Anda di halaman 1dari 8

1

UJIAN 1 2018
TINGKATAN 1

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


Arahan 1 JAM
1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan tingkatan anda di ruang yang disediakan.
3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.

NAMA PELAJAR :.. ………………………….. TINGKATAN : ……..

ARAHAN : Jawab semua soalan dan tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan.

1. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang menerangkan definisi reka bentuk dengan tepat
dan tandakan (x) pada definisi yang tidak tepat. (3 markah)

a) Reka bentuk yang terhasil daripada kaedah memasukkan satu objek


pada objek yang lain.

b) Reka bentuk yang dihasilkan menggunakan semua unsur dan prinsip


reka bentuk.

c) Sesuatu usaha menyusun bahan secara terancang untuk menghasilkan


sesuatu produk baru.

2. Lengkapkan Peta Bulatan berikut dengan elemen dan prinsip reka bentuk yang betul.
(8 markah)
2

 Rupa  Bentuk  Kontras  Kesatuan


 Saiz  Tekstur  Harmoni  Pengulangan
G aris n
a n
u
R g
ar n
W a

ELEMEN

REKA BENTUK

K
g sm
rin
e
a
kb
l
p

PRINSIP

REKA BENTUK

3. Namakan elemen reka bentuk berdasarkan penerangan yang diberikan.


(3 markah)
3

Elemen reka bentuk Penerangan

a) Merupakan objek yang mengisi ruang dan ketebalan


dan dapat dilukis dalam 2D dan 3D.
b) Cantuman atau sambungan titik yang mempuyai
ukuran panjang dan jarak.
c) Kesan pada permukaan objek sama ada berkeadaan
kasar atau halus, licin dan sebagainya.

4. Tuliskan prinsip reka bentuk yang betul berdasarkan keterangan yang diberikan.
(3markah)

Prinsip reka bentuk Keterangan


a) Mempunyai tema yang sama dalam satu
reka bentuk.
b) Dihadkan kepada satu idea.

c) Menimbulkan gambaran yang selesa


pada pandangan mata.

5. Lengkapkan rajah yang berikut mengenai kriteria reka bentuk yang baik.
Dua jawapan telah diisikan. (3markah)

Kriteria Reka Bentuk

a) b) c)

d) Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran e) Keaslian reka bentuk

6. Senaraikan tiga kepentingan reka bentuk dan teknologi. Satu contoh telah diberikan.
(3markah)

a) Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden.


4

b)
c)
d)

7. Padankan penerangan yang berikut dengan peranan reka bentuk yang betul.
(3 markah)

a) Melindungi hak cipta rakyat Peranan kepada masyarakat

b) Menjadikan individu lebih kreatif Peranan kepada individu

c) Melindungi etika sosial Peranan kepada negara

8. Lengkapkan Peta Bulatan berikut dengan etika dalam reka bentuk yang menjadi
pegangan dan amalan seseorang pereka bentuk. Satu contoh telah diberikan.
)d
bkae
slin
c (3 markah)

ETIKA
DALAM
REKA
BENTUK

9. Lengkapkan jadual kerjaya berikut berdasarkan tugasnya. (5 markah)

 Arkitek  Pereka bentuk industri


 Pereka bentk kejuruteraan  Pereka bentuk hiasan dalaman
 Pereka bentuk produk  Pereka bentuk perkhidmatan
5

No Kerjaya Tugas Secara Am


.
a) Mereka bentuk peralatan dan sistem.

b) Mereka bentuk lukisan, loga, dan iklan.

c) Mereka bentuk hiasan dalam bangunan dan bilik.

d) Mereka bentuk peralatan untuk kegunaan awam.

e) Merancang reka bentuk dan pelan pembangunan.

10. Pilih sama ada penyataan di bawah adalah definisi INVENSI atau INOVASI. (2markah)

Kaedah dan proses mencari jalan untuk Pengubahsuaian terhadap produk sedia
menghasilkan produk atau perkhidmatan ada supaya menjadi lebih baik,
yang baharu serta belum pernah wujud menjimatkan, bertenaga dan bermakna
sebelumnya. serta mesra pengguna.

a) b)

11. Tandakan ( / ) pada penerangan berkenaan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya
reka bentuk yang betul dan tandakan (x) pada penerangan yang tidak benar.(3 markah)

a) Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk menyampaikan maklumat dengan


lebih berkesan, walau bagaimanapun keberkesanan penerimaan
maklumat itu tidak dipentingkan.
b) Prinsip-prinsip ini memudahkan penyakit dikesan tetapi tidak semestinya
lebih mudah dirawati.
c) Prinsip-prinsip ini membolehkan bahan yang terhad digunakan secara
optimum dalam penghasilan sesuatu produk dan mengurangkan kos
pembuatan.

12. Padankan bidang teknologi dengan alat yang sesuai.


(3 markah)

a) Telefon pintar Teknologi komunikasi

b) Mikroskop elektronik Kecerdikan buatan

c) Robot asimo Teknologi namo


6

13. Anda dikehendaki melakarkan satu robot yang ringkas dengan menggunakan sekurang-
kurangnya 2 bentuk objek asas di dalam petak kosong dibawah.
(3 markah)

14. Berdasarkan lakaran soalan 13, nyatakan teknik pembinaan yang terlibat dalam
lakaran reka bentuk robot ringkas anda. (1 markah)

15. Berdasarkan lakaran soalan 13, nyatakan 2 elemen dan 2 prinsip reka bentuk yang
terdapat pada lakaran reka bentuk robot anda. (4 markah)

Elemen Reka Bentuk Prinsip Reka Bentuk


a) c)
b) d)

*************************************SELAMAT MAJU JAYA********************************


7

JAWAPAN UJIAN 1 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

1. 8.
a) X a) Jujur
b) X b) Bermanfaat
c) / c) Mesra alam sekitar

2. Elemen reka bentuk 9.


Rupa a) Pereka bentuk industry
Bentuk b) Pereka bentuk grafik
8

Saiz c) Pereka bentuk hiasan dalaman


Tekstur d) Pereka bentuk produk
e) Arkitek
Prinsip reka bentuk
Kesatuan 10.
Harmoni a) Invensi
Pengulangan b) Inovasi
Kontras
11.
3. a) X
a) Bentuk b) X
b) Garisan c) /
c) Tekstur / Jalinan
12.
4. a)
a) Kesatuan b)
b) Keringkasan c)
c) Harmoni
13.
5.
a) Ergonomic
b) Kreativiti
c) Kecenderungan inovasi

6.  Menyumbang kepada pembangunan


sosial, sains, dan perniagaan.
 Memenuhi kehendak individu dan
masyarakat.
 Memudahkan urusan kerja melalui
pengubahsuaian.
 Memupuk nilai invensi, inovasi, dan 14. Penyatuan (atau mana teknik yg
kreatif. sesuai)
 Membuka laluan kerjaya dan 15.
pekerjaan. a)
b) Bentuk
7. c) Saiz
a) d) Keringkasan
b) Kesatuan
c) (atau mana elemen / prinsip yang
sesuai)

Anda mungkin juga menyukai