Anda di halaman 1dari 5

www.rajaebookgratis.

com
Artikel www.muslim.or.id

Biografi Ringkas Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah


Diterjemahkan dari Iqtidho' Shirothil Mustaqim Li Mukholafatil Ashabil Jahim
yang ditahqiq dan dita'liq oleh Dr. Nashir bin Abdul Karim Al 'Aql ­hafizhahullah­
Penerjemah: Abu Ismail Muhammad Abduh Tuasikal

Nasab Beliau
Beliau adalah Syaikhul Islam Al Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam
bin Abdullah bin Muhammad bin Al Khadr bin Muhammad bin Al Khadr bin Ali bin
Abdullah bin Taimiyyah Al Harani Ad Dimasyqi. Nama Kunyah beliau adalah Abul
'Abbas.

Kelahiran dan Pertumbuhan Beliau


Beliau lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 661 Hijriah di Haran. Ketika berumur 7
tahun, beliau berpindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri dari
pasukan Tartar yang memerangi kaum muslimin. Beliau tumbuh di keluarga yang penuh
ilmu, fikih, dan agama. Buktinya adalah banyak dari ayah, kakek, saudara, dan banyak
dari paman beliau adalah ulama yang terkenal. Di antaranya adalah kakek beliau yang
jauh (kakek nomor 4), yaitu Muhammad bin Al Khadr, juga Abdul Halim bin Muhammad
bin Taimiyyah dan Abdul Ghani bin Muhammad bin Taimiyyah. Juga kakek beliau yang
pertama, yaitu Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah Majdud Diin ­nama kunyahnya
adalah Abul Barakaat­, memiliki beberapa tulisan di antaranya: Al Muntaqa min Al Ahadits
Al Ahkam (kitab ini disyarah oleh Imam Syaukani dengan judul Nailul Author, pent), Al
Muharrar dalam bidang fiqih, Al Muswaddah dalam bidang Ushul Fiqh, dan lainnya. Begitu
juga dengan ayah beliau, Abdul Halim bin Abdus Salam Al Harani dan saudaranya,
Abdurrahman dan lain­lain.
Di lingkungan ilmiah dan shalihah ini, beliau tumbuh. Beliau memulai menuntut
ilmu pertama kali pada ayahnya dan juga pada ulama­ulama Damaskus. Beliau telah
menghafalkan Al Quran sejak kecil. Beliau juga telah mempelajari hadits, fikih, ilmu
ushul, dan tafsir. Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat
dan memiliki kecerdasan sejak kecil. Kemudian beliau intensif mempelajari ilmu dan
mendalaminya. Sehingga terkumpul dalam diri beliau syarat­syarat mujtahid ketika masa
mudanya. Maka tidak lama kemudian beliau menjadi seorang imam yang diakui oleh
ulama­ulama besar dengan ilmu, kelebihan, dan keimamannya dalam agama, sebelum
beliau berusia 30 tahun.

Karya Ilmiah Beliau


Dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah, beliau telah meninggalkan bagi
umat Islam warisan yang besar dan bernilai. Tidak henti­hentinya para ulama dan para
peneliti mengambil manfaat dari tulisan beliau. Sampai sekarang ini telah terkumpul
berjilid­jilid buku, risalah (buku kecil), Fatawa dan berbagai masa'il (pembahasan suatu
masalah) dari beliau dan ini yang sudah dicetak. Sedangkan yang tersisa dari karya beliau
yang masih belum diketahui atau tersimpan dalam bentuk manuskrip masih banyak
sekali.

Artikel boleh disebarluaskan dengan syarat menyertakan sumbernya 1


www.rajaebookgratis.com
Artikel www.muslim.or.id

Beliau tidaklah membiarkan satu bidang ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat
bagi umat dan mengabdi pada umat, kecuali beliau menulisnya dan berperan serta di
dalamnya dengan penuh kesungguhan dan ketelitian. Hal seperti ini jarang sekali ditemui
kecuali pada orang­orang yang jenius dan orang yang jenius adalah orang yang sangat
langka dalam sejarah.
Teman dekat, guru, murid beliau bahkan musuh beliau, telah mengakui keluasan
penelaahan dan ilmu beliau. Buktinya jika beliau berbicara tentang suatu ilmu atau
cabang ilmu, maka orang yang mendengar menyangka bahwa beliau tidak mumpuni
pada ilmu lain. Hal ini dikarenakan ketelitian dan pendalaman beliau terhadap ilmu
tersebut. Jika seseorang meneliti tulisan dan karya beliau dan mengetahui amal beliau
berupa jihad dengan menggunakan tangan dan lisan, dan pembelaan terhadap Islam serta
mengetahui tentang ibadah dan zikir beliau, maka sungguh dia akan sangat terkagum­
kagum dengan keberkahan waktu dan kuatnya kesabaran beliau. Maha Suci Allah yang
telah mengaruniakan pada beliau berbagai karunia tersebut.

Jihad dan Pembelaan Beliau untuk Islam


Banyak orang tidak mengetahui sisi amaliah dari kehidupan beliau. Banyak orang
hanya mengenal beliau sebagai ulama, penulis, dan ahli fatwa melalui karya beliau yang
tersebar. Padahal beliau memiliki sikap­sikap yang diakui dalam berbagai bidang yang
lain, yang beliau ikut berperan serta dalam menolong dan memuliakan kaum muslimin.
Di antaranya: beliau berjihad dengan pedang dan menyemangati kaum muslimin untuk
berperang, baik dengan perkataan dan perbuatan beliau. Beliau berputar­putar dengan
pedangnya di medan pertempuran dengan menunggang kuda dengan sangat lihai dan
berani. Orang­orang yang menyaksikan beliau dalam peperangan penaklukan kota 'Ukaa,
terkagum­kagum dengan keberaniannya dan serangannya terhadap musuh.
Adapun jihad beliau dengan pena dan lisan. Maka beliau rahimahullah telah berdiri
di depan musuh­musuh Islam dari penganut berbagai agama, aliran, isme yang batil, dan
ahlul bid'ah bagaikan gunung yang kokoh. Kadang dengan perdebatan langsung,
terkadang pula melalui tulisan. Beliau menghancurkan syubhat­syubhat (racun
pemikiran) mereka dan mengembalikan tipu daya mereka ­bihamdillah­. Beliau
menghadapi ahli filsafat, bathiniyyah baik dari golongan sufiyyah, isma'iliyyah, , nashiriyyah,
dan selain mereka. Sebagaimana beliau juga menghadapi rafidhah dan golongan yang sesat
(atheis). Beliau hancurkan syubhat­syubhat ahlul bid'ah yang diadakan di sekeliling
masyahid (kuburan yang ramai untuk diziarahi), kuburan secara umum, dan semacamnya.
Sebagaimana beliau menghadapi jahmiyyah, mu'tazilah, dan beliau membantah ahlul
kalam dan asya'iroh.
Orang yang melihat sisi ini dari kehidupan beliau hampir­hampir menegaskan tidak
ada lagi waktu yang sia­sia yang tersisa dalam kehidupan beliau. Beliau diperangi, diusir,
disakiti, dan dipenjara berkali­kali di jalan Allah. Bahkan tatkala menghadapi ajal, beliau
berada di penjara Al Qol'ah, di Damaskus.
Tak ada henti­hentinya ­bihamdillah­ bantahan beliau selalu menjadi senjata yang
ampuh untuk menghadapi musuh kebenaran dan orang yang menyimpang. Karena
bantahan beliau ini selalu disandarkan pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu
'alaihi wa sallam serta petunjuk salafush shalih, dengan kuatnya istinbath (penyimpulan
hukum), pendalilan yang sangat bagus, alasan (argumen) secara syar'i dan akal, dan
luasnya ilmu beliau yang telah Allah karuniai.

Artikel boleh disebarluaskan dengan syarat menyertakan sumbernya 2


www.rajaebookgratis.com
Artikel www.muslim.or.id

Banyak dari paham yang merusak yang laris manis pada hari ini di tengah­tengah
kaum muslimin merupakan perpanjangan tangan dari firqah­firqah dan isme­isme
(pemahaman­pemahaman) yang beliau hadapi dan semisalnya pula dihadapi oleh
pendahulu kita yang shalih. Oleh karena itu, semestinya para da'i yang ingin memperbaiki
umat jangan sampai lalai dari sisi ini. Seharusnya mereka mengambil faedah dari
bantahan­bantahan yang terlebih dahulu dibuat oleh para pendahulu mereka yang shalih.
Tidaklah aku (Syaikh Nashir Al Aql, pent) berlebih­lebihan dengan yang akan aku
katakan. Bahwasanya tak henti­hentinya kitab­kitab dan bantahan­bantahan beliau adalah
senjata yang paling kuat untuk menghadapi firqah­firqah sesat dan isme­isme yang
merusak ini, yang laris manis yang mulai muncul lagi pada hari ini. Firqah dan isme ini
merupakan perpanjangan dari masa lalu. Akan tetapi di antara firqah­firqah itu ada yang
berbaju dengan baju modern dan hanya merubah nama mereka saja. Misalnya Ba'tsiyyah
(sebuah aliran sosialis/sekuler, pent), Isytiraqiyyah (sosialisme), nasionalisme, Qadianiah
(Ahmadiah), Baha'iyyah (aliran sesat di India) dan firqah­firqah yang lain. Ada pula yang
masih tetap dengan slogannya yang dulu seperti Syi'ah, Rafidhah, Nashiriyyah, Isma'iliyyah,
Khowarij dan lain­lain.

Sifat­Sifat Beliau
Di samping aspek ilmu, pemahaman agama, dan amar ma'ruf nahi mungkar
(memerintahkan yang baik dan melarang dari kemungkaran) yang terkenal dari beliau,
sungguh Allah telah mengaruniai beliau sifat yang terpuji yang sudah dikenali dan diakui
oleh banyak orang. Beliau adalah orang yang dermawan dan mulia, selalu mengutamakan
orang­orang yang membutuhkan melebihi dari diri beliau sendiri, baik dalam hal
makanan, pakaian, dan selainnya. Beliau adalah orang yang sering beribadah dan
membaca Al Quran. Beliau adalah orang yang wara' dan zuhud, hampir­hampir beliau
tidak memiliki sesuatu pun dari kesenangan dunia, kecuali yang merupakan kebutuhan
pokok (primer) dan sifat seperti ini sudah diketahui oleh orang­orang pada zamannya,
sampai­sampai orang awam pun mengetahuinya. Beliau juga orang yang tawadhu' dalam
penampilan, pakaian, dan interaksi beliau dengan orang lain. Beliau tidak pernah
memakai pakaian yang mewah atau pun jelek (beliau selalu berpakaian yang tengah­
tengah, tidak mewah dan tidak jelek ­pent). Beliau tidaklah memaksa­maksakan diri
(berbasa­basi) terhadap orang yang beliau temui. Beliau terkenal sebagai orang yang
karismatik dan keras dalam membela kebenaran. Beliau memiliki karisma yang luar biasa
di depan penguasa, ulama, dan orang awam. Setiap orang yang melihat beliau, akan
langsung mencintai, segan, dan menghormati beliau, kecuali ahlul bid'ah yang diliputi
rasa dengki.
Sebagaimana beliau terkenal sebagai orang yang sangat sabar di jalan Allah, beliau
juga memiliki firasat yang kuat dan memiliki doa yang mustajab. Beliau juga memiliki
karamah lain yang diakui. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan
menempatkannya di surga­Nya.

Masa Beliau
Sungguh beliau ­rahimahullah­ telah hidup di suatu masa yang terdapat banyak
bid'ah dan kesesatan. Banyak isme­isme yang batil berkuasa. Semakin bertambah pula
syubhat (racun pemikiran). Kebodohan, ta'ashub (fanatik) dan taqlid buta (mengikuti

Artikel boleh disebarluaskan dengan syarat menyertakan sumbernya 3


www.rajaebookgratis.com
Artikel www.muslim.or.id

seseorang tanpa dalil) semakin tersebar. Pada saat itu pula, kaum muslimin diperangi oleh
pasukan Tartar dan pasukan Salib (dari orang­orang Eropa).
Kita akan mendapati potret masa beliau dengan jelas dan gamblang melalui buku­
buku beliau yang ada di hadapan kita. Karena beliau sangat perhatian dengan urusan
kaum muslimin. Beliau juga berperan serta menyelesaikan masalah­masalah tersebut
dengan pena, lisan dan tangannya. Barang siapa yang memperhatikan tulisan­tulisan
beliau, maka akan mendapati gambaran bentuk ini pada masa beliau:
1. Semakin banyaknya bid'ah dan syirik, lebih­lebih kesyirikan yang terdapat di sekitar
masyahid dan kuburan yang diziarahi dan palsu. Juga i'tiqod (keyakinan) yang batil
terhadap orang yang hidup dan yang mati. Mereka diyakini dapat memberi manfaat
dan dapat memberi kesusahan. Maka mereka diseru/didoai sebagai sesembahan
selain Allah.
2. Tersebarnya filsafat, penyimpangan, dan perdebatan.
3. Tasawuf dan tarekat­tarekat sufi yang sesat menguasai orang­orang awam. Tersebar
pula di sana isme­isme dan pemikiran bathiniyyah.
4. Rafidhah semakin berperan dalam urusan kaum muslimin. Mereka menyebarkan
bid'ah dan kesyirikan di tengah­tengah kaum muslimin. Mereka mengendurkan
semangat umat untuk berjihad. Bahkan mereka membantu pasukan Tartar yang
merupakan musuh kaum muslimin.
5. Pada akhirnya, kita lihat semakin kuatnya Ahlusunnah wal Jamaah dengan sebab
beliau. Beliau memotivasi dan memberikan semangat kepada Ahlusunnah. Hal ini
memiliki pengaruh yang bagus bagi kaum muslimin hingga saat ini dalam
menghadapi bid'ah dan kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, menasihati
pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum.
Syaikhul Islam di zamannya tegar dalam menghadapi penyimpangan­
penyimpangan ini dengan sikap yang telah diakui. Beliau memerintahkan, melarang,
menasihati, menjelaskan sehingga Allah memperbaiki banyak keadaan kaum muslimin
dengan tangan beliau. Allah telah menolong Sunnah dan Ahlusunnah melalui beliau, ­
walhamdulillah­.

Wafat Beliau
Sesungguhnya di antara tanda kebaikan orang shalih dan diterimanya dia di tengah­
tengah kaum muslimin adalah: orang­orang merasa kehilangannya tatkala dia meninggal
dunia. Oleh karena itu, para salaf menilai banyaknya orang yang menyalati merupakan
tanda kebaikan dan diterimanya orang tersebut. Oleh karena itu, Imam Ahmad –
rahimahullah­ mengatakan, "Katakan pada Ahlul Bid'ah, perbedaan antara kami dan kalian
adalah pada hari kematian", yaitu orang­orang akan merasakan kehilangan Imam
Ahlusunnah, apabila imam itu meninggal akan terlihat banyaknya orang yang mengiringi
jenazahnya ke pemakaman. Sungguh realita telah menunjukkan hal itu. Belum ada yang
pernah terdengar seperti kematian dua imam (yang sama­sama bernama Ahmad, pent)
yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Ahmad bin Taimiyyah ketika keduanya meninggal.
Begitu banyak orang yang mengiringi ke pemakaman dan keluar bersama jenazah
keduanya serta menyalati keduanya. Ini bukanlah suatu yang aneh karena kaum
muslimin adalah saksi Allah di bumi ini.
Demikianlah Syaikhul Islam ­rahimahullah­ wafat, dalam keadaan beliau terpenjara di
penjara Al Qol'ah, Damaskus, pada malam Senin, 20 Dzulqo'dah 728 Hijriyah. Seluruh

Artikel boleh disebarluaskan dengan syarat menyertakan sumbernya 4


www.rajaebookgratis.com
Artikel www.muslim.or.id

penduduk Damaskus dan sekitarnya merayap untuk menyalati dan mengiringi jenazah
beliau ke pemakaman. Berbagai referensi yang menyebutkan kematian beliau sepakat
bahwa yang menghadiri pemakaman beliau adalah jumlah yang sangat besar sekali yang
tidak bisa dibayangkan jumlahnya.
Semoga Allah merahmati dan memberi balasan dengan kebaikan yang banyak atas
jasa beliau terhadap Islam dan kaum muslimin.

Sumber penulisan biografi ini :


1. Al I'lam, Khoiruddin Az Zarkali. (1/144)
2. Al A'laam Al 'Aliyyah fii Manaqib Ibnu Taimiyyah, Al Hafidz Umar Al Bazzar, ditahqiq
oleh Asy Syawisy.
3. Al Bidayatu wan Nihayah, Ibnu Katsir. (135­139/14)
4. Syadzarotudz Dzahab, Ibnul 'Ammaad. (80­86/6)
5. Fawatul Wifayaat, Muhammad Ibnu Syakir Al Kutubi. (74­80/1)
6. Kitabudz Dzail 'ala Thobaqotil Hanabilah, Abul Faroj Abdurrahman bin Ahmad Al
Baghdadi. (387 – 408)
7. Manaqib Al Imam Ahmad bin Hambal. Ibnul Jauzi, ditahqiq oleh Dr. Abdullah bin
Abdul Muhsin At Turki.

Alhamdu lillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat

Wisma MTI, 27 Rabiul Awwal 1428 (15 April 2007 M)


yang mengharapkan rahmat dan ampunan Rabbnya
Abu Isma'il Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel boleh disebarluaskan dengan syarat menyertakan sumbernya 5