Anda di halaman 1dari 10

MATA PELAJARAN : KAJIAN TEMPATAN

TARIKH : 23 JULAI 2009

MASA : 7.40 – 8.40 PAGI

TAHUN : 4 MELUR

BILANGAN MURID : 45 ORANG

TEMA : 2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

TOPIK : 2.1 LATAR BELAKANG KAWASAN SETEMPAT

SUBTOPIK : C. CUACA

II. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian

OBJEKTIF : MENGENAL LOKASI TEMPAT TINGGAL MURID

HASIL PEMBELAJARAN :

Di akhir pembelajaran ini murid dapat –

1. Menjelaskan pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian penduduk


setempat

2. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil oleh murid sewaktu


banjir

3. Bersyukur tentang keadaan cuaca di kawasan tempat tinggal murid.

PENGETAHUAN SEDIA ADA : MURID TELAH MEMPELAJARI JENIS-JENIS CUACA DI


MALAYSIA PADA SESI PEMBELAJARAN SBELUM INI.

NILAI MURNI : Bersyukur

SUMBER ABM : KAD GAMBAR

KAD PERKATAAN

ARTIKEL ‘KESELAMATAN KETIKA BANJIR’

ELEMEN
LANGK CATATAN /
PROSEDUR PERLAKSANAAN PEMBELAJARA
AH ALATAN
N BESTARI
SET KEMAHIRAN ABM : Kad
INDUKS 1. Guru mempamerkan gambar kanak- BELAJAR gambar
I kanak bermain di padang. - memperolehi
(5 maklumat
minit) 2. guru bersoal jawab dengan murid
berkenaan dengan gambar tersebut.
- Apa yang kamu kihat dalam gambar
ini?
= kanak-kanak bermain
- Pada waktu bila aktiviti ini sesuai
dijalankan?
= pada waktu petang
- Kenapa?
= cuaca redup / kurang panas

1. Kelas dibahagikan kepada 3


kumpulan. (15 orang = 1 kumpulan)

2. guru menerangkan peraturan


permainan ‘Teka Perbuatan’ dan cara
bermain.

3. wakil bagi setiap kumpulan di


panggil ke hadapan bergilir-gilir dan
diberikan satu kad perkataan.
KEMAHIRAN
4. murid berkenaan perlu melakonkan
BELAJAR: IP :
gaya atau menyampaikan ayat dalam
- memperolehi Menyatakan
kad tersebut kepada rakan kumpulan
maklumat aktiviti harian
tanpa menggunakan mulut / bercakap.
yang boleh
KEMAHIRAN dilakukan
5. setiap kumpulan diberikan 2 minit
LANGKA BERFIKIR: mengikut
untuk meneka. Jawapan yang penuh =
H1 - menjana idea cuaca.
10 markah, jawapan separuh = 5
(10 - menyelesaikan
markah dan tiada jawapan / salah = 0
minit) masalah Alatan : kad
markah.
perkataan
TEORI
6. setiap kumpulan diberikan 2 soalan
KECERGASAN NILAI :
dan diteka secara bergilir-gilir.
PELBAGAI: - kerjasama
- interpersonal - yakin
7. kad jawapan yang sudah diteka
- kinestatik
akan ditampal di papan hitam.

KAD PERKATAAN:
1. MENJEMUR PAKAIAN (panas)
2. MEMESIN RUMPUT (panas)
3. BERJALAN DENGAN PAYUNG (hujan)
4. BERMAIN LAYANG-LAYANG
(berangin)
5. MENYAPU SAMPAH DI HALAMAN
RUMAH (redup)
6. BERCUCUK TANAM (redup)

LANGKA KEMAHIRAN IP =
1. Murid berbincang bersama-sama
tentang cuaca yang sesuai untuk
melakukan aktiviti dalam kad
mengkategori
perkataan.
kan aktiviti
harian
2. murid diminta mengisi jawapan BELAJAR:
mengikut
dalam lembaran kerja yang diberikan. - mendengar
keadaan
H2 - mengingat
cuaca
(10 3. murid juga diminta untuk berfikir - mencatat
minit) dan menyatakan aktiviti lain yang
ABM:
boleh dilakukan mengikut keadaan PEMBELAJARAN
- lembaran
cuaca untuk diisi dalam lembaran KONTEKSTUAL
kerja
kerja.
- kad
perkataan
4. lampiran yang sudah siap perlu
ditampal di dalam lembaran kerja.

1. Murid diminta merujuk Buku Teks


halaman 56 berkenaan gambar
suasana ketika banjir.

2. guru bersoal jawab dengan murid


berpandukan Buku Teks.

- Apakah punca banjir?


= hujan yan turun tidak berhenti-henti INKUIRI
= air sungai yang melimpah dari PENEMUAN
tebing sungai
LANGKA
TKP:
H3
- Berdasarkan pandangan murid, - verbal
(5
apakah faktor kegiatan manusia yang linguistik
minit)
menggalakkan berlakunya banjir?
= pembuangan sampah ke dalam KEMAHIRAN
longkang, parit menyebabkan saliran BERFIKIR:
air tersumbat - menjana idea
= pengurusan sistem saliran yang
lemah
= pembalakan hutan yang berleluasa
= pembangunan tidak terancang

3. guru mencatat jawapan murid pada


papan hitam

LANGKA 1. Murid berada dalam kumpulan


H4 bertiga. INKUIRI
(15 PENEMUAN
minit) 2. setiap kumpulan akan diberikan
artikel petikan berkenaan banjir dari KEMAHIRAN
internet BELAJAR:
- memperolehi
maklumat
3. murid diminta menulis sekurang-
- membaca
kurangnya 4 langkah keselamatan
- mencatat
ketika banjir di dalam buku latihan.
KEMAHIRAN
4. jawapan boleh diperolehi dari dalam
BERFIKIR:
artikel dan perbincangan antara ahli
- menyelesaikan
kumpulan.
masalah
5. guru memilih beberapa orang murid
TKP:
secara rawak untuk membacakan
- interpersonal
jawapan mereka kepada kelas.

1. Guru merumuskan pembelajaran


PENUTU hari ini tentang pengaruh cuaca
P terhadap aktiviti hairan serta langkah
(5 keselamatan ketika banjir.
minit)
2. guru menerapkan nilai murni pada
murid
KAJIAN TEMPATAN

TAHUN 4

NAMA : KELAS :

Nyatakan aktiviti yang bersuaian dilakukan bagi keadaan cuaca di bawah.

Redup Hujan

1.__________________________ 1.__________________________

2.__________________________ 2.__________________________

3.__________________________ 3.__________________________

Panas Berangin

1.__________________________ 1.__________________________

2.__________________________ 2.__________________________

3.__________________________ 3.__________________________
MATA PELAJARAN : KAJIAN TEMPATAN

TARIKH : 18 OGOS 2009

MASA : 11.10 – 12.10PAGI

TAHUN : 4 SIANTAN

BILANGAN MURID : 45 ORANG

TEMA : 2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

TOPIK : 2.6 IDIENTITI KAMPUNG HALAMANKU

SUBTOPIK : KEISTIMEWAAN SETEMPAT

III. PRASARANA

- Kemudahan dan perkhidmatan awam

HASIL PEMBELAJARAN :

Di akhir pembelajaran ini murid dapat, menceritakan keistimewaan prasarana yang


terdapat di tempat tinggal murid

OBJEKTIF :

1. Menyenaraiakn sekurang-kurangnya 3 contoh prasarana di tempat tinggal


murid

2. Menyatakan keisitmewaan atau kegunaan prasarana

3. Memberikan 2 atau lebih langkah penggunaan yang bijak bagi prasarana


yang disediakan

PENGETAHUAN SEDIA ADA : MURID TELAH MEMPELAJARI KEISTIMEWAAN SETEMPAT


DARI SEGI KEBUDAYAAN

NILAI PATRIOTISME : bersama-sama bertanggungjawab untuk meningkatkan imej


tempat tinggal sendiri

NILAI MURNI : bekerjasama

SUMBER ABM : KAD GAMBAR PEN MARKER TAG PERANAN

MANILA KAD ‘STOP WATCH’ ‘BLUE TAG’


ELEMEN
LANGK CATATAN
PROSEDUR PERLAKSANAAN PEMBELAJARAN
AH / ALATAN
BESTARI

1.Guru menyatakan tajuk p&p hari ini

2. Guru mempamerkan beberapa buah


logo syarikat / badan yang menyediakan
perkhidmatan asas bagi setiap kawasan.

- PERBADANAN AIR MELAKA (PAM) TEORI


= menyediakan bekalan air KECERGASAN
ABM:
SET FIZIKAL
- kad
INDUKS - TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB) - verbal linguistik
gambar
I = bekalan elektrik
logo
(5 PEMBELAJARAN
minit) - TELEKOM MALAYSIA (TM) KONTEKSTUAL
= komunikasi

3. guru bersoal jawab dengan murid


tentang peranan setiap badan @ syarikat
berkenaan.

LANGKA PEMBELAJARAN * rujuk


H1 1. guru mengaitkan contoh di atas dengan KONTEKTUAL contoh
(5 kemudahan asas lain yang disediakan yang
minit) oleh kerajaan di kawasan tempat tinggal TKP: terdapat
murid - verbal linguistik dalam
buku teks
Contoh: dewan serbaguna, tempat ibadat halaman
dan lain-lain. 66

2. murid diminta untuk berfikir secara


senyap satu contoh prasarana yang
terdapat di kawasan tempat tinggal
murid.

3. beberapa orangm urid diminta


mencabut nama murid lain dari dalam
kotak ‘Cabutan Bertuah’. (10 cabutan)

4. murid yang terpilih perlu menyatakan


satu contoh prasarana. Jawapan murid
tidak boleh sama dengan jawapan murid
lain.

5. guru mencatat jawapan murid pada


papan hitam.
1. guru memilih satu prasarana untuk
dibincangkan iaitu ‘ Tempat Rehat Awam’.

2. Satu jadual kosong dipamerkan pada


papan hitam.

KEMAHIRAN
ABM
BELAJAR
- papan
LANGKA PENGGUNAAN - mendengar
KEISTIMEWAAN putih
H2 YANG BIJAK
mudah
(10 KEMAHIRAN
alih
minit) BERFIKIR
- pen
- menjana idea
marker
TKP
3. Murid diminta menyumbangkan idea - verbal linguistik
tentang keistimewaan dan cara -interpersonal
penggunaan yang bijak bagi ‘Tempat
Rehat Awam’.

4. guru mengisi idea murid dalam jadual


tersebut.

LANGKA TKP ABM


H3 1. berdasarkan langkah 2, murid diminta - interpersonal - jadual
(20 melakukan aktivit brainstorming dan guru - kinestatik pada kad
minit) menerangkan langkah-langkah & - verbal linguistik manila
peraturan melakukan aktivti. - tag
KEMAHIRAN peranan
PERATURAN BRAINSTORMING BERFIKIR - pen
I. setiap kumpulan mempunyai seorang - menjana idea marker
ketua, jurucakap dan pencatat - ‘stop
- Ketua: Penjagaan alatana dan disiplin KEMAHIRAN watch’
- Pencatat: Menulis idea yang diberikan BELAJAR
oleh setiap ahli - mencatat
- Jurucakap: Membentangkan hasil - memperolehi
kumpulan maklumat
II. catat SEMUA idea yang diberi
III. Tempoh masa = 10 minit

2. Kelas dibahagikan kepada 9 kumpulan


dengan 5 orang ahli.

3. guru menyerahkan alatan kepada ketua


kumpulan
4. setiap kumpulan telah ditetpkan 1
prasarana

- KUMPULAN 1 : Perhentian bas


- KUMPULAN 2 : Tandas Awam
- KUMPULAN 3 : Taman Rekreasi
- KUMPULAN 4 : Dewan serbaguna
- KUMPULAN 5 : Telefon awam
- KUMPULAN 6 : Jejantas
- KUMPULAN 7 : Padang permainan
- KUMPULAN 8 : Perpustakaan Awam
- KUMPULAN 9 : Balai raya

1. aktiviti ‘brainstorming’ mestilah


ditamatkan mengikut masa yang
ditetapkan.

2. setiap kumpulan perlu mempamerkan


LANGKA hasil kerja kumpulan di dinding kelas ABM
PEMBELAJARAN
H4 -manila
KOPERATIF
(15 3. jurucakap bagi setiap kumpulan akan kad
- stand and share
minit) membentangkan hasil kumpulan masing- - blue tag
masing.

4. guru dan murid lain memberi komen


dan pendapat tentang hasil kerja setiap
kumpulan.

1. Guru menerapkan nilai patriotisme


PENUTU pada murid
P
(5 2. nilai tanggungjawab bersama dikaitkan
minit) dengan pepatah

‘ berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’