Anda di halaman 1dari 34

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MATEMATIK
im
TAHUN SATU

2010
Cetakan Pertama 2010
© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
ekm
ekm

ekm iii eNΝm eyµm


!iÂk d: iv 100 Âi µ eNL 1
!i li ! <m v r !l ÁR%m &i !l 4

iÂk>2r u vii inm 6


RM10 , ½m 7
µnν ix
½i!p !id !in iC!p > <½r7 ix am
am 0iÂ1m
0iÂ1m
ik> ix µm 2µm 8
24d 9
>iÂik> ix
2i% ! 10
!iÂp !id dm x
eL7 11
LiÂil ½i!k liÂin aÁpD µ xi
0iÂl 12
2km xi
½i!p piiin dm xi
uLk !m ÁR%m Rl !m xx

Rl Ri !l aΝ>µ xx


ukµm D !kµm xxi
Á!ip4: xxii

iii
!iÂk d:

in Á4< 2mik


2mik !l

k>m 2d0R>m iEm e1 <!l

aiÂÁpDF d ! u%!iÂk i0


i0 !l

dµp0 Gdi 2 <!l

2n !Âm ok !m Ν!l

v
!iÂk li ! <m
!iÂk
ÁiÂk
li
liÂ<
!
i
<m
2mik,
ÁiÂk liÂ< i 2mik,
i&i 2iRl eνm a0pÂil
i&i 2iRl eνm a0pÂil
aiRl, GnÁ4m, uLm, ul GiÂ
aiRl, GnÁ4m, uLm, ul GiÂ
oni½C< Án2im iÂDm e, !i
oni½C< Án2im iÂDm e !i
Ái!in GR µÁ Ám: <m o
Ái!in GR µÁ Ám: <m o
e!r µÂRiÂ>m. imµÂRiÂ< ai7,
e!r µÂRiÂ>m. imµÂRiÂ< ai7,
lD, 2nei, e%pD½rFi, 2lz7
lD, 2nei, e%pD½rFi, 2lz7
e%m GRl GiÂRp eR%k
e%m GRl GiÂRp eR%k
>:m !iR>m µ! !iR>m 2d0R>m
>:m !iR>m µ! !iR>m 2d0R>m
oÁp dm e&ipm 2l>m
oÁpdm e&ipm 2l>m
Ái uk>m 2k !k
Ái uk>m 2k !k
eN!>m.
eN!>m.

vi
vii
µnν N½m 20kL ÁReLp:in. ÁRPiÂ
aim !im eN: Á½rL D< aiip
siC! Li aiRl Ái>C! µ! ! uk>ms e !Á7, 4ÁpD ÁR%m Dkm nR
en! li aÁFin ik>m. Ái 2d0n ÁReN: e!ir lm, ÁRUm
li !i Ái!in GR, !Á liÂin Nm e!ireL!il W::r.
Ám: !iF iC!ik>m Om µpDn
eÂlkP0 µ! ! uk>! 2kÁk ½i!p !id !in iC!p > <½r7
eN:L<. iC! !inÁik !i 2 uk7m, R½Á
iC!ik7m, ak di u½7m, >py7 eyÂ7m,
LiÂil aÁl: !p:m !idÁ< airC! e!i2i 2k: iC!ik7m X!pm
Á½r uki, !R ÁR%m e!ir l &i>kin<. ½i!p !k R% aÁl: <!n
e!ireLQm !inm NDm eRip! Nm Á½rL eN ai7 !in, aνÁi !l, iC!ik>m
u%!i ey!Rp !idm e!rC< 4r: !pd: &iµL, iFik> !4r7 Ν!l n
in<. !inil DÁp e%r.

½i!m R½Á7m µÁνm iC!i < ½i!p !k R!n &i Á½rL GkÁ
iklQk> !4r7 N: µ0e:p!R> &i>kin<. ÂiRiF ey!R>m Áiz7 R7m D<ÁÂR
½i!m iÂl ÂnÁik R Sk>ip<n aiC< eL!R>m ypD i!n Nm RR:in<.
iC!ik7m TN:in<. a!l!n Ái! zil ivν !in Nm Á½rin W:d a!iik7m
½i!m o µkiÂÁ <Â iU>in<. RR >p eiÂi1m ÁR%m uÂr2ik lik
PUi1m Ân: !7m &i >kin<.
!iÂk li ! < !in a0pÂil !idm
RRDÂ 2iÂil 0Ákpd:L<. e!kp ik>
Lik ½i! ! !idm Á%4ÁpDn
2il: !pd:L<. a: < in 2ii1m o e!kp LiQk ! ½i!p !idÁ<
e!rFiÂip!k !iReN: Á%4ÁpD Á½ri eN <, ½i! !il a0p
eyÂpd:L<. !inL, EÁ ½i! Rp DiC< eLl
nRk eN:L<. Á1m lDÁn
!pd inVm !inm eN aim ½i! !im e%pDνm iÂnÁik
Á½rQk>k ½i! aim !im Sd:m Âi1m an zil Ân: ! eyi<.

ix
e!rD
>iÂik>
• !in oUi½ <
½i!p Rl Ri !il Á½rL ½i! ai .
yeÁ&i al< yeÁ&i
e%!i1m aRp DiC< eL!i1m µki <m !
al! µÂil e!rD
N:m. a< Á½rL <, eÂlµ, d:
eLQ!l.
GiÂR aÁl: ! R< ik>m. χk1k> [r7
Ν!l, !l \ÁRm, ½p: <!l, e!rD,
π!i^O <m, e!&il _dm
nRp Ân: !i >pil aiiÂl
aiiÂl e!&il _dm GnÁ4m, 2n !
Rl Ri ! ÁReL!n Nm • aiiÂl ai7, !in, ÁR%m ÁR%m ND
½i!m Âi Á½rin iC! aiiÂl ND GiÂRil
GQÁp e%!l.
!i rk µ0m. • ÁÂ 2µL,
2mik, 2 !, ND
• ½i! aii1m !ii1m
GiÂR Á !l
!iÂp !id dm GQÁp e%!l.
u½r!l.
• e!&il _d !
! !idm G% a0pk
a0pÂk eN
P% !Ák eN:L<. a aii1m !ii1m GQÁp
!l iÁRm, GnÁ4p ND, e%!l.
2 !m NDm, Ái! 2Âm, .
lDÁ, D rFim a&>½r7m, Ái! 2Âm
aiiÂl, ½i!m ÁR%m e!&il _dm • µ!Âm, ER%F `&l, 2:,
D rFim a&>½r7m
GiÂ>m. ÁR>ipid a0pk um Gi e!r
P%L onen% e!rDÂ aii1m 2µi1m
• E4d <n & ul EÂ lDÁ .
GQÁ e%!l.
GkF iC!, Gy7F iC!,
rFim E!µm.
D !km GiÂR oUi½ !
• !id, Dp • 2d:p R%, oR%Á
G% eÂRUk eN:L<. • Rk!i, D !km, !in GiÂR Á !l
20kL Nm
aveUi½pD, k !i1L !il ÁR%m 2ni d:!l. u½r!l.
!Á < !m
dpd:L!p l Á 4,
>½2nm 1e
airC!, lDÂ Ái! !
ey!l.
uk>! 2kÁk eN:L<.

x
LiÂil ½i!k liÂin aÁpD µ • eNL e!r Pdl, &i !l, ekl,
. . > !l Gi a0p i!iL, am 0iÂ1m,
Ái 2d: Á½rL >C!< G% GN:L e!rDm DLiÂiÂ1m, GiÂRin Ând
a0pk li R N:m. arL Nn% ii7: <!l.
GN:L 02i oni1m ÁR%m Nn% GN:L
• ½i!m, i <L, an zk
02i iN01m Âi N:m. a!n i> arL
GiÂR%ki uL ½i! Rlk NiC<
Ál 2i <il li e!m.
Ân: <!l.
• >iÂ4:, i FeRL ÁR%m e!i ½i!
02i 2km
Rlk eN: e!rDk eLQ!l.
e!kp Liin 02i onin ½i!p • ½i! !im aim Ân: !i `&1kR
I !idÁ< Á½ri DiC< aΝ>µÂ ÁRiÂÁ < iFQk> !4r7
eLQm !im ½ki:!il a0p Ν!l.
!inm Ân: <m GRm • an zil ½i! a0pÂil iC!i !l,
rki<. ½p: <!l, ½i! GyFi ÁReLQ!l.
e!kp Liin 02i iN0n • ½i! Rlm e!rDm Árpik l
II !idÁ< Á½ri DiC< i!i2i!i <Up Ân: <!l.
eLQm !im 0Á ½ki:!il • ½i! !in e&i Á !l u½r!l.
a0p !inp Ân: <m GRm • ½i!k <p DiC< eL7m, ½i! ai
an zil RR:m lm aÁl: !7m, e! e!rD !l e!&il_dm
iFm 4i µÂil  ud l ½i! u½U iÂnÁik
µR:r. Âil Ân: <!l.

2km
2km ½i!p !id dm
e!kp LiQk ! ½i!p !idm
Á½rQk>p in m !inp e u!7m: ½i!p !id dÁ< e!kp LiÂil
aÁl: !p:in !id !k >ikin<.
• l% `&lil ½i! !ip DiC< aR 0Ákp:in ½i!k Rl Ri !<
2µÂil Ân: <!l. Á½in ½i!F iC! !i ÁÂÁk
eN0ki<.

xi
½i!F iC! !in Rl ii7

½i!k liÂil iC! !i< !i ½i! ½i!p p ekÁ< 2n> ii7
liÂin Nm e ! !i Á½r uLkiL<
ukikim en!k >ikin<. ½i!F • eNΝm eyµm
iC!k eN Á½n ½i! Rp DiC< • am 0iÂ1m
eN: ½i! !F eyÂk P0Â GRm, aim • >iiÂl ÁR%m e!rD
!im e%pDn ½i! NDin a0pÂil !n
• DLiÂiÂl ÁR%m !iÂm
an zil Ân: <r.
e!kpLi Á½rQk !id !in
½i!p !id 0ÁpD uLkm inÁ%:
• eNΝm eyµm
p >!i am 0iÂ1m eNΝm
eNΝm eyµm am
• am 0iÂ1m
• >iiÂl ÁR%m e!rD • µ eN • µm 2µm
• DLiÂiÂl ÁR%m • r !l • 24d
 !iÂm • &i !l • 2i% !
• ekl • eL7
• > !l • µpiÁ½m
eÂlµ ½i!F 2n !m • k ½k> • iiÁ½m
iC! !in NDm • inm
• e!rD !in • !Á inm
• ½p: <!l • ½m
• eN½m, Grm,
e!rDp: <!l >iiÂl ÁR%m e!rD DLiÂi
DLiÂiÂl
ÂiÂl ÁR%m !iÂm
• 2ni d:!l,
• iFQk> !nmik ÁR%m e!kpLi • !7k ÂQ!l
!4r7Ν!l Á !iÂm Á½rQk • i
 !id !il >iiÂl ck:
• i!i2i!i !l !in • iC! µnν!½m, !i !p im

&iµ, e!rD e<. Á a<
• ¸½¢¾ò ¾¢Èý ÁµÁ im
• >py7 !in eRik>m.
• iFQk> !4r7 Νm !in
• Gy7 !in
• e!rD !in xii
• e!&il_d !k ÂQm !in
Á½rL l Rl aνUin &i G&Á !in
½i! Rl uk7m Gy7 eyÂ7m N:m.
Á½rL ½i! RlL onen% e!rD Á½ri rkp:m ½i! !in eNL,
en!m ½i!m µÁeR ai7 (a!< !i a !l ÁR%m uk>!l, !Âk ÂQ!l,
!i iiC< ikin ail) en!m u½F ikÁi !l, eNk ÂQ!l, >iiÂk
ÂQ!l, 0µÂp Ân: <!l, !l e!&il
ey!l N:m. av7½r7 RR:ÁÂin ½i! RlL
_d !p Ân: <!l, ½i!p eLp
e!r ai7, eL e!iC!! aÁm. a!n&i
Ân: <!l nR uLkiÂik N:m.
Á½rin ½i! Ân:m a!iik>m.
½i! !in
Á½rL µ W:d:n l Rl Ri !l
20kil W::!R>k e:kp:m ypDL ½i! !in en< inm !ink >ikin<.
arL ½i! <k G&Áp DiC<
eL!R>m !pd ½i! Rl eL • i ½i!F eRp Ân: !i ½i!k
e!iC! 2iÂil DiC< eL!R>m <½ Dim. ½p: <! aÁl: <!l.
Á½rQk> RR:m DiC<½r7 arL e!ri • ½i! Rl <liÂÁk P%!l.
RR: !7m, ½i! Rl aÁl: !7m, e!rC< • uNÁÂ ikF n G!Á ilÁl
onp Ri aνÁm ey!l (konjektur),
2mikn Gy7 ÁReL7m, ½i! aip
!i !l, 2ini !l.
Ân: !7m, <½ Dim. ÂiR% <½p eLp
• ½i! kiÂp e eike½r!l.
Ân: !l, e!&il _dk iL, i:½i, eÂlµ,
• an zi ik ½i! !p
eÂl !idm n Á½rin Rl aν !il Ân: <!l.
im eRik N:m.
>py7
>py7 !in

>py7 !ik ÂQm e< inR


N0Â:
• e!i Âi !l.

xiii
• ove P%k>m m e1 <!l; PrC< Gy7 !in
i !l
• Rl ÁiF iÂ, ii <liÂÁk Gy7 !i ÁReLQme< inR N0Â:
ÂQ!l. • !l e >ipDL, pD !UL, ÁR%m Np
• ik ½p: <!p DiC< eLQ!l. eL 2:!l.
• R½Á < uk>!l, !R !l • pl2iÂUil uL D !U 2:!l.
• RRDÂ!l! <kL e!r i!m • >ipDp Ân: <!l.
ey!l. • !piiÁiC< !lp e%!l.
• iC!i !l.
iFk>
iFk> !4r7 Νm !in.
e!rD eLQm !in
iFk> !4r7 Νm GRl
e!rD eLQm !in 4zkΝm !ink
inRk eN0k>m: eN0k>m:
• iF ÁiF i uk>!l;
iFin µkiÂk P% aÂU • iÂnÁik Âil dl
Ν!l.
• ½i! R 2r !iÂ7m e!i7m
• !4r e!iF Árpi !l; ey! aνÁU e<!l
eipÂk P%!l.
• d: ÁR%m aik e<!l
• 0Á iFQk> !4r7 ½ a!il
• !l
>ipid iRi% iFp > < GyC<
!4r7 Ν!l.
e!&il_d !k ÂQm !in
• o Á!ii iFk> ev
aΝ>µk eN: !4r7 Ν!l. e!&il_d !k ÂQm !in en< 4Á½iFdm,
• !4r7 Dpid1m 2mikn
iFQk> !4r7 Ν!l. ½ipi, ½ii, eÁneL, i½Â apkm ÁR%m
• !p:ÁÂin u!i !l. Rl e!>pi inm 2k !iRp Ân: !i
2irik>m GRk >ik>m.

xiv
Á½rL, 2NrL, eRrL, GiiÂrL,
• ½i!k < uki G&Áp DiC< eiÂrL GiÂim ÁReLp:m ½i!
eLQ!l. e!rD ½i!p !il DiC<½rm Rm
• uNÁ ikF n G!Á il! 1p: !ik eL <½ Dii<. eÂl µÂil
qr aνÁm (konjektur) ey!l, !i !l, uk>!l, irC< eLQ!l, DiC<½ril
2ini !l. µnRm Gi 2e%! u%!i: !
• ½i! R Gy7 ey!l. Á½rQk> >py7 ÁR%m µÂ X! R
cOk yprk N:m. ½U
• iFQk> !4r7 Ν!l.
ud: !i ½i! e!rD Á½rin ½i!
DiC<½r7 Ám: a <½ D\s<.
eÂlµ
cÂn tk ,l ckÁr !1m \Â X!k
½i! !il e!rD >uv:p DiC< Ân: <!1m ½i! e!ril Ái
µkiÂk P%>m. X! R \Â ck>!R>
½i! Rl Ri e!rD eL!n &i Á½rL
Á½rL e !Á eRm >uv:m
½i! < ik7m, 1p: !ik eL7m
Ân: ! N:m. X! e!rπl l
u!7m. ½i!k < e < ÁR%m FE 0il
SU ad½, >u7, ck ÂQm
 Á½rL, GiiÂrL, eRrL GiÂn
On, Xpπ, XV, Gs mC!pd0ksn.
irC< eL!n &i Á½rL !nmikÂ
Á½rL X! R ik>!R>m iFk>
r <keLinr. a <n GiiÂrL
!4r7 N!R>m ÁR>upπd v SUp
Á½rin ½i! !in rFiÂk N½ip!m
Ân: ! N:m.
ei!k>i<.
iÂnÁik e!rDk> Á½rin !
e!rD, ½i!k R ar !µL!k>i<. ½i!
u½rin `&l !p:i<. iF`&l 
e!rin Nm Rl eike½p:<n 2n>
Á½riµm, GiiÂriµm Em <m LiL
DiC< eL7m µ0i<. yeÁ&i, e <, >iÂ4:
d>m <m !il el1m <m PR%k>
ÁR%m di (>i7, ad½, m n)
ikÁik>m <m !p:i<. lÂ
GiÂRk eN: ÁReLp:m ½i! e!rD
`&il Á½rL 20k i½Â, >
Á½rL ½i! ! 2n> DiC< eL7m iÂn
al< >pD µÂil E%E%pDn iÂU>!R> ypD
Áik Âil aÁl : !7m <½ Dii<.
&U N:m.

xv
iÂnÁik ½i! e!rD !i Á!ip4: eym !½i aÂUΝm ½i! 20kin
< Á½rL uk>!l, ik>!l, ½i! R Nµm !½iin a0pÂil µ0e:p!n Nµm
l `&li1m ÁR%m e!rD 0i1m irC< ½p: <! i!i µÂil ÁReLm.
eL! d N:m. ½i! Rl Ri !in
< , ik, e!, eiÁ:k ypDm Sk>ipDm Rl Ri !il uL ½p: <m 20k
&Up:m Á½rL ½i! !il e!rD eL7m, Á½rL ½i!m o &iµ al< 0µ en%
e!rD eN: ½i! !k R7m eN½ik eL!iiC< !irki<. &iµm
&i>kp:in<. 0µm i ½i! < DiC< eLÁl
!4r7 N!>m.
½p: <!l
½p: <!l Á½rL 0p!iiC< iC!ip!R>
iÂnÁik Âil ½i! !p DiC< eL!R> ÁR%< Ád:ÁlÁl ar ½i! 20kk
½p: <!l o µki a0pÂ>m. ½i! aνÁm ey!l, 2ini !l, R½ ikm e: !l,
½p: <!in rFi, aiRl rFik>m >py7 ey!l, Á!ip4: ey!l ÁR%m 2iÂÂp: <!l
Á½r e!rDk>m e2Ui mC!m uN:. GiÂRiR> !Âr : <i<. ip0pd ÂiRiL
½p: <!l R½F iC!Âm Gy7F Á½r !nmik uÂr7m
iC!Âm Ám: <i<. i< ½i! ! 2n> e%ÁÂr7m uki !in Áik ½i!
DiC< eL!R>m ar !µL! ip!R>m iC!Ârk>i<.
a0p iU>i<. iC2k ! aÂ
Á½r aνÁm ey!l, a! 2ini !l, R½
ikÁi !l, >py!l, 4rTkip r !l, ½i! e!rD: <!l
20k Á!ip4: ey!l ÁR%m a! ½i! !id ! aÁl: <m < Á½rL
2iÂÂp: <!l GiÂR%k> &id0Âin Nm !Âr <kL ÁR%m 02iL e!r !UL eR
: ! N:m. i! !ir <, ½i! C<Â1k> ai ½i! !il uL !pDQkiÂm,
GrNd:< Ád:ÁlÁl ove Á½m U> ½i! !iR>m ÁR <Qk>ÁiÂm e!rD : !
eL!R> GiiÂr !i  ieim ypDm ypDL &Up N:m. a Á½rin ½i!
&U N:m. DiC<½r Ám: !i e!i7m eL
e!iC!!7m iUF eym.

xvi
½i! !idm ½ki:!l, 0iÂl, >iiÂl, • πF aÂm Ν!l
a, iFk> !4r7 Ν!l e <k • &iµÂ !idÁi:!l
eN:L<. i <Qki e!rD • !idÁid &iµÂ eÂl: <!l
RR: !i0l Á½rL  <km
• iÂF ir !l
!inm R% 2iil 2i% !ikeL
πF [r7 ½ Ân: !p:m e<
N0Âik>m. Á, <kQm !inQm ev%
&iµL ½i!p !i1m ii7: !pd:
onen% e!rDÂy ikinn en!p
Ân: !p N:m. e:kp:m iFL
DiC< eLQm < ½i!m, a < P%m
Ái!rin an 20k uLkiÂ
uLkiL! u½7m ei!il DiC< eL7m
iF ip< aiÂm. i!n&i Á½rL D<
µ0i<.
`&l e!ir2k>m< ½i! !in Ân: !
µ0m. a! !i zil l Ái>C! `&
Á½rL !Uin an zil LiÂi1m Lik>
e!ireN: !U !ip: !ikeL µ0m.
eiÂi1m ½i! Rlp Ân: <m < arL
πF [r!R &iµL inÁ%.
½i! !in Ân, µi <m, iÁ, a&> GiÂR
u½rr. Á1m Á½rQk> !Uin an zi1m
1. iFÂ eiÁp: <!l
i <i1m aν 4!i ½i! !p Ân: <m
2. µÂn% !4r7 ½l
ypD id:m. 2iя zi1m `& ik ½i! 07
3. pm !l
Ân: !p:i<. ½i! 07in Nm Á½rL
4. !½iÂk Ni!l
iklQk> !4r7 ½7m `&in µ07 al< a: !
5. ad½, pm al< µÂ d0Â
2i >i < aνÁik7m µ0m en!k Nir.
!Âr ey!l
6. F ey!l
iFk>
iFk> !4r7 ½l.
½l 7. opDÁ ½l
8. 2iÂiiC< ey!l
iFk> [r7 N< X! Rl Rπ !xn
9. R½Ák ½p: <!l
µks >u,k>m. G X! Rl Rπ !xl
10. >iiÂp Ân: <!l
πFk> [r7 Νm On µÁÂ, Odm
µ!m uLks,k N:m. c!Á
πF [r!R On Á½rrÂ
rkp N:m. πF [r!R On
πnm 20kk eN0k>m.

xvii
i!i2i!ipDF
i!i2i!ipDF ey!l rkkP0Â!7m ik>m. ½i!p iFÂk
R7m a! !4r7 N!R>m udii7 aÁpD
iv7 ! i!i2i!ik7m ½i!m Ân: !p:i<. u!7i<. eipii7 Áin ad, e< eÁ&i ÁR%m
GÂl i!i2i!ik>m um ÁR%m i!i2i!ikpd aÂm nRk eN0ki<. <k
u <n oR%Á i !l N:m. iviN: <½7m iFiQk> !4r7 N!R>m 
u !in a e!rDL 4zÁ%: Â ii!i2iO <Up Ân: !m.

Á½rL ½i! e!rDk>m ÁR%m <


Á!ii
!ip eL <½r!1k>m iC!p i!i2i!i <m aiÂm.
EÁk>!l i!i2i!i <m Á½rQk>m ÁRrQk>m iÂi
>ip<
aΝ>µ, ½i! i!m ÁR%m ½i! <½r!l,
C<Âl n aνÁ!ikin<.
uNÁÂ ½i! e!rDÂ < ÁR%m 2µ iFn
um um ½i! ! e!rDp: << nR Á½rL
iC!p i!i2i!i < !il air.
ir !l ½ki:!l
Si !l
e!rC! iC!k>m, ½i! 0i
 <½riR>m i!i2i!i <m o µkiÂk P
i!i2i!i <m en< ½i! u !iR>m uNÁ iU>i<. i!i2i!i <m aR ½i!m, a2i
u !iR>m qr u!iÂk !p:i<. &iµ, al< ! < 2iÂi ik>m. i<
ad½, >i7, ½i! kiÂm n emnÁÂk> ½i! ! im! o
a <m ei um ÁR%m qr aÁpil `z2i RR: !ii:m.
Ân: !kP0Â ½i!p eL>m.
iC!p i!i2i!i < !in Nm ½i! aÁp Á!iiÂ
i!i2i!i <m enl sR!< onk >ik>m al< uk7m µki e!rD ik7m µ0m.
i!i2i!ik>m e < 0i ÁinadL, !Rm RRDÂ aνUL, N½i !l Nµm
al< upe>ms. i!i2i!i < e2i eipii7 <½r! u½km.
ÁR%m udii7 en% iNp iikpd:L<.
udii7 en< !i2r iC!. eipii7 en<
EÁk PdÁpDF eyÂ7m ÁRrl

xviii
2 !m
!m NDm !i2r ND en< !i 2in &k &k !in
ukm. oin 2 ! u!½Á 2rÁ,
½i!p !id !il 2 !m NDm lD µÂ ik>, Grm, Á7%!i, GyC!F iC!,
Á½r uk>! 2kÁk eN:L<. !nmik, m, C!Á, EÂil 2iRl,
a! !ir < Á !l u½r!1m, Nm 2m !nÁ, !iÁ, e%pD, e%Á GiÂ.
uÂreN½µm ÁdiÁ eN eLµL
i !µÂi uk µ0i<. e!rD ND en< >pÂil 2n !
2 !Âm Nm DiC< eN Ái uk !il mC!pd:L<. ipN< ½i!
µ! ! 20Â7m ÁµÁ7m 1eF 20kÂin < uL e!r i% <i<.
eyi<. u!½Á ½i! !iR> Á!ipi !l, > iÂU>!l,
C<Â1m <p iÁRµm ey!l, id:k
GiiÂr !Âi ! Rl Ri !l aνUin &i e: !l, 2: 2iÂil, C! iC! eN0 !l
NDm 2 !m ukp:i<. iv7kÁ< ÁR%m oker Á!ipi !>m.
2mik, Grm, 2ni d:!l, !nmik, GRl
ÁR%m !iÂm nR W:: <i<. 2 ! ND &iµp
&iµp ND en< ½i! !il >ipid 20k
iRin ukÁ< &k &km, e!rD, &iµp NDn mC!pd:L!k >ikin<.
&iµL ÁR%m uLrC! P% uLkiL<. u!½Á ½p: <!l, i!i2i!i <m ey!l,
½i! !il 2 !m NDm RRDÂ 2iÂil D> !p iFk> !4r7 ½l, e!rD eLQ!l,
N:m. ½i! !il 2 ! ÂikkP0Â Ril mC!p: <!l ÁR%m e!&il _d !p Ân: <!l
<½ eN: ÁRRm uLkiL<. n!>m.
• ½i! !m a!n Âm Ri 2rÁÂ
 !k eN0 !l. uLrC! ND en< ½i! uLk !m a<
• ½i!m Âil!il Grµm ÁizFim. e!rDÂ <, (e. R%p ND, p
• ½i! !in e&i7k>m !iÁk>m Á!ipi !l. ND) uk>!m >ikin<.
• ½i! ! aÁl: <!i1m Ân: <!i1m
!nmik eN0 !l.
• ½i!m e!r iF !4rp!il Á
u%!im <½i7m eN0 !l.

xix
uLk !m ÁR%m Rl !m Rl Ri !l aΝ>µ

e!kp LiQk ! !idm, Á½rL Rl Ri !l 20kÂil ½i!F iC! GRl
e!iC<eLN0Â al< eyÂkP0Â uLk ukm eRiki<. Rl Ri !l 20kL
!m ÁR%m Rl !m GiÂRiR> µki <m !im Rl a0pÂil aÁÂN:m. a <n
e: < 0Ákpd:L<. i !m Rl >!i Á½rL !UL 2ikR qr ik>n EÂkRil
a0pÂk eN !pDk eN: iR W:N:m.
0il kpd:L<.
Rl Ri !l aΝ>µ Á½r ÁÂÁk
uLk !m eN! i !l N:m. i< Á½rL
oker e!rD eN: !Uin aνUin
<½ !pDil Á½rL aÂkP0 ai72i Âi !inp e%m Âil aÁ N:m.
(ai7) ÁR%m Á2iÂk (2 !m NDm) d:m e!&il_d u!in Á½r ÁÂÁkeN:
e< PR%. ÁReLp:m Ni aΝ>µÂil Rl
Áiz{dk P0Â!, ÂnÁik!, ar !µL!,
Rl !m ÁR%m l Ái>C!! aÁÂ N:m.

ai72i al< DiC<eN <kL e!kp LiQk ½i!k Rl Ri !l


GiÂRin a0pÂil Á½rL e!iC<  Ri !l aΝ>µÂ eN:L<.
 !ikN0 al< eyÂkP0Â< e!r GiiÂr Á½rin ! !iRR aΝ>µÂ
>ipid PR%. aikP0Â 0il ND, !in, ai7 !rCe!:km. Rl Ri !in iÂn
GiÂRp e%!il Á½rQk>L GRk aΝ>µm ÂiR% <½p eLm
d:m PR%. e% < aÁm. i Á½rL !rk4!iÂ7m,
GkÁ7m, D<Á ÁR%m e!rD 4!iÂ7m u½
Rl !m, Rl Ri !in 02iÂk d<. Ái7m u%<½Â ik>m.
Á½rL ½i! !il <k uk7m, !in,
2 !, ND GiÂR r <keL7m, RRDÂ o !in Rl Ri ! !idÁi:m< 2n !
`& uk GiiÂrin GkF iC!k> RR ÁR%m ND2n µÂ !idÁid Rl
&Up:m ypD G>m. >!iil i½k N:m.

xx
Á½rin ½i! Gr ! TN:m Âil %, GkF iC!m D !kF iC!m eN
!pR%, iÂR ÁR%m aiiÂl n P%L Á½r GmpLi µ! ukp N:m.
D> !p N:m. i< Á½rL >ipid o i< arL !Uim D!C<L GR
!pk R>m Gr ! ÁUF eym. % eike½7m !Uin k!iÂm Gr !m
½i! Á!L, >iÂ4:L, <kL GiÂR u½7m &i >k>m.
uLkiÂikm.
Rl Ri !il GkF iC!m D !kF iC!m
Á½rin >py7 ÁR%m GkÁF iC! iFk> !4r7 Ν!l, R½ÁF iC!i !l,
uÂr <!R>, iFQk> !4r7 N! o e!rD eLl, e!rD : <!l, e!&il _d !p
µkiÂk Pk ½i!k Rl Ri !il D> !l Ân: <!l nRin Nm udD> ! µ0m. i!n
N:m. iFQk> !4r7 Νm 20kL &i Á½rL:
Á½rin ! !iRR ik N:m. a! • 0UL ÁR%m e!rDL Nm ½i!
Âil, Á½rL C<Â:!R>m, <½iÁ 07k uk>!l.
µ0e:p!R>m Sk>ikp N:m.
• ½i! !inp Ân: !i aνÁm ey!l,
. a !l, an zil ½p:m !7k
diÂp !l.
ukµm D !kµm
• ½i! !in ÁR <: oUi½ !l
ukm en< D!i N:i0pF eyÂkP0 • &kÁ, &kÁl! iFk ½k>Qk>k
!iÁ al< GR>m. !id Ámd: ½i! aip Ân: !i !4r7 Ν!l.
iiin0, ukm en< pR D!i R • uNÁÂ ikF n G!Á ilÁl
uk>!>m. avl !i|r iC! ÁR%m onp Ri aνÁm ey!l (konjektur).
oni½C! RlL Nm ii<.
GkF iC! ÁR%m D !kF iC! µÁÂil
GkF iC! Rl Ri !il D> !p N:m. rkp:m !inL !Âr 2iÂil e!Ui, R,
GiiÂr ukm ÁR%m D !k iC! rFi ÁR%m >pil Rl Ri !l
uÂ7m Rl uk>7m UR 20kk !idÁil e 02ik
N:m. i!n&i aiRl Áik 2n !m eN0k>m. imµÁÂin &i Á½r
Nm eN Gk !iνm, D !k !iνm ÁÂÁk eN Rl Ri !l RRd: Á½rin
eN Á½r uk µ0m. GkF iC! m.

xxi
Á!ip4:

Á!ip4: Rl Ri !il µkiÂÁ qr aUm. a<


>p 20kil µÂ !idÁipd:
e!rFi 2 !p N:m. l% ½i!
20kin Nm Á½rin >2i
Á!ipi µ0m. e <, yeÁ&i, ey<dl GiÂ
20k: l% aΝ>µk eN:m
Á!ip4: eyÂm. 2r½l (e..) i e!: !l,
uR%2k>!l, Gy7 ey!l n µi1m
Á!ip4d 2 !m. aC! Á!ip4d: µ0k eN:
GiiÂr Á½rin >k !: !Uin
!Âm Ám: !ik eLm. p: <!l
ÁR%m >24kl 20kin Nm GiiÂr
Á½rin GRm Ám: !m.

xxii
eNΝm
eNΝm eyµm
eyµm
1. 100 i µ eNL N 1
uLÇk m Rl m
kd!n #m Á½rL...
Á½rL... ip, i-.il
i-.il Á½rL ....
1.1 eN½ikk ½i/k 0-r. (i) 1-, N,n #m aim al/ 34, ÁÁ al/ ÁÁR
eN½ik, aim al/ 36 eN½ikk 0-r :
a) aim al/ 36 e,9LL eN 3 .
) i½p,in :i iN 3 kÇ op,ir.
i) iN 3 kÇil uLÇ e,9LÇ Á-,d 1½iil
,n,/r.

1.2 Áip,p e,id u-ip,/r. (i) 100 i eNÇp e,ir:


a) 3 il uLÇ e,9LÇ eNΝr
) 3 kÇil uLÇ e,9LÇ ,ii¿iik3m eN½ikp e,ir.
i) on- µl on,/ i eNÇkeN i9 3 kÇil uLÇ
aim al/ 36 eN½ik op,ir.
?) eNÇp e,ir.
(ii) 100 i eNÇin Áip, u-ip,/r.
a) @Á½iAdm (abacus) 4:1, eN1, ,IL, ÁR-m ipe,9LÇin
:i 0p,m eNÇin eN½ik u-ip,/r.
) eNJn i eN½ikk eN 3 i½p,r.
i) iN eNÇin Áip,m an er,m sipe,i/s al/
siAii/s en- op,ir.
?) e,9LL, , adL, eN adL iR L- i
ÁR-m iI3 iil ip,/r.
u) iN eNÇ op,id aRiR3 iil 9m L/ Mr
eN½k 0-r.

1
eNΝm
eNΝm eyµm
eyµm
1. 100 i µ eNL N 1
uLÇk m Rl m
kd!n #m ... ip, i-.il
i-.il Á½rL ....
1.3 eNÇ e /r.
(i) 100 i eNÇ :
a) eN½l e /r
) e l e /r

1.4 eN e ¿i4Aeyr. (i) 100 k3d,d eNÇ :-


a) on- on
) iN iN
i) P6/ P6
?) ,/ ,
eN 1 ÁR-m ,l1- e,9LÇin /½n L- i ÁR-m
iI3 iil eNΝr.

(ii) 100 k3d,d er eNÇ ¿i4 eyr:-


a) on- on
) iN iN
i) P6/ P6
?) ,/ ,; L- iil ÁR-m iI3 iil
(i) 100 i eNÇin iÁip,k 0-r.
1.5 eNÇin iÁip,
u-ip,/r. (ii) 100 i eNÇin ik Áip,k 0-r
(iii) @Á½iAdin 4:1 /½n eNÇin iÁip,m ik Áip,m
0-r.

2
eNΝm
eNΝm eyµm
eyµm
1. 100 i µ eNL N 1
uLÇk m Rl m
kd!n #m Á½rL...
Á½rL... ip, i-.il
i-.il Á½rL ....
1.6 aνÁip,r. (i) e,9LÇin eN½ik aνÁip,r:-
a) eN½ikk 3ip,ir.
) saim s al/ s34s en eRÇp ,n,/r.
1.7 eNÇk idS Áip,iR3 (i) eN 1dSn /½n eNÇk idS ,il ÁR-r.
ÁR-r.

1.8 1½i eNÇ ¿i4 eyr. (i) ekp,d er eNJk1R 1½i aÇIN,r.
(ii) eÇiÁ ,l eN 1½iÇ/eNe ¿i4 eyr.

3
eNΝm
eNΝm eyµm
eyµm
2. 1rl ÁR-m :il N 1
uLÇk m Rl m
kd!n #m Á½rL...
Á½rL... ip, i-.il
i-.il Á½rL ....
2.1 i½ eNÇk Ni6/ (i) ekp,d 0dek3 LR, iN i½ eNÇk 3ip,ir.
aRik3 erU (ii) iN eNÇin eÁk 0-r.
eNÇ u9k3r. (iii) ekp,d eÁ eN½ikk eN, erU iN
i½pU eNÇp ,dSir.

2.2 3i@Çk Nir. (i) ,l1- eRÇnjiIÇA 1rl :iil ,n,/r.
(ii) 1rl (+), :il (-) ÁR-m Ám (=) 1,n 3i@Ç air.
(iii) 1rl, :il ÁR-m Ám 3i@Çp ,n,i Y:Zk1R, ½i
ki e /r.
(i) aSp,k 0R-k3 ud,d 1rl :il :
2.3 100 k3d,d eNÇil
a) aSp,k 0R-k 1r uSk 0-r.
1rp,r ÁR-m :ip,r.
) aSp,k 0R-k :i uSk 0-r.
i) :il aSp,k 0R-k1R, 1rl aSp,k 0Rk
0-r.
?) 1rl :iZk1R, aSp,k 0R u9ki LR
aΝ3µ1 ,n,/r.
u) @Á½iAd.n 4:1 /½n 1rl :iA eyr.

4
eNΝm
eNΝm eyµm
eyµm
2. 1rl ÁR-m :il N 1

uLÇk m Rl m


kd!n #m Á½rL...
Á½rL... ip, i-.il
i-.il Á½rL ....

(ii) 100 k3d,d 1rl ÁR-m :il :


a) 1rl :il ½k3ÇA eyr.
) @Á½iAd.n 4:1 /½n 1rl :il ½k3ÇA
eyr.
i) Ák½kiin :i 1rl :il ½k3ÇA eyr.

2.4 1rl ÁR-m :il (i) 100 i 1rl :il ,iAk ½k3 Y: / 
er, ,iAk u9k3r.
½k3Çk eN (ii) ekp,d Y:Zk1R, 1rl :il ,iAk ½k3Jk3
u9ki @r4k Νr. @r4 N,r.
(iii) 1rl :il er, an ,iAJk3 @r4 N,r.

5
eNΝ
eNΝm eyµm
eyµm
3. ,inm N 1
uLÇk m Rl m
kd!n #m Á½rL...
Á½rL... ip, i-.il
i-.il Á½rL ....
3.1 iNSl on- ÁR-m ¿nil i) uNÁp e,9L, ,IL ÁR-m iIÇin /½n iNSl on-,
on- 9/9 ¿nil on- ip ,inIÇ aÇIN,r.
aÇIΝr.
ii) a al/ ,i ( 1 ), l ( 1 ) ,m en AeRÇp ,n,/r.
2 4

6
eNΝm
eNΝm ey
eyµm
µm

4. RM10 i ,½m N 1


uLÇk m Rl m
kd!n #m ... ip, i-.il
i-.il Á½rL ....

4.1 iIidm (RM) enm (i) Á1i ¿d ¿½ 1¿dSZm il `ÇiZm
(SEN) aÇIΝr. aÇIN,r.
(ii) ,½in Áip,p ,ii¿iil:
a) RM1 i χl `L
) RM10 i 1¿dL
(iii) @Á½iAd.n 4:1 /½n ,½in Áip,p
,ii¿ii/k dr.
(iv) ,½ ÁR-r
a) RM1 i χl `L
) RM10 i 1¿dL

4.2 ,½A 1rp,r ÁR-m :ip,r. (i) 1rp,r ÁR-m :ip,r


a) RM1 i χl `L
) RM10 i 1¿dL
(ii) @Á½iAd.n 4:1 /½n ,½m er,
1rl ÁR-m :il ½k3ÇA eyr.

7
aÇm
aÇm SiZm
SiZm
5. µm 1¿µm N 1
uLÇk m Rl m
kd!n #m Á½rL...
Á½rL... ip, i-.il
i-.il Á½rL ....

5.1 ¿L ÁR-m ÁIÇp (i) o9 ¿Çil uLÇ 1¿IÇk 0-r.


e,id ,LÇi ¿LL (ii) o9 ¿Çil uLÇ ¿SkÇp ikiÁÁk 0-r.
er, ¿SkÇ (,LÇi ¿LL Ádm)
iÇk3r. (iii) o9 il uLÇ ¿LÇ ikiÁÁp e,ir.
(iv) o9 9il uLÇ ÁIÇp e,ir.
5.2 1¿k 0-r; e /r. (i) S µp,in /½n sa Á½is ÁR-m sl Á½is 1¿
aÇIN 0-r.
(ii) ,Rk S /½n o9 Á½i 1¿m a Á½i 1¿m
0-r; e /r.

8
aÇm
aÇm SiZm
SiZm
6. ¿@dÇ N 1
uLÇk m Rl m
kd!n #m Á½rL...
Á½rL... ip, i-.il
i-.il Á½rL ....

6.1 ¿@Ç aÇp,R3 LRU (i) a3 al aÇp ,n,i o9 e,9Ç aÇp,r.
aÇp ,n,/r. (ii) iN al/ aR3m 1ÁR,d e,9LÇ ¿@dÇ a3
al aÇkeN op,ir.
(iii) ¿@dÇin ,l1- eRÇnjiIÇp ,n,/r.

9
aÇm
aÇm SiZm
7. ¿i-Ç N 1
uLÇk m Rl m
kd!n #m Á½rL...
Á½rL... ip, i-.il
i-.il Á½rL ....

7.1 e aÇp,R3 LRU (i) o9 e,9Çin e/e,9NÁ ai a3 al aÇp
aÇp ,n,/r. ,n,/r.
(ii) iN al/ aR3m 1ÁR,d e,9LÇin ¿i-Ç a3
al aÇk eN op,ir.
(iii) ¿i-Çin ,l1- eRÇnjiIÇp ,n,/r.

10
aÇm
aÇm SiZm
8. eLÇÇ4
eLÇÇ4 N 1
uLÇk m Rl m
kd!n
kd!n #m Á½rL...
Á½rL... ip,
ip, i-.il
i-.il Á½rL ....
8.1 eLÇÇ aÇp,R3
(i) eLÇÇ4 erU ¿Skil a3 al aÇp
LRU aÇp
,n,/r.
,n,/r.
(ii) iN al/ aR3 1ÁR,d eLnÇil uLÇ i a3
al aÇk eN op,ir.
(iii) eLÇÇin ,l1- eRÇnjiIÇp ,n,/r.

11
aÇm SiZm

9. Sil N 1
uLÇk m Rl m
kd!n #m Á½rL... ip, i-.il
i-.il Á½rL ....

9.1 µp,iÁ½ (3D) S (i) A/m, Aevm, 0mU, ,iÁid, / aSÇ ,iÁid, u9Ç ÁR-m
aÇIΝr. u9N SIÇp e,ir.
(ii) µp,iÁ½ (3D) SIÇin nÁÇ ,km, 1ÁR,pU ÁR-m µ
iR iÇk3r.
(iii) 1½i µp,S/SÁpUk1R, e,9LÇ ip,/r.
(iii) µp,iÁ½ S u9ki iÇk3r.

9.2 i9,iÁ½ (2D) S


(i) evm, /m, µk1½m, dm iRp e,ir.
aÇIΝr. (ii) i9,iÁ½ (2D) SIÇin nÁÇ 1¿rk1, ,km, µ ÁR-m
Ç4 iR iÇk3r.
(iii) 1½i µp,S/ SÁpUk1R, i9,iÁ½ SIÇ ip,/r.
(iv) i9,iÁ½ SIÇk eN iSIÇ u9k3r.

12