Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 2020

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (KSSRPK)


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)
1. Mengecam sebarang rupa muka
taip
2. Menghasilkan rupa muka taip
berwarna dengan menggunakan
teknik stensilan
1.1.1
3. Menghasilkan lukisan berwarna
Mengenal rupa
dari rupa muka taip dengan
muka taip.
menggunakan teknik stensilan
secara terkawal.
1.1.2
4. Menghasilkan lukisan berwarna
Menghasilkan rupa
MINGGU 1 dari rupa muka taip dengan
muka taip
02.01.2020 – TEMA : ALAM menggunakan teknik stensilan
menggunakan
03.01.2020 SEMULAJADI / 1.1 yang betul
teknik stensilan:
ALAM BENDA Melukis secara 5. Menghasilkan lukisan rupa muka
i. Huruf
MINGGU 2 1. terkawal. taip berwarna dengan
ii. nombor
06.01.2020 – MENGGAMBAR menggunakan teknik stensilan
11.01.2020 dengan cara yang betul dan
1.1.3
kreatif
Mewarna rupa
6. Menghasilkan lukisan dari
muka taip
gabungan muka taip berwarna
menggunakan:
menggunakan teknik stensilan
i. media kering
dengan cara yang betul dan
ii. media basah
kreatif serta boleh berbicara
mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi

1. Mengecam sebarang lukisan


bergambar
2. Menghasilkan lukisan poster
dengan menggunakan rupa
3. Menghasilkan lukisan poster
MINGGU 3 dengan menggunakan rupa muka
13.01.2020 – 1.2.1 taip dan rupa positif dan negatif
17.01.2020 TEMA : ALAM Menghasilkan 4. Menghasilkan lukisan poster
SEMULAJADI / 1.2 lukisan poster dengan menggunakan cara yang
MINGGU 4 ALAM BENDA Menghasilkan menggunakan: betul
20.01.2020 – 1. gambar. i. rupa muka taip 5. Menghasilkan lukisan poster
22.01.2020 MENGGAMBAR ii. rupa positif dan dengan menggunakan cara yang
(MEMANAH negatif betul dan kreatif
1) 6. Menghasilkan lukisan poster dari
gabungan muka taip dengan cara
yang betul dan kreatif serta boleh
berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)
1. Mengecam sebarang gambar
yang menggunakan bahan kitar
semula

2. Menghasilkan gambar
menggunakan bahan kitar semula

3. Menghasilkan gambar dari bahan


MINGGU 5 kitar semula dengan
27.01.2020 – menggunakan teknik koyakan
1.2.2
31.01.2020
TEMA : ALAM Menghasilkan
(PANITIA PK) 4. Menghasilkan gambar dari bahan
SEMULAJADI / 1.2 gambar dari bahan
kitar semula menggunakan teknik
ALAM BENDA Menghasilkan kitar semula
MINGGU 6 koyakan dengan cara yang betul
1. gambar. dengan
03.02.2020 –
MENGGAMBAR menggunakan
07.02.2020 5. Menghasilkan gambar dari bahan
teknik koyakan.
(PANITIA kitar semula menggunakan teknik
KHA KEBUN) koyakan dengan cara yang betul
dan kreatif

6. Menghasilkan gambar dari bahan


kitar semula dengan cara yang
betul dan kreatif serta boleh
berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi
1. Mengecam sebarang gambar
yang bercetak

2. Menghasilkan gambar
menggunakan teknik cetakan

3. Menghasilkan gambar dengan


teknik cetakan menggunakan
MINGGU 7 media basah
10.02.2020 –
14.02.2020 1.2.3 4. Menghasilkan gambar dengan
(MEMANAH TEMA : ALAM Menghasilkan teknik cetakan menggunakan
2) SEMULAJADI / 1.2 gambar dengan media basah dengan cara betul
ALAM BENDA Menghasilkan teknik cetakan
MINGGU 8 1. gambar. menggunakan 5. Menghasilkan gambar dengan
17.02.2020 – MENGGAMBAR media basah. teknik cetakan menggunakan
21.02.2020 media basah dengan cara betul
(PANITIA dan kreatif
KHA MASAK)
6. Menghasilkan gambar dengan
teknik cetakan menggunakan
media basah dengan cara yang
betul dan kreatif serta boleh
berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

1. Mengecam sebarang jenis warna

2. Menghasilkan gambar berwarna

3. Menghasilkan gambar dengan


menggunakan :
i. warna sejuk
1.3.1 ii. warna panas
MINGGU 9
Mengenal suhu
24.02.2020 –
warna : 4. Menghasillkan gambar
28.03.2020
i. warna sejuk menggunakan warna sejuk dan
(PANITIA TEMA : ALAM
ii. warna panas warna panas dengan cara yang
PSV) SEMULAJADI /
1.3 betul
ALAM BENDA
Mewarna. 1.3.2
MINGGU 10 1.
Mewarna gambar 5. Menghasillkan gambar
02.03.2020 – MENGGAMBAR
dengan menggunakan warna sejuk dan
06.03.2020
menggunakan : warna panas dengan cara yang
(MEMANAH
i. warna sejuk betul dan kreatif
3/ BOLING 1)
ii. warna panas
6. Menghasilkan gambar
menggunakan warna sejuk dan
warna panas dengan cara yang
betul dan kreatif serta boleh
berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi

1. Mengecam sebarang warna.

2. Menghasilkan gambar dengan


menggunakan warna
MINGGU 11
09.03.2020 –
3. Menghasilkan gambar dengan
13.03.2020
menggunakan ton warna
(RENANG 1/
PANITIA PM)
4. Menghasilkan gambar dengan
TEMA : ALAM 1.3.4 menggunakan ton warna dengan
MINGGU 12
SEMULAJADI / 1.3.3 Mewarna gambar cara yang betul
23.03.2020 –
ALAM BENDA Mengenal ton dengan
27.03.2020
1. warna. menggunakan ton 5. Menghasilkan gambar dengan
(KARNIVAL
MENGGAMBAR warna. menggunakan ton warna dengan
PENDIDIKAN
cara yang betul dan kreatif
KHAS)
6. Menghasilkan gambar dengan
MINGGU 13
menggunakan ton warna dengan
30.03.2020 –
cara yang betul dan kreatif serta
03.04.2020
boleh berbicara mengenainya
denganmenggunakan ayat yang
sesuai dan boleh dicontohi
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

1. Mengecam sebarang gambar


yang mempunyai unsur seni

2. Menghasilkan lukisan yang


mempunyai unsur-unsur seni
1.4.1
Mengenal bentuk : 3. Menghasilkan bentuk dan lukisan
i. konkrit dengan menggunakan gabungan
MINGGU 14
ii. ilusi unsur-unsur seni
06.04.2020 –
10.04.2020
TEMA : ALAM 1.4.2 4. Menghasilkan bentuk dan lukisan
SEMULAJADI / 1.4 Menghasilkan dengan menggunakan gabungan
MINGGU 15
ALAM BENDA Meneroka unsur lukisan unsur-unsur seni dengan cara
13.04.2019 –
1. seni. menggunakan yang betul
17.04.2020
MENGGAMBAR gabungan unsur
(MEMANAH
seni : 5. Menghasilkan bentuk dan lukisan
4/ PANITIA
i. garisan dengan menggunakan gabungan
PAI)
ii. jalinan unsur-unsur seni dan kreatif
iii. ruang
iv. rupa 6. Menghasilkan bentuk dan lukisan
menggunakan gabungan unsur-
unsur seni dengan cara yang
betul dan kreatif serta boleh
berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi

1. Mengecam sebarang jenis lukisan


catan.

2. Menghasilkan lukisan yang


bermotif

MINGGU 16 3. Menghasilkan lukisan catan yang


20.04.2020 – bermotifkan flora dan fauna
23.04.2020
1.4.3
(BOLING 2) 4. Menghasilkan lukisan catan yang
TEMA : ALAM Menghasilkan
bermotifkan flora dan fauna
SEMULAJADI / 1.4 lukisan dengan
MINGGU 17 dengan cara yang betul
ALAM BENDA Meneroka unsur teknik catan
27.04.2020 –
1. seni. bermotifkan :
01.05.2020 5. Menghasilkan lukisan catan yang
MENGGAMBAR i. flora
bermotifkan flora dan fauna
ii. fauna
MINGGU 18 dengan cara yang betul dan
04.05.2020 – kreatif
08.05.2020
6. Menghasilkan lukisan catan yang
bermotifkan flora dan fauna
dengan cara yang betul dan
kreatif serta boleh berbicara
mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

MINGGU 19
11.05.2020 – PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
15.05.2020

1. Mengecam sebarang jenis corak


2. Menghasilkan corak
3. Menghasilkan corak tidak
terancang dengan menggunakan
teknik percikan dan cetakan
4. Menghasilkan corak tidak
2.1.1
MINGGU 20 terancang dengan menggunakan
Menghasilkan corak
18.05.2020 – teknik percikan dan cetakan
menggunakan
20.05.2020 TEMA: ALAM dengan cara yang betul
teknik cetakan.
SEMULAJADI / 2.1 5. Menghasilkan corak tidak
MINGGU 21 ALAM BENDA Mereka corak terancang dengan menggunakan
2.1.2
08.06.2020 – 2. secara teknik percikan dan cetakan
Menghasilkan corak
12.06.2020 CORAK DAN tidak terancang. dengan cara yang betul dan
menggunakan
(RUMAH REKAAN kreatif
gabungan teknik
TERBUKA/ 6. Menghasilkan corak tidak
percikan dan
PANITIA MZ) terancang dengan menggunakan
cetakan.
teknik percikan dan cetakan
dengan cara yang betul dan
kreatif serta boleh berbicara
mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi
1. Mengecam sebarang corak

2. Menghasilkan corak secara


terancang

3. Menghasilkan corak secara


2.2.1
terancang menggunakan teknik
Menghasilkan corak
lipatan dan guntingan
MINGGU 22 ulangan :
15.06.2020 – i. rupa geometri
4. Menghasilkan corak secara
19.06.2020 ii. rupa organic
TEMA: ALAM terancang menggunakan teknik
(MEMANAH
SEMULAJADI / 2.2 lipatan dan guntingan dengan
5) 2.2.2
ALAM BENDA Mereka corak cara yang betul
Menghasilkan corak
2. secara
MINGGU 23 menggunakan
CORAK DAN terancang. 5. Menghasilkan corak secara
22.06.2020 – teknik lipatan
REKAAN terancang menggunakan teknik
26.06.2020 dan guntingan :
lipatan dan guntingan dengan
(RENANG 2/ i. motif geometri
cara yang betul dan kreatif
DKKM 1) ii. motif organik
6. Menghasilkan corak secara
a. flora
terancang dengan menggunakan
b. fauna
teknik liptan dan guntingan
dengan cara yang betul dan
kreatif serta boleh berbicara
mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

1. Mengecam sebarang projek


ikatan dan celupan

2. Menghasilkan projek

3. Menghasilkan alas dulang


menggunakan teknik ikatan dan
MINGGU 24 celupan
29.06.2020 –
03.07.2020 4. Menghasilkan alas dulang
TEMA: ALAM 2.3.1
(LAWATAN menggunakan teknik ikatan dan
SEMULAJADI / Menghasilkan alas
SOSIAL/ celupan dengan cara yang betul
ALAM BENDA 2.3 dulang
PANITIA
2. Membuat projek. menggunakan
TMK) 5. Menghasilkan alas dulang
CORAK DAN teknik ikatan
menggunakan teknik ikatan dan
REKAAN dan celupan.
MINGGU 25 celupan dengan cara yang betul
06.07.2020 – dan kreatif
10.07.2020
6. Menghasilkan alas dulang dengan
menggunakan teknik ikatan dan
celupan dengan cara yang betul
dan kreatif serta boleh berbicara
mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi

1. Mengecam pelbagai jenis bingkai


gambar

2. Menghasilkan bingkai gambar

3. Menghasilkan bingkai gambar


dengan teknik renjisan
MINGGU 26
13.07.2020 –
4. Menghasilkan corak bebas
17.07.2020
TEMA: ALAM dengan teknik renjisan dengan
(MEMANAH 2.3.2
SEMULAJADI / cara yang betul
6/ PANITIA Menghasilkan
ALAM BENDA 2.3
PSSAS) bingkai gambar
2. Membuat projek. 5. Menghasilkan corak bebas
dengan teknik
CORAK DAN dengan teknik renjisan dengan
MINGGU 27 renjisan.
REKAAN cara yang betul dan kreatif
20.07.2020 –
24.07.2020
6. Menghasilkan bingkai gambar
(BOLING 3)
dengan menggunakan teknik
renjisan dengan cara yang betul
dan kreatif serta boleh berbicara
mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

1. Mengecam sebarang bekas alat


tulis.

2. Menghasilkan bekas alat tulis


MINGGU 28
03.08.2020 – 3. Menghasilkan bekas alat tulis
07.08.2020 dengan menggunakan bahan
(PANITIA MT) kitar semula

MINGGU 29 2.3.3 4. Menghasilkan bekas alat tulis


TEMA: ALAM
10.08.2020 – Menghasilkan menggunakan bahan kitar semula
SEMULAJADI /
14.08.2020 bekas dengan cara yang betul
ALAM BENDA 2.3
(MEMANAH alat tulis dengan
2. Membuat projek.
7) menggunakan 5. Menghasilkan bekas alat tulis
CORAK DAN
bahan kitar menggunakan bahan kitar semula
REKAAN
MINGGU 39 semula. dengan cara yang betul secara
19.10.2020 – kreatif
23.10.2020
(RENANG 4/ 6. Menghasilkan bekas alat tulis
HARI dengan menggunakan bahan
KELUARGA) kitar semula dengan cara yang
betul dan kreatif serta boleh
berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi

1. Mengecam sebarang binaan


mudah

2. Menghasilkan binaan mudah

MINGGU 30 3. Menghasilkan binaan mudah


3.1.1
17.08.2020 – dengan mengunakan bahan kitar
Menghasilkan
21.08.2020 semula dan stabail origami
model
(PANITIA BI) 4. Menghasilkan binaan mudah
TEMA: ALAM menggunakan
dengan mengunakan bahan kitar
SEMULAJADI / bahan kitar semula:
MINGGU 31 semula dan stabail origami
ALAM BENDA 3.1 i. model
24.08.2020 – dengan cara yang betul
3. Membuat binaan kenderaan
28.08.2020 5. Menghasilkan binaan mudah
MEMBENTUK mudah. ii. model
(RENANG 3) dengan mengunakan bahan kitar
DAN MEMBUAT bangunan
semula dan stabail origami
BINAAN
MINGGU 40 dengan cara yang betul dan
3.1.2
26.10.2020 – kreatif
Menghasilkan
30.10.2020 6. Menghasilkan binaan mudah
stabail origami.
(DKKM2) dengan mengunakan bahan kitar
semula dan stabail origami
dengan cara yang betul dan
kreatif serta boleh berbicara
mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

1. Mengenali diorama.
MINGGU 32
01.09.2020 – 2. Menghasilkan diorama
04.09.2020
3. Menghasilkan diorama yang
MINGGU 33 bertemakan hidupan laut dan
07.09.2020 – angkasa lepas
11.09.2020
(PANITIA 4. Menghasilkan diorama yang
PJK) bertemakan hidupan laut dan
TEMA: ALAM
3.2.1 angkasa lepas dengan cara yang
SEMULAJADI /
MINGGU 34 Menghasilkan betul
ALAM BENDA
14.09.2020 – 3.2 diorama
3.
18.09.2020 Membuat projek. bertemakan: 5. Menghasilkan diorama yang
MEMBENTUK
(MEMANAH i. hidupan laut bertemakan hidupan laut dan
DAN MEMBUAT
8/LAWATAN ii. angkasa lepas angkasa lepas dengan cara yang
BINAAN
PENANDA betul dan kreatif
ARAS)
6. Menghasilkan diorama
MINGGU 41 bertemakan hidupan laut dan
02.11.2020 – angkasa lepas dengan cara yang
06.11.2020 betul dan kreatif serta boleh
(SAMBUTAN berbicara mengenainya dengan
HARI KANAK- menggunakan ayat yang sesuai
KANAK) dan boleh dicontohi

1. Mengecam sebarang rupa


haiwan.
MINGGU 35 2.
21.09.2020 – 3. Menghasilkan topeng rupa
25.09.2020 haiwan dan boneka haiwan
(BOLING 4)
4. Membuat projek topeng rupa
MINGGU 36 haiwan dan boneka haiwan
28.09.2020 – TEMA: ALAM 3.2.2
02.10.2020 SEMULAJADI / Menghasilkan 5. Membuat projek topeng rupa
(PERKHEMAH ALAM BENDA topeng rupa haiwan haiwan dan boneka haiwan
3.2
AN) 3. dengan cara yang betul
Membuat projek.
MEMBENTUK 3.2.3
MINGGU 42 DAN MEMBUAT Menghasilkan 6. Membuat projek topeng rupa
09.11.2020 – BINAAN boneka haiwan haiwan dan boneka haiwan
12.11.2020 dengan cara yang betul dan
(MEMANAH kreatif
10/
ANUGERAH 7. Menghasilkan projek dengan cara
KECEMERLAN yang betul dan kreatif serta boleh
GAN) berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

1. Mengecam sebarang jenis-jenis


batik.

2. Menghasilkan batik

4.1.1 3. Menghasilkan projek kraf batik


Mengenal jenis- dengan mengunakan teknik
jenis batik. ikatan, celupan dan percikan lilin
MINGGU 37
05.10.2020 – 4.1.2 4. Menghasilkan projek kraf batik
09.10.2020 TEMA: ALAM Menghasilkan batik dengan mengunakan teknik
(MEMANAH SEMULAJADI / dengan teknik ikatan, celupan dan percikan lilin
9/ PANITIA ALAM BENDA 4.1 ikatan dan celupan dengan cara yang betul
BM) 4. Projek Kraf menggunakan:
KRAF i. tisu dapur 5. Menghasilkan projek kraf batik
MINGGU 43 TRADISIONAL ii. kain putih dengan mengunakan teknik
17.11.2020 – ikatan, celupan dan percikan lilin
20.11.2020 4.1.3 dengan cara yang betul dan
Menghasilkan batik kreatif
dengan teknik
percikan lilin. 6. Menghasilkan projek kraf batik
dengan cara yang betul dan
kreatif serta boleh berbicara
mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai
dan boleh dicontohi

MINGGU 38
12.10.2020 – PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
16.10.2020

Anda mungkin juga menyukai