Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN MATARAMAN
DESA ........................

KEPUTUSAN KEPALA DESA ........................


NOMOR 02  TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA


(RPJMDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA DESA ........................
:
Menimbang a. bahwa Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Penyusun RPJM
Desa ........................ tahun 2021-2027;
b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan hasil Musyawarah Desa
........................ pada tanggal ……………………. tentang Pembentukan
Tim Penyusum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
........................ tahun 2021-2027;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Tim Penyusun RPJM Desa ........................
tahun 2021-2027.

Mengingat : 1.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah


Tingkat Daerah Tingkat II Banjar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang undang Nomor 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan


Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan


Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan


Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang


Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Peraturan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang
Pedoma Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7
Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa ,Sumber Pendapatan Desa ,Kerjasama
Desa,Lembaga Adat,Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan
Kawasan Pedesaan ;
14.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun RPJM Desa ........................ tahun 2021-2027


sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak
terpisahkan dari keputusan ini ;
KEDUA  : Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM Desa
........................ tahun 2021 – 2027 antara lain :

a. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) berdasarkan;


1.Potret Desa
2. Kalender Musim
3. Bagan Kelembagaan dan
4. Berdasarkan Kondisi Desa
b. Mengakomoder Aspirasi masyarakat

KETIGA    : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
........................;

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di    : ........................


Pada tanggal    : …………………..
Kepala Desa ........................

………………………..

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:


1.  Camat Mataraman di .Mataraman .
2.  Ketua Badan Permusyawaratan Desa ........................ di ........................
3.  Yang bersangkutan
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ........................
NOMOR : …………………….
TANGGAL : …………………….

     
SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJMDes 2021-2027
DESA ........................

JABATAN DI TIM
No NAMA UNSUR
PENYUSUN

1. PEMBINA KEPALA DESA

2. KETUA SEKRETARIS DESA

3. SEKRETARIS LPM

4. ANGGOTA

5. ANGGOTA

6. ANGGOTA

7. ANGGOTA

8. ANGGOTA

9. ANGGOTA

10. ANGGOTA

11. ANGGOTA

Kepala Desa ........................

……………………...

Anda mungkin juga menyukai