Anda di halaman 1dari 1

UJIAN 1

Jawab semua soalan.


SOALAN 1
a) Apakah maksud joining technology? 2m
b) Senaraikan kaedah sambungan yang dipelajari dalam Joining Technology. 4m
c) Adakah Joining Technology ini penting dalam membangunkan sesuatu negara?
Terangkan jawapan anda. 10m
d) Huraikan DUA kelebihan Joining Techonology dalam proses penyambungan bahan.
4m
e) Berikan maksud penyambungan mekanikal di dalam Teknologi Penyambungan
(Joining Technology). 2m
f) Nyatakan dan terangkan secara TIGA kaedah sambungan tanpa pengikat yang
dipelajari dalam Joining Technology. 6m
g) Bincangkan secara ringkas EMPAT faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih
proses penyambungan. 8m
h) Bincangkan SATU perbezaan antara sambungan kekal dan sambungan sementara
dalam proses penyambungan bahan. 2m

SOALAN 2
a) Terangkan secara ringkas maksud proses meloyang (brazing). 2m
b) Nyatakan TIGA jenis sambungan yang diaplikasikan dalam proses meloyang. 3m
c) Terdapat EMPAT kaedah meloyang yang biasa digunakan. Bincangkan secara jelas
kaedah meloyang tersebut. 8m
d) Huraikan secara ringkas kelebihan proses meloyang berbanding proses pengikat
(fasteners). 2m
e) Terangkan TIGA perbandingan antara proses meloyang dan proses pematerian
dengan jelas. 6m
f) Bagaimanakah proses pematerian lembut dilakukan? 8m
g) Berikan TIGA jenis nyalaan berserta kegunaannya dalam proses meloyang dan kimpal

loyang. 3m