Anda di halaman 1dari 52

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT

1 Isi Kandungan 1
2 Visi, Misi, Moto, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Sains 2-3
3 Pendahuluan, Rasional, Matlamat Panitia dan Objektif Panitia 4-5
4 Carta Organisasi Panitia 6
5 Maklumat Guru Mata Pelajaran 7
6 Analisis SWOT 8-11
7 Perancangan Strategik Panitia 13
8 PELAN TAKTIKAL 15 - 20
9 PELAN OPERASI 22 - 39
10 Carta Gantt Pelaksanaan Rancangan Panitia 40 - 41
13 Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 42 - 43
11 Analisis Pencapaian Murid Peperiksaan UPSR 44

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA
1
MISI
MELESTARI SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MOTO
CEMERLANG SAINS

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

2
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani
berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.  Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS


Pendidikan Sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan
memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitatif, dinamik,
tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan
teknologi

Pendahuluan : Panitia Sains merupakan satu unit yang telah diperkenalkan disemua sekolah bagi membantu murid

3
membentuk pengetahuan dalam mata pelajaran Sains dalam kehidupan seharian . Panitia ini juga
membantu murid meningkatkan kemahiran dalam kemahiran proses Sains yang diketengahkan dalam mata
pelajaran ini. Selain itu panitia ini juga menjalankan projek-projek dan pelbagai aktiviti yang berkaitan
dengan Sains. Panitia ini juga berperanan untuk meningkatkan prestasi murid melalui ujian –ujian yang
dijalankan pada setiap bulan. Ini bagi meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Sains yang
semakin mencabar pada masa kini .Justeru ini panitia Sains berusaha kearah memartabatkan Sains sebagai
mata pelajaran yang diminati oleh murid.

Rasional : Meningkatkan prestasi Sains murid melalui pelbagai program yang telah dirancang. Panitia juga boleh
membantu murid untuk menjadikan Sains mata pelajaran yang berguna dalam kehidupan seharian murid.

Matlamat : Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Sains bagi tahun ini diadakan dengan matlamat untuk memperbaiki
dan meningkatkan lagi pengetahuan murid dalam bidang Sains umumnya dan kemahiran proses Sains
khasnya di dalam dan di luar bilik darjah, sejajar dengan hasrat melahirkan masyarakat saintifik yamg
berkemahiran tinggi dalam bidang Sains dan teknologi.

Objektif
4
1. Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam mata pelajaran Sains setiap tahun sehingga mencapai 100%.
2. Merangsang murid supaya berfikir secara kreatif dan kritis seterusnya membina kebolehan murid untuk menjawab soalan–
soalan kemahiran Sains dengan baik dan soalan KBAT.
3. Menambah dan mengembangkan idea serta pengetahuan murid yang sedia ada dalam bidang Sains, seterusnya menarik minat
mereka untuk mendalami bidang Sains ke tahap yang lebih tinggi dan menjadikan UPSR sebagai batu loncatan untuk pergi jauh
dalam bidang Sains.
4. Menanam sikap positif murid terhadap keupayaan mereka dalam bidang Sains melalui motivasi kendiri dan membentuk
keyakinan terhadap kebolehan mereka.menguasai kemahiran proses Sains melalui program atau aktiviti yang dilaksanakan
seterusnya boleh menjawab soalan UPSR dengan penuh keyakinan.
5. Menjana pemikiran yang rasional untuk melengkapkan diri dari segi rohani,jasmani,emosi dan intelek dalam membuat satu-satu
pertimbangan melalui proses penerimaan maklumat dan kebolehan mentafsir yang murid dalam bidang Sains.
6. Membina budaya ilmu dalam diri murid dengan menjadikan Sains sebagai satu cabang ilmu yang membentuk keperibadian yang
cemerlang.

PERANCANGAN STRATEGIK
ORGANISASI PANITIA SAINS
5
SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI MOHAMAD ARIFF

PENASIHAT
GURU BESAR
ENCIK ABDUL HARIS BIN MOHD ZAIN

PENGERUSI 2 PENGERUSI 1 PENGERUSI 3


PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM
EN.SAUBRI B OTHMAN PUAN SABARIAH BT ABDULLAH

KETUA PANITIA
EN.MOHAMAD BIN GHAZALI

SETIAUSAHA
PUAN SURAINI BINTI SHAMSUDIN

AHLI JAWATANKUASA
NOOR JANNAH BINTI SHARIFF

6
CARTA ORGANISASI PANITIA SAINS

PENGERUSI
ENCIK ABDUL HARIS BIN MOHD ZAIN
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1
EN.ABDULLAH BIN MAN
GPK TADBIR DAN KURIKULUM

NAIB PENGERUSI 11
EN SAUBRI B OTHMAN
GPK HEM

NAIB PENGERUSI lll


PN. SABARIAH BT ABDULLAH
GPK KO-KURIKULUM

KETUA PANITIA
EN. MOHAMAD BIN GAHZALI

7
SETIAUSAHA
PUAN SURAINI BINTI SHAMSUDIN

AHLI JAWATANKUASA
NUR JANNAH BINTI

MAKLUMAT GURU SAINS SK HAJI MOHAMAD ARIFF

BILANGAN TARIKH KELULUSAN KELULUSAN


NO FAIL
NAMA OPSYEN KATEGORI TAHUN SAH AKADEMIK IKHTISAS
JPK
BERKHIDMAT JAWATAN
MOHAMAD BIN GHAZALI SAINS SR

JAMALIAH BT MOHD DESA 54881 SAINS SR 17 1.11.02 SPM IJAZAH

SAINS SR 29 1.10.89 SPM


PENGAJIAN SR 14 1.8.2008 SPM IJAZAH
SURAINI BINTI SHAMSUDIN 62941 MELAYU

PENGAJIAN SR 14 1.12.2016 SPM IJAZAH


MELAYU

8
ANALISIS SWOT – Panitia Sains SK HAJI MOHAMAD ARIFF

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1. Mempunyai guru terlatih yang berpengalaman W1. Masih terdapat murid yang tidak menguasai kemahiran 3 M
S2. Bilik Sains yang lengkap dengan kemudahan asas W2. Murid kurang memahami Kemahiran Proses Sains
S3. Dua orang guru berpengalaman lebih 10 tahun mengajar Sains W3. Pencapaian A dalam Sains belum memuaskan

9
S4. Mempunyai guru yang berpengalaman dalam menanda W4. Murid kurang minat mata pelajaran Sains.
kertas UPSR .

Peluang (0) Cabaran / Ancaman (T)

O1. PIBG sangat memberi sokongan T1. Murid yang lemah, ketidakhadiran murid ke sekolah atas sebab
O2. Sikap ibu bapa yang positif tertentu dan murid sering berpindah masuk dan keluar
O3. Guru komited dalam pengajaran T2. Guru selalu keluar atas arahan JPN/PPD
O4. Bahan-bahan dan alatan Sains yang baru dan mencukupi untuk T3. Murid tidak menunjukkan minat dan menumpukan perhatian
menjalankan amali semasa proses PdP
T4. Ibu bapa murid kurang mengambil tahu hal pembelajaran murid

COWS / TOWS MATRIKS – Panitia Sains SK HAJI MOHAMAD ARIFF

DALAMAN
S ( STRENGTH ) – KEKUATAN W ( WEAKNESS ) – KELEMAHAN

S1. Mempunyai guru terlatih yang W1. Masih terdapat murid yang tidak
LUARAN berpengalaman menguasai kemahiran 3 M
S2. Bilik Sains yang lengkap dengan kemudahan W2. Murid kurang memahami Kemahiran
asas Proses Sains
S3. Dua orang guru berpengalaman lebih 10 W3. Pencapaian A dalam Sains belum

10
tahun mengajar Sains memuaskan
S4. Mempunyai guru yang berpengalaman W4. Murid kurang minat mata pelajaran Sains.
dalam menanda kertas UPSR .

O ( OPPORTUNITIES ) - PELUANG SO - Strategik ( Action Word ) WO - Strategik

O1. PIBG sangat memberi sokongan S1 + S2 + S3 + S4 + O3 +O4 W1 + W2 + W3 + W4 +O2 + O3


O2. Bengkel pemantapan Sains kerap diadakan Memastikan pembelajaran dan pengajaran Memantapkan kemahiran guru yang mengajar
untuk guru oleh PPD dan JPN yang berkesan Sains
O3. Guru komited dalam pengajaran
O4. Bahan-bahan dan alatan Sains yang baru S1 + S2 +S3 + O1+O2 + O3 W3+ W4 + O1 + O3 + O4
dan mencukupi untuk menjalankan amali Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains Menarik minat murid terhadap mata pelajaran
Sains

T (THREATS) – CABARAN /ANCAMAN ST - Strategik WT - Stategik

T1. Murid yang lemah, ketidakhadiran murid S1 + S2+ T2 W2 + W3 + T1 +T2


ke sekolah atas sebab tertentu dan murid Menyediakan modul pengajaran Sains Mengurangkan masalah ponteng di kalangan
sering berpindah masuk dan keluar murid.
T2. Guru selalu keluar atas arahan JPN/PPD Menambah bahan latih tubi kepada murid
T3. Murid tidak menunjukkan minat dan
menumpukan perhatian semasa proses W1 + T2
P&P Meningkatkan kecemerlangan guru
T4. Ibubapa murid kurang mengambil tahu hal Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk
pembelajaran murid tugasan murid.

KETERANGAN

11
S-O : GUNA KEKUATAN DAN REBUT PELUANG

S-T : GUNA KEKUATAN DAN ELAK ANCAMAN

W-O : ATASI KELEMAHAN DAN REBUT PELUANG

W-T : ATASI KELEMAHAN DAN ELAK ANCAMAN

STRATEGI

JENIS STRATEGI STRATEGI-STRATEGI YANG TELAH DIJANA


.
S1 + S2 + S3 + S4 + O3 +O4 S1 1. Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

S1 + S2 + S3 + O1 + O2 + O3 S2 2. Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

W3 + W4 + O1 + O3 + O4 S3 3. Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains

12
W1 + T2 S4 4. Meningkatkan kecemerlangan guru. Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk
tugasan murid

W1 + W2 + W3 + W4 +O2 + O3 S5 5. Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

PELAN STRATEGIK 2021-2023


13
PANITIA SAINS
SK HAJI MOHAMAD ARIFF

SASARAN
MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI INISIATIF / STRATEGI
STRATEGIK
2018 2019 2020 2021 2022
1.Penguasaan Meningkatkan Meningkatkan Bilangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% S1 Memastikan
murid didalam prestasi murid penguasaan, kelulusan dalam PdP yang
KPS masih dalam Sains pengetahuan Sains berkesan
lemah dan kemahiran S2 Mengukuhkan
murid serta pencapaian murid
2.Pengetahuan memberi dalam Sains
sedia ada pendedahan S3 Menarik minat murid
murid amat awal dan minat terhadap mata
kurang dan mengenai Sains pelajaran Sains
pendedahan kepada murid. S4 Meningkatkan
awal murid kecemerlangan
terhadap Sains guru. Menyediakan
juga amat pakej bahan PdP
terbatas Sains untuk tugasan
murid
S5 Memantapkan
kemahiran guru yang
mengajar Sains

14
PELAN TAKTIKAL 2021
PANITIA SAINS
SK HAJI MOHAMAD ARIFF

15
Pelan Taktikal 2021 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Strategi 1 - Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

Program / Pelan
Bil. Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI
Projek Kontigensi
1 Bijak Mengajar Semua guru Sains Mac - RM 100 Memantapkan Guru dapat Kursus Dalaman
November kemahiran guru yang mengaplikasikan
mengajar Sains kemahiran dalam
pembelajaran dan
pengajaran

2 Pembinaan Semua guru Sains Mac - RM500 Memperbanyakkan Murid dapat Perkembangan
modul soalan November koleksi bahan membuat latih staff
Tahun 1 - 6 pembelajaran dan tubi dengan
pengajaran banyak melalui
bahan yang telah
dibina

16
Pelan Taktikal 2021 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Strategi 2 - Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Program / Pelan
Bil. Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI
Projek Kontigensi
1 Teknik Ketua Panitia 2 kali (Feb - RM 500 Murid tahu cara Bilangan murid Teknik
menjawab Sains Ogos) PIBG menjawab soalan mendapat A dan menjawab
Kertas 1 dan sebenar dan cara lulus dalam PPSR soalan oleh
Kertas 2 PPSR pemarkahan meningkat guru Sains
(dalaman)

2. Panduan Ketua Panitia 2 kali (April- Jun) RM500 Murid tahu cara Bilangan murid Teknik
menjawab Sains PIBG menjawab soalan mendapat A dan menjawab
soalan Sains bagi sebenar dan cara lulus dalam PPT soalan oleh
murid Tahun 4 pemarkahan dan PAT guru Sains
dan 5 meningkat (dalaman)

3. Kelas tambahan GPK 1 dan 4 X sebulan Bayaran dari Murid lulus dalam Bilangan murid Kelas
PPSR Penyelaras Tahun Isnin murid peperiksaan PPSR mendapat A dan Tambahan
6 dan PIBG RM 20 sebulan meningkat kepada lulus dalam PPSR Intensif Isnin
100% meningkat

4. Kelas tambahan GPK 1 dan Cuti Sekolah Bayaran dari Murid lulus dalam Bilangan murid Kelas
PPSR Tahun 6 Penyelaras Tahun murid peperiksaan mendapat A dan tambahan
6 dan PIBG RM40 setahun meningkat kepada lulus dalam PPSR Cuti Sekolah
100% meningkat serta
mengurangkan

17
gagal
Program / Pelan
Bil. Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI
Projek Kontigensi
5. Latih tubi Semua guru Sains Mac-Sept Bayaran dari 100% murid dapat Bilangan murid Program
berasaskan Tahun 6 murid memanfaatkan mendapat A dan Klinik Sains
modul oleh guru RM 15 setahun bahan lulus dalam PPSR
Sains tahun 6 meningkat

6. Sains bersama Semua guru Sains Jan- Sept Bayaran dari 100% murid dapat Bilangan murid Tutorial
Akhbar DIDIK Tahun 6 Setiap hari Isnin murid memanfaatkan mendapat A dan Akhbar DIDIK
RM 40 setahun bahan lulus dalam
UPSR meningkat

18
Pelan Taktikal 2021 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Strategi 3 - Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Program / Pelan
Bil. Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI
Projek Kontigensi
1 Terokai Dunia Semua guru Sains April Rm 400 Semua murid Tahun Bilangan murid Program Minggu
Sains PIBG 1- 6 mengambil meminati Sains Panitia Sains
bahagian bertambah 2019

2 Pertandingan Guru Sains Tahun 1 hari Sumber dari Mencungkil idea Bilangan murid Aktiviti selepas
Reka Binaan 6 (Oktober) murid kreativiti murid meminati Sains PPSR
bertambah

3 Perlumbaan Guru Sains Tahun 1 hari Sumber dari Mencungkil idea Bilangan murid Aktiviti selepas
Kereta Buatan 6 (Oktober) murid kreativiti murid meminati Sains UPSR
Sendiri bertambah

4 Program Popkuiz Semua guru Sains Hari Rabu RM 200 Semua murid dapat Bilangan murid Perhimpunan
Sains setiap minggu PIBG pengetahuan Sains meminati Sains pagi Rabu
(Feb– Sept) bertambah

5 Lawatan Sambil Semua guru Sains 1 hari RM 60 seorang Semua murid dapat Bilangan murid Lawatan Sambil
Belajar (Jun) pengetahuan Sains meminati Sains Belajar
bertambah

19
Pelan Taktikal 2021 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Didik Hibur di dalam unsur Didik Hibur


kelas dalam
pembelajaran dan
pengajaran

20
Pelan Taktikal 2021 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Strategi – 5 Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Program / Pelan
Bil. Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI
Projek Kontigensi
1 Kursus Semua guru Sains Februari 4 orang x 1 Meningkatkan Guru dapat Perkembangan
Peningkatan PdP (1 hari) hari x RM5 = kemahiran guru mengaplikasikan Staf
(secara dalaman) RM 20 mengajar Sains kemahiran dalam
pembelajaran dan
pengajaran

2 Taklimat Semua guru Sains Januari 4 orang x 1 Meningkatkan Guru faham dan Perkembangan
Penataran (1 hari) hari x RM5 = pemahaman guru mahir dengan Staf
Format Baru RM 20 tentang format UPSR format baru PPSR
Sains PPSR terutama guru tahun
(secara dalaman) 1 hingga 3

3 Bengkel Semua guru Sains Mac 4 orang x 1 Meningkatkan Guru membina Perkembangan
Pembinaan (1 hari) hari x RM5 = pemahaman guru soalan ujian staf
Items mengikut RM 20 tentang pembinaan mengikut
konstruk item soalan mengikut konstruk dan
konstruk dan menyediakan JSU
menyediakan JSU

21
PELAN OPERASI 2021
PANITIA SAINS
SK HAJI MOHAMAD ARIFF
22
PELAN OPERASI 1 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 1 : Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

Nama Program Bijak Mengajar


Rasional Meningkatkan kemahiran guru Sains berdasarkan penguasaan Kemahiran Proses Sains
Objektif Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains
Tempoh Mac - November
Kumpulan Sasaran Semua guru Panitia Sains
Guru Terlibat Semua guru Panitia Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Mac
2. Perbincangan pelaksanaan dengan semua guru Sains
3. Pelaksanaan aktiviti
 Pengesahan kehadiran
 Surat menyurat
 Jadual Program
 Tempat dan bahan keperluan program
4. Penilaian dan Pelaporan KPI
5. Kos = RM100
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa

23
dan akan datang)

PELAN OPERASI 1 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 1 : Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

Nama Program Pembinaan Modul Soalan Tahun 1 hingga 6


Rasional Memperbanyakkan koleksi bahan pembelajaran dan pengajaran
Objektif Meningkatkan kemahiran guru dalam menghasilkan soalan-soalan berdasarkan JSU yang telah ditetapkan dan
soalan KBAT
Tempoh Mac - November
Kumpulan Sasaran Semua guru Panitia Sains
Guru Terlibat Semua guru Panitia Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Mac
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan semua guru Sains
3. Pelaksanaan aktiviti
 Pengesahan kehadiran
 Surat menyurat
 Pengagihan tugas guru untuk membuat modul dari Tahun 1 hingga 6
 Tempat dan bahan keperluan program
4. Penilaian dan Pelaporan KPI
5. Kos = RM500
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

24
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Program Teknik Menjawab Kertas 1 dan Kertas 2 PPSR


Rasional Murid perlu menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan pemarkahan
Objektif 1. Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format PPSR
2. Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan PPSR
Tempoh Dua kali (Februari hingga Ogos)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6 yang akan menduduki PPSR
Guru Terlibat Guru Sains tahun 5 dan 6
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Februari
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan AJK Program
3. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
4. Pelaksanaan aktiviti
 Pengesahan kehadiran
 Surat menyurat – Surat jemputan (Penceramah Luar atau Penceramah Dalaman)
 Jadual Program
 Tempat dan bahan keperluan program
5. Penilaian dan Pelaporan KPI
6. Kos = RM500 (PIBG)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

25
Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Program Panduan Menjawab Soalan Sains bagi murid Tahun 4 dan 5
Rasional Murid perlu menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan pemarkahan
Objektif 1. Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format PPSR
2. Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan PPSR
Tempoh Dua kali (April hingga Jun)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 4 dan Tahun 5
Guru Terlibat Guru Sains tahun 4 dan 5
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan April
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan AJK Program
3. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
4. Pelaksanaan aktiviti
 Pengesahan kehadiran
 Surat menyurat – Surat jemputan (Penceramah Luar atau Penceramah Dalaman)
 Jadual Program
 Tempat dan bahan keperluan program
5. Penilaian dan Pelaporan KPI
6. Kos = RM500 (PIBG)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

26
Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Program Kelas Tambahan PPSR


Rasional Keputusan peperiksaan murid meningkat
Objektif 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%
3. Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat
Tempoh Empat kali sebulan (Februari hingga Ogos)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6
Guru Terlibat Guru Sains tahun 6
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Februari
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas
3. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
4. Menghadiri program
5. Pelaksanaan aktiviti
 Pengesahan kehadiran
 Penyediaan Jadual Kelas Tambahan
 Pengagihan guru dan kelas
 Tempat dan bahan keperluan program
6. Penilaian dan Pelaporan KPI
7. Kos = Bayaran dari murid ( RM20 sebulan)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.
Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

27
Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)
PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains


Nama Program Kelas Tambahan PPSR Tahun 6
Rasional Keputusan peperiksaan murid meningkat
Objektif 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%
3. Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat
Tempoh  4 kali sebulan (Februari – Ogos) (Kelas Tambahan Sabtu)
 Setiap Isnin dan Selasa (Kelas Tambahan Intensif)
 Cuti Sekolah (Kelas Tambahan Cuti Sekolah)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6
Guru Terlibat Guru Sains tahun 6
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Februari 2016
2. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
3. Menghadiri program
4. Pelaksanaan aktiviti
 Pengesahan kehadiran
 Penyediaan Jadual Kelas Tambahan
 Pengagihan guru dan kelas
 Tempat dan bahan keperluan program
5. Penilaian dan Pelaporan KPI
6. Kos = Bayaran dari murid ( RM40 setahun)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.
Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains
Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
28
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa
dan akan datang)

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Program Latih tubi berasaskan modul oleh guru Sains tahun 6
Rasional Keputusan peperiksaan murid meningkat
Objektif 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. 100% murid dapat memanfaatkan bahan
Tempoh Mac hingga September
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6
Guru Terlibat Guru Sains tahun 6
Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Mac
2. Pelaksanaan aktiviti
 Penyediaan Jadual Program
 Pengagihan guru dan kelas
 Pemilihan modul mengikut kelas dan tahap murid
 Tempat dan bahan keperluan program
3. Penilaian dan Pelaporan KPI
4. Kos = Bayaran dari murid ( RM15 setahun)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa

29
dan akan datang)

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam semua subjek khususnya Sains

Nama Program Sains Bersama Akhbar DIDIK


Rasional Keputusan peperiksaan murid meningkat
Objektif 100% murid dapat memanfaatkan bahan
Tempoh Januari hingga September (Setiap hari Isnin)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6
Guru Terlibat Guru Sains tahun 6
Proses Kerja 1. Taklimat tentang sasaran program
2. Pelaksanaan aktiviti
 Penggunaan Akhbar Didik untuk latih tubi sama ada untuk kelas tambahan atau semasa PdP
 Pengagihan kepada murid setiap hari Isnin pada setiap minggu
 Perbincangan jawapan
3. Penilaian dan Pelaporan KPI
4. Kos = Bayaran dari murid ( RM40 setahun)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

30
PELAN OPERASI 3 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 3 : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Program Terokai Dunia Sains


Rasional Menambahkan pengetahuan dan minat murid terhadap Sains
Objektif 1. Meningkatkan kemahiran Sains di kalangan murid-murid
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai eksperimen mudah Sains
Tempoh April - Minggu Panitia Sains (5 hari)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 1 hingga 6
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Mesyuarat Panitia Sains
2. Taklimat program semasa mesyuarat panitia
3. Pelaksanaan aktiviti
 Penyediaan Jadual Program
 Pengagihan guru dan tugasan
 Pemilihan aktiviti dan bajet
 Surat menyurat – Lawatan Sambil Belajar dan Jemputan Pameran Haiwan Peliharaan
 Tempat dan bahan keperluan program
5. Penilaian dan Pelaporan KPI
6. Kos = RM300 (Sumbangan PIBG)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

31
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

PELAN OPERASI 3 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 3 : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Program Pertandingan Reka Binaan dan Perlumbaan Kereta Buatan Sendiri
Rasional Menambahkan kreativiti murid dalam mata pelajaran Sains
Objektif 1. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan murid terhadap Sains
2. Melahirkan murid yang kreatif dan inovatif dalam penghasilan rekaan
3. Menambahkan minat murid tentang Sains
Tempoh Oktober – (1 hari) Aktiviti Selepas PPSR
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6
Guru Terlibat Guru Sains Tahun 6
Proses Kerja 1. Taklimat program selepas PPSR
4. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat awal kepada murid – bahan dan kaedah
 Kehadiran murid
 Hadiah pemenang/ Saguhati
- bilangan kemenangan dalam pertandigan
- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.
 Penilaian dan Pelaporan KPI
2. Kos = Sumber dari murid
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

32
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)
PELAN OPERASI 3 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 3 : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Program Program Popkuiz Sains


Rasional Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran Sains
Objektif 1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Sains
2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains
Tempoh Setiap hari Rabu (Mac hingga September)
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 1 hingga 6
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains dan murid
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat awal kepada murid hujung bulan Februari
 Pengagihan tugas kepada guru untuk menyediakan soalan popkuiz mengikut tahun 1 hingga 6
 Hadiah pemenang/ Saguhati
- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 200 (Panitia Sains)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa

33
dan akan datang)

PELAN OPERASI 3 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 3 : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Program Lawatan Sambil Belajar


Rasional Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran Sains
Objektif 1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Sains
2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains
Tempoh Jun (1 hari)
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4 hingga 6
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains dan murid
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat awal kepada murid
 Pengagihan tugas kepada guru
 Surat menyurat
 Surat Permohonan Lawatan Dalam Negeri
 Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa
 Surat Kebenaran Ibu Bapa
 Surat Kepada Agen Pengurusan Lawatan (Travel Guide)
 Kutipan duit lawatan daripada murid
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 65 seorang
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.
Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains
Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

34
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

PELAN OPERASI 4 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 4 : Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid

Nama Program Celik ICT


Rasional Dapat menghasilkan bahan interaktif untuk latih tubi dan pembelajaran murid
Objektif 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Guru dapat mengaplikasi kemahiran ICT dalam PdP
3. Menambahkan pengetahuan guru tentang penggunaan ICT dalam Sains dan penggunaan VLE-Frog
Tempoh Mac hingga Oktober
Kumpulan Sasaran Semua guru Sains
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat pelaksaan program
 Pemilihan jurulatih (kalangan guru Sains)
 Tempat dan bahan keperluan program
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = Tiada
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa

35
dan akan datang)

PELAN OPERASI 4 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 4 : Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid

Nama Program Peta Pemikiran I-Think Sains


Rasional Dapat menghasilkan pelbagai peta I-Think yang sesuai mengikut topik
Objektif 1. Murid dapat pengetahuan membina peta I-Think
2. Memudahkan murid faham topik yang diajar dan bukan hanya menghafal sahaja
Tempoh Mac hingga Oktober
Kumpulan Sasaran Semua guru Sains
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat pelaksaan program
 Pengagihan tajuk dan tahap pada setiap guru
 Pengumpulan dan penyimpanan peta I-Think yang telah dibuat oleh semua guru – Email Panitia Sains
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = Tiada
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

36
PELAN OPERASI 4 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 4 : Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid

Nama Program Didik Hibur Sains


Rasional Dapat menghasilkan suasana yang seronok semasa PdP Sains
Objektif 1. Murid seronok dan mendapat gambaran topik yang akan diajar.
2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains
Tempoh Januari hingga Oktober
Kumpulan Sasaran Semua guru Sains
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat pelaksaan program
 Pengumpulan contoh-contoh Didik Hibur yang dilakukan oleh guru di dalam kelas
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = Tiada
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

37
PELAN OPERASI 5 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 5 : Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Nama Program Kursus Peningkatan PdP (secara dalaman)


Rasional Dapat menghasilkan bahan pembelajaran untuk murid
Objektif Menambahkan pengetahuan guru tentang penghasilan bahan pembelajaran dan teknik pengajaran yang berkesan
Tempoh Februari (1 hari)
Kumpulan Sasaran Semua guru Sains
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat program
 Tempat dan bahan taklimat
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 30 (Minum petang)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

38
PELAN OPERASI 5 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 5 : Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Nama Program Taklimat Penataran Format Baru Sains PPSR (secara dalaman)
Rasional Guru faham dan mahir dengan format baru PPSR
Objektif Meningkatkan pemahaman guru tentang format baru PPSR terutama guru Sains tahun 1 hingga 3
Tempoh Januari (1 hari)
Kumpulan Sasaran Semua guru Sains
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat program
 Tempat dan bahan taklimat
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 30 (Minum petang)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

39
PELAN OPERASI 5 – Panitia Sains SK Haji Mohamad Ariff

Pelan Operasi 5 : Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Nama Program Bengkel Pembinaan Items Mengikut Konstruk


Rasional Guru membina soalan ujian mengikut konstruk dan menyediakan JSU
Objektif Meningkatkan pemahaman guru tentang pembinaan item soalan mengikut konstruk dan menyediakan JSU
Tempoh Mac (1 hari)
Kumpulan Sasaran Semua guru Sains
Guru Terlibat Semua guru Sains
Proses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
 Taklimat program
 Tempat dan bahan taklimat
 Contoh pembinaan item soalan untuk ujian
 Pengumpulan contoh item soalan yang telah dibina – Email Panitia Sains
 Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 30 (Minum petang)
Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang)

40
TAKWIN
PANITIA SAINS SK HAJI MOHAMAD ARIFF

JAN. FEB. MAC. APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. OKT. NOV.
BIL AKTIVITI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Bijak Mengajar / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Pembinaan modul
2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
soalan
Teknik menjawab
3 / /
Kertas 1 dan 2 PPSR
Panduan menjawab
4 / /
soalan Sains Thn 4 & 5
5 Kelas tambahan PPSR / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Kelas tambahan PPSR
6 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Tahun 6
Latih tubi berasaskan
7 modul oleh guru Sains / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
tahun 6
Sains bersama Akhbar
8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
DIDIK
9 Terokai Dunia Sains /
Pertandingan Reka
10 Binaan & Kereta / /
Buatan Sendiri
11 Program Popkuiz Sains / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12 Lawatan Sambil Belajar /

41
13 Celik ICT / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

JAN. FEB. MAC. APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. OKT. NOV.
BIL AKTIVITI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Peta Pemikiran I-Think
14 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Sains
15 Didik Hibur Sains / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Kursus Peningkatan
16 /
PdP
Taklimat Penataran
17 /
Format Baru UPSR
Bengkel Pembinaan
18 Item mengikut /
konstruk

42
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN
PROGRAM PANITIA SAINS
2019

Bil Program Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan Cadangan Catatan


Pelaksanaan Pemantauan Program Penambahbaikan
1 Bijak Mengajar

2 Pembinaan modul soalan

3 Teknik menjawab Kertas 1


dan 2 PPSR

4 Panduan menjawab soalan


Sains Thn 4 & 5

5 Kelas tambahan PPSR

6 Kelas tambahan PPSR


Tahun 6

7 Latih tubi berasaskan


modul oleh guru Sains
tahun 6

8 Sains bersama Akhbar

43
DIDIK

Bil Program Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan Cadangan Catatan


Pelaksanaan Pemantauan Program Penambahbaikan
9 Terokai Dunia Sains

10 Pertandingan Reka Binaan


& Kereta Buatan Sendiri

11 Program Popkuiz Sains

12 Lawatan Sambil Belajar

13 Celik ICT

14 Peta Pemikiran I-Think


Sains

15 Didik Hibur Sains

16 Kursus Peningkatan PdP

17 Taklimat Penataran Format


Baru UPSR

18 Bengkel Pembinaan Item


mengikut konstruk

44
ULASAN : ..........................................................................................................................................................................................................

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : ..........................................................................................................................................................................

ANALISIS KEPUTUSAN UPSR


MATA PELAJARAN SAINS
TAHUN 2016 DAN 2018

GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Menguasai


Bil Tahun Bil Calon GPMP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 2016 35 3 12 10 9 1 1.3 34 97.14

2 2017 50 2 13 21 10 4 46 92

3 2018 40 0 11 19 10 0 40 100%

45
ANALISIS PENCAPAIAN MURID
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3
ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


   SEKOLAH : SK KEMENTAH
   DARJAH : TAHUN 1

Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai


Bil Kelas GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BESTARI 39 39 0 28 71.79 9 23.08 2 5.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 100.00 1.33

2 HARAPAN 25 25 0 7 28.00 9 36.00 4 16.00 2 8.00 1 4.00 2 8.00 23 92.00 2.48

3 KREATIF 38 38 0 15 39.47 13 34.21 6 15.79 4 10.53 0 0.00 0 0.00 38 100.00 1.97

4 MAJU 38 38 0 23 60.53 10 26.32 3 7.89 2 5.26 0 0.00 0 0.00 38 100.00 1.58

5 TEKUN 37 37 0 14 37.84 11 29.73 4 10.81 4 10.81 3 8.11 1 2.70 36 97.30 2.30

Jumlah 177 177 0 87 49.15 52 29.38 19 10.73 12 6.78 4 2.26 3 1.69 174 98.31 1.89

46
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3
ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


   SEKOLAH : SK KEMENTAH
   DARJAH : TAHUN 2

Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai


Bil Kelas GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BESTARI 36 36 0 24 66.67 11 30.56 1 2.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 100.00 1.36

2 HARAPAN 20 20 0 2 10.00 2 10.00 4 20.00 3 15.00 6 30.00 3 15.00 17 85.00 3.90

3 KREATIF 38 38 0 13 34.21 23 60.53 2 5.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 100.00 1.71

4 MAJU 38 38 0 10 26.32 23 60.53 4 10.53 1 2.63 0 0.00 0 0.00 38 100.00 1.89

5 TEKUN 35 35 0 3 8.57 8 22.86 9 25.71 11 31.43 4 11.43 0 0.00 35 100.00 3.14

47
Jumlah 167 167 0 52 31.14 67 40.12 20 11.98 15 8.98 10 5.99 3 1.80 164 98.20 2.24

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3


ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


   SEKOLAH : SK KEMENTAH
   DARJAH : TAHUN 3

Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai


Bil Kelas GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BESTARI 39 39 0 30 76.92 7 17.95 2 5.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 100.00 1.28

2 HARAPAN 18 17 1 0 0.00 1 5.88 2 11.76 6 35.29 4 23.53 4 23.53 13 76.47 4.47

3 KREATIF 35 35 0 16 45.71 16 45.71 2 5.71 0 0.00 0 0.00 1 2.86 34 97.14 1.71

4 MAJU 32 32 0 0 0.00 7 21.88 9 28.13 13 40.63 3 9.38 0 0.00 32 100.00 3.38

48
5 TEKUN 28 28 0 0 0.00 8 28.57 8 28.57 7 25.00 3 10.71 2 7.14 26 92.86 3.39

Jumlah 152 151 1 46 30.46 39 25.83 23 15.23 26 17.22 10 6.62 7 4.64 144 95.36 2.58

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3


ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015

SAINS
   SEKOLAH : SK KEMENTAH
   DARJAH : TAHUN 4

Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai


Bil Kelas GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BESTARI 40 40 0 1 2.50 7 17.50 18 45.00 11 27.50 3 7.50 0 0.00 40 100.00 3.20

2 KREATIF 38 38 0 0 0.00 2 5.26 8 21.05 14 36.84 11 28.95 3 7.89 35 92.11 4.13

3 MAJU 34 34 0 0 0.00 0 0.00 1 2.94 2 5.88 15 44.12 16 47.06 18 52.94 5.35

49
Jumlah 112 112 0 1 0.89 9 8.04 27 24.11 27 24.11 29 25.89 19 16.96 93 83.04 4.17

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3


ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015

SAINS
   SEKOLAH : SK KEMENTAH
   DARJAH : TAHUN 5

Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai


Bil Kelas GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BESTARI 33 33 0 0 0.00 6 18.18 10 30.30 12 36.36 5 15.15 0 0.00 33 100.00 3.48

2 KREATIF 27 27 0 0 0.00 3 11.11 6 22.22 10 37.04 7 25.93 1 3.70 26 96.30 3.89

50
3 MAJU 25 25 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 16.00 6 24.00 15 60.00 10 40.00 5.44

Jumlah 85 85 0 0 0.00 9 10.59 16 18.82 26 30.59 18 21.18 16 18.82 69 81.18 4.19

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3


ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015

SAINS
   SEKOLAH : SK KEMENTAH
   DARJAH : TAHUN 6

Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Menguasai


Bil Kelas GPMP
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BESTARI 40 40 0 16 40.00 24 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 100.00 1.60

51
2 KREATIF 38 38 0 1 2.63 25 65.79 11 28.95 1 2.63 0 0.00 37 97.37 2.32

Jumlah 78 78 0 17 21.79 49 62.82 11 14.10 1 1.28 0 0.00 77 98.72 1.95

52

Anda mungkin juga menyukai