PendidikanKhas :Semakinpenting

PENDIDIKAN KhasmenjadisalahsatukeutamaanKementerianPelajarandalammenghargai guru -guru yang gigihberusahadanberkorbanuntukmemberipendidikankepadapelajar yang berkeperluankhas. Anugerah Guru CemerlangPendidikanKhas 2005 disediakanolehKementerianPelajaranuntukmenghargaimereka. Iamerupakanpengiktirafankepada guru tersebutkeranajasa yang telahdicurahkanselainmenggalakkanlebihbanyak guru terlibatdalampendidikankhas. Anugerahinijugabertujuanuntukmenggalakkan guru pendidikankhaslebihkreatifdaninovatif. Iajugasebagaipengiktirafankementeriankeranamenyedarikemahiranmenguruspelajar berkeperluankhasbukansahajamelaluimembacabukutetapiperlumelaluipelbagaipeng alamandaninimenjadikan guru PendidikanKhasistimewadanberbezadengan guru guru yang mengajarpelajar normal. Mengajarpelajarpendidikankhasbukanlahsuatutugas yang mudahkeranamerekamempunyaipelbagaimasalah di sampingmasalahutama yang dihadapi.

Saringanliterasitiga kali setahun di sekolah
KANAK-kanakakanmelaluitigasaringansetahun, bertujuanmengenalpastisamaadameekaperlumengikuti program Literasi da Numerasi (LINUS) jikamempunyaiketidakupayaandalampembelajaran. Saringanakandibuatpada Mac, Jun dan September. Mengikutdokumen Program TransformasiKerajaanPelanHalaTuju ± RingkasanEksekutif, tujuan program ituadalahuntukmemastikanmenjelangtahun 2012, semuakanak-kanakmempunyailiterasiasas (Bahasa Malaysia) dankemahirannumerasiselepastigatahunpendidikansekolahrendah. Bagitujuanitu, modulliterasidannumerasi yang barudibentukdengankonsepmudahdifahamia kandiajarlebihawallagidanlebihpenekananakanditumpukankepadaap likasikonsep yang dipelajari. Latihanhampir 17,000 guru untukmengajarmodulbaru LINUS jugatelahberlangsungsejak November tahulepasdanawaltahunini.

Sehubunganitu, pemantauandanpenyelesaianintensifkeataskira-kira 100 peratussekolah yang tercorotolehparapegawaidanpendidikan di peringkatnegeridandaerahakandibuatoleh Jemaah NazirdanJaminanKualiti di bawahKementerianPelajaran Malaysia (KPM). Bagimemantapkanlagi program, fasilitatorpakar yang dilantik di peringkatdaerah, ditempatkan di JabatanPendidikan Daerah, bagimembantu guru literasidannumerasisekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful