Anda di halaman 1dari 10

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Penyelidikan Dalam Pendidikan – Kertas Projek


Kursus/Modul Research in Education – Project Paper

2. Kod Kursus PBKK3173

3. Nama Staf
Dr Nazifah Shaik Ismail
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar melalui pengalaman sebenar melaksanakan penyelidikan
Kursus/Modul pendidikan sebagai persediaan mereka ke arah menjadikan penyelidikan pendidikan sebagai
dalam Program satu amalan dan sebahagian daripada tanggungjawab pendidik di sekolah.

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 4 / Semester I Tahun 4 (Khusus untuk PISMP B&K)
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
127.5
P= Pentaksiran
- - 40 0.5 - - - 87

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat(jika ada) Lulus PBKK3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Melaksanakan satu penyelidikan pendidikan dalam bidang major di institusi
Outcomes, CLO) pendidikan. (C3, P6, A4, PLO2, PLO3, CTPS3)

2. Menulis satu laporan penyelidikan pendidikan yang telah dilaksanakan di institusi


pendidikan dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan (C6, A4, PLO1,
PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)

3. Menghasilkan artikel penyelidikan pendidikan. (C6, A4, PLO3, PLO6, CTPS4, LL2)

4. Membentangkan hasil penyelidikan pendidikan. (C3, P5, A2, PLO4, CS3)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
X X X
1
X X
2
X X
3
X X X
4

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Pemikiran kritis dan dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS4), Kemahiran
(Transferable Skills, berkomunikasi (CS3), Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. (LL2).
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran Amali (Penulisan dan bimbingan)

Strategi Pentaksiran:

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
PLO1 – Pengetahuan dan Laporan Penyelidikan
Amali
kefahaman Pendidikan
PLO2 – Kemahiran Praktik untuk
Laporan Penyelidikan
menyelesaikan masalah Amali
Pendidikan
PLO3 – Kemahiran
Laporan Penyelidikan
penyelesaian masalah,
Pendidikan
kemahiran saintifik,dan Amali
Artikel Penyelidikan
pemikiran kreatif

Pembentangan
PLO4 – Berkomunikasi Pembentangan Pelaporan Hasil
Penyelidikan
Laporan Penyelidikan
PLO6 – Pengurusan maklumat
Pendidikan
dan pembelajaran sepanjang Amali
Artikel Penyelidikan
hayat

12. Sinopsis Kursus ini memberi kemahiran penyelidikan yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan,
penulisan laporan, pembentangan kertas penyelidikan, dan menghasilkan artikel penyelidikan
dalam pendidikan di institusi pendidikan.

This course provides students the skills on how to carry out research which involves doing
research, report writing, presentation of research papers, and writing educational research
articles for the educational institutions.

13. Mod Penyampaian Amali (Bimbingan dan Penyeliaan)

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus dalam Bentuk Projek (100%)
Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan (%)

Laporan Penyelidikan Pendidikan


70
(10, 000 patah perkataan)
Pembentangan
Tugasan Pelaporan Hasil Penyelidikan 20
(30 minit)
Artikel Penyelidikan
10
(1, 500 patah perkataan)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Kursus (Course
Learning CLO 1 X X
Outcomes, CLO)
CLO 2 X X X
dengan
Objektif Pendidikan CLO 3 X X
Program
(Programme CLO 4 X
Educational
Objectives, PEO)
Objektif Pendidikan Program (PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Melaksanakan satu penyelidikan pendidikan dalam bidang major di institusi
CLO1 pendidikan. (C3, P6, A4, PLO2, PLO3, CTPS3)

Menulis satu laporan penyelidikan pendidikan yang telah dilaksanakan di


institusi pendidikan dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan
CLO2
(C6, A4, PLO1, PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)

Menghasilkan artikel penyelidikan pendidikan. (C6, A4, PLO3,PLO6,


CLO3
CTPS4, LL2)
CLO4 Membentangkan hasil penyelidikan pendidikan. (C3, P5, A2, PLO4, CS3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X X
dengan Hasil
Pembelajaran CLO 2 X X X
Program CLO 3 X X
(Programme
Learning CLO 4 X
Outcomes, PLO)

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
dan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam Bimbingan dan
Kaunseling
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
Bimbingan dan Kaunseling bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balaskepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Melaksanakan satu penyelidikan pendidikan dalam bidang major di institusi
CLO1
pendidikan. (C3, P6, A4, PLO2, PLO3, CTPS3)
Menulis satu laporan penyelidikan pendidikan yang telah dilaksanakan di
CLO2 institusi pendidikan dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan
(C6, A4, PLO1, PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)
Menghasilkan artikel penyelidikan pendidikan. (C6, A4, PLO3, PLO6,
CLO3
CTPS4, LL2)
CLO4 Membentangkan hasil penyelidikan pendidikan. (C3, P5, A2, PLO4, CS3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

4
Bersemuka
Bersemuka

Jumlah
Interaksi
Interaksi

Bukan

SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Melaksanakan Penyelidikan Pendidikan di Institusi
Pendidikan dan Menulis Draf Laporan
 Pendahuluan

- Latar belakang
- Pernyataan masalah
- Kerangka konseptual
- Tujuan kajian
- Objektif kajian
- Persoalan kajian 6 6

- Hipotesis kajian
- Skop kajian
- Batasan kajian
- Kepentingan kajian
- Definisi operasional/istilah
- Kesimpulan
*Bagi kajian tindakan guna format yang ditetapkan.

 Kajian Literatur

- Pengenalan

- Tujuan tinjauan literatur


4 4
- Kaedah penulisan literatur

- Kesimpulan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

5
 Metodologi

 Kuantitatif
o Pengenalan
o Reka Bentuk Kajian
o Lokasi Kajian
o Pensampelan
o Instrumen kajian
o Kajian rintis
o Kesahan dan kebolehpercayaan kajian
o Prosedur pengumpulan data
o Tatacara penganalisisan data
6 6

 Kualitatif
o Pengenalan
o Lokasi kajian
o Reka bentuk kajian
o Pensampelan
o Instrumen Pengumpulan data
o Kesahan dan kebolehpercayaan kajian
o Prosedur pengumpulan data

 Kesimpulan

 Tatacara Penganalisisan Data


 Kuantitatif
o Statistik deskriptif dan Inferensi (Deskriptif:
min, median,mod, varians, sisihan piawai
julat, skor z) (Inferensi: ujian t, ujian
Kruskall-Wallis, khi kuasa dua, anova, dan
korelasi)
o Analisis data (manual dan perisian)
8 8
o Interpretasi data

 Kualitatif
o Pengurusan data (temu bual, analisis
dokumen, pemerhatian)
o Analisis data (manual dan perisian)
o Pemaparan data
 Kesimpulan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

6
 Perbincangan
- Rumusan Dapatan Keseluruhan
- Implikasi Kajian 4 4

2. Menghasilkan Laporan Penyelidikan Pendidikan


 Memurnikan Laporan Penyelidikan Pendidikan 8 8
 Menjilidkan Laporan Penyelidikan Pendidikan

3. Menghasilkan Artikel Penyelidikan Pendidikan


 Penyediaan artikel penyelidikan pendidikan 4 4

Kerja Kursus
0.5 87 87.5

Ulangkaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 40 0.5 87 127.5

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

7
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Amali 40

Laporan Penyelidikan
Pendidikan - 60
(10,000 pp)

Artikel penyelidikan
- 9
(1, 500 pp)

Pembentangan
Pelaporan Hasil 0.5 18
Penyelidikan

Jumlah 40.5 87

Jumlah Jam
Pembelajaran 127.5
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Creswell, J. W. (2015). Educational research, planning, conducting, and evaluating quantitative
and qualitative research. (4th. ed.). Ohio: Prentice Hall.
Mills, G. E. (2011). Action research. A guide for the teacher researcher. (4th. ed.). Boston, M.A.:
Pearson Education.
Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.

Rujukan Tambahan Azizi Yahya, Shahrin Hashim,Jamaludin Ramli, Yusof Boon,& Abdul Rahim Hamdan (2007).
Menguasai penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Professional.

Chua, Y. P. (2006). Kaedah dan statistik penyelidikan, Asas statistik penyelidikan, Buku 2. Kuala
Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.
Johnson, A.P. (2009). What every teacher should know about action research. Boston, M.A.:
Pearson Education Inc.
Koshy. V. (2010). Action research for improving educational practice (2nd. ed.) London. Sage
Publications.
Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A Methods
sourcebook (3rded.). USA: SAGE Publications
McNiff, J. & Whitehead, J. (2009). Doing and writing action research. London: Sage Publications.

Mohd. Majid Konting. (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Othman Lebar. (2011). Kajian tindakan dalam pendidikan: Teori dan amalan. Tanjung Malim,
Perak: Penerbit UPSI.

Pelaksanaan kursus ini haruslah merujuk kepada Garis Panduan Pelaksanaan Penyelidikan
Maklumat IPGM.
19.
Tambahan
Perisian menganalisis data kuantitatif dan kualitatif.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

8
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
PBKK3173 PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN – KERTAS PROJEK (3 KREDIT)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN
Pengajaran dan Pentaksiran
KURSUS PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Melaksanakan satu
penyelidikan pendidikan Laporan
dalam bidang major di Penyelidikan
X X Amali
institusi pendidikan. (C3, Pendidikan
P6, A4, PLO2, PLO3,
CTPS3)
2. Menulis satu laporan
penyelidikan pendidikan Amali
yang telah dilaksanakan di Laporan
institusi pendidikan dengan Penyelidikan
X X X
merujuk kepada pelbagai Pendidikan
sumber yang relevan (C6,
A4, PLO1, PLO3, PLO6,
CTPS3, LL2)
3. Menghasilkan artikel
penyelidikan pendidikan. Amali Artikel
(C6, A4, PLO3, PLO6, X X Penyelidikan
CTPS4, LL2)

4. Membentangkan hasil
Pelaporan
penyelidikan pendidikan.
X Pembentangan Hasil
(C3, P5, A2, PLO4, CS3)
Penyelidikan
Laporan
Penyelidikan
Pendidikan
Amali Artikel
KESELURUHAN X X X X X Penyelidikan
Pembentangan
Pelaporan
Hasil
Penyelidikan

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan dan Pengalaman Mengajar

Ijazah Doktor Falsafah Kurikulum dan Pengajaran (USM)


Sarjana Sains Pentadbiran Pendidikan (UPM)
1 Dr. Ramli bin Ismail Ijazah Sarjana Muda Sastera Sejarah (USM)
Ijazah Doktor Falsafah Persuratan Melayu (UKM)
Sarjana Kesusasteraan Melayu (UPM)
2 Dr. Mohd Haidi bin Kasran Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Melayu (UPM)
Ijazah Doktor Falsafah Perbandingan Pendidikan (Universiti of
Bristol UK, 2010)
3 Dr. Norliza binti Kushairi Sarjana Sains Pengurusan (UUM)
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan Kimia/ Bahasa
Inggeris(Kepujian) (UM)
Ijazah Doktor Falsafah Sains Maklumat (UKM)
Sarjana Sains Teknologi Maklumat (UPM)
4 Dr. Hazlina binti Awang Lah Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (UiTM,-UKM )
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Sejarah(UKM)
Sarjana Sains Pendidikan Sejarah (UKM)
5 Dr. Ahamad bin Rahim Ijazah Sarjana Muda Sastera Sejarah /Bahasa Melayu (USM)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

9
Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


Prof. Dr Kamarul Shukri bin Mat Pengarah, Penerbit UniSZA,
1 Teh Profesor Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak,
Kuala Terengganu.
Prof. Madya Dr Zakaria bin Prof Madya Pensyarah, Jabatan Psikologi dan Kaunseling,
2 Mohamad Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi,
Universiti Malaysia Terengganu,
Kuala Terengganu.

Nama Panel Pemurni:

Bil. Nama Pemurni


Kelayakan Akademik
Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Melayu (UPM)
Sarjana Pengajian Melayu (UM)
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengajian Bahasa Melayu
1 Dr. Rosli b Ab. Rahman dan Sejarah (UM)
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (UM)
Sarjana Pengurusan Teknologi (UTM)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan
2 Dr. Fan Siong Peng Matematik (USM)
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (USM)
Sarjana Pendidikan Matematik (UM)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik/Kimia
3 Dr. Nurul Hidayah Lucy bt Abdullah (Kepujian) (UTM)
Ijazah Doktor Falsafah Perbandingan Pendidikan (Universiti
of Bristol UK, 2010)
Sarjana Sains Pengurusan (UUM)
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan Kimia/
4 Dr. Norliza bt Khusaini Bahasa Inggeris(Kepujian) (UM)
Sarjana Pembangunan Sumber Manusia
5 Pn. Chuah Kim Hwa Ijazah Sarjana Muda Antropologi dan Sosiologi

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2021)

10

Anda mungkin juga menyukai