Anda di halaman 1dari 8

KEARI

FANLOKALMENUNTUNKEBERBUDAYAANMASYARAKAT

B.Pa
rma
die

Abs
tra
k

Ma nus iaa ka nb ert


a ha nda l
a m kont eksi ndivi dun ya ,ya i
tus ebaga ipr iba di( Pe rson) ,
danda la m kont e ksa nt ari ndividunya ,ya ituma sya ra ka t( s ocieti
es),ya ngda l
a mi sti
la h
keilmua nnya di sebutde nga ni stil
a hi ndivi dua ls e ka li
guss os i
al.Ke arifanl oka ls ecar a
individua lda ns osia lj uga nor ma tifme munc ul kan ma nus ia -
ma nus i
a ya ng me mpunya i
karakt erda ns ikapya ng
dapa tdi ukurs ec aranor ma tive,me mi likif ungs is eba ga ic ontrols osial.ke a ri
f anl oka l
dihara pka nma mpume mbe rika nkont ribus ida lam pe ndi dika nka ra
kt erma sya r
a ka t( car act
e r
building) .Ma syara ka tme r upa kankumpul anda ribe be rapai ndividu,s edangka nma sing-
ma sing i ndi vidu me mi l
ikika rakte ri
s ti
k ya ng be rbe da .Ma syarakatbe r
sifa the teroge n.
Ma sya ra ka tme mi li
kike ter kaitan ya ng kua ta ntara spe k da l
am ke hidupa n,ma s yaraka t
me rupa ka nbe ntuki nteraks i.I ntera ksitersebuta kanme ngha s il
kans atube nt ukf e nome na
kehidupa n,s e pertida lamkont ekss os ial,buda ya ,da nke a rif
a nl oka l.
Ma sya raka t,buda ya ,da nke a r
if anl oka lme mpunya ihubunga nya ngs anga te ratda n
me li
ngka r,s a li
ngme mpe nga ruhis a tude nga nl ainnya .Se hi nggabuda yal a hirka r enaa da nya
konte kss osi alda lams e l
ur uhke hidupa nya ngme lata rbe l
a ka ngia tauke lahira nma s yaraka t
berbuda yaya ng t erjadil e bih da hul u,ba ru ke mudi a n ha li tut erjadida lam ke hidupa n
ma sya ra ka tya ngs esungguhn ya.Ma sya raka tbi saj adime nc ipta kanha silbuda yabe r da sarka n
inspiras iya ngt erda pa tda lam buda yal oka l,a taume laluike ari
fanl oka lma sa ya raka tit u
sendiri.Be r
da sarka npe ne rapa nnya ,da pa tdipa ha mida ns eka ligusme n gga l
ini l
a i-nilaia ta u
panda nga nhi dupda la mke ar ifanloka lt er sebutda ndi tera pka nda lamke hidupa ns eha ri-hari.
Buda yame rupa ka ni lmuya ngme mba hashubunga nt imba lba likda nint eraks ia ntar a
individude nga ni ndi vidul ainda laml ingkunga nnya .Buda yabuka ns ajada lambe ntukvi sua l
kasatma ta,t etapike biasa an,pa nda nga nhi dup,da ns ika phi dupi t
upunme rupa ka nbuda ya
yanghi dupda lam ma syar aka t.Se da ngka nke a ri
fanl oka lme rupa kanni lai-nilaipos itipya ng
adada lams ebua hma sya raka t.Ke duaa spe kt e rsebutme mpunya ika i
tane ra tda ns aling
me mpe nga ruhi ,ya ngs if
a tnyahe teroge nda nl ua s,ya ngdi s ebabka nol ehbe raga ms uku,
bangs a ,ba ha sa,ra sda na ga ma .
Ke d:i
ywor ndi
vidua
l,s
osi
al
,buda
ya,ke
ari
fanl
oka
l.

Pe
nda
hul
uan

Denga nme ma hamikons epma nus iabe rbuda yama kama nus iada pa tme mpe rlua spa ndanga n
te
nta ngma salahke ma nus i
aanda nbuda ya,s er tal ebiht a nggungj a wa bt erhada pma salah-
ma salaht ers e
but.Ma nusiajugada pa tl ebihpe kat erha dapni la i-nilaihi dupya nga dada lam
ma sya raka t,s al
ingme nghor ma ti
,s e rtas impa t
ipa dani lai-nilaiya nga dapa dama syaraka t.
Pentingnyame ma ha mikons epma nus iabe rbuda yaj ugaa ga rma nus iada patme nge mba ngka n
dayakr itist erhadappe rs
oa l
anke ma nus iaanda nda yake buda ya an.Me namba hke ma mpua n
untukme na nggapima sal
a hni l
ai- nila ibuda yada lam ma sya raka tI ndone si
ada nduni at a
npa
te
rika to lehdi s
ipli
n,ma mpume me nu hit untuta nma sya raka tya ngs eda ngme mba ngun.Da lam
usahama nus iame nemuka nni la i-nila iya ngs esua ide nga nke duduka ns eba gaima khl uk
berbuda ya ,ba i
ks eba ga ima khluki ndi vidu,ma khl uks osialma upunma khl ukc iptaanTuha n.
Duake ka ya anma nus iaya ngme mb e da kana ntarama nus i
ade nga nma khl ukl aini alaha ka l
danbud i,me mungki nka nmunc ul nyac ipta( Ke ma mpua nbe rpi kirya ngme ni mbul kani lmu
penge tahua n),rasa( ka r
yas eni/ke se nia n),da nka rsa(Ke henda kunt ukhi dups e mpur na,mul ia
danba ha giaya ngme nimbul kanke hidupa nbe raga mada nke susila an)pa dadi risetiapma nusi a
.
Kare naa ka lda nbudii nilahirlahc a rada npol ahi dupma nus iaya ngbe rbedade nga nc arada n
polahi dup ma khl uk l ain.Dis isil ain de nga n me ma ha mipe ntingnyakons ep ma nus ia
berbuda yama kadi harapka ns emuama salahda patdi s
e l
e saika ns e carama nus iawi,de nga n
penge rtiant idaks a mpa ime nimbul ka nke rugi anba gis e muapi ha kya ngt erl
ibat.J anga n
sampa ima sing-ma singpi ha kha nyame ma ndangma salahi t
uda r is egike pe nti
nga nnyas endiri,
me l
a inka nj ugame mi ki r
ka nke pe nt i
n ga npi hall ain.Se hinggame nja dikanma nus iaya ngl ebi h
berbuda yada nma n us iawi.La ngka hpe rtamaya ngha rusdi la kuka nba giya ngbe rni
atme njadi
ma nusiaya ng berbudaya,manusi
aya ngsa dara kanpe ra
nannyasebaga
ipe ngembanni l
ai
-
nil
a imor al,i
alahma nusiaya
ngs elal
ube rusahame mpe r
hati
kandengansun gguh-
sungguh
pentingnya a ka
lda n budida n me nera
pa nnya .Ha rus melat
ih dir
ime ngekang da n
me ngenda l
ika
nha wana fs
udanbe r
usahame mba tasikeingi
nandala
ms egal
ase gi
.Tida kakan
me nginginkansesuat
uya ngberl
ebi
h a
nke padake a daanyangadadia t
askit
ada nma ui khl
as
me li
hatya ngadadiba wah,merupakansuatul a
tiha nyangbaikunt
ukme mpe rha
lusa kaldan
budi.

Ke
ber
buda
yaa
nMa
sya
raka
t

Se c arakont ektua lke buda yaa npa daha kika tnyaa dalahs e galas e sua tuya ngdi ha silkan
oleha ka lbudima nus ia.Da riba t
a s
a nt erse butma kada pa tdi ka takanba hwaMa nus ias e baga i
ma khlukbe r
buda yaa da lahma khlu kya ngs e nant iasame ngguna kana ka lbudi nyaunt uk
me ncipt aka nke baha giaan.Ka renaya ngme mba ha gi a
ka nhi dupma nus i
ai tua da lahs uatu
perbua ta nya ngba ik,be na r,da na dil.Ma kada pa tdi kataka nha nyama nusiaya ngs elal u
berusa hame nc i
pt aka nke ba ik an,ke bena ra n,da nke a dilans aj alahya ngbe rhakme nya nda ng
gelarma nus iabe rbuda ya .Buda yas eba ga i
ma naI stilahi nidi guna ka nda lama ntropol ogi ,
tentunyat i
da kl ahbe rar
tipe nge mba nga ndibi da ngs enida nke aggunga ns os ial
.Buda yal ebi h
diarti
ka ns e ba gaihi mpuna npe nga lama nya ngdi pe l
a jari.Se tiapke buda yaa na da lahs e ba gia n
jala
na ta ua r ah di dala m be rti
nda k da n be rpi kir,s eb abi t ulah ke buda yaant i
da k da pa t
dilepaska nde nga ni ndi viduda nma syar aka t.Ci pta anma nus i
aya ngdi na ma kanke buda ya an,
sesungg uhnyaha nyame nguba hke ny ata anya ngt elahdi sediaka nol eha lam,ba ika lamdi lua r
ma upundida lamdi rima nus iai tus endi ri.Ma nus iabe rbuda yaa da lahma nus iaya ngme mi li
ki
perilakuda nt i
ngka hl akuya ngbe raka lbudiya ngdi wa ri
s ka nda rige ne rasikege ne rasi.
Ma nus ia be rbuda ya j uga da patd iartika ns e baga ima nus ia ya ng da la m ke hi dupa nnya
berper i
la kua nba ik,be rmor al,s opa nda ns ant unt e r
ha da ps es amama nus iaa tauma hl ukc i ptaa n
tuhan.Pe rilakuma nusiabe rbuda yaa da lahpe rilakuya ngdi jala nkans esua ide nga nmor al,
norma -nor maya ngbe rl
a kudi ma sya raka t,s es uaide nga npe ri
nt ahdis etiapa ga maya ng
diyakini ,da ns esuaide nga nhukum Ne ga raya ngbe r la
ku.Da la m be rpe ril
a ku,ma nus iaya ng
berbuda yat ida kme njalanka ns i
ka p-sika pa taut inda ka nya ngme nyi npa ngda ripe ra turan-
peratura nba i
kbe r
upanor ma -nor maya nga dadima sya rakatma upunhukum ya ngbe rlaku.
Se s
ua ide nga nke duduka nnyas ebaga ima khluki ndi vidu,ma khl uks os ial
,da nma khl uk
ciptaanTuha n,ma kake ba ika n,ke be na ran,da nke adi lanya ngdi us aha ka ni tut ida kha nya
diusaha ka ns ema ta-ma taha nyaunt ukdi r i
nyas endi r
i,me l
a inka nj ugaunt ukma s ya raka t
sekitarn ya ,ba hkanj ugaunt ukma khlukl a inc ipt aanTuh an.Se s
e orangdi ka t
aka nbe rbuda ya
apabilape rilakunyadi tunt unol eha ka lbudi nyas e hinggada pa tme nda tangka nke ba ha giaa n
bagidi r ida nl ingkunga nnyas e rt
at ida k be rtenta nga n de nga n ke he nda k Tuha n.Da pa t
dikataka nde nga n“ be rma nf aa tba gilingkunga nnya ”a taup alingt ida k“ tida kme rugi ka nor ang
lain”.Ke ba ha giaanme ma ngha ks emuaor ang.Na mun,da lam me mpe rol ehke ba ha gia an,
ma nus iaya ngme nga kudi rinyas eba gaima khlukbe rbuda yas ela l
ube rus ahat idakme ngur angi
apalagime niad akans amas eka like baha gia anpi hakl ain.Ba hka npi hakl ai
ns eda pa tmungki n
ikutme ra saka nke ba hagiaa ni tu.

Ke
ber
buda
yaa
nSe
baga
iKa
rakt
eri
st
ikMa
sya
raka
t

Adanyaa kaldanbudipa dama nusia,telahme nyeba bka nadanyape rbeda anc aradan
polahidupdi antarake duanya.Ka renaa kalda nbudime nyebabka nma nusiame mi l
ikic a
radan
polahidupya ngga nda,ya it
u:ke hidupa nke hidupa nya ngbe rsifa
tme t
erialda nke hi
dupan
yangbe rsif
ats pir
itual.Aka ldanbudis angatbe rperanda l
am us ahame nciptakanke duajeni
s
kehidupa nit
u.Unt ukme nci
ptakanke ba hagiaanhi dupj asma ni,ma nusiada na kalbudinya
sel
a l
ube rusahame nciptakanbe nda-
be ndab ar
us esuaide nganya ngdiinginkan.De nganka t
a
la
inma nusi
aya ngde ngana kaldanbudi nyas er
taa kti
vitas
nyas angatbesarpe ranannyada l
a m
me wujudkanda nme ngemba ngkanke buda yaan.Aka lda nbudima nusiaya ngme ngaku
ma nusi
abe rbuda ya,pa st
ia ka
nme nolakbi l
ame nya ksi
kanke hidupanya ngs epertike hi
dupan
hewa n“ siapay angkua tdi a
lahya ngme na ng” .Se babpa daha kika t
nyama nusiahi dups e l
alu
me me rl
uka npe rt
ol onga nya ngl ain.Duake ka ya anma nu siaya ngpa li
ngut a
maa dalaha ka l
danbudia tauya ngbi asadi sebutde n ga npi kira nda npe r
a saan.Ka laudi liha tda ris egibe ntuk
fi
siknyat ida kbe r l
e bihanj i
kama nusiame nya takandi ri
nyas e baga ima khl uky angt ermul ia
diantarama khluk- ma khl ukl ainc i
ptaanTuha n.Ba nya kbu ktida pa tditunjukka ns e baga ita nda
kemul iaana tau ke is
time wa an ma nus iadi ant ar
ama khl uk-ma khluk l ainc ipta a an Tuha n,
mi s
alnya :Se mua uns ur a la m t erma suk ma khluk- ma khluk l ain,da pa tdi kua saida n
dima nfaatka nma nus i
aunt ukke perl
ua nhi dupnya ;Ma nus i
ama mpume nga turpe r kemba nga n
hidupma khl ukl ainda nme nghi ndarka nnyada rike puna han;Ma nus i
ama mpume ngus a ha kan
agara paya nga dadia lami nit i
da ksa li
ngme niadaka n;Ma nus iama mpume nguba ha paya ng
adadia lam ya ngs eca r
aa l
ami a htida kbe rma nf a
a tme njadibe rma nfaa t
;Ma nus iame mi li
ki
kreativi
tass ehinggada pa tme nciptakabe nda -bendaya ngdi pe rluka nde nga nbe ntukda n
mode ls es uaide nga nke i
ngi nannya ;Ma nus i
ame mi l
ikir asai nda hda nke r
e na nyama mpu
me nciptaka nbe nda -be ndas eniya ngda patme na mba hke nikma tanhi dupr oha ninya ;Ma nus ia
me mi li
ki a l
at unt uk be rkomuni kasi de nga ns esama nya ya ng di sebut ba ha sa,ya ng
me mungki nkanme rek aunt uks al
ingbe r
tuka ri nforma si
;Ma nus i
ame milikis a r
a nape nga t
ur
kehidupa nbe rsamaya ngdi sebuts opa ns a ntun,ya ngda pa tme nc iptaka nke hidupa nbe rsama
yangt ert
ibda ns alingme ngha rgai;Ma nus iame milikii l
mupe nge t
a hua nya ngda pa tme mbua t
kehidupa n ma kin be rke mba ng;Ma nus iame mi l
ikipa sa naga n hi dup a ntars es amade mi
kesejahteraa nhi dupnyadid uni a,se l
a ini t
uj ugame nga tur“ perga ulannya ”de nga nSa ng
Penciptade mike ba ha giaanhi dupnyadia khi ratke lak.
Ha mpi rs emuat inda kan ma nus iaa da l
ah ke buda yaa n.Ka renaya ng t idak pe r
l u
dibiasakande nga nc arabe lajar
,mi s alnyat inda kana tasda s
a rna l
uri(instink) ,ge rakr e flek.
Ma nus i
aya ngme mpunya iji
wa ,me mpunya ipul ake buda yaan.Ma hkl uk( he wa n)ya ngt idak
me mpunya ij iwa ,t ida kpul ame mpunya ike buda yaa n.Ki taa ka nl e bihme nge ta hui
kerakteri
stik ma nus ia be rbuda ya de nga n me mba ndi ngka n ma khl uk ya ng
berkebuda ya ande nga nma khl ukya ngme mi likiha ya tteta pit idakbe kebuda ya anya it u
antarama nus iada nma hk lukya ngdi sebuthe wa n/bina t
a ng.Ada7( tujuh)pokok
perbeda ana ntaraMa nus i
ada nHe wa n/Bina tang,ya i tu:s ebagi anbe sa rke la kua n
ma nusiadi kua saiol e ha ka l
nya ,s edangka npa dahe wa nol ehna l
urinya .De nga n
akalnyame nus i
ame ngua saia lams ehinggabi sahi dupdi ma napuns e
da ngka nhe wa n
hanya pa da t empa tt e rt
e ntus a ja;Se bagi an be sar ke hidupa n ma nus ia da pa t
berlangsung de nga n ba ntua n pe ralatans e baga iha silke rjaa kalnya.Al atunt uk
perlengkapa ni t
ume r upa ka npe nya mbunga ka lters ebut .Se caraf isikma nus ial e bi h
lema hda ripa dahe wa n,ol ehka renai tude nga na ka l
nyai ame nciptaka npe ra lata n
untukme mpe rt
a ha nka ndi rida rike hi
dupa nnya ;Se ba gianbe sarpe r
ila kuma nus ia
didapatda ndi bi asaka nme l
a luipr osesbe la j
ar,s eda ngka nhe wa nme la luipr os e s
nalurinya;Ma nus i ame mpunya iba hasa,ba i
kl i
sanma upunt ulisan.Ba ha saa da l
aha lat
komuni kas iant arma nus iaya ngs anga tpentingunt ukme nunj angpr os esbe l
a jar,unt uk
it
u ba hasa me rupa ka n ha lp ent i
ng ya ng me ndor ong ke pa da pe rke mba nga n
kebuda yaan.
Penge tahua n ma nus i
a be r si
fat“ t
er us be rta mba h” .Si fati nidi s eba bka n
ma syarakatnyaya ngbe rke mba ngda nte l
ahme mi l
ikis iste mpe mba gianke rja .Si stem
pemba gian ke rja ma nus iaj a uh l ebih kompl eks da ripa da ma syaraka the wa n.
Pemba gianke rjama nus iadi da s
a rkana ta
spe rhitun ga na ka lda nke pe nti nga nnya .
Sehinggabi da ngpe ke rjaa nt e
rt entudi tanganiol ehgol onga nor angt ertentupul a,ya ng
ahlidibida ngt ertentu.Ma nus ias anga tber a
ne kar aga m,s eda ngka nhe wa nt e taps a ja.

Ke
ari
fanLoka
lse
baga
iKons
ept
ual

Pe
nge
rti
anke
ari
fanl
okaldi
li
hatda
rikamusInggr
isIndone
siat
erdir
idari2
(
dua
)kat
ayai
tukea
rif
an(wi
sdom)danlokal(l
oca
l).Loka
lbe ra
rtis
etempatdan
wi sdom s amade nga nke bi ja ks ana an.De nga nka t
al ainma kal oc alwi sdom da pat
dipa ha mis eba ga iga ga san- ga ga sa n,ni la i-nilai,pa nda nga n- pa nda nga ns e tempa t( l
oka l)
yangbe rsif
a tbi jaks ana,pe nuhke arif an,be rni laiba i
k ,ya ngt e rtanamda ndi i
kut iol eh
anggot ama sy ara ka t
nya .J adike a ri
fa nl oka lme ruj ukpa dal oka litasda nkomuni tas
tertent u.
Me nur uts udutpa nda ngk ons ept ua lke a ri
f anl oka lme rupa ka nt atani la ia tau
per ilaku( a ctivity)hi dupma sya ra ka tl oka lda lam be rint eraks ide nga nl ingkunga n
tempa tnyahi dups e caraa rif.Ma kada r iituke a r
if anl oka lt i
da kl ahs a mapa dat e mpa t
danwa kt uya ngbe rbe dada ns ukuya ngbe r be da .Pe rbe da ani nidi se ba bka nol eh
tanta nga na la m da nke but uha nhi dupnyabe rbe da -
be da ,s ehi nggape nga l
ama nnya
dala m me me nuhike but uha nhi dupnyame munc ul ka nbe rba ga is ist
e m pe nge tahua n
baikya ngbe rhubunga nde nga nl ingkunga nma upuns os ial.
Se me nt arai tuKe e sing( 1992)me ne ga s ka nba hwake a ri
fa nl oka la da lahs e mua
bent ukpe nge tahua n,ke ya k ina n,p ema ha ma na ta uwa wa sans ertaa da tke bia saana tau
etikaya ngme nunt unpe rila kuma nus iada lamke hidup andida lamkomuni tase kol ogis.
Se muabe ntukke arifanl oka li nidi ha ya ti,di pr akt ekka n,di ajarka nda ndi wa riska nda ri
gene rasikeg ene rasis e ka ligusme mbe ntukpol ape rilakuma nus iat e rha da ps es ama
ma nus i
a ,a lamma upunga ib.
Ke a ri
fa nl oka lme rupa ka nuns urba gi anda ritra di si
-buda yama sya raka ts uatu
bangs a,ya ngmunc ulme nja diba gi an- ba gia nya ngdi te mpa tka npa dat atana nf i
sik
banguna n( a rsitektur )da nka wa san( pe rkot aa n)da lamge ogra fike nus a nta raans ebua h
bangs a.Da ripe njelasa ni tuda pa tdi liha tba hwake a r
ifa nl oka lme rupa ka nl angka h
pene rapa nda rit ra disiya ngdi terje ma hka nda lama rtef akf isik.Ha lt erpe ntingda ri
kea rifanl oka la da l
ahpr os ess e be lum i mpl eme nta sit ra disipa daa rtefa kf isi
k,ya itu
nilai-nil aida ria lamunt ukme nga jakda nme nga jarka nt ent angba ga ima na‘ me mba ca’
pot ens ia lam da n me nul iska nny ake mba l
is eba gait ra disiya ng di terimas e cara
uni ve rsalol e h ma syar aka t,khu sus nya da la m be rars itektur .Ni la it ra disiunt uk
me ns e l
a raska n ke hidupa n ma nu sia de nga nc a ra me ngha rga i,me me l
iha ra da n
me le starika na laml ingkung a n.
De finis ike a r
ifanl oka ls e cabe ba sda pa tdi a rtikanni la i
-ni laibuda yaya ngba ik
yanga dadida l
a ms uatuma sya raka t.Ha linibe ra rti,unt ukme nge tahuis ua tuke arifan
loka ldis ua tuwi laya hma kaki taha r usbi same ma ha mini lai-ni laibuda yaya nga dadi
dala m wi laya ht e rsebut .Be r da sa rka nbe be rapade finisidia taspe nulisj ugame mbua t
def inisit enta ngpe nge rtianke arifa nl oka l.Me nur utpe nda pa tpe nul is,ke arifanl okal
ada lahs eba gia nbe ntukda rit ra dis ida nbuda yaya ngme mpunya ini lai-ni lailuhurda n
suda hdi ajarka ns ejakl amas ec ar atur unt e mur un.
Ke a ri
fa nl oka lme nur utUU No.32Ta hun2009t ent angpe rlindunga nda n
penge lol aanl ingkunga nhi dupBABIPa sa l1but ir30a da laha da lah“ nila i-nil
a iluhur
yangbe rlakuda la mt atake hi dupa nma sya raka tunt uka nt aral a i
nme lindungida n
me nge lola l ingkunga n h idup s ec ara l esta ri”. Se la njutnya Ri dwa n ( 2007: 2)
me ma pa rka n:“ Ke arif
a nl oka la taus er i
ngdi se butl oc alwi s dom da pa tdi pa hami
seba ga ius ahama nus iade nga nme ngguna kana ka lbu di nya( kogni si)unt ukbe rtinda k
dan be rsika pt erha daps e sua tu,obj ek,a tau pe r ist
iwaya ng t e r
j adida lamr uang
tertent u” .Pe nge r tiant ers ebut ,di s usuns ecarae timol ogi ,dima nawi sdom di pa hami
seba ga ike ma mpua ns es eo ra ngda la mme ngguna ka na ka lpi kira nnyada la mbe rtinda k
ataube rsika ps eba ga iha silpe ni laiant e rhada ps e sua tu,obj ek,a t
a upe ri
s ti
waya ng
terjadi . Se ba ga i s e bua h i stilah wi sdom s ering di artika n s eba gai
"ke arifa n/kebi jaks ana an" .Loka ls e ca ras pe s ifik me nunj uk pa da r ua ng i nt eraksi
terba tasde nga ns i
s t
emni laiya ngt erba ta spul a .
Me
lal
uiKe
ari
fanLoka
lMe
nunt
unMa
sya
raka
tBe
rbuda
ya

Se ba ga ir ua ng i nt e r
a ks iya ng s uda h di de s ains ede mi kia nr upa ya ng di
da lamnyame liba tka ns ua tupol a-pol ahubunga na nta rama nus iade nga nma nus iaa ta u
ma nus i
ade nga nl i
ngkunga nf isiknya .Pol ai nt er
a ks iya ngs uda ht er de saint erse but
dis ebuts etting.Se tt
ing a da lahs ebua hr ua ng i nt era ks it e mpa ts e seor ang da pa t
me nyus unhu bunga n- hubunga nf a cet of a ceda l
a ml ingkunga nnya .Se bua hs etting
ke hidupa nya ngs uda ht e rbe nt uks e ca ral angs unga ka nme mpr oduks ini l
a i-
ni lai.Ni la i-
nila it e rsebutya nga ka nme nja dil anda sa nhubunga nme rekaa t
a ume nja dia cua n
tingka hl akume reka .Se ba ga ima nape nda pa tKe esing( 1992:369)dia tas ,ba hwaya ng
dima ks udde nga nke ar i
f ant r adi siona ldis inia da lahs e muabe ntukpe nge tahua n,
ke ya ki na n,pe ma hama na tauwa wa sans e rtaa da tke bia sa ana taue ti
kaya ngme nunt un
pe rilakuma nus iada lam ke hidupa ndida lam komuni ta se kologi s
.J a dike a rifanl oka l
inibuka nha nyame nya ngkutpe nge ta hua nda npe ma ha ma nma sya raka ta da tt enta ng
ma nus i
a da n ba gaima na r el asiya ng ba ik dia nt a ra ma nus ia,me lainka nj uga
me nya ngkutpe nge tahua n,pe ma ha ma nda na da tke bia sa ant e nta ngma nus i
a ,a lamda n
ba ga ima nar e lasidia nt aras e muape nghunikomuni tase kol ogi si niha rusdi ba ngun.
Se lur uhke a rifant ra disiona li nidi ha ya ti
,di pr akt i
kka n,di ajarka nda ndi wa ris ka nda ri
sa tuge ne ras ikege ne ras il ainya ngs e ka l
igusme mbe ntukpol ape r
ilakuma nus i as eha ri
-ha ri,b a i
kt e rha daps es amama nus iama upunt erha da pa lam da nYa ngGa ib.Ha l
ters ebutme nunj ukka nba hwa :Ke arifa nt ra disiona la da lahmi likkomuni tas.De mi ki a n
pul a,ya ngdi ke na ls eba ga ipe nge ta hua nt ent angma nus ia ,a lamda nr e las ida la ma lam
jugami likkomuni tas.Ti da ka dape nge tahua na tauk e arif ant ra disiona lya ngbe rsif at
indi vi dua l.Ke a rifant ra di siona l
,ya ngj ugabe r
a rtipe nge tahua nt radi siona l,l e bi h
be rsifa tpr akt is,a tau“ pe nge tahua nba ga ima na ”.Pe ng eta hua nda nke a rifa nma sya raka t
ada ta da l
a hpe nge tahua nba ga ima nahi dups e caraba ikda la m komuni tase kol ogi s,
se hinggame nya ngkutba ga ima nabe rhubunga ns e ca raba ikde nga ns emuai sia la m.
Pe nge tahua ni nij ugame nc akupba ga ima name mpe rla kuka ns etiapba gia nke hidupa n
da lama lams e de mi kia nr upa ,ba ikunt ukme mpe r
ta ha nka nke hidupa nma sing- ma sing
spe sie sma upununt uk me mpe rtaha nka ns elur uhke hi dupa ndia lami tus endi ri
.I t u
se ba bnya ,s ela lua dabe rba ga ia tur anya ngs e ba gianbe sa rda la mbe nt ukl ara nga na ta u
tabu t ent ang ba ga ima name nj ala nka na kt ivita ske hidupa nt ertent u dia la m i ni .
Ke arifa n t ra disiona l be rsifa t hol istik, ka re na me nya ngkut pe nge t
ahua n da n
pe ma ha ma nt ent angs e luruhke hidupa nde nga ns ega lar ela sinyadia lams eme s ta.
Al a ma da l
a hj ar i
ngke hi dup anya ngl e bihl ua sda r
is eke da rjuml a hke s elur uha nba gi a n
ya ngt e rpisa hs a tus amal a in.Al a ma da l
a hr a ngka ianr elas iya ngt erka its a t
us amal a in,
se hingga pe ma ha ma n da n pe nge tahua nt ent ang a lam ha rus me rupa ka ns ua t u
pe nge tahua nme nye lur uh.
Be r
da sarka nke arifa nt radi siona lde nga nc iris epe rtii tu,ma sya ra kata da tjuga
me ma ha mis emuaa kt ivita snyas e ba ga ia kt ivitasmor a l.Ke gi atanbe rta ni,be rbur uda n
me na ngka pi ka nbuka nl ahs eke da ra ktivi tasi l mia hbe rupape ne rapa npe nge tahua n
ilmi a ht ent angda ns es ua ide nga na l
a m,ya ngdi tunt unol ehpr i
ns i
p- pr i
ns ipda n
pe ma ha ma ni lmi a hya ngr a siona l.Akt ivita st er
s ebuta dala ha ktivi tasmor alya ng
ditunt unda ndi da sa r
ka npa dapr ins ipa t aut a bu-ta bumor alya ngbe r s
umbe rda ri
ke a r
if ant ra dis i
ona l
.Be rbe d ade ng ani lmupe nge tahua nBa ratya ngme ngka limdi rinya
se ba ga iuni ve rs al,ke a rif ant ra disi ona lbe rsifatl oka l,ka renat erka i
tde nga nt e mpa t
ya ngpa r t
ikul a rda nkonkr et.Ke arifanda npe nge tahua nt r adisiona lse lalume nya ngkut
pr iba dima nus iaya ngpa rtikul a r( komuni tasma sya ra ka ta da ti t
us e ndi ri),a l
a m( di
se kita rt empa ttingga lnya )da nr ela sinyade nga na lami tu.Te tapika re nama nus iada n
ala m be rsifa t uni ve rs al, ke arifa n da n pe nge tahua nt ra disiona l de nga nt ida k
dire ka ya sa pun me nj adiuni ve rs alpa da di rinya s endi r
i.Ke ndatit idak me mi l
iki
rumus anuni ve rsals e ba ga ima nadi ke na lda lami l
mupe nge tahua nmode rn,ke a rifan
tradi sio na lter nya tadi temuka ndis emuama sya raka ta data ta us ukua s l
idis eluruh
duni a ,de nga ns ubs tans iya ngs ama ,ba ikda la mdi me ns it ekni sma upunda lamdi me nsi
mor aln ya .
Me nur utTe e zz i,dkk( da lamRi dwa n,2007:3 )me nga ta kanba hwa" akhi rda ri
sedi me nt asike arifa nl oka linia k anme wuj udme nja dit ra dis ia taua ga ma ".Da lam
ma s ya ra ka tki t
a,ke arif an-ke arifa nl oka lda pa tdi temuida lam nya yi a
n,pe pa tah,
sasa nt i,pe tua h,s e mboya n,da nki tab- kita bkunoya ngme leka tda lampe ri
la kus e ha r
i-
har i.Ke arifanl oka lbi a s anyat erc ermi nda la mke bia saa n-ke bia saanhi dupma syar akat
yangt e lahbe rlangs ungl a ma .Ke be rlangs unga nke a rifanl oka la ka nt erc ermi nda lam
nilai-ni la iya ngbe rla kuda lam ke lompokma sya raka tt e rt
e nt u.Ni lai-nilaii tume nj adi
pega nga nke lompokma syaraka tt ertent uya ngbi as anyaa ka nme njadiba gianhi dup
takt er pis ahka nya ngda pa tdi ama time laluis ika pda npe rila kume rekas ehari-ha ri
.
Pros e ss edi me nta sii nime mbut uhka nwa ktuya ngs anga tpa nj ang,da ris atuge ne rasi
kege ne ras ibe rikut .Te ezzi,dkk ( da lam Ri dwa n,2007:3)me nga taka n ba hwa
„ke munc ulanke a rifa nl oka lda la m ma s ya raka tme rupa ka nha silda ripr ose striala nd
errorda ribe rba ga ima cam pe nge t
a hua ne mpi risma upunnon- empi risa t
a uya ng
este ti
kma upuni nt ui tif‟.
Me nur utpe r spe kt i
fkul tur al,ke arifanl oka la da la h be rba ga ini laiya ng
dicipt a ka n,di ke mba ngka nda ndi pe rtaha nka nol ehma s ya raka tya ngme nj a
dipe doma n
hidupme reka.Te rma s ukbe rba ga ime ka ni smeda nc a raunt ukbe rsika p,be rt
ingka h
lakuda nbe rt
inda kya ngdi tuangka ns e ba ga is ua tut a t
a na ns os ial.Dida la mpe r
nya taan
terse butt e rl
iha tba hwat e r
da pa tl imadi me ns ikul tur a lt ent angke arifanl oka l,ya i
tu:
Pe nge tahua nl oka l,ya itui nfor ma sida nda t
at ent angka ra kte rke uni ka nl oka ls erta
penge ta hua nda npe nga la ma nma s ya raka tunt ukme ngha da pima salahs e rt
as olus i
nya .
Pe nge tahua nl oka lpe nt ingunt ukdi ke ta huis eba ga idi me ns ike ar
ifanl oka ls ehi ngga
dike ta huide ra j
atke uni ka npe nge t
a hua nya ngdi kua sa iol ehma sya raka ts etempa t
unt ukme ngha sil
ka ni nis iasiloka l;Buda yal oka l,ya i
tuya ngbe rkaitande nga nuns ur-
uns urke buda ya anya ngt e l
a ht erpol as e ba ga itra disil oka l,ya ngme liput isistemni lai
,
baha sa ,t radisi,t eknol ogi;Ke tera mpi lanl oka l,y a itu ke ahl ian da n ke ma mpua n
ma s ya ra ka ts e tempa tunt uk me ne ra pka n da n me ma nf aa tka n pe nge tahua n ya ng
dimi l
iki ;Sumbe rl oka l,ya i
tus umbe rya ngdi mi likima s ya raka tunt ukme me nuhi
kebut uha nda s arnyada nme laks a na ka nf ungs i-fungs iut a ma nya ;da nPr os ess osial
loka l,be rka i
ta nde nga nba ga ima nas ua tuma sya raka tda la m me nj alanka nf ungs i-
fungs inya ,sistemt inda ka ns os ia lya ngdi lakuka n,t atahubunga ns os i
a lse rtakont rol
sos ialya nga da .
Da lamkont eksi nite r
liha tba hwama s ya raka tbe rbuda yame laluike a r
ifanl oka l
ber hubunga ne r
atde nga nt i
nda ka n( actio) .Apa bilas uatut i nda ka ntida kdi angga pba ik
olehma sya raka tma kai at ida ka ka nme nga la mip e ngua tans ecarat e r
us -me ne rus.
Pe rge ra ka ns e caraa lami aht e rjadis e ca ras uka rela ka re na di angga p ba ika tau
me nga ndungke ba i ka n.Ada tya ngt ida kba ika kanha nyat erjadia pa bilat e rjadi
pema ks aa nol e hpe ngua sa.Bi lade mi ki anma kai at idakt umbuhs eca raa lami a ht etapi
dipa ks a ka n. Se c araf ilos ofis, ke arifa nl oka l da pa t di ar ti
ka ns eba ga is istem
penge ta hua nma sya r aka tloka l/pr ibumi( indi ge nousk nowl e dges ystems )ya ngbe rs i
fat
empi rikda npr agma tis.Be rsifate mpi rikka renaha silol aha nma syara ka tse caral oka l
ber angka tda r if akt a -fakt aya ngt e r
ja didis eke lilingke hidupa nme reka .Be rtujua n
pra gma ti
ska renas e lur uhkons e pya ngt e rba nguns eba ga iha s ilol ahpi kirda lams istem
penge ta hua ni t
ube rtuj ua nunt ukpe me ca ha nma sala hs eha ri
-ha ri( da i
lypr obl em
solvi ng ) .Ke ar i
fanl oka lme rupa ka ns e sua tuya ngb er kai tans ecaras pe s
if i
kde nga n
buda yat e rte ntu( buda yal oka l)da nme nc ermi nka nc a rahi dups ua tuma sya ra kat
terte ntu( ma s ya ra ka tl oka l).De nga nka tal ain,ke a rifanl oka lbe rs ema ya m pa da
buda yal oka l( l
oc alc ul ture ).Buda yal oka l( jugas eringdi se butbuda yada era h)
me rupa ka ni s tilahya ngbi asa nyadi guna ka nunt ukme mbe daka ns ua tubuda yada r
i
buda yana siona l( Indone sia )da nbuda yagl oba l
.Buda yal oka la dalahbuda yaya ng
dimi likiol ehma s ya raka ty angme ne mpa tiloka lit
a sata uda er aht ertentuya ngbe rbe da
da ribuda yaya ngdi mi likiol e hma sya ra ka tya ngbe ra dadit empa tya ngl ain.Da lam
kont ekss epe rtii ni ,ma kabuda yal oka lda pa tdi lihatda la m be ntukwuj udke arif an
loka l,ya ngwuj udnyaa da2( dua ),ya itua daya ngbe rwuj udnya ta( riil)da na daya ng
tida kbe rwuj ud( a bs trak) ,a da punke arifa nl oka lya ngbe rwuj udnya ta,a nta ral ain;
Te ks tua l,c ont ohnyaya ng a dat e rtua ng da lam ki ta b kono ( primbon) ,ka linde r
;
Ta ngi bl e ,c ont ohnyaba nguna nya ngme nc e rmi nka nk ea rifa nl oka l:Ca ndibor obodur ,
ba tik.Se da ng ka nke arifanl oka lya ngt ida kbe rwuj ud,be r be ntuk:Pe tua hya ngs ec ara
ve rba l,be r be nt uknya nyi a ns e pertit ut ura ta ugur inda m;Do’ ada lam ba ha sada er ah
(istilahBa ha saMa dur a :dhu' a )
Le bi ht er ang be rda sa rkan Pe rme nda gr iNo mor39 Ta hun 2007 pa s al1
me nde finis ika nbuda yada e rahs eba ga i“ sua t us istemni la iya ngdi anutol ehkomuni tas
atauke lompokma sya ra ka tt e rtentudida er ah,ya ngdi ya kinia ka nda pa tme me nuhi
ha rapa n-ha rapa nwa rgama sya raka tnyada ndida lamnyat erda pa tni la i
-ni lai,s ika p
tatac ar ama s ya raka tya ngdi ya ki nida pa tme me nuhike hidupa nwa r gama sya ra ka tnya ”
.
DiI ndone siai stilahbuda yal oka lj ugas e ringdi sep ada nka nde nga nbuda yae t
ni k/
sube tnik.Se tiapba ngs a,e tnik,d a ns ube tnikme mi likike buda ya anya ngme nc a kup
tujuhuns ur ,ya i
tu:ba ha sa ,s istem pe nge tahua n,or ga ni sa sis os ial,s iste m pe rala tan
hidupda nt e knol ogi ,s is tem ma tape nc aha rian,s ist
e mr e ligi,da nke s enia n.Se c ara
umum,ke a rifa nl oka l( da la ms i t
u sDe pa rte me nSos ialRI )di angga ppa nda nga nhi dup
da ni lmupe nge tahua ns ertabe rba ga is trategike hidupa nya ngbe rwuj uda ktivi tasya ng
dila kuk an ol eh ma s ya ra katl oka l da lam me njawa b be rba ga i ma sa lah da lam
pe me nuha nke but uha nme r eka .De nga npe nge rtian-pe nge rtiant ers ebut ,ke a rifa nl oka l
buka ns eke da rni la it radi s ia ta uc iril oka litass ema tame l
a i
nka nni lait ra di siya ng
me mpu nya ida ya - gunaunt ukunt ukme wuj udka nha ra pa na tauni lai-nila ike ma pa na n
ya ngj ugas ec ar auni ve rs alya ngdi da mba -da mbaol ehma nus ia .Da ride finis i-de fini s
i
itu, ki t
a da pa t me ma ha mi ba hwa ke a rifanl oka la da l
a h pe nge tahua n ya ng
dike mb angka nol e hpa ral eluhurda lam me nsia satilingkunga nhi dups ekita rme re ka,
me nja dika npe nge tahua ni tus e baga iba gi anda ribuda yada nme mpe rke na lka ns erta
me ne rus ka ni tuda rige ne ra sikege ne ra si.Be be rapabe nt ukpe nge tahua nt radi siona l
itumunc ull ewa tc erita-c e rit
a ,l ege nda -lege nda ,nya nyi a n- nya nyi an,r itua l-ritua l,da n
jugaa tur a na tauhukum s e t
e mpa t.Ke a r
if anl oka lme nja dipe nt ingda nbe rma nf aat
ha nyake tikama s ya raka tl oka lya ngme wa risis istempe nge tahua ni tuma ume ne rima
da nme ngkl a im ha li tus e ba ga ib a gia nda rike hidupa nme reka .De nga nc ar ai tul ah,
ke arifa nl oka lda pa tdi s ebuts e baga ij iwada ribuda yal oka l.Be rda s
a rka ns t
a te me ndi
atas ,j e lasba hwaj eniske arifa nl oka lda la m ma syar aka tbe rbuda yame liput i:Ta ta
ke lola ,be rka itande nga nke ma s yara ka tanya ngme ng aturke lompoks os ial;Ni l ai-nilai
ada t,t a t
ani la iya ngdi ke mba ngka nma sya ra katt radisiona lya ngme nga ture tika ;Ta ta
ca rada npr os e dur ,be rcoc okt ana ms esua ide nga nwa ktunyaunt ukme lesta rika na lam;
Pe mi l
iha nt e mpa tda nr ua ng.

Si
mpul
an

Ke
ari
fanl
oka
la pa
biladi
te
rje
mahka
ns e
car
abe basdapa
tdi
art
ika
nnila
i-ni
la
i
buda
yayangbai
kya nga dadidalamsuat
uma sya
r a
kat
.Ha li
niberar
ti
,untuk
me ngetahuisuatukea r
ifanloka ldisuatuwi l
ayahma kaki taha rusbisame mahami
nil
a i
-nil
aibuda yayangba i
kya nga dadida lam wila
yaht ersebut.Kalauma uj uj
ur,
sebena r
nyani l
ai-
nila
ike arif
anl okalinisudahdi a
jar
kans ec a
rat ur
unt emur unol eh
orangt uaki take pa
daki tas elakua nak-a
naknya.Buda yagot ongr oyong,s a l
ing
me nghorma t
ida nt e
pas al
irame r
upakanc ontohkecilda rike ari
fanloka l
.Suda h
selayaknya,kit
as ebagaigenerasimudame ncobauntukme nggalikemba linilai
-nila
i
kearif
a nlokalya nga daa gartidakhi l
angdi t
elanperkemba nganj ama n.Se hi
ngga
te
rlihatba hwaf ungsike ari
fanl ocalda l
am ma s
yara
ka ta dalahuntukpe ngontrol
ti
ngka hl aku dan ke pekaan ko munal,s e
perti;pel
estari
ana lam,pe nge mbanga n
penge t
ahuan,da nme ngemba ngkanSumbe rDa yaMa nusia( SDM) ,rua ngwa ktu
te
mpa tbersi
kap.

Re
frensi:
Ke
e s
ing,roge
r,Antropol
ogiBudaya
,Jakart
a:Erla
ngga,1992.
Ri
dwa n,N.A.,“Landasa
nKe il
muanKe a
rif
anLoka l
”.Jur
nalStudiIsl
amdanBuda
ya,
2007,Vol.5,(
1),27-
38.
Widaghdo,Djoko,I
lmuBuda yaDasa
r,Jakar
ta:BumiAks ar
a,cet
.4,1994.

Anda mungkin juga menyukai