Anda di halaman 1dari 7

DOA SEBELUM MESYUARAT

‫الر ِح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ ‫هللا‬
ِ ‫س ِم‬ ْ ‫ِب‬
‫صالَة ُ َوال َّسالَ ُم‬ َّ ‫ َوال َعاقِبَة لِ ْل ُمتَّقِي َْن َوال‬, ‫اَ ْل َح ْم ُد هللِ َربِّ ال َعالَ ِمي َْن‬
‫َعلَى َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آلِ ِه َوأَصْ َحابِ ِه أَجْ َم ِعي َْن‬
Allahumma Antal ‘Azizul Jalil,
Sesungguhnya kami pada pagI ini, ingin merafa’kan
kesyukuran dan pujian terhadap Mu, atas kurniaan Mu yang
tidak ternilai.

Allahumma Ya Hakim Ya Azim,


Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan
kesungguhan, kommitmen dan iltizam kami dengan roh dan
semangat untuk membangun ,membina serta mendidik dan
memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa
kepada agama, bangsa dan negara.

Justeru… berkati pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha


kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami, idea-idea
yang bernas, pandangan-pandangan yan jelas dan keputusan-
keputusan yang waras.

Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan


kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah
silatur rahimi dikalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha
kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama
demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan.

1
‫‪Allahumma Ya ‘Aliim, Wa Ya Khabiir,‬‬
‫‪Jadikanlah kami Ya Allah, dari kalangan hamba-hamba Mu‬‬
‫‪yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami Ya Allah, dari‬‬
‫‪melanggari perintah Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah‬‬
‫‪kepada kami kesihatan yang berpanjangan , kesejahteraan‬‬
‫‪yang sempurna , fikiran yang waras, minda yang cergas,‬‬
‫‪rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang  beriman  serta‬‬
‫‪segala kebaikan di dunia, pun jua di akhirat.‬‬

‫اَللَّهُ َّم اجْ َعلْ َج ْم َعنَا هَ َذا َج ْمعًا َمرْ ح ُْو ًما ‪َ ،‬وتَفَرُّ قَـَنَا ِم ْن بَ ْع ِد ِه تَفَرُّ قا ً‬
‫َم ْعص ُْو ًما ‪َ ،‬والَ تَجْ َع ِل اللَّهُ َّم فِ ْينَا َوالَ َم َعنَا َوالَ َم ْن يَ ْتبَ ُعنَا َشقِيًّا‬
‫طر ُْو ًدا َوالَ َمحْ ر ُْو ًما ‪.‬‬ ‫َوالَ َم ْ‬
‫اخ ُرهُ َو َخ ْي َر أَ ْع َمالِنَا َخ َواتِ ُمهُ َو َخ ْي َر‬ ‫ارنَا َء ِ‬‫اللَّهُ َّم اجْ َعلْ َخ ْي َر أَ ْع َم ِ‬
‫أيَّا ِمنَا يَ ْو َم ْألقَا َ‬
‫ك فِ ْي ِه‬
‫ان َوالَ تَجْ َعلْ‬ ‫اللَّهُ َّم ا ْغفِرْ لَنَا ُذنُ ْوبَنَا َو ِإل ْخ َوانِنَا الَّ ِذي َْن َسبَقُ ْونَا ِب ِ‬
‫اإل ْي َم ِ‬
‫ف َر ِح ْي ٌم‬ ‫ك َر ُء ْو ٌ‬ ‫فِ ْي قـُلُ ْوبِنَا ِغالًّ لِلَّ ِذي َْن َءا َمنُ ْوا َربَّنَاإنَّ َ‬
‫اب ال َّنار ِ‬ ‫األخ َر ِة َح َس َنة ًَو ِق َنا َع َذ َ‬‫َربَّ َنا َءا ِت َنا ِفي ال ُّد ْن َيا َح َس َنة ً َو ِفي ِ‬
‫صحْ بِ ِه َو َسلَّ َم ‪َ ،‬و ْال َح ْم ُدهَّلِل ِ‬ ‫صلَّى هللاُ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى َءالِ ِه َو َ‬ ‫َو َ‬
‫َربِّ ال َعالَ ِمي َْن‬

‫‪2‬‬
DOA PERASMIAN MESYUARAT

‫حمدا‬, ‫ حمدا شاكرين‬,‫الحمد هللا رب العالمين حمدا حامدين‬


‫يوافى نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغى لجالل‬
‫ والصالة والسالم على أشرف‬.‫وجهك الكريم وعظيم سلطانك‬
‫االنبياء والمرسلين وعلى ءاله وصحبه أجمعين‬.
ْ ِ‫اللهُ َّم ا ْن ُشرْ نَا ُشعُو ُر ْال َم َحبَّ ِة بَ ْينَنَا * َوارْ ب‬
‫ط قُلُ ْوبَنَا بِ ْال َك َر ْا َم ِة‬
‫الر َعاْيَ ِة‬ِ ِّ‫ِّت قُلُوبَنَا بِ ُكل‬ ْ ‫َواَحْ ِس ْن اَ ْخالَقَنَا بِالنُّ ْو ِر َو ْال ِه َد ْايَ ِة * َوثَب‬
Ya Allah, Ya Tuhan Kami
Segala Puji Dan Syukur Dipanjatkan
Ke Atas Rahmat Dan Nikmat
Yang Dikurniakan Kepada Kami,
Semoga Perhimpunan Kami Dirahmati

‫ْب السَّاْئِلِي َْن‬ ِ ‫اَللَّهُ َّم يَا ُم‬


َ ‫ـجي‬
Ya Allah Kami Memohon Dari Sifat Ihsan Yang Dimiliki
Agar Dikurniakan Kepada Kami Nikmat Dan Kemakmuran
Lindungilah Kami Dari Segala Kemurkaan
Permudahkanlah Kami Dalam Melaksanakan Tugas.
Kami Memohon Keredhaan Ya Allah
Agar Segala Usaha Kami Direstui

3
‫اَللَّهُ َّم اجْ َعلْ لِقَا َءنَا هَ َذا ِبالرَّحْ َمة‬
‫راقِنَا من بعده ال َم ْغفِ َرةَ َو ْال ِعصْ َمةَ َو َخاتِ ُمنَا ِبال َّس َعا َد ِة‬ ْ ِ‫َوا ْفت‬
‫ك‬َ ‫َّاج ِدي َْن لِ َوجْ ِه‬ ِ ‫اللهم ارْ ُز ْقنَا ُمتَابَ َعةً النَّبِيِّي َْن َواجْ َع ْلنَا ِم َن الس‬
‫ْال َك ِري ِْم‬
‫اللهم َج ِّم ْلنَا بِ ْال َعافِيَ ِة َوال َّسالَ َم ِة * َو َحفِّ ْفنَا ِبالتَّ ْق َوى َواإْل ِ ْستِقَا َمة‬
‫ت النَّ َد ْا َم ِة * َوا ْغفِرْ لَنَا َوارْ َح ْمنَا َولِ َو ْالِ َد ْينَا‬
ِ ‫َوأَ ِع ْذنَا ِم ْن ُم ْو ِجبَا‬
‫ق َعلَ ْينَا‬
ٌّ ‫ان َح‬ َ ‫َولِ َم ْن أَ َحبَّنَا َوأَحْ َس َن إِلَ ْينَا * َولِ َم ْن َك‬
Jadikanlah Mesyuarat (nama mesyuarat)
…………………………………………
Ini Sebagai Suatu Majlis Yang Diberkati Dan Dirahmati

Ya Allah Ya Ghafur
Kami Memohon Keredhaan
Agar Segala Usaha Kami Direstui

Ya Allah Ya Karim ,
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu Ya
Allah, Kami berkumpul untuk mengisi keredhaan-Mu dalam
seluruh hidup kami, Kami berkumpul untuk bermusyawarah,
bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran,
tenaga dan sokongan ke arah memajukan lagi pendidikan
negara kami, demi kebaikan anak-anak kami.

4
Ya Allah , Ya Munzilal Barakat ,
Berkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan (dengan
usaha-usaha kami) pendidikan di Negeri Johor/Daerah Kluang
ini akan menjadi sistem pendidikan yang cemerlang, terbilang
, disegani dan dihormati, dan pendidikan yang akan dapat
melahirkan murid-murid yang berjaya di dunia mahupun di
akhirat.

Ya Rahman Ya Rahim Ya Rabbal’alamin ,


Perbaikilah segala kesilapan kami , jernihkanlah hubungan
antara kami , jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami dan
tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan
keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di
antara pihak pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa di Negeri
Johor/Daerah Kluang ini.

Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalaliwal’ikram ,


Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu
pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-
lembut, dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan
indahkanlah diri kami dengan kesihatan.

‫ر ِبنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار‬
‫وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين‬
‫والحمد هلل رب العالمين‬.

DOA MAJLIS PERSARAAN


5
ِ ‫من ْالر‬
‫َّحيْم‬ ِ ْ‫ ِبس ِْم هللاِ ْالرَّح‬.
‫صالَة ُ َوال َّسالَ ُم َعلَى َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد‬ َّ ‫ َوال‬،‫اَ ْل َح ْم ُد هَّلِل ِ َربِّ ْال َعالَ ِميْن‬
‫ َو َعلَى آلِ ِه َوأَصْ َحابِ ِه أَجْ َم ِعي َْن‬.

Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar


Pada saat dan detik yang bersejarah ini, kami menghulurkan
tangan pengharapan, memohon ihsan dan RahmatMu, agar
Engkau anugerahkan kesejahteraan, taufiq dan hidayah, juga
kesabaran, ketabahan dan kekuatan
kepada ............................................. yang akan bersara,
menamatkankan perkhidmatannya sebagai seorang guru.
Moga baginya selepas bersara nanti, kehidupan yang penuh
gembira, ceria dan bahagia, serta dikurniakan dengan
kesihatan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan.

Allahumma Ya MunzilarRahmah wa Ya FatihalBarakah


Ya Allah Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepadanya dengan
ganjaran, syafaat dan keredhaan atas segala jasa dan
pengorbanan yang telah beliau curahkan sepanjang bergelar
sebagai seorang guru.

Kau limpahkanlah Rahmat dan BerkatMu, sebagai ganjaran


kepada semangat juang yang tidak pernah mengenal erti putus
asa, di dalam memikul tanggungjawab sebagai pendidik,
pemimpin dan ibu yang sentiasa berusaha menyumbang
tenaga, idea dan kepakaran, demi kecemerlangan anak bangsa.

6
Mudah-mudahan segala jasa, pengorbanan, dan semangat
beliau menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan
sebagai seorang insan pendidik.

Allahumma Ya `Aalim wa Ya QadhialHajat


Jadikanlah kami Ya Allah, daripada kalangan hamba-
hambaMu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami Ya
Allah, daripada melanggari perintahMu. Kurniakanlah kepada
kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang
sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang
halal, zuriat dan generasi yang beriman serta kurniakanlah
kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat.

Ya Zal Jalali Wal Ikram


Ya Allah Ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sebagai
pertemuan yang diRahmati, dan jadikanlah perpisahan ini
sebagai perpisahan yang diBerkati.

ً ‫ َوتَفَرُّ قَـَنَا ِم ْن بَ ْع ِد ِه تَفَرُّ قا‬،‫اَللَّهُ َّم اجْ َعلْ َج ْم َعنَا هَ َذا َج ْمعًا َمرْ ح ُْو ًما‬
َ‫ َوالَ تَجْ َع ِل اللَّهُ َّم فِ ْينَا َوالَ َم َعنَا َوالَ َم ْن يَ ْتبَ ُعنَا َشقًِيّـًّا َوال‬،‫َم ْعص ُْو ًما‬
‫طر ُْو ًدا َوالَ َمحْ ر ُْو ًما‬ ْ ‫ َم‬.
َ ‫َربَّنَا َءاتِنَا فِي ال ُّد ْنيَا َح َسنَة ً َوفِي األَ ِخ َر ِة َح َسنَة ً َوقِنَا َع َذ‬
‫اب‬
‫النَّار‬.ِ
،‫صحْ بِ ِه َو َسلَّ َم‬َ ‫صلَّى هللاُ َعلَى َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى َءالِ ِه َو‬ َ ‫َو‬
‫ َو ْال َح ْم ُدهَّلِل ِ َربِّ ال َعالَ ِمي َْن‬.

Anda mungkin juga menyukai