Anda di halaman 1dari 12

KEMENTERIAN PENOIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Dokumen Penjajaran Kurikulum

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 2

EDISI 2

1
KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula
melaksanakan penjajaran kurikulum selaras berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
dengan pengumuman pembukaan semula (DSKP) KSSR serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran
sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan kurikulum sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan
2020 yang dipinda. Pada ketika itu, kandungan asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala,
Kandungan Kurikulum Standard Sekolah kandungan tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong
Rendah (KSSR) telah dijajarkan bagi tujuan keseluruhan pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh
kegunaan pengajaran dan pembelajaran bagi dilaksanakan melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
memenuhi
keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih
berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
Novermber
melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.
2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di
rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020.
Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun Dr. LATIP BIN MUHAMMAD
Timbalan Pengarah Kanan
masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan
(Kluster Dasar dan Sains & Teknologi)
memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021. Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk
meneruskan pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi
tahun 2021.

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi


membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 2

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

1. Menggambar 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
1.1.1 Mengenal dan 3.1.1 Menghasilkan karya yang 5.1.1 Mempersembahkan
i. Lukisan menerangkan bahasa kreatif dengan: hasil karya secara
seni visual dalam berkumpulan mengikut
ii. Catan Bidang Menggambar (i) memilih dan kreativiti.
berdasarkan: memanipulasi media
iii. Gosokan secara kreatif.
(i) garisan, rupa,
iv. Resis imbangan dan (ii) menggunakan
kepelbagaian yang bahasa
ada pada lukisan. seni visual dalam
penghasilan karya
(ii) bentuk, warna, secara kreatif.
kontra dan
kepelbagaian yang (iii) mengaplikasikan
ada pada catan. pengetahuan,
kefahaman, dan
(iii) garisan, rupa, kemahiran bahasa
imbangan dan seni visual dalam
kepelbagaian yang menghasilkan karya
ada pada gosokan. secara kreatif.

(iv) garisan, warna, (iv) membuat kemasan


kontra serta ritma pada hasil karya.
dan pergerakan
yang ada pada Penghayatan Karya Seni
4.1
resis. Visual
4.1.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan.

1
Standard Kandungan / Standard Pembelajaran
Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
2.1 Kemahiran Seni Visual 4.1.2 Membuat apresiasi
2.1.1 Mengaplikasikan karya sendiri dan rakan
pengetahuan bahasa berpandukan bahasa
seni visual melalui seni visual, teknik dan
media dan proses serta
proses untuk menghubungkaitkan seni
menghasilkan karya dengan diri sendiri dan
dalam Bidang alam sekitar.
Menggambar

2. Membuat Corak 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
dan Rekaan 1.1.2 Mengenal dan 3.1.1 Menghasilkan karya yang 5.1.1 Mempersembahkan
menerangkan bahasa kreatif dengan: hasil karya secara
i. Lipatan dan seni visual dalam berkumpulan mengikut
Guntingan Bidang Membuat Corak (i) memilih dan kreativiti.
dan Rekaan memanipulasi
ii. Cetakan berdasarkan: media secara kreatif.

(i) rupa, warna, kontra (ii) menggunakan


dan harmoni yang bahasa seni visual
ada pada lipatan dan dalam penghasilan
guntingan. karya secara kreatif.

(ii) rupa, warna, kontra (iii) mengaplikasikan


dan kepelbagaian pengetahuan,
yang ada pada kefahaman, dan
cetakan. kemahiran bahasa
seni visual dalam
menghasilkan karya
secara kreatif.

2
Standard Kandungan / Standard Pembelajaran
Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.1 Kemahiran Seni Visual (iv) membuat kemasan


2.1.2 Mengaplikasikan pada hasil karya.
pengetahuan bahasa
seni visual melalui 4.1 Penghayatan Karya Seni
media dan proses untuk Visual
menghasilkan karya 4.1.1 Mempamerkan karya
dalam Bidang Membuat yang dihasilkan.
corak dan rekaan.
4.1.2 Membuat apresiasi
karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan
proses serta
menghubungkaitkan seni
dengan diri sendiri dan
alam sekitar.

3. Membentuk dan 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
Membuat Binaan 1.1.3 Mengenal dan 3.1.1 Menghasilkan karya yang 5.1.1 Mempersembahkan
menerangkan bahasa kreatif dengan: hasil karya secara
i. Stabail seni visual dalam berkumpulan mengikut
Bidang Membentuk (i) memilih dan kreativiti.
ii. Topeng dan Membuat Binaan memanipulasi
berdasarkan: media secara kreatif.

(i) bentuk, (ii) menggunakan


warna,imbangan bahasa seni visual
dan kepelbagaian dalam penghasilan
yang ada pada karya secara kreatif.

3
Standard Kandungan / Standard Pembelajaran
Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
stabail.
(iii) mengaplikasikan
(ii) bentuk, jalinan, pengetahuan,
imbangan dan kefahaman, dan
penegasan yang kemahiran bahasa
ada pada topeng. seni visual dalam
menghasilkan karya
2.1 Kemahiran Seni Visual secara kreatif.
2.1.2 Mengaplikasikan
pengetahuan bahasa (iv) membuat kemasan
seni visual melalui pada hasil karya.
media dan proses untuk
menghasilkan karya 4.1 Penghayatan Karya Seni
dalam Bidang Visual
Membentuk dan 4.1.1 Mempamerkan karya
Membuat Binaan. yang dihasilkan.

4.1.2 Membuat apresiasi


karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan
proses serta
menghubungkaitkan seni
dengan diri sendiri dan
alam sekitar.

4
Standard Kandungan / Standard Pembelajaran
Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

4. Mengenal Kraf 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
Tradisional 1.1.4 Mengenal dan 3.1.1 Menghasilkan karya yang 5.1.1 Mempersembahkan
menerangkan bahasa kreatif dengan: hasil karya secara
i. Alat Permainan seni visual dalam berkumpulan mengikut
Bidang Mengenal Kraf (i) memilih dan kreativiti.
ii. Tembikar Tradisional memanipulasi
berdasarkan: media secara kreatif.

(i) bentuk, jalinan, (ii) menggunakan


imbangan dan bahasa seni visual
kontra yang ada dalam penghasilan
pada alat karya secara kreatif.
permainan.
(iii) mengaplikasikan
(ii) bentuk, jalinan, pengetahuan,
imbangan dan kefahaman, dan
kepelbagaian yang kemahiran bahasa
ada pada tembikar. seni visual dalam
menghasilkan karya
2.1 Kemahiran Seni Visual secara kreatif.
2.1.4 Mengaplikasikan
pengetahuan bahasa (iv) membuat kemasan
seni visual melalui pada hasil karya.
media dan proses untuk
menghasilkan karya Penghayatan Karya Seni
dalam Bidang Mengenal 4.1
Visual
Kraf Tradisional. 4.1.1 Mempamerkan karya
yang dihasilkan.

4.1.2 Membuat apresiasi

5
Standard Kandungan / Standard Pembelajaran
Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan
proses serta
menghubungkaitkan seni
dengan diri sendiri dan
alam sekitar.

6
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 2

Sahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8 Blok ES. Kompleks Kerajaan Parcel E
62604 Putrajaya
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917