Anda di halaman 1dari 20

UNIT / STANDARD

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


BIDANG KANDUNGAN
1.0 MODUL BAHASA 1.1.1 Menginterpretasi bahasa seni visual yang ada pada karya EMK
UNIT 1 SENI VISUAL dalam bidang menggambar: Nilai Murni
SI PUTIH (iv) lukisan dan capan
MENAWAN 1.1 Bahasa Seni Visual KBAT
1 2.1.4 Meneroka penghasilan karya gabungan lukisan dan capan Mengenalpasti
MENGGAMBAR 2.0 MODUL dalam bidang menggambar dari aspek:
KEMAHIRAN SENI (i) bahasa seni visual PAK-21
VISUAL (ii) pelbagai media Tinjau Kongsi
(iii) teknik dan proses (Roam the Room)
2.1 Kemahiran
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKANSeni
SENI VISUAL TAHUN 5 2021
Visual BBM
Buku teks ms 6-9
3.1.1 Menghasilkan karya gabungan dalam bidang EMK
3.0 MODUL KREATIVITI menggambar melalui: Kreativiti dan Inovasi
DAN INOVASI SENI (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea.
UNIT 1 VISUAL (ii) perkembangan idea gabungan karya. KBAT
SI PUTIH (iii) penetapan jenis media dan teknik. Menilai
2, 3 MENAWAN 3.1 Penghasilan karya (iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
kreatif (v) kemasan akhir. PAK-21
MENGGAMBAR Pusingan Robin
4.1.1 Memerihal secara kritis berpandukan bahasa seni visual, (Round Robin)
4.0 MODUL APRESIASI teknik dan proses bagi:
SENI VISUAL (i) karya sendiri BBM
(ii) karya rakan Buku teks ms 10-13
4.1 Penghayatan karya
Seni Visual

UNIT /
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ BIDANG
1.0 MODUL BAHASA SENI 1.1.1 Menginterpretasi bahasa seni visual yang ada pada EMK
UNIT 2 VISUAL karya dalam bidang menggambar: Kelestarian Alam
SAYANGILA (ii) poster dan montaj Sekitar
H HABITAT 1.1 Bahasa Seni Visual
4 KITA 2.1.1 Meneroka penghasilan karya gabungan kolaj dan KBAT: Menganalisis
2.0 MODUL KEMAHIRAN gurisan dalam bidang menggambar dari aspek:
MENGGAMB SENI VISUAL (i) bahasa seni visual PAK-21: Tunjuk
AR (ii) pelbagai media Jawapan
2.1 Kemahiran Seni Visual (iii) teknik dan proses (ShowDown)

BBM

Page 1
Buku teks ms 14-17
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.1 Menghasilkan karya gabungan dalam bidang EMK: TMK
UNIT 2 INOVASI SENI VISUAL menggambar melalui:
SAYANGILA (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. KBAT: Mencipta
H HABITAT 3.1 Penghasilan karya kreatif (ii) perkembangan idea gabungan karya.
KITA (iii) penetapan jenis media dan teknik. PAK-21: Bermaklumat
5
MENGGAMB BBM: Buku teks ms
AR 18-19

6 3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.1 Menghasilkan karya gabungan dalam bidang EMK
UNIT 2 INOVASI SENI VISUAL menggambar melalui: Kreativiti dan Inovasi
SAYANGILA (iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
H HABITAT 3.1 Penghasilan karya kreatif (v) kemasan akhir. KBAT: Menilai
KITA
4.1.1 Memerihal secara kritis berpandukan bahasa seni PAK-21: Pusingan
MENGGAMB 4.0 MODUL APRESIASI SENI visual, teknik dan proses bagi: Robin (Round Robin)
AR VISUAL (i) karya sendiri
(ii) karya rakan BBM
4.1 Penghayatan karya Seni Buku teks ms 20-21
Visual

Page 2
UNIT /
MINGGU TAJUK/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
1.0 MODUL BAHASA SENI 1.1.2 Menginterpretasi bahasa seni visual yang ada pada karya EMK: Nilai Murni
UNIT 3 VISUAL dalam bidang membuat corak dan rekaan:
JAKET (ii) kolaj KBAT:
7 BUKU NOTA 1.1 Bahasa Seni Visual Menganalisis
2.1.6 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya stensilan
Membuat 2.0 MODUL KEMAHIRAN dalam Bidang Membuat Corak dan Rekaan melalui penerokaan: PAK-21: Sama-
Corak dan SENI VISUAL (i) media dan teknik stensilan. Beza (Same-
Rekaan (ii) proses pengkaryaan. Different)
2.1 Kemahiran Seni Visual (iii) idea rekaan produk berfungsi
BBM: Buku teks
ms 22-25
3.1.2 Menghasilkan corak terancang atau tidak EMK: Nilai Murni
UNIT 3 3.0 MODUL KREATIVITI DAN terancang dalam bidang membuat corak dan rekaan melalui: KBAT: Mencipta
JAKET INOVASI SENI VISUAL (i) penentuan motif melalui sumber idea. PAK-21: Pemikir
BUKU NOTA (ii) perkembangan idea melalui pengolahan dan struktur BBM: Buku teks
3.1 Penghasilan karya kreatif susunan corak. ms 26-27
8 Membuat (iii) penetapan jenis media dan teknik.
Corak dan (iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
Rekaan (v) kemasan akhir.
3.1.3 Menghasilkan produk rekaan dalam EMK
UNIT 3 3.0 MODUL KREATIVITI DAN bidang membuat corak dan rekaan Keusahawanan

Page 3
JAKET INOVASI SENI VISUAL menggunakan corak yang telah dihasilkan
BUKU NOTA melalui: KBAT
3.1 Penghasilan karya kreatif (i) penentuan jenis produk melalui sumber idea. Mengaplikasi
9 Membuat (ii) perkembangan idea reka bentuk.
Corak dan (iii) penetapan jenis media dan teknik yang sesuai berdasarkan PAK-21
Rekaan 4.0 MODUL APRESIASI SENI reka bentuk. Fikir-Pasang-
VISUAL (iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni. Kongsi
(v) kemasan akhir. (Think-Pair-
4.1 Penghayatan karya Seni Share)
Visual 4.1.1 Memerihal secara kritis berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses bagi: BBM
(i) karya sendiri Buku teks ms 28-
(ii) karya rakan 29

UNIT / TAJUK /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
1.0 MODUL BAHASA SENI 1.1.3 Menginterpretasi bahasa seni visual yang ada EMK: Sains dan
UNIT 4 VISUAL pada karya dalam bidang membentuk dan membuat teknologi
MISI binaan:
ANGKASA 1.1 Bahasa Seni Visual (ii) model KBAT: Mengaplikasi

10 2.0 MODUL KEMAHIRAN 2.1.8 Meneroka penghasilan model dalam Bidang PAK-21: Suai Padan
Membentuk dan SENI VISUAL membentuk dan membuat binaan dari aspek: (MIx and Match)

Page 4
Membuat (i) bahasa seni visual
Binaan 2.1 Kemahiran Seni Visual (ii) pelbagai media BBM:Buku teks ms
(iii) teknik dan proses 30-33
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 - 03.04.2021, KUMPULAN B: 26.03.2021 - 03.04.2021)
3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.4 Menghasilkan karya atau produk dalam bidang EMK: kreativiti dan
UNIT 4 INOVASI SENI VISUAL membentuk dan membuat binaan melalui: inovasi
MISI (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea.
11 ANGKASA 3.1 Penghasilan karya kreatif (ii) penentuan fungsi dan rekaan melalui sumber idea. KBAT: Mencipta
(iii) perkembangan idea reka bentuk dengan
Membentuk dan menekankan aspek keselamatan dalam penghasilan. PAK-21 : Sifat Ingain
Membuat (iv) penetapan jenis media dan teknik yang sesuai Tahu
Binaan berdasarkan reka bentuk yang kukuh dan selamat.
BBM: Buku teks ms
34-35
3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.4 Menghasilkan karya atau produk dalam bidang EMK: kreativiti dan
UNIT 4 INOVASI SENI VISUAL membentuk dan membuat binaan melalui: inovasi
MISI (v) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
ANGKASA 3.1 Penghasilan karya kreatif (vi) kemasan akhir. KBAT: Mencipta

12 Membentuk dan 4.1.1 Memerihal secara kritis berpandukan bahasa seni PAK-21 : Sifat Ingain
Membuat 4.0 MODUL APRESIASI SENI visual, teknik dan proses bagi: Tahu
Binaan VISUAL (i) karya sendiri
(ii) karya rakan BBM: Buku teks ms

Page 5
4.1 Penghayatan karya Seni 4.1.2 Menghubungkaitkan karya yang dihasilkan 36-37
Visual dengan kehidupan seharian dan masyarakat.

UNIT / TAJUK /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
1.0 MODUL BAHASA SENI 1.1.4 Menginterpretasi bahasa seni visual yang ada pada EMK: Patriotisme
UNIT 5 VISUAL karya dalam bidang mengenal kraf tradisional:
PASU MINI (i) tembikar KBAT: Menganalisis
1.1 Bahasa Seni Visual
13 Bidang 2.1.9 Meneroka penghasilan tembikar dalam bidang PAK-21: Sama-Beza
Mengenal Kraf 2.0 MODUL KEMAHIRAN mengenal kraf tradisional dari aspek:
Tradisional SENI VISUAL (i) bahasa seni visual BBM
(ii) pelbagai media Buku teks ms 38-41
2.1 Kemahiran Seni Visual (iii) teknik dan proses
UNIT 5 3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.5 Menghasilkan kraf mudah dalam Bidang EMK: Patriotisme
PASU MINI INOVASI SENI VISUAL mengenal kraf tradisional melalui:
(i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. KBAT: Mengaplikasi
14 Bidang 3.1 Penghasilan karya kreatif (ii) perkembangan idea reka bentuk dan motif dengan
Mengenal Kraf menekankan identiti kebangsaan. PAK-21: penyayang
Tradisional (iii) penetapan jenis media dan teknik.
BBM

Page 6
Buku teks ms 42-43
3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.5 Menghasilkan kraf mudah dalam Bidang EMK
UNIT 5 INOVASI SENI VISUAL mengenal kraf tradisional melalui: Keusahawanan
PASU MINI (iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
3.1 Penghasilan karya kreatif (v) kemasan akhir. KBAT
Bidang Menilai
15 Mengenal Kraf 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
Tradisional 4.0 MODUL APRESIASI SENI 4.1.2 Membuat penyataan lisan secara kritis karya sendiri PAK-21
VISUAL dan rakan berpandukan bahasa seni visual, teknik dan Galery walk
proses serta menghubungkaitkan seni dengan kehidupan
4.1 Penghayatan karya Seni seharian. BBM
Visual Buku teks ms 44-45

UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
5.0 PROJEK SENI VISUAL 5.1.1 Merancang persediaan pameran seni visual
PROJEK SENI dalam kumpulan meliputi:
VISUAL 1 5.1 Persembahan hasil karya (i) penentuan tema pameran
(ii) penentuan lokasi pameran
16 (iii) pengumpulan karya PERANCANGA
(iv) penghasilan kapsyen N
(v) penentuan susun atur karya

Page 7
(vi) promosi pameran

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
5.0 PROJEK SENI VISUAL 5.1.2 Menjalankan proses persediaan pameran seni
17 PROJEK SENI visual berdasarkan perancangan. PERSEDIAAN
VISUAL 1 5.1 Persembahan hasil karya
5.1.3 Membuat pameran seni visual.
5.1.4 Menceritakan tentang karya sendiri dan memberi
pandangan tentang karya rakan semasa
pameran.
5.0 PROJEK SENI VISUAL
18 5.1.5 Menguruskan karya dan alatan pameran supaya PAMERAN
PROJEK SENI
selamat dan terpelihara semasa pameran
VISUAL 1 5.1 Persembahan hasil karya
dijalankan.
5.1.6 Menyusun alatan dan bahan pameran seni serta
memastikan ruang pameran bersih selepas
pameran dilaksanakan.
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 - 12.06.2021, KUMPULAN B: 28.05.2021 - 12.06.2021)

Page 8
UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
1.0 MODUL BAHASA SENI 1.1.1 Menginterpretasi bahasa seni visual yang ada EMK: Kreativiti dan
UNIT 6 VISUAL pada karya dalam bidang menggambar: inovasi
PUNGGUK (i) kolaj dan gurisan
19 RINDU AKAN 1.1 Bahasa Seni Visual KBAT: Menganalisis
BULAN 2.1.1 Meneroka penghasilan karya gabungan kolaj dan
2.0 MODUL KEMAHIRAN gurisan dalam bidang menggambar dari aspek: PAK-21: Tunjuk
MENGGAMBA SENI VISUAL (i) bahasa seni visual Jawapan (Show
R (ii) pelbagai media Down)
2.1 Kemahiran Seni Visual (iii) teknik dan proses
BBM:
Buku teks ms 50-53
3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.1 Menghasilkan karya gabungan dalam bidang EMK: Kreativiti dan
INOVASI SENI VISUAL menggambar melalui: inovasi
UNIT 6 (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. KBAT Mengaplikasi
PUNGGUK 3.1 Penghasilan karya kreatif (ii) perkembangan idea gabungan karya. PAK-21
20 RINDU AKAN (iii) penetapan jenis media dan teknik. Fikir-Pasang-Kongsi
BULAN (Think-Pair-Share)
BBM
MENGGAMBA Buku teks ms 54-55
R
3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.1 Menghasilkan karya gabungan dalam bidang EMK: Nilai Murni
UNIT 6 INOVASI SENI VISUAL menggambar melalui: KBAT Mengaplikasi

Page 9
PUNGGUK (iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni. PAK-21
21 RINDU AKAN 3.1 Penghasilan karya kreatif (v) kemasan akhir. Pusing Robin (Round
BULAN Robin)
4.0 MODUL APRESIASI SENI 4.1.1 Memerihal secara kritis berpandukan bahasa seni BBM
MENGGAMBA VISUAL visual, teknik dan proses bagi: Buku teks ms 54-55
R (i) karya sendiri
4.1 Penghayatan karya Seni (ii) karya rakan
Visual

Page 10
UNIT / TAJUK
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ BIDANG
1.0 MODUL BAHASA SENI 1.1.1 Menginterpretasi bahasa seni visual yang ada EMK: BAHASA
UNIT 7 VISUAL pada karya dalam bidang menggambar:
BUNGA (iii) mozek dan catan KBAT: Menganalisis
22 KEKWA 1.1 Bahasa Seni Visual
MEKAR 2.1.3 Meneroka penghasilan karya gabungan mozek PAK-21
2.0 MODUL KEMAHIRAN dan catan dalam bidang menggambar dari aspek: Fikir-Pasang-Kongsi
MENGGAMBA SENI VISUAL (i) bahasa seni visual (Think-Pair-Share)
R (ii) pelbagai media
2.1 Kemahiran Seni Visual (iii) teknik dan proses BBM
Buku teks ms 58-61
3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.1 Menghasilkan karya gabungan dalam bidang EMK Kreativiti dan
UNIT 7 INOVASI SENI VISUAL menggambar melalui: inovasi
BUNGA (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. KBAT Mencipta
KEKWA 3.1 Penghasilan karya kreatif (ii) perkembangan idea gabungan karya. PAK-21
23 MEKAR (iii) penetapan jenis media dan teknik. Gallery Walk
BBM
MENGGAMBA Buku teks ms 62-63
R
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021)
3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.1 Menghasilkan karya gabungan dalam bidang EMK Kreativiti dan
INOVASI SENI VISUAL menggambar melalui: inovasi

Page 11
UNIT 7 (iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni. KBAT Mencipta
BUNGA 3.1 Penghasilan karya kreatif (v) kemasan akhir. PAK-21
24 KEKWA Gallery Walk
MEKAR 4.0 MODUL APRESIASI SENI 4.1.1 Memerihal secara kritis berpandukan bahasa BBM
VISUAL seni visual, teknik dan proses bagi: Buku teks ms 64-65
MENGGAMBA (i) karya sendiri
R 4.1 Penghayatan karya Seni (ii) karya rakan
Visual

UNIT / TAJUK STANDARD


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ BIDANG KANDUNGAN
1.0 MODUL BAHASA 1.1.2 Menginterpretasi bahasa seni visual yang ada pada EMK Bahasa
UNIT 8 SENI VISUAL karya dalam bidang membuat corak dan rekaan: (ii) kolaj KBAT Menganalisis
BINGKAI PAK-21: Sama-Beza
25 GAMBARKU 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1.5 Meneroka penghasilan corak teknik titisan dalam (Same-Different)
bidang membuat corak dan rekaan dari aspek: BBM
Membuat Corak 2.0 MODUL KEMAHIRAN (i) bahasa seni visual Buku teks ms 66-69
dan Rekaan SENI VISUAL (ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
2.1 Kemahiran Seni Visual
UNIT 8 3.0 MODUL KREATIVITI 3.1.2 Menghasilkan corak terancang atau tidak terancang EMK Keusahawanan
BINGKAI DAN INOVASI SENI dalam bidang membuat corak dan rekaan melalui: KBAT Mengaplikasi
GAMBARKU VISUAL (i) penentuan motif melalui sumber idea. PAK-21Fikir-Pasang-
26 (ii) perkembangan idea melalui pengolahan dan struktur Kongsi (Think-Pair-
Page 12
Membuat Corak 3.1 Penghasilan karya susunan corak. Share)
dan Rekaan kreatif (iii) penetapan jenis media dan teknik. BBM Buku teks ms
70-71
3.0 MODUL KREATIVITI 3.1.3 Menghasilkan produk rekaan dalam bidang membuat EMKmKeusahawanan
UNIT 8 DAN INOVASI SENI corak dan rekaan menggunakan corak yang telah dihasilkan KBAT Mengaplikasi
BINGKAI VISUAL melalui: PAK-21
GAMBARKU (i) penentuan jenis produk melalui sumber idea. Fikir-Pasang-Kongsi
3.1 Penghasilan karya (ii) perkembangan idea reka bentuk. (Think-Pair-Share)
Membuat Corak kreatif (iii) penetapan jenis media dan teknik yang sesuai BBM
27 dan Rekaan berdasarkan reka bentuk. Buku teks ms 72-73
4.0 MODUL APRESIASI (iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
SENI VISUAL (v) kemasan akhir.

4.1 Penghayatan karya 4.1.1 Memerihal secara kritis berpandukan bahasa seni
Seni Visual visual, teknik dan proses bagi:
(i) karya sendiri
(ii) karya rakan
4.1.2 Menghubungkaitkan karya yang dihasilkan dengan
kehidupan seharian dan masyarakat.

UNIT / TAJUK
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ BIDANG
1.0 MODUL BAHASA SENI 1.1.3 Menginterpretasi bahasa seni visual yang EMK Bahasa
UNIT 9 VISUAL ada pada karya dalam bidang membentuk dan
Page 13
HAIWAN membuat binaan: (i) stabail
PELIHARAAN 1.1 Bahasa Seni Visual KBAT Menganalisis
28 2.1.7 Meneroka penghasilan stabail dalam Bidang
Teknik Binaan. 2.0 MODUL KEMAHIRAN membentuk dan membuat binaan dari aspek: PAK-21: Tunjuk
SENI VISUAL (i) bahasa seni visual Jawapan (Show Down)
(ii) pelbagai media
2.1 Kemahiran Seni Visual (iii) teknik dan proses BBM
Buku teks ms 74-77
UNIT 9 3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.4 Menghasilkan karya atau produk dalam EMK kreativiti dan
HAIWAN INOVASI SENI VISUAL bidang Inovasi
PELIHARAAN membentuk dan membuat binaan melalui: KBAT Mencipta
29 3.1 Penghasilan karya kreatif (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. PAK-21Fikir-Pasang-
Teknik Binaan. (ii) penentuan fungsi dan rekaan melalui sumber Kongsi (Think-Pair-
idea. Share)
(iii) perkembangan idea reka bentuk dengan BBM Buku teks ms 78-
menekankan aspek keselamatan dalam 79
penghasilan.
(iv) penetapan jenis media dan teknik yang sesuai
berdasarkan reka bentuk yang kukuh dan
selamat.
3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.4 Menghasilkan karya atau produk dalam EMKmKeusahawanan
UNIT 9 INOVASI SENI VISUAL bidang KBAT Mengaplikasi
HAIWAN membentuk dan membuat binaan melalui: PAK-21
PELIHARAAN 3.1 Penghasilan karya kreatif (iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni. Fikir-Pasang-Kongsi

Page 14
30 (v) kemasan akhir. (Think-Pair-Share)
Teknik Binaan. 4.0 MODUL APRESIASI SENI BBM
VISUAL 4.1.1 Memerihal secara kritis berpandukan Buku teks ms 80-81
bahasa seni visual, teknik dan proses bagi:
4.1 Penghayatan karya Seni (i) karya sendiri
Visual (ii) karya rakan
4.1.2 Menghubungkaitkan karya yang dihasilkan
dengan kehidupan seharian dan masyarakat.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)

UNIT / TAJUK
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ BIDANG
1.0 MODUL BAHASA SENI 1.1.4 Menginterpretasi bahasa seni visual yang EMK Nilai Murni
UNIT 10 VISUAL ada pada karya dalam bidang mengenal kraf
BUNGA tradisional: KBAT Mengaplikasi
31 KEMBOJA 1.1 Bahasa Seni Visual (ii) tekat
EMAS PAK-21: Tinjau Kongsi
2.0 MODUL KEMAHIRAN 2.1.10 Meneroka penghasilan tekat atau tenunan (Roam the Room)
MENGENAL SENI VISUAL dalam
KRAF bidang mengenal kraf tradisional dari aspek: BBM
TRADISIONAL 2.1 Kemahiran Seni Visual (i) bahasa seni visual Buku teks ms 82-85
(ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
Page 15
3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.5 Menghasilkan kraf mudah dalam Bidang EMK kreativiti dan Inovasi
UNIT 10 INOVASI SENI VISUAL mengenal kraf tradisional melalui: KBAT Mencipta
BUNGA (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. PAK-21Fikir-Pasang-
32 KEMBOJA 3.1 Penghasilan karya kreatif (ii) penentuan fungsi dan rekaan melalui sumber Kongsi (Think-Pair-Share)
EMAS idea. BBM Buku teks ms 86-87
(iii) perkembangan idea reka bentuk dengan
MENGENAL menekankan aspek keselamatan dalam
KRAF penghasilan.
TRADISIONAL. (iv) penetapan jenis media dan teknik yang sesuai
berdasarkan reka bentuk yang kukuh dan
selamat.
3.0 MODUL KREATIVITI DAN 3.1.5 Menghasilkan kraf mudah dalam Bidang EMK Nilai Murni
UNIT 10 INOVASI SENI VISUAL mengenal kraf tradisional melalui: KBAT Menilai
BUNGA (iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni. PAK-21
KEMBOJA 3.1 Penghasilan karya kreatif (v) kemasan akhir. Jalan Galeri (Galery Walk)
33 EMAS BBM
4.0 MODUL APRESIASI SENI 4.1.1 Memerihal secara kritis berpandukan Buku teks ms 88-89
MENGENAL VISUAL bahasa seni visual, teknik dan proses bagi:
KRAF (i) karya sendiri
TRADISIONAL 4.1 Penghayatan karya Seni (ii) karya rakan
Visual 4.1.2 Menghubungkaitkan karya yang dihasilkan
dengan kehidupan seharian dan masyarakat.

Page 16
UNIT /
MINGGU TAJUK/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
5.1.1 Merancang persediaan pameran seni visual
dalam kumpulan meliputi:
(i) penentuan tema pameran
5.0 PROJEK SENI VISUAL
34-35 PROJEK (ii) penentuan lokasi pameran
SENI (iii) pengumpulan karya PERANCANG
5.1 Persembahan hasil karya
VISUAL 2 (iv) penghasilan kapsyen AN
(v) penentuan susun atur karya
(vi) promosi pameran
PROJEK
5.0 PROJEK SENI VISUAL 5.1.2 Menjalankan proses persediaan pameran seni
36-37 SENI PERSEDIAAN
5.1 Persembahan hasil karya visual berdasarkan perancangan.
VISUAL 1
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)
5.0 PROJEK SENI VISUAL 5.1.3 Membuat pameran seni visual.
PROJEK 5.1.4 Menceritakan tentang karya sendiri dan memberi
SENI 5.1 Persembahan hasil karya pandangan tentang karya rakan semasa
38 VISUAL 1 pameran.
5.1.5 Menguruskan karya dan alatan pameran supaya PAMERAN
selamat dan terpelihara semasa pameran
dijalankan.
5.1.6 Menyusun alatan dan bahan pameran seni serta

Page 17
memastikan ruang pameran bersih selepas
pameran dilaksanakan.

Page 18
Minggu
MINGGU PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
39-40
Minggu
PENGURUSAN AKHIR TAHUN
41-42
CUTI AKHIR TAHUN

Page 19

Anda mungkin juga menyukai