Anda di halaman 1dari 35

Nama : ……………………………………….

Tahun : ……………………………………….

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bak cak dak

fak gak hak

jak kak lak

mak nak pak

rak sak tak

wak yak zak

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bek cek dek

fek gek hek

jek kek lek

mek nek pek

rek sek tek

wek yek zek

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bik cik dik

fik gik hik

jik kik lik

mik nik pik

rik sik tik

wik yik zik

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bok cok dok

fok gok hok

jok kok lok

mok nok pok

rok sok tok

wok yok zok

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
buk cuk duk

fuk guk huk

juk kuk luk

muk nuk puk

ruk suk tuk

wuk yuk zuk

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bam cam dam

fam gam ham

jam kam lam

mam nam pam

ram sam tam

wam yam zam

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bem cem dem

fem gem hem

jem kem lem

mem nem pem

rem sem tem

wem yem zem

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bim cim dim

fim gim him

jim kim lim

mim nim pim

rim sim tim

wim yim zim

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bom com dom

fom gom hom

jom kom lom

mom nom pom

rom som tom

wom yom zom

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bum cum dom

fum gum hum

jum kum lum

mum num pum

rum sum tum

wum yum zum

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bas cas das

fas gas has

jas kas las

mas nas pas

ras sas tas

was yas zas

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bes ces des

fes ges hes

jes kes les

mes nes pes

res ses tes

wes yes zes

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bis cis dis

fis gis his

jis kis lis

mis nis pis

ris sis tis

wis yis zis

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bos cos dos

fos gos hos

jos kos los

mos nos pos

ros sos tos

wos yos zos

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bus cus dus

fus gus hus

jus kus lus

mus nus pus

rus sus tus

wus yus zus

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bak cen dil

fon gus had

jek kil lot

mut nat pek

ris sok tuk

wan yen zin

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bom cuk dam

fek gil hon

juk kak len

min nom puk

ras sep til

wot yum zam

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
bek cik dok

fuk gal hem

jip kol luk

man nek pil

rom suk tal

wek yis zom

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Tulis sukukata awal kvk gambar berikut.

ban

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Tulis sukukata awal kvk gambar berikut.

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Tulis sukukata awal kvk gambar berikut.

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Tulis sukukata awal kvk gambar berikut.

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Tulis sukukata akhir kvk gambar berikut.

yam

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Tulis sukukata akhir kvk gambar berikut.

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Tulis sukukata akhir kvk gambar berikut.

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Tulis sukukata akhir kvk gambar berikut.

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Padan sukukata awal kvk dengan
gambar yang betul.

lem

gar

pan

jam

kun

sin
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Padan sukukata awal kvk dengan
gambar yang betul.

man

bis

kan

sam

pen

sen
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Padan sukukata awal kvk dengan
gambar yang betul.

ram

pem

kam

cen

pen

kom
zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Warnakan sukukata akhir kvk
berdasarkan gambar.

kar dor

tar bor

gar sor

lar bat

bar lat

nar cat

pal fik

pas dik

pah tik

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Warnakan sukukata akhir kvk
berdasarkan gambar.

pas cek

qas nek

bas pek

jak nek

dak hek

tak rek

dak bak

cak dak

pak pak

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Warnakan sukukata akhir kvk
berdasarkan gambar.

mil lin

til pin

hil sin

pus las

lus pas

kus das

pun cak

dun dak

bun bak

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my
Warnakan sukukata akhir kvk
berdasarkan gambar.

kut sil

kat sel

kit sul

cen ris

cun ras

cin rus

tur feh

ter fuh

tir fah

zaidi_nurbestari @ yahoo.com.my