Anda di halaman 1dari 6

K 13

SD NEGERI CIMAHPAR 2
Jl. Tumenggung Wiradireja No. 107, Cimahpar
Bogor Utara - Kota Bogor
Jawa Barat

PENILAIAN TENGAH SEMESTER ( PTS ) GENAP


TAHUN PELAJARAN 2020/2021
MUATAN PELAJARAN : BAHASA SUNDA HARI / TANGGAL :
KELAS : II ( DUA ) WAKTU :

No Absen Nama Siswa Nilai Paraf Guru Paraf Orang Tua

1 Bahasa Sunda - II
K 13
I. Pek cakra ( X ) dina huruf A, B, atawa C dina jawaban anu bener!

1. Dina eta paguneman, saha nu ngajak beberes téh nyaeta ...


A. Dini
B. Tita
C. Barudak

2. Dina eta paguneman, nu kedah dipidamel lamun urang bebersih kelas téh nyaeta ....
A. Sasapu, ngépel, muka kaca
B. Sasapu, muka kaca
C. Sasapu, ngépel, ngelap kaca

3. Dina sapoe sabaraha kali urang kedah ngosok waos....


A. dua kali
B. tilu kali
C. opat kali

4. di Indonesia ayeuna nuju aya wabah panyakit covid-19, sangkan urang henteu kakenaan ku eta
panyakit, salah sahiji cara nu kedah dilakukeun nyaeta ....
A. ngosok waos
B. rajin ngumbah panangan
C. mandi sakali sadinten

5. lamun urang kedul ngosok waos, pasti urang bakal kakenaan ku panyakit ....
A. nyeri beuteung
B. nyeri soca
C. nyeri waos

6. Alat kabersihan dina eta gambar gunana pikeun ….

A. ngabersihan kebul
B. nyerokan sampah
C. ngelap cai

2 Bahasa Sunda - II
K 13
7. alat kabersihan dina eta gambar ngaran na ....

A. sapu
B. pengki
C. elap pel

8. Saméméh angkat ka sakolah, hidep kudu .... heula


A. saré
B. mandi
C. ulin

9. lamun urang hirup kedah ngajagi kasehatan sareng ....


A. kabersihan
B. panyawat
C. kokotoran

10. Saméméh tuang urang kedah ngumbah heula ….


A. raray
B. panangan
C. sampean

11. Saha nu ngarang eta puisi téh? ....


A. Gusti
B. Kustian
C. Endah

3 Bahasa Sunda - II
K 13

12. Naon judul puisi éta téh? ....


A. Kaendahan alam nu tos anjeun ciptakeun
B. Mapagkeu panon poé isuk-isuk
C. Alam Ciptaan Gusti Nu Endah

13. Naon anu datang di poé isuk téh? ....


A. angin
B. tatangkalan
C. panon poé

14. Lamun langit ceudeum biasana bakal aya muncul ….


A. samagaha
B. katumbiri
C. hujan

15. Lamun peuting, nu sok caang di langit nyaéta ….


A. panon poé
B. bulan
C. katumbiri

16. Anu ting karelip di langit lamun peuting nyaéta ....


A. béntang
B. panon poe
C. bulan

17. Dina ... patani mimiti nyawah jeung ngebon.


A. usum tandur
B. usum ngarambét
C. usum panen

18. Lingkungan alam téh kudu ... ku urang.


A. dijaga
B. diantep
C. dihormati

19. Di handap ieu conto kalimat anu make éjaan nu bener, nyaéta ....
A. alam nu éndah
B. éndah nu alam
C. nu alam éndah

4 Bahasa Sunda - II
K 13

20. Bumi – bulan – nyaangan – tipeuting


Susun kalimat eta make ejaan anu bener ....
A. nyaangan bulan bumi tipeuting
B. bulan nyaangan bumi tipeuting
C. tipeuting nyaangan bulan bumi

5 Bahasa Sunda - II
K 13

KUNCI JAWABAN
PTS GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021
MAPEL BAHASA SUNDA KELAS 2

I. Pilihan Ganda
1. A 6. A 11. B 16. A
2. C 7. B 12. C 17. A
3. A 8. B 13. A 18. A
4. B 9. A 14. C 19. A
5. C 10.B 15. B 20. B

SKOR PENILAIAN
PG : 20 X 5 = 100
Total Skor = 100

NILAI = Skor yang didapat X 100


Total Skor

TEMA TEMA 5 TEMA 6


KD KD 3.5 KD 3.6
No Soal 1-10 11-20

Pengetik naskah : Imas Sundusiah, S.Pd.SD

6 Bahasa Sunda - II

Anda mungkin juga menyukai