Anda di halaman 1dari 22

MAKALAH

(
GASTROENTERI
TIS)

Di
susunOl
eh:

TON3

Kat
eter

MuhammadI
ly
asYasi
n

YAYASANWAHANABHAKTIKARYAHUSADA

AKADEMIKEPERAWATANKESDAM I
I/
SRI
WIJAYA

ANGKATANXXI
X

TAHUNAJARAN2020/
2021
i
i
KATAPENGANTAR

Puj
isy
ukurpenul
i
sucapkanat
askehadi
ratAl
l
ahSWT,kar
enadenganr
ahmat
dankar
uni
a-Ny
a penul
i
smasi
hdi
ber
ikesempat
anunt
ukmeny
elesai
kanmakal
ahi
ni.
Semogashal
awatser
tasal
am sel
aludi
l
impahkankepadaj
unj
unganNabibesar
MuhammadSAW beser
tasahabatdankel
uar
gany
a,ser
tapengi
kut
nyahi
nggaakhi
r
zaman.Ami
n.

Al
hamdul
i
ll
ah penul
i
stel
ah ber
hasi
lmeny
elesai
kan makal
ah Keper
awat
an
Medi
kalBedaht
ent
ang“
Gast
roent
eri
ti
s”.Makal
ahi
nidi
susunagardapatmenambah
i
nfor
masi
kepadapar
apembacat
ent
anggast
roent
eri
ti
s.

Dal
am kesempat
an i
nipenul
i
s mengucapkan t
eri
makasi
hyang sedal
am-
dal
amny
akepada:

1.Bapak Ns. Muh Abdur


rouf
,M.
Kep sel
aku KaPr
odi DI
II Keper
awat
an
Uni
ver
sit
asI
slam Sul
tanAgung.
2.I
bu Ns.Fur
aida Khasanah,M.
Kep sel
aku dosen pengampu Keper
awat
an
Medi
kal
Bedah.
3.I
buNs.Er
naMel
ast
uti
,M.
Kepsel
akudosenpengampuKeper
awat
anMedi
kal
Bedahser
tadosenpembi
mbi
ng.
4.Or
angt
uakami
yangt
elahmembant
ubai
kmor
ilmaupunmat
eri
.
5.Rekan-
rekan sat
u kel
ompok y
ang t
elah membant
u dal
am peny
usunan
makal
ahi
ni.

Semogamakal
ahi
nimember
iwawasany
angl
ebi
hluaskepadapembaca.
Wal
aupunmakal
ahi
nimemi
l
ikikel
ebi
handankekur
angan,
namunpenul
i
smeny
adar
i
bahwamakal
ahi
nimasi
hjauhdar
isempur
na.Ol
ehkar
enai
tukr
it
ikdansar
any
ang
membangun sangat di
per
lukan.Semoga makal
ah i
niber
manf
aat bagiy
ang
membut
uhkandanmendapatr
idhoAl
l
ah.Ami
n.

Peny
usun

i
i
i
DAFTARI
SI

KATAPENGANTAR i
DAFTARI
SI i
i
BABIPENDAHULUAN 1
A. Lat
arbel
akang 1
B. Tuj
uanPenul
i
sanMakal
ah 2
BABI
IKONSEPDASARMEDI
S 3
A. Def
ini
si 3
B. Et
iol
ogi 3
C. Mani
fest
asi
Kli
nis 4
D. Pat
ofi
siol
ogi 4
E. Pemer
iksaanPenunj
ang 5
F. Penat
alaksanaanMedi
s 6
BABI
IIKONSEPDASARKEPERAWATAN 8
A. Pengkaj
i
an 8
B. Di
agnosaKeper
awat
an 9
C. RencanaAsuhanKeper
awat
an 9
D. Pat
hway
s 12
BABI
V PENUTUP 12
A. Kesi
mpul
an 12
B. Sar
an 13
DAFTARPUSTAKA 14

i
i
i
BABIPENDAHULUAN

A.Lat
arbel
akang

Gast
roent
eri
ti
sadal
ahbuangai
rbesar(
def
ekasi
)denganj
uml
ah
t
inj
ayangl
ebi
hbany
akdar
ibi
asany
a(nor
mal100-
200 mlperj
am t
inj
a),
dengant
inj
aber
bent
ukcai
ranat
auset
engahcai
r(set
engahpadat
),dapatpul
a
di
ser
tai
def
ekasi
yangmeni
ngkat(
Padi
l
a,2013)
.
Mani
fest
asikl
i
nispeny
aki
tgast
roent
eri
ti
sber
var
iasi
.Ber
dasar
kan
sal
ahsat
uhasi
lpenel
i
tiany
angdi
l
akukanpadaor
angdewasa,mual(
93%)
,
munt
ah(
81%)at
audi
are(
89%)
,danny
eriabdomen(
76%)adal
ahgej
alay
ang
pal
i
ng ser
ing di
l
apor
kan ol
eh kebany
akan pasi
en.Tanda-
tanda dehi
drasi
sedangsampai
ber
at,
seper
timembr
anmukosay
angker
ing,
penur
unant
urgor
kul
i
t,at
au per
ubahan st
atus ment
al,t
erdapat pada <10% pada hasi
l
pemer
iksaan.Gej
alaper
naf
asany
angmencakupr
adangt
enggor
okan,bat
uk,
danr
inor
eadi
l
apor
kanseki
tar10%(
Breseeetal
,2012)
Ber
dasar
kandat
apr
ofi
lkesehat
an2011,j
uml
ahkasusdi
aredi
JawaTengahber
dasar
kanl
apor
anpuskesmassebany
ak420.
587sedangkan
kasus gast
roent
eri
ti
s di
rumah saki
t sebany
ak 7.
648 sehi
ngga j
uml
ah
kesel
uruhan pender
it
ayang t
erdet
eksiadal
ah 428.
235 dengan j
uml
ah
kemat
ianadal
ahsebany
ak54or
ang.Dar
ilapor
ansur
vei
l
ant
erpadut
ahun
2010j
uml
ahkasusdi
aredi
dapat
kan15,
3% diPuskesmas,dir
umahsaki
t
di
dapat0,
20% padapender
it
arawati
napdan0,
05% pasi
enr
awatj
alan.
(Har
yawan,
2011)
.
Dar
idat
a Di
nas Kesehat
an Pr
ovi
nsiJawa Tengah,cakupan
penemuandanpenanganandiPr
ovi
nsiJawaTengaht
ahun2013sebesar
51,
32%,l
ebi
hti
nggidi
bandi
ngkan t
ahun 2012 (
42,
66%)
.Pada t
ingkat
kabupat
en/
kot
a,di
ket
ahuibahwacakupanpenemuandanpenanganandi
are
t
ert
inggiadal
ahKot
aPekal
ongan(
106,
85%)dant
erendahadal
ahKabupat
en
Boy
olal
i(16,
42%)
.(Di
nkesJat
eng,
2014)
.

1
B.Tuj
uanPenul
isanMakal
ah

1.Tuj
uanUmum

Mahasi
swamampumenger
tidanmenj
elaskanasuhankeper
awat
anpada
pasi
endenganpeny
aki
tgast
roent
eri
ti
s

2.Tuj
uankhusus

a.Mahasi
swamampumenger
tidanmenj
elaskandef
ini
sigast
roent
eri
ti
s

b.Mahasi
swamampumenger
tidanmenj
elaskanpat
ofi
siol
ogi
s
gast
roent
eri
ti
s

c.Mahasi
swamampumenger
tidanmenj
elaskanmani
fest
asi
kli
nis
gast
roent
eri
ti
s

d.Mahasi
swamampumenger
tidanmenj
elaskanpemer
iksaan
penunj
anggat
roent
eri
ti
s

e.Mahasi
swamampumenger
tidanmenj
elaskankl
asi
fi
kasi
gast
roent
eri
ti
s

f
. Mahasi
swamampumenger
tidanmenj
elaskanpenat
alaksanaan
medi
sgast
roent
eri
ti
s

g.Mahasi
swamampumenger
tidanmenj
elaskanpenat
alaksanaan
keper
awat
angast
roent
eri
ti
s

2
BABI
IKONSEPDASARMEDI
S

A.Def
ini
si

Gast
roent
eri
ti
sadal
ahper
adanganpadamucosal
ambungdanusushal
us
(
Lewi
s,2000)
.
Gast
roent
eri
ti
sadal
ahi
nfl
amasimembr
anemukosal
ambungdanusus
hal
us y
ang dit
andaidengan munt
ah-
munt
ah dan di
arey
ang ber
aki
bat
kehi
l
angan cai
ran el
ekt
rol
i
tyang meni
mbul
kan dehi
drasi dan gej
ala
kesei
mbanganel
ekt
rol
i
t(cecy
ly,
Bet
z,2002)
.
Menur
utAr
diansy
ah(
2012)
 Gast
roent
eri
ti
sadal
ahr
adangpadal
ambung
dan 
ususy
angmember
ikangej
aladi
are,denganat
aut
anpadi
ser
taimunt
ah,
danser
ingkal
idi
ser
tai
peni
ngkat
ansuhu 
tubuh.
 

B.Et
iol
ogi

Menur
utMansj
oer(2000)et
iol
ogi
gast
roent
eri
ti
sadal
ah:

1) Fakt
ori
nfeksi

a.
Inf
eksiI
nter
nalmer
upakani
nfeksisal
uranpencer
naany
angmer
upakan
peny
ebabut
ama gast
roent
eri
ti
s.mel
i
put
iinf
eksi
bakt
eri
(Vi
bri
o,E.col
i
,
Sal
monel
l
a,Shi
gel
l
a,Campy
lobact
er,
Yer
sini
a,Aer
omonas,
dsb)
,inf
eksi
v
irus(
Ent
erov
irus,Adenov
irus,Rot
avi
rus,
Ast
rov
irus,dl
l
),i
nfeksipar
asi
t
(
E.hy
stol
yti
ca,
G.l
ambl
i
a,T.homi
nis)danj
amur(
C.al
bicans)
b.
Inf
eksipar
ent
eralmer
upakani
nfeksidil
uarsi
stem pencer
naany
ang
dapatmeni
mbul
kangast
roent
eri
ti
s.seper
ti
:ot
it
ismedi
aakut
,tonsi
l
iti
s,
br
onkopneumoni
a,ensef
ali
ti
sdansebagai
nya.
2) Fakt
orMal
absor
bsi
Mal
absor
bsikar
bohi
drat:di
sakar
ida(
int
oler
ansil
akt
osa,mal
tosadan
sukr
osa)
,monosakar
ida (
int
oler
ansigl
ukosa,f
rukt
osa dan gal
akt
osa)
.
I
ntol
eransil
akt
osamer
upakanpeny
ebabgast
roent
eri
ti
syangt
erpent
ing
padabay
idananak.

3
3) Fakt
orMakanan
Gast
roent
eri
ti
s dapatt
erj
adikar
ena mengkonsumsimakanan basi
,
ber
acundanal
ergi
ter
hadapj
eni
smakanant
ert
ent
u.
4) Fakt
orPsi
kol
ogi
s
Gast
roent
eri
ti
sdapatt
erj
adikar
enaf
akt
orpsi
kol
ogi
s(r
asat
akutdan
cemas)
.

C.Mani
fest
asiKl
ini
s

Mani
fest
asikl
i
niskl
i
endengangangguangast
roent
eri
ti
smenur
utCecy
lydan
Bet
z(2009)adal
ah:
1. Di
arey
angber
langsungl
ama(ber
har
i-
har
iat
auber
minggu-
minggu)bai
k
secar
a menet
apat
auber
ulangàpander
it
aakanmengal
amipenur
unan
ber
atbadan.
2. BABkadangber
campurdengandar
ah.
3. Ti
njay
angber
bui
h.
4. Konsi
stensi
tinj
atampakber
lendi
r.
5. Ti
njadengankonsi
stensi
encerber
campurdenganl
emak
6. Pender
it
amer
asakanseki
tper
ut.
7. Rasakembung.
8. Mual
,kadang-
kadangsampai
munt
ah.
9. Kadang-
kadangdemam.

D.Pat
ofi
siol
ogi

Gast
roent
eri
ti
sdapatt
erj
adiaki
batmasukny
ami
kroor
gani
smehi
dup
ke dal
am usus set
elah ber
hasi
l mel
ewat
iri
ntangan asam l
ambung.
Mi
kroor
gani
smet
ersebutber
kembangbai
k,kemudi
anmengel
uar
kant
oksi
n
dan aki
bat t
oksi
nter
sebut t
erj
adihi
per
sekr
esiy
ang sel
anj
utny
a akan
meni
mbul
kandi
are.Mi
kroor
gani
smemempr
oduksit
oksi
n.Ent
erot
oksi
nyang
di
produksiagenbakt
eri(
seper
tiE.
col
idanVi
bri
ochol
era)akanmember
ikan
ef
ekl
angsungdal
am peni
ngkat
anpengel
uar
ansekr
esiai
rkedal
am l
umen
gast
roi
ntest
inal
.Beber
apaagenbakt
eribi
samempr
oduksisi
tot
oksi
n(seper
ti

4
Shi
gel
l
a dy
sent
eri
ae,
Vibr
io par
ahaemol
i
tikus, Cl
ost
ri
dium di
ff
ici
l
e,
ent
erohemor
rhagi
c E.
col
i
)yang menghasi
l
kan ker
usakan sel
-selmukosa,
ser
tameny
ebabkanf
esesber
campurdar
ahdanl
endi
rbekassi
sasel
-sely
ang
t
eri
nfl
amasi
.Inv
asient
erosi
tdi
l
akukanbeber
apami
krobaseper
tiShi
gel
l
a,
or
gani
sme campy
lobact
er, dan ent
erov
asi
f E.
col
iyang meny
ebabkan
t
erj
adi
nyadest
ruksi
,
ser
tai
nfl
amasi
(Jones,
2003)
.

Pada mani
fest
asil
anj
utdar
idi
are dan hi
l
angny
a cai
ran,el
ekt
rol
i
t
member
ikanmani
fest
asipadaket
idaksei
mbangananasam basa(
met
abol
i
k
asi
dosi
s).Hali
nit
erj
adikar
enakehi
l
anganNa-
Bikar
bonatber
samaf
eses.
Met
abol
i
smel
emakt
idaksempur
nasehi
nggabendakot
ort
ert
imbundal
am
t
ubuh dan t
erj
adi
nya peni
mbunan asam l
akt
atkar
ena adany
a anor
eksi
a
j
ari
ngan.Pr
odukmet
abol
i
smey
angber
sif
atasam meni
ngkatker
anat
idak
dapat di
kel
uar
kan ol
eh gi
njal (
ter
jadi ol
i
gur
ia/
anur
ia) dan t
erj
adi
nya
pemi
ndahan i
on Na dar
icai
ran ekst
rasel
ulerkedal
am cai
ran i
ntr
asel
uler
(
Lev
ine,
2009)

Respon pat
ologi
s pent
ing dar
igast
roent
eri
ti
s dengan di
are ber
at
adal
ahdehi
drasi
,
yai
tugangguandal
am kesei
mbanganai
ryangdi
sebabkan
out
putmel
ebi
hii
ntake.Meski
puny
anghi
l
ang adal
ahcai
rant
ubuh,t
etapi
dehi
drasi
jugadi
ser
tai
gangguanel
ekt
rol
i
t(Pr
esci
l
la,
2009)
.

E.Pemer
iksaanPenunj
ang

Pemer
iksanl
abor
ator
ium pent
ingar
ti
nyadal
am menegakkandi
agnosi
s
y
angt
epatsehi
nggat
epatj
ugadal
am member
ikanobat
.Adapunpemer
iksaan
y
angper
ludi
ker
jakanmenur
utSur
aat
maj
a(2007)adal
ah:

1)Pemer
iksaanFeses

Tes t
inj
a unt
uk menget
ahuimakr
oskopi
s dan mi
kroskopi
s,bi
akan
kuman unt
uk menget
ahuikuman peny
ebab,t
es r
esi
stensit
erhadap
ber
bagaiant
ibi
oti
kser
taunt
ukmenget
ahuipHdankadargul
aji
kadi
duga
adai
ntol
eransi
glukosaa.

2)Pemer
iksaanDar
ah

5
Dar
ahper
if
erl
engkap,anal
i
sadar
ahdanel
ekt
rol
i
t(t
erut
amaNa,Ca,
K
danPser
um padadi
arey
angdi
ser
taikej
ang)
,anemi
adandapatt
erj
adi
kar
enamal
nut
ri
si
/mal
absor
bsit
ekananf
ungsisum-
sum t
ulang(
proses
i
nfl
amasikr
oni
s)peni
ngkat
an sel
-seldar
ah put
ih,pemer
iksaan kadar
ur
eum dancr
eat
ini
ndar
ahunt
ukmenget
ahui
faal
ginj
al.

3)Pemer
iksaanel
ekt
rol
i
ttubuh

Unt
ukmenget
ahui
kadarNat
ri
um,
Kal
i
um,
Kal
si
um danBi
kar
bonat

4)Duodenal
Int
ubat
ion

Unt
ukmenget
ahuipeny
ebabsev
arakuant
it
ati
fdankual
i
tat
ift
erut
ama
padadi
arekr
oni
k

F.Kl
asi
fi
kasi

Kl
asi
fi
kasigast
roent
eri
ti
s menur
utdepkes RI1999,
 
diar
e di
kl
asi
fi
kasi
kan
menj
adi
diar
eakutdankr
oni
s.
1)Di
are akutadal
ah di
arey
ang ser
anganny
ati
ba-
ti
ba dan ber
langsung
kur
ang dar
i14 har
i.Di
areakutdi
kl
asi
fi
kasi
kkankembal
isecar
akl
i
nis
menj
adi
:
a. Di
arenon-
inf
lamasi
Di
arei
nidi
sebabkanol
ehent
erot
oksi
ndanmeny
ebabkandi
are
menj
adicai
rdenganv
olumebesart
anpal
endi
rdandar
ah.
 Kel
uhan
abdomenj
arangt
erj
adiat
au 
bahkant
idakadasamasekal
i
.Dehi
drasi
cepatt
erj
adiapabi
l
ati
dakmendapat
kancai
rany
angseseuaisebagai
penggant
i.Ti
dakdi
temukanl
eukosi
tpadapemer
iksaaanf
esesr
uti
n.
b. Di
arei
nfl
amasi
Di
arei
nidi
sebabkan ol
eh i
nvasibakt
eridan pengel
uar
an
si
tot
oksi
n dikol
on.Gej
ala kl
i
nis di
tandaidengan adany
a mul
as
sampai
 
denganny
erikol
i
k,mual
,munt
ah,demam,t
enesmus,t
anda
dangej
aladehi
drasi
.Secar
a makr
oskopi
ster
dapatl
endi
rdandar
ah
padapemer
iksaanf
esesr
uti
ndansecar
ami
kroskopi
ster
dapat
 sel
l
eukosi
tpol
i
mor
phonukl
ear(
PMN)
.
2)Di
arekr
oni
sber
langsungl
ebi
hdar
i14har
i.Di
arekr
oni
sdi
kl
asi
fi
kasi
kkan
kembal
isecar
akl
i
nismenj
adi
:

6
a.Di
aresekr
esi
Di
aredenganv
olumef
esesbany
aky
angbi
asany
adi
sebabkan
ol
eh 
gangguant
ranspor
tel
ekt
rol
i
taki
batpeni
ngkat
anpr
oduksidan
sekr
esi
air
 danel
ekt
rol
i
tnamunkemampuanabsor
bsmukosaususke
dal
am 
usus menur
un.Peny
ebabny
a adal
ah t
oksi
n bakt
eriseper
ti
t
oksi
nkol
era,pengar
uhgar
am empedu,asam l
emak 
rant
aipendek,
l
aksat
if non osmot
ic dan hor
mone i
ntest
inal (
gast
ri
n
v
asoakt
if
 i
ntest
inal
pol
ypept
ide(
VIP)
)2)
b.Di
areosmot
ic
Ter
jadibi
l
ater
dapatpar
ti
kely
ang 
ti
dakdapatdi
absor
bsiol
eh
usussehi
ngga osmol
ari
tasl
umen meni
ngkatdan ai
rter
tar
ikdar
i
dal
am pl
asma kel
umen usussehi
ngga t
erj
adi
l
ah di
are.Mi
sal
nya
mal
absor
bsikar
bohi
drataki
bat
 def
isi
ensil
act
aseat
auaki
batgar
am
magnesi
um.
c.Di
areeksdat
if
I
nfl
amasiakan mengaki
bat
kan ker
usakan mukosa bai
kusus
hal
us 
maupun usus besar
.Inf
lamasidan eksudatdapatt
erj
adi
aki
bat
 i
nfeksibakt
eriat
auber
sif
atnon-
inf
eksiseper
tigl
utensensi
ti
ve
ent
eropat
hy,i
nfl
ammat
ory boweldi
sease at
aupun aki
batr
adi
asi
.
Kel
ompokl
ainaki
batgangguanmot
il
it
asy
angmengaki
bat
kanwakt
u
t
ransi
tmakanan dan mi
numan di
usus menj
adil
ebi
h cepat
.Pada
kondi
sit
ir
otoksi
kosi
s,si
ndr
omaususi
ri
tabelat
audi
abet
esmel
l
itus
dapatmuncul
diar
eini
.

G.Penat
alaksanaan

1)Penat
alaksanaanMedi
s

Menur
utSupar
ti
ni(2004 )penat
alaksanaan medi
s pada pasi
en
gast
roent
eri
ti
smel
i
put
i:
1.Pember
iancai
ran
Pember
ian cai
ran pada pasi
en gast
roent
eri
ti
s dan
memper
hat
ikander
ajatdehi
drasi
nyadankeadaanumum.
a.Pember
iancai
ran
Pasi
endengandehi
drasir
ingandansedangcai
rany
angdiber
ikan

7
per
oralber
upa cai
rany
angber
isi
kanNaCldanNaHCO3,KCLdan
gl
ukosaunt
ukdi
areakut
.
b.Cai
ranPar
ent
eral
Sebenar
nyaadabeber
apaj
eni
scai
rany
angdiper
lukansesuai
dengan kebut
uhan pasi
en, t
etapi semuany
a i
tu t
ergant
ung
t
ersedi
any
acai
ranset
ampat
.Padaumumny
acai
ranRi
ngerLakt
at
(
RL) diber
ikan t
ergant
ung ber
at / r
ingan dehi
drasi
,yang di
per
hit
ungkandengankehi
l
angancai
ransesuaidenganumurdan
ber
atbadanny
a.

1.Dehi
drasi
Ringan
1j
am per
tama25–50ml/kgBB/har
i,kemudi
an125ml/kg
BB/
oral
.
2.Dehi
drasi
sedang
1j
am per
tama50–100ml/kgBB/or
alkemudi
an125ml/kg
BB/
har
i.
3.Dehi
drasi
ber
at
1j
am per
tama20ml/kgBB/j
am at
au5t
etes/kgBB/meni
t
(
inper
set1ml:20t
etes)
,16j
am ner
ikut
nya105ml/kgBBor
ali
t
peror
al.

2.Obat
-obat
an
Pr
insi
p pengobat
an di
areadal
ah menggant
icai
ran y
ang hi
l
ang
mel
aluit
inj
adengant
anpamunt
ahdengancai
rany
angmengandung
el
ekt
rol
i
tdangl
ukosa/kar
bohi
dratl
ain(gul
a,ai
rtaj
i
n,t
epungber
as,
dsb)
.

a.ObatAnt
isekr
esi
Aset
osal
,dosi
s 25 mg /ch dengan dosi
s mi
nimum 30 mg.
Kl
orr
pomozi
n,dosi
s0,
5–1mg/kgBB/har
i.
b.Obatspasmol
i
tik
umumny
a obatspasmol
i
tikseper
tipapav
eri
n ekst
rakbel
ador
a,
opi
um l
oper
ami
ati
dakdigunakanunt
ukmengat
asidi
areakutl
agi
,
obatpenger
ast
inj
aseper
tikaol
i
n,pect
in,
char
coal
,tabonal
,ti
dakada
8
manf
aat
nyaunt
ukmengat
asi
diar
esehi
nggat
idakdi
ber
ikanl
agi
.
c.Ant
ibi
oti
c
Umumny
aant
ibi
oti
cti
dakdi
ber
ikanbi
l
ati
dakadapeny
ebaby
ang
j
elas.Bi
l
apeny
ebabny
akol
era,di
ber
ikant
etr
asi
kl
in25–50mg/kg
BB /har
i.Ant
ibi
oti
cjugadi
ber
ikanbi
l
ater
dapatpeny
aki
tseper
ti
OMA,
far
ingi
ti
s,br
onchi
ti
s/br
onkopeneumoni
a.

A.Penat
alaksaanKeper
awat
an
Menur
utNugr
oho(
2011)penat
alaksanaankeper
awat
anant
aral
ain:
1.Rencanakandanber
ikanasupancai
ransesuai
kebut
uhan
2.Moni
tort
anda-
tanda dehi
drasi:penur
unan kesadar
an,t
aki
kar
di,
t
ensi
tur
un,
anur
ia,
keadaankul
i
t/t
urgor
.
3.Hent
ikanmakananpadat
4.Moni
tort
anda–t
anda 
 v
ital
5.Jel
askanpent
ingny
anut
ri
siy
angadekuat

9
BABI
IIKONSEPDASARKEPERAWATAN

A.Pengkaj
i
an

Pol
apengkaj
i
anf
ungsi
onal
menur
utGor
donadal
ah:

1)I
dent
it
as/
Biodat
a

a)I
dent
it
asPasi
en

b)I
dent
it
asPenanggungJawab

2)Ri
way
atkesehat
an

a)Kel
uhanut
ama

b)Ri
way
atkesehat
ansekar
ang

c)Ri
way
atkesehat
andahul
u

d)Ri
way
atkesehat
ankel
uar
ga

3)Pol
afungsi
kesehat
an:

a)Pol
aPer
sepsi
danpemel
i
har
aankesehat
an
b)Pol
aNut
ri
sidanmet
abol
i
k
c)Pol
aEl
i
minasi
d)Pol
aakt
if
it
asdanl
ati
han
e)Pol
aist
ir
ahatt
idur
f
) Pol
aper
sepsi
sensor
isdankogni
ti
f
g)Pol
ahubungandenganor
angl
ain
h)Pol
arepr
oduksi
/seksual
i
) Pol
aper
sepsi
dir
idankonsepdi
ri
j
) Pol
amekani
smekopi
ng
k)Pol
ani
l
aikeper
cay
aan/key
aki
nan
4)Pemer
iksaanf
isi
k(headt
otoe)
a)Dat
aumum
b)Pemer
iksaanheadt
otoe

10
B.Di
agnosaKeper
awat
an

Di
agnosakeper
awat
an y
ang mungki
n munculpadapasi
engast
roent
eri
ti
s
menur
utNANDAadal
ah:

1.Kekur
anganv
olumecai
ranbehubungandengankehi
l
anganv
olumecai
ran
akt
if(
diar
e,munt
ah)

2. Hi
per
ter
miber
hubungandenganpeny
aki
t(pr
osesi
nfeksi
)

3.Nut
ri
sikur
ang dar
ikebut
uhan t
ubuh ber
hubungan dengan munt
ah,
hi
l
angny
anaf
sumakan

4.Kur
ang penget
ahuan t
ent
ang gast
roent
eri
ti
s ber
hubungan dengan
kur
angny
ainf
ormasi

5.Ker
usakani
ntegr
it
askul
i
tber
hubungandengani
ri
tasi
rekt
alkar
enadi
are

C.RencanaAsuhanKeper
awat
an

RencanaAsuhankeper
awat
anmenur
utNANDANI
CNOCadal
ah:

1. 
Kekur
anganv
olumecai
ranber
hubungandengankehi
l
anganv
olume
cai
ranakt
if(
diar
e,munt
ah)
Tuj
uan:

Set
elahdi
l
akukanasuhankeper
awat
andi
har
apkankekur
anganv
olume
cai
rant
erat
asidankesei
mbanganel
ekt
rol
i
t,asam basadapatt
ercapai
dengankr
it
eri
ahasi
l
:kesei
mbangancai
ran,hi
drasiy
angadekuat
,st
atus
nut
ri
siy
angadekuatasupanmakanandancai
ran,
kesei
mbanganel
ekt
rol
i
t
danasam basa.
 
I
nter
vensiunt
ukmengat
asimasal
aht
ersebutadal
ahpant
auwar
na,

11
j
uml
ah, dan f
rekuensi kehi
l
angan v
olume cai
ran (
rasi
onal unt
uk
memper
mudahpenghi
tunganbal
ancecai
ran)
,pant
aust
atushi
drasimi
sal
kel
embaban membr
an mukosa, keadekuat
an nadi (
rasi
onal unt
uk
menent
ukan t
ingkat
an dehi
drasi
),t
ingkat
kan asupan cai
ran peror
al
(
rasi
onalunt
uk mengur
angidehi
drasi
),manaj
emen nut
ri
simi
saldi
et
makananpadat
,pant
auasupanmakankl
i
en(
rasi
onalunt
ukmeny
edi
akan
asupan makanan dal
am di
etsei
mbang)
,kol
abor
asipember
ian cai
ran
par
ent
eralRL (
rasi
onalunt
ukmenggant
ikan cai
ran dal
am t
ubuh y
ang
hi
l
angsaatdi
are)

2. Hi
per
ter
miber
hubungandenganpeny
aki
t(pr
osesi
nfeksi
)
Tuj
uan:

Set
elahdi
l
akukanasuhankeper
awat
andi
har
apkanmasal
ahhi
per
ter
mi
dapatt
erat
asidengan kr
it
eri
a hasi
l
:suhu kul
i
tdal
am r
ent
ang y
ang
di
har
apkan,suhut
ubuhdal
am bat
asnor
mal
,nadidanper
naf
asandal
am
r
ent
angy
angdi
har
apkan,
per
ubahanwar
nakul
i
tti
dakada.

I
nter
vensiunt
uk mengat
asimasal
ah t
ersebutadal
ah kaj
iti
ngkat
kenai
kansuhut
ubuh(
rasi uksuhu380–400Cmenunj
onalunt ukanpr
oses
i
nfeksisehi
ngga membant
u unt
uk menent
ukan i
nter
veniy
ang t
epat
),
pant
auwar
nakul
i
t(r
asi
onalunt
ukmemper
mudahmengenal
ihi
per
ter
mi)
,
pant
au suhu badan mi
nimalset
iap dua j
am at
au sesuaikebut
uhan
(
rasi
onalunt
uki
ndi
kat
orper
kembangankondi
sipasi
en)
,pant
aunadidan
per
naf
asan(
rasi
onal
ji
kahi
per
ter
mimakanadi
danper
naf
asanmeni
ngkat
),
ber
ikankompr
esai
rhangatpadakeni
ng,ket
iakdanl
i
patpaha(
rasi
onal
unt
ukmenur
unkanhi
per
ter
mimel
aluipr
osesev
apor
asi
),kol
abor
asidal
am
pember
ianobatant
ipi
ret
ik(
rasi
onal
unt
ukmenur
unkansuhut
ubuhdengan
menst
imul
asi
pusatpengat
uransuhudi
hipot
alamus)

3.Nut
ri
sikur
angdar
ikebut
uhant
ubuhber
hubungandenganmunt
ah,
hi
l
angny
anaf
sumakan.
Tuj
uan:

12
Set
elahdi
l
akukanasuhankeper
awat
andi
har
apkankebut
uhannut
ri
si
pasi
en t
erpenuhidengan kr
it
eri
a hasi
l
:asupan makanan dan cai
ran
adekuat
,memper
tahankanber
atbadanat
auper
tambahanber
atbadan,
adakemauanunt
ukmakan,
tidakmunt
ahset
elahmakan.

I
nter
vensiunt
ukmengat
asimasal
aht
ersebutadal
ahkaj
ist
atusnut
ri
si
pasi
en ser
tai
ntake dan out
put
nya(
rasi
onalunt
ukmenget
ahuist
atus
nut
ri
sipasi
en)
,ti
mbangBBset
iaphar
i(r
asi
onalunt
ukmenget
ahuiapakah
adapenur
unanBBat
aut
idakkar
enai
nii
ndi
kat
orper
ubahanst
atusnut
ri
si)
,
obser
vasidancat
atr
espont
erhadappember
ianmakan(
rasi
onalunt
uk
mengkaj
itol
eransipember
ian makan)
,anj
urkan unt
uk member
ikan
makanansedi
ki
ttapiser
ing(
rasi
onalunt
ukmengur
angimenekanker
ja
gast
ri
k sehi
ngga mengur
angimualdan mencegah r
esi
ko munt
ah)
,
kol
abor
asidal
am pember
ianobatant
iemet
ik(
rasi
onalunt
ukmencegah
munt
ahdenganmenst
imul
asipusatpengat
uranmunt
ahchemor
ecept
or
t
ri
gerzonedancent
ral
vomi
ti
ngcent
re)

4.Kur
angpenget
ahuant
ent
angpeny
aki
tgast
roent
eri
ti
sdanper
awat
anny
a
ber
hubungandengankur
angi
nfor
masi
.
 
Tuj
uan:

Set
elahdi
l
akukanasuhankeper
awat
andi
har
apkankel
uar
gamenger
ti
t
ent
ang kondi
sipeny
aki
tdanper
awat
andir
umahdengankr
it
eri
ahasi
l
:
kel
uar
gapasi
enmenger
tit
ent
angpenger
ti
an,peny
ebab,t
andadangej
ala
dar
i gast
roent
eri
ti
s, car
a pencegahan dan per
awat
an dengan
gast
roent
eri
ti
sser
tadapatmendemonst
rasi
kancar
amembuator
ali
tdan
LGGdenganbai
kdanbenar
.

I
nter
vensiunt
uk mengat
asimasal
ah t
ersebutadal
ah kaj
iti
ngkat
penget
ahuan t
ent
angpeny
aki
tdanper
awat
an(
rasi
onalunt
ukmenget
ahui
sej
auhmanapenget
ahuant
ent
angpeny
aki
tter
sebut
),ber
ikanpenj
elasan
t
ent
angpeny
aki
tdankondi
si,ber
ikanpenj
elasanset
iapakanmel
akukan
pr
osedurt
indakan keper
awat
an (
rasi
onalunt
ukmembant
u memahami
i
nfor
masiy
angber
hubungandenganpeny
aki
tny
a,mengur
angikecemasan

13
padaset
iapmel
akukant
indakan)
,ber
ikanpenj
elasant
ent
angper
awat
andi
r
umahseper
tipembuat
anl
arut
angul
agar
am (
rasi
onalunt
ukmenget
ahui
penangananawal
diar
edi
rumah)

5.Ker
usakani
ntegr
it
askul
i
tber
hubungandengani
ri
tasi
rekt
alkar
enadi
are
Tuj
uan:

set
elahdi
l
akukanasuhankeper
awat
andi
har
apkani
ntegr
it
askul
i
tti
dak
mengal
amiker
usakandengankr
it
eri
ahasi
l
:hi
drasi
,pi
gment
asi
,danwar
na
j
ari
ngan dal
am r
ent
ang y
ang di
har
apkan,t
erbebas dar
iadany
alesi
,
keut
uhankul
i
tter
jaga.
I
nter
vensiy
ang dapatdi
l
akukan adal
ah ber
sihkan daer
ah bokong
secar
aper
lahandenganai
r(r
asi
onalunt
ukmember
sihkan,kar
enaf
eses
di
aresangatmengi
ri
tasikul
i
t),paj
ankandenganr
ingankul
i
tut
uhy
ang
kemer
ahan pada udar
aji
ka mungki
n(r
asi
onalunt
uk meni
ngkat
kan
peny
embuhan)
,hi
ndar
imenggunakan t
issue basah y
ang mengandung
al
kohol(
rasi
onalunt
uk mencegah i
ri
tasi
),obser
vasidaer
ah bokong
(
rasi
onalunt
ukmenget
ahuisecar
adi
nit
anda-
tandai
nfeksi
),kol
abor
asi
dengan t
im medi
s dal
am pember
ian sal
ep kul
i
t(r
asi
onal unt
uk
memper
cepatpeny
embuhan)
.

D.Pat
hway
s

14
BABI
V PENUTUP

A.Kesi
mpul
an

15
Gast
roent
eri
ti
sadal
ahr
adangpadal
ambungdan 
ususy
angmember
ikan
gej
ala di
are,dengan at
au t
anpa di
ser
taimunt
ah,dan ser
ing kal
idi
ser
tai
peni
ngkat
ansuhu t
ubuh.(
MuhamadAr
diansy
ah,
2012)
  

 Peny
ebabny
ater
jadi
kar
enat
igaf
akt
orber
ikut(
Mansj
oerAr
ief
,2000):
1.Fakt
ori
nfeksi

a.I
nfeksiI
nter
nal
:inf
eksisal
uranpencer
naany
angmer
upakanpeny
ebab
ut
amagast
roent
eri
ti
s
b.I
nfeksipar
ent
eral
:mer
upakani
nfeksidil
uarsi
stem pencer
naany
ang
dapatmeni
mbul
kangast
roent
eri
ti
s
2.Fakt
orMal
absor
bsi
Mal
absor
bsikar
bohi
drat
:di
sakar
ida(
int
oler
ansil
akt
osa,mal
tosadan
sukr
osa)
,monosakar
ida (
int
oler
ansigl
ukosa,f
rukt
osa dan gal
akt
osa)
.
Gast
roent
eri
ti
sdapatt
erj
adikar
enamengkonsumsimakananbasi
,ber
acun
danal
ergi
ter
hadapj
eni
smakanant
ert
ent
u.
3.Fakt
orPsi
kol
ogi
s

B.Sar
an

Dal
am mel
akukanper
awat
anGast
roent
eri
ti
shendakny
adenganhat
i-
hat
i,cer
matdan t
eli
tiser
ta sel
alu menj
aga kest
eri
l
an al
at,maka akan
memper
cepatpr
osespeny
embuhan.
per
awatper
lu menget
ahuit
anda gej
ala adany
a di
are ser
ta der
ajat
dehi
drasipada kl
i
en,per
awathar
us mampu menget
ahuikondi
sipasi
en
secar
a kesel
uruhan sehi
ngga i
nter
vensiy
ang di
ber
ikan ber
manf
aatunt
uk
kemampuanf
ungsi
onalpasi
en,per
awathar
usmampuber
kol
abor
asidengan
t
im kesehat
an l
ain dan kel
uar
ga unt
uk mendukung adany
a pr
oses
keper
awat
an ser
ta dal
am pember
ian asuhan keper
awat
an di
per
lukan
pember
ianpendi
dikankesehat
anpadakel
uar
gat
ent
angpeny
aki
t,peny
ebab
di
are,
pencegahan,
danpenanganan

DAFTARPUSTAKA

16
17

Anda mungkin juga menyukai