Anda di halaman 1dari 4

Kelas : PKA

Mata Pelajaran : Kemahiran hidup

Tarikh : 10 Februari 2011

Hari : Khamis

Masa : 10.45 – 11.45 (60 minit)

Bilangan Murid : 5 orang (slow learner)

Tajuk : Pelihara ikan

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

Kumpulan Lemah

1) Menyebut peralatan yang digunakan untuk memelihara ikan.


2) Melakukan amali memelihara ikan hiasan dengan aksesori yang
dibekalkan.

Perentasan kurikulum : Bahasa Melayu, Sains ALam Sekitar, Matematik, Bahasa

Inggeris.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mengenal beberapa jenis ikan peliharaan

Penerapan Nilai : kasih sayang, berhati-hati, menghargai mahkluk ciptaan tuhan,


kebersihan diri

Unsur Terapi : Motor halus, Pertuturan, sosialisasi

Bahan Bantu Mengajar : sauk ikan besar, ikan replika,bekas akuarium, rumpai air, kiambang,
batu halus dan batu hiasan, label, air kolah, apron.
Langkah Isi Kandungan Aktiviti Catatan
Set Pengenalan topik 1. Guru membawa sauk ikan yang besar ke Teknik :
Induksi dalam kelas. permainan
(5 minit) 2. Guru menerangkan tentang kenapa Nilai : berkasih-
membawa sauk ikan. sayang
3. Murid diminta mencari ikan replika yang BBM: sauk ikan
telah disembunyikan. besar, ikan replika
4. Murid diberikan petunjuk tempat ikan Terapi :
disembunyikan. pengamatan,
5. Murid menunjukkan ikan yang dijumpai kinestetik
dengan guru menyauk ikan yang
dijumpai.
6. Murid dikehendaki membilang ikan yang
dijumpai.
7. Murid di perkenalkan kaitan dengan topik
Langkah Memperkenalkan 1. Guru bersoal-jawab dengan murid Teknik:
1 komponen asas tentang pengetahuan mereka tentang Soal-jawab,
(15 minit) untuk memelihara pemeliharaan ikan. tunjuk cara
ikan 2. Murid ditunjukkan peratan dan Terapi : carakerja
1) air kolah komponen yang digunakan untuk Pengamatan,
2) bekas akuarium memelihara ikan. pertuturan
3) batu hiasan 3. Murid menyebut nama peralatan satu BBM : bekas
4) batu halus persatu. akuarium, air
5) rumpai air 4. Murid dikehendaki menyebut nama kolah, batu
6) kiambang peralatan satu persatu secara rawak hiasan, rumpai
7) ikan laga mengikut peralatan yang ditunjuk. air, kiambang,
5. Murid diterangkan fungsi setiap ikan laga
komponen dan peralatan Nilai: berhati-hati,
6. Murid disoal jawab kembali tentang tolong-menolong.
fungsi dan nama alatan.
Langkah Demonstrasi langkah 1. Murid diigatkan tentang penyediaan Teknik :
2 penyediaan akuarium yang perlu berhati-hati agar demonstrasi
(10 minit) komponen asas tidak mengotorkan pakaian dengan BBM: bekas
dalam memelihara memakai apron. akuarium, air
ikan didalam 2. Murid ditunjukkan cara untuk menghias kolah, batu
akuarium. bekas akuarium dan memelihara ikan hiasan, rumpai
satu persatu. air, kiambang,
ikan laga, apron
Terapi :
pengamatan

Langkah Amali penyediaan 1. Murid diminta memakai apron sebelum Teknik: amali
3 komponen asas melakukan tugas sebagai langkah Terapi : Motor
(25 minit) dalam memelihara berhati-hati. halus, carakerja,
ikan didalam 2. Murid diberi alatan untuk menghias dan pengamatan
akuarium. memelihara ikan secara individu. BBM : bekas
3. Murid perlu menyediakan komponen akuarium, air
asas dan peralatan mengikut arahan kolah, batu
guru dan langkah-langkah yang telah hiasan, rumpai
dipelajari tadi. air, kiambang,
4. Murid memasukkan komponen dan ikan laga, apron,
peralatan dengan bantuan guru. label, mangkuk,
5. Murid memasukkan air kolah yang dan pinggan
disediakan setelah memasukkan dan Nilai: hargai
menyusun batu dan batu halus. mahkluk ciptaan
6. Murid memasukkan tumbuhan akuatik tuhan
kedalam akuarium mengikut kreativiti
masing-masing.
7. Murid memasukkan ikan hiasan ke
dalam akuarium sebagai langkah
terakhir.
8. Murid diminta untuk melabelkan
akuarium masing-masing agar tidak
bertukar kelak.
9. Murid diajarkan cara untuk memberi
makan kepada ikan.
10. Murid diminta memerhatikan ikan
masing-masing dari segi warna, dan ekor
ikan.
11. Murid diminta meletakkan akuarium
yang telah siap di sudut ikan hiasan.
Penutup Rumusan topik 1. Hasil kerja murid dinilai .akuarium yang
(5 minit) paling cantik diberi ganjaran berbentuk
pujian.
2. Murid diterapkan rasa tanggungjawab
dan prihatin terhadap hidupan akuatik
dan alam sekitar.

Anda mungkin juga menyukai