u ) L u
s r t n u J d r n f r ) i J u N . rL U r t r s q r t r i ' 1 u u q' . t r u r ) r p n r u r , \ 1 f ( t L r r t u
trurJ
rtnrl turt'x ur;u)p:jnsrtu xlor:l rurps rr!ur rrul;unqrHt'urur ru1r.1
L P U ' 1 \!-V u r r u L uu r l , l f u ) r i r j \ r s ) E p D r u r , l l x r r j u ' r s r r u l r u r : i | l u l I ] n r s i l

r l E r E a I E - i u q u l ? , \u\ E l d ? p c q E u : r r xn r r l r ( l , l ? q t U r t U
lrxu quial3s nl"-l r.iuurdEpf,q rp urJrpuqurrd
x P v d r ) u r u J u st r a q u t J u rn E r l f , q ' p r l s u r -ul n s r u N J r g
'rl]utIrl f,ujt,\.If,q
l?Pt
uxrUIEd undn"lu ' S u v p u a l a s nvlu J$rqs uz)puJiuJtu
rsNrqral yuprt UiSn{ n?llJg .n1rrIJ(l uudrpuq

rp uu.i?ird upu l?,L uErrrpurs quqtnqlrr(l lntun


r ? n p ) n [ ] l r q ' l n d l u n l J ; t q q r p n s q x , u L u r lE r u d r l t t l
' E . i u l n{ u n l t t u r 8 u r p
trrr.isr
t l J q L ! J u . rn r : l l J q t ! r l l y p L u p u u r I t n q J . { u . r L up p t l

'rlxl)PJSrrq

t n r n t I n l u n q E , ?t u " l ? l E d u D l J n l u r E u J r u u E p
't.iurl€l)p.rs u?ll?nlr8utru
ntllrq 'uu:l rln tn (lLUlu
3ur:.( 3uy.ro netE ' t r u r n f rluirurrl r.rrtur
rp rrb€,Iil-urro ltsqrlJul nvrlrq ?Jtqld? vfn( uutlttuJc
'q"qlnql urltnLu?lrru nru(l uErpnura) 'tnqrs.t;r
iuv
m c r c k a , d a n m e n g u c a p k : r ns a i a m u n t u k k c c l u a
k a l i n v a ,k c r r u c l i a nb a r u b c l i a u t l u d u k . l )

ShalatTahilarul Masiid di Tengalr Khutbah

1 3 .[ i c s i n p u l l r r l l n g d a p a rc l i e m b i ld r r i b c r b a g a d i elil
l a n q a r i aa d r l a hb a h ua b c r b i c r r : ri t L rc l t i r r a n gk c t t k e
k h , r t r bs c t l a n gr . n ret f l n r p e i k r n k h u t b l h n i ' a s c c a r a
u n t u r . nN. a n u n c l i b c r ip c n g k h u s L r s lunn t u k u c a P t n
\ ' : l n g t c r l o n t i r r k c t r k a s c c l e n gs h : r l a tT a h i v r t t u l
I l r s j i d , b c r u p a b e c a : L rtte, s i r i h ,t r s l a h u d d a n c l o r .
I l e d i t s h a d j t sr a n gr . n c m b c rptc n g k h L r s L r st cr nr s c b u r
a r l a l a hs h a h r h .S c h r n g g l b r s i r r r a n s t a n r : m a s u k
m r s j i d k c r i k ak h a t i b s e c l a n tb c r k h u t b : r l tt,i c l a ka c l r
a i e s a nl a s i u n t u k t i c l a ks h r l a t d u a r a k l a t , b i l r i r
ingin m c nj a l e t r k a n s u n a h \ a n g m u a k a c l
( d i t c k a n k a n )t n t c l a n m c n u n a i k a nk o n s c k u e n s i
d a l i l d a l i l t c r ' s c b u t .K a r en r N a b i . * J p e r n a h
mcnlurub Salik Al Cihathilni, kctika il san.rpaiclt
m a s j i d , u n t u k s h a l a tT a i r i l a t u i t \ l a s j i d ,s e t e l a h
s c b c l u m n v ai r t I e n g s u n gc l u d u k d a n t i d a k s c g e r a
shallt. I t u m c n u n j u k k a nb a h r v as h a l a tt c r s e b u t
t e r n r a s u ks u n a hy a n gd i t c k a n k a nb, a h k a nt e r m a s u k

ld'dbr l'enliry lInau,n .\eI, ,1' .\hdLn Itrxtl


''
ltllrl| lltl,\lttt) t /!t).t\.

( rrl'rqsurrurf.[u,\i)
rl]lris rqnu)or.)(u
rdrr rrrltu.Luw:liiur\)sr(Lil)ns:tltrr l iu&1rjnr)snll
rr,r,jrr fnprj uxrifLru:-l'rtIUrr q'rFirl\rrq uxfl r///1ltll b ftr1r"t tD.tI..
uxilqrqul'lirlururlsnt{n:\r.\u qrnq)\ Lurir(I ..(tnInr u qrtlrpu.)ql
.rlmt\i t),,rrrnJr
rfp(jri., Wtlrt uiii-,!rprrqri rrEp Lir)rf.ix.1\rrrp il

' l n q ) s J J l u N i r u r - l r lu U u t n u l n J )
Ilrp ntr xnues upEd
u r ' \ n . n r l ) J u) J u . ) q r u J r u; r u l i 1 r 1 r pu p p ) i l p u . r ( l r ' \
upvd;1 tu.t.rlrqs Eruqtrlrur lInr) qrlvqy riJ-uur,l-ulu
3ur:i voJr utsprrlrzp rt;ad:s 'pltsr11 1r.r1r.irqr1
l v J E q su r B I r s u n d r : p y u r : l q t s r l J s r J d r p; r - u e .ui v r i t - u c
r p u d 1 r 1 z pe u l r r u q n l u c . ( u r u ' q r l l u q s n y s l r p u H

r.111lo?ilt1t p p lt1lt1lJru o(ilopuaq tq?qlrr/v-nq


Tuopasrunat o.ttTlu)t//a!i1arurI uotl apud.' ptkuu
aV lhalup arryo7 urpiult lp b'u!.tu! 11ryu:o7qttl1..,,

.-A
2.i.

:slrp!q rltltpr prlsull lnlr:.irq11 qruns uvltrr:r:.isu:rur


snsnqri xJElrs 5ul,i lrirp Irlup urutul rq

' u E ( l rl r ; . \ J ]
\ [ e s k r p u n d i r i u a l a t k a n c i a ] i ld a i r l r a n u m c n u r . t j r . r k k a n
c ll s L r rr i a t k a n n ! l nlclrll]aca s h : 1 L a \ \i l t s c c l L r : l t c r u s

r . n c nreL r s ,t c t r t p i s e n . t u rd , r l i l i t u l c b i h b c r s i t a t u m u n l
k c r i m b r n . ql r r r n q t n b c r i r j c r r r d t r c n g e i rk l r u t b a hp r d r
slru sisi. Nemun pltl:i sist lrin, lcbih khusus.
S c h i n g g r tt l u r h ' l l l r n q b c r s i f l t u n r u m s a l i n l l
bcrlaslnln. Dln htrus tliceri nllnrt llnq lcbih kuet
c l i l n t a t r k c c l r t l n L r .f ' l n g t l c m i k i l n i t u a p t b i l a k r t , r

l a g h r ri l r l a r r l r a . l i t s , i * i i t J j ' j ' , "B,,r,rx,iup,,


l,,t,1irty,t,"l
-1,tutg ltLrkttlrt k.t/a la.tl.,,t. /trlak. ttrltt lttto/
lillleh umunr ncliputi scgell bcntuk perkataln
\rlnun bila krta lruha clr srtu dikhususkrn pade
1 ) e n t L r kt e r t c n t u , n t a k a \ t n g c l t n l l k s u d r i i s i t u l t l l l e l . r
p c r k r t r r n r . a n , qs i r s i a . S c l r i n g g a t i c l e k t c r m a s u k
clallnr lar;rrrglnbtla ucapart itu dllalt bcrrtuk dzikir,

l)irnulrrk,Lr oleh;\hmll rhn \br l).mud, d:rn rnr ;rr[l.rh hiazh


b c l i r u t 1 . , 1 r r sr n r m e m i l i k r b . r n r u k h r , l r t ' l e n S L r x l \ a n t s a l ' n {
m c n g u r r k e n . I ' e n r i s r r r r r r r . rd r s c b L r r k r r l r l r m s r t u r i t r t . t t :
"B,ru;5t,tpa ;';r.g h,rlrta kat.t Lt,llu trdtt
l' r',e rL, *i, &;,'-;'
,kttln.iidlr i",tJ'.J14td,n tn:liait tttia \tt,tlat ltontua tita ,tk thdttttta
il,ai,tt Zlrirtt halnt;a lddn yg pai'dlt irl1" S.rn.rJ hrt s ini hrsan

126 lanatm I'otnj Penataadn.\'f"Lu \Ldl,lt J"'ndl


rtitit\' t t l t ! : t t / t ) l . i t , . j t !1\

l n J r l I U J u L t r r u l t l l l - l q , r J d I n s u L U . l , t l( l . r | : r r 1 r 1 q ; - g 1 ; r , ,
.rnbru:rru) sulu rp rrNtln(l.rJd unln11 lllunLu rrlNu

- J1 1
J , u r u . r rM l r u 1 r , i ' . - - uB u l d l 8 n I l - u u , i l uL l i l ! p , q u E r l ) l
ura-uLIJ..N u r 1 - l l r ; - u l P u : r r ur u 1 r , i . f u t ] u l c i q r c l l l 3 u r _ i
llrrl uElnlnqir{)rrJru rJOitJtrI InsllLUlJl ntr urr)trx)p
f u u . 1 u r l r l r l o q r r d r p l v p r r f i u r . i a 7 f ' r 7r u f r q r s
t.iulnq;.iulLudulrt f,+ qullnlns?I,uzrlnuJpunruzN
'rr13unur rqrlr
-lnl,rru JILU" qrq lnsvurrt ntr xuf,Jul{
' E t s - p r su 1 1 1 r t r , ) l rl z; )fdr c l e s
d r H . 3 u u r pq ? l I r p n E s r r J U q
r,ti.)JS',rlo1 t1/171(L :rlltIJJq 3ur:roasosrlrcl vuJ_rx j
'l,iuurry i;-uri utll:^ rullsirtr{
urp rJrrl}intI
-lv qrlo uxyrnlr)lq putl.oq auVilut rlrhliturc
,vr1ifry
1tIqr,//1/|!(l1j.IaqI1tIl.t,)q qat-ua1uottt7 r7us1 1orrttrl'
uu1 opo( /lx4rtlptlpr rpnr{s4 o1n7t,tr1 rty1at ryu1ud1,.,

Tf"-,
ig' q-1 ffft f l(''tJ arfi+ {) ,1-fi: sa-=0
''' .",' t6
;

:rqu\ rpqus qrppe u-iupleq.rrurlrad8rrr.iqelrpr


n t r u u u r l H u n r u ; r lu n p r J r p t r n l ; - u r 1 r dH i r l , q , ,

:urlr tu-iueLu'.rur(lrtDl
sr 1.3ur.r.r
cl' rur q I\.' u rp p nr rq u5 p r unu r qn 11 q1 rt.i..^
"^
:+ t,l"11 vpuchrl rr.ll:1rqs r:-uurHurduup rop
. \ p a l r e i p c r b u a r r L r v. tr t t g t t c l a k s a m p a i k e t i n g k a t i t L r .
s u r l : r l rt c n t u l e b r h l l l k rLntukdilerltrt. ltu tcrnrxsuk
pcrlrurrt:rnlaghrt mtnurut sltrllt. .\dePun LrciiP:rn
Pcnulls (cli hal. 2-) clan jttga clllam -'-lr- l{rrrrrl/,rh ihel
'Dxn ()rrnt \ rlrts
f .i()l: b i s a c l i k e t r r k : i n ,b a h t l
mcnqrrcrpkan: "Di:rnl,rh," prcla srat itu ticlrrklrh
c l r p c ri n t a h k r n L r n t L r i r! r c n . q L r c . l p k l n k l t l k l t : L t t tr t
. ari sisr itu, uclplnnle
t c r s c l ) L L tD tcrscl)Llrnlenl:l1lq
s ' , r n g g u hp c t b u r t t t r r ' r u r gs i a s t r L - " '

S : ! \ r k l r t a k x n :" [ ) c r n i k i a n p u l r h r l n l a d z i k i r d z i k i r
v l n t p c n j c l e s a n h u k u m n t ' l s c l l l u c l i u l a n q - L r l l n go l e h
penuiis, yrkni ranq trdak dipcrintahkrrr untuk
tliucrpkan pacla sartt itu. iuiga tcrniasrtk ;rcriruairLtl
la.ql,a. ll- i Ildb r ..1'/au."

D c n g a n i n i , s c l c ' s r j l r hr i n g k e s a n p e r s o a l e n i n i c l r r r i
. . 11 , \ 1t r ' l i h a h , . 1 1- H a : a r t L t l i t r m b a h k r t n d c n g r n
komcntar i'ang mtrngkin dilampirkan. Pckcrj:ren rni
s c l e s a ip a d : r b u l a n s h e f a r 1 3 8 2 F I .
''-1hnin, 'd/4
,'1|-H audrlllqLi lldbhi/ t'a sl,tu/la/laltt
)l tltattuadh a'a .\'L,aLItil,i ,t1tta'l-tt.

Muhammad Nashirudin Al-Albani

128 ltt.t,
.t lr t \ . el . ' r . r t . . . '
t \t. \ 1 . 1 / t. I \ q . l
/titt"l u'Lr rpd tt.pxt tr.t4j

- t . \ u un u tJ s
'f,nrxrs rlrlorf,dip
J U S 8 u r t r pq u s n I E p n lzdup Iuprl
rp11 r::rqr-uadSurprs urdzpvrl lp rrprq vH8urqes,r,prg
1lsltuo1,1utllrqrruJru lrdr]I) lntun urllrpnrur:l I]Jqlp
ur)r: nulr u€trdrursr:l uprrurlt urdrl nqrt lrprt r.irs
rulrvt r , i u t r q u r r u r u r n d r u a sq r q l l r r i r : r u r q r p s l J
urrlrp u-iuurllurul-iu:r-uuup u.(uunsn.iulrunprl 'trurn f
qu,prq qurprcluuiiurp urlrryrcl fur.i uatrru )rldnru:lur
r : 1 r qr : . i u 1 r r q v p z u r H u r p u z d r a c l r . i u s ? ) u l \ , / ? / f J
lnnrunj lnpnhrq nlnq ursrynu:rdqr:rurl ye.(o;d ruus
rlrlnulru rirs l.nqrrl tEa-ulJetu,ius 'l.iuQrJrulu rttas
u , ( u d r p l q . r a tl x t u J l r l o l u u l r r J q u r J l u u r p n l n L l r p l J l
r u n l n q u r J n d u r s a l u z l r n q l . ( u r r u r c s r l J sL l x l r t : ) \ ^

tEtunf rrEH Eped r{E,plq-qE,plg


N a n r u n h a r u s a d r s c k a p r . rsr i r i h i a n t t a k a n s a l a
s r m p x l k e np e d l p c n b u k r e n p a s a li n i . S a l a k a t a k a n :

Scsrrngguhnlr harLrslahdiketahui, bahu.a


m c r L i r c n ebl i c l ' e hb i d ' e h v a n g c l i t e l u s u p k l nk c c l a l a m
a q r m a i n i a d a ) l h p e r k l r a v l n g p q n 1 j 1 . sqe k l L . h l r e n a
t i c l e kl k a n s c m p L r r npl c n d c k e t l nc l t r is c o l r n q r r u k l n i n
'I:r'rLJa
k c p e d a. { 1 l e h t a n p : i m c n g i ri n c l rr i n l a . D a n h a l
i t u t i c l r k m L r n g k i nt l r r c r l j s l s i k r nt a n p l r n c n q c t t h u i
b i d ' e h b i r l ' a h t c r s t b u t s a t L rp c r s r l r L rb, r l e t i d e k
m c n g c t a h L r ki e i c l l h c l a n c l r L s atrl : r s a r n l l . B j l e t i t l a k
c l c m i k i a n ,i r t k a n t c r j c r r r n r u sk c d e l e n b l c l ' r h t l n p a
ie sr<llri. Itu tcrntlsuk l'ttb ".\'t.rrttrt.ldttg.\[tttultkat
'li.qaktla
.\dlr I lt/ .1on.gll"afib Hrk.urt14,t 1t4ga)letVdt
ll'i7)1, ", scbagaimen,r \ ans dini atakanolch para ulamr
L l s h u lF i k i h . T c r m a s u kd r a n t a r e n y ier d a l a hm c n q c n a l
s l i r i k d a n l ) e n t u k - b c n t L r k n v a( .) r r n c \ . a n g t i d a k
m c n g c n a l n Y ar b , i s a s aj a t er j c r : u n r u sk e c l a l e r . n n r ' a
S c b a g r i m l n e h a l n v a v a n g d e p a t d i s a k s i k a np a d a
banvak kaum mirslimin i ang mcndckatkan drri
k e p a c l a , . \ l l a hm e l a l u i p c r b u a t a n s v i r i k , s e p e r t i
b e r n a d z a r L r n t u kp a r e u , a l i c l a n o r a n t - o r a n g s h a l i h
scrta bersumpah atas nrLmamcrcka tlan bcrthru,af kc
sekchllngkuburan mercka,bahkan rrcmbangun masjicl
t l i a t a s k u b u r a n m c r e k a , c l a n b a n i . a kh a l l a i n y a n g

130 lanubar ltnrirc Peta4aat .\?p,tar Jtd/al J'/,Ltl


IEI /tr/nl tttH rtrl,,r.|Lt 1t.rtH

'r.rEpESrr lrdrrf,l lr.iuurulllP


l) sltLUnttlJrt ult)if; rlr .)iuPr]
Ilr(l I]u]]|\ ' u r J n _ I n l t l
[ruJ8uJru In]un r--ulllotsts
u Er l Sn r r ]q a -L rJ u t t r u U r : l t r ! J p H u v , 1 p r r l n t 1 u 1 1 1 rs
dvprrlrat un-Jn)il-urul udurl,prqnzl uulrnqt.iutru
utiurp dnlnr ?srrJrx llpn fi qrllnlnsrg
' r r t J \ n q . ) J, ,
l\ ur1rl ir.1sr11
,, 11oJ1y: npo(t-y LDrytlrq /)il/p aIutolurltrl.rat{
rrup'o,{fur1to11t/11 rlarrp (oto11ry;{tp1t/D"f/aD.trqtp
aoTo 'qrlll.. utnlts uyn(;V uurlnquatrua{ uu.ftbir,ttn
uop ')rlnllLr/ll lqill t l, tro:yjo:r8tsu ?ku,( o(arfio.ruS1,,

-{) Cqa I -<-'lr!


1p
' . ' . . rr. ' . ' \ lf('

{rl ,sirrif.' ; 'w,i f ?r


. . ' . ' ""1'.tr-
'''-.
7? qfp liror

:tnqJslt] utulu_\uJ:
urllz:r.(srliueru qrurrd rFnl qyllnlnsrU urr:lrruJC
'1rrt.is urtrnq:a'd
rrr;lrncl:;d rrrlv,i r,(uur111rqr1
'prtqnrt uEp
1zu:Hurur rdurt lllurr luu.ti-u;ru
?trl dnlnr llpn r.(u1rq rurrurrBrqcg rlr,prq
ntrr;-i' q rrr n q uli-u:r1t ur,Surtrrrtr:r q iiur:_i u Ji-ur ru
lr
s r . r : r qv f n l r d l t r r ' u l z s q v u t . r gu u . r r l r l r u r i i u t r u v t r y
d n l n r q r l l r p q ' n l r ( l u q r s L l a l C .) E r r i t s lrn: r r d l n , r n u r u r
lr.rris urlvnqrecl urlrdnrrru r r u n l ) . l x L U rqpu p n s
L ) c r r i k i l n i u g a h a l n l a c l e n g a ns u n a h d a n b i c l ' a h ,t i d a k
r r l r Lp c r b c c l a a nc h L : r mk c h a t u s r n n c n q c n x l k e d u e n v a .
Krrcna Islrm itLrditcgakkan clt ltas <luaponclasi
bcsar:

I ) t r l d u d , t t c l , : ' kb c r i b a d a l r s c l a i n k c p e d a , \ l l a h .
i.ilra, titlak bcribadah dcngrn ctrl \xng tidak
r i i s l u n a t k l n o l c h , \ i 1 e h . B a r r r t q s i l p e m c t r . r s r t ks a l l h
s l r r u d i l r n t a r ek c r l u l n l l , b c n r t i i l t c l e h m c r u s r L kt l n g
i l i n , d : r n b c r e r t i t a b c l L u . nb c t i b a c l , r h k c p e d r r , \ l l e h

Pcnjehsannt:r, blhsa k c c i u r tt l a s l r i t u t l a p r r t k i t a
lihat pcnjabarannrr clalam buku buku tlur SraikhLrl
I s l l n r , l b n u T a i r r i v a h c l a n n u r i c l L , c i i a u ,l b n u i ( ] a l i n r
^:a .

L)enten scmue pcnjellsrn vxng lelu, cilpat


d i b r r k t i k r n L , l h l r a m c n g c n a l l > r c l ' e hb i c l ' a h r c l , r l r h s a t t t
k e h a r u s e n ,n g a r i b e c l a h s c o r a n g h a n . i b l c l l p r t t s c l e m a t
d:rri kcbicl'ahln renq dapat menxfikln ibadeh vanq
m l r r n l k c p a d a A l l a h T a ' a l t . B i c l ' a ht c r m a s u k k e j a h a t a n
lang herus dikcnali, bukan rrntuk dii.rkukan, tctapr
u n t u k d i h i n d a t i , s e p c r t i v a n g c l t u n u k r L p k a ns c o r a n e
pcn lair:

132 laraba, PtrtnS l)ttd,ldan .\tf"ht .\i,tLt lt,t,t/


t! LnI urH rprqt ttD.t',,/tt!,!ttl

,'a,(irur:111oJu,'(taru ut:tp,ry)Je/u urhbqtt lous?)r;u aoTt


royTitr;7'rr7:yaht4;ttJ raVtt1 rt/t1a1,Vu[uu1a(
1t1rtofus1-
' t / f t : / D a / / !u r T u q L / r u o L ' q o L a r
utVuolp/utru 7tp,('
liup.rol'uuo u(iopo tuVu,1, :t1o,nofrtaruru4tg
,2ar (rloltb'
rt 1y,,, -uu,1yt p
J't tu7) hu'/ ,t'p ryt fi,'rrt tut t or/1,, ;o.tir'1.r,t1
1r(optt1 u1t uotf/pqel uolop ofis ulrot/ ,o,\, :qo,trluatt
totlag ,2tb'o1 uoV?oq)7 h-to1rp uoTo t/1/ uo..lt/.t/rqail
,1r1a1ast1r7o{y-', :lfa/ ,,At"J.t)q VL. t-t,-\t :t1|ttfutat
,rry)g tltu/. ,ry/rqd7 qo/ap! ur1t/rt/q)l hitl bLoltp uuTl
t1r7o(1; rur x/p/!l tlDilrqad o1t;y t'podt.7 ttr--ft.t)Ll///)/L/

lrllV tl/o'I urlrrTth:y o/utlp urp 11r,{t1tt1u/trurp


/1/llt2pDpDraqry/7 ulnqDp r,Au1fi1ars;tt 'qo//x/t!r)[ tr./c.11]
:uutlaq apndtT utritr,1.tl11 tr4V .o{irrroltp ;:y tutrtrr_rsl.ta
tt):f t2.ulr,tt.tlVn.fp ,u.t07 ,ut1rqrh:y ittt'1ri,1tt,tit11upp{r,;1
r,fuolJrq ur/!//[ u7? a lt/t,y urf t[ )r ;lott)i rltl/illt/ltll
'
ol'rJ'l t \ut,t
l !.\t t,, tt.t t:'t/ ,:
tl,,

: D t E I r J q : l u f L U r . . \u r q q r _ l r E Z P n H
qrunq ur;ull irep equrrrrp rr: Lrr1Jf,8urd

! .:1.,(t:..':. :I !X/1//r.t)f0/
t r t I t . I t t L t " t t ' l t r l , , l 1 r .i'. , : . . . : , ' . :
! l/.!,h,
uD! tt|/ptlu1,).1Ip )>- ,/// 7r,i;: ::': . : :'!'t!i Ltt)fl

utiolittlnq tny u4t r (/q)/t/.)lu)1:::t': :tt:'t/!':1 .:tt,1ur7thV


tlt):lt/.1pl)xl 1t//II tlr1tr(l tti.,::-, .1::l)/1/ tl.f L..
..1kr itrlat1t ld1,i:'y'pafub :ttelaJ.tfubdikat itr ak.,trt
'\
lrrla kL:plulttr /a(1' I)eliat nterlaanit: rr. \ aknt
tt!,itttr.q
uitttithtlt ldrd lai .ytn3 nut,gtlak kt pinhrlintu \'trdka.
I f angqi/anu1d, t *.dt / t rta n f.,ak ka n
i dlt d tut lt t t t 1.,
b,i rau,q.;
'lo/r.,tt.q
tr ridldtt \truka /trsthtt.' ,'1kr lterlarla ld,gi:
'\tt.
,tr'a:k.lniri cirirrrtka ktldtla katti.'l3tftau Lnrsdirld:
.\ltrtk.a alal,tl, ktltnfok karu nukuinir .14t! hrl)i.ltftl
I t t . g a r b t L u s , ,l t: r t a . . . . ' D i k e l u a r k r n o l c h A 1 R u k h r r i
dln \luslim.

S a i ' ak e t r k a n :C ) l c hs c b r b i t u , m c r u p a k a ns r t u h : L l
i . r n r r i t . r l s Lk . , l r u n r u k m , m p t r i n r r t k . , n k . , . t m
m u s l i m i nt e r h a d ? pb i d ' a h b i d ' a hv x n g d i t c l u s u p k a nk c
'lidaklah
c l a l a r na j r t e n l s l a m t c r s c b u t . cukup
melakukanscbegeimlnarrn{ dilakini scbagianoreng,
r . a k n i :c u k u p m c n g e n x l k r n k a u m m u s l i m i n d e n g l r t
t r u h i c l d a n s L r n e hs a j a ; t i d e k p e r l u m en j c l a s k a n
b c n t u k b e n t u k s t - i r i kd a n k e b i c l ' e h a nP. a d a s a r t l a n g
s a m a ,h a l t c r s c b u tm e n u n j u k k a nb a h u , am c r e k a t i d a k
m e n g c r t i i r a h r v as i a p a p u nt c r m a s u k u l a m a ,b l s r s a j a
t e r j e r u m u s k c d a l a r n k c b i d ' a h e n .K a r c n a p e n t ' e b a b
m u n c u l n l e k e b i d ' a h a ni t u b a n l a k s c k a l i ,t l a n b u k a n
s c k a r r n qk c s c n p a t a nu n t u k m en j r b e r k a nn t ' a .N a m u n
s a l a h a n l l r l e n l c b u t k a n s a t us c b a bs a j ec l l a n t x r x n l a ,

134 ltrnl'at l\rtirl l)rttr1a,,:.\qtt, \h/'t Jt,rtl


.(i

ru'rqt\rly .,rur:t rHr,r\q ur|,nrqrqLllrr


. . : - : - : . . t - . . - u r p r r r d L u r t r pi i u I i ' , , | , ! l u w I
t,/!, /rr]l\,/Lz, lnt)ftr:]q
- , r .r
I r " , , t \ t : 1 . ,. r \ . r . 1 l . . ) , r . J I.
r tr:ri ILirrurxirrq)S qr rl.pLUr ,r:(u1r:rr:u:Lu
11. qrl)r ||ur\ (t

r u ? l t 1 C, j : ( g ( ) Z l ? L l ): u t ? ) r f , q n x r T r g . , , p r l s ? l { r u u l u p
]ri )EU?-)DUV lIulnsrlli,, : gl LlUlussur ?_iullxlut rp
'urqrPsrrurrd u r l t n q r . i u r u l
0z n U r l r q lnq)srrt lrsEd
L U E I E f Jq u t x l J J r p s n J r r l a - U r . li e s U dr l r n q J s s r l r l u t r u
n U r J J q - u u r l r u | a pu n L U r N . l n ( l J : ^ . r rnt ? l l f , ql t ) n q r l U p
lBUU?LUlrqruxxu)LUriE_iurclUrl)uJsp,(xs,ur1irt.ru,isr1
l J u r . i l z q I U L Il u . ( u r q u t v l r , e ! r , p / - r , u L . ,
/o,tt ,rplg
/ru/lu pthrqtf 1t/(lolr/!lI n]|Jpq nlnq urulEp rurrsra)-l\_,
u r p n J r L U L' rf r l n L u] u r . i q ) r r . i q L l r l r p ut . i u q o t u o - )

iqnlrrp1Jur.i qEUnsrptslururra-Furllas,urr.nu a-urlcr


- b u z ; o u r p n r u J rt n t u n u J d u N d q o l o n l r l r p u r i r p n u r ) l
' q r 1 1 1 'u p v d r l r r r p
uN)lr)r[)urut )in]un z_iuu?lxunil-
- H Ur r - u ' u, (u u r r :r ur Hu I r u E r r . ! , , - - u r q r s, q r q u q s
1I
ntt sIl)rtl u-trLlr:(l r]lriluJrli rI n]r rlrurJI s]rpNrl-sltpuq
e . r u t u r l p u r r i r c l : r s n t L I x l J i l - u J t)rrrp r ] a - u u p r ) n L l r l I
I I L I \ ru f , r i - t ( l r Sn s l r d u r p q l r r l . ) l s t r p E L [ - s ] r ] rru- q
iuupr:
'l'l'l'l Ull.l ul.r1',J"l'l) L.rrl,,ur,lJ1
"iu1n.'rrrrL
q r r q J SU i u t u I 1 6 1 r i u q o l u O t r r r l r l r c l l . i r s s n f t 1 u 1 ; r s
: c i r L i . l hh a d i t s < i i s c b u t k a n :

I S:-> t

'.lduLkatlah
urak-onak k.etil dan oran.q-orugdla dai
uayirl kaiidtt.'

A l a s a n n v ak, r r c n a a n a k k c c i i i t u t c r b i a s ab e r m a i n .
D c n q e n b e r m a i nm a i n , i a b j s a n e n g g a n g g u( ) r r n g - o -
r l r n g\ ' a n s s h a l a t l.l i s r i l c l i i a m e l a hm e n j l c l i k r ns h a l a t
i t u s c b a g a is t t a n a b c r m l i r t m a t n . \ ' a n g c l c m r k i a ni t u
b i s a l n c r u s a kk e b c r a d a r nn - r a s j i dO. l c h s c b a b i t u
m e r c k e h a r u s c l j a u h k a nr l l t i r . n a s j i d . "

Salr katakan:Hadits rnr lcmah, tidak clapat


c l i j a d i k a ns c b e g ahi u j a h . l 3 a n v a kk e l a n g a nI m a n i t ' a n q
t c l a h n r e l e r n a h k a hn a c l i t si n i , s e p c r t iA b d u l H a q A l -
. , \ s y b i l i ,l b n u l . fa u z i , A l \ l u n c l z i r i , A l B u s h a i r i , A l
H a i t s a m i , A l A s q a l a n i c l a n l a i n -l r i n . N a m u n
d e m i k i a n ,h e l i t u t i d e k d i k c t a h u i r - , l c hS l r i k h , \ l -
( ] a s r m i .A t a s d e s ' . rhr a d i t s i t L rb c l i a u m c n c t r L p k : rsna t u
h r . r k u ms v e r i a t .Y r k n i n r e n j a u h k a na n a k a n a k k c c i l
d a r i l n a s j i c l c, l e n i m e n g h o r m a t i m a s j i d t c r s e b r r t .
Padahel ferbuetxn itu adalah bici'ah vang
b c r t c n t a n g r r . rd c n q , r n k e b i r s a a r . pr a d a m a s a h i c l u p
Rasulullrh i:.-!, scl)aglrrnanadijelaskan pacla

136 ln"ihr, l).,t"t! Plrtar)n,o.\.ltldt \lah/ ltr^rl


LTI tpt lI u"H .potl./..pLt ./2.plg

.loitlt"pt//p.t/v ql,l n-urtruaq


riut?rrtrurLU rt!tI Rur)i
urf '1rrru'rt uxuuruDd rqnu.urlu qrt)r nxqrg
lrr:rl ntncl qrnq.s
(UElupr\usl]:ln_uurLrr rJrllunrtufri zpulsnrluIur U rlrl' rurr\ uu\n:1xl
Iurrl tuuj rpxduxpyjurq qrqrlrlrl Surlnrrqu1ulzr::u:u qrpr rini
lEl!(lrurd urd urp rtx:{urrl:s rtduts r.ir,rjera:urlrlrl!l:t llllErirnnurqis
rur.turqurrrurprENJUrru ur)rraqluauqrler qrtlv 9 r) rl)r -6
tiH (l

urJEosJadLuzJ"plusJq urszquq llJtrut nlus unsn.luJru


t s , i € sn 1 r n l n q u n u J J sr J r O . u r r J u r r l u u p ( q u l V
r : - J l i P \ )( l l l x ' q ! ) u ' . l p f l l q p l I s y r r tu ] u l y l )y . \ u u r , . l
n l n q s n t E l a q u t r q u t J r u L l x l J t u l j n l u- i x s n l t u r x J t S
'tnqasr)t nlnq-n)nq
q ? r l J u J u rr { [ l r ] r . i U q . u _ i u r n p r - .
z r E t u r u r l r r - u n( l e 8 3 u ar u i i u r i p 8 n l e p \ . . . u - ( u s u ) l U r c
qotu()f,-rlolrroJ Huuturt r.iurrrtuz rp uzta-r,o:rq .ql,ptq
J r s u Pl ? s u p u r P q r p r u ) i - q " p r x )i l - u E l u J t . i u r r E l u r l
r p u r r B r q a s ] l l c l r s J J iu r l x o s r J d r u r l r p n 1 n t 1
1r.iuzcl
sllnuJur IIf,]JJ\\i ntl Ixr{ uu)nlrlJru Jnlf,l ultJJur
x r E t u s r p u r r ; I ] q j \ ^ . r t U E I nE J u du f q r l x . \ 3 ) r l E l e p r
u?,Plq-qs,Prq d u p r q : r ] u f , I t e 8 u r r t d L U f , r u , n Ip u J l ? I
q r l o n u u u u E l t n q r s r pu E I r : u r . i u l r l q E , p r qu r p
u u r U l l . ) Ju E r p t :L l r , p r qu r E u r p r t r .
" i r r l r t 1r i u r q
r 1i F r 4 r 1 ' u t / 2 / t. \ ' : : : . t , / \ r r u y ) n l n q
Elrs lpqrJ qruns nlnq-nlnq ruIlEp r.iurrrszqrquad
brd'ah. Srla kira tjdak atlr ulelna lrtln lang
nrcrrdrhLiiuisatr dalan hal itu. \'rkni bukn Qttttttsul
B r a a r' ' a n gs : r ir t l i a r a pa g a rd i b c r i k c m u d a h e no l eh A l
l a h d : r ] r n r t t - ] c n \ ' ! t s u nc l a n m c n g ec l l t n l e s e l t a
mcnerbitkrnnrake kalangln krunr muslimin. Prsal
r a n s r d a c l i h a d a p a n p c n t r a c r t i n i a d : r i a hs c k c d a t
i n d i k r s i t c r h l d t P t u j i s a nt e r s c b u t ,s c k e d a rc o n t o h
dannla saja. ll'tll4hr .\'rhlt4na/''tHtua/ )ttn,7iq

Berikut ini adalah yang telah kami ianjikan


sebelumn)'a, yakni bid'ah-bid'ah dalam Jumat.
Sava katakan:

Bcribaclahclcnuln cara tidak bcpel:ian pada hari


tr.rmat.l)

1) Drriiurrrkrn oleh Ibnu .\bi Srlb,rh chhnr il 2()a 1)


"tl.\ltjktnrl

o ,Li-l -,a .rr :rJt


,!, > r& U - .)-' _ v )-4! t r ' t
v'
"'-
&;: p::,

138 I ahd hrtin: lTid tddr.ftt)'L/r \hh: l,rt,ri


6tI t2kbl u,H ryPl tf,P!1 tt",Ptg

uxl)lunuerp nrr IzLIE.iu)irpuaH srrtr rp xulnrad uxWiprq)rl


xprd ur)ichr)r rirs n^ur.irurtUrriJrqrs'(n1rIrq urrjrsrlrtur;r-u)ru
H u r i q s r : r ru r r n - r q r su r r i r n q r s r . i r s 1 1 r 1 r irr l u : r ! o r j r u r l u C
nrr Lrrrrnqrl(iununq:rd urqr,prq:1 uu)srplu.)u urqf,pr(lJ)nurlr
tsrp rrsrp urp \rprirl rrlrrl ur:1y riuueqr:,prq:1 urluriu:u 8ur:(
xluelnuriurlrl uuludxpuau Lunpqrirs N.1\r{uq u.irisrrrp rrrtisr
rrjxxq:sl1]ruurtrLurpiur.\ xluxtnrrrd nlnq nlnq orp r.irir,frjnlor
ut|nqasrp luprt frl i LIt,pr(ln-uxru r] rlrp)s nlr|irrn"uiLuuri:lrrtrr(lur.rd

lFEE8dFql
I iuurxrr.iur-clq.to
r iup).trir u$url IPxl sl|prH rtq\. tnsuurrr qrlurlnq nupq r.:rPrllr
rlr)trsfruf\ r',srT r.:jrtrLr')rL' ( urrrt.iur:d Lptrp!
1r:prr.'iur; L,.qrLp'ls
ur';iurp urlrr:.(r:.\\urpq11:r1.,,
:ur1dr1.!iunlurLLrnrrl;q r.|\qrq (..1
: t) ,mtblt. rurlfp rLunrrlng 11 q1rr.iqurdr)n r-n.rrrrturq.1.17
.9rA qlalltrd'i/n. qt fi/'7tl Lurtrp ux:jsr-trlr.irs;uri lu u,rlir(l)s
qrLU)l ;ur.\ srprq Llrlrt)r ,,,r,tr/,1!r/t)tut)"tt tl)tr l)tt ttr.:t"'prp
t,t, rt \/r),t/J ltutu i,L,r.ltnhtl uu'1,prl rrt;txiat tltr( ri,tirti..u,H,,

f.':{. r :r:{ *. :i7,,t tr \t,",


.\]rtrrq UndfP\i trrs iLrnitn
urruiLqrs urp nrr u]n-u.l iil)liuis i-ur.i qfqur.iq rqH Lruql Llrto un-nl
u r , 1 r r : . i r . r . p. r .uf r r t n u r i j q i L l x q sr . i L , f r u r s , , ? / , . , 1 f / , i i t 1 | ! t t r t ; i t , . t u t ) ,

r*-*! ( ::- f .-rr .' )r't .r"r '.1

nrrl.(t r\q'(t r,,ru I uft f-St : llr) rb.,llt:g l\'f:nl ,nrp ir.(uqrrr.is
ufiuip 1 r c: t l . , 1 / x , y/ / l / r , t I f . o x t r p u f s r l I u r , l t , i L u r q n t \ L u x r u l u r i t )
( t f ( l r r . \ \ r ( t \ i n u ( u ) t ( i U r ) i n in . \ \ r r r t n r I \ r r f r
I I s ' i r : r a tL l r ! r r t ) ' r qf l i u r \ ^
.. )rttr,ltit ttili:it)i !lttr! trlrn 4:;rttlt.)t// !tl)t/ )t!t,t,t, l'txj! \ !r1:r\.1\l
itrk); tt,,tt i r. i f i)\i r'/tr I it!pt,tt.) t'lt
\ t c n j a d r k a n h a r i J u m a t s e b a g a ih a r i L b u t . ( . ' 1 l
Alla' 1 : 76()'1

B e r h i a s c l i r i d a n b c r d a n c l a nu n t u k m e n l a n b u t
h a r i - fu m a t , n a m u n d e n g a nm e n g e r i a k a ns c b l g i a n
b c n f u k n r . l k 5 l . r r..( P ( r t l n l ( m r ' t u n q i c n r ' t " t .
r.ncngcnakansutcra dan emas (bagi lclaki).
.+. Kebiasaan sebagiankaum musljmin i'anc
m c n v e r a h k : Lpne r m a r l a n ik e m a s j i d p a d e h a r l
jid
,l,.rmatscbelum berangkat ke mas tcrscbut. (,'11
,\ladkltal ll : 12'1)u

5. Nlcmbcri seiansan pade hari Jumet (li tcmpat


shalat),clcnganbetbaqai cma'nvt (;11)ladkl,a/'II:
25lr 259, .'11-Iltda'.lif,[udltarati/]btidu', ht'l. 16
'1/ \ldrur,37 : 57'1
Llaotrla1alal.,

6. ;\cizan sccart bcriama'rh.( f,Iadkltal,ll : 108)


"1/
, , \ d z a n t ' a n g c l i l a k L r k l nb e b c r a p a m u a d z i n
bcrsamascorSngn.tuaclzintetap dj tcngah mxsijd.

-frimrrh
1) Ibnu l r r c n r e r . r k r nc 1 x ] . l n., l / l r t a r r I l 1 1 9 : " P c r l ) u : l t l r nl i L r
suchh j e h s d i l r r r n u n , e r u n L r k c s c p : L k r t a np r r r u l a m r "

140 I,tnb,a l\ttrnt.qI)rrattta.u .\(irrF \i\1/dt lPttll


tVI trukl u"t I upD.lra p/,t.tttpttl

rlElrsq lrqurEnuJur rrxsp ntr Jzq rr\qyq rur?lrl


uz8uap 't€Lunf rrxq rp lriurq Buerorqzl8uzllu
lntun qrlurls(de38uzrp SurI) Buz.rourlurh8u:1q ' 1 t

GZZ , y ?rrt1prtljtt)
u n t U J sr l a l J r u U x l n t r , { U l u l r J f , q L U aUl E { q x s r r x
-qrsrurrLlrsr8nlr:q 3uz,i 3uu,ro .uvzpEJaq
qr[)ns urzprntu pyr]r-l UEC .trrunf trlr:qs
>intunIndurnlrrcl qrpns uIJJJuJr1na1
loclurol:r1
I r d r u : r r p zl u e r u u r r r p z q u " I q " s r r u - q u s r r u e J { ' 0 1

(tZZ , lt ,,tptp1 Joatly ptrt,,soyy


JurloJqsl lqn1ndtudrur r33urq qulrunl uzleurnd
- r u : . i r r : r r uu u p r r p e r l r r 8 r f u n d r u r l
lnpnpuacl
ltiiSururaru)ntun uurtrld u?z[)r]LIUIJTJS EluuJru
.r'rl J\i n utnf r.rl.q u l z l ) ' r ' r L U
| ' i u:irr1
"1,rd 6
(8oz
: II '/?rlVpl,I.I1V
urp q r: lsq ,,apqHL/).uruz]::d
uI z PE q u,\\uIUJ r.r.r.-u r p I s LII O- q r O, s Ur JEI Jr-r.- Ip
I J 1
E J ? n su t b u J p ' t n c l a s r l lu r z p r u r l S u r p u v r u n f i u l u
3ur,i urrl urzp"nur qrlr-uJru urfuap ,rpu
fur:,{ uvzpr: ntus uvp rnpJI uNZp?urlLl[qtuuuJi\ '8

(;7 'pq 'qe.inurrl


nuqJ rurlsJ Inrllru.\q q:tyt tJrltq11y loL"la/,:ll
IjV.)
cllrinla!r)

1 2 . SLrnah(]rbllvrh .funtat. (.lrritarll'a/ ,\hltldl'at, htl


: 51, ,41-t\[arlkJnl,II :23(), dnn /l-.11u'iital t1r
N a l r ' a b h, a l . 2 6 1 1 0 )

1 3 . \ l c m a s l n g k a n t l n g g e r n i m b a r p a c l eh a r i J u m a t .
(,1/-,\ltdkl,al, lI : 26fil

l + . \ l c r . n b u e tb c n c l c r rb c n c l c r Lh i t l n r k e t i k a k h a t l b
b c r k h r r t l r r h .( . . . 1 / . \ l d l k l t t l X
, : 166)

1 5 . l ) c r r u t u p\ l i r r b e r . ( . . , 1 . ; . \ ' t r t: t d3 r3i1
lo. K c b i r s r a n l m a n s e l e l un t c m r k a i b a j L rh i t a m c l i
h r r r - l L r n r r t(.. , 1 l/l . , t a ' , I ; 1 6 2 - 1 ( r 5. ,' 1 1, \ l a d k L a /l,l
: 266, d.rn .\.yaul., .\-1,rr'di/Jlatu, h'tl. 140)

1 7 . \ l c n q c n e k r n s c r b a n k h u s u sc l i h a r i . f u n r r t , a t a u
di hart i'rng lain.2)

1 8 . I l c n q c n r k a n . i r i z r . ,(/k l r L r f t j u n t u k n r c n c l c n s a r k a r t

tl .\l Ihluri urcrr.rr,rtrr I l : l - l : " T i J x k d 1 l , * x n qb . t u rI n r t m . l a n r , r a n g


: h . r l i h u r r L , km c l , , r i k : L l , ro r . L i g l , i n r : r k , J . r r r n q , r n l l L hn t r c k r n r r r r s r
r l g l n r s u J c n s i n p { r i L r L t . unr r c t c k . L c r . l r r . S c l , r r i . n r l i i n l . r r r r r u c l . t
b r h L r n r l t r r m l , : r h k : L n s c i , r i n , , m r ; rs l , r l i l , r d r l . r | o r . l r c l , r r i c c l ! d ' i k . r n
.li dLrn,:rK.Lrrnr or,rnq h,uyak sL"l.Lin r rrrr{tjtnkrnnr.r nrtl.rnqltilrr
nrtk.r, chn n,rr,l.r;'rn rtl.rk l.rrngguirg
tl S ; l a k r t r k l n : l l ; r r l t t ' l : , t , l l t s\ i r n q ( l i n \ . t r . r r k . t n l . i r . r . ! k . o r r m i i : r n

Ir"ih.n l'utItl P.nn1^n,t, \tlttlr \luht ltr,..'


tnl t|,t/|tl ,,] | rtrl 1r tlt t/, ru

.,lx/lf" "1D,jlttr4,tt,ett t,t|!tk r tu./t tlt,t.pr t41 N"11ltu( ,rp,\,, :iif


l l ,t' tttl
lLzt \)\") tl)it,t),t(I t/ .. '/4,r.lt:tr' \\1\.t.'p ur:1srpt t.ix; irrr:i
! u r L u r r i r x l : s ' L r n d n l l x L r r \ ; u r i u l ) r r) l r | r r u r . | ) s u r l r u r i u : r u r r r p : q s

\fa tou/.\.-rv uep (l ,/)pql


'tt; 'tg6 : ,!-tl
11,' XI 1\traoIITL',tlef ; ,\l
' t' fjt/ I \t-I la qr t u orlJ.-(lt L/ r/u.tr,i \.
t I | : I' l r,()p utl/111
'grz | '/rqrflrl\'-l .(riruqrurtU
| t,.) rl lrduUs rrr:8urq
J l ] n l J ) q r ] u r l l u l D J : l n t z p s n L l rL l t l o u u - l s r _ i i r i r p
ivr.\ ,, tttrttltpnr! Dppd)7 ttlt:/o/o\u)xl up.4i'u,j

rllqPdl:,,ir: " " :srlplrquprpnrxryt)a


*a fi-17

,,...!tlrx suJut t),xp/!.1-t.t)


(l
r,ly 1t4tr1ota u,tty' uup 11r11y.'oIL11ubtr'u rs,t 1.,,

icty(.:(ry,,!"c.
:tN-\11uJts.lr!!Jru ru1u.t
1r,(ibLo.1. 1.,1

I99Z:IT
'/trt:l7p"l\'/1.)
turunftrpqs lntun upp q{q}nqil
I l I l c m b u l t t a n g g am i m b a r l e b i h d r r i t i g a . r )

ll. l l c r d i r i n l a I m a n r c l i b a g i a nm i m b a r p a l i n gb x $ , x l r
untuk bcrdoa.

l - 1 . l i e r l a m b a rl a m b a t u n t u k m c n a r n p a k k r n d i r i c l i
m)mbaL (A/ Bd'itt 64)

2 - 1 . \ l c n g g u b a h s - r ' a iur n t u k m e m u j i N a b r k e t i k a
khetib rraik mimbar, atau sebelum ttu. (,,1/-trlartr
\XXI | 17.1)

2 5 . K h e t i b l a n g m e n g c t u k k a nb r g i a n b a l ' a h t o n r k a t
(pcdrrrrg)ni r kc lantri ntinb;u. (.tll-Ba'it.r, 61, :1/-
,\ladkLr/,lI : 26 t-, IsLlaLul 11asqid,48 dari
cctakan kami , <l'tt //-.\laur, X\rIll : 558)

2 6 . P ' t r t m u a c l z i nl a n g n . i c m b a c a- s h l l a r v akt c p a d a

1l R r v r r . t r r n 4 r l c r r ' : r r r k : r n b . r h r . L \ l u . n j r . : r ha c l : r h h o r . r n ! :
lcrreme
\ : L r ! m e n r b u r i r : r n s q l m r r r b j l t h r n { ! r t i m : 1L e l a s a n r k t r n t s i
s e b e q : r r m r n ,Lrr n u J i s t h L r r k : r no l c h p c r r L r L b i sL \ t 1 1 . l t t ' u r t t i . . 1 1t l t t n r , r t ,
i l l : - 1 - l l l l x r L I x h r ^ t : r \ r i \ 1 l n q r i d , L kL c n r r p c n u t u r a n r r N , r r r r r r u
'1,,:.. ,f. l r . \ . , . r k , , . ( ' r n . ,. ( \ . . 1 n " . , , , - . , , , t , , t . i . r . , - ,. ,
fl\r\rt r e r s e l t r r rI ) r . l n r r r x b : l h x r i b r c l ' . r hr u r r t l , - , i r hb r h \ r i r r a l , : r n
m e m u r u s k : r ns h r { . S e b i e i r n l . n r n { q u n q l l r r r b & s r b : L g i r n m r s j i d
.Lrkoir lrnqt.tl ncnrh:rd:rpi mrs.Llrh rerrchLrt. \rrnrun nrcrck.r
n c n u h r d r p r d c n $ n c : r r el e n L b i d ' a h p L r h , r r L n i r l e n g a n m r : n L u . r r
t r n r q a d r s a m p i n qr e n r b o k ,r t : r u c l c n q x nc a n s c 1 e n r s n , .K . ..rr.i r u m c r e k ; r
n l c n g ' k u t r r t r r ' . t nS u n ; i h ,I r r s r i m e r e k : ra k r n m c f i r s r n \ i t n r r n .

141 Jr". l,r n Iioi li ry l, nd,4 d,,t .\,1! tt I i \1/,tt.l ntrl


gtl tu//t|l up! ! 'tt,l t/2,t"t tlr.t1tl

, , r . i u n r \ l i p x p r : l r f r r n - r , r r u r r l , r q r r r l r l r l u l , , ,r r ( l L L l u , ) u u q r t l l r . s
'll u'l l rl,.t7:',t:t Lr ,"1.I,r
//J llr, \\ I

(q9t ,
'Iaq|pplt j .uurpurl rrzfurp
IIXX I/) uucfuprqraq
slrl)) rurlrs urldr:nHuaru qnlLl)
Irpn 6Z
(g9S : IIIX,\ ,.ururl\'/y uep,yg,prhv11.
'lgz : ' 1 D 1 7 p D I \ t _ / L, f/g. ' r / t , o f I _ / 1 . \
/t/q//qtl II
'. xlelJtu rpudll
u r l r s u l u ( l r u e r uu u p u r J r p u L l
L1t.ruc1 duprqfuJru runlJqrs rr:1qr1duprqfulu
'rzqurur
l r r u u 1 q r o p r J q l n q r s i r - u r . ri u u u r l ' 8 2
(g97 : 11 lrrlVptlyly) ,,;(qay1 rtuq,ttl
try tlz/:tpruplsaq ,ffly | | iunu, ut
7dt,.tufiwabiup,Codms
ttndrtt,e,trsru
rlryy,.3o/1n.\. ,t7u11
y..',uo71 nt1uy,,
iuoill/qp,f

Tj"

:urldr.rnliuaru
'u-iur.trp
n1e1 rltpuor rirqJI)npnp r:lsJLu,ruurul
uurvsJ)q JuqLruLrrr:l )IEU urzpunur e;td ururdurt.l .LZ
,()92:
lLgZ r)
117oq.1pc7y1y.).rrqunru
e,\rruri:uzt ulllnlntuJu! qrlrLl) rlul dlrla5 1q"a,
3 0 . , \ d z e n k c d u ad i d e l a mr n e s i i dd i h a d a p a nk h a t l b .
( . . 1 1 ' I ' t i s l t a uA, s r ' - S v a t h i b r , I t : 2 0 7 2 0 8 ,
"11'
,\Iamr, 19 : 5,10,dan .11-.11t'ibah An XaJt'ah,ll
1.i)

ll. A c l a n v ab c b e r l p a o r a n g n t u a d z i n c l i h a d a p a n
k h a t i b d i s e b a g i a nm a sj i d J a m i ' . S a l a hs e o r e n gd i
a n t a r a n t ' 2d i h a d a p a n m i m b a r , v a n g k c d u a c l i
bagian atas mimbar. \hr.tg pert?ne mcndiktekln
k c p a d al a n g k e d u . rl a f a z h a d z e n .\ ' a n g P e r t n m l
l n c n l e b u t k a nb a g i a nd a r i a c l z a nt t u s e c a r ap c l a n ,
k c m u di a n m u a c l z i n k c c l u a m e n t ' u a r a k a n n t ' a
'att/
dengan ketes I:L/dLr/ )Iasajid Bida' tal
,.111'tlld

1 l . P a n g g i l a nv a n . qt l i l . r k r r k a no l e h p i n r p i n a n p a r a
muadzin kctika khatib hcndak ment'ampaikan
k h u t b e h n t ' ac l c n t e n u c e p a n :

a, tL J 4* "tt ,s^,.a"!r JJ^" ) -f 6- JL:,t-e'

"ll:7/,ai *:at lt tttrsli nlu. .\'estrtrggtr/.,tr1,t


di riuul a/ k,at

116 l,ir',1hn l',irt!: lr ni.,t,i \.:,!t.r \1,'tldrltt':t


Lnl /,k/,1 ,H ry'| t,.uktt'.t],J

utldf;lnFuJur lntun qDxql uuurHfurr\ .9c

(gOE- tO_c: 11,1'.ruar1;1y:).tEr:ju.ts


f r u r l u r r u u r n l n l u u ; r - u 1 pq r ; q l n q l r l c l F u u p . r . -
( l q r q I r . l E t u J r u e sr I q u r u ] L l ? . \ \ u q
rp lnpncl .gE

(SS,ut1ua.\.
rp,) lzrunf rrvq rprd Llrqtnqlreq Buep:s r1u:1
i u t p r d q r p < 1 ; r sr p r d r y p u r s : a q B u z , i q n e q _ 1 . 1 , g

{,0 ,pl/pr2Il / r/D/rl.r/uLp ,(rZI : ,r1r.irrurr1


1
11uqI 'DtttP/o.I) (ftlJ//liit
lt ut.upo(/ .)p ///1,/rt//
',;uruo'llllory
ury '/t/u/.uptuur*uu1uaru
t1IJJS..
oFaut.1.,,

d. ry ffi((.,ry,ji(.ncf
,r'3',
:n-f.
:rrurt.ted
r { x q t n L J )ri E s n l n p n p q n u q l u ) I ] r l q r t r q )
urchptq rp urldl:n8uru ;r-ul.(urzpr:nrurrrr8ucla;^.gg

. (.rz
art/lt.t-tL. uup flgZ : '/oq1pDI/\,
II /V) ,,.uruupfil.y
/ Dt//tf tt.( /.t)q/u)//./ qoJJy-. ui'atu,ts ,rlrJuurytoi'u,tq1
, r aliD/ /rr.l.t )q 11o1a,iut:.qfu.t 4.rt:.r;t1,,. qt1rru."y.r
ob'lsq1,,
:.1t)(l/u//// 1!r tllrrrl1 tv//):7 ///1//Dqr(/DJ.
oy u ( t -y t u :,yu 1tln.t rtt r r r d y,., ; pp q Dr.t a.l
VJit,t u1111
natl)q ott.jtr! ;# 11t11uJt-rcy tt,y rltquqs tub.u;p
Kbrtbantl HaTnl:r'akni ucaPan:
r)

,... o,$:.; J* o-L>.j a.lj J-"-+l dl


J

ptrli bagi .'1//ab, ktta rwnttyin-yd


".f aszngqul.,ulase.gala
.rertamutoltrtnPertz\lngd dan antputratt-\1'a.."

clan sabdaNabi 1f:

a sebai k bai k.tr1'at t apt n


".,1rt tua ha'dr,\' csung4tlttr-1'
t)
afulal.,kalanrllab..."

3 i . K c e n g g a n : r nk h : r t i b u n t u k n . i c n b c r i n a s c h e t
c l e n g a ns u r a t Q q f d a m k h u t b a h - k h u t b a h
l a b i s e t i n gm c l a k u k a n n t ' a( .; 1 r -
m c r e k a ,p a d a h a N
Sman, 572))

-l rJ. P a r a k h a t i b v a n g p a d a a k h i r k h u t b a h < l i h a r i
J u m a t , s c l a i um en g u c a P k a nh a d i t s :

4J !, ) )
o;.r*i' J.J.\t\

t) l.ihit hxl. 5i. ia, i:. i3 iPrtlx krlLb.tshl drri risehh Inl
)) L i h r t h r l i 5 , i ( , i r . 5 3 ( p t k k r r : r br l i ) d r r ! r i r r l . r h i n i

148 l dtr llrhn.! l.ttttadnll \.lr'tdr '\l'dlit I',Ltl


6tI /p,1"[ uH opod(/'.p!q-t/',pts

uzp uzrT?Iasnrr:ul bulr?J z,{rg,, :uz1dr:n8uaru


f,{naI ururl ll u B p r r r l a > 1l o 8 u a u a l q

(g98 , tt11X louary1y)


'xnpal rl"qtnLII rprd 'tn
lrdar nlpllal qEqtnqlrrg
(8SS , ILtX .rouo1IIV uep.gy,p{vso1y
1ar1oJqs7
'0LL:
I'a!p!qy lutlI J4o[ifiog).1321 ryzqural
u?rpnural 'rlt,trquq Suqzd ;zqrurru z88uzt
lzur
nlnuau tsnpalq?qtnql eprd qnuql r.(uunrnl ' t l

((,ss' tIIAx 't6t -


'rt uDr[7v) .qEq]nql
E6l : IA ?np ElEluprEquj[r]
srtE rp lnpnp urzt-rllu-lnrrl ueburt tzl8ue8uaru
u r F u r p u r ; r p z q q r l o u E - l n l E J r pl i u y . i z o q 'zt
(t,S 'aour5"n uvp '6SS : IIIr\X
'tpuaINTI,)
tr-\rLIEltEJUrlslntun znpali qEqrnql
urqzliu:lrad upzd ur:rprq urr8vqasuiur,rrp;:g 'lv
( rlc,uoun1'-sy .qlrqlnq] rnp
) ErtstuErp
)npnp EIr)rI rT?)t;B s?lrlll_lv ttrns cruquelN 't)f
.uruu e
t.r d
q r q l n q l r r q r ? s n q r l J t Js r u r i u z : e 1 : s z s r r u
r p r d q r q l n q l u e r 8 z q a su y l d r : n r p B u e . i r u v l r g '6t
(.9c ,aoua.1,-sV1
,.orop tlzqaryolaruryry4 Etto[
bittto qtadat taJap/qfi ltop toqflplr).1 fuofluot11,,
s 2 \ ' ap e r i n t a i r k a nk a m u s c k a l i a n , "d c m t k t a nj u u a
k e t i k a m e r n b a c a s h a l a r v a tN a b i . ( - , 1 / - B a ' i l r ,
I1as1'4,ahr/Ihri Ahidir, I : i 59, I:blafu/ i\Iasa1id,
48d,n .,1/7Idnar,X\rlI : 558)

4 b . Naik sat$ tangga kctika mengucapkan shalawat


N a b i , k e m u d i a n t u r u n l a g i s c t c l a hs e l e s a i .( - , 1 / -
Bd'it,65)

41. l \ l c m a k s ad i t i u n t u k m e n g u c a p k a ng a v a b a h a s a
s a j a k ,t a t s l i t s ,t r r b i ' d a n t a k h m i s d a l a m b u k u
b u k u d e n k h u t b a h - k h u t b a hm e r c k a . P a d a h a l
s a j a k ( , i ' a n gd i p a k s a k a n ) t e l a h d i l a r a n g d a l a m
sebuahhadits shahih. (,-1r.\'rnar, 65)

48. Iicbirsaan banyak khatib untuk selalu


menlcbutkanhadits:

-{i ir;-r,r(b.),r:#",y C J-'t? ^.tt


'.:----91
4-],J .*l l)19 a rLJl -r.3
j, ),1,! ajl I JD .,

,rr"
".\'rcunglrln1a .1//aL ATia ru.lu//u pada rtta/aru
btldn ]l,autdl,ar nothtbaskaa e dn r.tluJ pttjlnti
Ntraka- Di akhir lta/atr, A//d1., rtttrtbtLtaskar /,t,2i

150 J rrrn l)(rlrt.q llttan)n'1, .\q,Ln .\i)tti,t ltlrt,'l


luttl ur11 t,yod V.yr1 ,tt,yt51

rur qrpsu rrrp (rlsrqrrrl rfPdl 09 rrc {.2


JliLIrullr-I
rqrn.inSsV q.t, .tr,, ttlti t\. I 1nf
- I
l (urluprrlnt uurLUrnxq:)s
urqrFInu(lt ri.,Lou r ' l i l r : ri u r p u r r l r u : q
il

(cfl ,upluuz Lyl,tTV


t,r/rlg uol {[iox
tl uub51ltuny uep gc ,//au.\'-rl/).?op uEp r(lEN
l u , \ x J tq s u l u q r u ) u t > l n t u n r l u u u l s n s n q l S u : u r
n l E - J u E l n { u z n " t E u E l u r 3 u r J eudc p u E s u r q u I r q
'ur:8uvlr,t
r : d u v 1r n p r l r l r q t n q l u r l l p r l u a l l ' t s

(z t,iuuulnlrlaLu Intun u"lrlgluu"ruaut


nrr\nl nErlrq y.\\quq .:..+ rlpN .rlpurl
ulclrp runturtrrt Suvj urit-uapu?lrl€q3lra[I
j u , \ u u E l n I 1 r I J u r) z p n
l n t u n p l l s u 1 11 n l r , i r q r 1
t ? i u L I su u l n y E l J u r r r a f a s u r p p r l s v u r
lnszru
i u n . i i u r " r , , u ul L € l I u rJJ r xJ u I 1 nr u n v i u q u r J t n q l
lrualas u uI 1I u r q r r ( lu rJ r u F u z , ( q l t E r J ) ' 0 s

((.,9, ,\ .wzzH nvql 'p//otlt/I{


_
/lt) wunf rruq rprd LlEq]nq)rrq Buzprs uerul
rlllal P r L s E u I n t E , \ r r l r l l z l z q s u e 1 1 r 3 . 3 u r u a 1 r' ,611

( r ' l l l E qq P I r P t sn l I s l I P U q
I U q z P L dr r q t r : l l n p l q r q r n q l r P n r t ? u ? q p r t u E l l
urlnq rp turunl' qrqrnql :lq1y rp rl-nl utrrjrLur6l

,, r,1i u t l : tl; s fi ru (' i;irt,.tt -f upt o rlryrtruh s


5 2 P e m a k s e a dn i r i K h a t i b d a l a m n . i c n t e n q k ast u a r a
untuk bctshrla\\'at kepade Nabi dl lulr
kcbrasaanprda stsa kl.rutbah.("1/ Ba'it:. 651

5 3 . t s c r l e b i h - l e b i h a nd a l a m m c n g c r a . k e l t s u a r a
kctika mcmbaca shalawatNabr ketrka khatib
mcmbaca:

Allab tlanfara nalaikal-N1'a neubaca


".\'evn,qqtbrya
slnldu'at kqada llabi.." ('1|-B,yiruui, ll : 359)

5 4 . T c r i a k a n y a n g d i l a k u k a n s e b a g i a nm e r c k a d i
tcngeh khutbah dcngan mcni'ebut nama Allnh
e t a u n a m a s e b a g i a no r e n g o r a n g s h a l i h . ( , ' 1 l '
,\Iarar, XVIII : 559)

) : ) . l { e n d a t a n g k a no r a n g k a f i r l a n g b a r u m a s u k l s -
lam di pertengahanminggu kepada khatrb lang
scdang bclada di atas mimbar, hingga ra
nrclafazl.rkan keislamannla di hadapan orang
b a n v a k ,d c n g a n d c m t k i a n s i k h a t l b t c r p a k s a
m c m b er h c n t i k a n t c r l c b i h d a h u l u k h u t b a h n v a .
(,1/ Iladkltal, 11 : 171)
'fcrus
56. m c n c r u sm e n tc b u t k a nn r m a P a r i lk h e l i f e h ,

(
I r|r rr, I \i hr.< J\rr,l,),L,1 .\ Pttlat .\ i,dht l, r/ rl
t9r tlhnl a"Ft tl t,1 tP,fLt tt. tr\t

r u u r l ' | L l n l r i r L ur u l r \ . t u r r r t r p r x : L r ! I . : r r t r r d r \ r l ! q
((jt: : i f(1ti4 r . r l n r l l r f u r p r . t \ i ,n r r q r q ) l o u r : t ! . : . r , r r p u r r l r L u . ) ( l
riuurrJn-uxi r:r:f ul,r9rI. u'r;urTI:l
r r r t 1 w r ' | . r , r " . r , t r . . l. . . l i rr . r r u u,I r
lr
. \rplr rnrlrr.n-ulu qrurid Illn rrq xu.ru\ nrr
Irq lUflfp r:liiur.(u.ru
w t x s ' r r r l . I L iL I ! i f r ( l u u r n q ] r ( 1 u x r i n L l\ r r l r n l u r r p i u r \ : l 1 1 ! ! : r u r :nr ]r r
u r x : l [ u ) P i u l ] . \ u ' l L U r N , , : u ' r l N r r . \ u J L un y q i q r d r r t . r u r I \ n u|i-!rf
I r ' r ' r ) .n ' U\ | . : l t 1 . t l\ I ur I't, uptrrq1\u) (r

(ggg , ttt ,qt,(iparuuorlalyly t1ob1to111,


,:lrv rlrJ?,(.t) v,iururrurfuau;
)ntun urJrpxrl
uud zpzdll urlrdurJ531 uJqruaur)ntun rlqLlrnu
s u t u r p r l r q t n l l l r r q u l u r r l q n r q l t . r u d u - i u r u r : r 6 .11 , g

( . c Z ' ( r u / / . \ . t Vu r j p g g g : l l l , \ X
'tuuuTy-J1)1 s r l n u r d q r l o l - u u 1 nS u r l n r p n 1 r 1 : r s
,.r,iuqzqtnql uxlrxlni-u Jru qrlrq:l rs urxtuJluls
'Etu?l-Eur?lJ
Jq urIu:p r:srn;l-urdr:r;d urluopu.:rur
riuurzns trlSurHulur n-ur,\urzprnut rirzd .gg

( 9 1 : 1 , u o r 1 s 1111, 1z J. u r p r q r h u r
tuorJ r[] rlirl rit-rihrq ir-ur,( utJr puqrl-rrq Hur-(
i - u t ; o - 3 u z . r ol n t u n q q E q I u t ) n ) u l r p H u r . i r q q l . - c

(_cg'
I\\Y uzP899'_c0t:IIIi\X'(rgl .IL ' l t t u r l|
lb,
f r t p ( i , I r m p S l - , l : 1 1 ' w u r 1 r r 1 , 1 1 y u. ;u) l. n, ,f r l r p
u r . r - - u ;r :Pn P a 1t 1 l c 1 t n qq1z ; u . - ! r p u r t l n s n r l t t [ r . r
60. Pare mulclzin lang turLrtmcngamini doa khrtib.
k c t i k a m c r e k l r r r c n d o a k a np a r a S a h a b t t : r t l r
nrcnclapatkan kcrdhaan r\llah clan parx pcnguasil
a g a r n i c n d a p a t k r t t k c m c n a n g a n . ( . . \ ; a m bA t h '
'
1 1ari t1dl t .1 /-.\ [ r l.tart rt aI i t al.t, III : 323)

6 1 . Xlenycnandnnskan kh,-rtbah.(:1/-Ibda',2 ,-)


6 2 . K l r a t i b m e n g r n s k a tt a n g a nk e t i k a b c r d o a . r )
6 3 I l e n g : r n g k a t t e n g e n \ ' x n g d i l a k u ke n o l c h
s c b a g i a nm c r c k a u n t u k n - i c n g a n i n i c l o a s a n g
kha b.z\ Q1/-Ba'its, 61, 65)

0 r t . X l e n g h a r u s k a nk h u t b a h u n t u k d i t u t u p t l e n g r L n
tlrmrn Allah:

ro.'rr
"i'{,.1
u r--r- )rJ u-^rr u Jrrr 4rr Jl

".\'tstrr.qrybr1,a y'//ab utnterittal.tkan ktadilat dan


keha1ikar.."

1 ) S l r i k h u l l s h n r l b n u T r i m i r ' : r h l r c r l a t a k m ( 1 ^ l : n 1' ' 1 1 I * l t / i ) , 1 m ti 1 8 i


''
I)inal:.nl'Ln lrt.li u'rdUIr Dt t,hI'. ,tt,(rr.!lnt t(l n hlr.unr)r ktii,l
dtrj ltdt'a :a,tr h'rkLttl,al l.tr ad Nuli L,ttu notttttltk &qtr ytti4,t
trtib ltnloa.

2) S r 1 . r k a t : r k r n ,I ) r n l a r a k e n o l c h I b n u - \ l , t J t n d : r h n , ' I l f r;rtal (l :
6 8 ) b r h v a I r n g b c n a r .r p r b i L r r r c r c k r m e l . r k u k r nn u , n t t r c k r b t r c i o s a

I dn dl)rr P.tti n.<l\ rtdr'' dttt .\ (latat .\ hr it I I nlt


99L /Dtt.,l Lp tt',pktrtr,pta
"p"4

,,/"tlrrJnI\.1.. urp rjuttturdlrjrns urs q!ps lrrquI)!u x.iurruul


q'qrlJLrtlr!unf qrcFnqrilrnpuuriSuu(uElurlu :luxrrlr(L, :E.iur.iunq
n-uu.{
(riir-urd ur:rurl: rpud ,gg. : 1 ).tp/tt|"t\, p!x(! pt/ urrpp ur)rnqrsrc
qr,prq t1rtupxtur r.rllrq rirl ur)ntrrrp )irpn fuu.i.rur urq rptd
qnr\l rusrqurI3!q:s ur1n1rlrpir:t.i urrszrqrtqxppr xiuu|lrirqrj
'(6i) ulruxF'l rurtup ur1s11:trp
ur_reruru"aeqasqrqrnql 1:purd:rdur.rLu
urp rrluqs>iurlurdraduiluqrpp, r.(uqrunsruarr:; :urlurr:1r.ir:5 (1

(ZtZ, tt !,q1p,IV
'/f,, 'q"qrnqlrrq qqEq>l SUESrEsn.qEujnr(Ilxltsp
J l u E l l n s t t u l t i s J J u Ju s r r q f u r , i r z s a < J1E q U r l { ' 1 9

(ytrar{bg lutxy uxp.lS'utur/S rV'ZL.p/[ovl[


,6L ,t/0,p!g-/v) .r?qulrru
/fttla1qrl rrrp unrnl
ulnal qtlyql 3un33und nEtr
l?pund drsnau:y,X
'99

(r']EI? Lls
If,pu:drJdrurLU uBp qEqtnrl) u?lnuBlu?urJ'\i .99

Qs
uput/.\.tt/ uEp I/Z:
I,/rqzp/I,{1r/) t; lar)Eaguala
apTp qrl/11 o,{?rr/u t./ol/V upt(a7 tlaltut-r1,,

"- tr { J
t < { f r i' w
""i,i .
"'
i',4' .
:ntlr
( r 8 . \ l c n s h i t u n s j u m l a h i l m a a h p a d as c b a g r a nm a s i i d
u n t u k m e l t h a t a p a k a h i u m l a h n \ ' 2m c n c a P a r
em P a t p u l u h .

6 9 . \ l c n d i t i k a nJ L I m a dt i m , r s i l dr n a s j i dk ec i l . ( 1 . r / / a / r /
)ldldjid, 59') )

7 0 . l l a s u k n v t l m a m u n t u k s h l l a t s c b c l u mt c g a k n t ' a
shei (.Jsl.,/,tb, 92 93)

11. \lcnciLrm tansan sctelah shl.lat.(IsLlah IIasalil,


e2)
72. [-icaprn mcrcka setelah ]una.t: ",\'tno.ga ;1//alt
newintd ibadah kita bersana ."

1) S i \ ' 1 k i t x k r n : A l Q ; r s i m i. ; m e m i L k rp c r r b r h r s m I a n g p c n t i n g s c k ; r l .
I l l t : r n l p c m b r h x s , . r ,rrt u b e l i a u n r c n i c h s k r n " K e l u a r n r ' : rJ u m : r t d r i
t u l o a n s c b c n a t n r a k a r e n a s a k i n s b r n l r k i L r n n r h n , v a "h r l 5 1 , d r r t
c e r . r k a nk a m i . \ s S u b k i j u g : r m c m r | k i s : r t ut i s : r l a hd a l a m m ; L s : L h ht n i
r l e n g r n j u d L i l :" B e r p e g r n g k c p ; r d . rm r s i i d r a n g s a t u b r l a d i d i r i k r n d u a
J u n . r t d a l ; r m s a t u n e g e r i " D a l a m r r s ; r l e h n t ei t u b e l i r u m e n v r L t a k r n :
" B c r b i h n g n l : r p e h k . t n e a n- l u r n a tt : r n p ' rk e b u t u h a n m e n . l e s e k? ( l x l i h
p c r b u a r a nn u n g k a r I r n g j e l a s s c c ; r r ar k s i o m a t i k d a l a m a i a n n I s l a m
ini." (l : 190) dar frnva fatt:r beliau. Driam pembahasanrtu Al-
tlasimi srmp:Lipada petnyataan: "llendaknya tidek dlaksenak:tn-lunrr
c l s e t r r p m a s j i d k c c r l ,b a i k r t u r a n g b c r a d ad i t e n g r h P e r o n l a h i n e t a L r
d r j a h n j r h n . D e m i k h n j u g a d i s c t i e pm a s j i c lb c s : r r ,b r l a s u d r h c u k u p
chlaks:Ln:rk:rn ili masjid r:rng Ltbrh besat. tlendakn.va nctcke scmur
b c r k u m p u l d r r r a s j i d t e r b e s a rd i d a e r ; r h n 1 aK. r h u d i n t t s r l k a n m r s j t c i
s c m r c a m i t L r : r d ad i s c t r a pt c m p e t , r r a u p e r k a m p u n g a nb t s a r s e c r r t

ldr.obat l)utnq l)etr'tt4,k,i .\./),lut .\'Lrht l rrl/


/cr /ttu1'l L't I'rt,q,,tr.tt.t (/..tt1l

r r r f u ) s r . ) l r l r _ l x ! r .nrr ! s r m r l x p u r : { r ( l r : ) l r l ) | i i n t
nx nlnq ulxrt?iuntll)\ (rZ - ,ui6
iZ: IIL\ lt6:lt.\l ri!r.l r\q)r
rdxri(trq rirro.ris t:tNt.\.trtrt.\,
/ 1 . r j u l r L r j t rrru r t e p u x t ) t q r ; l L e/ 1 ) a / t l
l r r , D g / i t / r t t 7 r i l a r y , t y t / r 1 o , y r 1111 . , t n p n L r i q r u r u r l r o s r : L I r r n 1 r 1 ,
n r n L u r ) q L l x l ' , s r rL u x l r : r u
f r)jrrrn,rur runr.itrtnq.1 rJrr!nl{
IV q),r.{s
i , u s n p u . d q r F T r ! r u l r p 1 n . i s q n 1r u r u r r t l i u l ] l ( ) ) \ r t d r f r : r f i u r . \ \ , , r r d
rrx.1uxrun rultr(L, :tt
r I l r 0 u u r l s r t ) h , ) L ur : i l : j q u W r ) , , , t t , r \ .
q!!P./r'/r/tu /t..
LUr:Pprqrnin.q Lpt)r ,,,urtrt .t{>l
qy't/J4 uPllrt"i tpltrV t/'/,/ Srra .rItutr
rntl/D.tu./ trlrp"
r/tt tutrlt+ad t/lltt ritu\.. :.1.nryd)1 n,:tr/pflen/ "tt "!rL,7
"k41ratu t/t)/.trynrl
/r/t"tltt?.lrult,trptt rtitl.tDtlr!tu//jt]///;wL",1,,,ttit,,,,11,,,

iifl {er <c..{s-rif .^<J


'l -:t r.-r" (;--- q- -1 .*--r n-n^ ; --?r^
f .i, ;;. - , (,:.r:
_ ,-:.r
- , r., ;..

L,,,:
r\/,,,,,,,
r, "',,::::,' :';;
il:l',:l
",:il:
t ' i l t r n q . s r ) t L I U I f \ f r u ; ! r r u ) r u r : 1 , : , : : ) r q r u r c l r p rU' {ri1 , . n - u , , , u , . , , . p n .

l l : "u rtl r' rr\ u . ] l l r\i L' 'r r"L : l ) r u


rp[t
t-,,,..,r ,. rl,l
r j ! l ) L | 1 ] l | l r sr L L L ( L L , U i u r. j u l r . \ i ( j r . | l ) ( t r r r ) !
,,'r'r'.tr,tt , ,,, u t.,r .,,,rt ,., l,,j
,, U, il, ) rdr.,t rl,,j!tf \u)l uinjrrtjt .;iuns,-j-rj1.t
r1rr )s
l: ,,. ,.,,r. | | ,. . , . . t . . r,.,,r. , . r ) , , r . t .
u'rtu)O un,thuf i f rL\r,n
lnls.Lllrjf:tilnln(lrurlu
r;-Il)rf |rjrLU,\r\lLtl

rPtd I)rlsurunlurd tp r:1trnt.r,,


urra-uq.>s
t_irrr;rp.r;t11;,

it'_6n ( o z t:
'694 : '.trrlrl\--11...
tZ Lrlrp cc 6l ,pt/r-ru1y
'lZI : 1trr1r1t1t1
' t r / / x . \ .r l , ) . t u t u n 1 - L l u l o t r s
\ J n r l n L l Zl r l u r l \ ^ c /
H a t i i u m a t s a m b i l n l c n b l u ' a b ' . t l tr . a n gm a s t h
m c r a n g k a kd r n b e l u m b i s a b c r j a l l n . T e r k a d a n c
i a n c n . q i k a ta n t a r a c l u r l b u j a n k a k l b a l i i t u
< l c r r g a nb c n a n g . K c m u c l t a ni a n e m i n t a k c p a d a
o r e n g l a n t p c r t a m ak a l i k c l u a rt l a r i m a s i r cul n t u k
n e m o t o n g b c n a n . gi t u . l a b e r k c l a k i n a nb a h s ' as i
b a t ' i a k a n sc g e r a b i s a b e r j a l a n d u a m i n g u u
s c t e l a hi t uI

7 5 . B c r d i r i n v as e b a g i a nr r e r c k a c i i p t n t u c l e n g a n
m c m b e t a c e n g k i r d i t l n g a n n v a ,u n t u k d i l u c l a h i
cilch orans-orant lang keluar dari masjid satu
pcrsatu, clemi mcndaprtkan berkah tlan
kescmbuhanI

I ) c m i k i a n i t u l a h a k h i r d a r i b r d ' a hb i d ' a h d a l a r r . r
Ju m a t .
S c g a l ap u j i b a q i A l i a h s c m a t a ,s h a l a r v a d
t an
s a l a m s em o g a t e r c r ' r r a h k a nk e p a d a N a b i
l\'luhemmacl$ t'ang tidak ada Nabj scsudahnva

Damasktrs27 - 2 - ll82 H

Mu h amm ad Nas hir udin Al-Al b ani

I.rehdr 1+,tit.! P.irtrrdn .\elrrtttt \r./,1t I,,tnl