Anda di halaman 1dari 4

MeterTest

Program sterujący AsTest dla Windows


Cechy charakterystyczne:

‰ Pełna zgodność z IEC 1036


‰ Duża elastyczność i łatwa
obsługa
‰ Obsługa stacji automatycznych
‰ Obsługa stacji manualnych
‰ Obsługa wszystkich typów
liczników
‰ Bogaty zestaw testów
‰ Praca w sieci komputerowej
‰ Różne wersje językowe
‰ Bogaty zestaw akcesoriów

PRZEZNACZENIE Estetyczna szata graficzna programu i przyjazna


Program AsTest służy do kompleksowej obsługi procesu wizualizacja procesów pomiarowych sprawiają, że
wzorcowania i legalizacji liczników energii elektrycznej. obsługa programu, a przez to i obsługa systemu do
Wbudowane funkcje pozwalają zarówno na sprawną legalizacji, mimo całej jej złożoności jest stosunkowo
obsługę różnego rodzaju sprzętu jak i na zaawansowane prosta. Cały proces pomiarowy kontrolowany jest przez
zarządzanie danymi. Parametryczne biblioteki Kreatora Sesji, który nawet początkującemu
ograniczają do minimum potrzebę tworzenia nowych użytkownikowi umożliwia sprawne i szybkie przejście
definicji, a różnego typu wizualizacje danych na bieżąco przez cały proces wzorcowania i legalizacji.
informują o wszystkich zdarzeniach w systemie.

stałą. Trzeci krok służy do wykonywania prób lub ich zestawów.


KREATOR SESJI Wśród oferowanych trybów pracy jest tryb pojedynczej próby,
półautomatyczny i automatyczny zestaw prób. Zestawy prób
Kreator sesji jest bardzo wygodnym narzędziem służącym do
mogą być uruchamiane od dowolnej pozycji na liście. W każdej
przeprowadzenia użytkownika przez cały proces wzorcowania i
chwili można przełączyć się z wzorcowania na legalizację i przy
legalizacji czyli sesji, od zadeklarowania liczników do badań po spełnieniu pewnych warunków, z legalizacji na wzorcowanie.
wydruk raportu i archiwizację danych. Składa się on z pięciu
W czwartym kroku użytkownik ma możliwość zbiorczego
kroków. Pierwszy krok określa dane ogólne: datę, godzinę,
przeglądania wyników wszystkich wykonanych prób oraz
słowny opis, warunki odniesienia i inne. W drugim kroku wydrukowania jednego lub kilku z wielu dostępnych raportów.
użytkownik deklaruje typ liczników do badań na
Ostatnim, piątym krokiem, jest zapamiętanie całej sesji w
poszczególnych stanowiskach pomiarowych. Liczniki mogą
archiwum i jej zakończenie. Zapamiętywane są wszystkie użyte
różnić się w sesji definicje liczników wraz z ich numerami seryjnymi,
między sobą
rokiem produkcji oraz ze sposobem ich rozmieszczenia na
liczbą taryf i
poszczególnych stanowiskach pomiarowych, definicje użytych
prób i ich zestawów, nazwy użytkowników, osób
sprawdzających oraz oczywiście wszystkie wyniki uzyskane w
trakcie dokonywania pomiarów.

MeterTest
MeterTest Sp. z o.o.
Biblioteka zestawów prób pozwala na ułożenie pojedynczych
BIBLIOTEKI prób zdefiniowanych w bibliotece prób w zestawy, czyli
Do poprawnej pracy programu konieczne jest wcześniejsze programy badań. Zestaw taki może być następnie wykonywany
zdefiniowanie typów liczników, rodzajów prób i innych w trybie automatycznym lub półautomatycznym.
parametrów. Definicje te ułożone są w bibliotekach, czyli
Biblioteka kształtów oferuje możliwość zdefiniowania różnych
odpowiednio zorganizowanych bazach danych. Dzięki
kształtów przebiegów pomiarowych. Specjalny Edytor
nowatorskiemu podejściu do struktury baz danych, ich
Kształtów pozwala na budowanie przebiegu w oparciu o
wypełnianie jest niezwykle łatwe i intuicyjne. Bardzo
amplitudy i fazy poszczególnych harmonicznych i
pożyteczną cechą programu AsTest jest definiowanie testów w
podharmonicznych. Wyniki
sposób parametryczny, tj. tak, aby ta sama definicja testu mogła
pracy dostępne są w postaci
być wykorzystywana do badania różnych typów liczników.
graficznego wykresu.
Dzięki tej właściwości niewielka liczba prób i ich zestawów
Zdefiniowane kształty
umożliwia badanie szerokiego wachlarza dostępnych liczników mogą być użyte przy
W programie AsTest dostępne są biblioteki: definiowaniu prób. Cechą
• liczników, charakterystyczną jest
• prób, możliwość zadeklarowania
• zestawów prób, różnych kształtów dla
• kształtów sygnałów pomiarowych, poszczególnych napięć i
• użytkowników, prądów w ramach jednej
• monterów, próby. Elastyczność tej funkcji daje możliwość zdefiniowania
• sprawdzających (przedstawicieli Urzędów Miar), wszystkich kształtów wymaganych normami
• odbiorców. międzynarodowymi.
Elementy bibliotek mogą być dodatkowo poukładane i Biblioteka użytkowników służy do wprowadzenia danych
przechowywane w folderach wg wymagań użytkownika. Liczba wszystkich użytkowników programu i systemu do wzorcowania
elementów bibliotek jest praktycznie nieograniczona. Program oraz legalizacji. Użytkownikom można nadać odpowiednie
dostarczany jest z definicjami popularnych liczników oraz uprawnienia tj. prawa dostępu do różnych funkcji programu.
podstawowymi definicjami prób i zestawów prób. Istnieje także możliwość zdefiniowania użytkownika
zbiorowego, co ma miejsce w przypadku, gdy system
Biblioteka liczników obsługiwany jest przez więcej niż jedną osobę.
umożliwia łatwe
definiowanie liczników, Biblioteka monterów ma zastosowanie głównie przy wtórnym
od bardzo prostych obrocie licznikami. Po zdjęciu z sieci licznik na ogół wymaga
liczników indukcyjnych przeglądu technicznego i ewentualnie drobnych napraw. Dane o
po wielofunkcyjne osobach wykonujących te czynności mogą być zgromadzone
liczniki elektroniczne, właśnie w bibliotece monterów.
włączając w to liczniki Biblioteka sprawdzających ma zastosowanie w przypadku, gdy
przedpłatowe, przepisy nakazują, aby proces legalizacji był przeprowadzany w
wieloukładowe, wielo- obecności przedstawiciela urzędu miar (sprawdzający).
kwadrantowe, z Biblioteka ta pozwala na zdefiniowanie tychże przedstawicieli .
rejestratorami mocy
maksymalnej i inne. ARCHIWIZACJA DANYCH
Biblioteka prób obejmuje wszystkie rodzaje prób:
• uchyb licznika z uwzględnieniem rodzaju wyjścia, taryfy, Program AsTest zapewnia możliwość archiwizowania wyników
klasy licznika, liczby obrotów / impulsów, liczby prób, badań otrzymanych podczas procesu przygotowania do
wymaganej dokładności i innych parametrów; możliwe jest legalizacji i samej legalizacji. Archiwizacji podlegają wszystkie
automatyczne wyliczanie różnic wg taryf lub wyjść, dane związane z procesem legalizacji i/lub wzorcowania: dane
liczników, definicje wykonanych prób, szczegółowe wyniki
• bieg jałowy z uwzględnieniem rodzaju wyjścia, taryfy i
prób. Archiwum może być przeszukiwane wg różnych danych:
innych parametrów,
daty, typu, numeru seryjnego, producenta, osoby legalizującej,
• rozruch z uwzględnieniem rodzaju wyjścia, taryfy, klasy
montera itp. Z poziomu archiwum możliwe jest również
licznika, liczby obrotów / impulsów i innych parametrów,
generowanie raportów.
• kontrola przekładni, możliwość umieszczenia na wydruku
stanów początkowych i końcowych liczydeł badanych
liczników; wynik liczbowy lub w postaci + / -, RAPORTY
• kontrola wskaźnika mocy maksymalnej z uwzględnieniem Program AsTest posiada wbudowany, bardzo elastyczny moduł
rodzaju wyjścia, taryfy, klasy licznika, wymaganej do tworzenia raportów. Użytkownik ma możliwość
dokładności i innych parametrów; osobne procedury dla wykorzystywania gotowych, dostarczanych przy instalacji
kontroli elektromechanicznych i elektronicznych szablonów, ale może też tworzyć własne, wielopoziomowe
wskaźników, zestawienia. Raporty mogą być generowane dla pojedynczych
• sprawdzenie wyjść impulsowych, liczników indywidualnie lub zbiorczo dla wszystkich liczników.
• inne. W raporcie mogą się znaleźć szczegółowe parametry badanych
Przy wykonywaniu prób program liczników, parametry sesji, wyników prób i inne dane.
samodzielnie wykonuje
dodatkowe operacje
usprawniające proces testowania, PRACA W SIECI I ASTEST-VIEW
których nie definiuje się w sposób
Przy instalacji sieciowej możliwe jest zadeklarowanie
jawny, np. przy badaniu uchybu
wspólnego miejsca przechowywania wszystkich baz danych i
licznika, biegu jałowego czy też
zarządzanie nimi z dowolnego komputera w sieci przy pomocy
rozruchu, program automatycznie
osobnego programu AsTest-View. Z poziomu tego programu
ustawia liczniki na „marce”.
dostępne są wszystkie operacje na bazach danych: definiowanie
Dodatkowo program AsTest liczników, definiowanie prób czy zestawów prób. Możliwe jest
zapewnia zgodność z : także przeglądanie wyników badań, przeszukiwanie archiwów,
• Dz.U. nr 35 poz.315 drukowanie raportów i inne. Dostępny jest też cały szereg
par.14.3 tj. śledzenie różnic funkcji statystycznych obejmujących swym zasięgiem dane ze
pomiędzy wartościami błędów licznika obciążonego wszystkich programów AsTest znajdujących się we wspólnej
jednostronnie a wartością błędu licznika obciążonego sieci.
symetrycznie
• Dz.U. nr 35 poz.315 par.14.2 tj. śledzenie „tendencyjności”
licznika (sygnalizowanie, że błędy licznika są
jednakowego znaku).

MeterTest
AsTest
WIZUALIZACJA AUTOMATYCZNA KALIBRACJA
Podczas trwania pomiarów, użytkownik może na bieżąco
obserwować wyniki pomiarów oraz wartości wszystkich
wielkości pomiarowych. Parametry te mogą być wyświetlane w
różnej formie definiowanej przez użytkownika. Funkcja Komputer
Stanowiska wyświetla aktualne wyniki przeprowadzanej próby Kalibracyjny
ze wszystkich stanowisk pomiarowych jednocześnie.
Konfigurowalny interfejs użytkownika pozwala na RS232

Stacja
Wzorcownicza

Porty
RS232 komunikacyjne Optozłącza

zdefiniowanie i przypisanie schematów kolorystycznych do System ASTeL może być wykorzystany do


różnych zdarzeń, które mogą wystąpić na stanowisku np. wynik automatycznej kalibracji liczników elektronicznych.
pozytywny, wynik negatywny, blokada, wstrzymanie, awaria Funkcje sterowania przejmuje w tym zastosowaniu
stanowiska i inne. Możliwe jest powiększenie jednego, dowolnie dodatkowy komputer kalibracyjny. Komputer ten
wybranego okienka z wynikami. Dostępne są wtedy dodatkowe zdalnie uruchamia na stacji wzorcowniczej odpowiednie
informacje związane z wynikami na danym stanowisku: historia
ostatnich 30 pomiarów, średnia, odchylenie standardowe oraz
próby, a następnie, po otrzymaniu wyników, koryguje
wykres trendu. nastawy liczników za pomocą bezpośrednich połączeń z
nimi. Komunikacja z licznikami może odbywać się za
Okienko Próby do wykonania zawiera listę prób w wybranym
zestawie. Ikony przy poszczególnych pozycjach informują pomocą łączy RS232, RS485, zgodnych z IEC1107 i
użytkownika o wykonaniu bądź niewykonaniu danej próby i innych. Ważną cechą tego rozwiązania jest fakt, że stacja
wyniku jej zakończenia. wzorcownicza nie uczestniczy w samym procesie
komunikacji komputera kalibracyjnego z licznikami i w
Mierniki są zestawem definiowalnych przez użytkownika
mierników panelowych. Każdy miernik związku z tym nie ma dostępu do protokołów transmisji,
może posiadać do pięciu paneli które na ogół objęte są ścisłą tajemnicą producentów. W
odczytowych, każdy panel może rozwiązaniu takim możliwe jest zastosowanie różnych
pokazywać wybraną przez użytkownika sposobów ochrony danych i środków bezpieczeństwa jak
wielkość. Dostępne są napięcia fazowe, np. szyfrowanie transmisji z licznikami. System do
napięcia międzyfazowe, prądy, fazy automatycznej kalibracji może być również
napięć, fazy prądów, moc czynna, wykorzystany do przeprowadzenia automatycznej
bierna i pozorna dla każdej fazy osobno
legalizacji liczników.
oraz sumaryczne i wiele innych.
Timer jest kolejnym okienkiem ułatwiającym obsługę
urządzenia. W zależności od rodzaju aktualnie wykonywanej
próby pokazuje on czas od rozpoczęcia próby albo czas
pozostały do jej zakończenia.
Użytkownik ma również możliwość obserwowania parametrów
zasilania w postaci wykresów graficznych. Okienko Wektory
pokazuje konfigurowalny wykres wektorowy napięć i prądów.
Dodatkowo ilustruje on sposób liczenia mocy w aktualnie
wybranym układzie pomiarowym. Okienko Tablica wyświetla
w postaci tabeli bieżące wartości napięć, prądów, kątów
fazowych oraz mocy czynnej, biernej i pozornej. Okienko
Trendy działa jak oscyloskop. Rejestruje ono historię wartości
chwilowych dowolnego zestawu zmiennych. Na podstawie tych
danych obliczane są parametry statystyczne przebiegu: wartość
średnia i odchylenie standardowe.
Okienko Harmoniczne wylicza na podstawie zarejestrowanego
rzeczywistego kształtu sygnału, wartości jego poszczególnych
harmonicznych oraz współczynnik zniekształceń nieliniowych
(THD). Bardzo ciekawą cechą charakterystyczną tej funkcji jest
możliwość zapisania zarejestrowanego przebiegu do biblioteki
kształtów i możliwość użycia
go w definicjach prób.

MeterTest
AsTest
Porty szeregowe w połączeniu z Próbą Specjalną umożliwiają
Współpraca ze sprzętem kontrolę programu z poziomu innego komputera PC. Za pomocą
specjalnego protokołu komunikacyjnego możliwe jest zdalne
AsTest daje możliwość współpracy z szerokim spektrum
uruchamianie prób, odczyt wyników i inne. Funkcja ta znajduje
urządzeń peryferyjnych.
zastosowanie, między innymi, w systemie do automatycznej
Liczniki wzorcowe są podstawowymi instrumentami kalibracji liczników.
pomiarowymi systemów do wzorcowania i
Sieć OPTO/RS232 umożliwia komunikację z badanymi
legalizacji. Program AsTest może obsługiwać w
licznikami za pomocą opto złączy zdefiniowanych
trybie automatycznym większość dostępnych na
zgodnych z wymaganiami normy IEC1107.
rynku typów.
Internet jest kolejnym nowoczesnym narzędziem
Terminale przenośne są bardzo pomocne przy wprowadzaniu
obsługiwanym przez program AsTest. Dzięki
danych badanych liczników takich jak numer
niemu możliwe jest zdalne sterowanie systemem
seryjny czy rok produkcji oraz danych związanych z do wzorcowania i zdalna diagnostyka.
wykonywaną próbą, np. stan początkowy i końcowy
liczydeł. Program AsTest w obecnej wersji obsługuje
terminale przenośne MC3000, PERCON i FALCON, Pomoc przy rekalibracji
również w wersji z czytnikiem kodów kreskowych.
Zasilacze automatyczne stosowane są w stacjach Program AsTest umożliwia automatyczny lub półautomatyczny
wzorcowniczych najnowszych generacji. Program AsTest odbiór metrologiczny stacji. Istnieje możliwość definiowania
pozwala na automatyczną obsługę wszystkich zasilaczy zewnętrznego licznika wzorcowego. W trakcie badań program
produkcji MeterTest. automatycznie wylicza stałe, co w znacznym stopniu upraszcza i
przyśpiesza odbiór. Standardowo dostarczane są definicje
Zasilacze manualne stosowane były w stacjach większości używanych do odbiorów w Polsce liczników
wzorcowniczych wzorcowych.
poprzednich generacji.
Program AsTest posiada
odpowiedni tryb pracy do Wersje językowe
współpracy z tymi
zasilaczami. Oprócz W trosce o każdego klienta program AsTest jest bezustannie
automatycznego wzbogacany o nowe funkcje, włączając w to obsługę w różnych
ustawiania zasilacza, językach. Obecnie dostępne są wersje polska i angielska, a w
wszystkie pozostałe przygotowaniu są wersje hiszpańska, niemiecka i rosyjska.
funkcje programu są nadal
aktywne. Automatyczne Pomoc i szkolenie
ustawienie zastąpione
zostało szeregiem dialogów i komunikatów podpowiadających
Program AsTest dostarczany jest z plikiem Pomocy, która
operatorowi jakie czynności ma wykonać.
zawiera szczegółowe opisy wszystkich funkcji programu,
Przekładniki prądowe i napięciowe są coraz powszechniej włączając w to dokładne opisy prób, metody pomiaru i sposoby
stosowanym wyposażeniem stacji do wykonywania. Dużą pomocą, szczególnie dla początkujących
legalizowania liczników energii użytkowników, jest zestaw Podręczników do nauki programu.
elektrycznej. Mimo że w systemie mogą być
zainstalowane różne typy przekładników, to
modele oferowane przez firmę MeterTest Dodatki funkcjonalne
dają, oprócz bardzo
wysokiej dokładności, Program AsTest zawiera cały szereg funkcji, które w znacznym
dodatkową korzyść, jaką stopniu przyczyniają się do osiągnięcia wydajniejszej i
jest całkowita integracja tych urządzeń z bezpieczniejszej pracy. Przykładem takiej funkcji jest możliwość
systemem i możliwość ich kontrolowania szybkiej zmiany obciążenia z symetrycznego na jednostronne i
przez program AsTest. na odwrót, szybkie przełączanie charakteru obciążenia z PF=1
Kontroler stanowiska jest jednym z najważniejszych na PF=0.5 i odwrotnie. Inną funkcją jest automatyczne
elementów systemu. Jego podstawowymi sprawdzanie, czy w którymś z liczników nie ma zwarć pomiędzy
zadaniami są: wykonywanie testów, obwodami napięciowymi i prądowymi i czy nie nastąpiło
przesyłanie danych do komputera oraz rozwarcie obwodów prądowych. Program kontroluje również
wyświetlanie wyników. Dzięki wyposażeniu stany wszystkich innych urządzeń wchodzących w skład
kontrolera w lokalną klawiaturę możliwa jest zdalna obsługa systemu do wzorcowania i legalizacji takich jak przekładniki
zasilacza oraz sterowanie urządzeniami dodatkowymi. Program napięciowe, przekładniki prądowe i inne urządzenia, i w razie
AsTest obsługuje wszystkie kontrolery wystąpienia jakichkolwiek problemów, informuje o nich
produkowane przez firmę MeterTest jak również użytkownika.
znakomitą większość innych dostępnych na rynku
typów.

MeterTest Sp. z o.o., Armii Krajowej 7, 58-100 Świdnica, Poland,


MeterTest www.metertest.eu
Tel: +48 74 856 63 92, fax: +48 74 856 63 92, E-mail: office@metertest.eu
W trosce o ciągłe doskonalenie walorów eksploatacyjnych produktu, producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i wykonaniu, dlatego też
niektóre wymiary, rysunki, parametry i opisy mogą być inne niż pokazane w niniejszym katalogu.
Doc #3202.014.003