Anda di halaman 1dari 79

RPS SEKOLAH MENENGAH

KAVEAT: DOKUMEN RPS SMK TUNKU SOFIAH INI DIUBAH SUAI DARIPADA DOKUMEN
ASAL UNTUK TUJUAN LATIHAN DAN PEMBANGUNAN SAHAJA. MAKLUMAT YANG
TERKANDUNG TIDAK MENGGAMBARKAN PRESTASI SEBENAR ORGANISASI YANG
TERTERA NAMANYA.
Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sofiah
Batu 2, Jalan Langgar 05460 Alor Setar
Kedah Darul Aman

PELAN
STRATEGIK
2021-2023 1
KATA-KATA ALUAN
PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU SOFIAH
Assalamualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera.

Syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah dan kurnianya kita melangkah lagi ke dalam
gelombang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2021-2023. Kita telah berjaya
menunjukkan peningkatan dari segi pembangunan modal insan dan pengurusan pendidikan dalam
gelombang pertama pendidikan dan mengharapkan kejayaan lebih cemerlang pada gelombang kedua akan
datang.

Pelan Strategik Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sofiah 2021-2023 merupakan satu perancangan
jangka panjang sekolah ini ke arah menyambut hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan
modal insan yang cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani dan insan itu sendiri bersesuaian dengan
PPPM dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kita mengharapkan dengan adanya Pelan Strategik ini, kita
mampu melaksanakan semua tugas yang telah diamanahkan dengan penuh tanggungjawab dan
bersungguh-sungguh ke arah mencapai matlamat yang telah kita tetapkan

Marilah kita sama-sama berusaha memantapkan barisan kita ke arah meningkatkan kualiti pendidikan serta
bekerja di dalam satu pasukan yang mantap serta harmoni untuk mendepani setiap cabaran yang
mendatang dalam melaksanakan Pelan Strategik Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sofiah 2021-2023.

Sekian. Terima

2
MISI KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

VISI KPM

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

3
HURAIAN MISI KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Membangun : Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan)
murid.

Potensi : Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan atau melakukan


sesuatu; keupayaan.
Individu : Murid.

Melestarikan : Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal.


Sistem : Keteraturan, teratur.

Pendidikan : Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik.

Berkualiti : Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya.

Memenuhi : Mencapai sesuatu yang diperlukan.


Aspirasi : Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan sesuatu), cita-cita.

Aspirasi Negara : Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan.

4
LIMA ASPIRASI SISTEM

1. Akses: 100 peratus enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2023.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam
tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50 Peratus pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun
2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan
menghargai kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

ENAM ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti
Matematik dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk
menghubung kait pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja
berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa
Ingggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran
kehidupan dan membantu mereka dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status sosio ekonomi akan berasa bangga
dikenali sebagai anak Malaysia.

5
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran ilmu didik, ilmu


mendidik, pengetahuan mendidik.
Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya.

Insan Manusia (murid).


Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran) yang
sempurna; terlatih.
Negara Malaysia.
Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan; aman
sentosa dan makmur; selamat.

6
MISI SMKTS
Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk
membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara.

VISI SMKTS
Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera

7
NILAI BERSAMA
Profesional : Memperkasakan organisasi melalui ilmu
pengetahuan dan kemahiran yang tinggi serta
bersikap positif dalam melaksanakan tugas.

Semangat Kerja Sepasukan : Bekerja secara kolaboratif dan sinergi untuk


mencapai visi dan misi organisasi.

Integriti : Memberikan komitmen yang tinggi, telus, jujur


dan berdidiplin dalam melaksanakan tugas.

Penyayang : Menzahirkan watak bijaksana, santun dan


budiman dalam mendidik dan membangunkan
potensi murid.

Kreatif dan Inovatif : Menyumbang pemikiran, idea dan gagasan baru


untuk penambahbaikan organisasi secara
berterusan.

8
PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sofiah dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:
 Memastikan semua murid di sekolah ini dapat belajar dengan sempurna dari awal persekolahan hinggalah ke akhirnya
sesuai dengan matlamat falsafah pendidikan negara.
 Memastikan guru-guru yang ditempatkan di sekolah ini diagihkan mengikut pilihan mata pelajaran masing-masing dengan
adil dan sempurna.
 Menyediakan dan memastikan jadual waktu pengajaran dan pembelajaran disempurnakan dan dipatuhi.
 Menjalinkan hubungan mesra dan bersefahaman antara guru-guru dan ibu bapa melalui PIBG dan Sarana Ibu Bapa.
 Berusaha menyelesaikan masalah sekolah dengan rasa tanggungjawab sepanjang masa.
 Melahirkan murid yang berpendidikan seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan berdisiplin setelah tamat
persekolahan.
 Memastikan pejabat sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak pelanggan dengan memberi layanan mesra.
 Memastikan segala data, surat menyurat dan arahan disempurnakan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan.
 Menyediakan kawasan persekitaran sekolah yang selamat, selesa dan sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran.

9
ANALISIS SWOT(KURIKULUM)

ISU STRATEGIK 1 : PENCAPAIAN MURID DALAM PEPERIKSAAN SPM MASIH KURANG MEMUASKAN

ANALISIS SWOT
Strength (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan)
S1: Budaya kerja yang positif W1: Pencapaian dalam peperiksaan belum mencapai sasaran sepenuhnya
S2: Pengurusan panitia yang sistematik dan berkesan W2: Pemantauan PdP tidak cukup berkesan
S3: Bilangan guru yang terlatih dan berpengalaman W3: Murid kurang memberi tumpuan semasa PdP dijalankan
S4: Guru mempunyai budaya kerja cemerlang dan komited W4: PdP guru tidak menarik
S5: Mempunyai kemudahan prasarana bilk PAK 21 yang W5: 76.75% murid adalah daripada keluarga yang berpendapatan rendah
mencukupi dan kurang motivasi untuk belajar
S6: Bahan PdPc dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui W6: Ponteng sekolah masih berlaku dalam kalangan murid
kemudahan internet di sekolah W7: Pengurusan dan pelaksanaan PBD tidak mantap
S7: Sekolah satu sesi membolehkan kelas tambahan diadakan W8: Kewangan yang tidak mencukupi untuk menampung program dan
pada waktu petang aktiviti peningkatan prestasi
S8: Bilangan murid yang kecil di dalam kelas memudahkan guru
memberi tumpuan kepada pencapaian setiap murid

Opportunities (Peluang) Threat (Ancaman/Cabaran)


O1: Sokongan padu daripada PIBG terutama segi moral dan T1: Guru yang berpengalaman tetapi menggunakan kaedah lama.
kewangan T2: 80% sosioekonomi waris adalah B40 yang mempengaruhi kehadiran
O2: Sebahagian ibubapa mementingkan pelajaran anak-anak murid ke sekolah
O3: Masyarakat dan komuniti luar yang sentiasa menyokong dan T3: Ibu bapa B40 yang tidak memberi sokongan akademik terhadap
membantu pihak sekolah anak-anak
O4: Jaringan baik dengan sekolah berhampiran termasuk sekolah T4:Pengaruh gejala sosial daripada rakan sebaya di luar sekolah kerana
kluster seperti SMK Sultanah Asma, SMK Sultanah Bahiyah dan terletak di kawasan bandar.
SMK Convent T5: Masih terdapat ibubapa yang menyerahkan kejayaan anak mereka
O5: Hubungan baik dengan agensi luar seperti PIBG/ JPN/ PPD 100% kepada pihak sekolah
O6: Mendapat peruntukan kewangan daripada KPM dan pihak luar T6: Menerima murid yang mempunyai prestasi akademik yang sederhana
dan rendah

10
O7: Kolaborasi waris yang sering berkongsi idea, memberi T7: Murid yang latar belakang keluarga berpendapatan rendah tidak
kepercayaan dan pengalaman dalam membantu menjayakan mempunyai akses internet
program sekolah T8: Pengaruh telefon bimbit dan gejala sosial

11
ISU STRATEGIK 1: PENCAPAIAN MURID DALAM PEPERIKSAAN SPM MASIH KURANG MEMUASKAN

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


DALAMAN
S1: Budaya kerja yang positif W1: Pencapaian dalam peperiksaan belum mencapai
S2: Pengurusan panitia yang sitematik dan berkesan sasaran sepenuhnya
S3: Bilangan guru yang terlatih dan berpengalaman W2: Pemantauan PdP tidak cukup berkesan
S4: Guru mempunyai budaya kerja cemerlang dan komited W3: Murid kurang memberi tumpuan semasa PdP
LUARAN S5: Mempunyai kemudahan prasarana bilk PAK 21 yang dijalankan
mencukupi W4: PdP guru tidak menarik
S6: Bahan PdPc dapat diakses dengan cepat dan mudah W5: 76.75% murid adalah daripada keluarga yang
melalui kemudahan internet di sekolah berpendapatan rendah dan kurang motivasi untuk
S7: Sekolah satu sesi membolehkan kelas tambahan belajar
diadakan pada waktu petang W6: Ponteng sekolah masih berlaku dalam kalangan
S8: Bilangan murid yang kecil di dalam kelas memudahkan murid
guru memberi tumpuan kepada pencapaian setiap murid W7: Pengurusan dan pelaksanaan PBD tidak mantap
W8: Kewangan yang tidak mencukupi untuk
menampung program dan aktiviti peningkatan prestasi

PELUANG (O) Strategi S-O Strategi W-O


O1: Sokongan padu daripada PIBG
terutama segi moral dan kewangan S3+S4+S8+O1+O2+O5 W1+W3+W5+W6+O4+O5+O6+O7
O2: Sebahagian ibubapa mementingkan
pelajaran anak-anak Meningkatkan kecemerlangan murid melalui kaedah PdPc Meningkatkan pencapaian akademik murid melalui
O3: Masyarakat dan komuniti luar yang yang berkesan jaringan kerjasama dengan pihak luar
sentiasa menyokong dan membantu pihak
sekolah
O4: Jaringan baik dengan sekolah
berhampiran termasuk sekolah kluster
seperti SMK Sultanah Asma, SMK
Sultanah Bahiyah dan SMK Convent
O5: Hubungan baik dengan agensi luar
seperti PIBG/ JPN/ PPD
O6: Mendapat peruntukan kewangan
daripada KPM dan pihak luar

12
O7: Kolaborasi waris yang sering
berkongsi idea, memberi kepercayaan
dan pengalaman dalam membantu
menjayakan program sekolah

ANCAMAN/CABARAN (T) Strategi S-T Strategi W-T


T1: Guru yang berpengalaman tetapi
menggunakan kaedah lama. S1+S4+S8+T4+T7+T8 W1+W3+W4+W7+T1+T6+T7+T8
T2: 80% sosioekonomi waris adalah B40
yang mempengaruhi kehadiran murid ke Meningkatkan motivasi murid untuk mencapai Meningkatkan kualiti PdPc melalui penggunaan bahan
sekolah kecemerlangan dalam sahsiah dan akademik pembelajaran kendiri bagi mencapai kecemerlangan
T3: Ibu bapa B40 yang tidak memberi dalam akademik
sokongan akademik terhadap
anak-anak W2+W4+W7+O5+O6
T4:Pengaruh gejala sosial daripada rakan
sebaya di luar sekolah kerana terletak di Meningkatkan kemahiran C&M untuk memantapkan
kawasan bandar. kualiti PdPc melalui sokongan PPD/JPN
T5: Masih terdapat ibubapa yang
menyerahkan kejayaan anak mereka
100% kepada pihak sekolah
T6: Menerima murid yang mempunyai
prestasi akademik yang sederhana dan
rendah
T7: Murid yang latar belakang keluarga
berpendapatan rendah tidak mempunyai
akses internet
T8: Pengaruh telefon bimbit dan gejala
sosial

13
ANALISIS SWOT (KURIKULUM)

ISU STRATEGIK 2: GURU KURANG MAHIR MENYELESAIKAN MASALAH PEMBELAJARAN MURID

Strength (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan)


S1: Budaya kerja yang positif W1: Sistem terancang tetapi tidak terlaksana dengan baik
S2: Barisan guru yang terlatih dan berpengalaman W2: Kitaran PDCA yang tidak lengkap
S3: Mempunyai kemudahan prasarana bilk PAK 21 yang W3: Pencapaian dalam peperiksaan belum mencapai sasaran sepenuhnya
mencukupi di setiap blok sekolah W4: Pemantauan PdP tidak cukup berkesan
S4: Kemudahan peralatan untuk PdPc yang mencukupi W5: Sebahagian guru kurang menggunakan sepenuhnya Bilik PAK 21, BBM
S5: 87% guru berpengalaman lebih daripada 8 tahun dan ICT semasa PdP
S6: Bilangan kelas yang mencukupi, selesa dan kondusif W6: PdP guru tidak menarik
S7: Sokongan kolaboratif rakan sekerja yang berkesan W7: Ponteng sekolah masih berlaku dalam kalangan murid
S8: Semua guru mahir dalam ICT dan computer W8: PdP guru masih tidak menerapkan unsur KBAT, i-Think sepenuhnya
S9: Terdapat 8 orang guru pemeriksa SPM semasa PdP
S10: Semua guru mendapat latihan yang mencukupi untuk W9: Pemantauan PKB/ pencerapan PdPc tidak berkesan
mengajar dalam KSSM W10: Guru opsyen BM, BI, Sains dan SRT tidak mencukupi
W11: Standard 4 SKPMg2 guru belum di tahap cemerlang
W12: PLC belum menjadi budaya sekolah
W13: Guru kurang mahir menggunakan data untuk design intervensi

Opportunities (Peluang) Threat (Ancaman/Cabaran)


O1: Sokongan padu daripada PIBG dan sentiasa mendapat T1: Guru berpengalaman tetapi menggunakan kaedah lama
kerjasama terutama dari segi moral dan kewangan T2: Kehadiran murid B40 yang rendah ke sekolah
O2: Sokongan daripada PPD dan JPN T3: Ibu bapa yang kurang memberi sokongan akademik tehadap anak-analk
O3: Pihak sekolah mempunyai hubungan baik dengan komuniti T4: DP yang kurang berkesan mengatasi isu
luar T5: Pertukaran guru/ guru berpencen menyebabkan perubahan guru
O4: Sokongan dan sumbangan rakan panitia daerah/ negeri dan mengajar dan memberi kesan kepasa PdPc murid
sokongan dari pihak luar
O5: Jaringan baik dengan sekolah berhampiran termasuk sekolah
kluster

14
O6: PIBG dan komuniti membantu mencari dana untuk disalurkan
kepada pihak sekolah

15
ISU STRATEGIK 2: GURU KURANG MAHIR MENYELESAIKAN MASALAH PEMBELAJARAN MURID

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


DALAMAN
S1: Budaya kerja yang positif W1: Sistem terancang tetapi tidak terlaksana dengan
S2: Barisan guru yang terlatih dan berpengalaman baik
S3: Mempunyai kemudahan prasarana bilk PAK 21 yang W2: Kitaran PDCA yang tidak lengkap
mencukupi di setiap blok sekolah W3: Pencapaian dalam peperiksaan belum mencapai
LUARAN S4: Kemudahan peralatan untuk PdPc yang mencukupi sasaran sepenuhnya
S5: 87% guru berpengalaman lebih daripada 8 tahun W4: Pemantauan PdP tidak cukup berkesan
S6: Bilangan kelas yang mencukupi, selesa dan kondusif W5: Sebahagian guru kurang menggunakan
S7: Sokongan kolaboratif rakan sekerja yang berkesan sepenuhnya Bilik PAK 21, BBM dan ICT semasa PdP
S8: Semua guru mahir dalam ICT dan computer W6: PdP guru tidak menarik
S9: Terdapat 8 orang guru pemeriksa SPM W7: Ponteng sekolah masih berlaku dalam kalangan
S10: Semua guru mendapat latihan yang mencukupi untuk murid
mengajar dalam KSSM W8: PdP guru masih tidak menerapkan unsur KBAT,
i-Think sepenuhnya semasa PdP
W9: Pemantauan PKB/ pencerapan PdPc tidak
berkesan
W10: Guru opsyen BM, BI, Sains dan SRT tidak
mencukupi
W11: Standard 4 SKPMg2 guru belum di tahap
cemerlang
W12: PLC belum menjadi budaya sekolah
W13: Guru kurang mahir menggunakan data untuk
design intervensi
PELUANG (O) Strategi S-O Strategi W-O
. O1: Sokongan padu daripada PIBG dan
sentiasa mendapat kerjasama terutama S1+S2+S3+S4+S5+S7+S9+O1+O2+O3+O5 W1+W2+W3+W6+W8+W11+O1+O2+O3+O4+
dari segi moral dan kewangan O5
O2: Sokongan daripada PPD dan JPN Perkongsian amalan terbaik dalam kalangan guru melalui
O3: Pihak sekolah mempunyai hubungan penggunaan bahan pembelajaran kendiri secara optimum Meningkatkan kualiti PdPc guru melalui kolaborasi
baik dengan komuniti luar dan jaringan daripada pihak luar

16
O4: Sokongan dan sumbangan rakan
panitia daerah/ negeri dan sokongan dari
pihak luar
O5: Jaringan baik dengan sekolah
berhampiran termasuk sekolah kluster
O6: PIBG dan komuniti membantu
mencari dana untuk disalurkan kepada
pihak sekolah

ANCAMAN/CABARAN (T) Strategi S-T Strategi W-T


T1: Guru berpengalaman tetapi
menggunakan kaedah lama S1+S2+S5+S8+S10+T1+T5 W2+W12+W13+T1+T4
T2: Kehadiran murid B40 yang rendah ke
sekolah Memotivasikan guru untuk meningkatkan tahap Meningkatkan kompetensi guru dalam interpretasi
T3: Ibu bapa yang kurang memberi profesionalisme guru melalui program yang berkesan data bagi meningkatkan kecemerlangan murid
sokongan akademik tehadap anak-analk
T4: DP yang kurang berkesan mengatasi
isu
T5: Pertukaran guru/ guru berpencen
menyebabkan perubahan guru mengajar
dan memberi kesan kepasa PdPc murid

17
ANALISIS SWOT (KURIKULUM)

ISU STRATEGIK 3: PENTADBIR KURANG MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN TERHADAP PROGRAM SEKOLAH

Strength (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan)


S1: Pengetua dan semua Penolong Kanan berpengalaman lebih 3 W1: Sistem terancang tetapi tidak terlaksana dengan baik
tahun dalam pengurusan bidang masing-masing W2: Kitaran PDCA yang tidak lengkap
S2: Pengetua, PK Pentadbiran dan PK Kokurikulum mempunyai W3: Pemantauan PdPc tidak mencukupi
Sijil Kepengetuaan (NPQEL) W4: Pemantauan program dan sistem rekod yang kurang mantap dan cekap
S3: GK Sains Matematik dan GK Teknik Vokasional mempunyai 6 oleh pihak pengurusan
tahun pengalaman dalam bidang pengurusan panitia dan kurikulum W5: Kurang penyelidikan, kajian tindakan dan pembangunan di peringkat
S4: Pengurusan cekap dan berkemahiran dalam ICT sekolah
S5: Pengurusan menguasai data (data driven)
S6: Sokongan kolaboratif rakan sekerja (team work) yang berkesan

Opportunities (Peluang) Threat (Ancaman/Cabaran)


O1: Sokongan daripada PPD dan JPN T1: DP yang kurang berkesan mengatasi isu
O2: Sokongan dean sumbangan rakan panitia daerah/ negeri dan
sokongan dari pihak luar
O3: PIBG dan komuniti membantu mencari dana untuk disalurkan
kepada pihak sekolah

18
ISU STRATEGIK 3: PENTADBIR KURANG MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN TERHADAP PROGRAM SEKOLAH

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


DALAMAN
S1: Pengetua dan semua Penolong Kanan berpengalaman W1: Sistem terancang tetapi tidak terlaksana dengan
lebih 3 tahun dalam pengurusan bidang masing-masing baik
S2: Pengetua, PK Pentadbiran dan PK Kokurikulum W2: Kitaran PDCA yang tidak lengkap
mempunyai Sijil Kepengetuaan (NPQEL) W3: Pemantauan PdPc tidak mencukupi
LUARAN S3: GK Sains Matematik dan GK Teknik Vokasional W4: Pemantauan program dan sistem rekod yang
mempunyai 6 tahun pengalaman dalam bidang pengurusan kurang mantap dan cekap oleh pihak pengurusan
panitia dan kurikulum W5: Kurang penyelidikan, kajian tindakan dan
S4: Pengurusan cekap dan berkemahiran dalam ICT pembangunan di peringkat sekolah
S5: Pengurusan menguasai data (data driven)
S6: Sokongan kolaboratif rakan sekerja (team work) yang
berkesan

PELUANG (O) Strategi S-O Strategi W-O


O1: Sokongan daripada PPD dan JPN
O2: Sokongan dean sumbangan rakan S1+S2+S4+O1+O2+O3 W1+W2+O1+O2+O3
panitia daerah/ negeri dan sokongan dari
pihak luar Meningkatkan tahap profesionalisme SLT (Senior Leader Meningkatkan kemahiran C&M (Coaching &
O3: PIBG dan komuniti membantu Team) & MLT (Middle Leader Team) bagi mencapai Monitoring) dalam pengurusan melalui sokongan
mencari dana untuk disalurkan kepada kecemerlangan sekolah daripada PPD/JPN
pihak sekolah

ANCAMAN/CABARAN (T) Strategi S-T Strategi W-T


T1: DP yang kurang berkesan mengatasi
isu S1+S2+S6+T1 W2+W4+W5+T1

Membimbing MLT mengurus program intervensi melalui DP Memantapkan kumpulan pengurusan dalam
yang berkesan penyelidikan, penghasilan inovasi dan amalan terbaik

19
PERANCANGAN STRATEGIK ORGANISASI (PSO)
SMKTS 2021 – 2023
UNIT KURIKULUM

TERAS PEMBELAJARAN MURID, GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH

ISU STRATEGIK Pencapaian Murid Dalam Peperiksaan SPM Masih Kurang Memuaskan

1. Pencapaian dalam peperiksaan belum mencapai sasaran sepenuhnya


ISU SEMASA 2. PdP guru tidak menarik
3. Murid kurang memberi tumpuan semasa PdP dijalankan

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Pencapaian Murid Dalam Peperiksaan & Pentaksiran

SASARAN INISIATIF / STRATEGI TINDAKAN BAHAGIAN


PENUNJUK PENERAJU /
OBJEKTIF TOV 2021 2022 2023 TANGGUNGJAWAB
PRESTASI
STRATEGIK (2019
UTAMA (KPI)
)
Meningkatkan kecemerlangan murid melalui
kaedah PdPc yang berkesan PK (P)
Meningkatkan
pencapaian Gred Meningkatkan pencapaian akademik murid melalui Guru Kanan
Purata Gred Purata 4.89 4.32 4.28 4.24 jaringan kerjasama dengan pihak luar
Sekolah(GPS) Sekolah Ketua Panitia
sehingga 4.24 Meningkatkan motivasi murid untuk mencapai
pada tahun 2023 kecemerlangan dalam sahsiah dan akademik Guru Mata Pelajaran

Kaunselor

20
Meningkatkan kualiti PdPc melalui penggunaan
bahan pembelajaran kendiri bagi mencapai
kecemerlangan dalam akademik

Meningkatkan kemahiran C&M untuk


memantapkan kualiti PdPc melalui sokongan
PPD/JPN

21
PERANCANGAN STRATEGIK ORGANISASI (PSO)
SMKTS 2021 – 2023
UNIT KURIKULUM

TERAS PEMBELAJARAN MURID, GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH, TRANSFORMASI PENGURUSAN PENDIDIKAN

ISU STRATEGIK Guru Kurang Mahir Menyelesaikan Masalah Pembelajaran Murid

1. Pencapaian dalam peperiksaan belum mencapai sasaran sepenuhnya


2. Sebahagian guru kurang menggunakan sepenuhnya bilik PAK 21, BBM dan ICT semasa PdP
ISU SEMASA
3. PdP guru tidak menarik
4. Guru kurang mahir menggunakan data untuk design intervensi
MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pengetahuan dan pedagogi bagi menambah baik pengajaran

PENUNJU SASARAN BAHAGIAN


K PENERAJU /
OBJEKTIF TOV 2021 2022 2023 INISIATIF / STRATEGI TINDAKAN TANGGUNGJAWA
PRESTASI
STRATEGIK (2019 B
UTAMA
(KPI) )
Perkongsian amalan terbaik dalam kalangan guru melalui PK (P)
penggunaan bahan pembelajaran kendiri secara optimum
Guru Kanan
Meningkatkan Peratus
Meningkatkan kualiti PdPc guru melalui kolaborasi dan
tahap PdPc guru guru
jaringan daripada pihak luar Ketua Panitia
ke tahap mencapai
cemerlang prestasi
90.68 92.0 93.5 95.0 Memotivasikan guru untuk meningkatkan tahap Guru Mata Pelajaran
(95.00%) cemerlang
0 0 0 profesionalisme guru melalui program yang berkesan
menjelang tahun dalam PdPc
2023 meningkat
Meningkatkan kompetensi guru dalam interpretasi data
bagi meningkatkan kecemerlangan murid

22
RANCANGAN STRATEGIK ORGANISASI (PSO)
SMKTS 2021 – 2023
UNIT KURIKULUM

TERAS PEMBELAJARAN MURID, GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH, TRANSFORMASI PENGURUSAN PENDIDIKAN

ISU STRATEGIK Pentadbir Kurang Melakukan Pemantauan Dan Penilaian Terhadap Program Sekolah

1. Pemantauan PdPc tidak mencukupi


ISU SEMASA 2. Pemantauan program dan system rekod yang kurang mantap dan cekap oleh pihak pengurusan
3. Kurang penyelidikan, kajian tindakan dan pembangunan peringkat sekolah

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kualiti kepimpinan dalam pengurusan

SASARAN BAHAGIAN
PENUNJUK INISIATIF / STRATEGI TINDAKAN PENERAJU /
OBJEKTIF TOV 2021 2022 2023 TANGGUNGJA
PRESTASI
STRATEGIK (2019 WAB
UTAMA (KPI)
)
Meningkatkan tahap profesionalisme SLT (Senior PK (P)
Meningkatkan Leader Team) & MLT (Middle Leader Team) bagi
Peningkatan
pencapaian mencapai kecemerlangan sekolah Guru Kanan
pencapaian skor
prestasi
dalam
pengurusan 85.94 87.00 88.00 90.00 Meningkatkan kemahiran C&M (Coaching & Ketua Panitia
pelaksanaan
sumber Monitoring) dalam pengurusan melalui sokongan
sistem
manusia ke daripada PPD/JPN Guru Mata
pengurusan
tahap Pelajaran
kualiti standard
cemerlang Membimbing MLT mengurus program intervensi
2.1.2
(90%) melalui DP yang berkesan
berdasarkan
menjelang
SKPMg2
tahun 2023 Memantapkan kumpulan pengurusan dalam
penyelidikan, penghasilan inovasi dan amalan terbaik

23
PELAN TAKTIKAL 2021

BAHAGIAN PENERAJU/
UNIT KURIKULUM SMKTS
TANGUNGJAWAB

ISU STRATEGIK Pencapaian Murid Dalam Peperiksaan SPM Masih Kurang Memuaskan

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Pencapaian Murid Dalam Peperiksaan & Pentaksiran

Sasaran/Capai
OBJEKTIF KPI TOV PUNCA
ETR

1. Murid tidak minat dan tidak fokus


dalam kelas semasa PdP
2. Peralatan pembelajaran tidak
mencukupi untuk membantu murid
belajar dengan sempurna
3. Kurang sokongan dan dorongan
daripada ibubapa/waris untuk
Meningkatkan pencapaian meningkatkan prestasi anak dalam
Gred Purata Sekolah(GPS) pelajaran
Gred Purata Sekolah 4.89 4.32
sehingga 4.24 pada tahun 4. Suasana pembelajaran di rumah yang
2023 tidak kondusif
5. Faktor sosio-ekonomi yang rendah
mempengaruhi sikap kendiri murid
dalam pelajaran
6. Masalah pengangkutan mempengaruhi
masa hadir ke sekolah seterusnya
menjejaskan masa PdP.

24
STRATEGI TINDAKAN Meningkatkan Kecemerlangan Murid Melalui Kaedah PdPc Yang Berkesan

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Semua guru MP
Pemantapan dapat
Pelaksanaan PLC- memantapkan Bimbingan dan
PK (P)
1 Lesson Study, Peer Jan - Nov tiada Ketua Panitia pelaksanaan PLC maklumat melalui
GKMP
Coaching & Teacher mengikut kitaran panitia/LDP
Sharing Session lengkap PDCA di
dalam kelas

Guru dapat
PK (P) Ketua Panitia mentaksir PBD Perkongsian melalui
2 Pemantapan PBD Jan - Nov tiada
GKMP Guru MP mengikut TP yang PLC
betul

5 orang guru muda


dapat dihasilkan
Program Guru PK (P) Kumpulan Penggunaan Modul
3 Sept - Nov RM100.00 dalam setiap kelas
Muda/PRS Kaunselor murid ELIT MP Kendiri Berfokus
mengikut
matapelajaran

25
STRATEGI TINDAKAN Meningkatkan Pencapaian Akademik Murid Melalui Jaringan Kerjasama Dengan Pihak Luar

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Guru MP sekolah
Guru MP yang
Perkongsiaan Amalan terpilih berkongsi Bahan dikumpul dan
PK (P) 1 kali GPMP yang
1 Baik Panitia Antara RM500.00 amalan baik yang dikongsi bersama
GKMP Sept/ Okt rendah dalam
Sekolah Terpilih telah dicapai dalam panitia yang lain
SPM
MP berkenaan

Kesemua murid
ELIT MP dapat
Perkongsian Pintar MP PK (P) 20 Murid ELIT Bimbingan melalui
1 kali berkongsi
2 Antara Sekolah Terpilih GKMP RM 500.00 mengikut Program Guru
Sept/Okt pengalaman
Kaunselor Matapelajaran Muda/ PRS
dengan rakan
sekelas

26
STRATEGI TINDAKAN Meningkatkan Motivasi Murid Untuk Mencapai Kecemerlangan Dalam Sahsiah Dan Akademik

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT
Perkongsian
Semua murid lebih
90 orang maklumat oleh
PK (P) 2 kali bermotivasi dan
murid kaunselor/
1 Kem Motivasi GKMP Jun RM500.00 cemerlang dalam
tingkatan 5 Pengurusan melalui
Kaunselor Sept sahsiah dan
SPM 2021 Program Mentor
akademik
Mentee

Murid yang
Memberi
Berjaya
keyakinan,
mendapat
Anugerah semangat dan Pengiktirafan di
PK (P) 1 kali Anjakan
2 Kecemerlangan Murid RM500.00 pengiktirafan perhimpunan rasmi
Kaunselor Julai Gred MP/
kepada murid yang mingguan
Cemerlang
berusaha dengan
MP dalam
tekun
PPT

27
Meningkatkan Kualiti Pdpc Melalui Penggunaan Bahan Pembelajaran Kendiri Bagi Mencapai
STRATEGI TINDAKAN
Kecemerlangan Dalam Akademik

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Penyediaan Modul 2 kali Modul Akses


PK (P) Ketua
1 Matapelajaran Jan RM500.00 Kendiri mengikut Soalan Topikal
GKMP Panitia
Berfokus/ Pdpr Jun aras pencapaian

Bank Item dapat


dihasilkan oleh
2 kali Ketua
PK (P) panitia mengikut
2 Penyediaan Bank Item Jun RM 300.00 Panitia Soalan Topikal
GKMP aras JSU dalam
Sept Guru MP
peperiksaan/
pentaksiran

28
STRATEGI TINDAKAN Meningkatkan Kemahiran C&M Untuk Memantapkan Kualiti Pdpc Melalui Sokongan PPD/JPN

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Meningkatkan
Bimbingan C&M Dalam 3 kali Ketua
strategi pengajaran
Kalangan Guru/ Panitia PK (P) April Panitia
1 tiada dan kemahiran Peer Coaching
dengan sokongan GKMP Julai Guru MP
professional guru
SISC+ Okt
dalam PdP

Meningkatkan
Pelaksanaan Dialog
2 kali Ketua GPMP untuk DP/Bengkel
Prestasi Panitia Terpilih PK (P)
2 Julai tiada Panitia mencapai sasaran perkongsian amalan
dengan sokongan GKMP
Okt Guru MP ETR yang baik antara panitia
SISC+
ditetapkan

29
BAHAGIAN PENERAJU/
UNIT KURIKULUM SMKTS
TANGUNGJAWAB

ISU STRATEGIK Guru Kurang Mahir Menyelesaikan Masalah Pembelajaran Murid

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Pengetahuan Dan Pedagogi Bagi Menambah Baik Pengajaran

Sasaran/Capai
OBJEKTIF KPI TOV PUNCA
ETR

1. Guru tidak menguasai dan kurang


mahir menggunakan data untuk
membuat intervensi
2. Murid kurang mengusai
kaedah/kemahiran mencatat nota
untuk meningkatkan pembelajaran di
dalam kelas
Meningkatkan tahap PdPc
Peratus guru mencapai prestasi 3. Modul/BBM/ABM tidak mencukupi
guru ke tahap cemerlang
cemerlang dalam PdPc 90.68 92.00 untuk membantu PdP di dalam kelas
(95.00%) menjelang tahun
meningkat 4. Kurang penyelidikan dan inovasi untuk
2023
meningkatkan tahap pembelajaran
murid
5. Pelaksanaan PLC tidak digunakan
sepenuhnya untuk meningkatkan tahap
pembelajaran murid
6. Bilik PAK 21 tidak digunakan
sepenuhnya

30
Perkongsian Amalan Terbaik Dalam Kalangan Guru Melalui Penggunaan Bahan Pembelajaran Kendiri
STRATEGI TINDAKAN
Secara Optimum

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Meningkatkan
tahap keyakinan
guru melalui
Bahan perkongsian
2 kali Ketua perkongsian
Perkongsian Amalan PK (P) dikumpulkan dan
1 Julai tiada Panitia bahan/ kaedah
Baik Antara Panitia GKMP dikongsi bersama
Okt Guru MP bagi meningkatkan
ahli panitia
kualiti PdPc secara
berkesan di dalam
kelas

31
STRATEGI TINDAKAN Meningkatkan Kualiti Pdpc Guru Melalui Kolaborasi Dan Jaringan Daripada Pihak Luar

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Meningkatkan
kemahiran
Bengkel Teknik
menanda kertas
Penandaan Kertas 2 kali Perkongsian bahan /
PK (P) mengikut format
1 Soalan Dengan Mei RM500.00 Guru Muda format bersama
GKMP dengan kerjasama
Kerjasama Sekolah Ogos rakan dalam panitia
dan sokongan
Terpilih
rakan sekolah
terpilih

Bimbingan Guru Meningkatkan


Berpengalaman Dari kemahiran
2 kali Perkongsian bahan
Luar Membantu Dalam PK (P) pedagogi dan
2 Mei RM200.00 Guru MP bersama rakan
Menambahbaik GKMP kualiti PdP guru
Ogos dalam panitia
Keberkesanan PdP dengan sokongan
Guru Di Sekolah rakan guru dari luar

32
STRATEGI TINDAKAN Meningkatkan Tahap Profesionalisme Guru Melalui Program Yang Berkesan

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Sekurang-
Guru yang kurangnya setiap Bimbingan dan
Membimbing Guru pengalaman panitia maklumat melalui
PK (P)
1 Yang Berpotensi Ke Feb - Okt tiada mengajar mencalonkan rakan sekolah/
GKMP
Arah Guru Cemerlang lebih 10 seorang guru untuk Majlis Guru
tahun memohon sebagai Cemerlang
guru cemerlang

Menghasilkan
kajian tindakan/
inovasi yang Perkongsian hasil
Membimbing Guru
Guru berkualiti bagi kajian/ inovasi
Untuk Menghasilkan PK (P)
2 Feb - Okt tiada bergred meningkatkan bersama rakan
Kajian Tindakan Dan GKMP
DG 48-54 tahap dalam
Inovasi
profesionalisme panitia/sekolah
guru dapat
dihasilkan

33
STRATEGI TINDAKAN Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam Interpretasi Data Bagi Meningkatkan Kecemerlangan Murid

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Menghasilkan guru
yang mampu
Bimbingan Dalam Bimbingan dan
2 kali menginterpretasi
Menganalisis/ GKMP maklumat daripada
1 Jun tiada Guru MP data bagi
Menginterpretasi Data Ketua Panitia MP rakan guru dalam
Sept meningkatkan
Kepada Guru panitia
kecemerlangan
murid

34
BAHAGIAN PENERAJU/
UNIT KURIKULUM SMKTS
TANGUNGJAWAB

ISU STRATEGIK Pentadbir Kurang Melakukan Pemantauan Dan Penilaian Terhadap Program Sekolah

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Kualiti Kepimpinan Dalam Pengurusan

Sasaran/Capai
OBJEKTIF KPI TOV PUNCA
ETR

1. Kurang pengalaman dalam mengurus


2. Kurang pemantauan dan tiada jadual
Meningkatkan Pencapaian Peningkatan pencapaian skor khusus
Prestasi Pengurusan Sumber dalam pelaksanaan sistem 3. Kurang melakukan post mortem
85.94 87.00
Manusia Ke Tahap Cemerlang pengurusan kualiti standard 4. Tiada instrumen yang standard
(90%) Menjelang Tahun 2023 2.1.2 berdasarkan SKPMg2 5. Jadual pemantauan bertindan dengan
tugas hakiki
6. Pengurusan tidak sistematik

35
Meningkatkan Tahap Profesionalisme SLT (Senior Leader Team) & MLT (Middle Leader Team) Bagi
STRATEGI TINDAKAN
Mencapai Kecemerlangan Sekolah

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Memantapkan
3 kali
kaedah penulisan Bimbingan dan
Bengkel Pemantapan PK (P) Mac Ketua
1 tiada evidens dan maklumat daripada
SKPMg2 GKMP Julai Panitia
pengisian skor Jemaah Nazir
Nov
dalam SKPMg2

Meningkatkan
prestasi
pengurusan Bimbingan dan
Kursus Profesionalisme 1 kali
2 PK (P) tiada GKMP kumpulan G8 sokongan daripada
SLT & MLT Jun
dalam mengurus kumpulan SIP+/ JPN
bidang masing-
masing

36
Meningkatkan Kemahiran C&M (Coaching & Monitoring) Dalam Pengurusan Melalui Sokongan Daripada
STRATEGI TINDAKAN
PPD/JPN

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Meningkatkan
Bimbingan Coaching &
tahap kepimpinan
Monitoring (C&M) 2 kali Perkongsian bahan
PK (P) GKMP dalam kumpulan
1 Dalam Pengurusan April tiada bersama rakan
Ketua panitia pengurusan
Dengan Sokongan Julai sekolah
sekolah khususnya
SISC+/SIP+
kumpulan MLT

Meningkatkan
tahap kepimpinan Perkongsian
Lawatan PK (P) 1 kali dalam kumpulan bersama
2 tiada GKMP
Penandarasan Sept pengurusan pengurusan sekolah
khususnya dalam lain/ PPD
kemahiran C&M

37
STRATEGI TINDAKAN Membimbing MLT Mengurus Program Intervensi Melalui DP Yang Berkesan

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Meningkatkan
Bimbingan Pembinaan Menggunakan
kualiti penyeliaan
Instrumen Bagi Tujuan 1 kali bahan sedia ada/
1 PK (P) tiada GKMP dan pemantauan
Penyeliaan Dan Mac perkongsian bahan
dalam kalangan
Pemantauan luar
pengurusan

Semua kumpulan
pengurusan dapat Bimbingan dan
Pemantapan
PK (P) memantapkan maklumat melalui
2 Pelaksanaan DP Jan - Nov tiada GKMP
pelaksanaan DP Rakan Sekolah/
mengikut kitaran PPD
lengkap PDCA

38
STRATEGI TINDAKAN Memantapkan Kumpulan Pengurusan Dalam Penyelidikan, Penghasilan Inovasi Dan Amalan Terbaik

TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT

Menghasilkan
kajian tindakan/
Perkongsian hasil
Membimbing Kumpulan inovasi yang
kajian/ inovasi
Pengurusan Untuk PK (P) berkualiti bagi
1 Feb - Okt tiada GKMP bersama rakan
Menghasilkan Kajian meningkatkan
dalam sekolah
Tindakan Dan Inovasi tahap
dalam daerah
profesionalisme
kumpulan G8

Meningkatkan
tahap keyakinan
pengurusan
Perkongsian Amalan 2 kali melalui Bahan perkongsian
PK (P)
2 Baik Antara Julai tiada GKMP perkongsian ilmu dikumpulkan dan
Pengurusan Okt bagi meningkatkan dikongsi bersama
kualiti mengurus
secara berkesan di
sekolah

39
ANALISIS SWOT( HEM)

ISU STRATEGIK: Jurang peratus kehadiran murid kelas yang baik, sederhana dan lemah tinggi (HEM)

Strength (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan)


S1: Pengetua dan semua penolong kanan berpengalaman lebih 3 W1: Murid bangun lewat
tahun W2: Lebih 2.5 peratus murid dan ibubapa masih kurang kesedaran untuk
S2: Pengurusan cekap dan berkemahiran dalam ICT hadir ke sekolah
S3: Sistem data yang tersusun W3: Masalah Pengangkutan
S4: Hubungan yang baik sesama pengurusan dan guru W4: Ibu bapa bekerja /berniaga perlu datang ke tempat kerja atau berniaga
S5: Guru Bimbingan kaunseling yang berpengalaman seawalnya
S6: Pengurusan HEM mempunyai sistem analisis kehadiran yang W5: kurang pemantauan yang berkesan oleh guru kelas ( mengeluarkan
efisien dibina sendiri untuk memudahkan penyemakan surat amaran) , penyelia dan penyelaras dan PK HEM berdasar data
kehadiran (https:smkts.hstingggerap.com) yang ada dengan kadar segera.

Opportunities (Peluang) Threat (Ancaman/Cabaran)


O1: Jarak rumah murid ke sekolah kurang 10 KM T1: Kehadiran murid B40 yang rendah ke sekolah
O2: Pusat kesihatan yang berdekatan dengan rumah murid,mudah T2: Ibu tunggal /murid dijaga oleh datuk/nenek dan saudara mara
untuk murid mendapat sijil cuti sakit T3: Murid terganggu emosii atas faktor kemiskinan/masalah hubungan ibu
O3: Kerjasama yang baik dengan Klinik Kesihatan Datuk Kumbar bapa/bergaduh/bercerai
dan agensi luar seperti Zakat T4: Intervensi yang dilaksanakan tidak berfokus kepada murid ponteng
O4: Kerjasama yang baik daripada AJK PIBK dan AJK PIBG dalam tegar/cicir
Program Penyayang T5: Pemantauan penggunaan gajet di rumah terhadap murid tidak dipantau
O5: SSDM - salah laku dan amalan baik oleh ibubapa/penjaga dengan sebaiknya.

40
Jurang peratus kehadiran murid kelas yang baik, sederhana dan lemah tinggi
ISU STRATEGIK:

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


DALAMAN
S1: Pengetua dan semua penolong kanan W1: Murid bangun lewat
berpengalaman lebih 3 tahun W2: Lebih 2.5 peratus murid dan ibubapa masih
S2: Pengurusan cekap dan berkemahiran dalam ICT kurang kesedaran untuk hadir ke sekolah
S3: Sistem data yang tersusun W3: Masalah Pengangkutan
LUARAN S4: Hubungan yang baik sesama pengurusan dan guru W4: Ibu bapa bekerja /berniaga perlu datang ke
S5: Guru Biimbingan kaunseling yang berpengalaman tempat kerja atau berniaga seawalnya
S6: Pengurusan HEM mempunyai sistem analisis W5: kurang pemantauan yang berkesan oleh guru
kehadiran yang efisien dibina sendiri untuk kelas ( mengeluarkan surat amaran) , penyelia dan
memudahkan penyemakan kehadiran penyelaras dan PK HEM berdasar data yang ada
(https:smkts.hstingggerap.com) dengan kadar segera.
PELUANG (O) Strategi S-O Strategi W-O
O1: Jarak rumah murid ke sekolah kurang 10 KM S5+S6+O1+O2+O3+O4 W1+W5+O1+O2+O5
O2: Pusat kesihatan yang berdekatan dengan Meningkatkan kehadiran murid dalam menjana Guru Tingkatan diminta mengeluarkan surat amaran
rumah murid,mudah untuk murid mendapat kemenjadian murid dari segi akademik,sahsiah dan ponteng SSDM - salah laku
sijil cuti sakit kokurikulum
O3: Kerjasama yang baik dengan Klinik W4+W5+O1+O4+O5
Kesihatan Datuk Kumbar dan agensi luar S2+S6+O5 Meningkatkan kompetensi penyelaras,penyelia dan
seperti Zakat Meningkatkan kehadiran murid dan datang awal ke guru tingkatan dalam interpretasi data bagi
O4: Kerjasama yang baik daripada AJK PIBK dan sekolah mengenalpasti isu
AJK PIBG dalam Program Penyayang
O5: SSDM - salah laku dan amalan baik
ANCAMAN/CABARAN (T) Strategi S-T Strategi W-T
T1: Kehadiran murid B40 yang rendah ke sekolah S1+S3+T1+T4 W1+W4+T4+T7
T2: Ibu tunggal /murid dijaga oleh datuk/nenek Pengurusan (HEM) dan unit Bimbingan dan Kaunseling Mewujudkan hubungan yang baik dengan waris
dan saudara mara mengurus program intervensi melalui dialog prestasi murid melalui program Ambil peduli dengan
T3: Murid terganggu emosii atas faktor kehadiran fasa1, fasa 2 dan fasa 3 membuat kunjungan ke rumah waris.
kemiskinan/masalah hubungan ibu
bapa/bergaduh/bercerai S1+S2+S5+S6+T1+T3+T5
T4: Intervensi yang dilaksanakan tidak berfokus Meningkatkan pemantauan kehadiran murid dan
kepada murid ponteng tegar/cicir menjalankan sesi bersama guru kaunselor

41
T5: Pemantauan penggunaan gajet di rumah
terhadap murid tidak dipantau oleh
ibubapa/penjaga dengan sebaiknya.

42
ANALISIS SWOT( HEM)

ISU STRATEGIK: Murid kurang bermotivasi dan berdaya saing

Strength (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan)


S1: Pengetua dan semua penolong kanan berpengalaman lebih 3 W1: Tahap keyakinan diri murid rendah
tahun W2: Keadaan rumah yang kurang kondusif untuk belajar/mengulangkaji
S2: Hubungan yang baik sesama pengurusan dan guru W3: Tidak menguasai teknik belajar yang betul cth penggunaan peta ithink/
S3: Guru Bimbingan dan Kaunseling yang berpengalaman nota ringkas dan kepentingan study group
S4: Guru mempunyai budaya kerja cemerlang dan komited W3: Tiada bahan/buku rujukan
S5: Banyak kawasan sekolah yang boleh dijadikan kawasan untuk W4: Kurang mahir dalam kaedah mencari maklumat tambahan
ulangkaji / study group pada waktu selepas ppdc W5: Hala tuju ( minat /cita-cita / kerjaya) murid tiada atau tidak jelas

Opportunities (Peluang) Threat (Ancaman/Cabaran)


O1: Jarak rumah murid ke sekolah kurang 10 KM T1: Masalah kewangan/ kemisikinan tegar dalam kalangan ibu bapa (B40)
O2: Kerjasama yang baik daripada JPN, PPD, AJK PIBK dan AJK T2: Ibu tunggal /murid dijaga oleh datuk/nenek dan saudara mara
PIBG dan agensi luar contoh PDRM, YAPEIM, MSU, Kolej T3: Murid terganggu emosi atas faktor kemiskinan/masalah hubungan ibu
Komuniti bapa/bergaduh/bercerai
O3: Bilangan murid yang tidak ramai dan terdiri daripada murid T4: Tiada Intervensi yang dilaksanakan
perempuan sahaja T5: Mengantuk lewat tidur kerana salah guna gajet
T6: Tiada sokongan dan dorongan ibubapa dalam membantu pembelajaran
anak-anak

43
Murid kurang bermotivasi dan berdaya saing
ISU STRATEGIK:

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


DALAMAN
S1: Pengetua dan semua penolong kanan W1: Tahap keyakinan murid rendah
berpengalaman lebih 3 tahun W2: Keadaan rumah yang kurang kondusif untuk
S2: Hubungan yang baik sesama pengurusan dan belajar/mengulangkaji
guru W3: Tidak menguasai teknik belajar yang betul cth
LUARAN S3: Guru Bimbingan dan Kaunseling yang penggunaan peta ithink/ nota ringkas dan study
berpengalaman group
S4: Guru mempunyai budaya kerja cemerlang dan W4: Tiada bahan/buku rujukan
komited W5: Kurang mahir dalam kaedah mencari maklumat
S5: Banyak kawasan sekolah yang boleh dijadikan tambahan
kawasan untuk ulangkaji / study group pada W6: Hala tuju ( minat /cita-cita / kerjaya) murid tiada atau
waktu selepas ppdc tidak jelas
W7: Tiada sokongan dan dorongan ibubapa dalam
membantu pembelajaran anak-
PELUANG (O) Strategi S-O Strategi W-O
O1: Jarak rumah murid ke sekolah kurang 10 S3+S4+O1+O2+O3 W1+W2+W6+O1+O2+O3
KM Meningkatkan motivasi murid untuk mencapai Guru bimbingan dan kaunseling membuat program
O2: Kerjasama yang baik daripadaJPN, PPD, kecemerlangan dalam akademik dan kemenjadian motivasi untuk murid bersama dengan agensi
AJK PIBK dan AJK PIBG dan agensi luar murid luar/mengadakan lawatan ke Institut Pengajian
contoh PDRM, YAPEIM, MSU, Kolej Tinggi/Career Talk
Komuniti S1+S3+O1+O2
O3: Bilangan murid yang tidak ramai dan Meningkatkan tahap keyakinan diri dan potensi W2+W3+W5+O1+O4+O5
terdiri daripada murid perempuan sahaja murid dalam laluan kerjaya dan menentukan hala Guru menyediakan modul dan tatacara untuk mendapat
tuju berdasarkan minat dan pencapaian akademik maklumat yang akan disediakan untuk group Study
ANCAMAN/CABARAN (T) Strategi S-T Strategi W-T
T1: Masalah kewangan/ kemisikninan tegar S1+S2+S3+T3+T5 W7+T1+T2 +T1+T3+T6
dalam kalangan ibu bapa (B40) Meningkatkan unit Pengurusan (HEM) dan unit Meningkatkan hubungan yang baik antara waris dan pihak
T2: Ibu tunggal /murid dijaga oleh datuk/nenek Bimbingan dan Kaunseling mengurus program sekolah serta komuniti untuk kemenjadian murid
dan saudara mara intervensi dan kemenjadian murid
T3: Murid terganggu emosii atas faktor
kemiskinan/ masalah hubungan ibu
bapa/bergaduh/bercerai

44
T4: Tiada Intervensi yang dilaksanakan
T5: Mengantuk lewat tidur kerana salah guna
gajet
T6: Tiada sokongan dan dorongan ibubapa
dalam membantu pembelajaran anak-anak

45
ANALISIS SWOT( HEM)

ISU STRATEGIK: Penglibatan dan sokongan ibubapa dalam aktiviti sekolah kurang memuaskan

Strength (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan)


S1: Pengetua dan semua penolong kanan berpengalaman lebih 3 W1: Hadir ke sekolah untuk dapatkan bantuan
tahun W2: Tiada pengangkutan khususnya suri rumah
S2: Hubungan yang baik sesama pengurusan dan guru W3: Platform bagi menyalurkan maklumat kurang berkesan dan menyeluruh
S3: Guru Bimbingan kaunseling yang berpengalaman W4: Menyerah 100% urusan anak-anak pada sekolah
S4: Guru mempunyai budaya kerja cemerlang dan komited W5: Anak tidak memberitahu/menyerah kepada ibu bapa
S5: Banyak kawasan sekolah yang boleh dijadikan kawasan maklumat,walaupun telah dibekalkan dengan jadual atau pemakluman
untuk ulangkaji / study group pada waktu selepas ppdc W6: Masalah penjagaan anak lain
W7: PIBG kurang mendedahkan pernan dan kepentingan PIBK

Opportunities (Peluang) Threat (Ancaman/Cabaran)


O1: Jarak rumah murid ke sekolah kurang 10 KM T1: Pentingkan pekerjaan/kerjaya
O2: Kerjasama yang baik daripada JPN, PPD dan KPM T2: Ibu tunggal /murid dijaga oleh datuk/nenek dan saudara mara
O3: Bilangan murid yang tidak ramai dan terdiri daripada T3: Sukar untuk mendapat cuti/pelepasan daripada majikan
murid perempuan sahaja T4: kesedaran yang masih rendah dalam kalangan ibubapa tentang
penglibatan ibu dalam akitivi sekolah dalam semua aspek

46
Penglibatan dan sokongan ibubapa dalam aktiviti sekolah kurang memuaskan
ISU STRATEGIK:

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


DALAMAN
S1: Pengetua dan semua penolong kanan W1: Hadir ke sekolah untuk dapatkan bantuan
berpengalaman lebih 3 tahun W2: Tiada pengangkutan khususnya suri rumah
S2: Hubungan yang baik sesama pengurusan dan W3: Platform bagi menyalurkan maklumat kurang
guru berkesan dan menyeluruh
LUARAN S3: Guru Bimbingan kaunseling yang W4: Menyerah 100% urusan anak-anak pada
berpengalaman sekolah
S4: Sokongan padu daripada PIBG terutama segi W5: Anak tidak memberitahu/menyerah kepada ibu
moral dan kewangan bapa maklumat,walaupun telah dibekalkan
dengan jadual atau pemakluman
W6: Masalah penjagaan anak lain
W7: PIBG kurang mendedahkan pernan dan
kepentingan PIBK
PELUANG (O) Strategi S-O Strategi W-O
O1: Jarak rumah murid ke sekolah kurang 10 KM S1+S3+O1+O2 W2+W3+W5+O1+O4+O5
O2: Kerjasama yang baik daripada JPN, PPD dan Meningkatkan jalinan kerjasama yang erat antara Meningkatkan keberkesanan penyampaian
KPM guru dengan ibu bapa untuk meningkatkan maklumat kepada murid, ibu bapa, dan kakitangan
O3: Bilangan murid yang tidak ramai dan terdiri kemenjadian murid sekolah serta komuniti setempat melalui pelbagai
daripada murid perempuan sahaja medium.

ANCAMAN/CABARAN (T) Strategi S-T Strategi W-T


T1: Pentingkan pekerjaan/kerjaya S1+S2+S3+T3+T5 W7+T1+T2 +T1+T3+T6
T2: Ibu tunggal /murid dijaga oleh datuk/nenek dan Meningkatkan perkongsian amalan terbaik dalam Meningkatkan hubungan yang baik antara PIBG,
saudara mara kalangan PIBG, Ibubapa dan pihak sekolah dan Pihak Sekolah dan Ibubapa
T3: Sukar untuk mendapat cuti/pelepasan daripada mengadakan seminar keibubapaan.
majikan
T4: kesedaran yang masih rendah dalam kalangan
ibubapa tentang penglinatan ibu dalam akitivi
sekolah dalam semua aspek

47
PERANCANGAN STRATEGIK ORGANISASI HEM (PSO)
SMK TUNKU SOFIAH 2021 – 2025

TERAS PENINGKATAN TAHAP KEMENJADIAN MURID

ISU STRATEGIK Jurang peratus kehadiran murid kelas yang baik, sederhana dan lemah tinggi

1. Murid bangun lewat


2. Lebih 2.5 peratus murid dan ibubapa masih kurang kesedaran untuk hadir ke sekolah
ISU SEMASA 3. Masalah Pengangkutan
4. kurang pemantauan yang berkesan oleh guru kelas ( mengeluarkan surat amaran) , penyelia dan
penyelaras dan PK HEM berdasar data yang ada dengan kadar segera.
MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kehadiran murid untuk mencapai KPI KPM iaitu 95%

SASARAN BAHAGIAN
PENUNJUK
OBJEKTIF TOV INISIATIF / STRATEGI PENERAJU/
PRESTASI
STRATEGIK (2020 2021 2022 2023 2024 2025 TINDAKAN TANGGUNGJAW
UTAMA (KPI)
) AB
Meningkatkan kehadiran murid
dalam menjana kemenjadian
murid dari segi akademik,sahsiah
dan kokurikulum
PK HEM/ Guru
Bimbingan dan
Meningkatkan peratus Peratus kehadiran Pemantauan harian dan sesi
Kaunseling/
kehadiran murid melebihi 95 % 89.6 90.0 99.0 94.0 96.0 98.0 bimbingan/kaunseling bersama
Penyelaras/
setiap tahun pada akhir bulan guru bimbingan dan kaunseling
Penyelia dan
Guru Tingkatan
Meningkatkan kompetensi
penyelaras, penyelia dan guru
tingkatan dalam interpretasi data
bagi mengenalpasti isu

48
PERANCANGAN STRATEGIK ORGANISASI HEM (PSO)
SMK TUNKU SOFIAH 2021 – 2025

TERAS PENINGKATAN TAHAP KEMENJADIAN MURID

ISU STRATEGIK Murid kurang bermotivasi dan berdaya saing

1. Tahap keyakinan diri murid rendah


2. Keadaan rumah yang kurang kondusif untuk belajar/mengulangkaji
3. Tidak menguasai teknik belajar yang betul cth penggunaan peta ithink/ nota ringkas dan study group
ISU SEMASA
4. Tiada bahan/buku rujukan
5. Kurang mahir dalam kaedah mencari maklumat tambahan
6. Hala tuju ( minat /cita-cita / kerjaya) murid tiada atau tidak jelas
MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan motivasi murid untuk lebih berdaya saing

SASARAN BAHAGIAN
PENUNJUK
OBJEKTIF TOV INISIATIF / STRATEGI PENERAJU/
PRESTASI
STRATEGIK (2020 2021 2022 2023 2024 2025 TINDAKAN TANGGUNGJAW
UTAMA (KPI)
) AB
Meningkatkan motivasi murid
untuk mencapai kecemerlangan
dalam akademik dan
Peratus murid yang
kemenjadian murid
Meningkatkan peratus diberi lebih
PK HEM/ Guru
murid yang diberi bermotivasi
80.00 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 Meningkatkan tahap keyakinan Bimbingan dan
lebih bermotivasi dan meningkat dalam
diri dan potensi murid dalam Kaunseling
berdaya saing semua aktiviti
laluan kerjaya dan menentukan
sekolah
hala tuju berdasarkan minat dan
pencapaian akademik

49
Meningkatkan hubungan yang
baik antara waris dan pihak
sekolah serta komuniti untuk
kemenjadian murid

50
PERANCANGAN STRATEGIK ORGANISASI (PSO)
SMK TUNKU SOFIAH 2021 – 2025

TERAS PENINGKATAN TAHAP KEMENJADIAN MURID

ISU STRATEGIK Penglibatan dan sokongan ibubapa dalam aktiviti sekolah kurang memuaskan

1. Hadir ke sekolah untuk dapatkan bantuan


2. Platform bagi menyalurkan maklumat kurang berkesan dan menyeluruh
ISU SEMASA
3. Menyerah 100% urusan anak-anak pada sekolah
4. PIBG kurang mendedahkan pernan dan kepentingan PIBK
MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan penglibatan dan sokongan ibubapa dalam aktiviti sekolah

SASARAN BAHAGIAN
PENUNJUK
OBJEKTIF TOV INISIATIF / STRATEGI PENERAJU/
PRESTASI
STRATEGIK (2020 2021 2022 2023 2024 2025 TINDAKAN TANGGUNGJAW
UTAMA (KPI)
) AB

Meningkatkan perkongsian
amalan terbaik dalam kalangan
PIBG, Ibubapa dan pihak sekolah
Peratus
Meningkatkan dan mengadakan seminar
penglibatan dan PK HEM/ Guru
penglibatan dan keibubapaan
sokongan ibubapa 55.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 Bimbingan dan
sokongan ibubapa
dalam aktiviti Kaunseling
dalam aktiviti sekolah Meningkatkan jalinan kerjasama
sekolah meningkat
yang erat antara guru dengan ibu
bapa untuk meningkatkan
kemenjadian murid

51
Meningkatkan keberkesanan
penyampaian maklumat kepada
murid, ibu bapa, dan kakitangan
sekolah serta komuniti setempat
melalui pelbagai medium.

52
PELAN TAKTIKAL 2021
UNIT HAL EHWAL MURID
BAHAGIAN PENERAJU/
PK HEM
TANGUNGJAWAB

ISU STRATEGIK Jurang peratus kehadiran murid kelas yang baik, sederhana dan lemah tinggi (HEM)

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kehadiran murid untuk mencapai KPI KPM iaitu 95%

Sasaran/Capai
OBJEKTIF KPI TOV PUNCA
ETR

1. Murid bangun lewat


2. Lebih 2.5 peratus murid dan
ibubapa masih kurang kesedaran
untuk hadir ke sekolah
3. Masalah Pengangkutan
4. Ibu bapa bekerja /berniaga perlu
Meningkatkan kehadiran murid Mengurangkan kadar ponteng
datang ke tempat kerja atau
untuk mencapai KPI KPM iaitu setiap kelas daripada Januari 89.6% 90.0 %
berniaga seawalnya
95% hingga Disember
5. kurang pemantauan yang
berkesan oleh guru kelas (
mengeluarkan surat amaran) ,
penyelia dan penyelaras dan PK
HEM berdasar data yang ada
dengan kadar segera.

53
STRATEGI TINDAKAN Meningkatkan Kehadiran Murid
TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. PROGRAM TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT
Sekurang-
PK HEM + Penyelaras OS21000 90 peratus
Cabutan kupon hadir Januari hingga kurangnya 90
1 + Penyelia Tingkatan + RM 1100.00 orang murid
penuh bulanan Disember peratus murid hadir
Guru Tingkatan setiap bulan
ke sekolah
Sekurang-
OS21000 90 peratus kurangnya 5
Januari hingga
2 Early Bird PK HEM RM 200.00 orang murid peratus murid
Disember
setiap bulan datang awal ke
sekolah
PK HEM + Pengurusan
+ Penyelia Tingkatan + 90 peratus
Januari hingga 90 peratus orang
3 Pemantauan Harian GuruTingkatan + Guru - orang murid
Disember murid setiap bulan
Bimbingan & setiap bulan
Kaunseling
5 orang Mengurang 3
PK HEM + Pengurusan
OS21000 murid setiap orang murid setiap
+ + GuruTingkatan + Januari hingga
4 Ziarah Cakna RM 500.00 bulan yang bulan yang
Guru Bimbingan & Disember
ponteng ponteng tegar akan
Kaunseling
tegar hadir ke sekolah

54
PELAN TAKTIKAL 2021
UNIT HAL EHWAL MURID
BAHAGIAN PENERAJU/
PK HEM
TANGUNGJAWAB

ISU STRATEGIK Murid kurang bermotivasi dan berdaya saing

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan motivasi murid untuk lebih berdaya maju

Sasaran/Capai
OBJEKTIF KPI TOV PUNCA
ETR

1. Tahap keyakinan murid rendah


2. Keadaan rumah yang kurang kondusif
untuk belajar/mengulangkaji
3. Tidak menguasai teknik belajar yang
betul cth penggunaan peta ithink/ nota
Meningkatkan motivasi murid 80
Meningkatkan motivasi murid 70 % 80.0 % ringkas dan study group
%
4. Tiada bahan/buku rujukan
5. Kurang mahir dalam kaedah mencari
maklumat tambahan
6. Hala tuju ( minat /cita-cita / kerjaya)
murid tiada atau tidak jelas

55
STRATEGI TINDAKAN Meningkatkan motivasi murid untuk berdaya saing secara positif
TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. PROGRAM TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT
Sekurang-
PK HEM + Pengurusan Murid
Mac hingga - kurangnya 80
1 Study Group + Guru Matapelajaran Tingkatan 4
Oktober peratus murid hadir
+ Guru tingkatan dan 5
ke sekolah
Sekurang-
OS21000 90 peratus kurangnya 5
Januari hingga
2 Modul Study Group PK HEM RM 200.00 orang murid peratus murid
Disember
setiap bulan datang awal ke
sekolah
PK HEM + Pengurusan
+ Penyelia Tingkatan + 90 peratus
Januari hingga 90 peratus orang
3 Program Kenali diriKU GuruTingkatan + Guru - orang murid
Disember murid setiap bulan
Bimbingan & setiap bulan
Kaunseling
Murid
OS21000 100 peratus murid
Program Sayangi Guru Bimbingan & Januari hingga tingkatan 1
4 RM 500.00 mempunyai cita-
diriku Kaunseling Disember hingga
cita/hala tuju
tingkatan 5
5 orang Mengurang 3
PK HEM + Pengurusan
OS21000 murid setiap orang murid setiap
+ + GuruTingkatan + Januari hingga
5 Ziarah Cakna RM 500.00 bulan yang bulan yang
Guru Bimbingan & Disember
ponteng ponteng tegar akan
Kaunseling
tegar hadir ke sekolah

56
PELAN TAKTIKAL 2021
UNIT HAL EHWAL MURID
BAHAGIAN PENERAJU/
PK HEM
TANGUNGJAWAB

ISU STRATEGIK Penglibatan dan sokongan ibubapa dalam aktiviti sekolah kurang memuaskan

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan penglibatan dan sokongan ibubapa dalam aktiviti sekolah

Sasaran/Capai
OBJEKTIF KPI TOV PUNCA
ETR

1. Hadir ke sekolah untuk dapatkan


bantuan
2. Platform bagi menyalurkan
Meningkatkan penglibatan dan Meningkatkan penglibatan dan maklumat kurang berkesan dan
sokongan ibubapa dalam sokongan ibubapa dalam aktiviti 55.0% 65.0% menyeluruh
aktiviti sekolah sekolah melibatkan 65% waris 3. Menyerah 100% urusan anak-anak
pada sekolah
4. PIBG kurang mendedahkan pernan
dan kepentingan PIBK

57
STRATEGI TINDAKAN Meningkatkan penglibatan dan sokongan ibubapa dalam aktiviti sekolah
TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. PROGRAM TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT
Gotong-royang
bersama murid
mengikut badan- 80 peratus
PK HEM + Pengurusan
badan uniform, ibu OS21000 kehadiran
+ PIBG + Guru Waris/PIBG/
1 bapa dan komuniti 2 kali setahun RM 200.00 Waris/PIBG/PIBK
Bimbingan & PIBK
ketika program
Kaunseling
dilaksanakan

95 peratus
penerima
maklumat
menerima
PK HEM + Pengurusan
OS21000 maklumat yang
Seminar + PIBG + Guru Waris/PIBG/
2 Mac RM 300.00 disampaikan
keibubapaan. Bimbingan & PIBK
melalui edaran
Kaunseling
surat/whatsapp
kelas@keluarga
SMKTS@rasmi
sekolah
80 peratus
PK HEM + Pengurusan
OS21000 kehadiran
+ PIBG + Guru Januari hingga Waris/PIBG/
3 Ziarah Cakna RM 500.00 PIBG/PIBK ketika
Bimbingan & Disember PIBK
program
Kaunseling
dilaksanakan

58
ANALISIS SWOT KOKURIKULUM

ISU STRATEGIK: Keterlibatan pelajar secara aktif dalam kokurikulm di peringkat luar adalah sangat rendah.

Strength (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan)


S1: Pengetua dan semua Penolong Kanan berpengalaman lebih 3 W1: Murid berpotensi tetapi tidak dapat digilap sepenuhnya.
tahun dalam bidang pengurusan masing- masing. W2: Kewangan yang tidak mencukupi untuk menampung program dan
S2: Sekolah mencapai kewangan yang cemerlang pada tahun aktiviti kokurikulum.
2017, 2018 dan 2019. W3: Semua aktiviti kokurikulum di peringkat PPD dan JPN mengenakan
S3: Sekolah satu sesi boleh mengadakan aktiviti kokurikulum pada bayaran.
waktu petang W4:Peralatan dan kemudahan sukan tidak mencukupi berbanding jumlah
S4: Lebih 70% pelajar tinggal berdekatan sekolah. murid.
S5: Kemudahan peralatan yang mencukupi bagi kegiatan W5: Pertembungan antara aktiviti kokurikulum yang dirancang dengan
kokurikulum aktiviti akademik yang lain menyebabkan minat murid berkurangan..
S6: Pencapaian kokurikulum mencapai tahap negeri dan W6: Padang sekolah berada dalam keadaan sederhana dan dinaiki air
kebangsaan W7: 90% guru tidak mempunyai kemahiran dalam bidang kejurulatihan.
S7 Terdapat 2 orang guru yang berdedikasi dan mempunyai W8 : Beban kerja guru menyebabkan guru tidak mampu merancang dan
pengalaman kejurulatihan bagi menjayakan aktiviti sukan. melaksanakan aktiviti kokurikulum pada tahap terbaik. .
S8:Terdapat ramai murid yang berbakat dalam aktiviti kokurikulum

Opportunities (Peluang) Threat (Ancaman/Cabaran)


O1: Sokongan daripada PPD dan JPN T1: Perbezaan latar belakang sosial ibubapa menyebabkab waris yang tidak
O2: Masyarakat dan komuniti yang membantu pihak sekolah menyokong program sekolah sepenuhnya.
O3: Hubungan yang baik dengan agensi luar seperti PIBG/JPN T2: Murid dari keluarga berpendapatan rendah dan 80% adalah darI B40
/PPD. T3: Guru-guru tidak berpeluang mengikuti kursus pengendalian dan
O4: Ada jurulatih luar dan bekas pelajar yang sudi melatih pelajar. pengurusan kokurikulum kerana tidak ada kursus di peringkat PPD dan
05: Pelajar yang sering ditawarkan menyertai pertandingan- JPN.
pertandingan anjuran MSSD/NGO T4: Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian anak.
O6: PIBG yang sangat komited membantu dan menyumbang T5: Program akademik dan aktiviti kokurikulum anjuran PPD dan JPN
bantuan kewangan. mengganggu kelicinan perjalanan aktiviti kokurikulum peringkat sekolah.

59
O7: Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil bagi T6: Ibu bapa tidak menggalakkan pelajar aktif dalam kokurikulum dan tidak
kemasukan ke IPT. memahami kepentingan kokurikulum.

ISU STRATEGIK: Keterlibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti kokurikulum di peringkat luar adalah sangat rendah.

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


DALAMAN
S1: Pengetua dan semua Penolong Kanan berpengalaman W1: Murid berpotensi tetapi tidak dapat digilap
lebih 3 tahun dalam bidang pengurusan masing- masing. sepenunya
S2: Sekolah mencapai kewangan yang cemerlang pada W2: Kewangan yang tidak mencukupi untuk
tahun 2017, 2018 dan 2019. menampung program dan aktiviti kokurikulum.
LUARAN S3: Sekolah satu sesi boleh mengadakan aktiviti W3: Semua aktiviti kokurikulum di peringkat PPD dan
kokurikulum pada waktu petang JPN mengenakan bayaran.
S4: Lebih 70% pelajar tinggal berdekatan sekolah. W4: Peralatan dan kemudahan sukan tidak
S5: Kemudahan peralatan yang mencukupi bagi kegiatan mencukupi berbanding jumlah murid.
kokurikulum W5: Pertembungan antara aktiviti kokurikulum yang
S6: Pencapaian kokurikulum mencapai tahap negeri dan dirancang dengan aktiviti akademik yang lain..
kebangsaan W6: Padang sekolah berada dalam keadaan
S7 Terdapat 2 orang guru yang berdedikasi dan mempunyai sederhana dan dinaiki air
pengalaman kejurulatihan bagi menjayakan aktiviti sukan. W7: 90% guru tidak mempunyai kemahiran dalam
S8 Terdapat ramai murid berbakat dalam aktiviti kokurikulum bidang kejurulatihan.
W8 : Beban kerja guru menyebabkan guru tidak
mampu merancang dan melaksanakan aktiviti
kokurikulum pada tahap terbaik.

PELUANG (O) Strategi S-O Strategi W-O

60
. O1: Sokongan daripada PPD dan JPN Strategi(S+O) Strategi (W+O)
O2: Masyarakat dan komuniti yang
membantu pihak sekolah S4+S5+S6+O2+O4 W1+W5+O4+O3
O3: Hubungan yang baik dengan agensi
luar seperti PIBG/JPN /PPD. 1. Menggunakan jurulatih luar atau professional untu 3 Tingkatkan minat murid untuk aktif dalam
O4: Ada jurulatih luar dan bekas pelajar meningkatkan kualiti pencapaian kokurikulum melalui bahan dari internet,
yang sudi melatih pelajar. media massa dan badan NGO.
05: Pelajar yang sering ditawarkan
menyertai pertandingan-pertandingan S2+S4+S5+S8+O4+O5+O6 W1+W7+O2+O3
anjuran MSSD/NGO
O6: PIBG yang sangat komited 2 Program berfokus untuk meningkatkan 4 Menambah tahap kemahiran kejurulatihan
membantu dan menyumbang bantuan pencapaian kokurikulum. dalam kalangan guru.
kewangan.
O6: Markah penglibatan pelajar dalam W4+ O6
kokurikulum diambil bagi kemasukan ke
IPT. 5 Membeli peralatan dan kemudahan sukan
Yang mencukupi
ANCAMAN/CABARAN (T) Strategi S-T Strategi W-T
. T1: Perbezaan latar belakang sosial
ibubapa menyebabkan waris yang tidak Strategi(S+T) Strategi (W+T)
menyokong program sekolah
sepenuhnya. S7+S8+T1+T2 W8+T3 +T5
T2: Murid dari keluarga berpendapatan
rendah dan 80% adalah darI B40 6. Menyediakan pelan strategik untuk 7. Menambah tahap kemahiran pengurusan
T3: Guru-guru tidak berpeluang mengikuti pembangunan pasukan pelapis . kokurikulum akdemik untuk guru.
kursus pengendalian dan ( menambah penyertaan pasukan sekolah dalam
pengurusan kokurikulum kerana tidak pertandingan anjuran agensi luar)
ada kursus di peringkat PPD dan JPN.
T4: Harapan ibu bapa yang tinggi
terhadap pencapaian anak.
T5: Program akademik dan aktiviti
kokurikulum anjuran PPD dan JPN
mengganggu kelicinan perjalanan aktiviti
kokurikulum peringkat sekolah.
T6: Ibu bapa tidak menggalakkan pelajar
aktif dalam kokurikulum dan tidak
memahami kepentingan kokurikulum.

61
PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM (PSO) 2021 - 2023

TERAS A5 (Meningkatkan Penghayatan Nilai Dalam Kalangan Murid)

ISU STRATEGIK Penglibatan Murid Dalam Aktiviti Kokurikulum Masih Kurang Memuaskan

1. Bilangan pungutan pingat masih pada tahap yang kurang memuaskan.


2. Kedudukan dalam Daerah dalam pelbagai pertandingan masih berkurangan.
ISU SEMASA
3. Guru-guru yang kurang berpengalaman dan tidak mempunyai sijil kejurulatihan.
4. Aktiviti kokurikulum yang kurang menarik..

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.

SASARAN
BAHAGIAN
OBJEKTIF PENUNJUK PRESTASI TOV INISIATIF / STRATEGI
PENERAJU/
STRATEGIK UTAMA (KPI) (2019 2021 2022 2023 2024 2025 TINDAKAN
TANGGUNGJAWAB
)
Meningkatkan 1. Meningkatkan kualiti
1. PK KO
penglibatan pelajar pencapaian melalui
dalam pelbagai aktiviti kerjasama luar
GPS dalam Kokurikulum 2. SU KOKO
kokurikulum pada tahap 2.13 2.06 1.97 1.85 1.78 1.70
meningkat
yang optimum (90 2.Membeli peralatan
3. SU Sukan
%)menjelang tahun dan kemudahan sukan
2023. yang mencukupi

62
4. Ketua Guru
3.Menyediakan Pelan Penasihat Badan
Strategik pasukan Beruniform
pelapis.
5. Ketua Guru
4.Menyertai Penasihat Kelab
pertandingan- Persatuan.
pertandingan anjuran
pihak luar. 6. Ketua Guru
Penasihat Sukan
dan Permainan

63
PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM 2021

BAHAGIAN PENERAJU/
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
TANGUNGJAWAB

ISU STRATEGIK Keterlibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti kokurikulum di peringkat luar adalah sangat rendah.

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum

Sasaran/Capai
OBJEKTIF KPI TOV PUNCA
2019 2020 ETR
-Murid berpotensi tetapi tidak dapat
digilap sepenuhnya.
-Kewangan yang tidak mencukupi untuk
menampung program dan aktiviti
Bilangan kemenangan dalam
kokurikulum.
pertandingan
-Semua aktiviti kokurikulum di peringkat
PPD dan JPN mengenakan bayaran.
Tahap kejayaan dalam
GPS Kokurikulum 2.06 2.06 2.15 1.97 -Peralatan dan kemudahan sukan tidak
pertandingan yang disertai
mencukupi berbanding jumlah murid.
-Pertembungan antara aktiviti
Bilangan individu berprestasi
kokurikulum yang dirancang dengan
tinggi
aktiviti akademik yang lain menyebabkan
minat murid berkurangan..
-Padang sekolah berada dalam keadaan
sederhana dan dinaiki air

64
-90% guru tidak mempunyai kemahiran
dalam bidang kejurulatihan.
-Beban kerja guru menyebabkan guru
tidak mampu merancang dan
melaksanakan aktiviti kokurikulum pada
tahap terbaik.

STRATEGI TINDAKAN Strategi 1 : Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar


TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT
Klinik permainan/ Pelajar dan Bilangan kejayaan Klinik permainan/
badan beruniform( guru mendapat yang diperolehi di badan beruniform
Sepanjang RM 400
1 program Smart PK KO input yang lebih peringkat daerah, oleh tenaga
tahun (PIBG)
Matching) oleh tenaga daripada klinik negeri dan pengajar luar
pengajar luar. yang dijalankan kebangsaan kawan-kawan.
Kursus Kejurulatihan
dan Kepegawaian/
Bilangan guru
Kursus Pengendalian Sepanjang Profesionalisme Kursus
2 PK KO MSN/PIBG yang mahir
Kelab dan Persatuan tahun guru meningkat Perkembangn Staf.
meningkat
oeh Pegawai MSN
dan JPN

65
STRATEGI TINDAKAN Strategi 2: Membeli peralatan dan kemudahan sukan yang mencukupi.
TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT
Peralatan dan Bilangan
Mengadakan Hari Mohon derma
Satu kali RM 1000 kemudahan peralatan dan
1 Usahawan/Karnival PK KO melalui PIBG dan
setahun (PIBG) sukan dapat kemudahan
Kokurikulum agensi luar..
disediakan sukan

Peralatan dan Bilangan


Majlis amal Makan
Satu kali RM 1000 kemudahan peralatan dan
2 Jogathon PK KO Malam (PIBG dan
setahun (PIBG) sukan dapat kemudahan
ALUMNI)
disediakan sukan

66
STRATEGI TINDAKAN Strategi 3: Menyediakan Pelan Strategik Pasukan Pelapis.
TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT
Program Mencari Wujudkan
Mencari bakat-
Bakat Baru secara pasukan pelapis
bakat baru
berfokus bagi bagi kelab / Bilangan
Sepanjang RM 200 mengikut kelab/
1 Kelab/Sukan dan PK KO sukan dan kejayaan yang
tahun (PIBG) sukan dan
Permainan dan permainan dicapai
permaianan yang
Badan Beruniform tertentu secara
sedia ada. ..
terpilih berfokus
Program Latihan Lebih ramai
Berterusan bagi pelajar akan Bilangan
Sepanjang RM 200 Latihan intensif dan
2 Sukan/Permainan PK KO dapat menyertai kejayaan yang di
tahun (PIBG) berterusan
dan Badan pertandingan di capai
Beruniform terpilih. peringkat luar

67
STRATEGI TINDAKAN Strategi 4: Menyertai pertandingan- pertandingan anjuran pihak luar..
TEMPOH/ OUTPUT/
KOS/ KUMPULAN PELAN
BIL. BIMBINGAN TANGGUNGJAWAB HARI/ OUTCOME/
SUMBER SASARAN KONTIGENSI
KEKERAPAN BENEFIT
Melahirkan
Pertandingan
pelajar yang Bilangan
persahabatan RM Pertandingan
1 PK KO 2 kali setahun mahir dan kejayaan yang di
500(PIBG) peringkat sekolah.
berkeyakinan capai
tinggi
Melahirkan Penyertaan
Karnival Sukan/ Ko pelajar yang Bilangan pertandingan
RM
2 Akademik Peringkat PK KO Sekali Setahun mahir dan kejayaan yang anjuran sekolah
500(PIBG)
Daerah/ Negeri berkeyakinan dicapa lain dan pihak
tinggi NGO/Swasta

68
Isu: Pentadbir kurang melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program sekolah

ALAT
MANUSIA PERSEKITARAN

Tiada instrumen Jadual bertindan


Kurang yang standard dengan tugas hakiki
pengalaman
. Pengurusan tidak
sistematik
. Kurang pemantauan

. Kurang melakukan post


mortem

69
SUMBER
Isu: Pencapaian SPM belum mencapai tahap memuaskan GP 2019- 4.89

ALAT PERSEKITARAN
MANUSIA

Kurang sokongan dan


Murid tidak minat dan tidak Peralatan dorongan daripada ibubapa
fokus dalam kelas semasa pembelajaran spt untuk meningkatkan prestasi
modul berfokus anak dalam pelajaran
. Pencapaian guru dalam standard tidak mencukupi
4 SKPMg2 belum ditahap untuk membantu
. Suasana pembelajaran
. Pemantauan dan pencerapan
di rumah yang tidak
PdP kurang mantap oleh pihak
kondusif
pengurusan

Faktor sosio ekonomi yang


trendah mempengaruhi sikap
kendiri murid dalam pelajaran

. Masalah pengangkutan mempengaruhi


masa kehadiran murid ke sekolah
seterusnya menjejaskan masa pdp

SUMBER

70
Isu Bilangan murid yang mendapat sekurang-kurangnya 5A dalam SPM sangat rendah

MANUSIA ALAT PERSEKITARAN

Murid kurang mendapat


pendedahan mengenai Tiada peralatan Persekitaran di rumah tidak
peluang ke IPTA komputer/ICT di rumah membantu untuk meningkatkan
menyebabkan tugasan kecemerlangan murid
. Murid bergantung sepenuhnya di rumah tidak dapat
daripada guru untuk mendapat diselesaikan . Kurang budaya belajar secara
maklumat berkumpulan dengan rakan

. Murid kurang bermotivasi untuk


mencapai tahap cemerlang
dalam SPM

Murid kurang menggunakan


secara optimum bahan rujukan di
Pusat sumber sekolah

SUMBER 71
Isu : Dasar 60:40 tidak tercapai sepenuhnya kerana pencapaian murid yang lemah dalam Matematik
dan Sains Menengah Rendah

ALAT
MANUSIA PERSEKITARAN

1 kurang pendedahan mengenai


Opsyen guru sains dan Kekuranga aktiviti bertemakan STEM
matematik tidak mencukupi n alat radas
2. Latar belakang murid yang
sederkana dalam pencapaian 2. Kurang aktiviti ko-
sains dan matematik di akademik melibatkan
peringkat men ren inovasi dalam sains dan
matematik

Sumber kewangan
panitia tidak mencukupi
untuk membeli bahan
ABM/BBM

SUMBER

72
Isu : Guru kurang mahir menyelesaikan masalah pembelajaran murid

ALAT
PERSEKITARAN
MANUSIA
Kurang penyelidikan dan
Guru tidak menguasai dan Bahan ABM/BBM inovasi untuk meningkatkan
kurang mahir menggunakan seperti modul berfokus tahap pembelajaran murid
data untuk membuat intervensi tidak membantu PdP
murid dalam kelas
. Murid kurang menguasai kaedah
untuk mencatat nota bagi
meningkatkan pembelajaran dalam
kelas

Pelaksanaan PLC tidak


dimanafaatkan sepenuhnya
untuk meningkatakn tahap
pembelajaran murid dalam kelas

. Bilik PAK 21, ABM dan ICT tidak


digunakan sepenuhnya untuk
meningkatkan pembelajaran murid

73
SUMBER
Isu : Jurang peratus kehadiran murid kelas yang baik, sederhana dan lemah tinggi (HEM)

ALAT
T PERSEKITARAN
MANUSIA

Murid kurang Pengangkutan Sering bangun lewat


Motivasi
Murid Kurang
Ibu bapa risau lewat ke tempat
kesedaran untuk hadir
kerja atau berniaga
ke sekolah

Berniaga On line / Leka dengan gajet - Ibu tunggal/dijaga


membantu waris menonton youtube/ oleh datuk/nenek/
berniaga berwhatsapp/ sanak saudara
instagram / bertik
Ibubapa risau anak tok/ update status
lari daripada rumah
jika ditegur/dipaksa
ke sekolah

74
Isu: Murid Kurang Motivasi dan berdaya saing

ALAT
MANUSIA PERSEKITARAN

Rumah yang tidak Masalah keluargaIbu bapa


Tahap keyakinan yang sesuai untuk belajar bergaduh/bercerai
rendah
Tiada teknik Pengaruh rakan sebaya /
Masalah Kewangan ibu ulangkaji yang persekitaran tempat tinggal
bapa pendapatan B40/ betul yang kurang kondusif
kemiskinan

Tiada sokongan / Tiada buku rujukan/ Ibu tunggal/ dijaga


dorongan ibu bapa bahan rujukan oleh datuk /nenek
/saudara mara
Mengantuk tidur lewat
bermain gajet

Tidak tahu mencari


maklumat dengan
menggunakan
kaedah ICT 75
Isu:Penglibatan dan sokongan ibubapa dalam aktiviti sekolah kurang memuaskan. (HEM)

ALAT
MANUSIA PERSEKITARAN
Sukar untuk dapat Ibu tunggal
Menyerah 100 % urusan cuti/pelepasan majikan
anak - anak pada sekolah
Tiada platform bagi Hadir ke sekolah untuk
Pentingkan kerja menyalurkan dapatkan bantuan
sahaja

Masalah penjagaan PIBG kurang Kesedaran yang masih


anak lain mendedahkan peranan rendah dalam kalangan
dan kepentingan PIBK masyarakat tentang
Anak tidak memberitahu ibubapa peranan PIBK di sekolah
walaupun telah dibekalkan
dengan jadual/ pemakluman Tiada pengangkutan
khususnya suri rumah

76
Isu : Keterlibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti kokurikulum di peringkat luar adalah sangat rendah

ALAT
MANUSIA PERSEKITARAN

Kurang galakan
Tahap keyakinan Kemudahan peralatan sukan dan sokongan
yang rendah dan permainan/kokurikulum ibubapa/waris
yang belum lengkap

. Pengaruh rakan sebaya

Prasarana fizikal yang masih


. Kurang bermotivasi kurang memuaskan

. Taraf sosioekonmi yang rendah


mempengararuhi sikap pelajar
dalam kokurikulum

. Masalah pengangkutan
untuk sesi latihan di
waktu petang 77

SUMBER
PENUTUP
Pelan Strategik Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sofiah 2021-2023
merupakan satu perancangan jangka panjang lima (5) tahun yang mengambil
kira jangka masa gelombang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2013-2025. Perancangan ini merupakan satu komitmen semua warga
Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sofiah bagi memenuhi tuntutan
pelaksanaan aktiviti dan program sepanjang lima tahun pelaksanaannya
Komitmen ini perlu dilaksanakan oleh semua warga sekolah sebagaimana yang
dikehendaki di dalam pelan ini.

Seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sofiah perlulah


menjadikan Pelan Strategik ini sebagai panduan dan berusaha ke arah
memenuhi matlamat yang telah ditetapkan. Kejayaan pelan ini hanya boleh
dicapai apabila semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan apa sahaja
program dan aktiviti yang telah dirancang dengan penuh tanggungjawab dan
berusaha bersungguh-sungguh secara sepasukan ke arah mencapai KPI yang
telah ditetapkan.

78

Anda mungkin juga menyukai